Speciale aandacht.. KNSB LEGT TOESLAG OP TOEGANGSBEWIJZEN Oranje gaat zich beter prepareren Schietkring jubileert in Vlaardingen Politici verrast over komst van premier Sport in 't kort Overige wedstrijden Voor wereldkampioenschappen in Oslo M Coen Nieuwstraten is uitgeschakeld Nieuw middel tegen lepra Nog geen straf De Noorlander Pirelli heropen', bandenfabriek DOS kreeg forse boete Trampolineturners tegen Zwitserland Staartjes-Kurper tweede in Tempest-klasse Scylla voor EC tegen Osnabriick Tweede team Blokkeer uit competitie teruggetrokken OPSTELLINGEN Zes spelers Bona bij studentenselectie I! IEUWE LEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 Ander systeem ENKELE weken nadat de evldspor- ters zich in het competitiegewoel hebben gestort, zijn ook de zaalsporters san de slag gegaan. Afgelopen zaterdag de basketballers en de volleyballers, morgen ook de tafeltennissers, al is het fraaie nazomerweer van de laatste we ken er oorzaak van dat nog niemand naar de binnensport heeft verlangd. Opmerkelijk is de gewijzigde aanpak van de basketbalcompetitie Naar 'voor beeld van de tafeltennissers is men in de eredivisie afgestapt van de gebruike- ijke aanpak, waarbij alle eredivisieteams in een uit- en een thuiswedstrijd tegen elkaar uitkwamen. De clubs die tot de eredivisie behoren zijn ondergebracht in twee kleine groepen. Daarin wordt een volledige competitie gespeeld, waarna de :eams die in de bovenste helft ei-ndigen ialverwege het seizoen bij elkaar wor den gevoegd en nogmaals een volledige competitie spelen om het kampioenschap de zwakkere In de zgn B-groep om de degradatie Gevolg is dat elke club tweemaal zo veel wedstrijden moet spelen. Maar het -esultaat Is dat stellig de sterkste club kampioen wordt en de zwakste degra deert nu de schifting groter is. Bezwaar evenwel dat wie eenmaal In de 3-groep moet uitkomen verstoken is van iantrekkelijke wedstrijden tegen top clubs. Het systeem heeft bij de tafeltennis sers zijn nut bewezen en vandaar dat nen er in basketbalkringen veel van ver wacht. Vroeger aan de start ORGEN BEGINT het afpellen bij de aanvangsuren in het KNVB zater- dag-amateurvoetbal. Nadat vier weken iet officiële aanvangsuur van de KNVB >p kwart over vier heeft gestaan, wordt morgen verschoven naar 4.00 uur. jat tijdstip is ook volgende week nog van kracht, waarna men vrijwel wekelijks vroeger gaat beginnen. Extra aandacht dus voor de steeds vroegere start van de wedstrijden. 1NOS blijft weg UA VORIG SEIZOEN bij herhaling in de rubriek Scala flitsen te hebben uit jezonden van wedstrijden uit het zater- iag-amateurvoetbal laat de NOS tot nu oe in dit seizoen volledig verstek gaan. Ook de uitslagen en standen verschijnen lot veler teleurstelling niet meer op het Bcherm.. Het ligt voorshands ook niet in de bedoeling van de sportredactie van de 'JOS om hierin op korte termijn verande- ing te brengen. Mogelijk is er weer nteresse wanneer de competitie na het nieuwe jaar in de eindfase komt. Naar verluidt zou er ook veel kritiek lijn gekomen van de zijde der zondag-a- nateurs die door de concurrentie van iet bestaande voetbal nimmer in beeld swamen. Zou je ze natuurlijk een simpel en velgemeend advies kunnen geven: stap iver naar het zaterdagvoetbal! SCHIPHOL Enkele Nederlandse reisbureaus uiten hun verba zing over een geheel nieuwe methode van handel in entree-biljetten, die de Koninklijke schaatsenrijdersbond (KNSB) gaat toepassen bij de distributie van toegangskaarten voor de komende wereldkam pioenschappen in het Bisletstadion te Oslo. De KNSB, die de toezegging heeft ontvangen voor enkele duizenden kaarten voor de Nederlandse suppor ters, heeft besloten deze niet voor de normale toegangsprijs, die daarop vermeld staat, van de hand te doen, doch er per persoon per dag een toeslag van een rijksdaalder op te leggen. Dit ten behoeve van het KNSB-trainingsfonds. Tevens werd de reisbureaus medegedeeld dat bo vendien nog een gulden extra per kaart per dag in rekening zal worden gebracht voor porti-en administra tiekosten. Welke gevolgen? Voor reisbureaus, die voor de twee dagen bijvoorbeeld 500 kaarten heb- MORGEN IN MAASLAND Veel rijverenigingen bij concours hippique MAASLAND Aan het concours hippique, dat morgen in Maasland op de terreinen van de ijsclub zal wor den gehouden, zullen 23 rijverenigin gen acte de présence geven. Om half twee zal burgemeester F. J. Groot Enzerink het concours offi cieel openen met het hijsen van de bondsvlag. Het concours zal bestaan uit een springconcours, een concourse d'élégance en groepspringen. In de morgenuren kan men genieten van een aantal dressuurproeven. Deze starten reeds om half negen. Het ge heel zal muzikaal omlijst worden door de Christelijke Maaslandse Har monie. ROTTERDAM Het laat zich aan zien dat Coen Nieuwstraten van de Rotterdamse zaterdagclub Zwart Wit voorlopig en mogelijk voorgoed is uit geschakeld voor de voetbalsport. Dinsdagavond raakte hij tijdens de lichtwedstrijd tegen Sparta gebles seerd aan zijn knie. Onderzoek in het ziekenhuis wees in de richting van een zgn voetbalknietje. Voorlopig is rust geboden en verspeelt Coen Nieuwstraten zijn plaats in het top- team op een wel bijzonder onfortuin lijke wijze. ben aangevraagd, betekent .dit der halve. dat zij op de nettoprijs van de kaarten in totaal 1000 maal 3.50, dus ƒ3500,- aan toeslagen ten bate van de KNSB moeten betalen. Men kan in kringen van de reisbureaus duidelijk kritiek op deze gang van zaken ho ren. Men vraagt zich af welke gevol gen zo'n voorbeeld kan hebben. Dat bij belangrijke sportevenemen ten de bonden de distributie van de kaarten tot zich trekken, is niet meer- dan logisch en efficiënt. Dat deze bonden voor him moeite per kaart een klein bedrag aan kosten in reke ning brengen, evenzeer, maar dat zij er ten eigen bate een willekeurige toeslag op gaan leggen wekt bij de reisbureaus weerzin, ook al zullen zij die toeslag doorberekenen aan de supporters. 25% meer „Wanneer de bonden op die manier een slaatje slaan uit hun machtsposi tie bij de kaartendistributie. dan houdt dit in, dat Nederlandse suppor ters, voor de entree in het stadion ongeveer 25 pet meer moeten betalen, dan de Noorse supporters," aldus een zegsman. AMSTERDAM Het farmaceu tisch concern Gaigy in Bazel heeft een cuw geneesmiddel tegen lepra ontwikkeld. Het medicijn, Iamprene genaamd, biedt mogelijkheden op ge nezing voor patiënten, die op hel standaardmiddcl I DDS niet gunstig reageren. De Nederlandse stichting voor le prabestrijding verwacht dat het mid del binnenkort in de handel zal wor den gebracht. In Nederland heeft de Amsterdamse leproloog D. L. Leiker aan het onderzoek meegewerkt. Hij begon in 1965 en ging in 1967 over tot samenwerking met artsen in Nigeria, Uganda en Tanzania. Omdat behandeling met het nieuwe geneesmiddel niet duur is, betekent het vooral voor de ontwikkelingslan den een belangrijke aanwinst voor de bestrijding van lepra. In de wereld lijden ongeveer 15 miljoen mensen aan lepra, van wie het merendeel in de ontwikkelingslanden. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Direct na de verklaring van minister-presi dent De Jong over de politieke consequenties, die het verwer pen van de Loonwet door de Tweede Kamer tot gevolg zou den hebben, toonden bijna alle fractievoorzitters zich verrast over de komst van de premier. Niet alleen de fractieleiders van de oppositiepartijen vonden dat het „in- grpen" vannacht van de premier over bodig was. Ook verschillende Kamer leden van de WD en de drie christe lijke regeringspartijen waren zeer ver wonderd en hadden de extra-verkla ring van De Jong niet nodig geacht Mr. Van Mierlo van D'66 vanri de j hele gang van zaken een komedie. Vol gens hem was tussen de regering en de vier regeringspartijen al lang over- eengekompn, dat een deel van de I KVP-fractie tegen artikel 8 van de j loonwet zou stemmen om het NKV j gerust te stellen. De komst van de minister-president en het afleggen van de verklaring over aftreden en Kamerontbinding was I volgens de heer Van Mierlo alleen bedoeld om de oppositie te tonen, hoe I eensgezind regering en bevriende par tijen zijn. Toxopeus ZEIST Het Nederlands elftal zal, r voorbereiding op de wedstrijd Vederlamd Bulgarije van 22 okto- ler voor de voorronden van het we- eldkampiocnschap tweemaal drie- laal samen komen in het NVB-sportcentrum in Zeist, ondscoach Georg Kessler houdt :o deelde hij donderdag in eist mee van 14 t/m 16 oktober "en traningskamp. Voorts komen de cselectcerde spelers voor het Neder- inds elftal op maandag 20 oktober Zeist samen. Zij blijven daar tot e dag van de wedstrijd. „Het Nederlands elftal zal", zo zei ïeorge Kessler, juist teruggekomen it Sofia waar hij de ontmoeting ulgarije West Duitsland had ge ien, „nog beter worden voorbereid Plan voor de wedstrijd tegen Polen. Je hebben één voordeel: De Bulgaren eschouwen zich bij voorbaat als fa- oriet. De 01 nederlaag van Bulga- je tegen West Duitsland zei de I ondscoach overigens weinig. „De uigaren speelden een goede redstrijd en vergeet niet, dat zij in eerste minuten drie goede kansen ebben gehad." Bij de informele persbijeenkomst, ie donderdagmiddag in. Zeist werd shouden, vormde de vergadering, ie de Nederlandse feeratie van be- ald voetbal organisaties voor zater- ag a.s. heeft uitgeschreven een fre- uent onderwerp van gesprek. Tij- ins die bijeenkomst zullen verstrek- ende voorstellen worden behandeld, e kritiek van de leden van het sec- ebestuur betaald voetbal op de han- el wij ze van de FBO was tweeledig. In de eerste plaats vinden de t-bestuurderen de plannen van nieuwe organisatie waarin de ibs uit het betaalde voetbal zijn ferenigd weinig reël. Dat geldt voor- jmielijk voor de wens dertig miljoen gulden als „achterstallige uitkering" van de sporttotalisator te ontvangen. Na langdurige onderhandelingen tus sen de KNVB en de overheid bleek in het verleden een uitkering van twee en een half miljoen gulden het hoogst bereikbare. Moeilijk verteerbaar is ook dat nu eindelijk tussen de KNVB en de Ne derlandse omroepstichting een over eenstemming is bereikt over een fi nanciële vergoeding van uitzendin gen, de FBO namens dé clubs als partner wil gaan optreden. Een ande re grief van de leden van het sectie- bestuur is, dat zij geen uitnodiging hebben ontvangen om eventueel als j toehoorder op de bijeenkomst Utrecht aanwezig te zijn. UTRECHT. Het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie heeft zich woensdag avond in Utrecht beraden over de diskwalificatie van dc tienkamper Edward dc Noorlander in Athene. Het bestuur van de K.N.A.U. acht blijkens een communiqué doping een hoogst ernstige zaak en een overtreding van het wedstrijdregle ment. Het K.N.A.U.-bestuur is niet in staat in dit geval stelling te nemen zolang niet alle rapporten en infor maties zijn ontvangen. Het bestuur zal zich wenden tot de I.A.A.F., van welker „council" in eerste instan tie een uitspraak mag worden ver wacht. De Noorlander is gerechtigd in wedstrijden uit te komen zolang er nog geen uitspraak is gedaan. Mr. Toxopeus van de VVD vond de korhst van premier De Jong overtrok ken. Volgens de liberale fractieleider had minister Roolvink al duidelijk te kennen gegeven, dat verwerping van de Loonwet het heengaan van de mi nister en het hele kabinet zou beteke nen. Volgens de heer Toxopeus had premier De Jong dat niet over hoeven te doen. Overigens had mr. Toxopeus er geen enkel bezwaar tegen. Zelfs KVP-fractievoorzitter drs. W. K. N. Schmelzer toonde zich voor de NCRV-radio zeer verrast. Ook hij be twijfelde of het wel nodig was ge weest. Aan de andere kant kon hij begrijpen dat de regering met deze verklaring de Kamer nog eens duide lijk wilde laten weten, van welk emi nent belang men de aanvaarding van de Loonwet vond. De enige die niet verrast was, bleek ch-fracticleider Mellema te zijn. Vol gens hem is de aanvaarding van het wetsontwerp echter geen moment in gevaar geweest, hoewel de komst van minister-president De Jong daar mis schien wel op duidde. MILAAN De directie van de Ita liaanse bandenfabriek Pirelli heeft zich gisteren bereid verklaard, haar voornaamste fabriek in Milaan te her openen. De fabriek was woensdag gesloten, nadat arbeiders vernielingen hadden aangericht uit verbolgenheid over de invoer van buitenlandse banden. Pi relli had deze banden geïmporteerd om het produktieverlies te compense ren dat was ontstaan door korte sta kingen en de weigering van de arbei ders om overwerk te doen. Het feit dat het bedrijf weer open gaat, beschouwen de vakbonden als een grote overwinning. Een voor vrijdag afgekondigde staking werd afgelast De bonden verklaarden ech ter dat zij de strijd voor hogere lo nen en prestatietoeslagen zullen voortzetten. In Turijn zijn hierover protestdemonstraties gehouden. ijUTRECHT De Utrechtse eredi- Uievereniging DOS is door de fN"VB een boete van tweeduizend Hlden opgelegd wegens de houding -®n het publiek bij de competitie- pdstrijd tegen Telstar op 31 au- pstus. .Het publiek nam in d°7e ontmoe een dreigende houding tegenover 'v scheidsrechter en de spelers van jBlstar aan, kwam het veld op en P°ide met bierflesjes. VLAARDINGEN Het is 45 jaai geleden, dat de schietkring ..Westland" werd opgericht. Schietverenigingen uit Maasland, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Loosduinen, Vlaardingen en diverse an dere verenigingen uit de directe omge ving van het Westland waren de op richters. De eerste wedstrijd van de kring werd in 1924 in Vlaardingen ver schoten. Het leek het bestuur van de kring dan ook juist de najaarswed strijden van de kring, evenals 45 jaar geleden, in Vlaardingen te houden. Aan mede-oprichter.,.Wilhelmina" is de organisatie van deze wedstrijden in handen gegeven. De jaarlijks terugke rende najaarswedstrijden zullen naast de gebruikelijke krachtmetingen, hoe kan het ook anders, iubileum-baanwed- strijden bevatten. Morgenmiddag om 3 uur zal de ope ning plaatsvinden. Op maandagavond om 7 uur beginnen de wedstrijden. De ze bestaan uit A: Korpswedstrijden, on derverdeeld in de klassen A, B, C en D. Iedere vereniging kan uitkomen met en onbeperkt aantal korpsen, die om de Van Dalen-beker zullen strijden. B: Personele wedstrijd. Hier wordt ge schoten in twee klassenA- en B-schut ters schieten in klas A, terwijl de C- en D-schutters hun kunnen tonen in klas B. In iedere afdeling zijn mini maal vijftien prijzen te verdienen. C: Vaste Baanwedstrijd. Het prijzen- bedrag bestaat hier uit 60% van de in- leggelden, die 0,75 bedragen. D: Vrye Baanwedstrijd. iedere schutter kan hier een onbeperkt aantal kaarten schieten. Het prijzenbedrag is evenals bij de Vaste Baanwedstrijd 60% van de inleggelden, met dit verschil, dat het inleggeld hier 0,35 per serie be draagt. Voorts zal er iedere dag aan de schutter, die de hoogste serie vrije De Nederlanders Ben Staartjes en Kees Kurper zijn woensdag met Red Dcvll als tweede geëindigd ln de vierde race om het wereldkampioenschap zeilen ln de Tem- pest-klasse. die op het Gardameer wordt gehouden. Gljs van Lennep heeft donderdag tij dens de officieuze training voor de Trophy of the Dunes-races, die zaterdag 27 sep tember worden gehouden. met zijn Porsch e908 spider een snelste ronde (4193 meter) gereden In 1 minuut 27,2 seconden (gemiddelde snelheid 172 km per uur(. De Nederlandse coureur bleef vijf seconden boven de ronde tijd waarvoor de Schot Jackie Slewartzorgde. De Hongaar Andreas Balczo Is donder dag In Budapest voor de vijfde maal ln successie wereldkampioen moderne vijf- kamp geworden. De Rus Onlshchenko ein digde op dc tweede plaats. Jl Het Franse amateurelftal heeft donder- ag ln Parijs een 3—2 zege behaald op de amateurs uK IJsland. De doelpunten voor Frankrijk wérden gemaakt door Gulgne- doux, Kohier en Prost. Voor IJsland doel puntten Gelrsson en Hafstelsson. baan behaalt een extra prijs worden uitgekeerd. Deze prijs kan slechts één maal door dezelfde schutter worden be haald. Tenslotte is er de Jubilcumbaan- schietwedstrijd, die openstaat voor alle deelnemers, die de Personele baan (2 kaarten) en Vaste baan (6 kaarten) schieten. In twee klassen zal deze wed strijd verschoten worden. Voor elke klasse worden minstens tien prijzen in eremetaal beschikbaar gesteld. MAASSLUIS De Nederlandse ploeg trampolineturners komt mor genavond in de sporthal te Maassluis uit tegen Zwitserland. De wedstrijd begint om acht uur. Voor Nederland komen uit H. van Diermen, R. de Ruiter, M. van der Zwaard. H. Zoetbrood, N. Jansen of J. Kerkho ven. De Nederlandse damesploeg, be staande uit de turnsters Riet Vink. Lenie Dromers, Nel Spaargaren en Yvonne Vooges, geeft een demonstra tie op de trampoline. Het wedstrijd- programma wordt afgewisseld door lange-matspringen en ritmische gym nastiek van plaatselijke ploegen. AANVANG ALLE KN\'B-WEDSTRIJDEN 4.00 UUR, BEHOUDENS UITZONDERINGEN VOETBAL 2de klas A SIZOQuick Boys 2 NDSMSSC 2.30 3 's-Grav SVRijnsb B 3.00 1 DOTO—Huizen 3.00 1 Koz Boys—Spijkenisse 3 SprangARC 1 2de klas B Barendrecht—CSVD 3 ZwaluwenArnem. 2.30 1 RVVH—Zwart Wit 3.00 3 NoordwijkExcelsior M 3 Ter Leede—HBSS 2.30 3 Meeuwende Zwerver 2.30 3 3 de klas A MelissantMonster 1 Nw LekkerlandNSW 2 PelikaanDie Haghe 2 Zuidland's-Gravenzande 3 Loosduinen—Vlaard. 2.30 2 SSS—Oranje Wit 2.30 3 3de klas B UnicumOapelle 3 Scheven.—Jod. Boys 3.30 1 Spirit—VVGZ 2.30 3 TOGR—JAC 3 Gr Lindt—ASWH 1 4de klas A Voorn eExcelsior P 2 InsulindeTSB 3 MWHoekse Boys 2.30 1 Rozenburg—Maasdijk 3 De LierHVO 2 Piershil—RSM 3.30 1 4de klas B DUNOHeinenoord 2.30 1 OrnasZwervers 3.00 3 KatwijkHermandad 2 MaasdamDSO 3.00 1 Semper —Randstad 3.45 1 4de klas C Schoonhoven—Be Fair 3.00 3 Sportlust—Oegstgeest 3.30 3 SVOW—Floreant 1 UVSWoubrugge 3 Duinoord—Haz Boys 2.30 3 4A West I SAC—VEW 2 AMVJ—SMS 3 HoofddorpZandvoont 2 WOLZeeburgia 2 KIC—AFC 3 VOLLEYBAL Eredivisie dames: Haag '68—AMVJ R 2.30 1 Vredestein—SFC 1 Rapid—Armada 1 Eredivisie heren: Blokkeer—Orawi 4.00 2 LibanonSFC 7.30 1 DTS—DOS 1 AMVJ A—CITO 1 Hoofdklas West dames: Haag 68 2—PVC 4.00 1 Delta—HML CLV 3.30 1 Zaan '69VK Amsterdam 1 Hoofdklas West heren: Punch—Sigi (26/9) 7.30 1 The SmashOctopus (26/9) 2 Haag '68—PVC 2.30 2 BASKETBAL Heren eredivisie A: Haarlem Card—RZ 8.15 2 LandlustSVE 8.30 1 WilskrachtPunch 9.00 2 Heren eredivisie B: SuvrikriBlue Stars 8.15 2 Agon—Flamingo's 8.30 2 TAFELTENNIS Eredivise A: Steeds HogerIrene 1 AMVJ—Hunter 2 3 ScyllaMaasbree 1 B: SVE—NedLloyd 2 WibatsHunter 2 BelcrumScylla 2 3 Hoofdklas A: 21 Up—Phoenix 1 VictoryPSV 1 B: NedLloyd 2Eendracht 2 Treffers—Quick 1 LutoWilskracht 1 C: Ons VermaakMaasv. 3 Never DespairWibats 3 1 TSFTOV 1 D: XerxesSTV/Climax 2 Hunter 3—AMVJ 2 2 JCV—Docos 1 KORFBAL Iloofdklas: ExcelsiorSSS 3 Vriendensch.Ons Eiland 1 Kinderdijk—PKC 2 PemixOr. Nassau 4.00 DKODVES 3.30 Overgangsklas A: SMS—DVO 3.30 ADO—DESTO 3 45 Snel—GKV 3.00 DVS—HKC 3.30 SSS 2O WO 3.30 B: Ijsvogels—KVS 4.00 RZ—Fiks 2.30 PKC 2KOAG Bolnes—DES 2.30 VEOExcelsior 2 4.00 Eerste klas A: TOP—Pernix 2 4.00 ODOExcelsior 3 4.00 Ons Eiland 2Jodan B Tweede klas A: DES 2—ODS 4.00 VEO 3—Valto 4.00 Warmond—TOP 2 4.00 Fiks 2—VES 3 3.45 B: VES 4Avanti 2 3.45 Dijk vogels—VEO 2 3.30 KVS 2—Velocitas 3.45 Pernix 3—ONDO 3.45 DAMMEN Ereklas: LDV—VAD 2 11.00 HuizumVAD DGZTwente HuissenExcelsior Hoofdklas: Het OostenConstant BennekomRDG AlmeloPhilips DCTIJmuiden SIZOQuick Boys 'sGrav. SVRijnsb. B. SprangARC KatwijkHermandad Semper A.Randstad Sp. UVSWoubrugge DuinoordHaz. Boys Het zo teleurstellende SIZO zal tegen Quick Boys weinig kans krij gen het geschonden blazoen wat op te poetsen. De Katwijkers (en zeker Leen de Bestbleken zaterdag te gen ARC een puike partij voetbal te kunnen spelen. Bovendien werden er weer doelpunten gemaakt, reden waarom wij veronderstellen dat aanvoerder Duwel c.s. een moeilij ke middag tegemoet gaan. BELANGRIJK Belangrijk wordt 's Gravenzandse SVRijnsburgse Boys. Ongetwijfeld willen de geel-zwarten zich revan cheren voor het verlies tegen DOTO, maar dat zal tegen de lager geklas seerde v. d. Weiden e.s. geen een voudige zaak zijn. O.i. is de ver zwakte thuisclub die thuis alleen nog maar won favoriet in deze wedstriid, die niettemin veel span ning lijkt te gaan brengen. KANS Dat een geladen ARC met de trieste doelcijfers 119 nu eindelijk weieens niet wil verliezen, is be grijpelijk. Tegen Sprang en in Sprang Capelle krijgt men daar op een reële kans. Want de aanval is juist de zwakke plek bij de tegen stander. Wil ARC dus succes boe ken, dan zal een enkel doelpunt toereikend zijn. Het zou het moreel in ieder geval opvijzelen. ZWAKKER Katwijk lijkt beduidend zwakker in vergelijking met vorig jaar. En juist na het gepromoveerde Her mandad in uitstekende vorm ver keert, lijkt een Katwijks herstel niet tot de mogelijkheden te behoren. De Rotterdamse politiemannen kunnen ongetwijfeld hun vijfde overwinning in successie gaan behalen. ZWAKKE BROEDERS Semper Altius zowel als Randstad Sport mogen wel tot de zwakke broeders worden gerekend. De re sultaten van beide teams zijn inder daad weinig hoopgevend, waarbij vooral de verzwakte Voorschotense formatie nog niet kon imponeren. GARDAMEER De Nederlan ders Ben Staartjes en Kees Kurper zijn woensdag met Red Devil als tweede geëindigd in de vierde race om het wereldkampioenschap zeilen in de Tempest-klasse, die op het Gardameer wordt gehouden. Win naar werd het Britse duo Cldfton Norbury en Colin Turner met Tam bourine. Zij legden de race af in 2 uur 24 minuten en 24 seconden. De Nederlanders deden er een seconde langer over. LEEN DE BEST sterke partij Daarom ook zal het Rijswijkse team middels een overwinning z'n positie op de ranglijst kunnen gaan ver beteren. BENIEUWD Wij zijn benieuwd wat Woubrugge bij UVS gaat doen. De Leidenaars opereren vrij wisselvallig, maar zijn vooral op eigen terrein tot leuke uitslagen in staat Vooral nu Wou brugge na een goede start opeens van Duinoord verloor, is UVS stellig niet kansloos en lijkt een punten deling een haalbare kaart. TEN SLOTTE DuinoordHazersw. Boys ten slotte wordt voor de ploeg uit Ha- zerswoude moeilijker dan men vorige week wellicht veronderstelde. De Hagenaars verrasten toen bij Woubrugge en zuilen ook nu goed zijn voor een puntendelkig. LEIDEN Op zaterdag 8 novem ber a.s. wordt in Leiden voor de eerste ronde van de Europa Cup voor tafeltennissers de wedstrijd gespeeld tussen Scylla en de kampioen van West-Duitsl nd VFL Osnabrück. Scylla komt uit in de normale for matie (v. d. Helm, Bakker en v. d. Berg), terwijl de Duitsers met de topspelers Janssen, Gomolla en Mi- cheilloff verschijnen. UTRECHT In een vergadering van Judokwai-Nederland is besloten deze vereniging te liquideren. De Judokwai-Nederland is daarmee op gehouden te bestaan en is volledig overgegaan naar de Nederlandse Jiu-Jitsu- en Judo Bond. DEN HAAG Het bestuur van de volleybalvereniging Blokkeer heeft zijn tweede team teruggetrokken uit dc hoofdklas van de Nevobo. Het besluit is als volgt gemotiveerd: er zijn een aantal oudere spelers vertrokken, waardoor de ontstane leemte met jeugdspelers moest worden opgevuld. Maar omdat de competitiewedstrijden van het tweede in de week worden gespeeld en het merendeel van de jongens nog op school zit loopt hun studie ernstig gevaar. Bij Blokkeer is men van mening dat men zich daarom beter terug kan trekken en automatisch degraderen, dan het risico te lopen onenigheid met de betrokken ouders te krijgen. Men hoopt volgend jaar wanneer enkele van de jongens van school zijn, het verloren terrein te herwinnen. VOETBAL Kes. 2A: ARC 2—DOTO 2. HeerJ»nsd«m 2Gr Llndt 2. 'sGrav SV 2Noordwijk 2, Excelsior M 2—Katwijk 2. Quick Boys 2 —Zwaluwen 2, TSB 2—PPSC 2. Res, 2B: ASWH 2—VVGZ 2. De Zwerver 2—SHO 2. Monster 2—Zwart Wit 2. Rljsoord 2—RVVH 2. Capelle 2—Zuidland 2. NSW 2—SSS 2 Res. 3A: Haz. Boys 2-^'s-Grav. 2. T^r Leede 2—Noordwijk 3, Die Haghe 2—Sche- venlngen 2, Oegstgeest 2—ARC 3. RCL* Excelsior M 2 Res. 3B: Quick Boys 3— Rozenburg 2, JAC 2—Semper A. 2, Maas dijk 2—Katwijk 3. Loosduinen 2—DUNO 2, Rijnsb. B. 2—Zwaluwen 4. Res. 3C: Spij kenisse 2Spirit 2. HBSS 2—Unicum 3 Excelsior P 2—TOGR 2. CSVD 3—Jodan Boys 3, Zwart Wit 4—Capelle 3. Afd. Lelden, klas I: WSB—VWS. Val ken—Sleutels. TAVV—Alphia Lisser Boys Kagla MVKV—GWS. IA: Quick Boys 9 —SVOW 2, Randstad 2—Ter Leede 3, Rijnsb. Boys 3—UVS 2. 2A: GWS 2—Lisser Boys 3. Kagla 2—Rijnsb. B 4. Leiden 2— Quick Boys 6 Meerburg—VVSB 2 Wou brugge 2—VWS 2. 2B: Haz B. 3—Katwijk 4 Oegstgeest 3—Ter Leede 4 TAVV 3— Noordwijk 4 Quick Boys 7—RCL 4 3A: Alphia 2—Haz. Boys 4 ARC 5—SVOW 4. Kagla 3—Woubrugge 3. SVOW 3—RCL 5. 3B: ARC 7—Koudekerk 5 Haz. Boys 5— Kagla 4, Koudekerk 4Haz. Boys 6. RCL 6—ARC 6. 3C: Lisser Boys 4—GWS 3, Rijnsb B. 5—Katwijk 5. Sleutels—Llsse Unltas—Lelden 3. 3D: Lelden 4—Sleutels 3. Noordwijk 5—RCL 7, Quick Boys 8—Kat wijk 6 3E: Katwijk 7—Ter Leede 5. Lisser Boys 5—Oegstgeest 5, MVKV 3—Quick B. 10, Valken 2—Rijnsb B. 7. 3F: Randstad 5—VVSB 4. Sleutels 4—Valken 3, Unita» 2—Lisser Boys 6. 3G: Katwijk 10—Oegst geest 6. Valken 4—Rijnsb. B. 9. VWS 4— Quick Boys 11. 3H: RCL 8—Lelden S, UVS 3—Sleutels 5. VVSB 5—Lisser B 8. Wou brugge 5—Oegstgeest 7. 3J: MVKV 5—GWS 3. Oegstgeest 8—Valken 5 Ter Leede 7— Katwijk 11. VWS 5—Sp Llsse 2. 3K: St. Bern. 4—SVOW 6. GWS 6—Unltas 3. Kat wijk 12—Lisser Boys 9 3L: Alphia 3— Randstad 6, ARC 8—Haz. Boys 7. GWS 7Koudekerk 6. VOLLEYBAL Ovcrgangsklas IX dames: Syrena—Haag '68 3 (14.30) SVHValbovol 2. Be Fair- Rapid, SDO—Radtus/MVC. GACRljns- burg. Overgangsklas IX heren: Punch 2— HML/CLV (26 9. 21.00), Nljenrode—Val bovol 2. Libanon 2—Achilles (18.30). Ra- dius'MVC 2—AMVJ/R (15.00) Syrena— Hercules 2 (16.00), Sporthal Katwijk: Blokkeer—Hörman (20.00). TAFELTENNIS Ovcrgangsklas F: Irene 3—St. Aloysius, Gispen—Never Despair 3, Belcrum 2— VOZ. J: SVE 2—Excelsior. Les Amis— De Treffers 3. TSF 3—Scylla 4. K: Gos- slma—Elan. Avlolanda—Impuls 2 Wils kracht 2—ATTC/Boot. L: Vriendenschaar —St. Hoger/TSB 3. De Salamanders 3— TOGB. REA—Bloemendaal M: De Vole- wljckersDlveko. Wibats 4—Impuls TOG NOAD. N: 31 Up 2—Quick 3, Hunter '25 4De Salamanders Scylla 5—Victory '55 2. O: Rapidity—St. Hoger/TSB 2. AMVJ 3—Wibats 6. TSF 2—UBTV. P: NedLloyd 3 —Quick 2. Reactie—Wibats 5. DITO—Scyl la 3 Q: HOC—Treffers, De Salamanders 2—De Treffers 2, US—The Victory. KORFBAL 3A: Jodan Boys 2—Warmond 2 Fluks 2—VEO 4, Excelsior 4Ons Eiland 3. Avan ti 3—VES 5 3B: SVN—TONEGO. SEV— DES 3. 4A: DES 4—Pernix 5, Valto 2— TOP 4. Jodan Boys 3—ONDO 3, ODS 2— KVS 4. 4B: TOP 3—SEV 2 Excelsior 6— Dljkvogels 2. Pernix 4Ijsvogels 2. WANDELEN WATERINGEN Wandeltocht door de „Glazen Stad". Start velllnghal te Kwlnts- heul Afstanden; 30 en 40 km (start 10.30 uur), 20 km (13.00 uur) 5, 10 en 15 km (na 13.30 uur). KOUDEKERK: d: Vergunst; a: Pa ling, Adri Zweeris, Arie Zweeris en v. d. Meijden; m: Boon en Van Eg- mond; v: Demoed, Albert Zweeris, De Wit en Brommers. OEGSTGEEST: d: Binsbergen; a: Vooys, Bol, Kraay en v. Duyven- bode; m: De Wekker, Aandewiel en Wieman; m: v. Duyvenboden, Plutei- graaff en v. d. Valk WOUBRUGGE d: De Wit; a: Vermaas en Van Dorp: m: Treurerk Kijk in de Vegte en Schuileniburg; v: Wolr .rs, Kooien, Brunt, v. d. Hoek en Van Reenen. LEIDEN Egon Steuer, de bondscoach van Nederiands studen ten basketbalteam heeft de volgen de sipelers van Bona Stars voor ziirt selectie uitgenodigd: Van Tuyl!, Pley, Van Cleef, De Jong, Wallaart en Maassen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 19