Rajko Mitik haat defensief voetbal 4 $7 W Oost-Duitsland wordt het sportland van de toekomst JÈ V* L PROGNOSE/PROGRAMMA. Sijbrands had moeite met Harry de Hardt Speciale aandacht Wietse Couperus zestiende man Overige wedstrijden Zwaluwen opent op 30 oktober nieuwe club-accommodatie Holland (Or. Wit) bij commissie onderzoek GRONDIGE AANPAK SPORTJEUGD WERPT DUIDELIJK VRUCHTEN AF Zuidslaven in Nederland gearriveerd Jubilerend Monster heeft morgen vrij NOS-besluit af NCRV wacht het De boterberg is kleiner geworden Opstellingen van eerste klassers Volop .spanning bij Bona Stars-Suvrikri UWE LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 OKTOBER 1970 TOBER Afschrikwekkend WIE EVEN de moeite wil nemen om de resultaten van alle grote kampioen- 'schappen uit de afgelopen Jaren naast el kaar te zetten, komt zonder veel studie analyse tot de conclusie dat Oost- Duitsland als sportnatie steeds meer aan de weg timmert. Oost-Duitsland levert na Rusland en de VS de beste prestaties. En niet denkbeeldig Is dat men binnen afzienbare tijd zelfs „kameraad" Rusland overtreft. Die successen van de Oostduitse jon geren zijn geen eendagsvllnders en zijn evenmin toe te schrijven aan een plotse ling ontdekt talent. Oost-Duitsland rukt over een breed front met een groot aan tal cracks naar de voorste linies. Deels Is dat doel, waaraan nu al een twintig jaar wordt gewerkt, bereikt. Door middel van in onze ogen verfoei lijke drllmethoden, zoals de Duitsers die overigens van oudsher hebben gekend, zijn jongens en meisjes van de school banken af geselecteerd en geschift en vervolgens met IJzeren hand aangepakt cm voor alles toch maar topprestaties te ikunnen leveren. En wie eenmaal de rijke buit aan me dailles binnenhaalt, weet zich In Oost- Duitsland verzekerd van veel eer en roem. Maar over de honderden, zeg maar duizenden jongeren die mentaal onder de sportknoet bezwijken en maatschappelijk meteen zijn uitgesloten van vooraanstaan de functies wordt nooit gerept. Oost- Duitsland gebruikt de sportjeugd alleen om in politieke kringen erkenning en aan zien te krijgen. En wie daaraan niet kan meewerken, telt niet mee. Dat Is een af schrikwekkende gedachte achter al het gouden eremetaal dat de laatste maanden •n jaren naar de Walter Ulbrichtstaat Is vertrokken. Meer sportvelden HET CENTRAAL BUREAU voor de Sta tistiek heeft een onderzoek Ingesteld naar aantal en soort van de sportaccom modaties in Nederland volgens de stand op 1 Januari 1970. Het aantal velden en banen in gebruik bij de verschillende tak ken van sport bedroeg op genoemde da tum 14.000, d.i. vergeleken met 1963 (de laatstgehouden inventarisatie) een toene ming met ongeveer 50%. Het aantal gym nastieklokalen, waaronder sportzalen, nam toe met 40% (in 1970: 5.556). Een bij zonder sterke groei had plaats bij de sporthallen: in 1963 13 en in 1970 147. Bij de Zweminrichtingen breidde het aan tal zich uit tot 688, 216 meer dan In 1963; het zijn vooral de overdekte zweminrich tingen die tot deze stijging bijdroegen. VL AARDINGEN De Vlaardingse ■fcfeklasser Zwaluwen legt de laatste 'nand aan de nieuwe accommodatie op het reeds in gebruik zijnde, maar nog niet geopende sportpark Holywijk. Het ligt in de bedoeling het nieuwe clubhuis en alles wat daar bij hoort op vrijdag 30 oktober officieel in ge bruik te nemen. DORDRECHT >De Oranje-Wit- achterspeler Holleman is donderdag avond in Rotterdam gehoord door de onderzoekcommissie van de KNVB in verband met het feit dat hij tijdens de wedstrijd Haaften—Oranje Wit uit het veld werd gestuurd. Een uit spraak is nog niet gedaan omdat de commissie van i onderzoek de straf- commissie eerst moet adviseren. Han gende die uitspraak speelt Holleman morgen tegen PPSC mee. 9 In Den Bosch vond donderdagavond een IJshockeywedstriJd plaats tussen Den Bosch en Keulen. De Bosschenaren won nen met 5—3. Tussenstanden 0—3, 3—0. 2—0. Er waren 1500 toeschouwers. OOST BERLIJN - Op de Olympische Spelen van 1972 in München zal de strijd om de grootste medaillewinst gaan tus sen de Verenigde Staten en Oost-Duitsland. Als men deze profetie aan een Oostduitse sportofficial verkondigt, zal hij beleefd, doch beslist het hoofd schudden en zelfs de mogelijk heid al belachelijk vinden. Wel is hij bereid toe te geven, dat zijn land (met slechts 17 miljoen inwoners) hard op weg is Rus land te verslaan in de belang rijkste sporten. En Rusland is heel vaak het tweede land ge weest bij de Olympische Spelen, achter de ongenaakbare Ver enigde Staten- De grote titeltomooien van dit sei zoen hebben bevestigd dat Oost- Duitsland een gouden sporttijdperk beleeft. Voorbeelden te over: winst van de Europese atletiekbekers bij de dames en de heren, verovering van de meeste medailles (en vele records) bij de Europese zwemkampioenschap- pen in Barcelona en tijdens de strijd om de wereldkampioenschappen roei en in Canada. Bij de laatst gehouden Olympische Spelen in Mexico (1968) waar voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL Gistermiddag is het Zuidslavische elftal dat zondag in het Feijenoord-stadion aantreedt tegen Nederland op Schiphol aangekomen. De Zuid slavische selectie-groep telt ze ventien spelers en staat onder leiding van prof. Andrejevic, voorzitter van de Zuidslavische sportfederatie eri tevens vice- voorzitter van de FIFA. Het Zuidslavische gezelschap werd op Schiphol verwelkomd door Henk Burgwal, secretaris-penningrheester van de KNVB en de heren Jac. van Zanten en Karei Akermann. De tegenstanders van het Neder landse elftal hebben hun intrek geno men in het Rotterdamse Atlanta- hotel. Zij zullen daar tot maandag morgen blijven. Dan vertrekt de ploeg naar Luxemburg waar het volgende week woensdag speelt tegen het Lu xemburgse nationale elftal. Evenals de strijd tegen Nederland wordt deze wedstrijd gespeeld in het'kader van de Europa Cup voor landenteams. Zoals bekend zijn Nederland, Zuid- slavië, Luxemburg en Oost-Duitsland in één poule ingedeeld. Tegelijkertijd met het Zuidslavische A-team arriveerde ook het elftal van spelers onder de 23 jaar, dat morgen avond op het PSV-terrein in Eind hoven uitkomt tegen Jong Oranje. De jeugdige Zuidslaven keren zondag middag na de interland tussen de A- teams naar eigen land terug. Spartak Moskou heeft de eerste finale wedstrijd ln het tornooi om de Europese beker IJshockey gewonnen. Spartak vertak versloeg plaatsgenoot CSKA, de legerploeg, met 3—2. ULBRICHT: medaillestaat het eerst Oost- en West-Duitsland met gescheiden ploegen uitkwamen eindigden de Oostduitsers als vier de op de medailletabel, achter de Verenigde Staten, Rusland en Japan. Ook bij het volleybal (heren) heeft Oost-Duitsland naties als Rusland, Japan en Tsjecho-Slowakije verdron gen. In gespecialiseerde sporten als schieten en zeilen begint Oost-Duits land zich al aardig te weren. Verklaarbaar De spectaculaire opgang van de sport in Oost-Duitsland is gemakke lijk te verklaren voor een land, waar het recht van de burger om sport te beoefenen met hooïdletters geschre ven staat en sportmannen en -vrou wen in hoog sociaal aanzien staan. Topzwemmer Roland Matthes bij voorbeeld ontving de hoogste bur geronderscheiding van het land. De basis voor het sportsucces werd ongeveer twintig jaar geleden gelegd door het communistische regime en het is sindsdien uitgevoerd met ken merkende Duitse grondigheid. En dat geven de Oostduitsers zelf toe achter deze intensieve activiteiten gaan sterke politiek gerichte beweeg redenen schuil. Door buitengewone sportprestaties krijgt de staat ten minste enige erkenning. Grote geheimzinnigheid hangt over sommige sportinstituten, in het bij zonder over de gespecialiseerde „jeugdsportscholen", die voor buiten landse journalisten net zo ontoegan kelijk zijn als de militaire installa ties. Alleen in Berlijn al zijn vijf van zulke scholen, een voor ijssporten, een voor zwemmen en de overige meer algemeen gericht. Al snel wedstrijdsport een hoogst serieuze strijd om gouden, zilveren, en bronzen medailles in een grote verscheidenheid van sporten. Vorig jaar namen 2.800.000 van de 3.000.000 schoolkinderen op een of an- ROTTERDAM De in het half jaarlijks programma van de KNVB opgenomen wedstrijd Monster-TOGR in klas 3A van district West II zou organiek morgen moeten worden ge speeld. Maar Monster heeft vrijaf gekregen vanwege de festiviteiten ter ere van het 25-jarig bestaan. De Westlanders raken mede door de af gelasting van zaterdag zodoende al twee wedstrijden achter bij de ove rige clubs. door ROB HARTOG ROTTERDAM Rajko Mitik is een voorzichtig mens. Iemand die niet snel het achterste van zijn tong iaat zien. Aan prog noses wat betreft de interland NederlandZuidslavië waagt hij zich dan ook liever niet. Hij laat slechts horen: „Het Neder landse voetbal is de laatste ja ren sterk vooruit gegaan. Dat bewijzen de sucessen van Feijen- oord en Ajax. Wij zullen het dan ook niet gemakkelijk krij gen. Daar heb ik mijn jongens op voorbereid. Maar wat het zal worden? Ach, laten we dat maar rustig afwachten." De 47-jarige Mitik, sinds vier jaar trainer van het Zuidslavische team is een liefhebber van goed, constructief voetbal. ,Jk heb een hekel aan verdedigen. Dat maakt het spel dood", klinkt net. „De be doeling van voetbal is nog altijd dat er doelpunten gemaakt worden. Dat wordt helaas nogal eens vergeten tegenwoordig. Wij vormen daar ge lukkig een uitzondering op. Bij ons in Zuidslavië geldt nog altijd dat er doelpunten gescoord moeten wor den. Je kunt beter met 87 verlie zen dan met 10 winnen". Mitiks instelling is dan ook niet vreemd aan de speelwijze van het Zuidslavische nationale elftal. Niet voor niets wees Dr. Frantisek Fadrhonc er van de week in Zeist op dat de Zuidslaven vooral in de voorhoede een stelletje razend- knappe voetballers hebben. Mitik: Mijn voorhoede is verre weg het sterkste deel van de ploeg. Onze frontlinie is misschien wel de gevaarlijkste van Europa. Voor al Dragan Dzajic is een formidabele voetballer. Eentje van de oude stempel. Ondanks zijn jeugd. Die jongen kan alleen maar aanvallen. Hij doet niets liever dan goaltjes voorbereiden voor zijn teamgeno ten. Zo hebben we er in de voor hoede nog een paar lopen". Toch zal Mitik tegen Nederland het verdedigend aspect niet uit het oog verliezen. „Ondanks mijn voor liefde voor offensief spel, moet ik ook meedoen met het huidige voct- balpatroon. Vandaar dat ook wij sinds kort met een ausputzerspe len. Dat zal tegen Nederland ook het geval zijn". Nederland. Rajko Mitik acht het van gelijke kracht als Zuidslavië. ,Jk heb me laten vertellen dat de kern van het Nederlandse team be staat uit Feijenoord-spélers. Laten we wel wezen. Dan kan het geen zwakke formatie zijn. Feijenoord is tenslotte niet voor niets wereldkam pioen geworden". •fe Oost-Duitsland Nederland is behalve met Zuid slavië ook met Luxemburg en Oost- Duitsland ingedeeld. Mitik gelooft dat Oost-Duitsland de beste papie ren heeft om zich voor de kwart finales te plaatsen. „Niet direct om dat ze beter voetballen dan jullie of dan wij", meent hij. „Maar dood eenvoudig omdat deze jongens zich veel beter kunnen voorbereiden op de komende interlands. Daar kan men een dag of veertien in een trai ningskamp bijeen komen. Dat is by ons net zoals bij jullie niet moge lijk. Je moet niet vergeten dat ook wij nog met drie elftallen in een of ander Europa Cup-tornooi zitten". Nederland-Zuidslamë. Mitik ver wacht er veel van „Vooral voor ons is het een bijzonder belangrijke wed strijd. Wij willen ons rehabiliteren. Wij hebben Mexico niet gehaald. Die schande moeten wij uitwissen. Zuid slavië is tenslotte niet voor niets ai jaren een van de sterkste voetbal naties van Europa. Juist daarom moeten wij hier in Rotterdam win nen. De schande van Mexico zit ons nog dwars. Deze interland is een goede gelegenheid om daar mee af te rekenen dere manier deel aan dit evenement. In Oost-Duitsland staat een medaille in de „spartakiade" bijna gelijk aan het veroveren van het nationale kam pioenschap. Door de geringe afmetingen van het land en de extreme centralisatie van de communistische partij en het staatstoezicht, werken de sportorgani saties nauw samen met scholen, we tenschappelijke instituten, gezond heidsorganisaties en regionale admi nistraties. Hierdoor wordt niets onbe nut gelaten om een sportief talent in een kind volledig te ontwikkelen. De leerlingen variëren in leeftijd van negen tot veertien jaar, en zij kunnen ook blijven tot het tijd wordt om naar de universiteit te gaan. Men studeert ongeveer 25 uur op acade misch niveau, tien uur minder dan op normale scholen. Deze ontbrekende uren worden doorgebracht met trai ningen van de gekozen sport. Om de twee jaar is er een „sparta kiade", die bedoeld is voor kinderen vanaf acht jaar. Er ontbrandt dan (Van onze radio- en tv-redactle) HILVERSUM „Vandaag zou het NOS-bestuur vergaderen over de kwestie van de nieuwsvoorziening zoals wij die willen geven in het ra dioprogramma „NCRV-en-bloc", en tot zolang zullen wij ons bij de eisen van de NOS neerleggen", vertelde ons een woordvoerder van de NCRV. „Daarna zullen wij onze koert bepa len." De NCRV, die door de jaren heen aan de spits heeft gestaan van de zich ontwikkelende radioberichtgeving en op dit gebied al menig nieuwtje in de omroep heeft gelanceerd, schijnt nu in haar ijver iets te ver te zijn doorgeschoten. In verband met de evenwichtige en wél-gecoördineerde berichtgeving door de Radionieuwsdienst van het ANP in NOS-zendtijd vond program macommissaris mr. J. Wagenaar het (per brief aan de NCVR) niet juist dat de NCRV om half zes voor de Nieuwsdienst uit al het nieuwste nieuws liet horen. Ook maakte hij aanmerking op het feit dat de NCRV om 6 uur de „koppen" van het nieuws, door de Dienst uitgezonden op Hilversum H, zonder meer over nam in de eigen uitzending. De NCRV hfjïft deze beide activi teiten nu gestart in afwachting van wat het NOS-Ëftstuur na zijn verga dering laat hore(i. BEUGELS STOPT «ffec il fpan lco.pb; BRUSSEL De fsrederlandse wielrenner Eddy Beugels zal faan het einde van dit Jaar zijn wleierloxpbaan beëindigen. De redenen van dit besluit liggen zuiver in het persoonlijke vlak. Beugels, die een contract bad bij het Belgische merk Mars- Flandrla, zou waarschijnlijk In 1971 kop man van deze ploeg zijn geworden. AZ VERSLOEG LUXEMBURG ALKMAAR Als voorbereiding op de interlandwedstrijd van 14 oktober tegen Zuidslavië heelt het Luxemburgse voetba lelftal woensdag, ter gelegenheid van Alk- maars ontzet, tegen AZ'67 gespeeld. Luxemburg verloor met 2—3. (Van een onzer verslaggevers ZEIST Dr. Frantisek Fadrhonc heeft de ADO-spits Wietse Couperus als zestiende man toegevoegd aan zijn selectie-groep voor de interland NederlandZuidslavië. Couperus neemt de opengevallen plaats van Coen Moulijn in, die eerder deze week voor het Oranje-team bedankte. Ter vervanging van Joop Korevaar in de selectiegroep van Jong Oranje is Daan Overweg (DWS) aangewezen. BRUSSEL De landbouwover schotten binnen de EEG zijn dit jaar weer hoog, maar lager dan die van 1969. Uit de officiële schatting van de Europese Commissie blijkt, dat o.m. het boteroverschot daalt van 240.000 ton naar 135.000. Die van suiker en granen verminderen met ongeveer de helft. Om van het boteroverschot van verleden jaar af te komen, moesten de EEG-landen 900 miljoen dollar be talen. Het graan werd doorverkocht als veevoer, o.m. aan Rood-China. De prijzen die de boeren ontvangen, lig gen flink boven het wereldpeil. Een vermindering van de oogsten is daar om voorlopig niet te verwachten. 9 Gerben Karstens, die maanden door ziekte was uitgeschakeld, is medisch weer gezond verklaard. Karsten zal nog deze week de training hervatten. Hij hoopt op nog een aantal zesdaagse-contracten ln de komende winter. Igor Grlbennikov, de Russische zwem- kampioen op de 100 meter rugslag heeft dinsdag ln Minsk de 100 meter vrije slag gewonnen ln 53.2 seconden. Morgen zal de sectie Karate N.J.J.B. voor de eerste maal ln Nederland de Kara te teamkampioenschappen organiseren. Aan deze kampioenschappen nemen deel alle bij de sectie aangesloten slubs, vereni gingen en schr'in en worden gehouden ln de sporthal Steenwljklaan te Den Haag. FC Twente en Eskeiehlnpor xljn tot overeenstemming gekomen om de speel- data van hun wedstrijden tal het tornooi om de Runners-up Cup. De eerste wed strijd vindt op 28 oktober plaats ln Tur kije, de tweede wedstrijd op 4 november ln Enschede. L1 THUIS WINNEN 2 UITWINNEN 3 GELUKSPEL AANVANG ALLE KNVB-WEDSTRIJD EN 4.00 UUR BEHOUDENS UITZONDERINGEN VOETBAL le klas A Noordw.De Zwerv. 2.30 1 Zw. WitHeerjansd. 2.30 3 Ter Leede—SHO 2.30 2 IJsselm.Koz. Boys 3.00 1 DOTOQuick Boys 3.00 3 2de klas A ExcelsiorRijns. B. 2.30 3 MeeuwenZuidv. 2.30 1 RijsoordArnemuiden 1 NEO—HBSS 3.00 1 CSVDSpijkenisse 2.30 3 3de klas A ZuidlandNaaldwijk 1 PPSC—Oranje Wit 1 ARC—Groote Lindt 3.00 1 Haaften—JAC 1 's-Gravenz.MW 3.00 3 3de klas B Scheven.Capelle 3.30 3 Jod. B.Loosduinen 2.30 3 SpiritMelissant 2.30 3 VVGZZwervers 2 Barendr.Vlaardingen 1 SSSDie Haghe 1 4de klas A Ornas—SVOW 3.00 3 NSUHazersw. Boys 1 UVS—Excelsior P 2.30 3 Semper AltiusOegstg. 1 DUN OHVO 2.30 1 KoudekerkLekkerl. 3 4de klas B KatwijkDe Lier 1 DSODSVP 2.30 1 HermandadDuino. 3.00 3 MoerkapelleWDS Aarl.veenSIVEO FloreantRCV UnicumTSB Maasdij kSchoonh. Hoekse B.-TAW 2.3( 4de klas C SNS—Be Fair WoubruggeMaasdam ZevenhovenVoorne BolnesPelikaan HeinenoordHoogvliet PiershilRozenburg 4A West l PVFIntimis HoofddorpJ. Hercules SMS—KIC SCZBrandweer RCL—SAC Odin—VEW Afd. Den Haag KORFBAL DvJDevjo Ec SoRAS ESC—SEV De Jagers—SVPTT KTBSV'35 KMD—HPSV 2.00 2 2.0Q 2 2.00 2 2.00 3 2.00 2 2.00 3 Afd. Leiden Randst. Sport—VWS 1 ValkenLisser Boys 3 Sleutels—WSB 2 AlphiaLeiden 3 AfdGouda SportiefBodegraven 2 Overgangsklas A: Rust R.Rapidit. 3.30 3 Pernix—ASKO 3.30 1 B: ZKV—PKC 3.30 2 PSV—SSS 3.30 1 C: SpangenDKOD 3.30 3 Oost ArnhemVES 3.30 1 Eerste klas B: SMS—Kinderdijk 2 ADO—KOAG 2 BolnesVriendenschaar I C: Ons Eiland—KNS 1 D; DKCExcelsior 1 VEODe Algemene 2 Tweede klas B: FiksTerheyden 2 C: Swift—DES 1 Oranje NassauSnel 2 AnimoRZ 3 Derde klas A; MerwedeSpartaan 1 C: EurekaKwiek 1 D: TOPIjsvogels 2 AlbatrosVitesse 2 MaassluisTHOR 3 E: Valto—ODI 2 Spirit—ODO (M) 1 Jodan BoysTOP (S) 1 TAFELTENNIS Eredivisie A: Delta L.Belcrum 1 Tempo TeamMaasbree 1 NOAD—Scylla 2 1 B: Scylla—St. H./TSB 1 AMVJ—'Tilburg 3 SVE—Delta Lloyd 2 3 Rijnstr.Zwammerd. 2 BASKETBAL Eredivisie Heren FAC—Rotterd. Z (9/10) 2 Punch—SVE (9/10) 1 DonarFiat Stars 2 AgonFlamingo's 2 Bona StarsSuvrikri 1 DEDLandlust 2 VOLLEYBAL Hoofdklas West Dames PVC—Zaan'69 2.15 1 SyrenaDelta Lloyd 3.45 1 DeltaKangeroes 4.00 I FlevoHML/CLV 1 Heren SigiHaag'68 (9/10) 7.30 1 Punch—Zeem. (9/10) 9.00 2 Delta—AMVJ/R 2.30 1 PVC—Zaan'69 3.45 1 OctopusAchilles/P 1 DAMMEN Ereklas LDVExcelsior 1 HuissenTwente's E. 2 DCY—VAD 2 HuizumRDG 3 Hoofdklas A: SneekAlmelo 3 GroningenZaandam 1 VOSBennekom 1 ConstantOG 1 B: GDC—Het Oosten 2 VSD 2PDV 2 DCTWSDV 2 PhilipsRoden 1 DEN HAAG Harry de Hardt, de dammer van Rijswijk, heeft voor een unieke zaak gezorgd. Als voorbereiding op de partij tegen Europees kampioen Ton Sijbrands (te spelen voor het toernooi van de Vriendendamkring), trok hij zich in het Engelse Wolverhampton terug om zich voor te bereiden op deze belangrijke partij. Maar hoewel de Rijswijker geladen aan de start kwam en zich geweldig weerde, kon ook hij toch niet op tegen de klasse van Sijbrands. Durver Harry ging van meet af aan in de aanval, zo goed zelfs, dat insiders vonden dat Sijbrands min der stond. Maar hij hield het hoofd koel, en met een bloedige omsinge lingstactiek kreeg hij zijn opponent ten slotte op de knieën- Sprankelende duels ook tussen Fred IvensFokke de Jong en Arie PomDirk Boom. Ivens boekte winst, terwijl Bom ondanks licht voordeel in remise moest berus ten. Ook Sally de Jong speelde re mise tegen Boom. Het tornooi wordt i.v.m. het Priva-damtornooi in De Lier gedurende één week onderbro ken. De stand luidt: Sijbrands 612, Fom en Toet 66, F. Ivens 45, S. de Jong 55, Boom 75, Varkevisser 23, De Hardt 33, Tims 42 en F, de Jong 51. ROTTEVEEL In de hoofdgroep nam Rotteveel de 'eiddng na een zege op De Bont. iiem won van Victor Foss, maar Foss wist zich legen De Bont te her stellen. De stand luidt nu: Rotteveel 47, Burgerhout en Foss 34, Liems 33, Hoogland 10 en De Bont en Caffa 2—0. QUICK BOYS: d: Floor Schaap, a: Arie Remmelzwaal, Leen Aandewiel, Arie Haasnoot en Arie Verdoes, m: Bram Barnhoorn, Leen de Best en Herman Plug, v: Ron Verheul. Leo Pluimgraaff en Koos Klinkenberg. NOORDWIJK: d: Jaap v. d. Niet, a: Marcel Kuijpers, Anton Marijt, Cees Spaanderman en Jaap van Kes- teren. m: Gerard Duindam en Kees Karstens, v: Aad Vermin, Dick Heemskerk. Albert Spaanderman en Rudi Bröring. TER LEEDE: d: Constant Smit, a: Frits Zandbergen, Piet de Bruin. Jan Ligtenberg en Henk Tijssen, m: Wim van Ginhoven, Dick van Biezen en Nico v. d. Fange, v: Piet Knetsch, Nico Rade en Nanne Sluijers. LEIDEN Volop spanning en spectaculaire sport kunnen de ingre diënten zijn van het basketbalmenu, dat morgen in de Leidse 5-mei hal wordt geserveerd. Bona Stars krijgt dan bezoek van het altijd onbereken bare Suvrikri. Een ploeg, die altijd zeer zwakke met uitstekende wed strijden afwisselt. Zo verloren de Hagenaars vorig jaar met 7733 van Bona Stars, terwijl twee weken later van het toenmalige Blue Stars (nu Fiat Stars) werd gewonnen. Ook in de „Residentie" was Bona Stars vorig seizoen beter dan Suvri kri ,zij het maar met acht punten verschil, 5462. De Surinamers zijn één van hun beste spelers kwijt ge raakt aan Fiat Stars, namelijk Vespa Emanuelson. Toch blijft Suvrikri een gevaarlijke tegenstander. Vorige week behaalde men een krappe 6463 overwinning op Donar, waarbij Jan Loorbach (2.16 m) 25 punten scoorde. Dit opent dus DOTO—Quick Boys Noordw(jkDe Zwerver RCL—SAC Ornas—SVOW Het is duidelijk dat Quick Boys morgen voor een vuurproef staat. Nadat de Katwijkers via een spre kende 40 zege op De Zwerver naar de kopgroep oprukten, moet die po sitie morgen in Pernis worden ver dedigd. Dat zou normaal gesproken een moeilijke opgave zijn, maar nu de ex-afdelingskampioenen vorige week het eerste verlies leden, en nog wel met 30, is Quick Boys niet bij voorbaat kansloos. Vooral niet nu topscorer Joop de Ronde is uitge schakeld. Het zou ons niet verbazen wanneer Koos Klinkenberg c.s. mor gen minstens een gelijkspel meene men, waardoor de spanning zo mo gelijk nog groter wordt in de eerste klas A. Gemakkelijk NoordwijkDe Zwerver moet voor de roodbroeken geen problemen op leveren, ook al is Jan v. d. Lippe weer naar het tweede elftal verhuisd. Met Hans Westgeest als wisselspeler zal Noord-wijk de Kinderdijkse for matie duidelijk moeten terugwijzen. Daarop is alle kans nu de Noord- wijkers aanvallen toch wel een en ander kunnen presteren tegen de vooral zwakke defensie van de rood zwarten. Positieverbetering zit er dus zonder meer in, zeker nu het middenveld weer uitstekend is bezet door het trio Duindam, Heemskerk, Karstens. Snel terug De wens die voorzitter Van Eg- mond van RCL in onze sportbijlage uitsprak: RCL zo snel mogelijk terug naar de derde klas, lijkt te worden bewaarheid. Althans na vijf wed strijden gaat de Leiderdorpse forma tie ongeslagen aan kop, terwijl men ook tegen SAC de fraaie status kan handhaven. Een duidelijke zege be hoort tot de mogelijkheden voor het team van Thijs de Witt Herstel Langzamerhand heeft Ornas zich hersteld van de zwakke competitie start. Daardoor is men bepaald niet kansloos tegen het jeugdige SVOW dat vorige week van Nieuw Lekker- land verloor. Een gelijkspel - behoort tot de mogelijkheden, zeker nu Ornas weer over doelman Akkermans be schikt en SVOW aanvallend nog niet imponeert nieuwe perspectieven voor Pieter van Tuyll. Spannend zal het misschien ook kunnen worden bij DonarFiat Stars. De vraag zal hier beantwoord worden, of Fiat Stars de vorm al heeft bereikt of niet VOETBAL Res. 2A: Die Haghe 2—Rijsoord 2. Q. Boys 2—De Zwerver 2. Katwijk 2—Capelle 2, Heerjansdam 2—ARC 2, NSW 2—Noord- wijk 2, Excelsior M2—Zuidland 2, Res. 2B: DOTO 2—'s-Grav. SV 2, Spijkenisse 2—RVVH 2, Unicum 2—ASWH 2. Zwart Wit 2—PPSC 2. SHO 2—Zwaluwen 2. Res. 3A Oegstgeest 2—Katwijk 3, Zwaluwen 4—Ro zenburg 3, Ter Leede 2—CSVD 3. Vlaardin gen 2—RCL 2, HVO 2—ARC 3, JAC 2—Q. Boys 4, Res. 3B: Excelsior M3—Semper Al tlus 2, Loosduinen 2—Die Haghe 3, Ha zersw. Boys 2Q. Boys 3, 's-Gravenz. 2—Scheveningen 2. CSVD 4DUNO 2, Zwa luwen 3Maasdijk 2. Afdeling Den Haag 2A: Bizon—GD A v.v. Marine—PVS. SML—OSZ. VCS—DORR, Wllsonmeters—Velo, 2B: SVGEB—Quick Steps, Wassenaar—KSD, Te Werve—Escher Boys, CWP—Nootdorp, Honselersdljk—Alto, 3A: Arentsburg—DVC, Gona—Tonegldo, Gr. Willem II Vac—BSC, Den Hoorn—Blauw Zwart, PGS—FC Waalsdorp, SVGW—ANWB, HTSV—Prov ZH. Afdeling Lelden: IA: SVOW 2—RCL 3, TAVV 2—Ter Leede 3, USV 2—RIJnsb. Boys 2. 2A: ARC 4—Lelden 2, Q. Boys 6—Wou brugge 2, RIJnsb. Boys 3-VWS 2, WSB 2—Katwijk 4. 2B: Kagia 2—Sp. Llsse, Lisser Boys 3—TAVV 3, RCL 4—Hazersw. Boys 4, 3A: ARC 5—Woubrugge 3, Kickers—RCL 5, SVOW 3—Alphia 2, 3B: Hazersw. Boys 7—Hazersw. Boys 6, Kouderkerk 4—SVOW 5, RCL 6—Kagla 3, 3C: Bern—Sleutels 2, SJZ—LSVV, Stompw. Boys—ARC 8, Uni- tas—Katwijk 5. 3D: Katwijk 6—GWS 2, Lei den 3—RCL 7. MVKV 2—Ter Leede 4. 3E: GWS 3—WSB 3, Noordwijk 5—Katwijk 7, Randstad Q. Boys 8, RIJnsb. Boys 6—Leiden 4, 3F: Katwijk 8—Oegstgeest 5, Q. Boys Unitas 2. RIJnsb. Boys 7—Sleu tels 2, VWS 3—GWS 4. 3G: Lisser Boys 7—MVKV 3, Oegstgeest 6—Unitas 3. Valken 3—RIJnsb. Boys 8, 3H: LSVV—Llsse 2, Oegstgeest 7—Unitas 4. WSB 4— Lisser Boys 8, VWS 4—Ter Leede 6, 3J: Katwijk 11—SJZ 2, Lelden 5—Lisser Boys 9, MVKV 4—Ter Leede 7, Q. Boys 11—VWS 5. Sleu tels 5—Noordwijk 6, 3K: GWS 6—Katwijk 12, Lisser Boys 10—LSVV 3, Llsse 3—Oegst geest 8, Unitas 5Q. Boys 12, 3L: Hazersw. Boys 9—Bern 2, Koudekerk 6—RCL 8, SJZ 3—Oegstgeest 9, Woubrugge 5SVOW 6, 3M: VNLKRC, Alphia 4—Randstad 5. GWS 7—Llsse 4, Meerburg 2—Q. Boys 13, Valken 4—Koudekerk 7. KORFBAL Reserve klassen, lloofdklas A: Ons Eibernest 2—PKC 2, IA: Sperwers 2—Excel sior 2, KNS 2—Kinderdijk 2, 2A: Excelsior 3HSV 2, 2B: Ready 2—Vriendenschaar 2, Vlcus Orlentls—VES 2, 2C: Olymplaan 2—Swilt 2, De Regenboog 3—Ons Eiland 2, 3B: DEZ 2—Fluks 4, 3C: VES 3—Fortuna 3» 3D: KVS 2—Avantl 2. Koag 2—ADO 2, Oranje Nassau 2—HKC 2. Rljndelflaud IC: KVS 3—Pernix 3, SEV— Ons Eiland 3, VES 4—ONDO. Fluks 2 (N)—ODA 2C: DKC 2—Hoekse SV. Excel sior 4—Achlllcs 5, Ons Eibernest 8—HSV 4, 2D: DES 3—KNS 4, Velocltas 2—Warmond 2, Ons Eiland 4—VEO 3, TEmpo—Crescendo 3. 3C: Pernix 4—VES 5, Avantl 3—SVN, VEO 4—Meer vogels, TOP 3—Madjoe 2, 3D: Excelsior 5—Hoekse SV 2. Valto 2—ODO 2, KVS 4—ONDO 2. 4C: Pernix 5—Danaïden Ready 6—SEV 2. Excelsior 6—Hoekse SV 3. TAFELTENNIS Hoofdklus A: Docos—Maasvogels, Tempo Team 2—Gossima, Xerxes—Swilt, B: Tem po Team 3—St. Aloysius, De TreLfers—21 Up, Wilskracht—Wlbats, C: TOV—Never Despair, SKF—TSF 2, Phoenix—Vlctory'55, D: Quick—AMVJ 2, JCV—TSF, TOGB—Wl bats 2. Overgangsklas O: Quick 20—Tempo Team 5, Excelsior—Vriendenschaar, Noad 2—Wl bats 3. P: 21 Up 2—Steeds Vooruit, De Salamanders 2—ATTC/Boot, Les Amis—Vo- lewljckers. R: SL Aloysius 2—Scylla 4, AMVJ 3—Impuls, A vloAmroba, S: De Treffers 2—TSF 3. UBTV—Delta Lloyd 3. VOLLEYBAL Hoofdklasse Oost, heren: Concordia—US, BBSC—Valbovol, DOS'58—Ever Heady, SOS/DPC—Unlon/MC, VVC/Excellent—Del ta Lloyd/AMVJ, EAVV—RadlUs/MVC. Hoofdklasse Zuid: Dames: PSV—There- sla, Energo—Roermond BC, VCT—Bekker- veld 2, HevokOrawi, Valuas—Set Up, Swift—Ekspalvo, Heren: Were Dl—Petrus en Paulus, HajraaOdulphus, Rapid Moller VC. Hevok—Orawi 2, Berml—Bekkerveld. Overgangsklasse, 8 Dames: Scor pio— AMVJ/K 2, Kangeroes—Achllles/P, Volley—Delta 2, 8 Heren: Juliana—Flits, EGVC—Delta 2, 9 Heren: Eminent/Blok keerSVV, Concordia—Advendo, Schot— AMVJ/GVC 2. UVV/United—Jong Pen- drecht, 9 Hcren: Punch 2—CVV (9/10), To negldo—Libanon 2, HML/CLV 2—Ekspalvo, Hercules—Valbovol 2, Concordia 2—Juliana 2, AV'40—Radlus/MV'C 2. 10 Dames: PVC 2—Unitas, SOS/DOC 2—Haag'68 4, SSS—O- lympla, VVA—Spirit, 12 Dames: De Molen wiek 2—Boemerang 2, 12 Heren: Armada Zaan'69 (8/10), Argus 2Castellum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 13