CHEPEN-. STAFMEDEWERKER MONTEUR 0 jaar lid van raad Zoeterwoude Koninklijk goud voor J. van der Ploeg Ds. Reedijk bedankt voor Voorschoten Nieuwe pastorie Leiderdorp VISSERIJ# EN MARKTNIEUWS Voetbalprognoses HOED Leidse Dekenfabriek Van Wijk vrouwelijke administratieve kracht WIE WIL PRETTIG WERKEN? VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN en METSELAARS BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT fEUWE IEIDSE COURANT VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 ZOETERWOUDE Het was een volkomen verrassing voor de heer H. v. d. Ploeg (fractievoorzitter van de KVP), toen burgemeester tmers hem en de andere aanwezigen gisteravond aan het eind van de Idsvergadering verzocht nog even aanwezig te willen blijven. Hierop Waden zijn vrouw en hinderen de raadszaal om getuige te zijn van de .1 diging van hun man en vader bij diens 30-jarig raadslidschap. Hoog- mnt daarvan was de mededeling, dat de jubilaris was onderscheiden til de orde van Oranje-Nassau in goud. In de toespraak van burge- "jester J. A. Detmers, die hieraan vooraf ging werden de vele ver asten van de heer v. d. Ploeg voor de Zoeterwoudse gemeenschap onemoreerd. Daarbij valt op dat u erg uithuizig bent geworden, aldus Ivoorzitter, waarbij uw vrouw dikwijls eenzaam thuis bleef. Zij heeft echter altijd blijmoedig gedaan. Als blijk van waardering werd haar t bloemenbak aangeboden. lurgemeester Detmers ging te- zondheidstoestand definitief heeft naar 1939, toen de heer V. d. besloten aan het eind van deze zit- ;g zijn intrede deed in de raad. tingsperiode (1970) niet meer te- de vele activiteiten in al die rug te keren in de raad. ïn had u een groot aandeel. U ft het raadslidschap altijd bij- serieus genomen, daarvan ligen de gedegen algemene be bouwingen die door u werden ge iden bij de behandeling van de giroting. U heeft zich nooit aan j, aanvaarden van taken willen tórekken. Zo bent u sinds 1947 van de woonruimteadviescom- fsie. Vanaf de instelling in 1955 lakt u deel uit van de commissie openbare werken en volkshuis- ^ting. Activiteiten Maar ook buiten de raad werden or u veel activiteiten ontplooid, het bijzonder in de vakbeweging I de woningbouwvereniging, die woningen tot haar bezit mag enen. e voorzitter speldde hierna de V. d. Ploeg de gouden me- le verbonden aan de orde van inje-Nassau op. Namens de raad ak de nestor, de heer C. J. van uwen. Hij bood een attentie aan. i de heer J. W. Vink, die na- ïs de woningbouwvereniging het >rd voerde, overhandigde ca- us, terwijl ook de heer A. Duin- namens de woonruimte-advies- imissie enkele woorden sprak, zijn dankwoord zei de heer wd. Ploeg, dat hij gezien zijn ge- mden feest aan A. van Saksenstraat ÏIDEN „Op 15 oktober zullen :r allemaal zijn", zegt Hermanus den Eshof, Anna van Saksen- lat 4b. „Het zal een groot feest den'. let onze 6 kinderen en 18 klein eren gaan we s morgens naar Lecnarduszaalftje voor een lek- ontbij t. s Middags gaan we ren in Avifauna en 's avonds g naar het zaaltje". Het leek of feest al begonnen was. In de er staan twee grote manden met 'a nsmiddelen en tal van fraaie n met bloemen. „Allemaal van en buren gehad." evrouw Van den Eshof: „Hoe elkaar vonden? Nou; ik diende '^ger bij een familie in Katwijk daar kwam Herman ook wei- Zodoende", k heb 42 jaar op de tram ge- n", zegt de heer Van den Eshof, Heemstede. Haarlem, Den Haae. venineen. Katwijk. NonHwiik e laatste jaren de stad. Het was leuke tiid. Die ^u- niet meer zo, hè. Met de ver- t jvng van de remise naar Leiden wij gelijk verhuisd. Vroeger iden we in Katwijk. Tot 1924". Vrmanus (73) en Catherina (79) den Eshof gaan in goede ge heid hun bruidsdagen in. „Ach. lebben een tijdje geleden wel pond vlees uit mijn keel ge- ir,kL omdat ik struma had. maar is weer helemaal beter. Het gaat nu, met mijn vrouw ook'". VOORSCHOTEN Ds. P. Ree dijk, geref. predikant te Hoogezand- Sappemeer. heeft bedankt voor het beroep, dat de Geref. Kerk van Voorschoten op hem had uitge bracht in de vacature-ds. Modde raar. LEIDERDORP De kerkeraad van de Geref. Kerk overweegt op het ogenblik de mogelijkheid om van de grote pastorie aan de Hoofd straat een werk- en vergadercen trum te maken, eventueel ter aan vulling van het gebouw Irene dat als jeugdcentrum dienst doet. Voor de nieuwe predikant kan wellicht aan de Tollenaarssingel een woning worden gehuurd. De pastorie aan de Hoofdstraat acht men voor be woning niet aantrekkelijk meer. P. Cardol 50 jaar bij bank HILLEGOM Op 1 oktober is het 50 jaar geleden dat de heer P. Cardol. nu procuratiehouder van het kantoor Hillegom van de ABN, in dienst trad van de Haarlemsche Bank Vereeniging. De heer P Cardol werd in 1905 in Haarlemmermeer geboren en be gon zijn loopbaan in 1919 als jong ste bediende. In 1949 werd hij kas sier. waarna in 1964 zijn benoeming tot procuratiehouder volgde. In zijn vrije tijd was de heer Car dol actief in de muziek. Ol 38 jaar lang is hij organist van de hervorm de kerk in Bennebroek. Tevens is hij jarenlang leider geweest van het gemengd koor in de wijk Patri monium. De receptie is op woensdag 1 ok tober in hotel Sistermans van 4 tot 6 's middags. t de strijd in de tot een ^tale vernieuwing? het boek van SIMON JELSMA 4(*K in opstand klooi voor _>greep naar •nmacht actueel bewogen flitsend japerback in de boek- [I verkrijgbaar f g.QO 1 KEUNING NINGEN Visserij KATWIJK AAN ZEE Vandaag ver scheen aan de afslag: KW 149 met 100 kantjes. SCHEVENINGEN. 26 september Vls- serljberiehten Besommingen trawlers in guldens: SCH 31—18.800. VL 14—8100 be sommingen kustvissers: SCH 10—3260. SCH 11—770. SCH 349500, SCH 44—3160. SCH 62—2200. SCH 66—3250. SCH 67—700 SCH 1329560. OD 7—2000. OD 17—1920. KW 29— 14.750, KW 226—8800. GO 2—6900 GO 3— HILLEGOM Vanavond om acht uur treedt het cabaretgezel schap „Lucifer" uit Lisse op in de sociëteit „Het Haam" achter de hervormde kerk. HILLEGOM Het bestuur van de afdeling Hillegom van de Chris ten-Vrouwenbond opende gister avond het vergaderseizoen in de bovenzaal van het hervormd jeugd huis „Weltevreden". Presidente me vrouw A. de Jong-van Heijst deel de in haar openingswoord mee, dat op woensdag 22 oktober een streekvergadering voor de afdelin gen Sassenheim, Lisse en Hille gom zal worden gehouden in ge bouw „Welkom". Ir dr E. C. M. Roderkerk zal daar spreken over „De Kennemerduinen" en kleuren dia's vertonen. LEIDEN We krijgen dit week end het duel der halfsterken. UVS krijgt de ploeg uit Noord Rooden- burg op bezoek. Altijd is dit een in teressant duel geweest. Een voor spelling is heel moeilijk, gezien de schotloosheid van beide voorhoedes. Een zeer kleine overwinning voor de thuisclub ligt echter wel in de lijn der verwachtingen. Het verdere programma ziet er als volgt uit: derde klas: Teijlingen PDK 1, SJCON A 3, GSV—Spel. LISSE 3. Vierde klas: Quick StepsDocos 3 SJZWarmunda 2, ForeholteFlo- reant 1. HMSHASC 1, Flamingo's WSB, GDAWassenaar 3, Berg ambacht—Alphia 1. KATWIJK Maandagmiddag om half drie zal ds Vink de opening verrichten van de sociëteit van de prot. chr. bejaardenbond in het jeugdhuis Voorstraat 74. LISSE Maandagavond houdt de evangelisatiekring Bollenstreek in gasthuis Welkom om 8 uur een bij eenkomst, waarop ds. J. Gravendeel zal spreken. Diezelfde avond zullen in het KAB-gebouw om 8 uur alle wintertuinbouwcursussen worden ge opend. Men kan zich daarvoor nog opgeven aan de heer C. A. Gehrels, Grevelingenstraat 57, tel. 4577 of 3740. ZOETERWOUDE De leden van de tafeltennisvereniging PIT '54 houden morgen een oud-papieractie. 5140. GO 5—980. Go 6—2460. GO 9—8740. GO 11—7170. GO 14—9050 GO 22—7670. GO 246350. GO 26—1260. GO 27—6100. GO 36—3680 SL 5—720. SL 10—WO. SL 11—7600 SL 14—380. SL 22—900. TH 42—7200. TH 43—6300. IJM 55—1960. Noteringen per kg: gr tong 515—570 grm 496—520. kim 490— 505. 1 480—502. II 380—400. tarbo tl 575—660. II *15—450. III 320—350. IV 32<j-350. griet I 280—360 II 160—200; per 40 kg; grm schol 45—6a middel 30—40. kleind 23—31. grm schelvis 48—52. kim 50—55. I 22—32. n 15— 22. wijting gestript 28 rode poon I 63—80. II 3550. schar 12—24. m kabeljauw V -68. I 56—62. II 45—52. III 20—30 m gonl- vls 24-40. I 29—33. II 18—24; per 100 kg: gr kabeljauw 140—260. gr koolvis 70—72: per 50 kg: verse makreel 13—29; maatjes haring per kantje: volle haring 91—96. steurharlng 80—85 i|le haring 5458. ge zouten makreel 53. Verwachte aanvoer voor morgen; van de Westkust SCH 6 en ca. 15 kustvissers. SCHEVENINGEN. 26 september Vis- serijberlchten. Totaal aan de markt: 1100 kisten schol. 290 kisten kabeljauw. 30 kis ten koolvis, 435 kisten schelvis, 27o kisten wijting. 730 kisten makreel. 26 Okisten di versen. 19.600 kg tong en tarbot 250 kantjes gezouten haring. 80 kantjes ge zouten makreel. IJMUIDEN, 26 september Besommin gen ln guldens: KW 117—7750. KW 193— 7340. KW 195—11.330. KW 137—9930 KW 178—7020, KW 172—6440. KW 149—4530 KW 109—459. IJM 45—9400, VL 142—5820. IJMUIDEN, 26 september Prijzen per kg: gr tong 596—536. grm 520—503. kim 534—190. kl I 528—488 II 431—391. tarbot I 750—700; per 50 kg: gr en grm schol 71—61. kim en kl I 70—60, kl II 55—30. schar 51—26. verse haring 30—26. makreel 57—14, kl schelvis II 59—17 wijting 28—17. gr gul 75-64, middel 79—61. klein 63—46. kl koo lvis zwart 33—22, wit 56: per 125 kg: gr kabeljouw 264—190. gr koolvis zwart 72. Aanvoer 7500 kisten. Marleter LEIDEN. 26 september Groentevei ling: appelen 19—26. druiven 116—125. pe ren 23—37. aardappelen 15—21. andijvie 3859 augurken 14—15, pronkbonen 35—85. snijbonen 90—225, stambonen 85140, kro ten gekookt 35. spitskool 10—11. postelein 36. prei 3743. rabarber 14. spinazie 45— 69, stoofsla 3910. spruiten A 63—72 B 65—72, komkommers 2218. tomaten A 360 —370. B 350—360. C 280—300. CC 260 uien plcklers 9—36. witlof 132—246 meioe'nen 75—180. bloemkool A 75—126. knolselderij 1516, sla B 17, bleekselderij 10—28 bos- peen 19-22. peterselie 6—13. radijs 8—11, selderij 6—16 LEIDEN. 26 september Kaasmarkt. Aanvoer 3 partijen Goudse en 3 partijen Leldse kaas. Notering: Goudse extra tot 4.48, Leldse le kwaliteit tot 4.30. Handel kalm. KATWIJK AAN DEN RIJN. 25 septem ber Groenteveiling: waspeen (per kist) A extra 389—410. AI 290—460, All 260—530. BI 219—550. BH 200, Cl 170, CII 130—230, breekpeen (per kist) BI 50—130, Cl 300— 370 Dl 430--490. bospeen (per bos) 41—59, andijvie 4551, bloemkool (per stuk) 6 stuk per bak extra 114122. I 94—120, II 70—87 8 stuks per bak I 88102, II 48—63, 12 stuks per bak I 61—72. U 31 groene kool 15—19. knolselderle (per stuk) 7, kool rapen (per stuk) 18, prinsessenbonen I 65—125, II 45, rode kool 19—2 sla (per stuk) I 26—29. II 15. snijbonen 45—145, spinazie 45—55 spitskool 4114. uien (per kist) 280—520. radijs (per bos) 12. peter selie (per bos) 11—15. krulpeterselle (per bos) 12—14. selderie (per bos) 6—11.' Aanvoer: waspeen 2000.000 kg bloem kool 10.000 stuks. LEIDEN. 26 september Veemarkt. Aanvoer: 15 stieren. 105 melkkoeien, 280 vette koeien. 45 varekoeien, 3 pinken 101 vette kalveren. 1 nuchter kalf, 120 vette schapen. 140 fokschapen. 1021 vette lam meren. 35 varkens (zeugen). 85 schrammen. 666 biggen. 8 paarden. 45 gelten. totaal 2670 stuks Notering: stieren (ok) 800— 1100—1350. stitren (slacht) s. 4.75—5—5.15, melkkoeien 975—1300—1650. vette koeien s. 3.651.30—5, extra kwaliteit 5 25. vare koeien 600—975—1325. vete kalveren 11. 3.50—3.75—4, vette schapen 90—105—125. fokschapen 125—145—165. vette lammeren 120—130—145. zeugen (drachtige) 575—625— 675. schrammen 110—120—130 biggen 95— 102—108, ge.iten 25—65—95. Handel: fok stieren rustig, sltchtstleren rustig melk koeien iets williger, vette koelen traag, afloop iets williger, varekoelen matig tot redelijk, vette kalveren vlot. vette scha pen goed, vette lammeren zeer stug. fok schapen rustig, gelten stroef zeugen, .schrammen en biggen redelijk NB I.v.m. 3 oktober feesten, wordt de eerstvolgende' veemarkt gehouden op woensdag 1 okt. a.s. DEN BOSCH. 25 september Paarden markt. Aanvoer: 293 stuks, waaronder 111 veulens. Prijzen; vol jarige 100—1475 jon ge werkpaarden 1200—1700. 2-jarige (tuig- paard) 625—875. 2-jarlge (trekpaard) 775— 1075. Jaarlingen (tulgpaard) 400—600. jaar lingen (trekpaard) 659—800 hitten 700— 950, shetlandse pontes (ruins) 325—500. idem (merries) 500—1150 per stuk; jonge slaehtpaarden 365385. oude slachtpaarden 275—330, slachtveulens 400410 per kg ge slacht gewicht. DELFT. 25 september Veemarkt. Aanvoed: 96 varkens. 570 biggen dacht- zeugen 575—700. magere varkens 300—310 per k£ levend gewicht biggen 95—115, schrammen, lopers 125145. GOUDA. 25 september Kaasmarkt. Aanvoer: 93 partijen Prijzen: le kwali teit 417427, 2e kwaliteit 400--416 extra kwaliteit 4.28-4.78 per kg Handel kalm. ROELOFARENDSVEEN. 25 september Bloemenveiling: Am Anjers Sim rose 14—24. Sim rood 20—35. Sim wit 13—18. Sim Keeer 14—23. Sim Arthur 16—23, Esperence 15—23. Lena 14—20, Fanfare 15—20. Rozen Garnette en Carol 6—12. Zorlna 8—12 Carla 31—38. Baccara 24—28. Motrea 15. Nordia 1317, Sonora 16—22. Super Star 28—42, Coral Princess 11—16, Bridal Pink 16. Seventeen 16. Spanish Sun 11—15, Geplozen Chrysanten: Breltner, Regalia. Escorte Asta Lee 13—25. Mlgoli 13—20 Evelyn Bush 14—27, Bianca 25—26. Bornholm 33—37. Clingendaals Elite 43—44 per stuk; Troschrysanten: Tip Top. Goud Elsje. Pinocchio. Rosete Dcllghtfull. Cla- rette 45—75. Lilian Hoek, Koens Elite, Davlne, Majola. Lucida 50—105, Cocky 100—IK. Plcolo 95. Sklppy 55—90. gemengd( 60—95. Chrysanten Jaarrond 105—190, Eikenblad 24-47, Snljgroen 75—85. Fresia 47—135. Irissen 65—135. Idem Prof. Blaauw 160—325. ontbretla 56—63 Ornlthogalum 55 —105 Dahlia's 34—63. Asters 41—17. Gla diolen 65—80 per bos. UTRSCHT. 25 september Veemarkt. Aanvoer: 1239 runderen. 44 vette kalveren, 63 graskalveren. 346 nuchtere kalveren. 1094 schapen. 349 varkens boven 100 kg. 69 beneden 100 kg 1247 biggen. 65 bok ken en geiten. Prijzen: melk- en kali- koelen 1250—1400. kalfvaarzen 1000—1175. varekoelen 9001025. pinken 700825 stie ren 900—1225, graskalveren 425—625. nuch tere kalveren 4080. schapen 85120. lam meren 105—150, drachtige varens 550— 725 lopers 118—145. biggen 90—110. bokken en gelten 20—75 per stuk. vette k;oelen I 490-505. n 455—475 III 405-445 per kg geslacht gewicht, vette kalveren I 365— 385 ,11 355—375. III 330—335. unchtere kal veren 1 140—185. zware vette varkens 250 —263 zouters 270—273. slachtxeugen 220— 225. Jonge s'^chtzeugen 225235 per kg levend gewicht. Sleepboten Zwarte Zee (Rotterdam nr Okinawa) 24 Z Mauritius Witte Zee (Amsterdam nr Australië) 24 ONO Sydney Clyde (Taranto nr Freeport (Bahamas) 24 N Oran Elbe (Rio de Janeiro nr lanueva) 24 Z Canarische eilanden Mississippi (Rotterdam nr Dublin 24 Rotterdam Orinoco (Bahralnnr Singa pore) 24 Kuala Lumpur Thames 25 Perzische- Golf Schelde 25 Curacao Oostzee 25 Singapore Eerste 'lijst Adonis 25 verw Beyrouth Adulis 25 O Madeira Attis 25 N Kp ViUano Avedrecht 25 NW Walvisbaai Algol 24 Durban A Ikes 25 Salvador Acila 25 NW Guayaquil Alcor 25 ZO Seychellen Bllliton 25 ZW Napels Bali 22 Singapore Banda 26 verw Valaparaiso Charts 25 N Kp Don Izmir Chevron Arnhem 25 NW Monrovia Chevron Naples 25 ZO Kaap Bon Chevron The Hague 25 verw Dar es Salaam Daphne 25 N Amsterdam Dione 25 O Jebeldhanna Duivendrecht 25 ZW Fastnet Diogenes 25 ZW Flores Eemhaven 25 Z Macaio Esso Rotterdam 26 vertr Lasalina Grootekerk 25 rede Abudha- be Gulfhollander 25 N Casablan ca Gulfitalian 25 ZO Sydney Geertje Bulsman 27 Cadiz verw Grebbedyk 24 La Paluce Gooiland 26 vertr Paranagua Hollandsdrcef 25 ZO Saigon Hollandsdiqp 2il Pt Elizabeth Kara 25 W Duinkerken Karimata 25 verw Hamburg Kenia 25 ZW Cochin Kopionelle 25 vertr Puerto Kryptos 26 verw aank Fre derick Kloosterdyk 24 Bremerhaven Krebsia 26 NO Panamaka- nsal Lion of Judah 25 NO St He lena Loirelloyd 25'O Bermuda Ladon 26 vertr Pt au Prince Macoma 25 W Fahal Medon 25 vertr Madeira Neptunes 26 vertr Kingston Nederweser 25 NO Honolulu Ouwerkerk 25 ZW Las Pal- mas Oranje Nassau 25 vertr Bar bados Patro 25 vertr Es Sider Randfontein 25 N Dakar Rijn 26 ZO Rabaul Seinelloyd 25 vertr Yokoha- Stad Den Haag 25 NW Fi- nisterre Statendam 25 vertr St Tho- Straat Chatham 25 NW Blak Tahama 25 vertr Melbourne Theron 26 verw Georgetown Waard recht 25 O New Castle Wieldrecht 25 O Durban Zaankerk 25 aank Hamburg Zaria 25 NW Sabang Zuiderkerk 25 verw Ham burg Tweede lijst Alcor 26 N Mauritius Alnltak 26 Pt Sudan nr Jed- dah Atys 26 NW Auckland Achilles 25 Autofagasta nr Valparaiso Ammon 26 New Orleans >vr Maracalbo Amyntas 28 Amsterdam Artemis 25 New Orleans nr Mobile AJudra 25 Montevideo Amstelhoek 25 Durban nr Japan Annenkerk 25 Mtwara Batu 26 Durban verw Bovenkerk 26 O Lourenoo Marques Barendrecht 26 Vllsslngen nr Pcrz Golf Caplluna 26 ZW Quessant Chevron Napels 26 NW Raslamif Dordrecht 26 pass Mend an ao Danla 25 Kopenhagen Hollandsdreef 26 ZO Hainan Kara 26 Casablanca Kreon 26 Amsterdam Lovcllia 26 ZW Quoin Island Ladon 25 Pt au Prince nr Kingston Marathon 26 New York nr Pt au Prince Minos 20 Amsterdam Neptunus 25 Kingston nr Antwerpen Osiris 26 Rotterdam nr Alexandria Pallas 26 Triëst Rotte 26 rede Yokohama Seinelloyd 26 O Yokohama Socrates 25 Pt Cortez Taras 2S Tripoll nr Benghazi Wonosobo 25 W Seattle vraagt voor haar administratie-afdeling een Gevraagd: MULO- of gelijkwaardige op leiding. Wij bieden haar een prettige werkkring en een goed salaris. Sollicitaties te richten aan ons kantooradres: KANAALWEG 160. Besturenraad Prot. Chr. Onderwijs vraagt voor de afdeling Planning en onderzoek van zijn bureau een Deze functionaris zal direct betrokken worden bij werkzaamheden liggende op het brede terrein van de scholenplanning en het daarmee samenhangende onderzoek in ruime zin. Gedacht wordt aan iemand met een middel bare of semi-universitaire opleiding Maximum leeftijd plm. 28 jaar. Salaris en rechtspositie nader overeen te komen. Sollicitaties richten aan het hoofd van de afdeling planning en onderzoek, p/a Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 's-Gravenhage. UNIVERSITEITSBOEKHANDEL J. GINSBERG N.V. vraagt kwiek, jong meisje voor de bediening van kleine telefooncentrale en lichte administratieve werkzaamheden. MULO-opleiding gewenst SolL Kort Rapenburg 17, LEIDEN, telefoon 24642. LUX COLOR N.V. Kleurenfilmlaboratorium van Gijnstraat 27 Rijswijk Z.-H. Telefoon 070 - 906830 Voor onze Technische Dienst zoeken wij een repareren van ons machine- voor het onderhoud e park. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken. Mondeling na telefonische af spraak. bij de firma van der Velden de Jong LEIDERDORP Spllnterlaan 156. tel. 01710—43441 Wij hebben nodig; voor onze werken te Leiderdorp. Ter Aar Aanmelden: op het Bouwwerk te Langeraar aan de Wassenaerstraat. Tel. 01722-2644. Kantoor te Leiderdorp, 's avonds bij de uitvoerder de Heer G. Th. Schakenbos te Roelofarendsveen, I.angeweg 38. tel. 01713-3238 en bij de Heer C. Groen te Hazerswoude, P. Breughelstraat 8. Tel. 01728-656. UNIVERSITEITSBOEKHANDEL J. GINSBERG N.V. vraagt wegens uitbreiding zéér bekwame ter assistentie van het hoofd van de boekhouding. De gegadigde moet in staat zijn deze eventueel te vervangen. Opleiding M.B.A. of eventueel N.I.V.R.A.-studie. Minimumleeftijd 25 jaar. Salarisgrenzen 1000,— - 1200,— per maand. SolL Kort Rapenburg 17. LEIDEN, telefoon 24642.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 11