l KRO besproeide Oebeles Edison l_t^n Coen Flink vertelt over de „Scheepsjongens TROTS OP KWALITEIT l vaders en zonen van putten De moord aan de Vestadreef CAROLINA YES 17 VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 POLITIEVERHAAL VAN N. A. M. WIJCHGEL (Van onze radio- en tv-redactie) (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De KRO laat zich graag kennen als „het grote gezin", waarin elk feestje ook echt wordt gevierd. En omdat het nog zo lang duurt tot (in februari) op het Grond Gala du Disque Populaire de aan het pro- I gramma „Oebele" toegekende 1 Eciison (vanwege twee fijne langspeelplaten) wordt uitge- reikt, gingen gistermiddag de glazen rond om de onderschei- ding alvast passend te be sproeien. 't Is altijd weer een vertederende aanblik, als het studio-ontvangst centrum is volgelopen met de feest varkens plus een heleboel prominen ten van het KRO-personeel (zo'n glas moet tenslotte toch collectief worden geheven!) en vadertje Van Doorn, voorzitter en daarmee voor dit be drijf hoogste programma-autoriteit, binnenstapt, handen drukt en dan zijn speech gaat houden. Het was gisteren juist de dag na het jaarlijkse uitstapje van de hele KRO (per extra trein naar Enschede en dan met bussen Duitsland in, he lemaal naar Tecklenburg!) en de in tense verbroedering zweefde nog tus sen het formidabele programmateam van „Oebele" en de blijde felicitan- ten. Mr. Van Doorn zei veel welge- leende en hartelijke waarder- jingswoorden: „Oebele is een volwas- sen programma voor kinderen met ieel goede medewerkers onder wie 'oortreffelijke acteurs, het heeft 'aliteit en niveau, dat weten we liet alleen uit de kritieken, maar ook ran ons eigen bescheiden oordeel". ;r werden namen genoemd en boe- :etten uitgedeeld en dat mocht ook ;st, want „Oebele", ontsproten aan iet brein van regisseur Bram van •kei, is rondweg enig en verdient lens in de vier weken op zaterdag- liddag druk te worden bekeken door jong en oud. V 't Heeft pas één seizoen gelopen en ^aat nu opgewekt het tweede in. ,,OebeleN' is een klein plaatsje, zo'n dorp „waar kinderen graag willen wonen", omdat er van alles gebeurt en het er altijd zo vrolijk is, dat er voortdurend moet worden gezongen en gedanst. Harry Geelen en Joop Stokkermans schrijven resp. tekst en muziek voor de vele originele liedjes en daarom leien zij ook volop in de eer van de "ison, want zonder schrijven geen ingen en zonder zingen geen igspeelplaten. Voor dat zingen zorgden de acteurs 'illem Nijholt en Wieteke van Dort, |ie als Koen de Graaf en Aagje :itsema dé kinderen aanvoeren. Andere vaste figuren in „Oebele" ijn Paulus de Postbode (Ab Heystee) n Augustus Rozegeur (Herman Ink), maar er komen telkens gasten, ider wie vorige winter Willeke Al- irti, Lex Goudsmit, Johan Kaart, 'ees Verkerk en Anton Geesink en it liegt er dus niet om. Zaterdag 4 oktober a.s. is „Oebele" weer op 't scherm: letterlijk gaat dan de poort weer open en het liedje „Welkom in Oebele" wordt vlot ge zongen door Willem en Wieteke, sa men met het kinderkoor van Henk van der Velde, bij buitelende bewe gingen van Olga Dzialiner's kinder ballet en muziek van het Ontembaar Oorverdovend Oebeler Orkest, zoals het programma aangeeft. Er is wel iets veranderd op het dorpsplein: de school (voor enkel prettige lessen!) is afgebroken en er is een park aangelegd. Er komt een museum: het Oebeler Pakhuis voor Lorren en Rariteiten en dat wordt in de eerste uitzending juist geopend. Er volgen tdeze winter heel wat avontu ren: op een keer zal Oebele in een wild-west-stad zijn veranderd, er komt een Oebeler festival, er wordt een circus verwacht en de eerste Ne derlandse jeugdslee-wedstrijden wor den gehouden. Er komen weer jonge muzikanten (in de eerste uitzending is dat een kleine pianiste) en beroemde mensen te gast, kortom, 't wordt weer het kijken waard. 't Is voor ouders, ooms, tantes grootvaders en grootmoeders volstrekt niet verboden, met de kin deren mee te kijken naar Oebele... en er dan eens aan te denken dat er een Edison aan vast zit: voor de „buiten- I gewoon frisse platen op het moeilijke I terrein van het kinderrepertoire", zei de jury die de onderscheiding toe kende. NOS-panel voor Persoonlijk (Van onze radio en tv-redactie) HILVERSUM Na de hoofdfilm, op woensdag 1 oktober a.s., zendt de NOS-televisie voor het eerst het nieuwe programma „Persoonlijk" uit. Hierin worden telkens personen die in de actualiteit staan, ondervraagd. Er is nu een vast panel gevormd voor de ondervraging. Drie hoofdre dacteuren: mr. H. W. Sandberg van Het Parool drs. A. J. Cuppen van De Tijd en gespreksleider W. L. Brugsma van de Haagse Post stelden zich hiervoor beschikbaar. Wie er wordt uitgenodigd voor het „vragenvuur" wordt pas kort voor de uitzending besloten, zodat er niet al tijd gelegenheid zal zijn, dit van te voren mee te delen. AHMEDABAD In de buurt van Ahamedabad (India) zijn giste ren minstens 11 mensen om het le ven gekomen toen een menigte een passagierstrein aanviel. De onlusten in en om Ahmedabad tussen Hin does en Mohammedanen duren reeds een week en hebben naar schatting 500 mensen het leven gekost. HILVERSUM Op vrijdag 3 okto ber a.s. zal de NCRV herinneren aan de tragische gebeurtenissen, die op 1 oktober 1944. juist 25 jaar geleden, zich voltrokken in het Veluwse dorp Putten. Als vergeldingsmaatregel werd het dorp grotendeels verbrand en 600 mannen werden weggevoerd. Binnen enkele maanden vonden 581 van hen de dood in concentratiekam- pe. Rob Mariouw Smit en Jaap Mole naar maakten voor de NCRV een do cumentaire film, waarin de toedracht van de gruwelijke feiten wordt nage gaan en vooral veel plaats is inge ruimd voor de verhalen van hen, die er nauw bij betrokken waren. Er werd ook gefilmd in het Duitse dorp Ladelund, vlak bij de Deense grens, waar vele vaders en zonen van Putten het leven lieten, zoals een ge denkteken daar duidelijk maakt. Aartsbisschop Skrypnik (71) uit New York is op het oekraiens ortho dox concilie te Ottobrunn bij München met algemene stemmen gekozen tot metropoliet van deze kerk. die in Rus land zelf verboden is en alleen in emigrantenkringen in West-Europa, Amerika en Australië bestaat. Een welbekende situatie uit de charmante KRO- I kinderserie Oebele: Willem Nijholt als Koen de Graaf en Wieteke van Dórt als Aagje Ritsema presenteren I meespelend met de kinderen van koor en ballet de dolle toestand in het gastvrije dorp, ergens en nergens I in een heel gelukkig stuk Nederland. j Nog een week geduld en ze zijn er weerer komt deze winter avontuur genoeg in het televisiedorp dat nu een museum rijk is. HILVERSUM Maandag a.s. gaat het gebeuren: NCRV en VARA bezet ten, resp. op Ned. 1 en 2, hun „vaste" televisie-avond. De NCRV begint van dan af aan ook een splinternieuwe, honderd afleveringen tellende serie voor groot en klein, waarin de acteur Coen Flink het verhaal doet van de „Scheepsjongens van Bontekoe". Alleen de ouderen onder ons zullen zich mogelijk nog herinneren, dat 50 jaar geleden de schrijver Johan Fa- bricius een boek liet verschijnen on der deze titel, waarin hij het beroem de scheepsjournaal van schipper Bontekoe- geromantiseerd tot leven bracht. Dat journaal dateert uit 1618 en werd in 1646 bij de boekverkoper Jan Jansz. Deutel in Hoorn uitgegeven. Het verhaalt van een van de onge lukkigste, maar ook avontuurlijkste reizen in de geschiedenis van de Ne derlandse scheepvaart op „Oostinje". In zijn roman heeft Fabricius zich nauwkeurig gehouden aan de feiten, die schipper Bontekoe feilloos in zijn scheepsdagboek vastlegde, niet besef fende, dat hij hiermee een historisch document schreef. Wie was deze schipper Bontekoe? In feite heette hij Dekker: Bontekoe was slechts een bijnaam, ontleend aan de gevelsteen van het café dat zijn vader in Hoorn dreef. Die steen vertoonde „een bonte koe". Vader Dekker was een vermaard man in Hoorn. Hij ligt sinds meer dan vier eeuwen begraven in de Noorderkerk en zijn herberg, met ge velsteen en al, is nog altijd bewaard gebleven. Zijn zoon werd schipper en voer op VANAVOND TE ZIEN Ned. 1 VARA 7.07 uur documentaire over het vroegere komische filmduo Laurel en Hardy. 8.20 uur Engels tv-spel „Alweer een nieuwe huisge note". 9.05 uur Promenadeorkest, Klein Omroepkoor en so listen in opera- en operettefragmenten. 9.45 uur Achter het Nieuws, special. Ned. 2 KRO 7.30 uur Amateur, film van Bertus Klaassen. 8.20 uur Brandpunt. 9.05 uur serie Advocaat Judd: ..de moord in het motel". RADIO YVVWOM» Hilversum I 402 m. NCRV 18.30 nieuws. 18.41 Actualitei ten. 19.00 Wereldpanorama. 19.10 Country and western ru briek. 19.40 Wijd als de we reld: internationale orëntatie in kenk. zending en oekumene. 19.50 Licht platenprogramma. 20.30 Mariken van Nieumeg- hen, hoorspel. TROS: 22.00 Muzikale herinneringen aan vroeger Jaren. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Weer wolf, vervolghoorspel. 23.15 Licht gevarieerd platenpro gramma. 23.45 Actualiteiten. 23.55 Nieuws. 24.00 02.00 Continue op één oor: geva rieerd programma. (01.00—01.05 Niéuws). Hilversum n 298 m.: VPRO 18.00 Nieuws. 18.11 Opspraak, lezing. 18.20 De vrije Gedach te: mens en medemens, lezing. 18.30 Hee: voor onvolwassn- nen, 19.30 Nieuws. 19.35 Crite rium: kunstkroniek. 30.00 De DDR 20 jaar: cultuur en logie. klankbeeld. VARA: Stereo Radio Filharmo nisch orkest en solist. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. Stereo: Licht gevarieerd platenprogramma. 23.55—24.00 ITELEVISIE? VANAVOH Nederland I NOS: 18.50 Kleur: De Fabeltjeskrant. (STER: 18.56 Reclame. NOS: 19.00 Journaal. STER: 19.03 Re clame. VARA: 19.07 Mr. Laurel en mr. Hardy, documentair programma. STER: 19.56 Re clame. NOS( 20.00 Journaal. STER: 20.16 Reclame. VARA: 20.20 Alweer een nieuwe huisgenote. TV-serie. 21.05 Kleur: Promenadeorkest. Klein Omroepkoor en solisten: opera- en operettemelodien. 21."5 Achter het Nieuws Special. NOS: 22.40—22.45 Journaal. Nederland II: NOS: 18.50 Kleur: De Fabeltjeskrant. STER: 18.56 Reclame. NOS: 19.00 Journaal. 19.03 Scala: in formatief programma. KRO: 19.30 Amateur, een film van Bertus Klaassen. STER: 19.56 Reclame. NOS: 20.00 Journaal. STER: 20.16 Reclame. STER: 20.16 Reclame. KRO: 20.20 Brandpunt. 21.05 Kleur: Advo caat Judd. TV-film. NOS: 22.40—22.45 Journaal. BELGIë. Kanalen Neder lands: 2en 10. 18.55 Zand mannetje. 19.00 Luceat: Katho- liek-goedsdienstlge uitzending. 19.30 Overzicht van de tv-pro- ■gramma's van de komende week. 19.45 Hier spreekt m Nederlands. 19.50 Zoeklicht. 19.55 Mededelingen en weerbe richt. 20.00 Journaal. 20.25 Boe merang '69 3). 20.55 De leeuwe rik, van Jeari Anouilh. 22.35 Journaal. 22.40 Living theatre. 23.05 Fllmreportage van Mann Simon. Grammofoonplatenprogramra Draadomroep vanavond: An- tonin Dvorak. I. Slavische Rhapsodle in D gr.t. op. 45 nr. 1; II. Slavische Dans in As gr.t. op. 46 nr. 3.: III. „Rusal- ka". 2e en 3e bedrijf. R\I>IO dy Becker-Show. (G.00-6.05 Nieuws). NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Lichte grammofoonmuzlek met nieuws en actualiteiten. 8.00 Nieuws. 8.11 Stereo: Muziek van Het Leger des Heils (gr). 8.30 Nieuws. .8.32 Stereo: Se- mi-klassieke orkestmuziek (gr). 9.10 Theologische Ether leergang. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de huisvrouw. 10.15 Stereo: Londens Symfonie-or kest (gr). 10.55 Tentoonstel- lingsagenda. 11.00 Nieuws. 11.02 Vrede en ontwikkeling, lezing. 11.15 Solarium: hoogtezonpro- gramma voor iedereen. 11.55 Mededelingen. KRO: 12.00 Ste reo: lichte grammofoonmu zlek. 12.14 Marktberichten. 12.16 Overheidsvoorlichting. 12.26 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. KRO: 12.41 Actualiteiten. 12.50 Zonder grenzen: over missie en zending. Christian Science: 13.00 Strek uw hand uit, vraaggesprek. N.O.S.: 13.15 Verzoekplatenprogramma voor de militairen. KRO: 14.00 P.M.: Speciale Firatoeditle: gevarie erd programma. (16.00-16.02 Nieuws). N.O.S.: 16.30 Inzet: programma over amateu ristische muziekbeoefening. HIRO: 17.00 Hiro-magazine. 17.15 Gasten van de week. KRO: 17.30 Muziek voor t(w)ieners. 18.19 Uitzending van de C.H.U. HILVERSUM II. 298 m. VARA: 7.00 Nieuws en och tendgymnastiek. 7.23 Weekend: jeugdprogramma. VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Van de voorpagina. 8.15 Z.O. 135: gevarieerd program ma. 10.30 Filmmuziek (gr) 10.50 Voor nu en later, lezing. 11.00 Nieuws. 11.02 Een nieuw ge luid: kennismaking met jonge artiesten. 11.25 Afrikaanse kro niek. 11.45 Klatergoud, muzi kaal feuilleton. 12.15 Stereo: Lichte grammofoonmuzlek. 12.30 Actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.11 VARA-varia. 13.13 Actualiteiten. 13.20 Ste reo: Licht platenprogramma. 14.00 Uitlaat: voor twintigers. 14.35 Radio Jazz Magazine. N.O.S.: 15.00 Frans-Dults-En- gels. een luisterprogramma. 16.00 Nieuws. 16.02 Programma voor blinden en slechtzienden. VARA: 16.15 De Amsterdamse Politiekapel. 16.35 Artistieke Staalkaart. 17.10 Seml-klasste- ke opera-aria's (gr). 17.55 Me dedelingen. HILVERSUM III. 240 m en FM-kanalen. KRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Djlnn: gevarieerd programma. (10.00 en 11.00 Nieus). N.O.S.: 12.00 Nieuws. 12.03 Informatie over nieuwe langspeelplaten. NCRV: 13.00 Nieuws. 13.03 Licht platenprogramma met verzoeknummers. (14.00 en 15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws. 16.03 Licht gevarieerd muziek programma. 17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Sportshow met lich te grammofoonmuziek. TELEVISIE' ■HÉigig MORUE-V NEDERLAND I TELEAC: 10.30-11.30 Orga niseren en leiding geven - les 1: Statistiek - Les. 1. N.O.S.: 16.00 Journaal. AVRO: 16.02-17.25 Voor de kinderen. 17.25-17.35 Het Monster van Loch Ness. filmreportage, universiteit. BELGIë: Nederlands progr. Kan. 2 en 10. 16.00-18.00 Volks- het geheim van de degenstok K@1 COEN FLINK Oost-Indië. Zijn beroemde reis begon hij op 28 december 1618, met het schip „ghenaemt Nieu-Hoorn, ghe- mant met 206 eters, groot omtrent 550 lasten, met een Oosten-Wint" al dus meldt het journaal. Wat er allemaal gebeurde, gaat Coen Flink vertellen, telkens in 9 mi nuten, aan het begin van elk NCRV-tv-programma, behalve op za terdagavond Ned. 2. Voordat maandag de eerste afleve ring verschijnt, wordt er een docu mentaire film over Hoorn uitgezon den. De camera's draaiden op straal, in een café, in het stadsarchief, op de zolders van het stadhuis, op daken en op botters. Er is ook een gesprek tussen Johan Fabricius en Coen Flink te horen. VANAVOND TE' HOREN Hiln i cm TROS 7.50 uur lichte platen-. 8.30 uur abel spel „Mariken van Nieumeghen". 10.00 uur Sentimental journey. 10.45 uur misdaadspel „Weerwolf", deel 4. 11.15 uur Relaxez-vous. Hilversum II VPRO en VARA 7.35 uur Kriterium, kunst nader beschouwd. 8.00 uur Cultuur en ideologie: de DDR 20 jaar. 9.00 uur concert Radio Filharmonisch orkest. 10.50 uur lichte platen. 79 „Ik kom zo gauw mogelijk terug," zei Verster die dank baar was dat hij Terwindt hier niet alleen hoefde achter te laten. Hijzelf was té onbekend met deze buurt om op zich te durven nemen, dat hij bij een eventuele achtervolging de vluchteling niet kwijt zou raken. Terwindt protesteerde nog even, maar Meijer liet zich niet ompraten. Verster verwij derde zich snel. Zijn blik gleed naar alle kanten, waakzaam alles bespiedend, zijn oren waren gespitst om elk verdacht geluid op te vangen en zijn hand was in zijn zak om de kolf van zijn revolver geklemd. Ongehinderd arriveerde hij aan het bureau waar hij zich meldde, een vluchtige uitleg van zijn komst gaf en naar .hoofdinspecteur Van Dijk vroeg. „Die is niet aanwezig," antwoordde de wachthebbende brigadier. „Inspecteur Van der Zande is nog boven en die weet hiervan," mengde zich een agent, die bij de ingang van een aangrenzend vertrek stond, in lift gesprek. Hij keek de brigadier vragend aan. „Als ik die even kan spreken, dat is evengoed," haastte Verster zich te zeggen, die zich het samenwerken met Van der Zande en de prettige indruk die deze indertijd op hem gemaakt had nog heel goed herinnerde. „Breng meneer er dan maar heen," besloot de brigadier. Verster volgde de agent terwijl hij achter zich zijn komst telefonisch hoorde aankondigen. Van der Zande ontving hem met spontane hartelijkheid en wenste hem geluk met zijn spoedig herstel. Daarna vroeg hij naar de reden van zijn komst. Verster vertelde hem hoe hij dadelijk na het verlaten van het W.G. naar Terwindt was gegaan. Dat deze op het punt had gestaan een verkregen inlichting over een ontmoe ting van Boekels met een meisje te gaan onderzoeken. Dat hij aangeboden had hem te vergezellen en wat daarna ge beurd was. Van der Zande was een en al aandacht. „Een moment," zei hij toen Verster zweeg. Hij draaide een telefoonnummer en was even later met Van Dijk in gesprek. Met zo weinig mogelijk woorden lichtte hij deze over de toestand in en na een korte gedachtenwisseling legde hij, tevreden glimlachend, de hoorn weg. „Ziezo, dat is in orde. We kunnen over de nodige manschappen beschikken," deelde hij opgewekt mee. Nog geen tien minuten later verlieten twaalf .mannen van de recherche het bureau om zich, langs diverse wegen, naar de bewuste stegen te begeven. Daarna volgden Verster en Van der Zande in een snel tempo. Toen ze in de zijstraat waren gekomen en daar noch Terwindt, noch Meijer konden ont dekken verhaastte Verster zijn pas. Bij de hoek van de steeg bleef hij als vastgenageld staan. Behalve twee van him eigen agenten, die van het andere eind langzaam op hem afkwa men, was er niemand te zien. De andere agenten waren bezig de hele omgeving if inspecteren. Verster stond noE steeds sprakeloos toen Van der Zande zich bij hem voegde. Het was een volkomen raadsel. Had Geurtsema geprobeerd er vandoor te gaan en waren ze hem gevolgd? Of waren ze in een gevecht geraakt en overmeesterd en daarna ergens binnen gedragen...? „Ik begrijp er niets van." mompelde hij uiteindelijk. „Dat lijkt niet zo mooi, hè?" bracht Van der Zande hun teleurstelling onder woorden. Verster gaf geen antwoord. Zijn blik had zich speurend op de grond gericht. „Heb je een zaklantaarn?" vroeg hij. „Ik heb er een. meneer," antwoordde een der agenten die zich bij hen gevoegd hadden. „Dank je," zei Verster. Hij nam de lantaarn en liet het licht op het plaveisel schijnen. „Kijk 'ns,". Hij wees Van der Zande een brede streep waarlangs over enkele meters iemand, of iets zwaar gesleept was. Speurend verlichtte hij een ander gedeelte van de grond. „En hier..." hij boog zich voorover om nauwkeurig te zien, „dat is bloed. Ze hebben dus blijkbaar gevochten en iemand is verwond geraakt, hoewel niet erg zo te zien. Maar er is ook iemand gevallen en weggesleept en dat moet haast wel zeker Terwindt of Meijer zijn geweest vrees ik." „In ieder geval kan dat niet geruisloos gebeurd zijn en is er allicht iemand te vinden die er iets van gehoord of gezien heeft. (Wordt vervolgd) Smidje Verholen en het geheim van de 1331: Smidje Verholen sliep eens heerlijk uit en liet zich de volgende och tend door een vakbekwame kellner gezellig verwennen. „Hier is thee voor meneer", lispelde de kellner be schaafd. „En mocht meneer nog andere wensen hebben, dan hoeft meneer slechts één kik te geven. Maar de smid kreeg weinig kans om kikken te geven, want juist op dat moment traden Gozewijn van Uylen en hoofdinspecteur Maffe- laer de eetzaal binnen. .Nou!? Wat heb ik U ge zegd?". riep de H.I. trots. „Beste bedden, hè, hier in het Splendid Hotel. En dat ontbijt van knapperverse kadetjes is ook niet mis. Oejoejoei, wat een mand vol! Eigenlijk veel te veel voor een vent alleen." Hij wierp begerige blikken op de lekkere broodjes en het was duidelijk, dat hij zich afvroeg of hij nu ja een kadetje of néé een kadetje zou nuttigenMaar Gozewijn van Uylen sloeg weinig acht op de twijfelachtige hoofdinspecteur. Hij richtte zich plechtig tot zijn vriend en zei: „Verholen, die sakkerlootse rekening van je in dit dure hotel is al door mij betaald. Dat is dus in orde. Neezeur nou niet. Jij hebt mijn leven gered en mijn schat gevonden. Mag ik dap misschien wat te rugdoen? Juist! Daarom heb ik nog een grote verrassing voor je. Ga maar eens gauw met me mee. Er staat al een taxi klaar." „Gaan jullie weg'" informeerde hoofdinspecteur Maffelaer. „Da's toch spijtig van al die lekkere kadetjes Er IS ten slotte voor betaald, nietwaar? Heeft er misschien iemand iets op tegen, dat ik..." Meer zei de brave H.I. niet. Hij bond zich een servet om, en bracht even later al een rijkelijk beboterd kadetje naar zijn gul zige mond. JMet zijn volle gewiclu hing de schipper aan het touw loeizaam trok hij het binnenboord. Lappie stond vol ing toe tc kijken. Als zeelui aan het werk zijn, moeten Ptten zich er niet mee bemoeien, had de schipper hem jd. Plotseling schoot de schipper met een ruk achteruit. Mopperde wat maar schrok ontzettend, toen hij besefte, l(jei touw geen Jonas had meegebracht. Lappie ontdekte twee handen, die krampachtig het spuigat vastbicl- ''Daar!" riep hij en de schipper greep onmiddellijk in. jas het zo gebeurd. Jonas werd aan zijn broek binnen boord gehesen en liep strompelend, door Lappie onder steund, naar de kajuit. De schipper had een oud petro- leum-kacheltje voor de dag gehaald cn aangestoken. "Zo. •die ouwe kamerjas zal je wel wat opwarmen, als je die nat te plunje.uit hebt getrokken", zei hij vaderlijk. En nou ga üc weer, anders komt m'n schip teveel uit de koers." En weg was de schipper. Lappie verzorgde Jonas moederlijk. Nadat hij hem van zijn natte kleren had ontdaan, trok Jo nas de kamerjas aan. Daar zat hij nu, die arme Jonas, bib berend van de kou bij het kleine olickacheltje FERDNAND 1 <s> •TvrA'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 17