Mevrouw Kloosterman IbrafMee voor vrede Ontwikkelingswerk thuiswerk Ambtenaar krijgt toch nummer Schaalvergroting bij Duitse protestanten Een woord voor vandaag Denkkant boeit het meest ffllJnHRRDT'S Puzzelboek Voorzitter van doopsgezinden afgetreden K. Bossenbroek leidt geref. gezinszorg Dr. Van Biemen legt internationale functie neer REGIONALE KERKEN FUSERE] Formaliteiten vertragen fusie kerken BEROEPIÏVGSWEP VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 Paulus heeft geleerd met de omstandigheden genoegen te ne men. En dan schrijft hij: „Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is." Dat eerste kunnen we ons wel indenken: ,Jk heb geleerd om met armoede genoegen te nemen." In die armoede heeft hij God van dichtbij ervaren. Maar het klinkt een beetje gek om te zeggen: „lk heb geleerd om met rijkdom genoegen te nemen." Dat is immers het doel waarnaar wij streven. We willen allemaal rijk zijn, hoe eerder hoe liever. Rijkdom is toch geen omstandigheid waar God ons uit moet leiden? Misschien moet God ons toch eerder uit rijkdom dan uit de armoede wegleiden. Wie niet heeft, is geneigd om hulp te zoeken. Wie heeft, denkt dat hij op eigen benen kan staan. Het gevaar van armoe is dat we uit jaloersheid ons tegen de rijken gaan verzetten. Het gevaar van rijkdom is dat we ons maar al te graag bij de omstandigheden neerleggen. We willen het helemaal niet anders. En dan vergeten we dat God niet wil dat we daar een blijvende woning hebben, dat Hij ons niet alleen uit de armoede, maar ook uit de rijkdom wil uitleiden naar Zijn nieuwe hemel en nieuwe aarde. We lezen vandaag: Handelingen 24 22-27. i (Van een onzer verslaggeefsters) Y/"OORSCHOTEN „Wilt u eerst m'n kasje eens zien. ik heb het nog maar net en ik ben er zo trots op." Achter mevrouw M. C. E. Kloosterman-Fortgens, scheidend presidente van de Christen Jonge Vrouwen Federatie-Y WC A loop je een gezellige lichte keuken door, die uitmondt in een bloemenparadijsje. Een kasje vol schitterende, bloeiende planten, onder andere zeldzame soorten fuchsia's en een hemelsblauwe plumbago. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG De commissie Registratie persoonsgegevens on der voorzitterschap van de heer Westerhout is gisteravond klaar gekomen met het rapport over de mogelijke invoering van een landelijk administratienummer. Dit om de overheidsadministra tie te vereenvoudigen. De commissie-Westerhout heeft aan de invoering van een administra tienummer wel enkele voorwaarden verbonden op het gebied van de pri vacy en de veiligheid. Hieraan zal stringent de hand moeten worden ge houden. Overigens is het rapport nog niet openbaar. Staatssecretaris Van Veen van Bin nenlandse zaken heeft een brochure laten uitgeven met richtlijnen voor de automatisering van rijksdiensten. Daarbij staat de zorg om het perso neel centraal. Personeel Hoewel de staatssecretaris niet verwacht dat er veel personeel moet worden afgestoten, doen zich op dit terrein toch een aantal problemen voor. Het is een bittere noodzaak het personeel tijdig bij- en om te schake len. Er bestaat nu al een nijpend tekort aan gespecialiseerd personeel. Dit te kort zal de komende vijf jaar snel toenemen. In 1975 zullen bij de over heidsdiensten en het bedrijfsleven zeker 60.000 computer-specialisten nodig zijn. Momenteel zijn er dat ruim 10.000. HOOFDPIJN POEDERS Om aan dit probleem het hoofd te kunnen bieden, gaat de overheid nauw samenwerken met het be drijfsleven en de computerfabrikan ten. De scholing is daarbij het belang rijkste. (Van onze kerkredactie) AMSTERDAM Ds. J. J. J. van Sluijs te Barsinger.horn heeft het voorzitterschap van de Algemene doopsgezinde sociëteit neergelegd en zich teruggetrokken uit alle daarmee verbonden functies. Ook is hij afge treden als bestuurder van de so ciëteit. De vice-voorzitter drs. S. C. Dier- dorp te Zutphen, neemt de leiding waar tot het dagelijks bestuur (op 21 oktober) een tijdelijk voorzitter geko zen zal hebben. Het is de bedoeling, dat in de winterbestuur- dersvergadering definitief in de vaca ture zal worden beslist. Ds. Van Sluijs (49) werd in 1963 tot voorzitter gekozen. In 1967 volgde zijn herverkiezing voor vier jaar. In een brief in het Algemeen Doopsgezind Weekblad, waarmee hij zijn besluit bekendmaakt, schrijft hij, dat het samenhangt met mogelijke ontwikkelingen, waardoor het hem in een nabije toekomst niet meer moge lijk zou zijn de nodige tijd voor. het voorzitterschap vrij te maken. Planten verzorgen is een van de hobby's van mevrouw Kloosterman, die op 22 mei binnenskamers het roer van de CJVF heeft overgedra gen aan mevrouw K. de Vries-Pe- ters uit Wassenaar. Vanmiddag is er in huize Swellengrebel in Utrecht vanwege de vele studiedagen daar gehouden voor de CJVF overbekend grondgebied een officiële af scheidsreceptie. Maar of de planten en bloemen daarna meer van haar aandacht kun nen vragen betwijfelt mevrouw Kloosterman nu al, want er is eigenlijk maar sprake van een half afscheid. Iets, dat in CJVF-kringen wel' in goede aarde zal vallen. Ze blijft op verzoek van mevrouw De Vries hoofdredactrice van het maandblad Federatiecontact. Verder blijft ze de „denkkant" doen, dat wil zeggen onder andere de studiedagen leiden. Mevrouw De Vries wordt be last met de organisatorische kant, een taak apart bij een organisatie met 55.000 leden. Mevrouw De Vries is echtgenote van de voormalige gou verneur van Suriname, waar zij presi dente van de YWCA was. Halve eeuw Al bestaat de CJVF-YWCA op 3 november 1970 een halve eeuw, toch is het begindoel gelijk gebleven. In hedendaagse bewoordingen is dat: de mensen in aanraking brengen met het Evangelie en vandaaruit hun maatschappelijk handelen beïnvloe den. Sterk op de voorgrond treedt het bruggen bouwen voor de vrede. De teleurstelling van dr. C. P. van An- del Gzn in onze krant, dat de vrouwen organisaties in het vredes- en ont wikkelingswerk niet mee zouden doen, kan mevrouw Kloosterman dan ook niet goed begrijpen. „We zijn er al jaren mee bezig". „Bij het bruggen bouwen wordt grote waarde gehecht aan het herstel van de communicatie in de samenle ving tussen de generaties, de maat schappij, de kerkelijke en politieke groeperingen. Dan kom ik eigenlijk tot het hart van de zaak. Dat boeit mij ten diepste: de dienst van verzoening, wat herstel van de communicatie eigenlijk is. Een ander tot ontplooi ing laten komen, tot zijn recht laten komen. De horizontale lijn van de intermenselijke verhouding en de ver ticale lijn van de liefde tot God vor men met elkaar het teken van het Kruis." Leren kiezen Onder vormingswerk verstaat me vrouw Kloosterman, de mensen zelf helpen leren kiezen. „Dit proces van nadenken ook in het dagelijks leven proberen wij nu door intensief ge- spreksgroepenwerk aan de hand van Federatiecontact te stimuleren. Zodat in deze verwarrende tijd de onder linge afhankelijk duidelijk wordt. Er is zo ontzaglijk veel eenzaam heid en angst onder de mensen, dat de vreugde van goede en tussenmen selijke verhoudingen het volle pond moet krijgen. Die mogelijkheid is er voor ieder die zichzelf durft te ge ven. Dat maakt je enorm kwetsbaar en het is een grote sprong in het duister, maar het geeft een onver wachte verrijking". Wat ben ik filoso fisch bezig hè, lacht mevrouw Kloos- Chry santen! Zeeën van kleur. Te zien en voordelig te koop bij iedere bloemenwinkel, kar en kraam. Neem ze mee. Want we hebben ze nodig in dit wat kale seizoen. Neem vaker een bloemetje mee! MEVROUW KLOOSTERMAN- FORTGENS terman om dan met de praktijk te besluiten De praktische kant van de CJVF: begin oktober wordt in het hostel aan de F. C. Dondersstraat 23 in Utrecht met een open tafel voor al- leenwonenden gestart. Bij een maal tijd is er ook gelegenheid voor onder ling contact en gezelligheid. Ontwikkelingslanden Daarnaast is een van de belangrijk ste facetten in het werk van de CJVF de aandacht en het werk voor de ontwikkelingslanden ook in verband van de YWCA (Young Woman Chris tian Association). In CJVF-verband worden via de Interkerkelijke Coördinatie Commis sie Ontwikkelingshulp (ICCO) de pro jecten, die door de wereldbond aan hangig zijn gemaakt voor medefinan ciering aan de Nederlandse regering voorgelegd. Verder zijn er onder andere recht streekse lijnen met Lotjeshuis voor ondervoede, vaak vaderloze kinderen in Paramaribo. Regelmatig gaan pak ketten kleren er heen. UTRECHT De heer K. Bossen broek, burgemeester van Urk, is be noemd tot voorzitter van de stichting Landelijk orgaan voor de gerefor meerde' gezinsverzorging. Tot vice-voorzitter is benoemd de heer A. E. Hollenberg. Voordat hij burgemeester werd, was de heer Bossenbroek directeur van de Professor Lindeboomstichting voor gereformeerd maatschappelijk werk in Overijssel. De huidige voorzitter, mr. Th. W. L. baron van Heemstra te Baarn, ziet zich uit tijdnood genoodzaakt, af te treden. WENEN Dr. A. van Biemen, di recteur van het Woodbrookerscen- trum te Bentveld bij Haarlem is af getreden als voorzitter van de Euro pese kring van directeuren van pro testantse vormingscentra. Zijn opvol ger is de Zwitser ds. Paul Frehner. AKTIE BEKKERS^ RUIM 6 MILJOEN DEN BOSCH Het bestuur - de Stichting Bisschop Bekkers meeij dat het Nederlandse volk de akf van 9 mei „op overweldigende wil heeft doen slagen". De aktie heeft tf nu toe 6,6 miljoen opgebracht en n( steeds komen elke dag giften binnd Tot begin september konden U langhebbenden steun aanvragen, totaal zijn 269 objecten aan h bestuur voorgelegd. Rond de jaarwj seling wil men het Nederlandse vd op de hoogte stellen van de feitelia besteding van de gelden. Postzegeldiefstal opgehelderd na arrestatie drukker AMSTERDAM Met de arrestat van de 40-jarige offset-drukk M.E.R. uit Haarlem heeft de posta recherche gisteravond naar al waarschijnlijkheid de postzegelve duisteringen bij het grafische bedri Joh. Enschede en zoon tot klaarhe gebracht. De verdachte, die in de drukke van het bedrijf werkzaam is, he« tot dusver geen bekentenis afgeleg De huiszoeking bij R. leverde ge resultaat op. Er werden geen v diefstal afkomstige postzegels hem gevonden. KAAPSTAD De Arbeids partij, die onwrikbaar tegen de ap heidspolitiek van de regering he stelling genomen, heeft gisteren de verkiezingen voor de eerste klei lingenraad in Zuid-Afrika een duit lijke overwinning weten te behali Tot op heden heeft zij 23 van de zetels kunnen bezetten. Een aan uitslagen is nog niet bekend. Twintig leden van de raad word door de regering benoemd. De concu renten van de Arbeiderspartij, alle de apartheid op verschillen wijze steunen hebben tot dusver tl zetels veroverd. De arbeiderspartij er derhalve niet in geslaagd de mee derheid (31 zetels) te krijgen. LONDEN De stichting van de Hervormde Kerk van Engeland zal minstens een jaar later plaatsvinden, dan de bedoeling was. De Congregationalistische Kerk en de Presbyteriaanse Kerk in Engeland hadden als streefdatum voor hun fusie (waarna ze samen Hervormde Kerk zullen heten) mei 1970 vast gesteld. Er blijken echter zoveel juri dische formaliteiten te zijn, dat de fusie op zijn vroegst in mei 1971 kan doorgaan. Er kan overigens geen kink meer in de kabel komen. (Van onze kerkredactie) HANNOVER Het ziet er naar uit, dat het aantal landsker- ken, die samen de Evangelische Kerk in Duitsland vormen, de komende jaren drastisch zal ver minderen. Tussen verschillende kerken zijn fusiebesprekingen gaande. De Evangelische Kerk in Duitsland, die in 1948 werd opgericht, is een ingewikkeld orgaan. Het is geen su- perkerk, maar ook weer meer dan louter een federatie van kerken. Na drukkelijk wordt in de kerkorde ge zegd, dat in haar „de bestaande ge meenschap der Duitse evangelische christenheid zichtbaar wordt". Qua belijdenis zijn ze in drie typen in te delen: sommige landskerken zijn lu thers, sommige hervormd en ook zijn er, waarin hervormden en luthersen samenwerken: de geünieerde kerken. 1 2 3 i 5 S 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 NIET ALLEEN NAAR VERRE STRANDEN GAAN, ZEGT DRS. C. H. KOETSIER Y)E kerken weten zich geroepen aan het begin van een nieuwe ontwikkelings periode deze bijbelse gerechtigheid te verkondigen en voor het recht der armen op te komen. Alleen op basis van deze gerechtigheid is er uitzicht op vrede in de wereld. Wij bidden dat de tekenen daarvan in de komende jaren zichtbaar mogen worden. De steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm is volstrekt in strijd met het evangelie. Gods Woord gebiedt ons daarin niet te berusten. Het is onze kans en ons voorrecht te mogen opkomen voor recht en vrijheid van mensen en volkeren, voor rechtvaardige verdeling van goederen voor alle men sen. (Uit de Kanseloproep van afgelopen zondag) Horizontaal: 1. specerij - rund. 2. Meisjesnaam - pret - windrichting. 3. Jongensnaam - Chinese lengtemaat, 4 onbep. voornaamw. - puntig voor werp. 5. Nummer (afk.) - projectie plaatje - verdikking der opperhuid. 6 Rivier in Duitsland - zekere dans. 7 Beest - ieder - rondhout. 8. Opstootje - priem - Europeaan. 9. Plaats in Frankrijk - Europeaan - land in Eu- r.opa (afk.). Verticaal: 1. Zeemacht - spoedig. 2. Schande - beest. 3. Schrander - ten dele. 4. Houten vat - houding - soort van hert. 5. Hogepriester te Silo - stad in Italië. 6. Stok - gem. in Over ijssel. 7. Drempel - deel v.b. gelaat. 8. Dorp in Limb. - oprolbaar zon nescherm (Ind.). 9. Bravourestukje - kaarakter. OPLOSSING VORIGE PUZZEL Hor. 1. Water, 4. opa, 8. elan, 9. reis. 10. lof, 11. eerst, 12. Eerde, 13. A.E., 16. Ie, 18. slier, 20. armee, 22. gil, 24. niet, 25. vete. 26. ten, 27. genet Vert.: 1. Wel, 2. aloë. 3. tafel, 4. en. 5. oer, 6. Pisa, 7. aster, 9. ree, 11. edele, 14. plant. 15. degen, 17. Erie, 18. set, 19. rite, 21. men, 23. Let, 25. V.E. 2919. WOERDEN Arts: Th van Pcskl, Klc- vltstraat 32. tel 3C55. Tandarts: E J B Wiegers, Wcstdam 1. tel 2431 van 17.30 tot ig.oo uur. Apotheek: van Hoff. Voorstraat S«, tel. 2004. Wijkverpleegster: zr van Gel der Merelstraat 3. tel 3416. MOERKAPELLE Dr W VroegindewelJ Beatrlxlaan 7 tel 687. Wijkzuster C J Mel- Jers Dorpsstraat 51 Zevenhuizen tel 01802 - (Van onze kerkredactie) UTRECHT De kerk moet een waakhond zqn en blaffen als mensen of groepen van mensen in nood verkeren. Ze moet deze mensen helpen, maar tegelijkertijd de publieke opinie wakker ma ken opdat de maatschappij verantwoordelijkheid gaat aanvaarden. En als de overheid gaat helpen, waar dc kerk eerst hielp, moet ze niet zeggen: Dit werk komt alleen mij toe. Ze moet het blij over dragen en gaan zien waar er nu weer geholpen moet worden. Dit zegt drs. C. H. Koetsier. oud-zendeling, maar nog niet oud: 37 jaar die door de synode van de Gereformeerde Kerken is benoemd om te zorgen dat de kerkleden be hoorlijk geïnformeerd worden over de problematiek van rijk en arm en het gehele ontwikkelingsvraagstuk. Hij begon zijn werk op 1 januari en werd meteen ingeschakeld om bij het synodale rapport „Gerechtigheid en barmhartigheid" dat nu al in een tweede druk is het noodzakelijke, illustratieve materiaal te verzamelen. Dat was nog geen jaar geleden. En nu zegt drs. Koetsier al: Ik dacht dat we sindsdien alweer een stap verder zijn gekomen. De kerk maakt ten aanzien van dit werk een ontwikke ling door. Na de oorlog begon de kerk hulp te verlenen bij rampen. Daarna gingen we projecten financie ren waardoor de kerken en mensen in de ontwikkelingslanden op de duur blijvend geholpen worden. Krachtinspanning Vervolgens begon het begrip te da gen dat er een enorme krachtsinspanning voor nodig is om de jonge staten economisch en sociaal voort te stuwen in de stroombedding van de ontwikkelde landen. Toen werd opgeroepen tot versobering. Dat is ook een accent uit het synodale rapport. De laatste tijd gaan we meer en meer beseffen dat de mondiale struc turen moeten veranderen. Gerechtig heid is een mondiale, een wereldom vattende eis. Er moet ook gerechtig heid zijn op het structurele vlak. Be paalde groepen mensen mogen niet sociaal in de verdrukking komen. En structuren die mensen tussen wal en schip doen verdwijnen, zijn niet al leen te vinden in de jonge staten, maar ook bij ons in het westen. Onze structuren bepalen mede hun situa tie. Het gevolg is dat ontwikke lingswerk, zoals de vredeskrant zegt, thuiswerk is geworden. Om de mensen overzee te helpen moeten we niet alleen naar hen toegaan, maar moet er ook bij ons thuis iets gebeu ren. En daarbij heeft de kerk een belangrijke taak. Voor alles moeten de kerken duide lijk maken, dat we geen scheiding De kerk moet een soort Verkenner zijn, die ontdekt wie in de huidige wereldmaatschappij verdrukt wor den. En dan moet zij een waakhond zijn, die aanslaat, als zij mensen in nood vindt. Levensstijl C. H. Koetsier mogen aanbrengen tussen het gebod om God en dat om de naaste lief te hebben. Om het theologisch te zeg gen: Rechtvaardigmaking en heilig making horen bij elkaar. Je kunt ook zeggen: Paulus en Jacobus horen bij elkaar, of om de taal van vandaag te spreken het horizontale en het verti- :ale horen bij elkaar. Dat betekent dat de kerk niet alleen de mensen de weg moet wijzen naar de eeuwige zaligheid, maar dat gerechtigheid ook op aarde moet heersen. In Spreuken itaat: „Wie de behoeftige (arme) ver drukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over de arme ontfermt, eert Hem." Als de kerk zo wil gaan leven en werken, zal zij moeten beseffen dat in haar kerkelijke levensstijl iets zal moeten veranderen- Er zijn talloze voorbeelden van aan te wijzen dat kerken zich diep in de schuld hebben gestoken bij de kerkbouw, omdat ze het al te groots en al te triomfante lijk hebben opgezet. En door die schuld kunnen ze maar heel moeilijk, de roepstem van buitenaf horen. Iedere plaatselijke kerkelijke ge meente zal haar budget heel ernstig onder de kritische loep moeten ne men, om te zien of ze niet door een te triomfantelijke levensstijl het recht der armen weigert te beharti gen. Juist omdat veel ongerechtigheid slechts weg te nemen is door maatre gelen op politiek niveau, krijgt de kerk ook te maken met de structuren van de huidige maatschappij, met de opbouw van de maatschappij. Drs. Koetsier vindt echter dat de kerk zich alleen indirect op het politieke vlak moet begeven. V ormingswer k Zij moet haar leden in staat stellen door training en instructie werkelijk als christenen hun geloof in hun werk uit te dragen. En op dit punt faalt de kerk verschrikkelijk, zoals gebleken is uit de jongste enquête van het CNV. Uit de antwoorden van CNV-leden bleek dat de kerk hen nauwelijks iets te zeggen heeft voor hun dagelijks leven. De kerk heeft daarom een vormen de taak, waar ze eigenlijk nog aan moet beginnen. Daarom zullen plaatselijke en regionale raden van kerken er wijs aan doen in hun mid den iemand te benoemen om deze taak op zich te nemen. Ontwikkelingswerk is niet een kwestie van werk alleen, maar ook van een noodzakelijke mentali teitsverandering. De ogen van christenen moeten er voor open gaan dat het evangelie ook geldt voor de samenlevingsverbanden. Die gedachte moet het vormingswerk naar de mensen toe brengen en dat moet liefst interkerkelijk gebeuren. Waarden Naar de buitenwereld moet de kerk nog een ander acccent leggen. Maar al te vaak wordt ontwikkelingswerk, gezien als een puur economische zaak. De vraag duikt op of wij in het westen nog wel morele waarden te exporteren hebben? Moeten de ont wikkelingslanden zich een maatschappij scheppen die een kopie is van onze materialistische consumptiemaatschappij? Het wordt tijd dat we zelf gaan toegeven, zegt drs. Koetsier, dat wc zelf op dat punt ook nog een onder ontwikkeld gebied zijn. En ook daar om is ontwikkelingswerk thuiswerk- Na de afscheiding van de ac Oostduitse landskerken (13 miljo zielen), die als gevolg van de nieui Oostduitse grondwet gedwongen w< den, om dit jaar de band met 1 westen door te snijden, zijn er in i Evangelische Kerk in Duitsland i kerken overgebleven. Daarvan volgen tien kerken xi 14,2 miljoen zielen de lutherse bel denis (Hannover, Würtemberg, Be! ren, Sleeswijk-Holstein, Hambu Brunswijk, Oldenburg, Lübeck, Eul en Schaumburg-Lippe). Acht zi geünieerd: Rijnland, Westfalen, beide Hessens, westelijk B< lijn-Brandenburg, Baden, Palts Bremen. Zij tellen 16,3 miljoen z len. Tenslotte zijn er dan nog tv landskerken met hervormde belijt nis: Lippe en Noordwest-Duitsla met samen een half miljoen. Toti 31 miljoen. Deze kerken verschillen zeer grootte. Terwijl Rijnland meer c 1700 predikantsplaatsen heeft, zijn in Schaumburg-Lippe maar 27. NOORDEN Er gaat echter verandering kom In het hoge noorden werken kerken samen in een comir sie-Noord Elbië. Deze commis heeft dezer dagen bekend gemaf dat ze nog dit jaar een ontwerp v een vereniging op de synodale tal leggen zal. De fusie kan dan n schien al in 1972 een feit zijn. kerken van Eutin, Hamburg, Lüb en Sleeswijk-Holstein (allen lutht verenigen zich dan tot de kerk 7 Noord-Elbië met 3,7 miljoen ziel De vijf kerken in Nedersak (Brunswijk, Hannover, Noo west-Duitsland, Oldenburg Schaumburg-Lippe) willen voorlc een federatie vormen. De moeili heid is hier, dat het vier lutherse een hervormde kerk betreft. Deze deratie, die 5,4 miljoen zielen zal c vatten, voorziet in de stichting een gemeenschappelijk synodaal gaan van 38 leden. Eerst leek het er op, dat kleinste van de vijf, de 79.000 zi< tellende miniatuurkerk van Schai burg-Lippe, alas een vreemde encl apart zou blijven staan. Maar ve den week besloot de synode schc voetend alsnog, om mee te doen. Het begint er op te lijken, dat kerkelijk na meer dan vijftig eindelijk de Duitse toestand van a 1918 (met de vele kleine „Land zal worden overwonnen. Ned. Herv. Kerk Beroepen te IJsselmuiden: P. B man te Bruchem-Kerkwijk. Bedankt voor Nieuw-Stadskanaal P. v. Rhoon te Katwijk a Zee; v Neerlangbroek: T. J. Kamerbeek Rouveen. Geref. Keraen Bedankt voor Voorschoten (vac. J. Modderaar): P. Reedijk te Hoe zand-Sappemeer. Geref. Kerken (vrljgem.) Aangenomen naar Coaldale (Albe - Canada)M v. Beveren te Fergi Guelph (Ontario - Canada). Christ. Geref. Kerken Beroepen te Sliedrecht (Middelc straat)J. P. Geels te Haarlem - trum. Geref. Gemeenten Bedankt voor Apeldoorn: D. Hakb berg te Dordrecht. De Wereldraad van Kerken g zich voor ruim een half miljoen gul een computer aanschaffen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 2