Rustig dorp zonder driftige groei Lintje waan Nieuwveen dichtbij en toch veraf Er is nog wel ruimte voor een eigen beleid Vroegere schout Beperkte groei Verlangens Uit de RIJNSTREEK Bibliotheek Ridderveld Alphia verhuist 9 NIEUWE IEIDSE COURANT ZATERDAG 19 SEPTEMBB NIEUWVEEN In zijn schets over het ontstaan van het huidige Nieuwveen schrijft de heer J. J. Roovers, oud-gemeentesecretaris over „Van water tot land, van land tot water, van water tot land". Terecht wordt opgemerkt, dat de wordingsgeschiedenis van Nieuwveen niet kern achtiger kan worden getypeerd. Met vele an dere gemeenten in de zgn. „groene zone" van de Randstad Holland heeft dit rustige dorp gemeen, dat het door de eeuwen heen met water te maken heeft gehad, als vriend en als vijand. Nieuwveen moet zijn ontstaan in de 12e of 13e eeuw. Evenals in vele andere plaat sen werd in dit gebied begonnen met het af graven van het veen. Dit was echter in een later tijdsbestek dan in de dorpen Nieuwkoop en Zevenhoven. Volgens de heer Roovers zou hierdoor de naam Nieuw -veen zijn ver kregen. Nieuwveen heeft als gemeente in het noorden van Zuid- Holland een zekere bekend heid gekregenmaar heeft ook een verleden om „U" tegen te zeggen. Daarom te meer is het wonderlijk, dat dit vriendelijke dorp min of meer geïsoleerd ligt. De ver bindingen met deze 3.075 in woners tellende gemeente zijn hoogst onbevredigend. Het plaatselijk wegennet daaren tegen is vrij behoorlijk. Dit heeft er wellicht toe bijge dragen dat het zeer drukke verkeer vooral in de spits uren van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop enz. naar Aalsmeer, Uithoorn en Am sterdam voor het grootste deel door de nauwe Kerkstraat en Dorpsstraat dendert. Het dorpscentrum wordt daardoor bijzonder gevaarlijk. V/e vroegen de heer J. van Leeu wen. Kerkstraat 12, sinds 1947 ge meentewerkman, naar zijn mening. „Ja, je groeit erin mee, maar toch wordt het langzamerhand een ob sessie. 's Avonds tussen vijf en zes uur is hier oversteken zonder ri sico niet mogelijk en vooral voor de kinderen een levensgroot ge vaar. Er zijn plannen voor een provinciale weg achter Nieuw veen om: een verbinding met Al phen en Nieuwkoop met Uithoorn. Onder Zevenhoven is al een via- dukt gelegd, maar het duurt alle maal zolang". De heer Van Leeuwen weet door de veelzijdigheid van zijn functie wel een en ander van de dorpsproble men. Hij is doodgraver, klokluider, straatmaker enz. „Ik ben een ma nusje van alles en lever met ple zier m'n bijdrage als chauffeur en pompbediende bij de vrijwillige brandweer. Nee, het brandt hier niet veel, maar als er wat is zijn we er als de kippen bij". Voor wij uitgepraat zijn, pakt Van Leeuwen zijn bezem weer op. want de Kerkstraat moet schoon zijn voor al die auto's weer langs ko men. X\E HEER G. Spijker, dorpstimmer- man in de A. H. Kooistrastraat, heeft zo zijn eigen mening over dorpszaken. Met zijn ruim 67 jaren mag hij wel als een kenner van Nieuwveen worden beschouwd. „Nee, die dorpspolitiek is m'n hobby niet; toch kan ik het altijd wel aardig vinden met de „mannen van 't stadhuis". Toen burgemees ter Kammenga hier was, hebben we vaak gekibbeld, maarwe bleven goeie vrienden. Eén ding is een feit, hij heeft prachtig gehol pen toen wij de muziekvereniging oprichtten. Hij opperde de ge dachte om Crescendo nieuw leven in te blazen en ik ging toen op in strumenten uit. De zaak was gauw gefikst. Toen we om geld gingen bij de gemeente, ja toen kon de burgemeester geen nee meer zeg gen". Een herdenkingssteen in het oude verweerde pand van de heer Spij ker roept herinneringen op uit het verre verleden. In 1843 werd in dit historische gebouw (rijk aan tra dities) door mevrouw C. A. Clant de eerste steen gelegd. De heer Clant was toen de schout in Nieuw- yeen. „Ja, nu zeggen sommige mensen wel, dat het zo niet is, maar het staat er toch maar op. Dit moet het huis van de vroegere schout zijn ge weest". Zo zegt timmerman Spij ker. De bevolkingssamenstelling van Nieuwveen wordt in hoge mate bepaald door de grote stichtingen. n.1. de Johannesstichting (Prot. Chr.) met zo'n 425 patiënten en personeelsleden en Huize Ursula (R.K.) met een aantal bewoners van 300 verpleegden en personeel. Van de totale bevolking maakt dit dus 25% uit. Als men rekening houdt met allerlei verzorgende be drijven en toevoerbedrijven voor genoemde stichtingen, zal het dui delijk zijn dat de ontwikkeling rond deze1 belangrijke stichtingen voor het plaatselijk leven heel belangrijk is. De Prot.-Chr. inrichting dateert van 1888; hierin zijn voornamelijk mensen opgenomen, die in het maatschappelijk leven hun plaats niet goed kunnen vinden, terwijl daarnaast de kinderverpleging ter hand wordt genomen. In huize „Ursula" worden voornamelijk kinderen verzorgd. Van de beroepsbevolking is 23% agrarisch georiënteerd. Aan de Amstel vindt men vooral veel bloementeelt In de secundaire sector werkt 27% van de beroeps bevolking, terwijl in de dienstver lenende sector niet minder dan 46% werkzaam is. Het overige deel kan worden gerekend -tot de fo rensen; een groep die de laatste jaren toeneemt. "tTTOOR Nieuwveen is geen dynami- sche ontwikkeling te verwach ten. Liggend onder het beslag van hogere plannenmakers, is de raad van het vredige plattelandsdorp zeer beperkt in zijn beleid. Een wat forsere groei zou men graag willen, daar de bevolking (exclu sief de stichtingen) bepaald te klein is om tot bevredigende al gemene voorzieningen te komen. Toch mag hieruit niet worden op gemaakt, dat Nieuwveen een dode plaats is. Beslist niet; men buit de mogelijkheden optimaal uit. Er is een prachtige muzizkvereniging, n.1. Crescendo, een behoorlijke voetbalvereniging, Nicolaas Boys, en een bloeiende gymnastiekver eniging. Een zuiveringsinstallatie (tc bouwen door Rijnland) staat op het programma, terwijl er sinds kort een uitstekend zwembad bij het plaatsje Papeveer is gereed gekomen. Door verwarming van dit zwembad wordt het zwemsei- zoen belangrijk groter. Binnenkort hoopt men ook te komen tot de bouw van een gemeenschap pelijk wijkgebouw voor de krtiis- verenigingen. Op wat langere ter mijn zal de openbare school ver nieuwd of vervangen moeten wor den. Het geestelijke en politieke leven is rijk geschakeerd. De bevolking is gemoedelijk van aard. maar er zijn op diverse terreinen toch te genstellingen. Het kerkelijk pa troon laat als drie grootste ruiten zien de R.K. kerk. de Hervormde Gemeente en de Geref. Kerk. Met de oecumenische gedachte is men nog niet zo vertrouwd als elders, alhoewel er toenadering is en inzicht en ondanks politieke kleur heerst hier in de raad een grote eensgezindheid. Bewust zoekt men in het college van B. en W. en de raad naar het werkelijke belang van de gemeente. Er zijn welis waar beperkingen, maar binnen het raam der mogelijkheden wordt het optimale bereikt. Als ik op nieuw mocht beginnen, koos ik dezelfde logpbaan". De heer W. J. Eijs, die vorig jaar de heer Roovers opvolgde,^ werkt met een staf van vijf personen in het stijlvolle huis der gemeente. Hoe wel afkomstig uit Nieuwkoop, kent hij Nieuwveen van haver tot gort. „Ja, wij hebben natuurlijk wél ver langens, maar weten dat alles niet op korte termijn is te realiseren. Daarbij komt dat onze gemeenie rekening heeft te houden met de streekstruktuurplannen en uiter aard met de ruimtelijke ordening in het algemeen. Al heb je echter geen behoefte om zeer snel uit te groeien, toch zouden we beslist wel wat meer willen. Een groter aantal inwoners maakt de stich ting van algemene voorzieningen nu eenmaal gunstiger. Er staan verschillende plannen op stapel en in de wijk Schoterveld wordt gestadig gebouwd! Uit alles blijkt dat burgemeester H. L. Breen, die in 1966 naast Lei- muiden en Rijnsaterwoude ook de scepter zwaait in Nieuwveen, het er best kan vinden; met de burge rij en ook met de gemeenteraad en ambtenaren. Vanzelfsprekend zijn er bij de bevolking allerlei wen sen. maar in de meeste gevallen lopen die parallel met de ideeën van burgemeester Breen. „Natuurlijk zullen we trachten bin nen het raam der mogelijkheden alles te doen. Maar in een platte landsgemeente hebben wij als ge meentebestuur te maken niet al leen met de Wet op de Ruimtelij ke ordening, maar ate gevolg daar van ook met de structurele ont wikkeling in deze omgeving. In het kader van deze algemene ont wikkeling is er beslist nog wel De Johannesstichting. meer begrip voor elkaar. Er is een openbare, een Prot.-Chr. en een R.K. lagere school, terwijl bij de stichting „Ursula" een B.L.O.-> school is. Verder zijn er twee bij zondere kleuterscholen. De politieke verhoudingen komen het best tot uiting in de samen stelling van de raad. Momenteel zijn er 3 KVP-zetels, 2 Gemeente belang en 2 Prot.-Chr. In septem ber worden deze cijfers respec tievelijk 5-3-3. In de regel wordt er een vrij heftige verkiezings strijd gevoerd, waarbij ook de be woners van de stichtingen worden betrokken. Typerend voor Nieuw veen is echter, dat na de strijd alles weer pais en vree is. Oud-secretaris Roovers, die 42 jaar zijn krachten inzette voor de be langen van Nieuwveen, zei onder meer: ,,'t Was me steeds een vreugde hier te werken; ondanks verschil van ruimte voor een eigen beleid en voor een behoorlijke dosis inbreng. Nieuwveen is een fijne plaats en het is mij een vreugde mij hier voor in te zetten". De bijna 56-jarige burgemeester (31 augustus) werd in 1914 te Nu- mansdorp geboren als zoon van een predikant. Ongeveer 14 jaar was hij vóór hij naar Nieuwveen kwam, burgemeester van de ge meenten Kamerik en Zegveld. Het is zowel voor Nieuwveen als Lei- muiden en Rijnsaterwoude van be lang dat de heer Breen als bestuur der een grote ervaring heeft. Met plattelandsproblemen is hij uitste kend op de hoogte en aan de zich in versneld tempo aandienende veranderingen weet hij zich vlot aan te passen. De ontwikkeling gaat weliswaar langzaam, maar als de hogere autoriteiten niet met al te straffe hand dirigeren, behoeft men zich over Nieuwveen geen zorgen te maken. WIM MUIJS. ALPHEN Op de Kennedylaan werd donderdagavond de 14-jarige Peter van Nieuwenhuizen uit de Neptunusstraat aangereden door een hem achterop rijdende auto. Hij reed daar op een fiets. Peter werd door de auto geschept en werd ernstig ge wond. Met een botbreuk en een zwa re hersenschudding werd hij naar het Acad. ziekenhuis te Leiden ge bracht. Zijn toestand is niet le vensgevaarlijk. ALPHEN Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de Stichting Ex pressie '70, die het pand Hooftstraat 169 voor haar activiteiten zal inrich ten, een subsidie te verlenen van f 9380. Het college acht het werk van Expressie '70, waarover we reeds eerder schreven, van groot belang voor de culturele ontwikkeling van de gemeente. ALPHEN De heer L. Gesman wil voor de bouw van een aanne mersbedrijf aan de Onderne mingsweg industrieterrein, ter groot te van ongeveer 2160 m2, van de gemeente aan te kopen. De overeen gekomen prijs voor de grond is f60 per m2. ALPHEN DHC 2 heeft de eerste wedstrijd in de damcompetitie met 128 gewonnen van de Leiderdorpse Damclub. ALPHEN In het kader van de Vredesweek volgende week twee discussie-avonden met o.a. een fo rum gehouden waarin het thema van de vredesweek „Verenig de na ties" besproken zal worden. De eer ste avond wordt op maandag 21 sep tember gehouden in het centrum „Het Kasteel" in Alphen-Ridderveld en de tweede, met hetzelfde pro gramma op donderdag 24 september ln het gebouw Onderweg aan de Lijsterlaan. Beide avonden beginnen om 8 uur. Initiatiefnemers zijn per sonen uit verschillende kerken. TER AAR Onze plaatsgenote mejuffrouw E. C. J- M. Wassenburg slaagde voor de hoofdakte onderwijs. De afdeling Zuid van de Christen Vrouwenbond komt maandagavond 21 september bijeen in Nabij. De heer Sipke van der Land zal spreken over „Moderne jeugd en moderne theolo gie". Dezelfde avond houdt de afde ling West van deze Bond een bijeen komst in de grote zaal van de Salva- torikerk. Daar spreekt mevrouw C. E. Prins uit Den Haag over „Verdo vende middelen". KOUDEKERK Na enige moei lijkheden met de stroomvoorziening, is de fontein in de vijver nu toch in werking. Het effect wordt na het vallen van de duisternis nog ver sterkt door de ingebouwde verlich ting. Ongetwijfeld een verfraaiing van de hoek Pr. Bernhardstraat Prinses Wilhelminastraat KOUDEKERK Op zaterdag 3 oktober kunnen de zwemlustigen zich voor het laatst in het zwembad uitleven. Dan is het op de plaats rust geblazen tot medio april '71, of men moet het conditie-bezoek ver leggen naar het nabijgelegen instruc- tiebad in „Rhynenburch", waarvan ook de Koudekerkse zwemclub het winterseizoen gebruik gaat maken. Wie droog wenst te blijven kan ook nog gaan trimmen bij „Aspasia''. Naar men ons nog meedeelde zal de lichtinstallatie bij het diepe bassin in het Prins Willem-Alexanderbad op donderdag 24 september officieel door burgemeester Van der Linden in gebruik worden gesteld. ALPHEN Begin oktober gaan in Alphen en Aarlanderveen de nieuwe kreatieve kursussen van Ex pressie '70 van start. Het programma vermeldt de vol gende cursussen voor volwassenen: schilderen en tekenen, gemêleerde technieken, grafisch tekenen, schil deren en boetseren, glas, mobielen, draadfiguren e.d., Wandkleden, sier- smeden. Al deze kursussen staan open voor 15 deelnemers. Ook worden in Alphen 6 en in Aarlanderveen 2 kursussen georga niseerd voor kinderen die willen te kenen en schilderen. Sekretafesse van Expressie 70 is mevrouw M. Meijer-van der Vlis, Diamantstraat 472, Alphen aan deh Rijn. HAZERSWOUDE De mogelijk heid is niet uitgesloten, dat de voet balvereniging Hazerswoudse Boys alsnog één of meer seniorenteams in de competitie van de afdeling Leiden ziet ingedeeld door de medewerking van St. Bernardus. Het bestuur van St. Bernardus heeft te kennen gege ven, dat Hazerswoudse Boys op za terdagmiddag van het tweede terrein met één elftal gebruik kan maken. KOUDEKERK In dc voetbal - kantine hield de schaakvereniging Koudekerk een simultaanseance te gen de jeugdkampioen van de Leidse schaakbond Charles Kuypers, die 18 schakers tegenover zich vond. De heer Kuypers wist 14 partijen te winnen. Met de heren L. J. Spie renburg, H. Starreveld en H. van Vliet kwam hij remise overeen, ter wijl de heer D. de Braver hem over troefde. Maandag wordt begonnen met de onderlinge wintercompetitie. Ook wordt dit seizoen met een tiental deelgenomen aan de competitie van de Leidse Schaakbond in de 2e klas se. ZWAMMERDAM Dinsdag wordt in de Nutszaal een voorlich tingsavond over de toekomst van Zwammerdam gegeven. Burge meester Gallas zal inet enige ambte naren komen spreken over het ont- werp-bestemmingsplan „De Burcht". TER AAR De collecte voor het Koningin Wilhelmina fends (kanker bestrijding) heeft f 1006,95 opge bracht. ALPHEN Zoals we hebben be richt, is het de bedoeling van de stichting Openbare Leeszaal en Bi bliotheek een filiaal te openen in Ridderveld. Met dc uitlening zal be gin januari worden begonnen, maar de voorbereidingen zijn aan de gang en daarom wordt voor het laatste kwartaal van 1970 nog een aanvul lend subsidie van de gemeente ge vraagd. Aan de gemeenteraad wordt voor gesteld om op basis van het geraam de exploitatie-tekort de stichting een subsidie te verlenen van f 11.015. De financiering van de inventaris voor de leeszaal is mogelijk door een geld lening die de Alphensche Bank verstrekt zonder een uitdrukkelijke gemeentelijke garantie, ten bedrage van f 68.000. ALPHEN Binnenkort zal de voetbalvereniging Alphia haar sport terreinen aan de Nieuwe Sloot verla ten en als laatste van de vier vereni gingen ook naar het nieuwe complex trekken, waar een nieuw clubgebouw wordt geplaatst. De vereniging is be reid haar clubgebouw met bijge bouwtje aan de gemeente te verko pen voor f 21.000. Het ligt in het voornemen van burgemeester en we thouders te- bevorderen dat de aan te kopen opstallen worden verhuurd aan de atletiekvereniging AAV '36-C en de Christelijke korfbalvereniging Tempo, die de door Alphia te verla ten terreinen voorlopig gaan gebrui ken. NIEUWVEEN Ja, wie si heer G. Spijker in de Kooistrastraat te Nieuwveen ni nen de dorpstimmerman, minstens zoveel liefde heeft zijn hobby's als voor z'n vak. haast legendarische figuur. We moeten het eerlijk bekt dat toen wij voor het eerst betraden bij zijn woning, 1 vroeger jaren volgens onze in/< ties de schout van het dorp w onze verwachtingen niet zo gespannen waren. De voortdw regenval deed daaraan geen Hoe het ook zij, naarmate spraakzame heer Spijker wat leerden kennen, groeide onze langstelling in hem en vooral hobby's. Gerrit Spijker bleek niet te zij figuur van: „U vraagt maar en i| antwoorden". Integendeel, als jei oppast babbelt hij zonder moeite het ene uur na het vol. De heer Spijker heeft tal liefhebberijenvooral die, i verband houden met alles wat in de natuur afspeelt. Als eerste mag wel worden] noemd zijn grote sortering goui sen en tropische vissen In een zonder knus kasje in de fraai ai legde siertuin zijn de visjes bij derden te bewonderen. De ai die steeds op de juiste tempi worden gehouden door een bouwde compressor, doen elke zoeker versteld staan, schoons en zoveel variatie. „Als het m'n hobby's betreft ik niks. Ik verzamel en de app tuur maak ikzelf. Kijk dat heb we ook zelf opgekweekt". In slechts enkele vierkante meters te kas, waarin de aquaria st vindt men een wonderlijke lijsting van cactussen en vetplai maar ook vroege en late druive men, een pruime- en o.m. een zikboom. JN ZIJN woning heeft de heer S 1 ker een uitzonderlijk mooie lektie opgezette dieren, uoornami vogels. Zijn interesse gaat voort naar zeldzame exemplaren. Zo men in speciaal gebouwde kat maar ook in verbouwde bergmt len, de purpur-reiger, een moeras gel met lange snavel en sterveren kop en hals. een blauwe reiger, torenvalk, een roofvogel, uilen europese nacht-roofvogels. Vt prachtige gaudlazantensped eksters, vlaamse gaai, en een b zing van circa 60 cm. Van de hermelijnen bezit Spi een opgezet exemplaar in zome waad (bruin op de rug) en één in wintergewaad (sneeuwwit) In verzameling bevinden zich kreeften en de kop T'an een mf- moetsnoek. Op de schoorsteenmantel in iii Artis ingerichte zij-kamer hee/h otter een plaats gevonden. i ]?EN GEHEEL aparte verzakt is die van geprepareerde ders. Hiervan zijn er minstens; 150 Nederlandse soorten en naast tientallen buitenlandse plaren. Naast de vlinders is er groot sortiment kevers. Volledig deze kollektie wel niet zijn, volgens deskundigeri zijn er alle in Nederland zo'n 3500 soortei heer Spijker bezit een groot i van de bijzondere. Zo liet hii zien de juli-kever. watertor neushoorn-kever, het vliegende en de grote sabelpoot-sprink Zeer interessant, is de kollektie sielen; schelpen, koraalri scheermesschelpen enz. De heer Spijker heeft grote wondering voor alles wat de sc ping heeft voorgebracht. niets zo mooi als de natuur; de tuur in het kleine is het grootst". Ook mevr. N. Spijker-van l wen weet ervan te genieten en voor te leven. De inrichting haar woning is volkomen aangt aan de hobby's. Terwijl zij de k klaar zet zegt ze: „Wat jammer zoveel mensen de rijkdom van wat groeit en wat leeft en beu niet zien. Men heeft geen tijd f maar. geloof me, als de schoon! voor de natuur niet meer wordt zien, verarmt het leven" mooiste is aldus de heer Spi om bij anderen liefde bij te bi gen voor al dat mooie". Inderdaad, dit brengt de Spijker ook in praktijk. Hij vx mee aan tentoonstellingen en h bij herhaling zijn kennis owei bracht bijv. op scholieren. Zijn grote zorg betreft het buil water, dat steeds meer vervuilt, der meer door het vele gebruik chemische bestrijdingsmiddt Hierdoor wordt enorme schade gericht aan de visstand en de voi wereld, maar ook aan tal van and dieren. „Als je daaraan wat li doen, dan ben je een lintje waa Leden culturele raa ALPHEN Burgemeester en thouders stielen voor de volgtJ benoemingen te doen voor de cul rele raad: twee raadsleden mevro A. F. R. HardijzerrNeef en de h ir. L. W. Scherpbier; ne| niet-raadsleden: mevrouw M. Bergsma-Lucas, mevrouw A. M. Dobgen-Kloeg en de heren M. B. gee, P. Groenhart, J. J. P. 'tHart, van Oosterom, J. P. Samsom, Wolf en R. Wolthers. Als lid en vens voorzitter van de culturele fi heeft het college wethouder M. Pa aangewezen en de heer H. W. J. Berkel, ambtenaar voor culturele ken, zal als secretaris vervullen. LEIDERDORP De burgemeester houdt voortaan maandag van 8.30 tot 9.30 uur spreekuur in plaats van 9 tot 10 uur. NIEUW VENNEP Zaterd avond 20 sept. 7.00 uur zal in Hervormde Kerk een open d« dienst worden gehouden. Ds. V< maat uit Haarlem preekt over van de aarde". Na afloop is er gé genheid met ds. Vermaat te disci, siëren. NIEUW-VENNEP Maandl avond om 8 uur organiseert de derlandse vereniging van Huisvroi wen een modeshow in „De Rank". NIEUWKOOP B. en W. stelle voor met ingang van oktober raadsvergadering te houden op <f laatste dinsdagavond van de maaffi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 4