Leidse Kerken ongerust over ontwikkelingshulp Het Vergeetboek raadselachtig TIMEX PIERROT Hervormde classis over het ambt zuiver wollen Tweed mantel 5Politici spraken in Zuiderkerk John Kennis töJ TE KOOP HORLOGES Duits cabaret in schouwburg DE MAJVTELSPECIAL.IST Leiden: Haarlemmerstraat 163 E.H.B.O.-diploma's ft ragen ook vreugde Heropening e u ben* september/ Groenoordhal Willem de Zwijgerlaan - Leiden Ambt LEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 LEIDEN In het kader van de Vredesweek hielden de samen werkende Kerken van Leiden overkoepeld in de Gemeenschap van jjCerken gisteravond in de Zuiderkerk een bijeenkomst over de ont wikkelingshulp. De bezorgdheid van de Kerken over deze hulp was «jamengevat in een drietal vragen en enige politici gingen hierop onder van prof. dr. A. J. Rasker in. De vragen, die afgelopen zondag j|] in de kerken waren voorgelezen, luidden als volgt: 1. In hoeverre is ontwikkelings tulp alleen maar een ondergeschikt -tunt in de partij-programma's? Is party bereid de welvaartsstijging n Nederland af te remmen om de "evensstandaard in de ontwikkelings inden op te voeren? Is uw party jercid te streven naar twee procent an het nationale inkomen voor de ntwikkelingslanden? 2. Wordt het ontwikkelingsbeleid iet te «zeer bepaald door voorzich- Ige berekening van de politieke be- rouwbaarheid van gene zyde en het conomisch belang aan deze zyde? 'indt u niet, dat andere maatstaven oorslaggevend moeten zyn? 3. Hoe denkt uw party te voorko ken, dat de ontwikkelingshulp niet '*recht komt by de mensen en groe ien, die het het meeste nodig heb- hen? Heeft uw partij hiervan studie emaakt en hebt u suggesties daar- ■ver te geven? Zyn er situaties, vaarby u de ontwikkelingshulp lie- via Kerk of vakbeweging ziet volgende Tweede-Kamerleden jen op deze vragen in: drs. H. M. tnssen (PvdA), ir. D. S. Tuynman 'd) mr. dr. M. J. J. Inkamp (D'66), heer A. G. van der Spek (psp), de heer L. Latour (ppr, geen Ka- irlid). ilernati onal iseri ng >e Kamerdebatten waren er debet dat enige forumleden verstek ten laten gaan, terwijl de wel inwezige Kamerleden weer tijdig in n Haag terug moesten zijn voor cele belangrijke stemmingen. Het [rkgebouw was flink bezet. In een inleidend woord zei prof isker, dat de Kerk vanuit het Evan- lie aanleiding heeft politici scher- vragen te stellen over een zaak ontwikkelingshulp teneinde mede irdoor misschien tot nieuwe initia len te komen. llJDe heer Latour (ppr) noemde ont- jkkelingshulp een belangrijk punt het program van zyn partij. Hij als ideaal willen stellen: 10 pro- it van de groei van het nationale ïifcomen voor ontwikkelingshulp: In- Ij^ TR0UWK0STUUMS (ook In grijs en lichtgrijs) Jacquet-, smoking-, rokkostuums Voor dames: bontverhuur J OUTSTANDING QUALITY I ROTTERDAM leMIddellandstr. 78 23 18 1 5 I OEN HAAG Zoutmanstraat 24 33 57 26 I AMSTERDAM Singel 462 23 3" HAARLEM Ged.0udeGracM51 31 1: UTRECHT Voorstraat 58 1 00 53 I EINDHOVEN Leenderv.-eq 108 1 48 77 1 NIJMEGEN Stikke H«aelst(. 19 ARNHEM Looierstraat 14 GRONINGEN OudeEbblngestr. 49 3 31 12 I ANTWERPEN BRUSSEL LUIK GENT I rè O N voor GRATIS boekje"! TROUW-INFORMATIES enz. I o.a. het gehele verloop van uw trouwdag WU Deze bon op briefkaart of In e (met uw naam en adres) opsturei Firma John Kennis, Singel 462, A'dam. ternationalisering van deze hulp zou moeten worden nagestreefd. Niet ontkoppelen We zouden eigenlijk op een voor zichtige manier aan de defensienota moeten knabbelen als het om geld FOTO: Het forum krijgt koffie. Van links naar rechts de heren Van der SpekLatour, Tuynman, prof. Rasker, Franssen en Inkamp. voor ontwikkelingshulp gaat, vond de heer Inkamp van D'66. Iedere vorm van percentages vond hij onjuist; daarmee wordt het probleem van de verkeerde kant benaderd. De heer Tuynman (VVD): Wy zul len een deel van onze groei en wel vaart beschikbaar moeten stellen voor landen, die het slechter hebben dan wij. Er moet gelukkig worden «lis HET HUIS VAN DE TOEKOMST GARAGE SAUNA ZWEMBAD in 1 dag met plastic stenen gebouwd. Te bezichtigen: vrijdag 26, zaterdag 27, maan dag 29 en dinsdag 30 september a.s.: 's mid dag van 1-5 uur en 's avonds van 7.15-11 uur Entree f2,25. Kinderen f 1,25. HOUTRUSTHALLEN DEN HAAG LEIDEN Toen Dolf Verspoor, de vertaler van Jean-Claude Car- rière's „L'Aide-Mémoire (Het ver geetboek) de inleiding schreef voor het programma, was hij er zich van bewust, dat de toeschouwer naar de bedoeling zou vragen. „Wie er van alles achter zoekt kan lang wachten. De raadsels zijn het stuk". Dat we ten we dan, maar het lost niets op. Is er dan wat op te lossen? Wij vin den van wel. In een prachtige vrijgezellenflat (een uitstekend ontwerp van Agosti- no Pace» woont Jean-Jacques, bij wie plotseling Suzanne binnen komt vallen. Een volslagen onbekende, die nog niet in het boek met zijn ver overingen geregistreerd is- Zij is een hoogst wonderlijke tante, die, on danks alle dreigementen, tot devies heeft: Blijf zitten waar je zit- Dat levert wel eens een grappige situatie op en soms is de tekst ook wel aar dig, maar het geheel is vrij tempo loos geregisseerd. Tot de pauze is het een nogal saaie vertoning. Dan komt er een ommekeer. Had men in de eerste vier taferelen nog kunnen denken aan een blijspel zonder meer, nu kwam de psychologie een woord je, meespreken, en kregen we de in druk dat de schrijver toen pas wist wat hij wilde, n.1. de ontmoeting van man en vrouw en de psychologische gevolgen hiervan. Het is een serieuze ontmoeting, want Suzanne blijft bui ten zijn boek, maar ze zullen althans voorlopig, ook geen vastere binding aangaan. De kwaliteit van de laatste drie taferelen vinden we beter dan die van de eerste vier. Het spel van Ina van Faassen en Ton van Duinhoven was wat zwaar voor een Franse comedie. We hadden graag een lichtere toets gehad en wat sprankelender spel. Dit neemt niet weg, dat er door de leden van K. en O. soms hartelijk is gelachen. Voor deze gelegenheid kreeg niet alleen Ina van Faassen, maar ook Ton van Duinhoven een grote bos bloemen. A. C. Bouwman Hutspot-wandeltoch l LEIDEN De dag na de viering van het Leidens Ontzet (zaterdag 4 oktober) wordt de 11e Huispot- wandeltocht gehouden. De hennne- geconstateerd. dat wy als Nederland niet achter blijven. Ontwikkelings hulp mag nooit een kwestie worden van tegen elkaar opbieden. Continuï teit is erg belangrijk. Nooit mag ont wikkelingshulp worden ontkoppeld van de nationale situatie. Het is eigenlijk niet belangrijk of politieke partijen deze zaak steunen, vond de heer Franssen (PvdA) maar wel of de bevolking dat wil doen. Volgens een recente enquête staat ontwikkelingshulp bij het Nederland se volk op de dertigste plaats van het verlanglijstjeHoe moeten we het probleem eigenlijk stellen? Als wij de Navo blijven steunen en de meerderheid van ons volk is voor, of in elk geval niet tegen de Navo dan gaat al ons geld daarheen. Zware industrie PSP-er Van der Spek: Liefdadig heid bedrijven heeft niets met ont wikkelingshulp te maken. Een betere verdeling van de welvaart, ook niet wanneer dat werkelijk zou ge beuren, betekent dit, dat de rijke landen moeten terugschroeven tot een derde of een vierde van hun wel vaart. Waar het om gaat is, dat arme en rijke landen gelijkwaardige pro- duktiepatronen krijgen. Het gaat om de industrialisatie van de derde we reld met het accent op de zware in dustrie. Nu is ontwikkelingshulp nog te veel gericht op handhaving van de ongelijkheidsstructuur. Er volgde ten slotte nog een discus sie met „de zaal". 1 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE HORLOGER - JUWELIER MAARSMANSTEEG 21 TEL. 20778 - LEIDEN LEIDEN Op maandag 29 sep tember komt de Leidse Volksuniver siteit K. en O. met een voorstelling van het politiek-literaire cabaret „Das Kom(m)ödchen" in de Leidse Schouwburg. Het Kom(m)ödchen werd in 1948 in Düsseldorf opgericht door het studenten-echtpaar Kay en Lore Lorentz. Het signaleren van politieke mis standen, eerst met betrekking tot het na-oorlogse Duitsland en later uit gebreid tot West-Europa, gaf het Kom(m)ödchen grote faam cn zelfs beruchtheid. Fel gekant tegen elk reactionisme, steken uitdelend tegen de kleinburgerlijkheid, plaatste Kay Lorentz zijn cabaret op het Europese podium. Tekstschrijver Kay Lorentz valt aan, klaagt aan, maar heeft de gave daartegenover met intelligentie een opbouwende gedachte voor de toe komst mee te geven, beseffende dat afbreken van heilige huisjes gaten doet ontstaan die vragen om nieuwe gedachten en gestalten. die een veel duurder prijskaartje met glans zou kunnen dragen in diverse dessins en kleuren maten 321 m 50 Samenkomst Geref. Gem. LISSE Gisteravond is in de kerk van de Geref. Gemeente een samenkomst gehouden m.m.v. De Lofstem, het kinderkoor en orga nist an Bonefaas. Naast koorzang was er ook veel samenzang. Het programma bestond uit psalmen en geestelijke liederen. Ds. W. Suyker hield een korte meditatie over Psalm 87. ringen, die by de Hutspotwandel tochten worden uitgereikt, hebben betrekking op het ontzet van Lei den in 1574. De deelnemers ontvan gen deze keer een vis van platteel, vervaardigd door een Goudse Pij pen- en Aardewerkfabriek. Afstan den: 5, 10, 15 en 25 km. Start: Romanuszaal, Lange Mare. achter Hartebrugkerk. Starttyden: 20 km van 13-14 uur. Overige afstanden van 13-15 uur. LEIDERDORP Burgemeester M. v. d. Have heeft aan 47 mensen het EHBO-diploma uitgereikt. Do cent was dr M, P. Hennink. Willy Lans en Frits Poelman slaagden ook, ofschoon zij nog geen 18 jaar zijn. De voorzitter ,de heer J. Hop, deelde mee, dat de komende cur sus gegeven zal worden in „EHBO- nieuwe-styl", d.w.z. geen 26 maar 12 lesavonden. Geslaagden: M. van Ingen Sche- nau-Cornet, L. van Dam, J. van Haersma-Buma, W. Th. v. d. Put- ten-Straver, H. v. d. Putten, M. Prevoo-Brieër, D. A. Roest, L. van Straten, Leiden, M. Versteeg, J. v. d. Pluym-de Geus, J. Hoek-Groene- veld, A. C. Derksen-Limonard, E. C. van Leeuwen, J. A. M. Zuid- geest. Rijswijk, M. van Wijk, S. Lepe' j r, H. Kuyl-Roman, G. de Wolf-lVirmsen, J. de Klerk-v. d. Aa. M. Labadrie-v. Velzen, C. Kos- sen, E. J. Linschoten-van Tol, J. Huybens-Heemskerk. L. Postma. Leiden, H. J. Volriet-Berendsen, J. Sorgdrager-Sissingh, M. J. Ruig! J. M. Paling-Gaastra, M. Leurdyk, Leiden, A. Zierikzee-Kop, J. Benja mins, Leiden, A. Gerrits, Oegst- geest, J. v. d. Graaf, C. v. d. Graaf, H. A. Scheffer, J. M. L. Witsen- burg, J. Boekhold, F. de Jong, Lei den, H. J. Matteas, Leiden, A. A. Boek, Leiden, J. van Lierop, R. v. d. Vegte. maar LEIDEN Woensdag werd in de Vredeskerk aan de Burggravenlaan in Leiden de Classicale Vergadering der Hervormde Kerk gehouden. De vergadering stond onder leiding van ds J. de Vos te Katwijk aan Zee. Ouderling A. de Vries te Lisse werd gekozen tot afgevaardigde naar de komende Generale Synode. Zijn se cundus werd ouderling J. P. van Bra- kel te Katwijk aan Zee. Tot leden van de Classicale Commissie „Jeugdvor- ming" werden benoemd de dames A. Groenheiden te Alphen aan den Rijn en T. Favier te Leiden. Ten slotte werd ouderling-kerkvoogd H. Schalij te Nieuwveen benoemd in een vaca ture in de afvaardiging der Classis naar de Provinciale Kerkvergadering van Zuid-Holland. De scriba, ds. H. G. Oostinga te Lisse lichtte de door de Synode ter bespreking ingediende voorstellen toe. De vergadering kon akkoord gaan met de voorstellen, betreffen de de voorzitter van de commissies voor Opzicht, de procedure bij de benoeming van een kerkelijk hoogle raar door de Generale Synode, de Nadat heden in besloten kring de Burgemeester van Leiden, de edelachtbare heer Mr. G. C. v. d. Wil ligen de officiële heropeming van Lucas van Leyden" heeft verricht, za>l het ons een genoegen zijn, u in aansluiting daarop vanaf zaterdagochtend 8.30 uur te ontvangen. ..Lucas van Leyden" heropend, betekent de afslui ting van een uitgebreide verbouwing van het ..smalste pand van Leiden". De beschikbaar gekomen ruimte stelt ons in staat u het volledige juweliersassortiment te tonen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, u welkom te mogen heten, teneinde de kennismaking met .Lucas van Leyden" te hernieuwen. LUCAS VAN LEYDEN N.V. Dir. J. H. J. Mentink JUWELIERS - Nieuwe Rijn 4 In 't smalste pand van Leiden. rocedure by de benoeming van een kerkelijk hoogleraar dooi de Generale Synode, de samen stelling van buurtkerkeraden, de mogelijkheid de opleiding der a.s. predikanten op eenvoudiger wijze aan te passen aan zich wijzigende behoeften en een verandering in de leiding van het Theologisch Semi narium der Kerk, gevestigd op „Hy- depark" te Driebergen. Het voorstel de Kerkorde aan te vullen met een artikel XXX over de orde der Kerk in bijzondere omstandigheden werd niet gunstig ontvangen. De meerder heid meende dat de gehele Kerkorde op losse schroeven zou komen bij aanvaarding van deze algemene dis pensatieregeling. Wel sprak de ver gadering uit, dat allerlei experimen ten, met name in oecumenisch ver band, mogelijk moeten zijn en blij ven; zo nodig zou dit bijv. in een overgangsbepaling kunnen worden vastgelegd. Ds. Jooh. Poort te Leiden bracht verslag uit van de Synodevergade ring van juni j.l., de scriba deed dit van het werk van het Moderamen der Classis sinds de mei-bijeenkomst, schriftelijk rapporteerde de Commis sie „Jeugdvorming" en mej drs H. M. Goedman te Leiderdorp berichtte over de arbeid van de door de Classis in gestelde commissie t.a.v. de geeste lijk gehandicaptekinderen en hun ouders. In de middagbyeenkomst kwam eerst ds. A. Vink te Katwijk aan Zee aan het voord om mededelingen te doen over de komende Israëlzon- dag en de a.s. Najaarszendingsweek. o <b °P lubllaumtentoonstelling van ons en uw SO-|arlg motorhuls ALLEEN GEDURENDE DEZE JUBILEUMSHOW EEN EXTRA HOGE INRUILPRIJS VOOR UW GEBRUIKTE AUTO D« tentoonstelling Is geopend: dinsdag 23 september van 19.30-22.00 u., overige dagen van 10.00-22.00 uur. Toegang vry Ruime parkeergelegenheid. Daarna is de gehele middag gewijd aan het Rapport over het Ambt, dat in februari door de Synode s aan vaard en na eindredactie alsmede toevoeging van een inleidend hoofd stuk inzake de problematiek rond het ambt gepubliceerd zal worden, waarschijnlijk onder de titel „Wat is er met het ambt aan de hand?". Ds. Poort, die als afgevaardigde van de Classis naar de Synode in juni 1968 en februari 1969 de besprekin gen dienaangaande had meegemaakt, was gevraagd de vergadering tot een eerste kennismaking met het ambts rapport te leiden. Hij ging na hoe in 1952 reeds dooi de Synode opdracht was gegeven aan de Raad voor Kerk en Theologie een rapport over het ambt samen te stel len. Toen in 1965 een concept-rapport aangeboden werd, bleek in de tussen liggende jaren de vraagstelling reeds dusdanig te zijn veranderd dat met het uitgebracht rapport-in-concepl niet verder kon worden gewerkt. Een nieuwe commissie werd benoemd, hoewel de verantwoordelijkheid voor wat op schrift gesteld zou worden ge heel op prof. dr. H. Berkhof, hoogle raar vanwege de Ned. Herv. Kerk aan de Rijksuniversiteit te Leiden, kwam te liggen. De commissie was een commissie van beraad, door wel ke de opsteller werd begeleid en ge kritiseerd, zonodig gecorrigeerd kon worden. Hoe de ervaringen bij deze werkmethode geweest zijn, is nog niet bekend, zeker is dat met voort varendheid gewerkt is: in juni 1968 immers kon de Synode het stuk van prof. Berkhof reeds bespreken. Ds. Poort gaf een overzicht van de onderdelen van het rapport. Na de uiteenzetting van ds. Poort bewees de discussie, waaraan velen deelnamen wel hoe „het ambt" leeft, met vragen omgeven maar ook mét vreugde gedragen wordt. De voor zitter sprak de wens uit, dat ook in de kerkeraden van steden en dorpen in de classis het ambtsrapport tot veel studie en gesprek zal dringen opdat de gemeente van Jezus Chris* tus in deze wereld kan functioneresb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 3