VERNIEUWINGSKLAS OP KATWIJKSE SCHOLEN RAAD KATWIJK AKKOORD MET SCHOLENPLAN v/hH.P. Bloot Voor POSITIEKLEDING naar HAASNOOT op de Sluisweg Spelende naar zelfstandigheid Tijdbomonder de rest van de school P.v.cLA. DIENT MOTIE IN BIJ GEMEENTERAAD KATWIJK i KATWIJK DE WOLBAAL ZEEVERHALEN DE LAATSTE SLAG BERLIJN 1945 BOEKHANDEL VAN DER LEE RADIO en TELEVISIE Katwijk aan Zee - Telef. 2541 J. HAASNOOT HAASNOOT Afdeling Noordwijk van PPR opgericht Jtap gewaagd Nylon vilttapijt Drang tot spelen Observatie Nog niet lioolr ;1JP sc SASSEmEIM Hoofdonderwijzer Gordijn neemt afscheid TE KOOP MODERN WOONHUIS F. A. W. Bovendeert raadslid Katwijk HJWE LEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 BORDUURLAKENS KUSSENPAKKETTEN SOEDAN en SMYRNAWOL D.M.C. ARTIKELEN TRICOBEST 3 STERREN PANTY'S EN NYLONS VOORSTRAAT 25 KATWIJK TEL. 2363 Van H. R. de Vries: Prijs 14.90 Van Corn. Ryam: Prijs 20.50 PRINCESTRAAT 38 TELEFOON 2492 Speriaal adres ANDREASPLEIN 12 KATWIJK AAN ZEE Telef. 2331 - b.g.g. 4140 op de SLUISWEG 18 en ADM. DE RUYTERLAAN 6, KATWIJK AAN ZEE EXCLUSIEVE SCHOENMODE SMAAKVOL AFGESTEMD OP UW GARDEROBE VINDT U BIJ SCHOENHANDEl Zwartlak de grote mode. VOORSTRAAT 52 PRINCESTRAAT 33 Na 6 u. en dinsdagmiddag gesloten. KATWIJK „Ik was er eerst fel tegen", bekende de heer J. Roosen- ial, „ik verwachtte een algehele desorganisatie". Hij is hoofd van de arnixschool, aan de Hoorneslaan, en organist van de Vredeskerk leerling van Jan Welmers). Wc hadden elkaar leren kennen in Orgel- nd. Misschien wel via het orgelonderwys kwam het gesprek op zijn ihool en hiermee op de speelieerklas. Achteraf hoorde ik. dat er nóg ier Katwijkse scholen zo'n vernieuwingsklas hebben, ten dele zelfs al >or het tweede jaar (Gaspard de Coligny, Prins Willem-AIexander. an der Bruggen, W. van Veen) en dat de Beatrixschool er in 1970 lisschien mee gaat starten. Maar ik was nu eenmaal met de heer Roo- mdaal aan de praat geraakt. Hel gaat toch immers over dezelfde goede ak. De aanvankelijke aversie van de fer Roosendaal was overigens wel «begrijpen. Wie liever alles bij hei de wil laten, moet zich wel goed jlenken voor hij er aan begint. Het leus werken met de speelieerklas irzaakt niveau-verschillen, die in alle hogere klassen voortzet- De mogelijkheid tot een algehe- jvernieuwing van de lagere school ejdus gegeven. Eén van de voor- likkers (J. Wedzinga) noemde het finnen met een speelieerklas het iggen van een tijdbom" onder de st van de school. Men kan het emand kwalijk nemen, als hij de Te gang van zaken, het klassikaal ken, met alle kinderen even ver ezen, rekenen, taal, althans voor- wenst te handhaven en eerst kat wel eens uit de boom wil kij- ,r >e heer Roosendaal heeft de stap "'aagd, zoals zijn vier collega's dat leden jaar, resp. nu ook deden, e 'n twee onderwijzeressen, de da- s M. Meerburg en A. G. Vogel, den: „Waarom doen wij het ei- ilijk óók niet, we kunnen het toch n beren? Ik ben toen gezwicht; we iben ons met z'n drieën voor de in Katwijk-Binnen opgege- Die gaat uit van de Chr. ^eekschool in Leiden. Je mag na- lijk niet met een speelieerklas be nen, als je zo'n cursus niet volgt." lor vier lessen vóór de vakantie l® den we al zowat ingewijd; we egen catalogi aan, maakten keus, aften spullen en materialen aan.. voordeel was, dat we met twee ,6te klassen, van gemiddeld 35 lingen konden beginnen. Nu doen dames alles samen, bespreken ze de volgende dag zullen uit ren". Het plan voor een speelieerklas, joor medewerkers van het Alge- leen Pedagogisch Centrum ont- ikkeld, is nog maar tien jaar id. De bedoeling is, in de eerste fel van de lagere school een an- SOers geaard werkmilieu te schep- ejjen, waardoor de scherpe schei- ng tussen kleuter en grote l^hool wordt verzacht. Zo ontstaat en soepele overgang tussen twee vensperioden (van kleuter naar ihoolkind). Onder het oude vcr- ouwde bestel sluiten die twee rioden niet natuurlijk aan. De 'r euter speelt, en al spelende doet dij steeds nieuwe ontdekkingen, dijn spelen is leren. Maar hij leert ch zélf. In de eerste klas van de op 200 breed, acht kwaliteit voor slaapkamers =2.50 per strekkende meter dus 200 breed WONINGINRICHTING J. BUIS en ZN., luisweg 25, Katwijk Tel. 2964. kunnen u de gehele collectie PARADE TAPIJT n, zeldzaam mooi en van WONINGINRICHTING J. BUIS EN ZN. Toisweg 25, KATWIJK AAN ZEF. GRATIS LEGGEN grote school verandert alles ab rupt. De kleuter mag niet meer leren, hij móét leren, of hij er rijp voor is of niet; lezen, schrijven, rekenen, taal De juffrouw heeft het voor 't zeggen, wat hij allemaal moet leren; het zélf ont dekken mag hij wel vergeten. Vroeger was hij al in aanraking gekomen met symbolen; speelgoed dieren en poppen. Maar ze lijken op échte dieren en kinderen. Ook plaatjes stellen iets of iemand voor. Op de grote school maakt de kleuter dan ineens kennis met symbolen, die helemaal niet lijken op wat ze voorstellen. Cijfers lijken niet op hoeveelheden, letters niet op klan ken. De ontwerpers van de speelieer klas zeggen daarom, dat er in het eerste leerjaar veel meer geprofi teerd moet worden van de natuur lijke drang tot spelen en ontdekken en dat er een grote hoeveelheid speel leermiddelen in de klas aanwezig moet zijn; Ze willen ook, dat er veel meer moet worden gelet op de verschillen in aanleg en ani mo, dat daarom de leerlingen niet als klasse-massa, maar in kleine groepjes opdrachten gaan uitvoeren. Zo worden de kinderen geleidelijk aan overgebracht uit de speelsfeer naar de werksfeer. „We zijn er werkelijk enthou siast over", vertelt de heer Roosen daal. Vóór de vakantie is de hoogste klas van de kleuterschool een uurtje op bezoek geweest. Toen was meteen het vreemde, het geheimzinnige er af. Ze wisten, wat er zou gaan gebeuren, leerden de juffrouw kennen. Zo'n visite vóóraf maakt de aanpassing een stuk gemakkelijker. Op de eerste schooldag heb je geen bange, hui lende kinderen Hoe gaat het dan verder? „De be doeling is, de kinderen zoveel moge lijk zelfstandig te leren werken, al spelende te laten leren. Er hoeft geen doodse stilte te zijn in de klas; wél een plezierige werksfeer. De speelieerklas is immers een voortzet ting van de kleuterschool. Van de natuurdrang tot spreken maak je ge bruik, om het kind bijna onmerk baar over te brengen van de speel-naar de werkhouding, het in de leersituatie te plaatsen." „De eerste twee maanden observe ren we de kinderen, geven hun speelwerkbladen, om er achter te komen óf en in hoevér ze kunnen kijken en vergelijken. Dat gaat met kleuren, figuren, plaatjes. Wie niet goed genoeg kunnen onderscheiden, krijgen oefeningen om het waarne mingsvermogen te scherpen. Al dat materiaal, plaatjes, blokjes, domi nostenen. eenvoudige rekenpuzzels, gekleurde dieren, bloemen, figuren, heeft een uitnodigend karakter; daarom zijn de kinderen er zo graag mee bezig. Maar wie dat vergelijken, inpassen, combineren allang kunnen, hoeven niet op de anderen te wach ten; ze gaan met moeilijker mate riaal verder". Ik denk aan de grote klassen, waarmee een groot deel van de ne- derlandse schoolwereld nog altijd moet voortsukkelen. Lukt dat nou wel, met zoveel kinderen? „Het ideaal is een klas van 25 leerlingen, maar dat is nog niet te verwezenlijken. Er is wel een grens; TO FINANCIERING W OUWEHAND'S AUTOVERZEKERING ASS. KANTOOR NSES MAR1JKELAAN 14. KATWIJK AAN ZEE. Telefoon 6500 Een vlotte afwikkeling; van nw schadeverzekeringen gegarandeerd Lage auto-premies Hoge no-claimkortingen. NOORDWIJK Tydens een ver gadering in „Flora" is gisteravond de afdeling Noordwyk van de (P)olitieke (P)arty (R)adicalen opgericht. De drie initiatiefnemers C. J. Selhorst, J. M. C. Zoet en W. H. Schelvis, vor men het voorlopig bestuur aangevuld met de heren G. Koops en W. van Leeuwen. De heer Selhorst, die de vergade ring leidde zei dat het de bedoeling is, dal de heer Schelvis, die lid js van de gemeenteraad van Noordwyk. later uit het bestuur zal treden. Men acht het lidmaatschap van de raad niet verenigbaar met een bestuurs functie in de P.P.R. Verschillende politieke groeperin gen waren aanwezig. In zijn openingswoord gaf de heer Selhorst een uitvoerige beschouwing over de vraag waarom de PPR was opgericht en de doelstellingen van deze partij. Daarbij merkte hij op, dat de PPR is ontstaan uit de drang naar politieke vernieuwing en wer kelijke democratie. Verder noemde de heer Selhorst een twaalftal punten uit het program van de PPR voor de komende ge meenteraadsverkiezingen. Vervolgens was het woord aan mevr. Van Eerd. lid van het hoofd bestuur van de P.P.R., die politiek een zaak van gewone mensen noem de en diverse punten uit het PPR- program de revue liet passeren. De heer W. H. Schelvis besprak de doelstellingen van de PPR met be trekking tot de gemeentelijke poli tiek. Eerst teruggrijpend op de lands- politiek, signaleerde hij bij de con fessionele partijen een zeker dualis me. De heer Schelvis attendeerde op tal van naar zijn mening ongewenste toestanden. Het combineren van be paalde funkties in hel bedrijfsleven megt het wethouderschap, zou niet boven de 40 loopt de speelieerklas een grote kans te mislukken." „Na twee maanden, ook wel langer of korter, dat hangt af van het taal arme respektievelijlc taalrijke mi lieu, waaruit de kinderen komen, zijn ze op een niveau, van waaruil je gezamenlijk verder kunt gaan". In een speelieerklas zie je overal etiketten met namen, op deuren, ra men, het bord, kasten. Zo leren de kinderen vanzelf een groot aanial woorden. Kunt u met zo'n speelieerklas het voorgeschreven programma wel af maken? „Ja, je moet op hetzelfde punt uitkomen als vroeger. Maar al les is dan meer eigen gemaakt." Hoe gaat het in de andere klas sen? „Het is de bedoeling, de zelfstandige werkhouding, de hele school door. voort te zetten. Je hebt dan wel verschillende reken en taalniveau s. Zo valien ook cie oplei- dingskinderen gemakkelijk op. Als het onverhoopt niet mocht ïukken, bijvoorbeeld door te grote klassen, is er nog geen man over boord; je gaat gewoon op de oude manier door. Het oude systeem is niet slecht ,al rekent het voornamelijk met de leerpresta tie, maar het bereikt niet alle kinde- In 1965 wees een onderzoek uit, dat 22 pet. van de eerste klasse-leer lingen het onderwijs niet of met grote moeite konden volgen, omdat ze nog niet schoolrijp waren of ge remd werden door leermoeilijkhe den, veroorzaakt door lichamelijke of psychische stoornissen. 11 pet. of 28000 eerste-klassers moesten blijven zitten, een kleiner deel (5,8 pet.) na veel hangen en wurgen, pas twee of drie jaar later. Een zwakbe gaafd kind neemt hoogstens één pro cent van de leerstof op. Het zit er dus praktisch voor spek-en-bonen bij. „Dit gaf voor mij de doorslag zegt de neer Roosendaal, „met de speelieerklas te beginnen". Het materiaal is uitgebreid en verscheiden, zodat het ondoenlijk is, in details te treden. Eén spelletje wil ik toch noemen, omdat hel tol be langrijke symbolen-ontdekking leidt. Op een plankje staat de dob- belsteentiguur „vijf". De rand is on regelmatig gekarteld. Het kind gaat zoeken en vindt, dat het plankje met de 5 erop past. En hierbij kan weer alleen het plankje met het woord „vijf" aansluiten. De jonge eerste klasser ontdekte dus, al spelend, de betekenis van een reken- en een taaisymboolZo is er nog veel meer. alles vernuftig uitgedacht met het doel. de kinderen tot zelfstandig zoeken, vinden en leren te brengen. Of het nieuwe systeem werkelijk zo veel beter is dan het oude, toch ook wel iets gemoderniseerder zal de tijd leren. Ik vond de kennismaking er mee interessant genoeg om er wat over te vertellen in de krant. De oude Hieronymus van Alphen (17461803) heeft er misschien wel van gedroomd. Zijn kindergedichtje „Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen; En waarom zou mij dan het leeren vervelen?" krijgt in deze omgeving een profetische klank Joh. van Wolfswinkel ..Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen; En waarom zou mij dom het leeren vervelen?" (Hieronymus van Alphen, 1746 - 1803). lllllllllllllillllllllllllllllllllIHHIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIllliHHl Burgerlijke stand NOORD WIJKERHOUT Geboren: Ronald M C zv C L v d Burg en A M Immerzeel, Monique J C M dv S L Heemskerk en C M A Co- nijn, Johannes T zv I A J Dobbe en A M Moons, Anna C M dv H C G Kroft en M Zonneveld. Michiel J zv J C W v d Linden en J E Hoefna gels. Robertus J A J zv J G A Brui nes en M C E M de Klerk, Wilhel mus J M zv G P v d Berg en H T M Aartman, Wilhelmina Q A M dv C Goldenberg en W J v Schie, Jo hannes C W zv J M v d Linden en M E C v d Nouweland, Leonardus N zv M T v d Poel en J M de Jong. Antonius H M zv P J v Dongen en M T v- d Berg. Ondertrouwd: H Does en C G Floor. G P M Olsthoorn en H A v Eeden, L L J v Denzen en C A M de Winter, W P Brouwer en A M v d Berg, L A G W v d Linden en J C Oostwouder, M H Beekhuis en M Osborne, D P v d Valk en W E J v d Vossen. Getrouwd: H J Rijsemus en J P M Hulsebosch, E J J Bergman en WAM Brama. J L G Zonneveld en J P M v d Ploeg. T H M Kester en A P M Jansen, D Kromhout en E H Duivenvoorden, R J Kaptein en H J M v Nobelen, C H J v Zeist en POM Persoon, M D Darby en R Y M Parramore. Overleden: E Hogervorst 94 wed v C v Steijn. C C Hogervorst 52, echtg v C Warmerdam. J Heems kerk 89 wed v J J Witteman.' Hoog en laag water katwijk aan Zee KATWIJK AAN ZEE Zaterdag 27 september: Hoog water 3.51 16.12; laag water (springvloedt) 12.11. mogelijk moeten zijn. Ook ageerde hij tegen wat hij noemde „het stuivertje met het wethouderschap, zou niet zingen door de prot.-chr. fraktie. hetgeen de heer Schelvis ondemo cratisch vond. 'Een hete zomeravond' in Warmond WARMOND Elke dinsdag- en vrijdagavond is één van de zalen van „de Burcht" in Warmond bezet door leden van de toneelgroep „Mat thias". Het toneelseizoen is weer be gonnen en in november zijn de eerste uitvoeringen. In studie is „een hete zomeravond", van Ted Willes. De leden vatten hun liefhebberij serieus op: Enkele jongeren volgen kursussen in beweging en elemen tair toneel van het Centrum voor AmateurtoneelOok de jaarlijkse to- neelweken op Drakenburgh worden steevast door Warmonders bezocht. KATWIJK De Elim-krans van de N.C.V-B. in Katwijk aan Zee, be gint woensdag 1 oktober, het nieuwe Menos uit Hillegom HILLEGOM De raad van ker ken te Hillegom houdt vrijdagavond een bijeenkomst in het jeugdhuis achter de St. Jozefkerk. In het kader van de Vredesweek komt het thema Noord-Zuid ter sprake. Moderator J. L. M. Ammerlaan houdt een lezing over zijn reis naar Zuid-Amerika en vertoont dia's. Aan de T H. te Delft slaagde de heer H. C. Geljon voor het kandi daatsexamen werktuigkundig inge nieur. Donderdag 2 oktober wordt in de zaal „Flora" een MIK-avond gehou den waaraan de Boertjes van Buu- ten en Gert Jan Kruudmoes meewer ken. Na afloop is er een bal m.mv. The Hooligans. KATWIJK Het voorstel om een krediet te verlenen voor de uit voering van een financieringsplan voor scholenbouw, ondervond gister avond tijdens de raadsvergadering geen enkele tegenstand. Mr. J. v. d. Plas (AR) vond hel een gelukkige zaak dat het scholenplan aan de raad was voorgelegd. Hij informeerde of het hervormd schoolbestuur heeft afgezien van de optie die het had op een perceel grondaan het Bosplein. Dc tijd dringt, want de optie ein digt in 1970. Ten aanzien van de plannen met betrekking tot de bouw van gymnastiekzalen meende de heer Van der Plas, dat hel niet juist was, eerst een gymnas tiekzaal te laten bouwen bij het scholenplan Van Lierestraat, met ook een achtklassige r.k.-schooi. Andere, nog jonge scholen als o.a. de Prinses Beatrixschool en de Groen van Brinstererschool zouden eigenlijk eerst geholpen moeten worden. De heer A. Pronk (CH) kon dit bezwaar onderschrijven. Dr G. W. Overdijkink (CH) beklemtoonde de wenselijkheid van openbare aanbe steding. Wethouder H. Haasnoot antwoordde dat het zich laat aan zien. dat er aan het Bosplein in derdaad geen school zal worden gebouwd. Wat betreft de gymnas tiekzalen werd hiervoor lange tijd geen toestemming verkregen. Nu is er enige ruimte gekomen, zodat men bij de nog te bouwen school een zaal wil zetten. Voor de Oranjeschool zullen en- SASSENHEIM Op 4 oktober zullen het bestuur en het personeel van de Dr. De Visserschool alhier af scheid nemen van de heer Gordyn, die 19 jaar hoofd van deze school is geweest. Een periode van 19 jaar was niet nodig geweest om te zeg gen dat deze school in het vertrek van de heer Gordyn een gevoelig ver lies lijdt. Vanaf 1924 is hij opvolger ge weest. Eerst aan een chr. school in Amsterdam-Watergraafsmeer aan de school waaraan zijn latere schoonva der, de heer J. de Boer, hoofd was. •Mevrouw Gordijn was toen, als mej. De Boer, onderwijzeres aan dezelfde school. In die tijd heeft de Heer Gordijn veel gestudeerd: voor het gymna- slum-alpha diploma, enige tijd Ne derlandse taal en letterkunde, o.a. bij prof. Wille, voor de akte Frans L.O. en de akte Duits M.O.A. Hieruit blijkt, dat aan het hoofd van de chr. De Viserschool iemand stond met een brede intellectuele belangstelling. In 1941 ging de heer Gordijn naar de chr. ulo in' Zeist, tot 1950. Het was in 1950 dat hij naar Sassenheim kwam. De geheel andere geaardheid van Sassenheim vergeleken met de plaats Zeist, veroorzaakte niet veel moeilijkheden. De heer Gordyn is een sterke per soonlijkheid. maar niet iemand die een autoritair gezag uitoefent. Ieder die hem kent', heeft bewondering voor zijn wijsheid en takt; voor de wyzc waarop hij openstaat voor de mening van anderen. Al handhaafde hij geen militaire discipline, toch wisten de leerlin gen heel goed wat ze aan hem had den. De persoonlijkheid van de heer Gordijn staat er borg voor. dat men hem in Sassenheim niet gauw zal vergeten. Men ziet hem node gaan. kele voorzieningen worden getrof fen. Het had de heer H. J. M. van Ellen (SGP) getroffen, dat b. en w. de medewerking voor be paalde akoestische verbeteringen wil den onthouden, terwijl dat het meest dringend was. Wethouder Haasnoot betwistte de noodzake lijkheid. Een onderzoek door de technische dienst en de afdeling onderwijs vormde de grond voor deze opvatting. Dat een tegelplateau in het sportpark „Nieuw Zuid" zal worden aangelegd, met parkeermogelijk- invaliden, vond veel heden voor waardering. Bij het voorstel tot het vaststel len van een verordening op de heffing en invordering van markt- geld had dr Overdijkink kritiek over hel niet-inschakelen van de marktcommissie. De heren H. J. den Haan en M. A. de Vries had den soortgelijke bezwaren, hoewel zij. in tegenstelling met dr Over dijkink, niet zouden tegenstemmen. Dr. Overdijkink. die nog sprak van een regentenmentaliteit, bleef tegen het voorstel. Gediscussieerd weid nog over het voorstel lol verbetering van de luchtverversing in de raadzaal. De raad wilde voorgelicht worden over de mogelijkheden om via aircondi tioning de zaak te verbeteren. Dit werd besloten. SPORTHAL KATWIJK OP ZOND IC OPEN KATWIJK De afdeling van de Partij van de Arbeid in Katwijk, heeft tijdens een vergadering in „Lindeboom". onder voorzitter schap van de heer J. J. van Oosten, een motie over de openstelling van de morgen te openen sporthal, op zondag, aan de orde gesteld. De meerderheid van de vergade ring bleek hiervan een voorstan der te zijn. Gezegd werd dal hel mogelijk moet zijn ook op zondag sport te beoefénen. De discussie resulteerde in een motie die aan de gemeenteraad zal worden gezonden. De inhoud hier van luidt: De Partij van de Arbeid in vergadering bijeen, is van me ning dat de sporthal op zondag open moet zijn voor sport en spel. Direkt bij de Boulevard te Kat wijk fZuidkamp). 8 kamers. 2 keukens. 2 W.C.'s. 2 douches, bin nenkort leeg te aanvaarden. Inl. Makelaar* en Assurantiekantoor MINNEE Parklaan 76. Katwijk aan Zee. Tel. 3155. De gedachte domineerde dat men andersdenkenden niet voorbij mag gaan en dal de sporthal moet wor den gezien als een „gemeenschap pelijk" bezit van de Katwijkers. Daarom zou de hal voor degenen die geen bezwaar zien in het be oefenen van sport en spel op zon dag, Ier beschikking moeten zijn. De tijden zijn veranderd, zo werd gezegd. Opgemerkt werd in dit verband dat tien jaar geleden nog geen enkele Katwijker op zondag in zee ging zwemmen, terwijl nu honderden Katwijkers op het strand en in zee zijn ie vinden. KATWIJK Alvorens mei d* agenda te beginnen, had de be ëdiging en installatie plaaits van de heer F. A, W. Bovendeert als lid van de gemeenteraad. Burgemeester A. G. Vermeulen sprak een wel komstwoord lot de heer Bovendeert, die de heer P. Jaapies opvolgt. De heer Bovendeert werd ge kozen in een aantal commissies: de commissie voor sociale zaken, de strandcommissie. de commissie voor de strafverordeningen, de verkeerd- commissie en de commissie bezwaar schriften algemene bijstands-wet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 5