overtuig u einde bejaarden VAN REEUWIIK INDIA Minister krijgt te weinig geld voor de woningbouw KRITIEK WONINGRAAD OP KABINET 'Er zijn belangrijker dingen in het leven dan kaas uit het vuistje'schrijft ons een dame uit Assen. Mxein tegen tankauto: drie doden Bruine eieren in de mode Beter... mooier... goedkoper Originele, handgeknoopte TAPIJTEN Zoet gevaar Open brief aan Heinemann Nixon sprak met premier Israël 13 VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 Bovendien zou er voor de be- ,.Het zo triest dat de bejaarden van nu. die onze welvaart liebben opgebouwd, het minst deel hebben aan die welvaart." Een uitspraak van mevrouw N. Soetens, bestuurslid te Rot terdam van de Politieke Partij Radikalen (PPR). Gisteravond vertelde ze me dat uit een enquête, die ze in juni pegon op wens van de Rotterdamse PPR-afdeling, blijkt dat de bejaarden er erger aan toe zijn dan mensen die van een minimum loon moeten leven. ^let rapport dat deze week gereed kwam heeft de PPR ertoe gebracht gisteren te Rotterdam een handtekeningenactie te be ginnen. Doelstelling: het bepleiten bij het gemeentebestuur van ben bejaardenpasje dat recht geeft op gratis openbaar vervoer, feratis toegang tot de musea en diergaarde en een verlaagde toe gangsprijs voor de schouwburg. in Rotterdam een r\j- Gltende bibliotheek, een rqdend stkantoor en een rijdende >ktersspreekkamer voor een ïregeld „fitheids-onderzoek" loeten komen. Mevrouw Soetens in het igeljjks leven lerares Spaans 5 sinds februari bij de PPR. jiVaarom ze politiek geïnteres- serd is? „Ik interesseer me voor mens die in verdrukking >mt, en als eenling kun je in samenleving zo weinig doen." Toch zorgde ze in haar eentje weliswaar met steun van idere PPR'ers voor een iest rapport over de situatie in onze oudere mensen. Part noch deel Mevrouw Soetens concludeert dat e jachtige maatschappij niet is af- itemd op mensen, die het wat kal- r aan moeten doen. „Alles moet egensvlug gebeuren. Razendsnel de automatische deuren van bus en metro zich. Hoewel de ïjaardentehuizen vaak op afgelegen jnten j^rrijzen, heeft in Rotterdam REI1 het niet steeds nodig geacht haltes ten gunste van deze te- zen te verleggen. eden: het ritme van de bushaltes niet verstoord worden". Het is nptomatisch voor het verbannen i de oudere mens uit het levensrit- i de samenleving. 1USSEL Op een automatische lakte overweg nabij Halle, ten :n van Brussel, is gistermiddag een uur de D-trein Parijs - Am- dam in botsing gekomen met een tse tankauto. He personen de beide Franse nbestuurders en een bijrijder op uit Karlsruhe afkomstige tank- I !-= zyn om het leven gekomen. P chauffeur van de auto en een hse treinpassagier werden ernstig pnd. Er was voorts een twintigtal 1 gewonden, onder wie enkele Ne- pnders die na verzorging in een jenhuis te Halle hun reis hebben hen voortzetten. p tankauto, die geladen was met I gelukkig onontvlambaar oplos- del moet ondanks waarschuwen- fode lichten de overweg zijn opge- wi toen de D-trein naderde. De De ravage na de botsing. Rechts de resten van de vrachtwagen. kracht van de botsing was zo groot, dat de lokomotief van de spoordijk viel, de beide machinisten verplet terend op him post. Ook de postwagen en twee rijtui gen ontspoorden. De tank van de auto werd circa 80 meter weggeslingerd en verielde een seinhuisje. Het spoorverkeer was ter plaatse volledig gestremd. De internationale treinen naar Parijs moesten worden omgeleid over Charleroi. Israël bombardeert stellingen Egypte TEL AVIV Israëlische straalja gers hebben gisteren opnieuw Egyp tische stellingen in de zuidelijke sec tor van het Suez-kanaal en aan de westkust van de Golf van Suez ge bombardeerd. De aanval werd uitge voerd wegens de onophoudelijke schendingen van het bestand door Egypte. Alle Israëlische toestellen zouden veilig op hun basis zijn te ruggekeerd. MEVROUW SOETENS: roeren zich minder dan jeugd. Huib Goudriaan ,.Het bejaardenoord is een opslag ruimte voor mensen, die niet meer meedoen in de maatschappij", was de emotionele opmerking ven de be woner van een bejaardenflat. Maar de bejaarde wordt niet alleen op een discriminerende wijze buiten het leven van de gemeenschap ge plaatst. Hij heeft ook part noch deel aan welvaart of welzijn, aldus het rapport van mevrouw Soetens. Tien procent van onze bevolking (de bejaarden) heeft geen deel aan de welvaart. Landelijk zou de AOW moeten worden opgetrokken tot een redelijk inkomen, maar de schamele verhoging, die er na de prijzensprint van dit jaar afkan, betekent nauwe lijks verlichting. Niet onbezorgd Ook al omdat de meeste pensioe nen niet waardevast zijn en boven dien gebaseerd op oude, te lage lo nen, is de oude dag meestal verre van onbezorgd. Nog altijd ontvangen AOW'ers geen vakantie-uitkering ofschoon de toenmalige minister Veldkamp reeds in 1965 de SER ver zocht hierover advies uit te brengen. Van de bijstandsgerechtigden is dan ook 60 procent de 65 gepasseerd. En toch geldt voor de Bijstandswet: de bejaarde wil er geen beroep op doen, uit angst zijn onafhankelijk heid te verliezen. Voor velen kleeft aan de Bijstandswet de gedachte van armenzorg en bedeling; het wordt als een schande gevoeld na een leven van hard werken hierop een beroep te moeten doen. Hard werken. Mevrouw Soetens be- Triest rapport van Rotterdamse klaagt ons allen aan In de krant van vandaag weer de rubriek LS, die we gens vakantie van LS-redac- teur Huib Goudriaan enige weken werd onderbroken. de nadrukt dat de meesten zo hard heb ben geploeterd, dat ze toch vinden dat ze het nog nooit zo goed hebben gehad. „Ze beseffen niet meer wat ze tekort gekomen zijn en nog tekort komen. Hun leven bestond uit hard werken-en zuinig aandoen. Geld voor ontspanning kon er niet af. En is eenmaal de oude dag aange broken, dan is men zo gewend ge raakt aan dit leven van onthoudin- men altijd heeft moeten missen." gen, dat men niet meer beseft, wat, Vaak kleurloos Uit de vele gesprekken met bejaar den, kwam vaak hetzelfde beeld naar voren. Eerst verklaarde de bejaarde tevreden te zijn. Hij kon rondkomen. Bij doorvragen bleek dat „rondko- "men" een heel karig natje en droogje betekent. De kachel gaat laat aan, de kleding wordt maar af en toe vernieuwd; voor het eten wordt niet al te veel geld uitgegeven, vakantie kan er meestal niet af, naar de stad gaat men weinig, want de vervoerskosten spreken een woordje mee. „Er zijn bejaarden die hele dagen uit het raam zitten te staren. Het is een kleurloos leeg bestaan in een tijd waarin vrijetijdsbesteding, ontspan ning, creativiteit en zelfwerkzaam heid vaak gehoorde kreten zijn." Een apart probleem in het geheel van de bejaardenzorg is het perso neelstekort. Er zijn tehuizen waar on voldoende personeel aanwezig is voor avond- en nachtdienst. Het ge volg daarvan is een verlenging van de nachtrust van verpleegde bejaar den, die 's middags om vijf uur al de „nacht" ingaan tot acht uur de vol gende morgen. Hun ontbijt krijgen zij op bed. Niet als service, maar omdat door het te kort aan helpsters, zij zo gespreid mogelijk worden geholpen. Fruit wordt in sommige tehuizen schaars uitgereikt; ook alweer omdat het het personeel aan de tijd ontbreekt het fruit te schillen of uit te persen. De tevredenheid van vele bejaar den is slechts schijn omdat zij hun tegenwoordige situatie mét de crisis jaren vergelijken. Uit het onderzoek bleek ook dat heel wat bewoners van bejaardente huizen over inspraak hebben nage dacht. Er werd geklaagd over een j volkomen gebrek aan invloed op de gang van zaken. In geen van de be- zochte tehuizen bestond een bewo- nerscommissie, die meebesliste over het huisreglement en soortgelijke za ken. Mevrouw Soetens meent dat meer contact met de samenleving zou moe ien worden nagestreefd. Dit wordt overigens beslist niet bereikt door be jaardentehuizen op afgelegen plaat sen te bouwen. Er zouden meer be jaardenwoningen tussen de huizen in moeten worden gebouwd, zodat de oudere mens niet in een „bejaarden- gedoetje" terecht komt. Het opnamebeleid van de bejaar dentehuizen is ook zeer willekeurig. Is de bejaarde eenmaal aan het suk kelen, dan komt hij er niet meer in. Velen staan te trappelen om opgeno men te worden, omdat ze voor zo'n fase in eigen huis angst hebben. „En", zegt mevrouw Soetens „doordat de tehuizen soms ver van de winkelcentra afliggen, komen le veranciers aan huis. Willen de be jaarden dan zelf eens winkelen, dan moeten ze gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar het lijkt zo kinderachtig dat kan vaak niet, omdat de kwartjes tellen." Machtelozen Daarom is de PPR een hand tekeningenactie begonnen voor een vergeten groep, die „niet in staat is op spectaculaire wijze voor zijn rechten op te komen. Want onze ouderen roeren zich nu eenmaal minder dan andere groepen, omdat ze over het al gemeen minder weerbaar zijn. Door omstandigheden als een minder goede gezondheid, hun gemiddeld veel slechtere oplei ding, hun berustende aanpassing aangewend in een leven vol zor gen." (Zij die het met mevrouw 'Soetens eens zijn, kunnen hand tekeningenlijsten aanvragen bij de PPR, postbus 5101, Rotter dam-Zuid.) UTRECHT Bruine eieren zijn de laatste tijd erg in de mode. Er is zoveel vraag naar, dat ze duurder zijn dan witte eieren. Dit vertelde de heer H. H. Garrelds, voorzitters van hét produktschap voor pluimvee en eieren op een conferentie over de in tegratie in de pluimveehouderij op de tentoonstelling Ornitho Philia in Utrecht. Hij verwacht dat er doosjes met witte, doosjes met witte en bruine en doosjes met bruine eieren in de han del zullen komen om aan de verlan gens van de consument te voldoen. Ook vertelde hij dat er in 1968 in Nederland per hoofd van de bevol king 204 eieren werden geconsu meerd, tweederde daarvan „rechtstreeks" en eenderde verwerkt in andere producten. in Berber-uitvoering en Aubusson- en Chinese dessins. Enkele voorbeelden BERBER CHINESE AUBUSS0N DESSINS DESSINS 140x200 140x200 140x200 298.- 245.- 335.- 200x300 200x300 200x300 595.- 535.- 715.- 225x325 225x325 225x325 725.- 650.- 855.- Nederlands grootste Woninginrichting "OUDE' BINNENWEG 26 - ROTTERDAM - TELEFOON 1418 00 (30LUNEN) Rotterdam Amsterdam - Hilversum - Tilburg Venlo - Zutphen ENSCHEDE „Ook minister Schut kan het niet helpen dat de woningbouw in een impasse is geraakt. Onze ernstige waar schuwingen gelden niet zozeer het ministerie van volkshuisves ting, dat de middelen worden onthouden om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, als wel de hele regering." Het dreigt mis te gaan met het woningbeleid, waarschuwde vandaag de voorzittter van de Nationale Wo ningraad, mr. E. van Haersma Buma op het tweedaagse congres van de raad. Dit is het overkoepelend orgaan van de plaatselijke niet-confessionele woningbouwverenigingen. Ook de ge meenten zijn erin vertegenwoordigd. Mr. Van Haersma Buma vindt het op het gebied van de volkshuisvesting falende regeringsbeleid des te vreem der, omdat dit niet in overeenstem ming is met de klaarblijkelijke wen sen van de bevolking. By een onder zoek antwoordde 34 procent dat de hoogste prioriteit dient te worden ge geven aan de oplosssing van de wo ningnood. Geen enkele andere wens kon dit percentage benaderen. SLUITPOST Aan de hand van de begroting 1970 concludeerde de voorzitter, dat het bouwklimaat allengs verslechterd en dat Volkshuisvesting nu de sluitpost van de begroting schijnt te zijn ge worden: voor de volkshuisvesting is in 1970 2540 miljoen gulden uitgetrok- Dat is waar. Maar niet helemaal. Sinds Einstein zyn Theorie van de Betrekkelijkheid ontwikkelde zien we het een beetje anders. Weet u, geachte mevrouw, er zijn - misschien klinkt het vreemd - momenten waarop 'kaas uit het vuistje'heel even het allerbelangrijkste is. Als je opeens ontzettend trek hebt in iets hartigs, dan kun je aan niets anders denken. Je rent naar de koelkast, je pakt dat stuk kaas, je snijdt een forse plak, je hapt Hèhè. Lekker. En dan is 't over natuurlijk. Dan is 'kaas uit het vuistje' opeens weer ontzettend onbelangrijk. Hoewel: zijn eiwitten niet het voedsel van het intellekt? ken tegen 2723 miljoen het jaar er voor. In 1966 werd in ons land het laag ste percentage van het bruto nationaal produkt van de hele EEG in de wo ningbouw geïnvesteerd. Het ministerie is verder een van de drie departe menten, waarbij de personeelssterkte in 1970 lager is begroot dan in 1966. Onaardvaardbaar noemde mr. Van Haersma Buma het als de geplande 125.000 woningen („het absolute mini mum") in 170 niet zullen worden ver wezenlijkt. Temeer omdat het de vraag is of het voor dit jaar geraam de contingent van eveneens 125.000 huizen zal worden gehaald. KROTOPRUIMING De toekomst van de woningbouw staat of valt met de krotopruiming. Maar de doorstroming lukt onvol doende. Voor de „doorstromingskan didaten" zyn geen geschikte woningen voorhanden. Er moet een keuzevoorraad aan wo ningen worden gevormd door verho ging van de woningproduktie. Ais dat niet gebeurt wordt de krotopruiming een onoplosbaar probleem. Mr. Van Haersma Buma vroeg zich af of het niet het overwegen waard is een inkomensgrens te stellen voor de subsidiëring van het particuliere con tingent, omdat vele van deze wonin gen blijken te worden gebouwd voor de welgestelden. INVESTERINGSFONDS De heer YV. Kok, tot 1 oktober se cretaris van de Algemene Nederland se Bouwbedr(jfsbond en daarna se cretaris van het NVV, pleitte voor de instelling van een nationaal investc- ringsfonds, om de financiering van de woningbouw over een reeks van ja ren te waarborgen. Zo'n fonds zou tijdens een gunstige conjunctuurfase kunnen worden ge voed door het heffen van belasting op investeringen. De aldus verkregen middelen zouden in een slechtere tijd kunnen worden gebruikt voor het verrichtten van injecties in de econo mie, in het bijzonder in de vorm van aanvullende bouwopdrachten, ook in de woningbouw. DEN HAAG De initiatiefnemers van de deze week aflopende „pam- flettenactie Duitse toeristen" hebben een open brief opgesteld, die men wil overhandigen aan de YVestduitse bondspresident Heinemann, wanneer deze in november een bezoek brengt aan Nederland. In deze open brief wordt er bij Heinemann op aangedrongen mee te helpen om de beste garantie tegen de verspreiding van kernwapens te rea liseren door toetreding van West-Duitsland tot het non-prolifera tieverdrag. De briefschrijvers zijn verontrust over de onwil van verantwoordelijke politici in de Bondsrepubliek om zich voor het non-proliteratieverdrag uit te spreken. In de heer Heinemann zien zij een man, die gevoelens van humaniteit en democratie bezit. Tijdens de pamflettenactie werd er bij de Duitse toeristen in Nederland op aangedrongen bij de verkiezingen van a.s. zondag niet te stemmen op politici, die tegen ondertekening van het verdrag zijn. De open brief aan Heinemann is ondertekend door een aantal bekende Nederlanders. Dr. John W. Olney uit St.-Louis, Amerika, heeft vastgesteld dat de veel in bdbyvoedsel gebruikte zoet stof monosodium glutamate (MSG) bij een bepaalde concentratie hersen beschadiging veroorzaakt. Hij heeft voldoende bewijzen en meent dat fabrikanten deze stof uit het bdby voedsel moeten weren. WASHINGTON President Nixon heeft gisteren de Israëlische premier, mevrouw Golda Meir, op het Witte Huis ontvangen. Nixon zei dat er meer dan een of twee topconferenties noodzakelijk zijn voor herstel van de vrede in het nabije Oosten. De Israëlische premier verklaarde ge troffen te zijn door de ontvangst op het Witte Huis. „Deze ontvangst be vestigt dat de houding van de VS tegenover andere landen niet wordt bepaald door grootte of rijkdom", al dus mevrouw Meir. Aangenomen wordt dat premier Meir bij de besprekingen van giste ren en vanmorgen heeft getracht meer militaire hulp van de VS los te krijgen, o.a. nog ongeveer 100 straal vliegtuigen. Hef woer in Europa Amsterdam zw.bew. Brussel geh.bew. Frankfort mist Genève l.bew. Innsbruck zw.bew. Kopenhagen geh.bew. Locarno mist Londen zw.bew. Luxemburg mist Madrid l.bew. Majorca zw.bew MUnchcn zw.bew. Nice onbew. Parijs geh.bew Rome l.bew. onbew. Züxlch mist

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 13