5% 51% 6% 7% In overvolle Kamer klonk ($g|§|L het „onaanvaardbaar" Datum invoering verhoogde BTW uitstellen Nu 4i% rente op een AMRO-Spaarboekje en tot 7% rente op een AMRO-Spaarrekening. AMRO BANK Verolme STERKE TERUGGANG AANTAL LAND-EN TUINBOUWSCHOLEN Mr. Scholten bezorgd: Debat werd niet geschorst Gevolg voor KVP te gortig De Koning op onderwijsconferentie CBTB: I 9 VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG De financiële expert van de CH-Tweede-Kamer- - fractie, mr. W. Scholten, is bezorgd over het plan van minister Wit teveen de BTW toch per 1 juli te verhogen. Hoewel mr. Scholten in 1 principe akkoord gaat met de verhoging, pleit hij voor het uitstellen van de datum van ingang. Komende herfst zal de Tweede Kamer dan alleen maar in principe moeten beslissen dat de verhoging zal doorgaan. I Mr. Scholten steunt hiermee het plan van het AR-Kamerlid drs. Goudzwaard, die reeds eerder een ,open datum" bepleitte. Deed drs. Goudzwaard dit om nog meer te gemoet te komen aan het advies van Ie SER (geen enkele BTW-verho- Hng), mr. Schotten vindt, dat men lit najaar onmogelijk kan vaststellen lf de inkomsten van de BTW wel {ijn tegengevallen, zoals minister Wlt- leveen van Financiën iedereen wil |oen geloven. 1 Een verhoging per 1 juli 1970 •engt veel risico's mee voor het [rijspeil. Bovendien is het psycholo- isch effect groot. Maar, en dat vindt Scholten het belangrijkste, de op- •engst van de BTW is dit najaar bet geen mogelijkheid te schatten. Tegenvaller Minister Witteveen zegt, dat het erste kwartaal is tegengevallen, laar hij houdt dan geen rekening iet de mogelijkheid, dat de onderne- ïers hun verplichtingen opschuiven aar het laatste kwartaal. Dan im- ïers moeten zij hun boeken op tafel •ggen en worden die door de fiscus econtroleerd. Verschuiven de ondernemers de wartaalheffingen inderdaad naar et laatste kwartaal, dan zal de op- ■engst van dat kwartaal beduidend 3ger komen te liggen, dan was ge- Bamd. En dat kan men pas in april "'O, als de balans en verliesrekening tafel komen, te weten komen, alt de opbrengst tegen, dan kan per juli 1970 de verhoging toch ingaan, aar dan met bijvoorbeeld twee pro nt. Lof en kritiek Mr. Scholten uitte gisteravond op en bijeenkomst van de Kamerkring len Haag van de CHU nogal wat ïitiek op Troonrede en Miljoenenno- a, hoewel hij zich in principe achter iet beleid van het kabinet-De Jong ■telde. Zo is hij niet te spreken over het sluit van de regering de arhtste edische faculteit in Maastricht te stigen en niet, zoals dè heer Schol- n wil, in Twente. De argumentatie n de regering heeft hem niet kun- n overtuigen en hij zal zijn stand- int niet offeren aan de regionale zindheid van een aantal politici. Ook de mogelijke invoering van n districtenstelsel wijst hij van de nd. Er zijn andere manieren om t partijwezen te hervormen. Kri- :k heeft hij ook op het voorstel van inister Witteveen over de financië- verhouding kerk-staat, terwijl de lastingvrijdom van het koninklijk is van hem mag blijven gehand- afd. De voorgestelde lening van de rege- ng op de open kapitaalmarkt om l een deel van het tekort in '70 te kunnen dekken, vindt mr. Scholten een „bijzonder moeilijke opgaaf". Hij Is bevreesd, dat dit vergaande kon- sekwenties zal hebben voor de wo ningbouw en de toch al moeilijke financiële positie van de gemeenten. Hij verwacht dan ook dat de be windsman het op dit punt heel moei lijk zal krijgen. rente op een AMRO- Spaarboekje of Spaarrekening (m.i.v. 1-10-1969) rente op een AMRO- Spaarrekening met een opzegtermijn van 3 maanden (m.i.v. 1-10-1969). rente op een AMRO- Spaarrekening met een opzegtermijn van 6 maanden (mj.v. 1-10-1969). rente op een AMRO- Spaarrekening met een opzegtermijn van 12 maanden. rente op een AMRO- Spaarrekening met een vaste termijn van 24 maanden. AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK staat niet in de krant komt niet op de t.v. Hotel Na een kort verblijf in Amsterdam in augustus hebben we bij onze thuis komst in de Nederlandse pers berich ten gelezen over het aftreden van het hoofd van de Amsterdamse VW. In verband daarmee heb ik aan de voor zitter van deze VW de volgende brief geschreven: „In de loop van de maand juni heeft u voor ons een twee- persoons kamer gereserveerd met logies en ont bijt van 4-14 augustus in een hotel aan de Leidsegracht. Ingaand op uw schrijven van 30 ju ni hebben we u op 3 juli de som van 4 gulden overgemaakt voor reserverings- kosten en hebben, zoals u ons aan raadde, eveneens bij het hotel schrifte lijk geconfirmeerd. We hadden gehoopt dat we voor de overeengekomen prijs van ƒ28.75 per kamer per nacht, ontbijt en bediening incluis, over een behoorlijke kamer zouden beschikken. 1) Toen we in het hotel aankwamen, was er helemaal niets gereserveerd. Ze beweerden dat ze geen bericht ont vangen hadden, noch uit Brussel, noch vanwege het VW. 2) We werden in een „noodkamer" ondergebracht, een rommelkamer in de kelderverdieping (met een badgei- ser die elk ogenblik van de nacht met veel lawaai aansloeg). 3) Voor het uiterst karig ontbijt werd ons nog een gulden meer gere kend, omdat we koffie wensten in plaats van thee. 4) We betaalden een gulden per dou che, maar kregen zelfs geen handdoek. 5) Voor die ellendige kamer hebben we 25 gulden per nacht moeten beta len, plus 2 gulden voor de koffie plus 15 pet. op dat alles voor de bediening; ook op het gebruik van de telefoon werd ons 15 pet. dienstgeld gerekend. Nog nooit hebben we het beleefd, nergens, dat vreemdelingen op zo'n cynische wijze werden uitgebuit als in het hotel waar u voor ons heeft gere serveerd. Wij weigeren te geloven wat de hotelhouder beweerde, dat de keus van het hotel bepaald zou worden door de extraatjes, de omvang van het procent dat een bepaalde heer van het WV in de hand wordt gestopt. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Hollandse kranten in de maand augustus ellenlange veront waardigde artikels hebben gewijd aan het ontslag van prominente personen van het VVV, die hun functie hebben neergelegd omdat ze walgden van practijken die zelfs niet meer voorko men in ontwikkelingslanden. En wij die dachten dat Droogstoppel tot het verleden behoorde. U zal zelf wel inzien dat het toe risme in Holland door dergelijke prak tijken erg wordt geschaad en dat zelfs de reputat'e van uw land er onder te lijden hee' Brussel Dr. G. Candaelel (Vervolg van pag. 1) (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Minister-pre sident De Jong wond er van nacht geen doekjes om toén hjj de volle Kamer meer dan 140 leden waren aanwezig mee deelde dat het kabinet niet be reid is het wetsontwerp op de loonvorming in te trekken. Ver dwijning van artikel 8 uit de wet is voor het gehele kabinet onaanvaardbaar, zei hij. Dat was h?t moment voor Den Uyl schorsing van de beraadslagingen te vragen, opdat de vakbeweging zich over de nieuwe situatie zou kunnen uitspreken. Maar zijn voorstel werd verworpen. Ook D'66 was tegen: „La ten we deze komedie van regering en regeringspartijen niet nog eens opveo- ren". De heer Toxopeus, voor wie de ont knoping door premier De Jong, ken nelijk een volslagen verrassing was, evenals trouwens voor de fractielei ders van ARP en CHU: „Er is niets bijzonders aan de hand, hoewel het wel leuk is. De heer Den Uyl is al leen in opgewekte paniek geraakt. De minister-president komt de vakbeweging niet ontbinden, maar de Kamer. Laten we maar rustig door gaan en het niet al te laat maken. Maar ja, het is toch wel iets bijzon ders. Ik ben tegen het voorsttel-Den Uyl. Ik hoop dat mijn fractie het ook is". Overleg Tot het moment van het „op komen" van premier De Jong was er eigenlijk niets aan de hand. Er was de hele dag druk overleg geweest tussen KVP-fractie en kabinet, om dat bekend was dat a-lthans een deel van de KVP-fractie met CNV en NKV grote bezwaren had tegen een bevoegdheid van minister Roolvink in te kunnen grijpen in afzonderlijke cao's. De minister had zich akkoord ver klaard met een gewijzigd amende ment-Van der Ploeg, dat de moge lijkheid openliet dat te grote loons verhogingen zouden worden omgezet in spaarloon en verbeterde pensioen voorzieningen. Maar dan moest het argument van de minister wel zijn, dat de te hoge lonen de bestedingen te zeer zouden versnellen. Als minister Roolvink van mening was dat de loonstijging onaanvaard baar zou zijn in het licht van de economische situatie en funest zou zijn voor de kostenontwikkeling, zou de minister niet verplicht zijn bezits- bevorderende maatregelen toe te staan. Het effect daarvan zou nihil zijn. Scherper Bekend was dat de KVP'er Van Schaik, toch een scherper amende ment wilde indienen. Maar na overleg bleek dat minister Roolvink en het kabinet op hun stuk bleven staan. De politieke gevolgen waren de KVP-fractie te gortig. Vandaar dat de heer Van der Ploeg aan minis ter Roolvink vroeg waarom het ka binet nu eigenlijk zo strak vasthield aan de bevoegdheid. De minister: „Artikel 8 is essentieel, evenals artikel 10 (het afkondigen van een loonpauze). De mogelijkheid moet bij hoge uitzondering aanwezig zijn dat de overheid een bepaalde overeenkomst niet ongemoeid laat. Zwakker uitgedrukt: een van de es sentiële taken van de overheid is de bescherming van .de organisatorisch zwakke groepen in de samenleving,,. Er kunnen zelfs omstandigheden zijn, aldus de minister, dat ik niets doe aan een cao als te hoge loonkos ten in de prijzen doorberekend wor den. Dat zou het geval kunnen zijn wanneer de achtergebleven groepen worden bijgetrokken. Dat was dat, iedereen leek tevre den. Ook de KVP, behalve de vier tegenstemmers Van Schaik, Kleister- lee, Weijters en Hermsen. Maar opeens vroeg drs. Den Uyl, wat de Peking Verscholen achter een zonnebril heeft mevrouw Verolme gisteren het gehele debat'in de Tweede Kamer over de affaire rondom het concern van haar man ge volgd. Naast haar (rechts) me vrouw Schwencke, echtgenote van een van de hoofddirecteuren van het Verolmeconcern. (Van onze soc.-econ. redactie) DRONTEN Het gaat het lager land- en tuinbouwonder- wijs niet voor de wind. Waren er vorig jaar nog 202 lagere land en tuinbouwscholen, op 1 augus tus jl. bedroeg dit aantal slechts 194. Hiervan zijn er nog tien in liquidatie, want slechts 184 scho len schreven dit jaar leerlingen in voor de eerste klas. In 1962 waren er nog 268 scholen, nu zijn er nog 184 met vier leerjaren, een vermindering met 84 in zeven jaar. Drs. J. de Koning, voorzitter van de onderwijscommissie van de Ne derlandse christelijke boeren- en tuindersbond, maakte hiervan van daag melding bij de opening van de onderwijsconferentie van de CBTB. Het totaal aantal leerlingen bij het lager land- en tuinbouwonderwijs daalde het afgelopen jaar van 15.760 tot 15.096, een vermindering met 674 leerlingen. De gemiddelde school grootte bleef op hetzelfde niveau, Drs. J. de Koning nog 95 lagere landbouwscholen, 51 lagere land- en tuinbouwscholen en 48 lagere tuinbouwscholen met resp. j 63. 93 en 91 leerlingen per school. De j scholen, die nog een eerste klas heb- ben (in totaal vallen er tien af), ken- nen een gemiddeld leerlingenaantal j per klas van resp. 15.4 21.4 en 24 j leerlingen. De heer De Koning concludeerde met betrekking tot ons lager agra risch onderwijs, dat het functioneren van de brugklas te wensen overlaat; dat de toeloop van leerlingen te lij- i den heeft onder de onkunde, die er bij adviserende instanties met be- j trekking tot het agrarisch onderwijs j bestaat en dat in de sector van de I zelfstandige lagere landbouwscholen 1 nog rake klappen zullen vallen. Veralgemen iserin'g omdat het aantal scholen dat gesloten werd gelijke tred hield met de ver mindering van het leerlingenaantal. De heer De Koning voorspelde, dat het lager beroepsonderwijs nog een j proces van veralgemenisering zal doormaken. Het technisch onderwijs ontkomt daar niet aan. het huishoud- onderwijs ook niet en het landbouw- Over het gehele land genomen zijn er I onderwijs evenmin. Eerste klas gevolgen zouden zijn van de uitspraak van de minister: „Als ar tikel 8 verwijderd wordt, zou ik het onaanvaardbaar vinden". Roolvink: „Ik zou daar politieke consequenties aan verbinden en dat is een zaak van het hele kabinet. Wanneer de voorzitter de vergadering even zou willen schorsen kan de minister-pre sident dit verduidelijken". Beschermend Het drama was rond en met Rool- vinks arm beschermend om zijn schouders kon de premier, het toneel I betreden. In de consternatie die daarop volgde en de verbazing die de hele nacht bleef (het debat duurde tot half drie), werd bijna vergeten dat KVP, WD, ARP en CHU grote be zwaren hadden tegen artikel 11 van de Loonwet dat voorziet in een terug keer voor de duur van een jaar naar de geleide loonpolitiek. Minister Roolvink maakte hier geen halszaak van. Voordat hij zelfs maar kans had het artikel terug te j trekken, werd het met grote meerder heid afgestemd. Achter he.t Nieuws I mei zaak-Verolme (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM „Een echte special is het eigenlijk niet", vertelt men ons bij de VARA. „meer een la-nge uit- zending, die Achter het Nieuws van avond (Ned. 1) wijdt aan de zaak-Verolme. Er is o.a. gefilmd in j de Tweede Kamer tijdens de inter- pcllatie van de heer NederhorsU „Wij willen verder de kwestie aan I alle kanten belichten en we hebben Cornelis Verolme uitgenodigd, zelf in j de studio te komen. Of hij het doen zal, weten we nog niet, dat zullen we moeten afwachten. Misschien is het wel „nee". Maar er komen wel verscheidene andere mensen, die zin- j nige dingen kunnen zeggen". (Vervolg van pag. 1) Onderzoek Wel blijft de mogelijkheid open dat een gedelegeerde commissaris be noemd wordt nadat de heren Lang- man en Biesheuvel een diepgaand onderzoek hebben ingesteld. Boven dien heeft de minister in de brief aan Verolme, die inmiddels in positieve zin beantwoord schijnt te zijn, de eis herhaald dat Verolme bedrijfsvreem- de activiteiten en overtollige duurza me activa op zo kort mogelijke ter mijn zal afstoten. Voorwaarden zijn verder: het te gengaan van afvloeiing van geldmid delen naar buitenlandse dochteron dernemingen. en het inperken van nieuwe activiteiten, die buiten het vlak van de bouw van grote schepen en het dokprojekt liggen. De heer Den Uyl trok een vergelij king met de moeilijkheden bij de KLM in 1962, waar De Block destijds direkteur van was. Toen was er een wetsontwerp voor de verlening van een krediet, toen was er volledige openheid en kon de Kamer oordelen aan de hand van duidelijke en con crete cijfers. Minister De Block wees het ver zoek van Den Uyl af. Het zou beteke nen dat er nu een functionaris zou komen zonder wie de heer Verolme niets kan doen. De heer De Block wil eerst een onderzoek en daarna han delen. Hij heeft nu ai de eis gesteld dat Verolme hem kent in alle beslis singen die de continuïteit van het bedrijf betreffen. De minister behoudt zich dan het recht voor hel krediet op te zeggen. Minister De Block vind zijn plan logischer, beter en meer passend bij de situatie waar in een komende regeringscommissaris straks zal komen te verkeren. JSiet verantwoordelijk De vertegenwoordigers van de re geringspartijen, Nelissen (kath. v.), Portheine (lib.). Goudzwaard (a.r.) en Van der Mei (c.h.), vonden dat de overheid niet verantwoordelijk is voor eventuele grote verliezen bij de NDSM. Verolme wist wat hij deed en een schenking van 50 miljoen gulden wordt terecht door de minister afge wezen. De heren Goudzwaard en Van der 1_TET is op zichzelf een vreemde zaak, dat het communistische regime in Peking twintig jaar na de geslaagde revolutie nog geen afge vaardigden naar de Verenigde Na ties kan zenden. Vertegenwoordigers •n de op Formosa zetelende natio nalistische president Tsjang Kai-sjck bezetten de voor China bestemde zetels. Öndcr aanvoering van de Verenig de Staten is er steeds verzet tegen toelating geweest. Het brute optre den van de rode Chinezen werkte in de hand, dat de vereiste meerder heid van tweederden nooit werd ge haald. Oók toen meer Afrikaanse en Aziatische landen lid van de volke renorganisatie werden. Öm hun gezicht te redden lieten de leiders te Peking vóór een stemming weten geen belangstelling te hebben voor het VN-lidmaatschap. Dit jaar is daarin althans volgens Canada verandering gekomen: men heeft dit land gevraagd de toelating van communistische afgevaardigden te steunen. Amerika zou er goed aan doen zijn verzet tegen toelating te staken «-i op voorwaarde echter, dat de op Formosa gevestigde republiek ge woon lid kan blijven. Want Peking zou de zetel van het permanente lid China (een van de grote vijf) gaan bezetten. En Formosa zou tussen wal en schip terechtkomen. Er zijn vanzelfsprekend enkele goe de redenen om nog langer de komst van vertegenwoordigers van Peking tegen te houden. Zo zal bijvoorbeeld hun aanwezigheid het werk van de volkerenorganisatie nóg gecompli ceerder maken. Met name in de Vei ligheidsraad, waar China als perma nent lid het voorrecht kan hanteren. Belangrijker is echter, dat deze mo gelijk tijdelijke complicaties op de koop toe worden genomen en dat Peking rechtstreeks wordt betrok ken bij het internationale overleg. Per slot van rekening vertegenwoor digt het regime op het vasteland een bevolking van 700 miljoen zielen. Fn dat is nogal wat. Het probleem China kan men niet oplossen door te doen alsof het er niet is. De Russen ondervinden, zij het tot hun teleurstelling, dat zij er rekening mee moeten houden. Ook Amerika moet beseffen, dat China niet valt weg te denken uit het .Aziatische geheel. Bovendien zou toelating geen belo ning van agressie zijn, maar eer een aanmaning om ervan af te zien. Mei pleitten verder voor een aanpas sing van de steun aan de scheepsbouw, aan de gestegen ren testand. Men kon zich verenigen met het overbruggingskrediet van 25 mil joen gulden. De heer Goudzwaard stelde wel twee garanties: A. de consolidatie van het concern, met andere woorden het staken van allerlei bedrijfsvreem- de avonturen, en B. de continuïteit van de leiding van het bedrijf zou moeten zijn gewaarborgd. De heer Nederhorst zei in minister De Block geen vertrouwen te kunn- nen hebben. De communist Bakker had dat ook niet: „Minister De Block heeft zich een keer voor 100 miljoen gulden aan belastinggeld vergalop peerd pn dat kan niet nog eens ge beuren". Verolme gokt met mensen, zei hij, en het is ontroerend dat dit parlementaire gezelschap van mijnsluiters zich zo inzet voor de werkgelegenheid. Dc heer Bakker wenste dat de staat een beslissende invloed in het bedrijf zou krijgen en dat voorkomen zou worden dat het bedrijf in buiten landse handen komt (dc constructie Hoogovens-scheepswerven en eventu eel Duitse gegadigden) en dat de werkgelegenheid op lange termijn gewaarborgd wordt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 9