(ATWIJKSE JEUGD ZWOM GESLOTEN ZWEMBAD WEEKAGENDA fjrgemeester Vermeulen: met zorg vervuld... ilitie nam ;ding mee SPROEIVERBOD IN LEIDEN Uitleenpost Reuvens wordt opgeheven Tweemaal diamant Rustig Het komt aan op: Ie dagelijkse vervoerskosten Niet op eenmalige aanschaffingskosten Drs. Yan Mierlo rector Rijnlands Lyceum O.geest B. en W. over :v.~ leidse courant maanoag 8 juni 1970 (Van een onzer verslaggevers) TWIJK Evenals in Rijssen, Wezep en 't Harde heeft ook de '"j van Katwijk het zwembad „gekraakt"Zoals bekend, besloot Md het enkele wéken geleden geopende nieuwe openlucht- ïbadop zondag niet open te stellen. Afgelopen donderdag kreeg Jnneenteraad, naar aanleiding van een jeugdaktie, wederom enheid om over de opening op zondag te spreken, maar men te daar géén gebruik van. Een deel vcm de jeugd wilde zondag zwemmen. Omstreeks kwart voor twaalf stonden ongeveer mgelui voor de hoofdingang. De politie was op de hoogte i. Enkele manschappen hadden daar dan ook postgevat, om zp jongens en meisjes op te vangen. Toen sommigen op de iingshekken klommen, konden zij met zachte hand worden ijderd. tientallen jongeren over het hek bij de hoofdingang. over het hek bij de hoofdingangdd.a Naar schatting veertig jongelui sprongen daarop in het bad; sommi gen namen niet eens de moeite zich in zwemkostuum te kleden, en spron gen zó het water in. Het personeel van het zwembad, dat zondags toch aanwezig is, kon de verkoeling zoekende zwembadbezet ters niet tegenhouden. De politie nam daarop enkele kledingstukken mee. De baders lieten even later weten het zwembad te zullen verlaten, mits de politie de kledingstukken terug zou leggen. Aan dat verzoek werd gehoor ge geven. Om 1 uur was alles weer rus- aantal groeide intussen tot chatting tachtig personen. Het Jigeveer kwart over twaalf, toen litie assistentie moest vragen. r alf één verschafte een groep j en zich toegang tot het zwem- de marktzijde werd een deel afrastering waar een zwakke zat, geforceerd en de jongens isjes gingen het zwembad bin- Gelijktijdig klommen enkele Dat geldt voor bestelwagens, net zo goed als voor zwaardere vrachtwagens. Wij van Mercedes-Benz praten u niet naar zo maar een uitvoering toe. Mercedes-Benz past de uitvoering van zijn bestelwagens juist hélemaal aan bij uw wensen. Maar dan ook hélemaal. Dat betekent dagelijksruimte-winst, tijd-winst, energie-winst. Dus geld-wmst. Of: minder kosten per kilometer en bedrijfsuur. Dat telt veel zwaarder dan éénmaal een iets hogere aanschafprijs» MERCEDES-BENZ N.V. L.I.A.M. Lelden, Vondellaan 45, tel. 01710 - 4 45 45 tig bij zwembad „de Miereweide". Volgens de politie werden slechts enkele vernielingen aangericht. De schade is gering. Dick Timmermans, bedrijfsleider van het zwembad: „Ik geef liever géén commentaar. Het is per slot van rekening zuiver een politieke aange legenheid". De voorzitter van de raad van beheer van het Sportfond- senbad, de arts G. Bergman, die „de grote man van het zwembad" is, was vanochtend niet te bereiken voor het geven van commentaar. Burgemeester A. G. Vermeulen ziet de toekomst enigszins somber in: Het zwembad dat in mei werd geopend, zie foto, is op zondag gesloten. Niet iedereen is het met het raadsbesluit eens. Zondag gingen jongelui het zwembad „kraken". „Het is dit keer erg rustig verlopen. Ik heb wel zorg voor de toekomst. Ik vind het jammer dat dit is ge beurd en verwacht niet dat de me ning van de raad hierdoor zal veran deren Als de raad zyn besluit her ziet, hoop ik dat het op andere gron den is en dat hjj zich niet door zulke voorvallen laat beïnvloeden". LEIDEN De Leidsche Duinwaler- maatsehappy heeft een sproeiverbod afgekondigd. De vraag naar leiding water is zo groot geworden, dat de watervoorziening in flats en derge lijke in gevaar dreigde te komen. On der „sproeien" wordt verstaan het sproeien van de tuin met een op de kraan aangesloten slang. Gieten is dus nog wel toegestaan. Overtreders lopen het risico een boete van 100,te moeten betalen, terwyl de waterleve rantie kan worden afgesloten. Het sproeiverbod geldt tot nader be richt. OEGSTGEEST Het bestuur van de Stichting „Het Rijnlands Lyceum" heeft in zijn vergadering van 4 juni benoemd tot rector van het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest drs. H. van Mierlo, lid van de commissie school leiding. De heer Van Mierlo zal zijn functie met ingang van 1 augustus 1970 aanvaarden. Op woensdag 24 juni. na het offi ciële afscheid van dr. J. P. Naeff. zal er te ca. 17.00 uur een receptie zijn in de hal van de school om afscheid te nemen van de heer Naeff en ken nis te maken met de heer Van Mierlo. Ambachtsschool in "69 LEIDEN Uit het jaarverslag over 1969 van de vereniging De Am bachtsschool. waaronder ressorteren de technische school Haagweg, de Technische Avondschool, de Machi nistenavondschool en de OBAO- en VUTO-cursus, blijkt, dat de dag school op 31 december j.l. 514 leerlin gen telde tegen 521 in het jaar er voor; 224 leerlingen volgden part time onderwijs. Voor de avondcur sussen waren 410 leerlingen inge schreven. De Machinistenavondschool telde 15 leerlingen. LEIDEN Naar aanleiding van reacties in de pers waarin betreurd wordt dat de uitleenpost van de Openbare Bibliotheek ..Reuvens"' het volgende mede. Deze uitleenpost voor volwassen lezers is gevestigd Ln een kleine verbouwde keuken met slechts enkele boekenplanken, waar door het plaatsen van een aantal banden waaruit een redelijke keuze mogelijk is niet kan worden verwe zenlijkt. Er worden dan ook ..op aanvrage" boeken voor de lezers meegebracht. Een dergelijke primitieve en om slachtige voorziening is niet meer in overeenstemming met de functie van een openbare bibliotheek. Het enige alternatief zou zijn te zoeken naar een ruimte waarin deze afdeling, omgezet in een volwaardig, gesub sidieerd filiaal, zou kunnen worden ondergebracht. De kosten die hiermee gepaard zou den gaan aan inrichting, huisvesting, boeken en salarissen zijn echter der mate hoog. dat het bestuur geen mo gelijkheid hiertoe ziet; aan andere objecten van de bibliotheekvoorzie ning zal prioriteit gegeven moeten worden. LEIDEN Burgemeester en mevr. Van der Willigen hadden vanoch tend twee bezoeken aan diamanten bruidsparen op hun agenda staan, het echtpaar Plezier-Stikkelorum. Lammenschansweg 363, en het echtpaar Van Rijn-Brussee Rijn kade 11. Voor Pieter Plezier en Jannetje Stikkelcrrum zijn afgelopen dins dag de bruidsdagen opnieuw in gegaan. Aanstaande zaterdag wor den zij resp. 80 en 84 jaar. In hun gezellige huiskamer vertelt mevr. met smaak over de twaalf jaar. van haar 12e tot haar 24e toen zij trouwde, op de kousehbreierij Van Wijk. „Die kousen toerden van zwart sajet gemaakt. Ik leerde de meisjes hoe zij 't moesten doen. De hiel was 't moeilijkstmaar als ze stuk waren, breide je er gewoon een nieuwe voet aan. Ik werkte van 's morgens zessen tot 's avonds zevenen voor ongeveer vier gul den in de week. Je maakte een do zijn paren per dag en die leverde je dan in om ze te laten nameten of de een niet wat langer was dan de ander". Meneer Plezier loerkte als deken wever o.a. bij Driessen, Le Poole en ten slotte twintig jaar bij Van Wijk. Daartussendoor was hij nog twaalf jaar bij' houthandel Van Hoeken. In de eerste wereldoorlog werden heel wat weverijen opge doekt en als meneer werkloos werd, ging mevrouw weer op haar eigen breimachine aan de slag. „Bruine sokken voor de soldaten en zo". In zijn vrije tijd was hij enthousiast lid van de muziekvereniging „Werkmans Wilskracht". „In de 35 jaar dat ik lid ben geweest, heb ik twee dirigenten meegemaakt. Ik werd vaak gevraagd om bij an dere verenigingen te helpen. Ik speelde tuba". „Helemaal op ge hoor", voegt mevrouw er snel aan toe. Een andere hobby is vissen. Nu trekt meneer Plezier er nog vaak op uit, maar niet meer zover. Zijn vrouw ziet hem liever niet LEIDEN In antwoord op vragen van het raadslid Amptmeijer (PSP) over frequentieverlaging op een aan tal lijnen van de NZH hebben B. en W. geantwoord, dat huns inziens de genomen maatregelen, mede gezien de bijzonder moeilijke financiële po sitie van de NZH, verantwoord zijn. In de komende maanden hopen B. en W. meer klaarheid te krijgen in zake een eventueel (inter)-gemeen- telijk subsidiebeleid. Daarna zullen zij de raad hierover voorstellen doen. Mooie opbrengst voor kon. Willielminafoncls LEIDERDORP De actie van 140 dames voor het Kon. Wilhelmina- fonds heeft definitief f 13.000 opge bracht. Een fantastisch resultaat, waarmee het plaatselijke comité uiteraard bijzonder ingenomen is. Er konden ruim 1100 nieuwe leden wor den ingeschreven. LEIDEN Gisteravond is een 23- jarige bromfietser uit Leiden op de Hooigracht geslipt, toen hü van een van rechts komende auto schrok. Met een hoofdwond is hij in het Aca demisch Ziekenhuis opgenomen. LEIDEN Tijdens het weekend is er in een filiaal van Albert Hejjn aan het Bevrfldingsplein ingebroken. De daders namen sigaretten en kousen Ier waarde van f 900,- mee. LEIDEN Ben Springer, lid van de judoclub „Eendracht' heeft za terdag met goed gevolg het examen voor de eerste dan afgelegd. Het examen werd afgenomen in Vlaar- dingen. LEIDEN Met name de PSP had zich in Leiden nogal schuldig gemaakt aan het opplakken van verkiezingspropaganda op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn. Het was zelfs hinderlijk. Op klokken kon je de tijd niet meer lezen en rijtijden bij bushalten waren ook onzichtbaar geworden. Monu menten en kerken werden evenmin ontzien. Het gemeentebestuur liet weten, daarover ontstemd te zijn. Maar vrijdag gingen jongelui aan het werk om de sporen van de ver kiezingsstrijd uit te wissen. Hier zijn ze bezig met de klok aan de Drift straat. Op deze wijze wilden zij ook voorkomen, dat gemeentepersoneel extra werk voor hen zou moeten verrichten. Een sportief gebaar. Zeker als je nogal geschonden uit de stembus bent gekomen. Foto N. v. d. Horst. meer op de tiiets. Mevrouw Plezier houdt veel van tuinieren. Achter het huis verzorgt zij de tuin vol rozenstruiken. ,Jk blijf altijd op mezelf. Zo'n bejaar- densoos is niks voor mij". Meneer en mevrouw Van Rijn (80 en 84) vieren vandaag hun trouw dag. Zij hebben 1 kinderen. 17 kleinkinderen .en 10 achterklein- deren, maar die kunnen niet alle maal op het feest komen. Twee van de kinderen zijn nl. naar Ca nada geëmigreerd. Meneer Van Rijn is opzichter en uitvoerder bij een aannemersbedrijf geweest. Tegenwoordig brengt hij om. de dag door met tuinieren. Met volledig begrip voor de teleur stelling van de betrokkenen wijst het bestuur erop, dat, waar het de belangen moet behartigen van ruim 9000 lezers, het niet mogelijk is grote kosten te maken voor een kleine lezersgroep (120 personen, van wie slechts een deel k>t de bejaarden moet worden gerekend), ook gezien de betrekkelijk korte afstand tussen Plantage en hoofdbibliotheek (Bree- straat 25). Wie behoefte heeft aan een meer persoonlijke service kan daar het beste terecht tijdens de rus tiger uitleenuren: dinsdagmiddag 15.30 donderdagochtend 101 vrijdagochtend 101 Voor degenen voor wie het gaan naar de Breestraat een onoverkome lijk bezwaar is zal men een oplossing zoeken door het inroepen van de medewerking van vrijwilligers op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. Alle betrokken lezers zijn door middel van een circulaire van de opheffing in kennis gesteld. Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Leonardus Ge rard us. z. v. C. G. J. Schrijer en J. M. G. Zandvliet; Dana, d. v. G. J. van der Salm en D. J Vittali; Arjen Jacco, z. v. J. E. Hoekstra en M. Rog; Monique Geertruida Wilhelmina. d. v. J. de Jong en J. Vletter; Michael James Robert, z. v. R. Stanyon en S. Wroe; Jakomina Catharina. d. v. F. Mulder en J. C. Favier; Nicolaas Willem, z- v. N. W. van Beelen en K. Kraijen- oord; Martin, z. v. P. T. F. v. Broeck- huijsen en S. G. Oostenbrug; Marian ne, d. v. H. F. Gijsman en H- Slinger land; Jelka Wiihelmina Maria, d. v. J. J. I. G. Heemskerk en P. J. M. Meeuwenoord; Maria Hendrika Lena, d. v. G. Barkema en L. de Geus; René Pieter, z. v. C. Labrujère en E. E. Pi- kaar; Tessel Romelia, d. v. A. Rutgers van der Loeff en E. J. Ober; Alice, d. v. J. C. Aangeenbrug en A. W. van Oudenaaren. Overleden: P. L. M. Winkens, 1969; A. F. van Dijk, 1909; N. A. Sanders, 1970; A. Guijt, 1889, weduwe van A. van Duijvenvoorde. Dinsdag 9 juni STADHUIS, 7—8 uur: Spreekuur Bouw fonds. BREESTRAAT 19. 7—8 uur: Spreekuur Chr. Emigratiecentrale. Pieterskerk. 8 u.; concert Amerikaans atudentenkoor Jzle muziekagenda). Woensdag 10 juni STADHUIS. 4—6 uur: Spreekuur sociale raadsvrouw. Donderdag 11 juni Hogewoerd 57, 8 u.: alktlegroep avond en aanvullend onderwijs voor werkende jongeren, discussie over moeilijkheden bij het avondonderwijs. Vrijdag 12 juni FOYER GEHOORZAAL, 7 uur: Leerlin gen-uitvoering Leidse Muziekschool. Muziekagenda Koor Hooglandse kerk Lelden: zater dagavond G Juni 8 uur concert door Joop Brons orgel, vocaal ensemble Leidse mu- ziekschoo, Leny Stevens - Ridderhof so praan, Liesbeth Arents alt, Aad Haase- noot bas, Jeugdkamerorkest en Toon kunstorkest. Onder leiding van Henk Brlër. Opbrenst voor restauratie van de Hooglandse kerk. Pieterskerk. Le.iden. dinsdag 9 juni 8 uur: Concert ln het kader van de Pelgrim Fathers Herdenking. Rutgers Glee Club. het Amerikaanse mannelijke studenten koor van Rutgers University te New Brunswick. New Jersey, onder auspi ciën van het Nederland-Amerika Insti tuut. dirigent: F Austin Walter, klassieke en moderne, werken, Amerikaanse volks muziek, negro spirluals en studenten]le deren. Vrijdag 19 juni. 8 uur: SCHEP- PINGSKERK Leiderdorp, einduitvoering streekmuziekschool Rijnakkord. Dinsdag 9 Juni, 8.30:Kamermuziekavond KASTEEL DUIVENVOORDE te Voorscho ten. uitvoerenden: Lucy van Dael—viool, Rienk Jlskoot—claveclmbel: m.m.v.: Jan- neke Guittard—viool, Richie van der Meer—cello. PROGRAMMA: Werken van Hclnrlcht Franz von Blber. Joh. Seb. Bach, Joh. Chr. Fr. Bach. Henry Purcell en Anony mus. Zaterdag 13 Juni, 8 uur. Orgelconcert Jan Welmers in TRIUMFATORKERK Katwijk aan Zee. uitgaande van Pro Or- gano et Muslca. Vrijdag 12 Juni. 7 uur: FO\ER STADSGEHOORZAAL. leerlingenuit voe ring Leidse Muziekschool. FILMS IN LEIDEN CAMERA 58 dagen in Peking. 14 jaaidag., ook zo 2 en 8 uur; vr en zat- nachl 11.30 uur Hou de trein In het oog. 18 jaar. LIDO De weg naar de hel. dag. 2.30. 7 en 9.15 uur: zo 2 30 4.45. 7 en 9.14 uur. LUXOR De vijf commando's. 18 Jaar. dag. 2.30. 7 en 9J5 uur: zo 7». 4.45. 7 en 9.15 uur. STUDIO Party. 14 jaar dag. 2.30. 7 en 9.15 uur: zo 2.30 .4 45 7 en 9.15 uur. TRIANON - Butch Cassidy and the Sundance kid. 14 jaar. dag. 2.30. 7 en 9.16 uur: zo 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur. REX Als je wilt leven, schiet dan. 14 jaar dag. 2.30. 7 en 9.1S uur: zo 2.30. 4 45. 7 en 9 15 uur: vr- en zat-nacht 33.30 uur. Vle privée. 18 jaar. Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen: Doeza Apotheek. Doezastraat 31. lel. 21313 en Apotheek R. van Breest Smnllenburg, I.oevestein 6. Leiderdorp, tel. 42947. De dienst van Apotheek Voorschoten wordt op zondag 7 Juni van 8 tot 22 uur waarge nomen door de Doeza Apotheek. Ooktersdlenst Tot zaterdag 10 uur de eigen dokter raadplegen Daarna 5 maal t bellen to' zondag 24 uur SocWtelt „rwentwel". Breestraat 19 (sociëteit voor kamerbewoner* en alleenstaanden van W laar e.o.). Openingstijden: dinsdagavond van 8.30 uur tot 11 uur woensdagavond van «J0 uur tot II uur vrijdagavond van 8.30 uur lot U uur, zaterdagavond 8.30 uur tot mo uur zondagavond 1 8 30 ti r tot 1 Mobiel AN'WB-kantoor Iedere maandag en donderdag van 10 13.00—14 00 uur; zaterdag 15 00—16 00 uur: 27 februari) Behandeling oa ongevallen De poliklinische behandeling na onge vallen wordt van dinsdag 12 uur mid dags) tot woensdag lï uur waargenomen door bet Dlaconerwenhuis Vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het Et Elizabeth ziekenhuis (Hooigracht) Op andere werkdagen en op zondagen door nat Aca demisch Ziekenhuis Alarm nummer» Dokteradlenst 0 maai 2 (zat 10 u. voor middag tol zondag 24 uur) Academisch ziekenhui»; bezoekuren Brandweer 5 maal t. Politie 6 maal Hulpverlening»- en Informatiedienst voor Lelden Zuid-West secretariaat Jao- quea Ursusplantsoen 83; voor bulpvarla- Bezoekuren ziekenhuizen Academisch ziekenhuis: maandag, woensdag, donderdag en vrij dag 19.00—1945 uur; dinsdag 13.0b—14.00 uur; zaterdag 1S.00—18 00 uur: zondat:, alg. chrlst. en nationale feestdagen 14.30—45.00 uur. Vrouwenkliniek: maandag. dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 19.qb—19.45 uur; zaterdag 15.30—16.30 uur; zondag. aJg. ehrlst. en nationale feestdagen 1530—17.00 uur. Kinderkllnlek: maandag, woensdag, don derdag en vrijdag 18J5—19.00 uur; dinsdag 13.00—14.00 uur; zaterdag 15.00—16.00 uur; zondag, atg. christ. cn nationale feestda gen 14.30—16.00 uur. EUsabethzlekenhuls Lelden, derde klas: dagelijks van 2 tot 3 uur en 's avonds van kwart voor 7 tot half acht, kraamafdeling dagelijks van 3 tot 4 en 'e avonds van kwart voor 7 tot half acht; tweede klas dagelijks van half 12 tot 12, 2 tot 3 en dagelijks van half 7 tot half 8. Annakllniek Lelden: dagelijks van half twee tot haf drie en bovendien op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagavond van zes tot zeven. Klassepatiënten dagelijks van zeven tot acht. Psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, dinsdag en vrijdag 13 tot 14.30 uur. zon dags 11 tot 12 en 2 tot JclgcrsmakJlnlelc: maandag tot en met vrijdag van 16.45 tot 17.45 uur; zaterdag 13 tot 15 uur: zondag 11 tot 11.46 en 13 tot IS uur. Diaconeasenhuls. dagelijks eerste kL 11 tot 12, 1.15 tot 2 en 7 tot 8 u.; tweede kL t.15 tot t en 7 tot 8 u.; derde kL 1.15 tot 1 en 7 tot 8 u.; kinderafdeling dagelijks van 2 15—3 en 8.307 15 uur ALPHEN Ziekenhuis Rijnoord: dage lijks (ook zondag)- le en le klas: van 10.30—11.00 uur van 14 00—15.00 uur van 18.0b-19.00 uur. 3e kJas: van 14.00—15 00 uur van 18.80— 19.30 uur Kraam afdeling: van 14.00—15 00 uur. van 19.00—19J0 uur alléén voor echtgenoten. Kinderafdeling: van 14.0b—15.00 uur, van 18.0018-30 uur dinsdag en donderdag al leen voor vaders. Kinderen beneden 16 jaar géftc NOORD WIJK - Sole Mllo tlënteD dagelijks van I tot half 8 en dea avonds van 7 tot 8. taal patiënten zon. dgs. van l tot 3. dinsdag van 1 tot half 3, donderdag» van half 7 tot half 8 en zater dag» van I tot half 1. KATWIJK Zcehospitium. tongkllnlek dagelijks van half 3 tot half 4. dinsdag en donderdag evenwel van 7 tot 8 tbc-afde ling dageJyks van half 3 tot hall 5. Reva lidatiecentrum dinsdag en donderdag van 7 tot 8 eD zaterdag eD zondag van half 3 tot half 5. Revalidatiecentrum kinderen woensdag van 7 tot 8. zaterdag en zondag van half drie tot half vijf. Longkllnlek en tbc-afdellng kinderen woensdag vbd 7 tot 8 en zatehrdag en zondag vao half 3 tot half 4. MUSEA De Lakenhal: 15 mei tot en mei 13 juni: ..Kuhusproject" van Maarten Binnendijk. Galerie 't Duivenhuys. Rapenburg m: tekeningen van Frits van EedeD en schil derijen van Greetje Grijpma (30 mei Lean. 3o Juni maand. be.m. vrljd. l(M7 uur). De Lakenhal, tot 15 Juni: NAP-Kubus- plan. Lakenhal: tentoonstelling originele do cumenten Ptlgelm Fathers Lelden (van 29 april tot 4 oktober). Legermuseum tot 30 juni: aquarellen- expositie Verbeeld verleden dag b-17 u_ zond n-17 u zat gesloten Schouwburg: werken van Willem Bred- dels. Kees Buurman Hans Kouwenhoven en Jacques de Wit. tot september. Galerie v. d. Vllst, Botermarkt 3: schil derijen Jeanne Blerusma Oostlng en open dlnsd. t.e.m. zat. 9-18 u.). Rijksmuseum Oudheden; tentoonstelling Wel en Wee. n.a.v. lustrumcongres We tenschap en Welzijn, na 5 Juni Tentoonstellingen Acad dist. mus.. Kapenbrg 73, werkda gen 9.30-12.30 dlnsd. en vrljd. ook 14-17 Hortus. Rapenburg 73: 1 aprU-30 aept 9- 12 en 13.30-17 uur. zon. 10-16 uur. kassen zal. en zon gesloten; 1 okt.-31 maart 9-U en 13.30-16 uur zond gesloten, kasseD zat. gesloten Molenmuseum De Valk: 1 apr.-lfi aept. dlnsd tja. zau 10-17 ur. son. on feeetd. 13-17 uur. maand gesloten. Rijksmuseum volkenkunde: tentoonstel ling Oase '70, hedendaagse oasesamenle- ving ln N.W.-Afrika (28 mei - 12 oktober). Rapenburg 94. galerie 't Dulvenhuys, schilderijen Greetje Grijpma. dleren- piastleken van Tosca van der Haak ep tekeningen van Frits van Redan, van M mei - 21 juni, dlnsd. tot en met zond. 2-8 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 3