dat zit wel snor LEIMUIDEN STAPT OVER UIT NEGENTIENDE EEUW J. VAN POLANEN VERHUIZINGEN INTERNATIONALE TRANSPORTEN BRANDT-LEIDEN OUDE VARKENMARKT 5 - TELEFOON 20389 ALLES Sportvisserij BROMFIETSEN RIJWIELEN Grote sortering VOUW- en KINDERFIETSEN 69 jaar ervaring ZORGT VOOR UW fjenqel^ UITRUSTING in iedere prijsklasse voor de Janvossensteeg 75-77 LEIDEN Telef 26901 HERINI PEUGEOT MOBYLETTE PUCH RAP SPARTA SOLEX. LEIDEN Vijf Meiplein 128 Tel. 31534 Haarlemmerstr. 201 Tel. 31853 Sinds 1900 verzorgen wij ook voor piano- en klein transport hartevelt „Mijnheer, het was hier een achterlijke toestand". De heer L. J. H. Stiens, voorzitter van de sportraad van Leimuiden, windt er geen doek jes om. „Ik ben hier in 1962 komen wonen, na bijna veertig jaar in Am sterdam gymnastiekleraar te zijn ge weest, Nou ja. de sport heeft dan je belangstelling en je kijkt 's rond. En wat zag ik Wel, Leimuiden leef de op sportgebied nog in de negen tiende eeuw. Er was een comité voor een zwembad, want er was geen zwembad, er was een comité voor een dorpshuis, er bestond een ijscluh, maar er was geen ijsbaan. Er was de turnclub Kwiek, maar de zaal in het Wapen van Leimuiden raakten ze kwijt". ,.Op een gegeven moment werd ik door Kwiek be naderd de herenafdeling waa pet en ik wilde wel begeleiden. Maar toen kon er opeens niet meer worden ge turnd na de wisseling van eigenaar van het Wapen van Leimuiden. Hij hield liever een konijnententoonstelling en dan krijg je er de pest in". De heer Stiens (nu 66 jaar) liet het er niet bij zitten. „Ik ben de gemeente om hulp gaan vragen. Het is toch te gek dat een vereniging van 250 leden zomaar op de keien komt te staan. Maar er kwam geen hulp. Een ambtenaar zei zelfs: „Het gaat allemaal erg lang zaam hier. „Maar toen wc in '66 de nieu we burgemeester Breen kregen, ben ik gelijk op de stoep gaan liggen en heb ik het hem ver teld. Het is toch tc gek dat op de scholen al in vier jaar geen gymnastiekonderwijs werd gegeven? Er was drin gend behoefte aan een turnzaal en aan sportvelden." Vorderingen Langzamerhand werden vor deringen geboekt. Er werd be loofd een braakliggend terrein op te nappen, bovendien kwam er in '66 een ijsbaan en kreeg ook de zwembadcommis sie medewerking. Ex-Amsterdammer Stiens richtte schaakclub en Kickers op Een grote stimulans was ook in dait jaar de oprichting van de Leimuidense sportraad, waarbij alle verenigingen zidh aansloten. En dat zijn er nogal wat voor een plaats met onge veer 3500 inwoners. Lid werden: de tafeltennisver eniging Play Fair, de wandel vereniging NAS, de turnvereni gingen Kwiek en ODI. de ijsclub, de stichting zwembad en de schaakvereniging De Doorzetters, waarvan de heer Stiens mede-oprichter was. Die club startte met zestien leden en .speelde in het Nutsgebouw van Rijnsaterwoude. „Maar we willen de club naar Leimuiden verplaatsen. We kunnen nu in de kantine van de firma Beuk terecht." De heer Stiens gaf ook schaakles op de St. Janschool, waarvoor een grote animo bestaat. Toen kwam in '68 de voetbal om de hoek kijken. Onder lei ding van de heer M. C. de Rijk, trainer/voorzitter van Play Fair trainden vijtien jongens welke- lijks op een klein veld achter de RK-kerk. „Ik heb ook nog geprobeerd om vorig jaar de TRIM-actie door te voeren," vertelt de heer Stiens, „maar het was een slechte zomer en bovendien was er kermis op ons veld". Maar de animo voor het voetbal was niet meer te stuiten en toen de jongens bij me kwamen en vroegen of ik ze wilde helpen bij de oprichting van een voetbalclub, heb ik ja gezegd." Nuchter „Ik heb echter gelijk gezegd dat we nuchter moesten blij ven. Er was geen veld en ook niet op komst, maar dat was geen bezwaar. En na vele voor bereidingen konden we op 20 juni een vergadering uitschrij ven. waar 150 mensen op zijn afgekomen. Er werden er direct al 75 lid en met het voorlopige bestuur erbij, waar ik ook in zit, hebben we er meer als 80. „De vereniging heeft ook al een naam. Na een prijsvraag te hebben uitgeschreven werd de naam Sportclub The Kickers gekozen. Sportclub, omdat de heer Stiens al weer veel verder kijkt „In de toekomst moeten ook handballers en volleybal lers bv. bij ons terecht kunnen. Maar ja, we hebben nog steeds geen veld en al is ook gemeen te-secretaris Frieze lid, voorlo pig moeten we het doen met de toezegging van het opeens en thousiaste gemeentebestuur dat het terrein achter de Kuil tot de Ringvaat voor sportvelden is gereserveerd." •fr L. J. H. STIENS: STRIJDBAAR. .Eigenlijk gokken we erop dat we in met seizoen '70-'71 in de competitie van de afdeling Leiden gaan meedraaien. Club kleuren hebben we in ieder ge val al: geheel wit. Dat's ten minste hygiënisch. Dan zijn we er zeker van dat de moeders iedere keer het tenue zullen wassen, je ziet er immers alles Het zwembad is er inmiddels ook gekomen, al kan het alleen maar in de zomer worden ge bruikt (ong. negen weken) en het voetbalveld komt er ook wel. Na zeven jaar Leimuiden is de heer Stiens weer opti mistisch geworden. De sprong vanuit de negentiende eeuw naar nu is toch nog gelukt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 26