sportwereld nam 'geheim' afscheid van Jan Jansen WEEKAGENDA Broekpak bij Bobbe compromis voor midi Samen zoeken naar nieuwe vertolking y Krijgt boze kunstenaar schadevergoeding ivond vol verrassingen Nieuwe predikant voor Waalse Gemeente Leiden 50 JAAR WONEN De vanouds bekende POFFERTJESKRAAM van CORN. DE HAAN is thans geplaatst op de LAMMERMARKT (bij de Molen) Rechter wijst vonnis op 6 november Hier komen de verkeerslichten euwe leidse courant zaterdag 19 september 1970 LEIDEN Voor Jan Jansen is het constant verblijven onder portmensen afgelopen. Op een voor hem verrassende wijze overi- elkrens. Want wat de heer Jansen, na een lange periode als lid van iet dagelijks bestuur van de Sportstichting, ook van zijn afscheid ad verwacht, wat gisteravond in café-restaurant 't Karrewiel n,'n laatshad moet zijn verwachtingen ver hebben overtroffen. Niet ief Ileen het feit, dat praktisch heel sportminnend Leiden bij zijn scheid aanwezig was, maar vooral de originele aanpak moet Jan ansen bijzonder hebben verrast. Nu eens geen afscheidstoespraken iet lovende woorden en gepaste Wi oberheid. Organisator Joop van ■n! gmond draaide Jansens sport- eriode af door een aantal mensen, raarmee Jansen vaak 'heeft samen- 'ertot, naar voren te halen. Op che wijze praatte 'hij de spre- waarvan Jansen enkelen ja- n pnlang niet meer 'had gezien, „aan tfcaar"- Zo was zelfs oud-wethouder Van chaik vanuit Renesse naar Leiden ekomen. Er waren trouwens nog Nieuwe bar/Bodega 't Fust in Leiden LEIDEN Leiden is weer een tablissement rijker. Gistermiddag de bar/bodega 't Fust geopend het pand Nieuwstraat 31. Dit iand is een oud pakhuis, waarin tger de Leidse suikcrwarenhan- •1 goederen opsloeg. In vier maan- :n heeft dit pand een totale ver- ^ndering ondergaan. Aan de buitenkant nog steeds het ni5 literlijk van een pakhuis, maar van linnen nu een bar, die, die op min d( if meer oud-Hollandse wijze is in- jericht met grote karrewielen en liervaten. Er wordt gemikt op het eetje 'ouder' publiek zo tussen de 5 en 40; de eigenaren verwachten, at daarvoor echt een markt is in -eiden. Die eigenaren zijn verenigcj in de V. Horeca Exploitatie onder de laam Dolico, een samenvatting van e namen Dolron, v. d. Linden en tohen. Dit drietal heeft ook zaken n o.a. Haarlem. Bovendien is men ran plan in het voormalige hotel lentraal een dancing in te richten pecjaal voor jongeren. Verwacht rordt, dat die dancing volgende naand kan worden geopend. j ZEIDEN Binnenkort is de be- Joeming te verwachten van ds. M. D. Ribs tot predikant van de Waalse Gemeente te Leiden. Ds. Ribs was lot dusver predikant van de Waal- je Gemeente te Haarlem. Hjj heeft pich inmiddels in Leiden gevestigd. veel meer politieke figuren in 't Karrewiel. De nieuwe wethouder van sportzaken, mevr. De Haan, oud-wet houder Sannes, gemeenteraadslid Kwik en de lieer Versnel van DS '70 gaven aan het afscheid van Jansen een „gemeenteraads-tintje". Dat het werk van Jan Jansen, die altijd een wat bescheiden plaats bij de Sport stichting innam, werd gewaardeerd, bleek wel uit het feit, dat de voor- zittter van de Sportstichting hem de gouden plaquette van verdienste aanbood. Dat was overigens niet heit enige aandenken, dat Piet Biegstraaten hem overhandigde. Na het neer schieten van een, overigens al ge braden kip, mocht Jan Jansen een jachtgeweer in ontvangst nemen. „Met geweer, maar zonder vergun ning, kun je je hobby moeilijk uit oefenen", vond hoofdinspecteur Ver- zijden van de Leidse politie. Naast een oorkonde, als herinnering aan de Europese voetbalkampioenschappen voor poldtie-elftallen in 1957, een bloemetje voor zijn vrouw, kon Jan Ingezonden Mannenkoor in Leiden? U had altijd al graag lid willen worden van een Christelijk mannen koor? Stelt u zich voor, dat er een mogelijkheid bestaat om tot oprich ting van een Christelijk mannenkoor te komen, blijft het bij u dan al leen bij: „Ik had altijd zo graag...", of gaat U een stapje verder en komt u onze oprichtingsvergadering be zoeken, woensdag 23 september in de Zuiderkerk aan de Lammen- schansweg? Aanvan 20.15 uur. Als er onder u 60 heren zijn, die deze moeite willen nemen, dan komt ons mannenkoor van de grond De bekende koordirigent Sander van Marion is bereid de leiding op zich te nemen. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer W. F. Kaapaan en telefo nisch onder nr. 01717-2342. Leiden offerde voor kankerbestrijding LEIDEN De collecte voor het Koningin Wilhelminafonds (kanker bestrijding) heeft f 23.254,74 opge bracht. (Van onze moderedactrice) .k, WASSENAAR Het modehuis jEobbé heeft in Kasteel Oud Wasse- - iaar voor een geestdriftig en talrijk mbliek de collectie voor herfst en uinter getoond. De eerste vraag ts Itijd: hoe is de roklengte? Maar bij Bobbe heeft men de aar- et eling van de klanten om zich in de )t nidi te storten anders opgelost. Het antalonpak is als compromis gevon- en. De pantalon met scherpe vouw t even uitlopende pijp gppombi- eerd met tuniek of lange mantel, al Ion niet met momgpn. Heel fraaie xemplaren, vooral van wollen Meer basisscholen in Nieuw-Vennep NIEUW-'VENNEP De vereniging voor chr. nat. onderwijs hield gister avond de jaarlijkse ledenvergadering. Er zit groei in de scholen, maar dit schept ook de nodige problemen, zo als noodlokalen. Voor de MAVO zou aelfs een nieuw gebouw nodig zijn, maar voorlopig vangt men het op met noodgebouwen, waarvoor een 1 krediet nodig is van f 115.000. J De activiteiten aangaande een ly ceum in de directe nabijheid zijn ver minderd door het plan van Haarlem tot bouw van een school aan de Cru- „I quius. Gewacht wordt op een arbi- in trale beslissing van de raad voor chr. onderwijs. In Linquenda, het noor- derkwartier in Nieuw-Vennep, zul len te zijner tijd drie basisscholen komen. In het bestuur weruen me vrouw A. W. Dütler-Sprangers en v ir. J. c. Abbink gekozen. Ze kwamen de plaats van de aftredende heren Verhulst en v. d. Poort. De heer W. M. van Andel, chef ge- ie meentepolitie in Amsterdam sprak gt vervolgens over „Jeugd en gezag". Hij merkte op, dat de jongeren, waarmee hij op de club in aanraking komt, toch graag gezag aanvaarden. v> Toch is het moeilijk een definitie te geven van het woord gezag. Een jon gen, die het omschreef als „de olie om de maatschappij goed te laten kpen". had het nog niet zo gek be keken. RIJNSATERWOUDE De tradi tionele rondgang door het dorp met wagens ter inzameling van artikelen voor de bazaar, zal gehou den worden op maandag 21 septem ber 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. De opening van de bazaar is vastgesteld op 25 september 15.00 uur. jersey door de Italianen meesterlijk verwerkt, hebben we gezien. Toch lijkt het ons een waagstuk het pantalonpak een te grote plaats in de garderobe in te ruimen. Het pantalon- pak blijft gereserveerd voor de „vrije" tijd. Als algemeen beeld is het niet te wensen, naar onze smaak. Wie zich voorzichtig aan de midi wil wagen kan het beste met een mantel beginnen. Van die mantels was bij Bobbe een ruime keuze in 'vele stijlen, waarvan die uit de collectie Twen ty-Seven van Holthaus bijzonder fraai zijn. Naast grijs en leverkleuren veel paars en off-white. We zagen in de laatste kleur een midi-jurk met split middenvoor, waaronder een los mi ni-rokje wordt gedragen. Aardig waren de mantels, japonnen en pakjes, waarbij geweven materiaal en gebreide mouwen of zijpanden ge combineerd waren. Ze zijn sportief en hebben iets „gezelligs". Voor het middaguur was er een se rie zwarte jurkjes met witte biezen of geometrische figuren belijnd. die heel stijlvol waren. Mag de midilengte voor de dag bij velen nog een aarzeling oproepen, des avonds is het lange avondtoilet volle dig in ere hersteld. Bobbe toonde er een fraaie collectie van. Jansen uit 'handen van de heer Ver zijden een jachtvergunning in ont vangst nemen. De rij sprekers, of liever „babbe laars", telde veel vrienden uit de handbalperiode van Jansen bij HVL. Herinneringen uit zijn 26-jarige sportperiode werden opgehaald. Vooral zijn „kwajongensstreken" werden hierbij niet vergeten. Voor Jan Jansen, die zich nu in tensief met zijn offsetdrukkerij gaaf bezighouden .was het hele afscheid volledig geheim gehouden. Terwijl hij nog druk bezig was in ae ver gadering van de raad van beheer, verzamelden de gasten zich in het Karrewiel. Na afloop van het „offi ciële" gedeelte, volgde voor Jan Jansen zijn laatste ,.sport-onder- onsje" in functie. Jonge mode aan de Oude Rijn LEIDEN Drie jonge mensen, Gerard, Marga en Bob Ernst, heb ben in één van de keldertjes aan de Oude Rijn hoek Hoogstraat een boe tiek geopend. The Way In is al van verre zichtbaar door de oranje lui- feltjes die boven de etalage-ruiten hangen. Het interieur is helemaal in groen en oranje gehouden. De verlichting is prettig. Niet te hel, maar ook niet zó donker dat je geen kleuren meer kunt onderschei den. De dameskleding is afkomstig van modebedrijf Vinke, de eigenaar van het pand. De herencollectie is daar entegen helemaal samengesteld door Gerard Ernst. Hij heeft de heren mode op de voet gevolgd en aan de hand daarvan zijn collectie uitge zocht. De drie boetiek-houders heb ben plannen om ook de andere kel dertjes aan de Oude Rijn om te toveren in Winkels voor jonge men sen. Hoog en laag water Katwijk aan Zee KATWIJK AAN ZEE Zondag 20 september: hoogwater 6.1118.34; laagwater 2.1214.23; maandag 21 september: hoog water 6.5919.19; laagwater 2.5015.03. Ds. K. Bouhuys, een van de her vormde studentenpredikanten in Lei den, schrijft in Hervormd Nederland editie Leiden naar aanleiding van de gemeenschappely ke studentendienstèn in de Hooglandse kerk het volgende. Mocht u binnenkort eens komen, dan zult u ze er inderdaad allemaal aantreffen: Rooms-katholieken, Ge reformeerden, Hervormden, Doops gezinden, Remonstranten. Ze komen daar samen en vieren het feest van de liturgie, in gebeden en lofzegging, door te luisteren naar de woorden van profeten en aposte len en in het samen deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Wat bezielt ze, vraagt een voor zichtige lezer zich af. En er zou nu een heerlijke aanleiding voor de op dit moment schrijvende pastor zijn om nu eens'breed uit te halen; oecu menische bewustwording! Wederzijdse herkenning! Geestelijk naar elkaar toegegroeid zijn! Kleu terzwemmen in Oegstgeest OEGSTGEEST Met een kloeke duik gingen de kleuters Angela Hoekstra en Janine van Hoek giste ren gekleed te water om in het zwembad Poelmeer hun eerste zwemdiploma te halen. Als vierjari gen bleven ze beslist niet achter bij de grote groep andere diplo ma-zwemmers. (Foto NLCDirk Ketting) 1920 ygj 1970 tentoonstelling voor hel moderne gezin HOUTRUST DEN HAAG 175 attractieve stands met vele Noviteiten Het IDEAAL WONEN HUIS met plastic stenen in 1 dag gebouwd en schitterend ingericht. Doorlopende MODE en SCHOENEN SHOWS SFEERVOLLE MEUBELEXPO met 30 unieke modelkamers en exclusieve verlichting. Reserveer een middag of een avond op 22, 23, 24, 25 of 26 september a.s. Enfin het had een stichtelijk stukje kunnen worden. Wij dominees heb ben ervoor geleerd om het mooi te kunnen zeggen. Toch zou dit in strijd zijn met wat er werkelijk in de studentengemeen te leeft We vinden het fijn dat we na een periode van zoeken en experi menteren nu zondags in één dienst bij elkaar zijn. Dat ging niet hele maal vanzélf. Dat betekende en be tekent: naar elkaar luisteren; serieus met elkaar rekening houden; de be trouwbaarheid van eikaars woorden en argumenten steeds opnieuw daad werkelijk toetsen. Maar dat heeft voor de studentengemeente niets preten tieus! Er groeit een generatie studen ten op, die niet meer bereid is zo ge makkelijk een serie geloofswaarhe den op een rijtje te zetten, maar wel voortdurend op een kritische en vra gende manier met het evangelie be zig is. Laat ik het duidelijker zeggen: voor de studenten is oecumene in de zin van „het liturgisch samengaan van kerkgenootschappen in een dienst" niet zo erg interessant. Daar halen ze in léétste instantie de schou ders voor op. Wat hun bezighoudt is oecumene in de oorspronkelijke be tekenis van „bewoonde wereld". Hun vraag is: hoe kan de kerk in Gods naam! zich inzetten onze bewoon de wereld voor iedereen leefbaar te maken. Dén eerst wordt de liturgie, de zondagsdienst een oefenplaats om in dat verwarde bestaan dat we le ven en in die vaak krankzinnige we reld waarin we zitten de rechte vra gen te leren stellen en goede ant woorden te leren vinden. En dat je dat dan samendoet is voor velen bin nen onze gemeente een niet meer zo erg ingrijpende zaak. Dat moet je ge woon doen, wil de kerk nog enige zeggingskracht hebben. Niet té lang over praten! Zo begint onze zondagmorgendienst een moment te worden van feest, be zinning, bemoediging en kritiek om vandaar uit in kringen en cellen, in werkgroepen en acties met elkaar naar buiten toe bezig te zijn. Studentendiensten De studentengeneratie van nu heeft op dit moment weinig behoefte zich op haar student-zijn te laten voor staan. De exclusieve klasse, de dames en heren studenten, begint langzaam maar zeker tot het verleden te beho ren. De Leidse studenten beginnen oog te krijgen voor de stad waarin ze leven en zich te interesseren voor de maatschappelijke problemen van de mensen die hier wonen. Dat is nieuw, na een lange (Leidse) traditie. Zo is er ook binnen de studenten gemeente geen behoefte aan een groepje hoogontwikkelde geestelijke fijnproevers dat aan religieuze in teelt doet. Studentendiensten zijn geen diensten vóór studenten maar van studenten die samen met hun pastores bezig willen zijn met de Zaak die hen niet meer loslaat: het evangelie van Jezus van Nazareth. En een ieder die mee wil denken en doen is welkom. Voor de kinderen is er een crèche; voor de ouden zoeken we wel een warm plaatsje op! Kan dat maar zo Na lang beraad kozen we een vorm van samenspel en samenwerking met name dus met de Rooms Katholieke studentenparochie (Hervormd-Ge- formeerd doen het al jaren samen!) waarin we niet bij voorbaat stuk liepen op onoverkoombare barrières. De ambtserkenning door Rome van een reformatorische ambtsdrager bin nen een rk-dienst is nog een punt. Ook de „mengvorm" (dominee en pas toor samen in één dienst) sticht de nodige verwarring. Daarom verzor gen beurtelings de ene week de r.k. collega's met hun studenten de dienst, de andere week de reformatorische voorgangers. De liturgieën van beide tradities zijn niet geüniformeerd. I^der heeft zijn eigen inbreng. Wel GEOPEND v.a. MAANDAG 21 SEPT. A.S. (Van onze rechtbankverslaggever) DEN HAAG De vertoornde kunstschilder Johan van den Berg heeft een civiele procedure bij de Haagse rechtbank ingesteld tegen het Haags Gemeentemuseum, omdat dit van de schilder aangekochte werken ergens in een kelder heeft opgeborgen. Hij voelt zich daardoor niet alleen als kunstenaar beledigd, doch acht zijn belangen ook materieel, zowel als im materieel geschaad. De vraag tijdens het vrijdag door de civiele kamer van de rechtbank be handelde geding was nu, of de ge meente tot dat alles het recht heeft en zich o.a. niet heeft schuldig gemaakt aan overtreding van de Auteurswet. Mej. mr. D. F. M. Twaalfhoven, die namens eiser optrad zette uiteen, dat het hier oliekrijttekeningen betreft. De gemeente heeft zowel in het kader van de contraprestatie als gewone aanko pen, een aantal werken van V. d. Berg in haar bezit gekregen. Toen de schil der enige tijd geleden een bezoek aan het museum bracht ontdekte hij tot zijn ontsteltenis, dat diverse werken van de lijsten waren ontdaan en op een stapeltje in een kelder waren ge legd. Omdat hierdoor de verschillende werken min of meer aan elkaar vast geplakt zaten, werden deze beschadigd. Volgens pi. is V. d. Berg niet de enige schilder die zich ergert aan de handel wijze van het museum. Er is een onrechtmatige daad ver richt door het kunstwerk op die wijze te behandelen. De werken van V. d. Berg waren ondergebracht bij gra fische kunst en pl. bestreed, dat dit de juiste indeling is, omdat het een vraag is of die drukprodukten als „kunst" zijn te beschouwen. Door de handel wijze van het museum wordt eiser in zijn belangen geschaad, omdat het pu bliek geen gelegenheid krijgt die te zien. Pl. stelde zich de vraag, of de gemeente, zonder overleg met de kunstenaar, op die wijze met de kunst- produkten mag handelen. Jhr. mr. P. J. W. de Brauw die na mens het Gemeeente Museum optrad, meende laatstgenoemde vraag in het algemeen in bevestigende zin te moe ten beantwoorden, zolang er geen spe ciale overeenkomsten met de kunste naar zijn gesloten. In het Prentenkabinet zijn in het algemeen ook grafische werken opge borgen en ook die van de eiser. Moge lijk hebben tijdens het opbergen de werken korte tijd op elkaar gelegen. Terwille van de opslag zijn de lijsten verwijderd, die naar het oordeel van pl. geen deel uitmaken van het werk van de kunstenaar. Dat de be treffende werken nog niet zijn ten toongesteld of ergens ondergebracht, is een beleidskwestie. Op zichzelf vond pl. dit een interessante zaak. doch stel de de vraag, of hier de Auteurswet op van toepassing kan worden geacht. Hij vroeg de ingestelde vordering tot toe kennen van een schadevergoeding, af te wijzen. De rechtbank zal op 6 no vember vonnis wijzen. RIJNSATERWOUDE Op don derdag 1 oktober 20.00 uur is er in het koor een gemeenteavond voor ieder, ouderen en jongeren. Ds. J. G. van Ieperen te Katwijk aan Zee, geestelijk verzorger van „Overduin", de Hervormde stichting voor demente bejaarden, zal spreken over het on derwerp: „Oud worden en jong blij ven". WOUBRUGGE Op dinsdag 22 september wordt in de voetbalkanti ne de jaarvergadering gehouden van de voetbalvereniging. moeten we steeds weer met humor constateren dat het grondpatroon precies gelijk is! En de verschillen dan Tussen Rome en Reformatie be stonden en bestaan theologisch de nodige knelpunten. Die zijn niet „zo maar eventjes" weg te werken. Maar nu zijn er twee mogelijkheden: Je blijft in de in het verleden geformu leerde controversiële thema's dóór- theologiserenNou, dan weet ik het wel. Dan zitten we op de grote dag des Heren nog om de tafel theo logisch te herkauwen. Of je zoekt samen vanuit de woor den van profeten en apostelen in eij oecumenische theologie naar een nieuwe verantwoording en vertol king van het evangelie. Wie- daartoe de moed heeft zal ze ker nog wel eens met z'n roomse broeders in de clinche liggen, maar dan binnen een hervonden solidari teit en gezamenlijke verantwoorde lijkheid voor de kerk in de wereld van morgen. Dan verwijt je elkaar het verleden niet maar ben je samen gericht op de toekomst. En als het om dié toekomst gaat; dan kun je elkaar niet hard genoeg bij-de lurven pakken! LEIDEN Zoals vrij donder dag berichtten, worden momen teel de lang verbeide verkeers lichten op de Hoge Rijndijk bij de Meerburgerkade geplaatst. Er komt dan een eind aan het isolement van de Rivierenbuurt. Het verlaten van deze wijk was, speciaal als men in de richting stad moest, een levensgevaar lijke bezigheid. Foto: de splitsing Hoge Rijn dijk—Meerburgerkade, waar de verkeerslichten komen. (Foto NLC - Dirk Ketting) NIEUWKOOP Het college van B. en W. stelt voor dat de burge meester zich zal gaan belasten met openbare orde, veiligheid en zede lijkheid, ruimtelijke ordening, open bare werken, verkeerszaken, finan ciële en economische zaken, volks gezondheid en personeelszaken. Wethouder E. H. van Dam zal de portefeuilles van maatschappelijke zcrrg en volkshuisvesting beheren, terwijl wethouder L. A. P. Stoppe lenburg onderwijs, sport, recreatie en jeugdzaken en culturele zaken zal behandelen. zaterdag 19 september LHJ-gebouw Levendaal, 105 uur:' ba zaar De Wijde Vlucht, Zondag 20 september Pieterskerk, 10 tot 12 uur: rechtstreekse IKOR-radloultzending met discussie t£,v. Vredesweek. Zuiderkerk, 7 uur: korte dienst rrvpt dis cussie t.g.v. Vredesweek. Bevrijdingskerk. 7 uur: korte dienst met discussie t.g.v. Vredesweek. Maandag 21 september Kleine zaal Schoorzaal, 8 u.: Kynologen- vereniging Rijnland. Gerecht 10. 6 uur: maaltijd en gesprek t.g.v. Vredesweek (VCSB) Dinsdag 22 september Breestraat 19. 7-8 uur: spreekuur Chr. Emigratiecentrale Stadhuis, 7-8 uur: spreekuur Bouwfonds Chr. technische school. 3 uur: forum over gastarbeiders (t.g.v. Wredesweek). Waaggebouw 8 uur; bet Palestijnse vraagstuk (t.g.v. Vredesweek). Doopsgezinde kerk. 7.30 uur:, bebeds- dlenst met informatie over UNO en riet suikeractie. voorg. deken Van Noort. ds. Kronemeljer. pater Demmers en ds. Bijl, t.g.v Vredeswee.k Petrakerk. Surlnamestraat, 8 uur: avond van bezinning en gesprek over „Vrede", t.g.v. Vredesweek. Woensdag 23 september Stadhuis, 4-6 uur: spreekuur sociale raadsvrouw. Donderdag 24 september Foyer Gehoorzaal, 8 uur: causerie met dia's en film over Denemarken. Kantine Derde Binnenvestgracht 3. 2 uur: Ver. Hulsvrouwen, Harriet Freezer over ..Geven en nemen". Jeugdhuis. Pr. Bernhardkade. 8 uur: Vredesinstuif m.m.v. The Lord's Folks, met discussie, t.g.v. Vredesweek. Vrijdag 25 september Gehoorzaal. 8.15 uur: K en O, promena deconcert Res.-Orkest, m.m.v. Mlchele Campanella, piano. Boshuis, achter Hoflaan 76. 7 uur: ruil beurs verzamelaars. Zuiderkerk. 8 uur afd. Centrum Chris tenvrouwenbond, mej. J Querldo te Den Haag, over: Joodse gebruiken thuis en ln de synagoge. OEGSTGEEST. Gemeentecentrum. Lijt- weg. 8 uur: mr Ph Everts over de Ver. Naties, t.g.v. Vredesweek. Zondag 27 september Jeugdhuis. Valerusstraat 8 uur: Angola- film met discussie, t.g.v. Vredesweek. films in leiden CAMERA Woodstock, a.l.. dag. 2.30 en 8 uur. ook zo; vr en zat 23.30 uur Mo desty Blaise. LIDO De non van Monza. 18 Jaar, dag. 2.30. 7 en 9.15 uur; zo 2.30 4.45. 7 en 9.15 uur. LUX OR Erotische driften. 18 Jaar, dag. 2.30. 7 en 9.15 uur; zo 2.30. 4.45 7 en 9.15 uuf. REX Havenzonden 18 Jaar. dag 230, 7 en 9.15 uur; zo 2.30. 4.45 7 en 9.15 uur; vr en zat nacht 23-30 uur- Blonde handel voor Istanbul. 18 Jaar. STUDIO De dingen van het leven, 13 Jaar. dag. 2.30. 7 en 9.15 uur; zo 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur. TRIANON - MASH. 18 Jaar. dag 2.30. 7 en 9.15 uur; zo 2.30 4.45. 7 en 9.15 uur. Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen: A- potheek Reljst. Steenstraat 35. tel. 20136 cn Apotheek Voorschoten. Leidseweg 66. Voorschoten, tel. 01717-2525. De zaterdag-, zondag-, avond- en nacht dienst van apotheek R. van Breest Smal- lenburg te Leiderdorp wordt waargenomen door Apotheek Reljst en Apotheek Voorschoten. De avonddienst na 18 uur, de nacht dienst en de zondagdlenst van de 'Oegst- geestse Apotheek wordt waargenomen door Apotheek Reljst. Dokters dienst Tot zaterdag 10 uur de eigen dokter raadplegen. Daarna 5 maal 2 bellen tot zondag 24 uur. Sociëteit „Twentwel". Breestraat 19 (sociëteit voor kamerbewoners en alleenstaanden van 20 Jaar e.o.). Openingstijden: dinsdagavond van 8.30 uur tot 11 uur. woensdagavond van 8.30 uur tot 11 uur. vrijdagavond van 8.30 uur tot 11 uur, zaterdagavond van 8.30 uur tot 11.30 uur. zondagavond van 8.30 uur tot 11 uur. Behandeling na ongevallen De poliklinische behandeling na onge vallen wordt van dinsdag 12 uur ('s mid dags) tot woensdag 12 uur waargenomen door het Dtaconessenhuts. Vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het St. Elizabeth ziekenhuis (Hooigracht). Op andere werk dagen en op zondagen door het Acade misch Ziekenhuis. Alarmnummers Doktersdlenst: 5 maal 2 (zat. 10 u. voor middag tot zondag 24 uur) Brandweer: 5 maal 3. Politie: 5 maal 4. EHBO: 20645. Gemeenschap Zuid-West Hulpverlcnings- en Informatiedienst voor Lelden Zuid-West, secretariaat Jac ques Ursusplantsoen 83: voor hulpverle ning telefoon 2101 b.g.g. telefoon 10460; voor Informatie telefoon 33921. Bezoekuren ziekenhuis Academisch ziekenhuis: dagelijks, be halve op dinsdag, van 19.00—19.45 uur; dinsdag van 13.00—14.00 uur; zaterdag en zondag van 14.30—1530 uur. Vrouwenkliniek: dagelijks van 19.00— 19.45 uur; zaterdag en zondag tevens van 13.30—14.30 uur Prematuren (alleen voor ouders): maan dag t/m vrijdag van 19.00—19.15 uur; za terdag en zondag van 14.15—14 30 uur. Kinderkllnlek: maandag t/m vrijdag van 18.15—19.00 uur; zaterdag en zondag van 14.30—1530 uur. Op algemene christelijke en nationale feestdagen gelden de bezoektijden als op zondag. Elisabethzlekenhuls Lelden: derde klas: dagelijks van 2 tot 3 uur en 's avonds van kwart voor 7 tot half acht; kraam- afdellng dagelijks van 3 tot 4 en 's avonds van kwart voor 7 tot half acht; tweede klas dagelijks van half 12 tot 12., 2 tot 3 en dagelijks van half 7 tot half 8. Annakllnlek Lelden: dagelijks van half twee tot half drie en bovendien op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagavond van zes tot zeven. Klassepatiënten: dagelijks van zeven tot acht Psychiatrisch ziekenhuis Endegeest: dinsdag en vrijdag 13 tot 14.30 uur: zon dags 11 tol 12 en 2 tot 3. OEGSTGEEST Bezoekuren Jelgers- makllnlek; maandag t.m. vrijdag 16.45 17.45 uur; zaterdag 13—15 uur; zondag 11-11.45 en 13—15 uur. Diaconessenhuls: dagelijks eerste klas van U tot 12. 1.15 tot 2 en 7 tot 8 uur; derde Klas 1.15 tot 2 en 7 tot 8uur; kinderafdeling dagelijks van 2.15—3 en 7.158.30 uur ALPHEN Ziekenhuis Rijnoord: dage lijks took zondag) le en 2e klas: van 10.30—11.00 uui van 14.00—15.00, van 18.00—19 00 uur.: 3e klas: van 14.0015.00 uur. van 18.00—19.30 uur; kraam af deling: van 14.00—15.00 uur. van 19.00—19.30 uur alléén voor echtgenoten; kinderafdeling: van 14.00—15.00 uur. van 18.00X818.30 uur, dinsdag en donderdag alléén voor vaders. Kinderen beneden 16 Jaar géén toegang. NOORD wijk - Sole Mio klasse-pa- tlènten dagelijks van 3 tot half 5 en 's avonds van 7 tot 8; zaalpatlënten zondags van 1 tot 3. dinsdag van 1 tot half 3. donderdag van half 7 tot half 8 en zater dag van 1 tot half 3. KATWIJK - Zeehospitium: longkllnlek dagelijks van half 3 tot half 4. dinsdag en donderdag evenwel van 7 tot 8: tbc-afde- llng. dagelijks van half 3 tot half 5: revalidatiecentrum: dinsdag en donderdag van 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 tot half 5; revalidatiecentrum kin deren woensdag van 7 tot 8. zaterdag en zondag van half 3 tot half 5; longkllnlek en tbc-afdeling kinderen: woensdag van 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 tot half 4. Tentoonstellingen Lakenhal: tentoonstelling originele do cumenten Pilgrim Fathers Leiden (van 29 april tot 4 oktober) Rijksmuseum Volkenkunde: tentoonstel ling Oase '70. hedendaagse oasesamenle ving in n.w.-Afrika (28 mei - 12 oktober) Galerie Van der VUst. Botermarkt 3: werk van Ger Daniöls, André Gouw en Ben Glas (Haarlem), van 4 september tot 2 oktober. WASSENAAR Kunsteaal Heuff, Hof- laan 7. aquarellen, tekeningen en etsen van Paula Sluiter en bronsplastieken van Peter van der Meer (21 sept.-14 okt, maandag t/m zat. 10-17 uur, ook dlnsd.av. 8-10 uur, zond. na afspraak). Musea Acad. inst mus. Rapenburg 73, werkda gen 9.30—12.30. dinsdag en vrijdag ook 14-17 uur. Hortus. Rapenburg 73: l april 80 september. 9—12 en 13.30—17 uur, ton. 10—16 uur. kassen zat, en zon. gesloten; 1 oktober - 31 maart, 9—12 en 13.30—16 uur, zon. gesloten, kassen zat gesloten. Molenmuseum De Valk: 1 april IS september, dinsdag t/m zat 10—17 uur, zon. en feestd. 13—17 uur, maandag geslo ten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 3