NVV UIT LOONOVERLEG Commentaar Geen inspraak regering in beleid van Verolme STRAF SOLDATEN KWIJTGESCHOLDEN EJ Crita) decoratief en praktisch zo'n 'el I Het Kwartet ire voor Spitfi Johan Friso Wet Roolvink aanvaard CNV: terugtrekken schaadt werknemer Motie-Nederhorst verworpen Dreigend gebrek aan financiën bij genieenten BULTHUIS Mr.Toxopeus commissaris in Groningen „VERSTERKT DEMOCRATIE" Treinverkeer gestremd chocolade JAMIN l bon Islam-top achter Palestijnen SPIIIUK jSgXSJm Klucht Ziekenfondsraad: loongrens op 16.000 gulden kront von formaat urr wrrD Wisselvallig Nieuwe leidse Courant Vrijdag 26 september 1969 50ste jaargang Directeur: F. Diemer Hoofdredacteur: Dr. E. Diemer Hoofdkantoor Leiden CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet!" vooraanstaande prot. christelijke dagbladen Steenstraat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 Giro 58936 Abonnementsprijzen p. w. 1,10, p. m. 4,70, p. kw. 14,10 Klachtendienst bezorging 18.00—19.00 uur Hoofdrolspeler Kenneth More overhandigde in de pauze van de galapremière van de film Battle of Britain gisteravond in het Tuschinskitheater in Amster dam het koninklijk paar een schaalmodel van een Spitfire, een cadeau voor hun die dag jarige kleinzoon Johan Friso. (Van onze parleinentsredactie DEIS HAAG Aangezien de Tweede Kamer vannacht de omstreden Loonwet van minister Roolvink na een debat-in-crisis- sfeer heeft aanvaard, zal het NW vanaf vandaag niet meer deel nemen aan het overleg in de Sociaal-economische raad en de Stichting van de Arbeid. (Van onze parlcmenlsredactie) DEN HAAG Verolme krijgt I van de regering een overbrug gingskrediet van 25 miljoen gul den en minister De Block ver- j bindt daaraan niet de eis dat nü een regeringscommissaris wordt toegelaten, j De Tweede Kamer verwierp gisteren de motie-Nederhorst, waarin de voorwaarde was ver werkt dat de staat met onmid- DEN HAAG Dc kapitaalv ning van de gemeenten in 19' toch al een grote achterstand .- toont, dreigt nu nog verder in het slop te geraken. Dit merkt de Vereni ging van Nederlandse gemeenten in haar weekblad op. Zij heeft met grote zorg kennis ge nomen van de mededeling van mi nister Witteveen (Financiën), dat het rijk in 1969 nog 650 miljoen gulden de open kapitaal markt moet le ien. Slechts enkele maanden geleden iet de bewindsman nog weten, dat iet rijk zich op 150 miljoen gulden voor de rest van het jaar al had ingedekt. De vereniging van Nederlandse ge- neenten constateert voorts, dat het "jk in 1970 850 miljoen zal lenen op de open kapitaalmarkt, wat een half miljard gulden minder is dan dit laar. Zij hoopt, dat de verwachting can, de regering wordt bewaarheid, dat zodoende ruimte wordt gescha- )en voor de kapitaalvoorziening van ie gemeenten en voor de voortgang 'an de woningbouw. „Daartoe is het vel nodig, dat we gespaard zullen vorden voor verrassingen als nu vorden gepresenteerd", aldus de ver- miging. Van de beroemde meubelontwerper Wilhelm Knoll exposeren wij een geheel nieuw model FAUTEUIL door toepassing van losse armleggers kunt U hiervan ook 2- 3- en 4-zits BANKEN samenstellen. De prijs zal u meevallen als U de kwaliteit ziet. EXCLUSIEVE INTERIEURS Botermarkt 23 Nieuwe Rijn 25, Leiden Rhijngeesterstraatweg 56, Oegstgeest. dellijke ingang het recht krijgt een gedelegeerd commissaris te benoemen, wiens handtekening nodig is om het concern te bin den. Voor stemden PvdA, D'66, PSP, CPN en de Groep-Aarden. In de motie stond ook de voorwaar de dat op basis van een onderzoek spoedig voorstellen aan de Kamer worden gedaan voor een definitieve regeling van zeggenschap in en eigen dom van het bedrijf. Vergeefs deed de socialistische frac tieleider Den Uyl een beroep op de minister, de huidige leiding van het Verolme-concern direct tc onttronen door het benoemen van een gedele geerd commissaris van regeringswege De heer Den Uyl was stomverbaasd dat de minister wel een vernietigend oordeel over de heer Verolme en de bedrijfsleiding uitsprak, maar daar geen consequenties uit trok. Het kabi net geeft maar (het zou nu 130 mil joen worden) onder voorwaarde van een nader onderzoek en het melden van belangrijke besluiten, maar de eis van de regeringscommissaris laat het vallen. Maar de minister zei dat de verlie zen bij Verolme ook bij aanwezigheid van een gedelegeerd commissaris niet eerder bekend zouden zijn geworden. Voor vervolg zie pagina 9 (Van onze parlementsredaclic) DEN HAAG De benoe ming van nir. E. H. Toxopeus. fractieleider van dc WD. lol commissaris van de Koningin in Groningen is of ficieel. Vandaag is het Konink- EtH> toxopeus lijk Besluit ge- v.v.D. publieeerd. De heer Toxopeus volgt per 1 fe bruari 1970 mr. C. L. W. Fock op. Bij het debat over de Loonwet zin speelde de heer Den Uyl gisteren al op de benoeming van de heer Toxo peus: „Hij is wel opgewekt en ik weel dat hij daar zijn redenen voor heeft". Verwacht wordt dat mr. W. J. Geertsema tot de verkiezingen van 1971 het fractievoorzitterschap waar zal nemen. Daarna is het een open zaak. Zeker is wel dat uit WD-krin- gen nogal teleurgestelde reacties zijn gekomen op het tussentijdse vertrek van hun leider. Foam de Luxe gezond, verkwikkend slapen Evangelische Kerk tot Duitse kiezers: BERLIJN Het moderamen van de Evangelische Kerk in Duitsland heeft een beroep gedaan op de kie zers, om zich zondag bij de verkie zingen te laten leiden door de nood zaak, dat de democratie wordt versterkt. „Wij moeten ons hoeden voor de verleiding door radikale leuzen. Wij hebben vastberaden hervormingen nodig, maar moeten een duidelijk neen laten horen tegen revolutionaire dweperijen." Het NKV gaf als voorlopig commentaar dat het zal nagaan of het onder de nieuwe wet nog wel verantwoordelijkheid kan dragen voor de loonpolitiek. En het CNV verklaarde dat het onoverkomelijke bezwaren heeft tegen artikel 8 van de Loonwet. Maar dit heeft niet tot gevolg dat alle medewerking aan de uitvoering van de loon politiek zal worden stopgezet. Het CNV stelt met voldoening vast dat regering en parlement een aantal wijzigingen in de Loonwet hebben aangebracht, waardoor enkele ern stige bezwaren van de vakbeweging zijn weggenomen. Het aanvaarde amendement-Van der Ploeg gaat I echter nog niet ver genoeg. Door niet meer mee te werken zouden de belangen van grote groe pen werknemers ernstig worden geschaad. De huidige situatie dwingt naar het oordeel van het CNV tot nader overleg met de andere partijen 1 die bij de loonpolitiek zijn betrokken. Met zijn uittreden geeft het NVV gevolg aan het dreigement van vorige week na afloop van het eerste gedeel- Ite van het Kamerdebat. Voorzitter Kloos sprak toen al over de „knevel- wet van Roolvink". Het NVV heeft de regering vanmorgen schriftelijk de beweegredenen uiteengezet. Dramatisch Het Kamerdebat over de Loonwet kreeg vannacht een sensationele wen- j ding door de plotselinge verschijning van minister-resident Dc Jong, die kwam verklaren dat verwerping van artikel 8 van deze wet aftreden van het kabinet en Kamerontbinding tot gevolg zou hebben. Dat was voor de meerderheid van de Kamer het einde van alle tegen spraak: het wetsontwerp werd aan vaard met 82 tegen 59 stemmen. Op vier leden na stemde ook de KVP, evenals de andere drie regeringspar tijen, vóór. Vruchtbaar overleg tussen regering en parlement zou niet meer mogelijk zijn, was het argument van de pre mier. Oppositieleider Den Uyl herinnerde de premier er onmiddellijk aan dat dit unieke feit door de vakbeweging uitgelegd zou kunnen worden als een dreigement. Dat zou nu juist kunnen betekenen dat een deel van de vakbe weging medewerking aan het loon- overleg opzegt. De heer Den Uyl was bang dat een aantal Kamerleden voor dit drukmiddel zou bezwijken. De heer Aarden (PPR) vroeg of het kabinet iets unieks wilde zetten te genover de opmerkingen van NW- voorzitter Kloos. Neen, zei de premier, de heer Den Uyl heeft zelf aan minister Roolvink gevraagd wat zijn onaanvaardbaar betekent. Dit is geen dreigement van onze kant, maar klare wijn en een scherpe uitspraak om de duidelijkheid te dienen. Voor vervolg zie pag. 3 Aanvaring Gouwebrug: UTRECHT Het treinverkeer tusr sen Utrecht en Den Haag was-gister middag tussen drie uur en kwart voor vier gestremd als gevolg van een aanvaring bij de geopende Gou- webrug bij Gouda. De treinen uit de richting Utrecht reden tot Gouda en werden daar gekeerd. Reizigers uit en naar Den Haag maakten gebruik van bussen, die door NS werden ingezet. Ook het treinverkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn lag giste ren tussen half drie en kwart over vier stil als gevolg van een defecte bovenleiding bij de spoorwegover gang tussen Barneveld en Stroe. Dit defect werd veroorzaakt door een kraanwagen. Ook op dit traject wer den speciale bussen ingezet. Minister Roolvink verdedigt zijn loonwet in de Tweede Kamer. Even latei- zal premier De Jong de Kamer voor de keus stellen: de wet aanvaarden, inclusief het omstreden artikel 8, of het kabinet'ten val brengen. Daarmee was het pleit beslist. Direct na afzwaaien lijsten vernietigd krakelingen bloemen kattetongen eikeblaadjes pastilles morgen ISO gram van 124 voor 109 niet te geloven voor dte prijst Ik geef op als T nieuwe abonnee: (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Minister Beer- nink van Binnenlandse zaken heeft een circulaire naar de ge meenten gestuurd met nieuwe richtlijnen voor het aantrekken van gemeentepersoneel, waar onder politie. Een van die richtlijnen is, dal in het vervolg bij de aanwerving geen rekening meer behoeft worden ge houden met de mogelijke straflijsten, die de kandidaten tijdens hun mili taire dienst hebben „opgelopen". In het verleden werd daar in veel gemeenten rekening mee gehouden. Meestal verminderde de aanwezigheid van zo'n straflijst de kansen van de kandidaat op de betrekking. Vernietigd Minister Beernink vindt die stel regel niet meer nodig, nu minister Den Toom van Defensie heeft geslo- GftAVS <*IA U. c nZuu+t aJxru^jx. <rp%up~! plaats: betaalt: per kwartaal per maand I Als beloning voor mijn aktiviteit ontvang ik een onderzettegel. Do nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. RABAT De Islamitische leiders hebben gisteren in Rabat aan het einde van hun vierdaagse topconfe rentie in een gemeenschappelijke ver klaring steun toegezegd aan het Pa lestijnse volk. Op de grote mogendhe den wordt een beroep gedaan ervoor zorg te dragen, dal de Israëlische strijdkrachten spoedig uit de bezette Arabische gebieden worden terugge trokken. Volgens het communique zouden de islamitische leiders alle oplossin gen van het Palestijnse vraagstuk verwerpen waarbij de status van Je ruzalem van voor juni 1967 niet zou worden hersteld. ten dat alle straflijsten van dienst plichtigen direct na hun klein of groot verlof zullen worden vernietigd. Het is nog niet bekend of deze nieu we regel ook geldt voor het personeel in dienst van het Rijk en de provin cies. Daarover zullen binnenkort richt lijnen worden verstrekt. Een conservatief is iemand die niet naar de nieuwe maan wil kijken uit eerbied voor de oude. JERROLD „Goed gedaan. mam! U hchi de pol gewonnen." Barometerstand: heden 10 uur 76.4 cm (1018 millibar), constant. Zoo eo maan 27 september zon op 6.34. onder 18.27; maan op 18.43. onder 8.37; ÏVTA het Kamerdebat van vannacht j blijft men met de vraag zitten: I heeft het kabinet-De Jong een stuk aanzien verspeeld door de minister president zelf met kamerontbinding te laten dreigen, of heeft de grootste regeringsfractie schade berokkend aan het aanzien van het parlement? Bjj nadere beschouwing kunnen beide vragen bevestigend worden beant woord. Bekend is dat er moeilijkhe den waren over dc Loonwet, maar zeker na de emotionele uitspraken van NVV-voorzitter Kloos was dui delijk dat het kabinet nu niet zou wijken. De vragen zijn aan de orde: tot hoever reikt buitenparlementaire oppositie? en: wie regeert Nederland eigenlijk? Er werd een politieke beslissing ge nomen waarbij de grote meerderheid van de fractie van de KVP zich had neer te leggen. Een klein deel daar van misschien met tegenzin. Tot zo ver was alles volgens de regels van het politieke spel. Blééf het feit dat dc KVP'crs die gro te bezwaren hadden tegen de Loon wet of de KVP'ers die het gewoon een slecht stuk wetgeving vonden een alibi moesten hebben. Zy' moesten by hun achterban kunnen komen met de mededeling: voor het onaanvaardbaar van het kabinet moesten wy wijken. Vier KVP'ers mochten uit de boot vallen. Maar dat alibi heeft men willen over drijven, waarmee men wellicht hel tegendeel bereikt van wat men wilde, namelijk dc vakbeweging gunstig voor zich stemmen. Wie ervoor gezorgd heeft dat minis ter Roolvink na zyn onaanvaardbaar, waarmee de Loonwet in feite aange nomen was. als een goochelaar de minister-president uit de catacomben van het Tweede-Kamergebouw naar boven wist te toveren, zal voorlopig wei een punt van discussie blijven. Maar de klucht was er. Het was een voorbarig optreden van de premier, want er was niets aan de hand. De grootste regeringsparty berokkende zichzelf en het parlement schade, maar ook het kabinet, dat zich voor deze vreemde vertoning leende. Advies aan minister AMSTERDAM Dc zieken fondsraad zal de minister van sociale zaken en volksgezondheid adviseren de loongrens van de verplichte zie kenfondsverzekering voor 1970 te be palen op 16.000 gulden. De grens is nu 13.800 gulden. Indien de wettelijk geregelde me thode tot herziening van de loon grens zou worden gevolgd, komt de grens op 14.950 gulden. Een raadscommissie achtte de ex tra verhoging noodzakelijk in ver band met de steeds stijgende ziekte kosten en ter voorkoming van rela tieve daling van het aantal verplicht verzekerden. Het advies gaat overi gens minder ver dan de meerderheid van de commissie wenste, namelijk 17.500. v fpfski"' DE BILT Tussen een hoge- drukgebied. dat zich uitstrekt van de Azoren via de Golf van Biscaje naar Midden-Europa en een depressie tussen Groenland en Noorwegen, staat boven de oceaan een krachtige westelijke stroming welke via de Britse eilanden tot in Noord-Europa reikt. In deze stroming trekken sto ringen mee. Een zwak front pas seerde met enige regen vanoch tend ons land, gevolgd door enkele opklaringen. Een volgende frontale storing die zich van Noorwegen via de Britse eilan den westwaarts uitstrekt, zal het komende etmaal het weer in onze omgeving beïnvloeden. Vooruitzichten voor zondag: aantal uren zon: 1 tot 7; min. temp.: omstreeks normaal; max. temp.: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal: 40 procent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 1