ORPJES GEÏSOLEERD GRE BROUWENSTIJN WIL CARRIERE BEËINDIGEN Soldaat krijgt er 30 gulden bij Geld voor een grote uitgave? Geld voor een auto?. Geld voor nieuwe meubelen? Geld voor hoge rekeningen? Geld voor u: Kampbewoners legen ton in hal stadhuis Afscheid volgend seizoen oopprijs huizen aanzienlijk gestegen Jordaanse minister afgetreden AMRO-Lening (voorbeeld: f 6000.- lost u af in 18x f367.81 of 24x f285.71) AMRO-Lening (voorbeeld: f4500.- lost u af in 18xf 279.32 of 24xf 218.02) AMRO-Lening (voorbeeld: f3000.- lost u af in 18x f 186.22 of 24xf145.35) AMRÖ-Lening (voorbeeldf 3500.- lost u af in 18x f 217.26 of 24xf 169.57) AMRO-Lening Elk bedrag tussen f700.- en f 10.000.- Een folder met alle inlichtingen ligt voor u klaar bij elk kantoor van de AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK. Protest tegen wantoestanden Plus vakantietoeslag van zes procent DINSDAG 24 FEBRUARI 1970 RIVIEREN TREDEN BUITEN HUN OEVERS REEDS ZES DODEN IN WEST-DUITSLAND DEN HAAG Enkele dorpjes in liet noorden van Limburg zijn door de euorme stijging van het water in de Maas van de bui tenwereld afgesloten. Gisteren raakte Ayen geïsoleerd en de af gelopen nacht kwam bet kerkdorpje Bergen in een noodsituatie te verkeren. Ook Elsteren-onder-Well heeft met meer waterover last te kampen dan de laatste .jaren het geval is geweest. De Maas trad gisteren op tal van andere plaatsen buiten haar oevers; weilanden en akkers kwamen onder water te staan. De weg van Maastricht naar Heughem moest worden afge zet. De doorgaande scheepvaart tussen Linne en Sambeek zal zeker nog een week gestremd blijven. In Linne raakte de stuwwachter geïsoleerd; drie kinderen konden hun ouderlijk huis niet meer bereiken. Europa Grote gebieden in het westen van Europa hebben eveneens te kampen met wateroverlast, veroorzaakt door de sterk gezwollen rivieren. Dooi en regenvalzijn hiervan de oorzaak. De overstromingen in West-Duits- land hebben tot nu toe aan zes men sen het leven gekost. Tal van dorpen in hel zuiden van Beieren zijn geïso leerd. De toestand blijft hier kritiek. In het oosten van Frankrijk wer den gisteravond politie en reddings ploegen in staat van paraatheid ge bracht. Ook hier traden de rivieren buiten hun oevers. Er deden zich grondverzakkingen voor. In Parijs staat de Seine bijna vijf meter hoger i dan normaal. Ook België wordt geplaagd door i overstromingen. In het Ourthe-dal is de situatie vrij ernstig. Vijftig geïso leerde gezinnen werden gisteren door militairen met stormboten bevoor raad. Dijkjes en dijken begeven hel en het water krijgt vrij spel, met zich meevoerend nog ongesmolten brokken ijs. Met man en macht wordt er ge werkt om met zandzakken de bressen in de waterkering te dichten. Foto: verwoede po gingen om de dijkdoorbraak aan de Aa bij Breda een halt toe te roepen. In de streken rondom de rivieren vloeit door de dooi het water niet in het gareel. Ondergelopen kassen zijn zoals hier in de omgeving van Breda geen zeldzaamheid. Tninder Bastiaansen neemt mistroostig, wa- 1 dend door het water, de toestand in ogenschouw. Voor enkele oenten méér per glas geniet U van de aller beste Hollandse cognac, DeKuyper Vieux, met de originele uit Frank- ongKii rijk geïmporteerde brandy. erdag van h Kind en 10» •Kllnle^ van half mera' mstr si tie I 28 f< n. mi HofJl DEN HAAG De gemiddelde j oppri.is voor het totaal van alle wo lgen is in 1968 met ongeveer drie - - 1 ocent gestegen. Dit blijkt uit cijfers gesl< n het centraal bureau voor de sta- tiek. Voor de vrij te aanvaarden iningen lag de stijging van de ge middelde koopprijs nog aanzienlijk a ger |n 1968 waren de gemiddelde koop- jzen van vrij te aanvaarden wo ngen als volgt (tussen haakjes de ijzen van niet vrij te aanvaarden iningen): herenhuizen en villa's 04.600 (ƒ79.300). overige eengezins- lizen 36.500 24.200). portiek- en IJS fgewoningen 12.800 (ƒ9.500). flats appartementen 38.400 30.500). Voor de eerste maal zijn ook gege- ns gepubliceerd over de prijzen n bouwgronden. Uit de cijfers zoi ijkt dat de gemiddelde koopprijzen de jaren 1965 tot en met 1968 be lgrijk zijn gestegen. De gemiddelde ipprijzen per vierkante meter rond bedroegen in 1968: 13 Door de gemeente verkregen bouw- ind (vnl. niet bouwrijp) ƒ6.60; iwterreinen van gemeenten ge- :ht (vnl. bouwrijp) 32.40; bouw- rreinen van anderen gekocht (vnl. ?t bouwrijp) ƒ30,10; industrieterrei- i van gemeenten gekocht (vnl. lUwrijp) 14.20; industrieterreinen ïn anderen gekocht (vnl. niet bouw- ÏP) 13-10. (Van onze kunstredactie) HILVERSUM De riante villa aan de Rossinilaan, die zich bescheiden weghoudt achter een smalle witte voorgevelheet Fidelio. Wie het tuinhek binnen stapt wordt gesignaleerd door een tweestemmig blafconcert van de honden. De was staat op de stoep te wachten op de xaas man en onder de bel staat in minieme lettertjes: A. C. van Swol. Mevrouw van $wol, beter bekend, als Gré Brouwenstijh, komt dadelijk de gang in: 't Is geen onverwacht nieuws, dat ze. vóór Abraham gezien te hebben, bezig is met haar afscheidsplannen. „Volgend seizoen. Natuurlijk met Fidelio, dat is mijn lievelingsopera. Daarom heet ons huis ook zo. Niet alleen omdat Beethoven die ene opera, van hem zulke prachtige muziek heeft gegeven, maar omdat ik het zo'n mooie, wel levensechte rol vind. Er zit iets waars in, het kan gebeuren dat je zo kunt vechten voor het be houd van de liefde van je man...". Gré Brouwenstijn, echtgenote van de arts A. C. van Swol die een heel boekwerk over haar schreef in een damesblad, is een hartelijke, opval- lend-eenvoudige vrouw. Als opera- sopraan gevierd in eigen land en ver daarbuiten, in heel Europa en de bei de Amerika's, barst ze in lachen uit over de vraag: „Beschouwt u zichzelf als een diva?" „Ach welnee, nee. helemaal niet. Ze hebben me wel eens gezegd dat ik eens goed lastig moet worden en stampij moet maken. liefst een schandaaltje verwekken, dat is prima reclame, geloof ik. Maar nee hoor. dat ligt mij helemaal niet. Ik ben niet eens lastig voor dirigenten of regis seurs!" „Maar U gelooft wel in de opera- verhalen? Is dat niet over-romantisch en emotioneel?" „Och. gelovPn... in elk geval wel altijd in de rol. die ik zing. Dat is de sterkte van mijn optreden. Ik bén de figuur die ik zing en speel, anders kan ik mij niet geven." Neen, Gré Brouwenstijn heeft geen diva-allures. Ze maakt de indruk van een heel gewone, huiselijke vrouw, die' even de koffiekan uit de keuken gaat halen. In haar salon met veel cretonnen, franjes, zilveren servies- te-pronk. open haard en an tieke dekenkist als bar ingericht, neemt de kleine lichtgelakte vleugel een onopvallende plaats in. Natuur lijk zijn er wel veel portretten, maar bepaald niet van Gré in allerlei pom peuze rollen met alles erop en eraan. Genoeg ervan „Ik wil gewoon ophouden voordat I er ookmaar de kleinste kleinigheid aan mijn stem zou gaan mankeren. I Mijn stem zit nog prima, maar na je vijftigste weet je het nooit: 't zou wel j eens ineens kunnen veranderen. Bo- bovendien heb ik er schoon genoeg van, altijd weg te zijn. Met de Neder- i landse opera gaan repeteren in Sche- veningen kost me al drie uren reistijd i en dan heb je nog niks gedaan. En dan aldoor die telefoontjes uit Rome. j Milaan. Napels. Berlijn. Wenen of Londen (om maar een paar steden te noemen), van „Kan je overmorgen hier optreden?" „Dat betekent haastig kofferpak- ken, vliegtuig nemen, repetities, ho- tel... Vroeger vond ik dat heerljjk, nu heb ik er geen plezier meer in. 't Heeft van 1947 af lang genoeg ge duurd. Ik wil gewoon mijn man kun nen ontvangen als hij thuiskomt, en zijn problemen met hem delen. Daar in schiet ik nu door mijn werk te kort. Ik wil golfspelen en andere din gen doen waarin ik zin heb". Ik zou het wel fijn vinden om bij een uitgesproken talent de voordracht er uit te halen, maar meer ook niet. Neen, na mijn afscheid zal ik ook geen uitnodigingen meer accepteren om nog eens hier of daar te komen zingen. Afscheid is afsrheid voor mij'V Dat afscheid wordt optreden in Fi delio en waarschijnlijk nog in een Italiaanse ópera: „Omdat ik zo houd van mijn Italiaanse repertoire. Maar daarover is nog niets beslist. Het zullen in elk geval voorstellingen worden in Amsterdam. Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook zou ik graag, helemaal aan het einde van het 3eizocn, een groot slotconcert ge ven in de Amsterdamse RAI". „Neemt U nog afscheid in het bui tenland?" .Misschien in Berlijn, omdat ik daar zoveel ben opgetreden. Niet in andere steden. Maar Berlijn, dat zou ik graag willen. Dat zou dan in elk geval Fidelio worden". Ze geeft toe. dit besluit van op te houden -verstandelijk en niet emotio neel te hebben genomen. Is ze niet bang voor de leegte van een altijddu rende vakantie, die meteen het ver- liezên van veel maatschappelijke contacten en ook van een juichend publiek zal betekenen? Is ze niet te jong voor het beëindigen van een grote carrière? „Ik weet wel zeker van niet. Door het werk van mijn man houd ik vol doende andere maatschappelijke con tacten en na zoveel jaren zal ik al leen maar blij zijn, mezelf te kunnen zijn in alle opzichten, 't Zal mis schien even moeten wennen, maar ik zal geen spijt krijgen van mijn besluit om heen te gaan. Mijn plaats voor een jongere". Geen kwarteeuw Hoewel Gré Brouwenstijn al voor de 2e wereldoorlog zong bij de Ned. Operastichting, vindt zij dat haar carrière toch pas in 1947 echt begon, en zo zal die geen kwarteeuw duren. In het laatst van de jaren 50 was zij lange tijd verloren voor het Neder landse publiek, omdat toen de Ned. Opera hel tekenen van jaarcontrac ten eiste: „Ik kon dat niet doen, dan had ik nooit naar het buitenland kunnen gaan. Ongeveer in 1960 is dat veran derd en sindsdien ben ik bij de Ned. Opera terug." Gaat ze nog lesgeven? ..O nee. daarvoor ben ik geen type. T v-concert Gré Brouwenstijn mag dan al spe len met de gedachten aan haar afscheidsvoorstellingen, voorlopig is zij nog helemaal in actie. Zo zal zij op 13 maart a.s. soliste zijn in een van de tv-promenadeconcerten die de AVRO geeft. Tv-kijkend Nederland kan dan nog eens bij miljoenen tege lijk genieten van haar stem. „En dan toch geen hartzeer vol gend jaar bij het weggaan?" „Toch niet. Wie het goed meent met zichzelf moet kunnen stoppen op het juiste moment. En dat hoop ik te doen". PHÉ WIJNBEEK Fotograaf steelt voor halve ton aan materiaal AMSTERDAM De 30-jarige Am- sterdamse fotograaf J.H. wordt ervan verdacht zondagnacht voor ƒ50.000 gulden aan foto- en filmmateriaal te hebben gestolen in Cinex op de Vij zelgracht. Dankzij een tip van een buurman, kon de politie de fotograaf met- zijn voor het grootste deel in postzakken opgeborgen buit nog ter plaatse arresteren. Volgens de eigenaar van de zaak moeten minstens twee man bij de in braak betrokken zijn geweest. In -de winkel en showroom werd grote schade aangericht. Na geheim overleg met guerrilla's AMMAN De Jordaanse minister van binnenlandse zaken, generaal Mohammed Rassoel Al-Kaylani, is afgetreden. Een dag na het sluiten van de geheime overeenkomst tussen de Jordaanse regering en de Pales tijnse verzetsorganisaties, bood hij koning Hoessein zijn ontslag aan. Ka.vlani ontkende gisteravond dat zijn aftreden verband houdt met de dit weekeinde gesloten overeenkomst. Ingewijden beweren het tegendeel. Diverse ministers hebben zich krach tig verzet tegen de overeenkomst met de Palestijnse verzetsorganisaties, die zij als een capitulatie zien. Behalve Kaylani zouden meer mi nisters aftreden. Onder meer wordt de naam van premier Talhoeni ge noemd. Als voornaamste kandidaat I voor het premierschap geldt de huidi- ge vice-premier en minister van bui- tenlandse zaken Abdoel Moneimrifai. I die erin zou zijn geslaagd het ver- trouwen van de Palestijnen te win nen. Overeenkomst De overeenkomst tussen Jordanië en de Palestijnse commando-organi saties, waarover geen bijzonderheden bekend zijn, volgde na twaalf dagen van grote spanning, waarin het tot bloedige gevechten kwam tussen Jor daanse troepen en guerrillastrijders. De directie aanleiding was het verbod van koning Hoessein op het dragen van wapens in steden en dorpen. Waarnemers merken op. dat een regelrechte confrontatie is vermeden, maar dat het wantrouwen blijft. De verzetsstrijders zijn niet van plan zich aan het gezag van de koning te onderwerpen. De overeenkomst wordt gezien als een aanzienlijke overwin ning voor de guerrilla's Moesa Aboel- Ragheb, die de portefeuille voor ste delijke en platlelandsaahgeïegenhe- den beheert, is benoemd tot waarne mend minister van binnenlandse za ken. Hij is evenals Kaylani Palestijn van geboorte. VLAGTWEDDE Drie woon wagenbewoners hebben gister middag een ton, waarin zich overduidelijk de restanten be vonden van de vervulde sani taire behoeften van zeven gezin nen, leeggestort in de hal van het gemeentehuis in Sellingen (gemeente Vlagtwedde). Dat ge beurde voor de ogen van een verbaasde burgemeester G. Loopstra. (Van onze parlcmcntsredactie) DEN HAAG Minister Den Toom van Defensie zal de wedde van de dienstplichtige soldaat met ingang van 1 juli 1970 met achttien procent verhogen tot 205 gulden per maand. Jan Sol daat krijgt er dan per maand 31 gulden bij. De opslag stijgt naarmate de rang van de betrokken dienstplichtigen ho- j ger is. De regering is niet bereid een oor deel uit te spreken over het rapport i-an de commissie - Peynenburg, dat rang. Dat zou in fasen gelijk moeten worden getrokken. De KVP'er Maenen en Ch-Ka- merlid Kikkert dienden een motie in, waarin beide fracties het besluit van de regering, geen eindoordeel over het rapport - Peynenburg te vellen wordt betreurd. De motie doet' een beroep op de bewindsman het eind- doel van het rapport voor 1 januari 1972 te realiseren. Dat betekent dat I de wedde van de dienstplichtigen te- i gen die datum tot 85 procent moeten zijn opgetrokken. Niet uitvoeren Minister Den Toom ontraadde deze gering zich nog een oordeel vellen over de meer - belasting, alternatieve dienstplicht en fiscale faciliteiten. De minister kondigde ook aan, dat de dienstplichtigen volgend jaar met ingang van eveneens 1 juli een va- kantietoeslag krijgen van zes procent i van de wedde. De regeling, dat elke soldaat bij kleinverlof vijftien gulden per maand ineens krijgt, vervalt. Voor het socialistische Kamerlid Wieldraaijer was dat. een „fopspeen Dat komt er volgens hem op neer, dat de nieuwe regeling de soldaat twintig tot vijfentwintig gulden extra de regering aanraadt de wedde van j motie en kondigde reeds aan hem per jaar oplevert Hij was zeer te- dienstplichtige militairen te stellen niet te zullen uitvoeren. Hij wil het leurgesteld over 1 dienstplichtige op 85 procent var de soldij van een even oude beroepsmilitair van gelijke volgende kabinet niet binden aan de ze beslissing. Bovendien moet de Te leurgesteld over het besluit van de regering geen fasen aan te geven bij de realisatie van een volledige wed de. Ook het ontbreken van een eind datum beviel hem niet. Teleurstelling Wat de ingangsdatum van de ex traverhoging betreft, spreekt de motie van CHU en KVP van teleurstelling. De indiener van de motie, de KVP'er Maenen, had vorif-, jaar in een motie gevraagd om 1 januari 1970 als in gangsdatum. De Kamer ging toen met die motie akkoord. De commissie-Peynenburg heeft de regering geadviseerd de wedde te laten gelden voor de gemiddelde leef tijd van 20 - 21 jaar. Alleen de heer Walburg vond, dat dg regering door de nieuwste maatregil op de goede weg is. Wat overigens nok weer 'niet betekende dat de AR-ffaktie voor de toekomst tevreden is De woonwagenbewoners wilden met deze onwelriekende actie de aan dacht vragen voor de onhygiënische toestanden in het kamp. Ze zijn daar in volledig geslaagd. Tegen de drie mannen die de ton in de hal leegden is proces-verba al opgemaakt. Eind vorige week deponeerden zij I een partij huisvuil op de stoep van j het gemeentehuis. Een van de bewo- ners, de 37-jarige koopman D. J. Hof man. vertelde over de wantoestanden in het kamp, waar ongeveer dertig mensen zijn gehuisvest: „Gewoonlijk begraven we het huis vuil, maar bij vriesweer is dat niet mogelijk. Het vuil hoopt zich op rond de wagens. De ratten tieren welig. Onze kinderen kunnen alleen maar in een modderpoel spelen, want het water staat ec-n paar centimeter hoog." BEHOEFTEN I De 63-jarige P. J. Wolters zegt: „Een toiletgelegenheid is er niet. zo dat we onze dagelijkse Jiehoeften in de openlucht moeten doen Burgemeester Loopstra zei bekend te zijn met de ernstige toestanden in het woonwagenkamp, maar de bewoners hadden er nooit over gepraat. Het kamp zal worden opgeheven. maar wanneer is.nog niet bekend. Volgens de bewoners is ettelijke keren aangedrongen op verbetering, zonder resultaat. Mocht op korte termijn de situatie in het kamp niet worden verbeterd, dan willen de woonwagenbewoners nog meer acties voeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1970 | | pagina 5