WEEKAGENDA ABN Spaarbiljet 1969175. Protest in Lakenhal AMATEURS LATEN WERK ZIEN IN DE LAKENHAL Slik de pijn weg. Corine maakte 5de geslacht vol Algemene Bank Nederland lEtfCON Ds Van Roon niet naar Stadskanaal Jury kreeg 11.000 inzendingen f.100.- groeit naar f.150.- in vijf en een kwart jaar lekasin NZH dreigt Leiden: Geld of het vervofj komt in de knel Vaatwasmachin NIEUWE LEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBE gv Geen Alhier op brie v en LEIDEN In verband met bij zondere maatregelen op het ge bied van postvervoer ten be hoeve van de bestelling op maan dag zullen m.i.v. 28 september de brievenbussen te Leiden, Hazers- woude-Dorp, Hazerswoude Rijn dijk, Hoogmade, Koudekerk aan den Rijn, Leimuiden, Noordwij- kerhout, Roelofarendsveen, Rijns- burg, Rij pwe tering, Rijnsater- woude, Voorhout, Warmond en Zoeterwoude op zondagen om 23 uur worden gelicht. Aangezien deze lichting vanuit Leiden zal geschieden is het noodzakelijk, dat de afzenders voortaan steeds de naam van de plaats van bestemming in het adres vermelden. Aanduidingen als „alhier" of „E.V." kunnen tot vertraging in de overkomst of zelfs tot onbestelbaarheid leiden. Van deze centrale lichting zijn uitgezonderd de brievenbussen, gelegen in de buitenwijken, die tijdens de bestelling worden be diend. Op dinsdag t.m. zaterdag wor den de lichtingen op de huidige tijden gehandhaafd. LEIDEN De actiegroep BBK van de afdeling Leiden heeft giste ren een protestactie gehouden in De Lakenhal tijdens de opening van de tentoonstelling „Kunstenaars in eigen tjjd". Ze deelden pamfletten uit, waarin stond, dat ze als kunstenaars in eigen tijd heftig protesteerden tegen een manifestatie als deze. Het begrip kunstenaar wordt op deze wijze mis bruikt en dient als dekmantel voor de commerciële belangen van CO-OP Bovendien is de actiegroep van mening, dat een gemeentelijke in stelling als de Lakenhal zich niet beschikbaar dient te stellen voor der gelijke zg. reclame-technisch verant woorde praktijken. De tijd voor rotte appels, zo eindigt het pamflet. Foto: De Leidse kunstenaar Joe Frankhuyzen deelt een pamflet uit. Het reclamebord op zjjn buik is dui delijk. Foto: N. v d Horst KATWIJK Ingaande maandag 29 seiptember treedt ds. W. Vroeg- indewey als consulent op van de wijkgemeente Noord-oost van de hervormde gemeente. Feestavond bejaarden in Leids Volkenbuis LEIDEN Gisteren hebben naar schatting 175 bejaarden in de grote zaal van het Leidse Volkshuis ge noten van een feestavond, die werd aangeboden door enige samenwer kende Leidse personeelsverenigin gen en het Leidse Volkshuis. Het programma werd gebracht door „The Metal Music Players", Duo Veefkind (beide van de Kon. Ned. Grofsmederij), een dameskoor en de volksdansgroep „Achalay" (beide van het Volkshuis). De programma-onderdelen wer den aan elkaar gepraat met ruimp- jes en twee voordrachten door Wim v. d. Waals. Het werd een plezierige muzikale avond. Uitbreiding meubelzaak LISSE De fa. Mijnders woning inrichting heeft een grote uitbrei ding ondergaan, nu het voormalige pand van boekhandel Graficus en de daarachter gelegen kantoorruimten en opslagplaatsen geheel zijn inge richt voor de verkoop van meubels en stoffering. Directeur Mijnders deelde mee, dat hoewel hier de be tere klasse meubels staan, toch ook het systeem van de discount zal wor den gehandhaafd. KATWIJK AAN ZEE De wijk- kerkeraad van de Zuid-West-wijk heeft besloten weer een wijkgids uit te geven, waarin alles betref fende het kerkewerk e.d. is te vin den. De gids verschijnt onder het motto „Op de brug". KATWUK AAN ZEE Ds. J. P. v. Roon van de hervormde gemeen te heefit bedankt voor een op hem uitgebracht beroep uit Stadskanaal. De predikant is ook beroepen door de hervormde, gemeente in Bever wijk en Rotterdam-zuid. LEIDEN Bij de opening gis teren van de tentoonstelling „Kun stenaars in eigen tijd" in De Lakenhal ging zowel m>r. A. Knol, directielid CO-OP Nederland, in een inleidend woord, als prof. dr. A. Klasens, die de tentoonstelling officieel opende, in op het protest van de BBK Leiden. Mr. Knol zei tot de actiegroep, dat een initiatief als dit vrij veel geld kost. Dvt geld is dan beschikbaar gesteld voor een culturele manifestatie, waar van geen directe baten in com merciële zim. verwacht kunnen worden. (Na deze woorden ver lieten de demonstranten de zaal.) Donderdag 25 september GROENOORDHAL, 10 tot 22 uur Jubi leumtentoonstelling Motorhuls. ZUIDERKERK, 8 uur Gemeenschap van Kerken Lelden, vragen aan politici over ontwikkelingshulp. SCHOUWBURG, 8 uur K. en O.. Thea ter met „Het vergeetboek". VESTSTRAAT 40, 8.30 uur Imperium met „Droom der gevangenen". Gebouw Staalwljk, 8 uur Dahlia-avond Lelde tuiniers- en blosemlstenver. Door- Eendracht Verbonden. Jacobazaal Den Burcht. 8 uur: leden vergadering Friese Vereniging. Vrijdag 28 september GROENOORDHAL, 10-22 uur Jubileum tentoonstelling Motorhuls. DEN BURCHT. 7.30 uur: feestavond EHBO GEHOORZAAL, 8 uur K. en O., prome nadeconcert Res. Orkest, Nerlne Barrett, piano. Boehuls. achter Hoflaan 76. 7 tot 9.30 uur: rolldub voor verzamelaars. Zaterdag 27 september VTSTESTRAAT 40. 8.30 uur Imperium met „Droom der Gevangenen".. OEGSTGEEST Langevoort 44. 8.15 uur: cabaretliedjes Jeanne CompanJe, sopraan. Max van Egmond bariton, Ottollne van Vreeswijk, fluit en Jaap Splgt. clavedm- bel (Ver. Vrienden van het Lied). Maandag 29 september Den Burcht. 8 uur: Ons Grunnegerland. Schouwburg, 8 uur: K. en O., pol.-llte- rair cabaret .Das Kommödchen". Dinsdag 38 september Kantine LTS. Haagweg. 8 uur: VOLA. Stadhuis. 7 tot 8 uur: zitting Bouwfonds. Breestraat 19 7 tot 8 uur: spreekuur Chr. Emigratiecentrale. Foyer Gehoorzaal 8 uur: K en O., film- lering over India. Woensdag 1 oktober Zulderkerk. 2.30 uur: bevestiging ds R Bogaard (predikant Geref Gemeente Nieuwe Rijn) door ds. H RIJksen .6.30 uur Intrede. Vestestraat 40 8.30 uur: Micro-theater ..Imperium". „Droom der gevangenenen" (Fry). Zaterdag 4 oktober OEGSTGEEST Schaaksoc. Palamedes. Witte Huls 2 tot 5.30 uur. APOTHEKEN Geopend voor spoedeisende gevallen: Apotheek Herdingh Blanken. Hoge- woerd 171. tel. 20502 en Apotheek Zuid- West. Brahmslaan 20. tel. 21522 De zaterdag-, zondag- en nachtdienst van Apotheek R van Brest Smallenburg te Leiderdorp wordt waargenomen door Apotheek Herdingh Si Blanken. De zaterdag-, zondag- en nachtdienst van Apotheek Voorschoten wordt waar genomen door Apotheek Zuid-West. De Oegstgeestse Apotheek Is geopend. DOKTERSDIENST Zaterdag tot lo uur de eigen dokter FILMS CAMERA Al Capone. 18 Jaar dag. 2.30 7 en 9 15 uur zo 2.30 4.45 7 en 9.15 uur; vry- en zat-avond 23J0 uur: De vreemde ling. 18 Jaar. LtDO The lost man, 18 Jaar, dag. 2.30 T en 9.15 uur. zo 230 4.45 7 en 9 15 uur. LUXOR De terugkeer van Dracula. 18 Jaar, dag 230 7 en 9.15 uur. zo 2.30 4 45 7 en 9.15 uur, REX Meisjes in extase, 18 Jaar. dag_ 230 7 en 9.15 ur. zo 2.30 4.45 7 en 8.15 uur. vr- en zat-nacht: Dokter Glas. 18 J. TRIANON Funny girl, a.l.. dag 2 en 8 uur zo 2 5 en 8 uur STUDIO Skammen, 18 Jaar. dag. 2.30 T en 9.15 uur. zo 2.30 4.45 7 en 9.15 uur Behandeling na ongevallen De poliklinische bahandeilng na onge vallen wordt van dinsdag 12 uur. s mid dags tot woensdag II uur waargenomen door het Dlaconessenhuts. Vrijdag 12 uui tot gaterdag 12 uur door het St. Elizabeth- slekenhuls (Hooigracht). Op andere werkdagen en op zondagen door het Aca demisch Ziekenhuis. Gemeenschap Zuid-West Hulpverlening®- en Informatiedienst voor Lelden-Zuid-West, secretariaat Jac ques Urlusplantsoen 83: voor hulpverle ning: tel el. 24101 bU geen gehoor telef. 20460: voor Informatie: telef. 33921. Bezoekuren Ziekenhuizen Academisch ziekenhuis voor patiënten In klasse la lb en ze dagelijks 10.30—1130, 14.30—18 en 19—20 uur. Voor patiënten In klasse 3 maandag, dlnsdcg 13—14 zaterdag 15—16, -zondag algemeen christelijke en nationale feest dagen 14.30—18 udr. Vrouwenkliniek: maandag t/m vrijdag 18.45—19.30 uur, zaterdag 15.30—16.30 uur zondag 15.30—17 uur. KJassepatienten op de vrouwenkliniek dagelijks 10.30—11.30. 14—18.30 en 19—20 uui. Op de afdelingen verloskunde en Kin dergeneeskunde kunnen kinderen Dene den de 6 reap. 12 Jaar niet worden toege laten. In het belang van de patiënten kunnen niet meer dan twee bezoekers tegelijk DU een patient worden toegelaten. EllsabethzlekenhulB Lelden derde klas dagelijks van 2 tot 3 uur en 's avonds van kwart voor 7 tot half acht. kraamafdellng dagelijks van 3 tot 4 en 's avonds van kwart voor 7 tot half acht; tweede Klas dagelijks van half 12 tot 12. 2 tot 3 en dagelijks van hall 7 tot half 8. Annakliruek Leiden dagelijks van halt twee tot half drie en bovendien op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagavond van zes tot zeven. Klassepatiënten dagelijks van zeven tot acht. Psychiatrisch ziekenhuis Endegeesx. dinsdag en vrijdag 13 tot 14.30 uur. zon dags 11 tot 12 en 2 tot 3. Diaconessenhuis, dagelijks eerste ki. li tot 12. 1.15 tot 1 en 1 lol 8 u.; tweede ki 1.15 tot 2 en 7 tot 8 u.. derde Ki. 1.15 tot 2 en 7 tot 8 u.; kinderafdeling dagelijks van 2.15—3 en 830—7 15 uur ALPHEN - RIJ noord alle klassen dage lijks van half 5 tot half 8. op zondag van 4 tot 8 met bovendien op dinsdag en don derdag een halfuurtje voor vader van tot half 7 NOORDW1JK - Sole Mllo Klasse-pa tiënten dagelijks van 3 tot ball 5 eo des avonds van 7 tol 8 zaalpatlenten zon dgs van 1 tot 3. dinsdag van 1 tot half 3. donderdags van half 7 tot half 8 en zater dags van I tot half 3. KATWIJK - Zeehospitium, longkilnlek dagelijks van half 3 tot half 4. dinsdag er donderdag evenwel van 7 tot 8. tbc-afde- llng dagelllks van half 3 tot half 5 Reva ndatiecentrum dinsdag en donderdag var. 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 tol half 5 Revalidatiecentrum Klndere: woensdag van 7 tot 8 zaterdag en rondas van half drie tot half vtlf Longkllnlek en tbcéafdeilng kinderen woensdag van 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 toi half 4. v Musea eo Hortus Museum Volkenkunde. Steenstraat: op werkdagen van 10 tot 5 u„ ook zaterdag, zondag van I tot 5 uur. Museum Oudheden. Rapenburg op werkdagen van 10 tot 6 u„ ook zaterdag zondag van 1 tol 5 uur Sted. Museum De Lakenhal. Oude Sin gel op werkdagen van 10 tol 4 uur zon dag van I tot 4 uur. Hortus Botanicus (Rapenburg). op werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. kassen zaterdags en zondags gesloten ten. Tentoonstellingen Wij trachten de creatieve krachten in het commerciële leven te ont dekken, aldus spreker. Prof. dr. A. Klasens directeur van hel Rijksmuseum van oudheden, nu sprekende als voorzitter van de vereniging „Museumdag" officieel nog geheten „Ver. van Museumdi recteuren", die verantwoordelijk was voor de recente manifestatie „Muse- ment" in Utrecht, zei dat, wanneer de kunstenaar burger onder de bur gers wil zijn, hij dan ook de ama teur onder de burgers moet accep teren. Oók de musea willen functioneren in de maatschappij met hun kunst bezit en hun bezit aan cultuurgoe deren. Zij ook willen de grenzen en de drempels overschrijden. De mu sea zullen zijn of niet zijn: geen kunst- of cultuurtempels meer, maar kunst- en cultuurmachten. De inzenders in deze wedstrijd van Co-op overschrijden ook grenzen en drempels. Het cultuurbeleid van de overheid dient open te staan voor de ontwikkeling van de creativiteit van de beroepskunstenaar èn van de amateurkunstenaar. En dat laatste talent is ook ontdekt in deze mani festatie „Kunstenaar in eigen tfjd", aldus prof. Klasens. Juryrapport Namens de jury die gevormd werd door drs. M. L. Wurfbain, dir. La kenhal, mevr. dr. R. Hammacher v d Brande, hoofdconservator mus. Boymansvan Beuningen en George Lampe, directeur van de Vrije Aca demie voor Beeldende Kunsten en waaraan als secretaris was toege voegd dr. Louis Gans, bracht eerst genoemde het jurryrapport uit. De wedstrijd heeft in totaalbijna elf duizend inzendingen opgeleverd, die als foto's van schilderijen, tekenin gen, beeld- en houtsnijwerk enz. werden ontvangen. In een eerste se lectie aan de hand van die foto's wer den 224 werken uit Zuid-Holland uitgekozen voor een tweede beoorde- Donderdag 2 oktober Gehele binnenstad, 7.30 uur: taptoe 3 oktober. Terrein Groenoordhal. 8.15 u.: ope ning Lunapark, geopend tot 12 uur Heempark Oegstgeesterweg (Klkkerpoi der): Flora van eigen ootlem dagelijks van 85 uur: van mei tot en met oktober op zat. en zon 2—6 uur De Lakenhal- „Kunstenaars In eigen UJd" (25 sept—13 oktober, dag. 10—5 u. zond. 1—5 uur) Galerie Van der Vllst. Botermarkt 3 schilderijen en pastels van Frlts Klein, van 30 aug tot 26 sept dlnsd t.e.m zat 9 tot 6 uur. "s avonds na tel afspraak Rapenburg 94 Galerie t Dulvenhuys poppen Wrny de Jongb en oloemsierkunst John Berserik vaD 5 tot en met 25 sept. dlnsd i.e.m zondag 2 tot 8 uur KUNSTZAAL HEUFF. Hoflaan 7: ten toonstelling van schilderijen en aquarel len van Joban Bunlng van 22 sept. t/m 15 okt.. maand, t/m zaterdag 10 tot 17 uur. dinsdagavond 8 tot 10 uur. Galerie Van der Vllst. Botermarkt 3: bronsplastieken van Frank Letterle en aquarellen van Thijs Bult. Van 27 sept. tot 23 okt dlnsd. t.e.m zat. 9 tot 6 uur. Galerie 't Duyvenhuys. Rapenburg 94: wandkleden van Plet Heldring en Netje Hadpldakis. vanaf 2 oktober. Alarmnummers Brandweer 5 maal 3. Politie: s maal i. Dolctersdlenst: 5 maal 2 (zat. 10 u. voor middag tot zondag 24 uur). Vrijdag 3 oktober Stadhuisplein. 7 u.: reveille. Waaggebouw, 7.30 u.: haring en wittebrood. Van der Werfpark. 8 uur: ko- raalmuziek. Bevrijdingsplein. 8 uur: kinder programma. Pieter Bolstraat, 8.50 uur: kin derprogramma. Zaanstraat, 9.40 uur: kinder programma. Zeemanlaan 10.30 uur: kinder programma. Terrein Zoeterwoudsesingei, 9 tot 10.30 uur: parachutespringen en demonstratie Parjjs majoret- tenkorps. Breestraat 9.30 tot 10.30 u.: be speling Reizende Beiaard. Breestraat 9.30 tot 11 u. Paint-in. Zuid-West 10 tot 12 u. Wieler wedstrijd. De Lakenhal en De Valk 10 tot 12 u.: tentoonstelling. Pieterskerk, 10.30 u. herden kingsdienst, ds. A, J. de Jong. Kerk Geref. Gemeente Nieuwe Rjjn, 11 u.: herdenking, ds. A. Vergunst. Gehele binnenstad, 1 uur: re clame-optocht. Groenoordhal, 6.30 tot 9 u. Ve- ronica-drive-in-show. Schouwburg, 8 u.: cabaret. Terrein Groenoordhal, 11 u.: vuurwerk. Terrein Groenoordhal, na 9 uur 's morgens: Lunapark. ling, maar nu aan de hand van de originele werken. Uiteindelijk wer den 70 werken tot de expositie toe gelaten. Er werden zeven eerste prij zen, drie zg. aanmoedigngsprijzen en 18 eervolle vermeldingen toegekend. Eerste prijzen werden toegekend (waarde f 100) aan C. Balvers, Den Haag; L. A. J. Neervoort, Den Haag; H. Overduin, Leiden; C. Rombout, Vianen, A. C. Slingerland, Zoeter woude, mevr. G. TersteegGiezen, Rijswijk; en J. Wandemaker te Rot terdam. Aanmoedigingsprijzen (f 50) ont vingen W. Eijgendaal, Schiedam; C. F. Kellenbach, Den Haag en G. C. A. Onvlee, Leiden. Onder hen, die een eervolle ver melding kregen, bevonden zich on der meer S. de Niet en D. Snoeker uit Leiden "en J A Wijnveld Oegst- geest. De opening werd bijgewoond door enkele honderden personen, die allen de tentoonstelling gingen bezoeken. Het was daarom niet mogelijk een kritisch verslag te produceren maar kom binnen enkele dagen nader op deze tentoonstelling terug. Ze duurt tot 13 oktober en is dagelijks te be zichtigen van 1017 uur, 's zondags van 1317 uur. dat is een samengestelde interest van 8% per jaarl de inkomstenbelasting verschuift, en dat kan fiscaal voordeel opleveren en bovendien krijgt u, als u meedoet met het Algemeen Premie Spaar- plan, 'n extra premie, omdat er 5 jaarwisselingen in de spaarperiode vallen elk kantoor van de ABN kan u alle inlichtingen verstrekken over de nnan- ciële voordelen van het ABN soaarbiljet 1969/75 U bent welkom bij de ^de snelle en zekere pijnverdrijver^ LEIDEN In navolging van Haarlem zullen ook Leiden en de omliggende plaatsen Leiderdorp en Oegstgeest voor de keus wor den gesteld: subsidie van het openbaar vervoer of een rigoreuze inkrimping van de vervoersver- zorging. Een woordvoerder van de Noord-Zuidhollandse Vervoers maatschappij te Haarlem deelde ons dit hedenmorgen mee. Het gemeentebestuur van Haarlem Burgerlijke stand ZOETERWOUDE Geboren: Kimball J dr v W J M Belt en G A A Detmers; Marcus L J dr v L J van den Ing en E C M Sphuur; Maria W L dr v A G Droogh en M J van Schie; Sietske dr v J G Eer- nisse en H Hoogerwerd; Daniël Th J zn v L J van Gent en A J Jan maat; Elisabeth M dr v M Boer en W Delfos; Daan zn v A M A van den Brink en H M van Leeuwen; Jacobus L W zn v J P M van Cassel en M van der Hoeven. Ondertrouwd: F H de Groo* 24 te Leiden en J W M van Veen 20; J M den Hollander 26 te Leidschen- dam en G M J van Es 22; H J J van der Krogt 24 te Leiden en C A M de Jong 22. Gehuwd: H M van Til en P J M de Groot; GAL van der Metr en A Delfos; W M Schipper en K Jongbloed; A van Dijk en Th H J Hoogervorst; F J Kramer en D Dickmann; E de Boer en H M Th Boere; J F van der Peet en H M A Ammerlaan; Th Q Hoekstra en C L B van der Ham: J W van der Zon en A J M Lubbe. Overleden: Bemardus A Roessen, 62 jaren. LEIDERDORP De afgelopen nacht is op de Zijloordkade 34 een bij zondere baby geboren. Corine, de dochter van mevrouw Willy Borman- L)e Metj, heeft namelijk een grootmoeder, een overgrootmoeder en een bet overgrootvader. Zij maakte vannacht dus een vijfde geslacht vol. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt in deze familie, want 19 jaar geleden, toen Corines moeder ter wereld kwam, werd ook al een vijfde geslacht ,volgemaakt". Zuster D. van Bemmel, die de baby Willy de Meij destijds verzorgde maar inmiddels met pensioen is gegaan, stond erop voor deze keer nog eens haar beroep van wijkverpleegster uit te oefenen. Op de foto. de baby Corine in de armen van haar 19-jarige moeder. Links onder de 39-jarige grootmoeder, die zelf ook nog een baby van één jaar heeft. In het midden de overgrootmoeder, die nu 57 jaar oud is. Rechts boven zuster Van Bemmel. De 78-jarige betovergrootvader ont breekt op de prent. Foto: v. d. Horst Handrem vergeten ZOETERWOUDE Gister avond omstreeks 9 uur draaide een inwoner uit Leiden met zijn auto de Ommedijkseweg op en zette de wagen aan de kant neer om te kijken op de wegwijzer, waar hij heen moest. Hij vergat echter de handrem aan te zet ten. Het gevolg wasdat de auto begon te rijden en in de sloot verdween. De L eidenaar, die verder het nakijken had, moest een takelwagen te hulp roepen om de auto weer op de kant te krijgen. Fitheidsactie in Hillegom HILLEGOM Vanaf zaterdag 26 sept. houdt de korfbalver. Samen spel Doet Overwinnen in het uit breidingsplan Elsbroek fitheidsac ties voor alle Hillegomse inwoners van 20 tot 45 paar. Voorlopig trainen er twee groepen, resp. om 9 en 10 u. Men kan zich te velde opgeven of bij het secretariaat: Lodewijk van Deys- sellaan 4 4of Heemskerklaan 35. heeft reeds een brandbrief g< gen. Van Haarlem vraagt de 500.000 subsidie, wat onge met het tekort, dat voor dit wordt geraamd op het stads voer. Van Leiden en omligg plaatsen zal een subsidie gevr worden van 250.000. Dit overeen met het tekort, dat e de busdiensten wordt gelede de Leidse agglomeratie. De tekorten van de NZH in den vertonen sinds een aantal een scherp stijgende lijn. In f 102.000; in 1965: f 182.000; f 197.000: in '67 f 291-000 ii f 206.000 (een tijdelijke daling een aantal tariefsverhoging), dit jaar weer een stijging f 250-000. De aanschrijving van de directie en het dreigement volgi de brief, die een groot aantal meenten in het concessiegebied i september schreven aan de I directie naar aanleiding van, subsidieverzoek. De gemeenten den zich in de gezamenlijke bril het standpunt, dat de NZH voor stdie moet zijn bij het Rijk. De NZH-directie daarentegi van mening, dat de eventuele 1 subsidie (vorig jaar was er f 3d joen beschikbaar voor bijdragei het lokale vervoer) verkregen worden via de gemeenten. H( kale vervoer is op de eerste j een zaak en een primair belanj de gemeenten zelf. Dat sinds lang een partic maatschappij het vervoer ver doet niets af aan het feit, dat c meente ervoor moet zorgen, d vervoersmogelijkheden goed nen zijn, aldus de NZH-woori der. ADVERTENTIE KIES UIT 10 MODELLI RONDC bü: Nieuwe Rjjn 80 Leiden GRATIS PROEFHLAATSI) Telefoon: 42244

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 4