laad Zoeterwoude doet mee aan verkeersplan Oude veemarkt, vaarwel! VA NI HET DRAAIBOEK1 Bergman laat in 'Skammen' totale ontreddering zien Zoetemelk in Rijpwetering warm gehuldigd Medische diensten in Leiden en omgeving KOK LEERLING-KOK Restaurant en Automatiekbedrijf v. Rooijen TUSSEN DE BLADZIJDEN Typisch zaak voor de Gewestraad GEVRAAGD: leeftijd 2030 jaar. 's Zondags vrij. Hoofdstraat 94, Noordwijk. Telefoon 01719-2193 RIJP WETERING De winnaar van de Franse toekomstronde Joop Zoetemelk heeft zich ook in zijn woonplaats gisteravond moeten on derwerpen aan een grootse huldi ging. Onder klokgelui en begeleid door de muziekvereniging D(oor) G(unst) V(erkregen) maakte Zoe temelk in gezelschap van collega renner Fedor den Hertog, coach Joop Middelink en soigneur Den Haan een tocht door het dorp. Geüniformeerde verenigingen ver hoogden de stemming met fakkels en lampions. Om acht uur werd de Rijpweteringse renners op de schou ders van twee dorpsgenoten de grote zaal ven het dorpshuis bin nengedragen. Op de receptie waren o.m. aan- Fruitkweekwedstrijd: 6 appels van één soorto 1 C. Nievaart jr.: 2 A Zaalberg; 3 C. Nievaart jr.; peren van één soort: 1 A. Hofman: 2 A Hofman; 3 C. Nievaart jr.; fruit in schaal: 1 A. Hofman; 2 S. P. Kins. wezig burgemeester P. M. F. Smol ders en echtgenote en wethouder J. S. Wagenaar. Zoetemelk kreeg vele geschenken aangeboden, waar onder een reisétui van de jeugd van Swift. Twee jeugdige leden van deze wielervereniging reden voor die gelegenheid op de fiets de dorpszaal binnen. Jeugdleider Lam- mers stelde Joop Zoetemelk als lichtend voorbeeld voor alle jonge coureur tj es. LEIDEN Vanmorgen werd for meel de oude Leidse veemarkt ge sloten vrijdag 10 oktober wordt de eerste veemarkt in de nieuwe Groenoordhal gehouden. Het uitlui den van de oude markt ging gepaard met enige toespraken. Wethouder Harmsen noemde deze dag van historische betekenis. Het Is wonderlijk, dat het met de Leidse veemarkt is gegaan zooals het tot nu toe is gegaan, zei hij. Ondanks de ge brekkige accommodatie en de verre van ideale ligging temidden van de verkeersdrukte, heeft de Leidse markt zich kunnen handhaven. Het verheugt het gemeentebestuur enorm, dat op 10 oktober eindelijk de eerste veemarkt in de Groenoordhal kan worden gehouden. Dat betekent voor velen een hele verandering en de wethouder riep daarom op tot colle giaal overleg tussen alle betrokke nen. Vooruitgang De heer Karens, die namens de veehandelaren sprak en voor deze ge legenheid zijn hoed afzette, releveer de, dat hier mensen zijn, die al meer dan vijftig jaar zaken doen op deze markt. Hij wilde zichzelf zien als tolk van de veehandelaren, de schapen- handelaren en de schapenexporteurs toen hij zijn grote dank uitsprak aan het gemeentebestuur voor de nieuwe markt. Want ondanks de verbeterin gen. die in de afgelopen twintig jaar op de oude markt zijn aangebracht, zoals de los- en laadplaats en de ver lichting, betekent de nieuwe hal toch een grote vooruitgang. Oude vee markt. ik zeg u vaarwel, zo besloot de heer Karens zijn toespraak. De heer Lok, sprekend namens de Bond van Varkenshandelaren, noem de de Leidse markt van grote bete kenis voor de agrarische wereld in westelijk Nederland. Met het verla ten van deze oude, vertrouwde marktplaats verdwijnt een stuk ro mantiek en het betekent een ingreep in het leven van velen, niet in de laatste plaats de ondernemers van de marktcafé's. Gelukkig komt er een overdekte markt voor in de plaats, een markthal, die van toekomst visie getuigt. Voordat de marktdirecteur de laat ste woorden aan de oude markt wijd de, sprak de heer De Vrij nog na mens de Zuidhollandse Bond van Veevervoerders. De nieuwe hal biedt grote perspectieven zei hy, hoewel er IIEUWE LEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 ZOETERWOUDE De gemeente raad heeft gisteravond besloten medewerking te verlenen aan het instellen van een verkeers en ver voersplan in de Leidse agglomeratie. Daarbij werden de consequenties tiiervan nog eens bezien. Allereerst Vroeg men zich af of dit nu niet typisch een zaak is voor de gewest- ■aad. Inderdaad, zo zei burgemeester Detmers, ook bij de gemeentebestu ren werd in die richting gedacht. De noeilijkheid is echter, dat deze nog teen enkele bevoegdheid heeft. De verkeersproblematiek is echter der- nate urgent, dat hierop niet ge wacht kan worden. Overigens is iet voor elk van de betrokken ge- neenten vrij de consequenties van fcjhet rapport al of niet te aanvaar den, waarop dr. T .Pley repliceerde 'Aanvaardt u het als een morele binding;?''. De voorzitter beaamde ^dit maar het behoeft niet in te hou- ïen, dat wij ons slaafs neerleggen >ij elke conclusie van het rapport. De KVP afgevaardigden v. d. 'loeg en Koek waren bevreesd voor le financiële gevolgen van deze .studie van lange adem", zoals de ïeer v. d. Ploeg heit uitdrukte. We zullen bij uitvoering van werken straks moeten kunnen rekenen op steun van de Rijksoverheid. Burge meester Detmers was hierover ge matigd optimistisch gezien de hui dige ontwikkeling in de drie grote steden. Daarna werd het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan vaard. De overige agendapunten bleken kamerstukken. De Goede Herder De voorzitter deelde de raad mee, dat hij voornemens was geweest op deze avond mededelingen te doen over het sluiten van de Goede Her der, waarover het college 14 dagen geleden was ingelicht. Persberich ten op deze zelfde dag waren hem echter voor geweest. Op een vraag van dr. Pley werd geantwoord, dat de situatie onder de Rijnegommer- brug voorlopig niet zal worden ge wijzigd. De heer B. C. v. d. Veer kreeg te horen, dat de commissie oud-Zoetermeer waarvan hij deel uitmaakt weer nieuw leven wordt ingeblazen. De problemen rond het braakliggende stukje grond in de Margrietstraat komen in de e.v. ver- Doktersdiensten AARLANDERVEEN dokter Gill, wammerdam. tel. 01726-2527. ALKEMADE dokter v. d. Werf, oppoellaan 1, R'weitering, tel. 01712- 2; dokter Van Haselen, Kerkstraat O. Wei tering, tel. 01713-217. ALPHEN zaterdag, dokter Zwar- ndijk, Stationsstraat 5. tel. 2472; zon- ig, dokter Cornet Briljantstraat 428, 1. 3697. BENTHUIZEN dokter De Goeje, orpsstraat 20. tel. 3636: bij geen ge- aor zie Zoetermeer. HAZERSWOUDE dokter Blaau- endraad, Hoge Waard 4, Koudekerk 1. 01714-2208. HILLEGOM dokter Le Cocq d'Ar- andville, Sixlaan 7, tel. 5613. KATWIJK RIJN dokter Hagen, oningin Julianalaan 4. Katwijk, tel. [22 KATWIJK ZEE dokter Timmers, Jr. van Prinstererweg 41, tel. 4004 KOUDEKERK zie Hazerswoude. LANGERAAR dokter Van Don gen, Nieuwveen, tel. 01723-101. LEIDEN tot zat. 10 uur eigen lisarts raadplegen, daarna bellen tot ndag 24 uur: tel. 22222. LEIDERDORP zie Hazerswoude. LEIMUIDEN zie Alkemade. LISSE dokter Haase jr., Heere- •g 337, tel. 3685. NIEUWVEEN zie Langeraar NIEUWKOOP dokter Essens. lorden, tel. 01724-482, WOORDEN zie Nieuwkoop [NIEUW-VENNEP dokter Dun- ïg, tel. 02526-2280. NOORDWIJK dokter Kruyt, Voor. aat 85, tel. 2030. TOORDWIJKERHOUT dokter esch. Herenweg 17, tel. 02533-2385. JEGSTGEEST dokter Reterink, rweeweg 152, tel. 50394. UJNSBURG zie Katwijk Rijn. IASSENHEIM dokter Kwint, ofdstraat 324. tel. 7253. VALKENBURG zie Katwijk Rijn. VOORHOUT dokter Lempers, urchilllaan 13, tel. 6140. (OORSCHOTEN dokter v. d. oy Schimmelpennincklaan, tel. 2527. KARMOND zie Voorhout. VOUBRUGGE zie Langeraar. 10ETERMEER dokter Suidman, ianalaan 9. tel 3993. IOETERWOUDE zie Hazerswou- SWAMMERDAM zie Aarlander- 4riotheken LPHEN apotheek Somberg, Wil- minalaan 67. tel 3500. OLLENSTREEK apotheek te Üegom, Hoofdstraat 78. tel. 02520- t AT WIJK Katwijkse apotheek. Jicestraat 3, tel. 2755. EIDEN zie weekagenda. jEIDERDORP zie weekagenda, JEGSTGEEST zie weekagenda. [OORSCHOTEN zie weekagenda. W iilrrprnlpgins ARLANDERVEEN zuster Eijs, reen tel. 01723-101, b.g.g. 01725- LPHEN zuster Weeber Linde- at 7, tel. 3940. ENTHUIZEN zuster Schouwe- Beelaertspark 2. Benthuizen, tel. 0-3682. OLLENSTREEK zuster Van Kerkdam 1, Warmond, tel. 1-2250. AZERSWOUDE (DORP) zie thuizen. AZERSWOUDE (RIJNDIJK zus- Van Maarlem, Bonifatiusstraat 15, erwoude, tel. 01710-34673. EIDERDORP zie Hazerswoude bdijk) ATWIJK Chr. Wijkverpleging 2282) zuster Uyl; Groene Kruis 4010 of 2702) zuster Moerkerken. JUDEKERK zie Hazerswoude ndijk). SSE zuster Tilbusscher, Wil- ïinastraat 57. tel. 3622, b.g.g. 4117. 5IDEN Groene Kruis: zuster [hoorn, Marislaan 7, tel. 20613; Kohlenberg. Lammenschans- 9. tel. 26006; Oranje Groene is: bellen 22222. EUW-VENNEP zuster Swane- Beinsdorpstraat 2a, Nieuw-Ven- Itel. 02526-2741. JORDWIJK Wijkcentrum Van luysstraat tel. 2907. zuster te Duin en Dal 55. tel. 2468. IGSTGEEST zuster Warmen- M. H Tromplaan 160, tel. 53448. SSENHEIM zuster Veltman, Hoofdstraat 288, tel. 7654. TER AAR zie Aarlanderveen. VOORHOUT zie Bollenstreek. VOORSCHOTEN zuster Van der Neut, Wijngaardenlaan 2, tel. 2177. WARMOND zie Bollenstreek. WOUBRUGGE zie Aarlanderveen. ZEVENHOVEN zie Aarlander veen. ZOETERMEED zusrter De Jong, Ambachtsherenlaan 711. tel. 3357. ZOETERWOUDE zie Hazerswou de (Rijndijk). Tandartsen ALPHEN tandarts Van Tuijl, Stevinstraait 12. spreeku.: 12-12.30 u. BOLLENSTREEK tandarts Van Beek, Hoofdstr. 8, spreeku.: 5.30-6 u. KATWIJK tandarts Verkaik, Zeeweg 68, tel. 3376. spreeku.: 11.30- 12.30 u. VOORSCHOTEN tandarts Gaste laars. Schoolstraat 60. tel. 2353, spreeku.: vanaf half tien. Spreekuren maatschappelijk werk in Haarlemmermeer Commissie voor maatschappelijk werk van de Hervormde Diakoniën: Prins Bernhard3traat 1, Hoofddorp, tel 02503-7160; spreekuur, dagelijks van 8.30 tot 10.30 uur woensdagavond van 19.30-20.30 uur. Stichting voor Gereformeerde So ciale Arbeid: Prins Bernnardlaan 1, Hoofddorp, tel. 6890, spreekuur: dage lijks van 8.30 tot 10.30 uur. Gemeentelijke sociale diensrt: Ter Veenlaan 18, Hoofddorp, tel. 02503- 6941, spreekuur: dagelijks van 8.30- 10.30 uur. Voor informaties over spreekuren in andere woonkernen van de Haarlem mermeer belle men de bovengenoemde telefoonnummers. gadering van de commissie finan ciën aan de orde. De heer J. v. d. Ploeg vestigde nog eens de aandacht op de plannen, die er bestaan voor het gebied tussen Lebuïnisstraat en Ommedijkseweg. De situatie vraagt daar om een voor dit 'gemeentedeel zo gewenste be bouwing. In de e.v. raadsvergadering komt dit in bespreking. Mogelijk komt er weer 'n nieuwe uitgave van de Gemeentegids werd aan de heer P. de Jong meegedeeld, die zich ernstig zorgen maakte over de moeilijke situatie voor de voet gangers bij de garages, die worden gebouwd nabij de pas voltooide huizen aan de Nassaust/raat. De voorzitter deelde deze niet, temeer daar er pas goed over de situatie kan worden geoordeeld, als het werk geheel gereed is. a Kweek wedstrijd DEV LEIDEN De Leidse Tuiniers- en Bloemistenvereniging ,,Door Een dracht Verbonden" heeft gister avond in de grote zaal van gebouw „Staalwijk" het winterseizoen ge opend met een goed bezocthe leden bijeenkomst, die gepaard ging met de jaarlijkse expositie en de daar aan verbonden kweekwedstrijd. In zijn welkomstwoord sprak voorzitter J. H. Smit er zijn grote voldoening over uit, dat de inzen dingen zowel kwantitatief als kwa litatief de verwachting verre over troffen. Er werd besloten, dat de jaarlijk se bollen-kweekwedstrijd, die om streeks de jaarwisseling zal worden gehouden, ditmaal wordt gewijd aan de tros-narcissen met een maximum van zes stuks per inzending. De voornaamste uitslagen van de wedstrijden luiden als volgt: Dah- liakweekwedstrijd (groepjes): 1 A. Hofman. 2 P. Staffeleu; (in vaas); 1 t.m. 3 J. H. Smit; potplanten (on der glas): 1 M. den Hartog; 2 J. Verhoog; 3 A Hofman; 4 J. H. Smit; potplanten (volle grond): 1 Th Buis jr.; 2 Th Buis sr.: 3 F. H. Nederber- ger; vensterkweek: 1 P. Staffeleu; Puntenstelsel: M den Hartog en M. F. Nederberger; M. den Hartog en A. Streefland; P. v. d. Berg. Burgerlijke stand van Leiden LEIDEN ONDERTROUWD: A J Daleman enSMT van Well; G Zand a en G C T van Leeuwen; E van Spronsen en G T Vroege; W F Volmer en C Barth; A Roberti en COM den Heeten; G P Kraan en H S Ponsioen; A L van Welft enP Viele; R E Lankamp en S M J Ba- velaar; H van Weeren en J Gaas beek: A Lek en M J D Knapen; H C van den Berg en J Arnoldus; J H Ravensbergen en H C van Wijn gaarden; G Schouten en E H M Dijkhuizen; L J L Aalbersberg en G A van Spijker; H M Klis en A L van der Willigen Gatsonides; M G Wijnia en W J Langezaal; J P Petit en J van der Mee; G P Bakema en B J G A Datema;I Pedük en A C Verberg; CPH Kooreman en E J M Marttin; J J Cornet en J C van Zijp; J Mostert en J Viele; E H A M Tor- remans en H C Vork; K W Görtz en EMC Opdam; J L A M de Kok en E Gertenaar; C G Betgen en J van der Weijden; C A Honsbeek en WC van der Klauw; M Zori en J M Schelvis; G W Feuz en J M Schief- felers. wel wat door je heen gaat als je zelf meer dan veertig jaar de oude markt hebt bezocht. Aangezien het volgende week vrij dag 3 oktober is, wordt de veemarkt dan verschoven naar de woensdag ervoor: deze markt zal nog op de oude plaats worden gehouden. Foto: Achter de microfoon de heer YVeima, geheel rechts wethouder Harmsen. Foto N. van der Horst lip1 Hij tracht zich in te denlken, hoe een mens in tijd van oorlog echt mens kan blijven. Dat lukt uiter aard niet, maar todh blijft er ergens het heimwee naar het mens-zijn met alles wat daarmee samenhangt: liefde, cultuuren dat heimwee is tenminste iets. Op een eiland (waar is niet be langrijk) is een moderne burger oorlog aan de gang (waarom doet niet terzake), maar midden in deze onmenselijke strijd zijn er mensen, die moeten trachten zich staande te houden en geen „partij" te worden, I hoewel daar niet aan te ontkomen I is. In de grote omkerinj van alle I waarden, die oorlog heet, worden ze meegesleurd in de stroom en heb- ben in de algemene verwarring niets meer over. Alleen het vege lijf en de steeds vager wordende her- inner ing aan wat eens hun leven I was. Prachtig heeft Bergman dit in beeld weten te brengen op een ma- nier die hem eigen is. Het is een to tale ontreddering, die hij weergeeft. Primair staat in deze film het beeld. Begeleidende muziek onitibreekt to taal en dat is beslist geen gemis. Met Skammen komt de oude Berg man weer boven en dat zal vooral de liefhebbers van deze vorm van filmen een groot plezier doen. (Onmenselijk.) 41 Capone CAMERA De nog zo recente Bonny Clyde-rage heeft de bioscoopexploitanten wellicht doen besluiten om de Richard Wilson- produktie „Al Capone" weer uit de archiefkast te halen. Onze ver onderstelling, dat een dergelijke film het in een tüd van flower power, vredesweken e.d. beslist niet meer zou doen, bleek onge rechtvaardigd. Er was tamelijk veel 'belangstelling voor de in beeld ge brachte biografie van Amerika's grootste doerakker aller tijden. Als we ervan uitgaan, dat deze film geproduceerd is in een tijd dat er. gezien de grote vraag, aan dit genre kennelijk behoefte was, dan kunnen we wel enkele posi tieve punten aanvoeren. Als bio grafie is het puntig geregisseerd. Rod Steigers vertolking van Al Capone is een zeer geschikte. De overige acteurs en actrices geven de indruk, dat ze blij met een rol letje waren, hetgeen zich prompt manifesteert in overdreven en thousiast spel. soms wat té amateu ristisch. De film toont met veel vaart de woeste carrière van Capone vanaf het moment, dat hy zich als lijf wacht van de beruchte Johnny Torrio in de onderwereld van Chicago nestelt tot aan het eind van zijn bestaan, wanneer hy door zijn medeschavuiten in de gevan genis van Alcatraz koelbloedig wordt vermoord, nadat hij zelf en kele honderden mensen genadeloos heeft doorzeefd. (Bikkelhard) The lost man LIDO Zeventien neger-kost winners belandden in de gevange nis, hun gezinnen bleven honge rend achter. Dit was de aanleiding voor Jason Higgs (Sidney Poitier) om een overval te plegen op een grote fabriek. Het geld zal hij ge bruiken om de armoe in de neger- ghetto's te verminderen. Nadat hij met vier anderen de overval heeft gepleegd, wordt hij een LOST MAN (verloren man). Uit zelfverdediging schiet hij een bewaker dood en daarmee haalt hij zich de achtervolging van een hardnekkige politie-inspecteur op de hals. Cathy Ellis (Joanna Shimkus) sociaal werkster in het negerghet- to en dochter van een rijke, blanke advocaat tracht Jason voortdurend uit benarde situaties te redden, maar tenslotte worden beiden, als ze reddeloos verloren tegen een hek staan, neergeschoten door de politie. Mooie scènes zijn de neger-de monstraties. De figuranten die hiervoor werden gebruikt zijn ech te demonstranten die zeven maan den lang voor een universiteit had den postgevat, omdat negerstuden ten werden geweerd. Meisjes in extase REX Meisjes in extase is een film, waarover eigenlijk weinig valt to zeggen. Het zal wel de opzet van de regisseur geweest zijn om ook de bioscoopbezoeker in extase te bren gen, maar dan had hij toch echt wel met iets beters moeten aankomen. Wat men nu te zien krijgt, zijn wat suikerzoete kleurtjes en als ge geven een driestuiversromannetje, Een totaal ontgoochelde Liv Ullman in Skammen. dat op zich al weinig inhoud heeft om te kunnen boeien. Daar zijn kennelijk de meisjes voor, maar ook dat gaait op den duur vervelen. Su zanne (ook wel kortwge Su gehe ten) doet wel haar best. Het begon allemaal al in de schoolbanken en er is ook een leraar bij betrokken. Ze let niet op en vrijt teveel. Alles bij elkaar een wat commer cieel en wazig Duits werkje. ..Een film zonder vijgeblad" is een van de slogans, en dat vygeblad wordt dan weer gebruikt om de bezoekers een rad voor ogen te draaien. (Vervelend.) Prolongaties TRIANON „Funny girl". Vier de week. Een complete tegenstelling met het gebruikelijke musicalpa troon. Regisseur William Wyler en hoofdrolspeelster Barbra Streisand hebben kans gezien er een soort kunstwerkje van te maken. De film laat eens te meer zien hoe diep triest het leven van een clown vaak is, die mensen aan het lachen moet maken. Samen met het muzikale gedeelto, bestaande uit soms lekker rauwe liedjes, een film, die de moei te zeker waard is. LUX OR „De terugkeer van Draoula". Tweede week. Dit werk stuk van regisseur Freddie Francis is een zwakke afspiegeling van de echte Draculafilms. Toen moesten Rode Kr"is-<zustortjes de mensen nog met vlugzout bijbrengen, die door angst waren bezweken, maar de film toch wilden uitzien. Niets van dit alles in Dracula's herrijzenis uit het graf. Het is eigenlijk een verhaal vol griezelkitsch. dat op den duur op de lachspieren gaat wer ken, STUDIO Met zyn film „Skammen" (Schande) voegt Ingmar Bergman een nieuw meesterwerk aan zyn toch al zo uitgebreide oeuvre toe. Met deze film is hy trouwens ook terug gekeerd naar het patroon, dat we zo goed kennen uit zyn beste films, waarin hy werkelijk bezig is als scheppend kunstenaar. Skammen is een menselijk docu ment en niet een filmisch experi ment. zoals dat min of meer in zijn drie laatste films het geval is geweest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 21