Susje van rijksweg gedrukt: waalf mensen licht gewond Griekenland uit Raad van Europa Prins Claus opent Zeister Slot krant van FORMAAT Groot oponthoud bij de Moerdijkbrug Peerke was een goede jongen Rembrand ts j landschap RAPPORT VAN DER STOEL: Studenten verstoren vergadering Arjos: Rapport Achttien goed Britse troepen versterken «reep Rothschilds - kortstondig avontuur W aarom gaat filmproduktie zo slecht? Hebben ze die kever wéér veranderd! VWJOAG 26 SEPTEMBER 1969 Moeder getuigt ANTWERPEN „Peerke was een ede jongen", zei de moeder van de lervoudige Belgische moordenaar erke Verhaert gisteren voor het if van Assisen in Antwerpen. Zij is een van de getuigen, die zowel or de openbare aanklager als door verdediging waren opgeroepen. Peerke's vader, een 62-jarige dia- antwerker, verklaarde dat hij het tijd goed met zijn zoon had kunnen uiden, ook al vochten ze wel eens. (olgens zijn moeder was Peerke door Duwen op het slechte pad geraakt, tij zou door zijn neef Jef Tops tot len zijn aangezet. Met deze neef >egde hij in 1960 een gewapende ;rval, die beiden in de gevarigenis icht. n februari zou Peerke tegen Jef ds hebben gezegd: „ik, klein man ie, heb drie mensen kapot gescho- En hij liet de geweren, waaraan bloed kleefde, nog zien. De neef gisteren dat hij het zich niet meer precies kon herinneren. Hij sterde niet naar alles wat Peerke, want deze zei zoveel... )p een vraag van de president of irke wel eens bebloed was lisgekomen, antwoordde diens ier: „Ja, maar dat zal wel van het apen zijn geweest." len schoonzuster van Peerke, bij hij na zijn ontslag uit de gevan- ïis in 1967 in de kost ging, ver- larde dat de verdachte een rustige igen was en geen drinker. Vandaag kwamen de openbare aan- iger en de verdedigers aan het Tegen een typisch Hollandse achtergrond aan de Amstel- uijk bij 't Kalfje, de plaats waar Rembrandt dikwijls schilderde ithulde gistermiddag mevrouw ezelaar het nieuwe standbeeld m de beroemde kunstschilder, haar echtgenoot vervaardigd had. (Van een onzer verslaggevers) DORDRECHT Op rjjksweg 16, een kilometer voor de Moer- dijkbrug, is gistermiddag een autobusje uit Luik van de weg afgeraakt en in een greppel ge komen. Van de inzittenden wer den twaalf mensen licht gewond. Zij liepen arm- en beenbreuken en snqwonden op. Het busje, waarin 21 mensen za ten, was op weg naar St. Nicolaas. Op een moment moest chauffeur M. Derwa afremmen omdat een voor hem rijdende wagen zijn snelheid verminderde. De bestuurder van de truck met oplegger, de heer C. K. uit Spijkenisse, die achter het busje reed, merkte dit te laat op. Om te voorkomen dat zijn wagen op het busje zou botsen, zwenkte hij de inhaalbaan op. Hierbij raakte hij echter het busje, met als gevolg dat dit van de weg werd afgedrukt. Consternatie Bij de passagiers ontstond conster natie. Er werd spoedig hulp geboden. De gewonden werden naar zieken huizen in Dordrecht gebracht. De meesten konden na behandeld te zijn, weer weg. Zeven, overigens licht ge wond, moesten achterblijven. Het ongeluk veroorzaakte een langdurige stremming voor het verkeer op de rijksweg. DEN HAAG Griekenland voldoet niet meer aan de voor waarden voor het lidmaatschap van de Raad van Europa. Als Griekenland zich voor het eind van het jaar niet uit. de Raad te rugtrekt dient het land ge schorst te worden uit zijn recht op vertegenwoordiging in de Raad, tot op de dag waarop in dat land opnieuw een democra tisch parlementair regiem func tioneert. Dit schrijft mr. M. van der Stoel, afgevaardigde van Nederland in de Raad van Europa, in een rapport aan de Europese Assemblee. Volgende week donderdag za'l de Raad het rap port behandelen. Uitvoerig beschrijft mr. Van der Stoel de ontwikkelingen in Grieken land sinds 1 januari. Zowel in Grie kenland als in internationale zaken schijnt het huidige regiem steeds meer geisoleerd te raken. Het voert een politiek die neerkomt op het zich ten koste van alles vastklampen aan de macht, aldus mr. Van der Stoel, tevens lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Het verzet in eigen land neemt toe, „van heel ver links tot heel ver rechts". In dit verband wijst de heer Van der Stoel op het feit, dat de bestaande Centrumpartij en de rechtse partij elkaar zeer dicht zijn genaderd op het punt van een pro gram voor een overgansregering.Hij noemt dit een „verheugende ontwik keling". Beide partijen beseffen dat door samenwerking thans de laatste kans zal ontstaan om een terugkeer naar de democratie mogelijk te ma- Maar er moet van buitenaf veel sterkere druk op het regiem worden uitgeoefend. Vooral de Amerikanen hebben in dit opzicht een belangrijke rol te vervullen. Ons land zou er goed aan doen blijk te geven van onze voortdurende bezorgdheid over de huidige situatie in Griekenland, aldus mr. Van der Stoel. In Tilburg TILBURG Ongeveer dertig linkse studenten hebben gisteren dé vergadering van de structuurcommis sie van de Katholieke Hogeschool in Tilburg verstoord. Ze stelden de eis dat het overleg wordt gestaakt „zo lang huidige machthebbers, senaat en curatoren zich niet distantiëren van de plannen van minister Veringa". Op de vergadering werd voor het eerst gesproken over de gewenste toekomstige bestuursstructuur van de Hogeschool. Vertegenwoordigers van de vijf Hogeschoolgeledingen woon den het overleg bij. Voorzitter mr. P. Kuypers verdaagde de vergadering. Tevoren had de groep de kamer bezet van de gedelegeerd curator, drs. H. Loevendie, waar een zakelijke conferentie aan de gang was. Het vergaderende gezelschap onder wie curator dr. H.J. Bartels, oud-staatssecretaris van volksgezond heid verliet onder protest het ver trek. In de algemene ledenvergadering van de Amsterdamse studentenvere niging Asva is gisteravond een motie aangenomen waarin het voorstel van de wetenschappelijke staf voor een interimbestuursregeling van de Amsterdamse Universiteit op een ■ïantal essentiële punten overeenkomt met de wensen van de studenten. De ASVA en de staf besloten gezamen- 'ijk op te treden tegen het ontwerp van de rector-magnificus, prof. mr. A. D. Beltnfante. DEN HAAG Het dagelijks bestuur 1 van de Anti-revolutionaire jongeren studieclubs noemt de vrijblijvendheid waarmee met name een aantal katho lieke jongeren zich tegenover christe lijke uitgangspunten opstelt, veront rustend. In een reactie op de tot nu toe be reikte resultaten van de Groep van Achttien, staat dat de Arjos hiermee wel kan instemmen. Alleen vragen de zes uitgebrachte programmatische rap porten steeds om een nadere concreti sering. Een prioriteitenschema mag ook niet ontbreken. Waar de Arjos uit wenst te gaan van de noodzaak van een creatief beleid tot vernieuwing van de samenleving, denkt zij bij partners voor het verwe zenlijken van zo'n beleid, niet aan de VVD. LONDONDERRY Britse troepen hebben hun greep versterkt op de Noordierse stad Londonderry waar militante protestanten en roomska- tholieken woensdagavond weer slaags met elkaar zijn geraakt. Soldaten richtten wegversperringen op, sloten de voornaamste wegen af en houden nu toezicht op de rk-wijk Bogside. Woensdag is hier een dode gevallen. De politie houdt het op moord, maar vooraanstaande figuren uit de stad verwijten de Britse solda ten niets gedaan te hebben toen de man werd gedood, terwijl zij toch vlak in de buurt waren. AMSTERDAM De Amsterdamse rechtbank heeft besloten de zaak te gen de 29-jarige in Paramaribo gebo ren elektromonteur J. K. uit Amster dam, aan te houden voor een nader psychiatrisch onderzoek. Eerder was tien jaar gevangenisstraf tegen de Surinamer geëist wegens zes inbra ken, waarbij twee bejaarde vrouwen waren verkracht en een 77-jarige mevrouw ernstig was mishandeld. Het onderzoek zal worden verricht door prof. Kloek, geneesheer-direc teur van de psychiatrische observa tiekliniek in Utrecht in samenwer king met de Haagse zenuwarts, F. E. A. Blom, die van Surinaamse af komst is. De preisdent van de recht bank, mr. W. S. Dacosta, merkte op dat deze nieuwe vorm van samen werking bij een psychiatrisch onder zoek wellicht ook voor de toekomst vruchtbaar kan zijn. Kasteel gerestaureerd (Van onze correspondent) ZEIST Prins Claus zal 8 oktober het voor bijna tien mil joen gulden gerestaureerde Zeis ter Slot in Zeist officeel openen. De restauratie van het uit de 17e eeuw daterende kasteel heeft negen jaar geduurd. De geschiedenis van dit slot is nauw verwant aan de historie van Zeist en aan die van ons koningshuis. In geen ander tydperk hebben de Nassau's zoveel lusthuizen en paleizen gebouwd als in de 17e eeuw. Het slot in zyn huidige vorm dateert uit 1677. Voordien heeft op vrjjwel dezelfde plaats een ander kasteel gestaan, dat herhaaldelijk werd geplunderd. Hernhutters Het kasteel raakte in een toestand van verval, werd onbewoonbaar en tenslotte gesloopt. In 1677 kreeg Wil lem Adriaan van Nassau, toestemming om het gesloopte Huys van Seyst te herbouwen. In 1747 werd het slot na enkele tientallen jaren door de Nas sau's te zijn bewoond, verkqcht aan de Amsterdamse ijzerkoopman Cor- nelis Schellinger, de financier van de eerste nederzetting van de Hernhut ters in Nederland, die nog altijd in Zeist wonen en een belangrijk stem pel op deze plaats hebben gedrukt. Later is het meer en meer in verval geraakt tot het in 1924 met zeven hectare bijbehorende grond voor 130.000 gulden door de gemeente Zeist werd gekocht. Het slot heeft sindsdien huisvesting geboden aan tal van or ganisaties en instellingen. Eerst in 1954 besloot de raad pogin gen te gaan ondernemen het gebouw in zijn oorspronkelijke historische staat te herstellen. De talrijke ruim ten van het slot zijn volgens de oude stijl ingericht. De totale inrichting heeft ruim zes ton gekost. De restau ratie is uitgevoerd onder leiding van ir. J. B. Baron van Asbeck. T entoonstelliiigen Het gerestaureerde Zeister Slot, dat bestaat uit een hoofdgebouw met twee loodrecht daarop staande zijvleugels omgeven door een slotgracht, zal een belangrijke plaats moeten gaan in nemen in het sociale en culturele leven op plaatselijk en regionaaal en 7.o mogelijk op landelijk niveau. Er kan in ruime mate kunst worden be oefend, terwijl doorlopend tentoon stellingen zullen worden gehouden. Daarnaast kunnen in het slot congres sen worden gehouden tot een maxi mum van 200 deelnemers. AMSTERDAM. Het hoofd bestuur van de Nederlandse Bio scoopbond heeft een commssie in gesteld, die een onderzoek zal in stellen naar de Nederlandse film produktie, de distributie en de vertoning van Nederlandse speel films. en korte films. Voorzitter is mr. J. A. van Lan- schot Hubrecht, algemeen secretaris van de Ned. maatschappij voor nijverheid en handel. Aanleiding is bezorgdheid over de ontwikkeling van de speelfilmpro- duktie. Hoewel de geldmiddelen voor de produktie niet toereikend kunnen zijn, hebben toch in de loop der jaren overheid en film- en bioscoop bedrijf bedragen van betekenis be schikbaar gesteld. Toch kwam er geen produktie die brede lagen van de bevolking aanspreekt. De laatste jaren is er in het alge meen onvoldoende communicatie tussen Nederlandse filmer en pu bliek. Dit geldt ook voor de ver vaardiging van de korte films. De commissie moet op korte ter mijn haar bevindingen rapporteren en zo nodig voorstellen doen voor een ingrijpende verbetering. De 23-jarige David, zoon van de Parijse bankier Guy de Rothschild, heeft even een spannend avontuur beleefd. Een amateur gangster, Joseph Stadnik, heeft na melijk kans gezien hem twee miljoen frank onder bedreiging afhan dig te maken. Stadnik, die binnen wist te drin gen in de woning van David aan de Avenue Raphael, en alle aanwezigen met een pistool in bedwang hield, eiste het bedrag, dat echter niet direct voorhanden was. David tele foneerde zijn vader om het geld, die het zelf, na raadpleging met de po litie, kwam brengen. Hij moest vervolgens de „kidnap per" naar een veilige plek aan de rand van Parijs brengen, maar in het drukke centrumverkeer kon de politie de wagen klem rijden en na een kortstondig gevecht werd Stad nik gearresteerd. Hij ligt nu met een hoofdwond in een Parijs ziekenhuis. Voor de Rothschilds is het avon tuur voorbij. Denk je - nu zal de kever wel hele maal af zijn of ze hebben daar in Wolfsburg weer iets gevonden dat nog beter kan. Zo werd het uitstekende knopje van de binnenlichtschakelaar vervangen door een verzonken schuifje. Zo werd de carburateur gewijzigd en kwam er een nieuwe oliebadluchtfilter. Boven dien werden front en sierring van de snelheidsmeter gematteerd. Of ze niets beters konden vindend Nee, iets beters was er niet te vinden. En meent u dat zulke veranderingen wat gezocht aandoen, dan hebt u ge lijk. Want reken er op dat er geducht gezocht is om in die kever 1970 nog iets te verbeteren. Zelfs de allerklein ste onvolkomenheden irriteert ze bij Volkswagen onmatig. Wat wil je ook. Met die mentaliteit zijn ze groot ge worden. Vraag meteen «en proefrit aan. Al was het alleen al om te ontdekken hoezeer de nieuwe kever een auto van de zeventiger jaren is. Wat die kevers kosten? U heeft al een kever 1200 vanaf ƒ4855.20, een 1300 vanaf ƒ5555,20 en een 1500 vanaf ƒ5857,60. Alle prijzen inclusief BTW en af Amersfoort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 15