Commentaar NCRV staat voor afscheid en statuten-beslissing RADIO 3 AMADEUS Herindeling Verenigingsraad Misser Dorpelingen zetten weg bij Beek af NOS en BRT gaan nauwer samen door John Knittel CAROLINA YES r~ WOENSDAG 55 JUNI 1969 Ad Zonneveld, die zoveel goede filmreportages voor de KRO heeft gemaakt, was er gisteravond met „Alleen" wel bitter naast. Een bege leidend artikel in KRO's programma blad leerde ons overtuigend, dat deze film over „voorbeelden van mense lijke eenzaamheid en een kleine po ging om dit onopgemerkte kwaad te bestrijden" absoluut serieus was be doeld, maar wat er tevoorschijn kwam, zou in een programma als Hoepla niet hebben misstaan. De beschamend tactloze en stunte lige ondervraging van een heel aan tal personen, dat (naar wij moeten aannemen onopzettelijk) te kijk werd gezet, hetzij hossend, hetzij thuis vertellend over de oorzaken van veelsoortige eenzaamheid, maakte het bijna onmogelijk voor de toeschou wer om werkelijk meegevoel te erva ren. Weduwnaars, in het bijzijn van hun jonge kinderen ondervraagd over hun alleen zijn en hun naderend tweede huwelijk, eemaal zelfs met de a.s. echtgenote als genegeerde fi guur in de kamer; een wat ouder wordende dochter die terzijde poseert, terwijl haar ouders over haar niet opdagende huwelijkskansen praten, nadat zij zelf op onnozele vragen heeft geantwoord. Dit om maar een paar dingen te noemen. We begrepen dat een goedhartig echtpaar in Beverwijk vele van deze en andere „eenzamen" eenmaal per veertien dagen een soort feestavondje aanbiedt. De verslaggever (was dat Zonneveld zelf?) stelde dit paar on dermaatse vragen en kreeg een soort terechtwijzing als antwoord. Hij ver diende ook niet beter. Hoe men deze mensen opzoekt, waar ze vandaan komen, wat er nog meer voor ze wordt gedaan, we hoor den er niets van. De enige vage in druk die we kregen was dat ze a raison van f4 („En dan moet er nog geld bij!") een lokaal mogen binnen komen, vijf koppen koffie en iets te eten krijgen, uitbundig hossen met de leider („Geen adem! Volledige in zet!") aan het hoofd en er soms een levenspartner vinden, Meer dan een partijtje goedkope sensatie heeft Zonneveld met deze misser echter ril iet op het scherm ge bracht. Eén radio-uur voor f de jajige prins k(Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De verjaardag van prins Bernhard, op zondag a.s., zal in de ether worden gevierd met één uur *4 radio onder het motto Nationaal pro- gramma. Dat programma gaat uit op Hll- d ,versum I tussen 20 en 21 uur. Het pj omvat een concert door het Omroep- (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De statuten wijziging van de NCRV, die voornamelijk neerkomt op her indeling van de Verenigings raad, is nog niet het belangrijk ste onderdeel van de agenda voor de jaarvergadering waar voor de Raad a.s. vrijdag komt te staan. Dat vormt het afscheid van drie hoog gewaardeerde be stuursleden, t.w. mevrouw dr. M. H. Albronda-van der Nagel, NCRV-oprichter de heer P. K. Domisse en ds. C. van de Zaal, bestuurslid „van ret eerste uur". De heer Domisse nam in april 1924 hét initiatief tot oprichting van een eigen prot-christelijke omroep en hij verzamelde een kring medestanders BEEK Woedende dorpelingen uit Beek (gem. Bergh, Gld.) hebben gisteravond de weg naar de Duitse grens bij Zeddam gebarricadeerd, zo dat het verkeer volledig ontwricht werd. De oorzaak was het door de gemeente afbreken van een zomer huisje, dat zonder vergunning door een dorpeling was gebouwd. Toen de afbraak een feit was, ver schenen de dorpelingen, die met het puin de weg barricadeerden en ook enkele balen stro in brand staken. Nadat er voldoende politieverster- king was aangetrokken werd de me nigte uiteen gejaagd en e rommel op de weg opgeruimd. Aan de afbraak is een hele proce dure voorafgegaan, waarbij de plaat selijke overheid en de man die het huisje bouwde niet tot overeenstem ming zijn gekomen. Geruchten wil len, dat de gemeente nog andere klandestien gebouwde huisjes zal af breken, maar na de volkswoede wordt verwacht dat daar althans bin nen afzienbare tijd geen sprake van zal zijn. „Fondation européenne de la Cultu- re'f, waarvan prins Bernhard voor zitters over de relatie van de prins met het „Plan Europa 2000". orkest onder leiding van Johan van Troot, met werken van Johan van Bree, Peter van Anrooy, Dirk Schzfer en de dirigent. In de pauze om 8.23 uur spreekt de heer G. Sluiser, directeur van de om zich heen. Van het eerste ogen blik af maakte hij deel uit van het bestuur: enkele jaren geleden, bij het 40-jarig jubileum van de NCRV is hij daarvoor terecht hooglijk geroemd. Nu is hij 71 jaar, en aangezien de Verenigingsraad verleden jaar besliste, dat 70 jaar de leeftijdsgrens voor bestuursleden moet zijn, neemt hij nu afscheid van bijna 45 jaar zeer gewaardeerd organisatorisch werk. In de NCRV-gids zegt hij: „Ik vind het wel jammer, dat ik de mensen niet meer regelmatig zal zien, maar ik heb niet het gevoel, dat ik me losmaak van de NCRV". De leeftijd der „zeer sterken" maakt hem het heengaan noodzake lijk, maar wie hem kent weet wel, dat de heer Domisse bepaald geen bejaarde man is. Trouwens: hij woont nog samen met zijn nu 110-ja- rige moeder, en wie kan zich dan „oud" voelen? Hetzelfde geldt trouwens voor de 76-jarige ds. C. van der Zaal, die er in 's-Gravenmoer nog niet aan denkt, emeritaat aan te vragen. Hij zegt er nog altijd trots op te zijn, tot „het Deventer trio" te hebben behoord: de vooruitstrevenden, die de waardevol le toekomst van de radio zagen. Ook voor hem is het bestuursafscheid ge dwongen; met zijn grote kennis van de omroep in 't algemeen en de NCRV in 't bijzonder, zijn onver woestbare belangstellling en zijn hel der oordeel blijft hij zich „onbezol digd commissaris van de NCRV" voe len. Hoe kan dat ook anders, na zo'n brok levenswerk? Mevrouw dr. Albronda kan niet bogen op het pioneerschap van de NCRV en meer dan 40 jaren bestuurslidmaatschap: „De NCRV was bij de oprichting nog niet zo geëmancipeerd dat zij vrouwen in het bestuur koos". Toch heeft mevrouw Albronda een eveneens zeer gewaardeerde staat van dienst in de NCRV-gelederen en ook haar ziet men node gaan. al is haar laatste woord in het NCRV-pro- grammablad nog niet geschreven. Verouderd Zoals wij al mededeelden, zijn de uit 1924 daterende statuten van de NCRV (in 1951 en 1967 lichtelijk bij geschaafd) op sommige punten ver ouderd, zodat herziening dringend is geboden. In de besloten middagvergadering zal de Verenigingsraad de bestuursvoorstellen in dezen behande len, en, naar het zich na vooroverleg laat aanzien, aannemen. Het belangrijkste deel van de wij zigingen betreft de herindeling van de Verenigingsraad. Toen de NCRV werd opgericht met 600 over het ge hele land verdeeld wonende leden, werd in de statuten bepaald dat tien leden per provincie zitting zouden nemen in de Verenigingsraad. Thans echter telt de NCRV rond 472.000 leden en is de vertegenwoor diging niet evenredig meer. De leden aantallen per provincie lopen te Hilversum I. 402 m. NCRV: 18.30 Nieuws. 18.41 Actualitei ten. N.O.S.: 19.00 Openbaar Kunstbezit. 19.10 Hoofdstro mingen in de Makro-sociolo- glsche machtstheorie, gastcol lege. 20.00 Stereo: Holland Festival 1969: Radio Filharmo nisch orkest: koor van de Ne derlandse Bachvereniging en solisten. "(Vooraf, in de pauze en na afloop: Festivalndeuws en informatie). NVSH: 22.20 Sextant. N.O.S.: 22.30 Nieuws. 22.38 Parlementair overzicht. 22.45 Mededelingen. 22.50 Ste reo: X, een sprong in het duister. 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum II, 298 m. VARA: 18.00 Nieuws. 18.11 Actualitei ten. 18.20 Uilzending van de Boeren Partij. 18.30 Stereo: Licht platenprogramma. 19.30 Nieuws. 19.35 Stereo: Licht vo caal en instrumentaal ensem ble met zangsolist. 20.00 Vra- genvuur: een bekende Neder lander beantwoordt vragen van jonge mensen. 20.20 Franse chansons. 20.40 Buiten lands weekoverzicht. 20.50 Ste reo: instrumentaal trio en zangsolisten. 21.20 Boekbespre king. 21.50 Stereo: Metropcle orkest. 22.30 Nieuws. 22.38 Ac tualiteiten. 22.55 Stereo: Mo derne en klassieke kamermu ziek (opn). 23.55-24.00 Nieuws. GRAMMOFOONPLATENPR GRAMMA DRAADOMROEP VAN AVOND Victoria regia. Pas de deux. Heinzelmannchens Wachtpara- de. Dornröschens Brautfahrt. Rhapsodle einer Nacht. Wie genlied. Japanischer Laternen- tanz. Chineslsche Straszense- renade. Hexentanz auf dem Bocksberg. Rag. Paper doll. Sweethearts on parade. Tuck me to sleep in my old 'tucky home. Deep purple. Don José. Manana. Luna Llena. Tetagua sapucai. Cuban love song. You can't have everythin. Bom to be blue. We shall walk through the valley. Whlstlin' Rufus. Swingdn'. Samdu. Take the "A" train. Muse rapture. Got to take another chance. Three bags full. Empty poc kets. Driftin'. man. 20.00 Nieuws. 20.25 Ja zuster, nee zuster, compilatie van liedjes uit het populaire Nederlandse feuilleton. 21.05 Spel zonder grenzen te Brug ge. 22.20 Nieuws. TELEVISIE: VANAVOND Nederland f. SOS 18 50 Kleur: Pluimpje. STER: 18.56 Reclame. N.O.S. 19.00 Journaal. STER: 19.03 Reclame. N.O.S. S:19 07 Scala: informatief pro gramma. STER: 19.56 Reclame. N.O.S.: 20.00 Journaal. STER: 20.16 Reclame. 20.20 Uitzending van de CPN. 20.30 Uitzending Stichting Socutera. N.O.S.: 20.35 Holland Festival Magazi ne. 21.00 The Asphalt Jungle, speelfilm. (rijkskeuring: 18 jaar). 22.50-22.55 Journaal. Nederland II. N.O.S.: 18.50 Kleur: Pluimpje. STER: 18.56 Reclame. N.O.S.: 19.00 Jour naal. AVRO: 19.03 Kleur: De zin van het zien, documentai re. STER: 19.56 Reclame. N.O.S.: 20.00 Journaal. STER: 20.16 Reclame. AVRO: 20.20 Peyton Place. TV-feuilleton. 21.05 Logboek te land. film over De Noord-Oost Polder. 21.35 Parijs in Emmeloord: Les compagnons de la Chanson. 22.05 Geen blad voor de mond, internationale jeugddiscussie. N.O.S.: 22.35-22.40 Journaal. BELGIë Kanalen Nederlands 2 en 10. 18.55 Zandmannetje. 19.00 Klein, klein, kleutertje. 19.20 Jeugdtelevisie. 19.55 De Weer- Hilversum 1. 402 m. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Klassieke en mo derne muziek (gr.). (7.30 Nieuws: 7.32 Actualiteiten: 7.50 Overweging: 8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Vakantietips. 8.45 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gvmnastiek voor de huisvrouw. 9.35 Waterstanden) N.O.S.: 10.00 Wat heeft dat kind? pedagogische lezing. 10.20 Stereo: Muziek uit de Barok (opn.). KRO: 1100 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd pro gramma. (12.00 Reportages voor automobilisten op va kantie: 12.15 Boekbespreking: 12.26 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw: 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten: 12.50 Godsdienstige uitzending: 13.15 Reportages voor automobi listen op vakantie). 14.00 Re portages voor automobilisten op vakantie. 14.05 Stereo: Lichte muziek. 14.25 Stereo: Klavecimbel-recital. 15.00 Doopsgezinde middagdienst. N.O.S.: 15.30 Bezigheden: ma gazine over liefhebberijen en vrijetijdsbesteding. 16.00 Nieuws. NCRV: 16.02 Reporta ges voor automobilisten op vakantie. N.O.S. 16.07 Pro gramma over mensen en din gen die minder op de Voor grond treden. 17.30 Toe ristische informatie uit bin nen- en buitenland. NCRV: 17.45 Reportages voor automo bilisten op vakantie. 17.50 Sportactualiteiten met reporta ge Wimbledon-tennistoernooi. 18.00 Tijd vrij voor muziek in vrije tijd: koorzang en accor deon-orkest. Hilversum n. 298 m. AVRO: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: Lichte grammofoon muziek. (8.30-8.33 De groente man). 8.50 Morgenwijding. 9.00 Stereo: Concertante muziek uit de 18e en 19e eeuw. (gr.). 9.40 Schoolradio. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitami nen. (11.00-11.02 Nieuws.) 11.30 Voor de vrouw. (Om 11.55 Beursberichten). 12.30 Modern platteland. 12.35 Toppers van toen (gr.). 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojournaal. 13.30 Stereo: 't Muzikantenuur: L Omroep a capellakoor; II. Nederlands trio. 14.30 't Is historisch: over geschiedenis en archeologie. 15 00 Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16.02 Schakeringen: kultureel programma in Woord en Muziek. 17.00 Lichte grammofoonmuziek voor de tieners. 17.30 Voor de jeugd, ca. 17.55 Mededelingen. Hilversum III. 240 m. en FM-kanalcn. NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Reportages voor automobilisten op vakantie. 9.05 Muziek van vroeger voor luisteraars van nu. 9.30 Instru mentaal programma. 10.00 Nieuws. 10.03 Reportages voor automobilisten op vakantie. 10.06 Muziek bij de koffie. (11.00 Nieuws). 11.03 Reportages voor automobilisten op va kantie. 11.06 Muziek bij de koffie (vervolg). N.O.S.: 12.00 Nieuws. 12.03 Micro-notities. KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Actu aliteiten. 13.08 Licht platenpro gramma. 14.00 Nieuws. 14.03 Licht platenprogramma. 15.00 Nieuws. 15.03 Pop- en country muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Hitparade. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00 Ver- zoekplatenprogramma. "Lappie Loep en de Molboor -J. De motor had wat gesputterd en was er toen weer mee opgehouden. Verslagen zaten de drie vrienden boven in de molboor, terwijl de ontzettende Mammoeth om hen heen de kraal stond te vertrappen. „De benzine is zeker op", stelde Lappie vast Weetal knikte. „Maar U hebt toch Wel een reserve tank, aan boord, hoop ik". Weer knikte Weetal. „Ja!" riep hij, „dat ik daar niet aan gedacht heb, ach, ik ben ook„Toe nou maar", snauwde Jonas, hebben geen tijd te verliezen!" De inboorlingen waren het strijden moe en namen een voor een het hazenpad, de Mammoeth alleen achterlatend in hun kraal; alleen bij de inolboor die af en toe trilde doordat de motor een poging deed om aan te slaan. Met een verstoorde blik keek het geweldige dier naar het vreemde ding sterk uieen: in Zuid-Holland wonen ca. 132.000 leden, in imburg onge veer 16.000, en zo zijn er meer grote verschillen. Het is dus niet meer juist, dat elke provincie tien stemmen heeft bij ver- enigingsbesluiten, het totaal wordt hierdoor niet meer naar rato verte genwoordigd. De nieuwe statuten stellen daar om herindeling naar aantallen voor en het bestuur verwacht daarvoor al ler instemming. HILVERSUM NOS en BRT heb ben in hun jaarlijkse gezamenlijke bestuursvergadering besloten, nog nauwer te gaan samenwerken op ra dio- en televisiegebied. Wederzijds werd de wens te kennen gegeven, het programmabeleid in nieuwe banen te leiden. Vooral werd de noodzakelijkheid gevoeld, de bevolkingen van Neder land en België betere en duidelijker informatie te geven over eikaars leefpatroon, voortgekomen uit histo rische ontwikkelingen, en over de ei gentijdse problemen. Er is een commissie ingesteld om de mogelijkheden van een en ander nader te bestuderen. Opinie-onderzoek heeft uitgewezen, dat de belangstelling voor rechtstreekse programma's uit het buurland goed is, maar vooral wordt bepaald door vergelijking met het aanbod op de eigen nationale zender. Verwacht wordt, dat deze be langstelling nog zal toenemen, als België met kleurentelevisie begint. A OS actief met de Tour de France (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De NOS zal via radio en televisie vlijtig de verrich tingen van de Tour-de-France-rijders volgen. Op werkdagen, te beginnen maandag 30 juni, zal er dagelijks om 6.15 via Ned. 1 een reportage zijn te zien. Per dag wordt de lengte daar van bepaald. Barend Barendse zal commentaar geven. Voor de NOS-radio zullen Theo Koomen en Fred Racké de Ronde verslaan. Rechtstreekse reportages zijn dagelijks te horen op Hilversum 3, en wel om 1.03, 2.03 en 3.03 uur; tussen 4 en 5.30 uur worden fi- nish-verslagen uitgezonden. Op elke weekdag wordt op Hil versum 2 tussen 10.55 en 11.02 uur een korte nabeschouwing gegeven. Heet van de naald een foto van De Mounties, die in de vooravond weer „ktvissen" met schoolleerlingen. Piet Bambergen en René van Vooren weten de vaart er wel in te houden, en hapert het eens ergens, dan zijn de kwinkslagen van onze nationale grappenmakers vlug bij de hand om het raad-spektakel nog vrolijker te maken, Een quiz leiden is niet ieders werk, maar het spiek papiertje doet wonderen en elke vier weken De Moun ties 'n keer extra op het scherm is niet alleen voor kinderen een plezier. VANAVOND TE ZIEN 5.00 uur (AVRO) Kwissen met De Mounties. 8.35 uur Holland Festival Magazine. 9.00 uur speelfilm (18 jaar) „The asphalt jungle". Ned. 2 AVRO 7.03 uur film over kijken naar de natuur. 8.20 uur Peyton Place. 9.05 uur film over de N.O. Polder, aansluitend reportage feest in Emmeloord. 10.05 uur internationale jeugddiscussie over gezang, auto riteit en democratie. VANAVOND TE HOREN Hilversum I NOS 8.00 uur Concert van Holland Festival: Radio Filharmo nisch orkest, solisten, en koor van de Ned. Bach vereniging in een Bachprogramma. 10.50 uur magazine Iks, een sprong in het duister. Hilversum II VARA 8.00 uur Vragenvuur. 8.20 uur Franse chansons. 8.50 uur Trio Louis van Dijk, Rita Reys en andere solis ten. 9.20 uur Letter-grepen. 10.55 uur Contrasten, muziek voor kenners en liefhebbers, stereo. (Een wereld in wording) 216 f Hij schrok bij de gedachte, dat men hem aan tafel mis schien zou verzoeken om te spreken. Wat kon hij zeggen? Hij stond immers buiten dit alles? Pauline had gelijk. Noch Tessli's sinister erfdeel, noch dat van haar vader waren zijn zwaarste lasten. Die kon hij goed beheren. Zijn grote taak lag in het erfdeel van een volk, dat zijn werkkracht verspil de en waarvan de moraal in het hart van Europa wegrotte, tenzij het een nieuwe en bredere levenswijze kon bevech ten. Daar liep Mitzi; ze deed haar werk als gids prachtig, die kleine vrouw van Lionel. Gekleed in een aardig, groen japonnetje, toonde zij de bas-reliëfs, die de voorkant van de Centrale versierden. De menigte keek bewonderend toe en gaf voor, veel verstand van kunst te hebben. Mitzi vertelde de wonderen, die maestro Ignatio in steen gehouwen had. Zij had de geschiedenis uit het hoofd geleerd. Links stond de grote figuur van Iphimedeia, terwijl de golven der zee op haar toekwamen, de golven van Poseidon. Zij goot het zeewater uit een kruik over haar borst; als de mensen nauwkeurig toegekeken hadden, zouden zij in de trekken van de godin een gelijkenis met de jonge vrouw, die vroeger veel gezien werd in de straten van Bern, hebben kunnen ontdekken. Als zij de zoon van Eronos en Rhea, die in een strijdwagen met vele paarden ervoor over de golven reed, wat nader bekeken hadden, zouden zij misschien een ander gezicht herkend hebben, dat van de man, die daar te midden van een groep werklieden stond. Bij de ingang vormden zich mensengroepen om de fontein, waarvan het bassin door een geweldige Medusakop werd gevormd. Hoog daarboven vertoonde zich de neertuimelende figuur van Bellerophon, terwijl Pegasus zijn voorhoeven bevallig ophief. Onder de gasten wreven zich velen in de handen bij het vooruitzicht van de versnaperingen. Zij gingen de grote machinekamer binnen, waar tussen de generatoren lange tafels geplaatst waren, waarop meer dan honderd couverts klaar stonden. De turbines stonden stil. Op dit ogenblik zag Amadeus de heer Von Breitenwyl langzaam het marmeren terras afkomen. Hij maakte zich uit het groepje los om zijn weldoener tegemoet te gaan. Von Breitenwyl was zeer gezien en werd door iedereer opgemerkt Toen hij gearmd met Amadeus de grote hal binnenkwam, keken alle gasten gespannen naar hem. Maar de oude man wist heel goed wat hij deed. Hij was hier niel gekomen om de opening van de elektrische centrale bij te wonen, ook niet om te vergaderen, redevoeringen aan te horen of opgemerkt te worden. Hij kende de wereld. Hij liep langzaam en ademde moeizaam. Zijn arm rustte zwaar op die van Amadeus. Zij liepen als vader en zoon de brede trap op en menige gast verwonderde zich. Het lag echter in de bedoeling van de oude ex-president, om hen verwonderd te maken. Hij was niet voor niets vanaf de kinderjaren van Tessli's zoon diens beschermer geweest. Nu, voor de ogen van het grote publiek, zou hij Amadeus op de grote dag van zijn leven zijn vriendschap en bewondering tonen. Deze jonger, was lang genoeg in de pers. in de cafés, in de clubs en in de huiselijke kring bespot. Zelfs al werd zijn naam samen met die van een bekende, getrouwde vrouw uit Bern genoemd, wat dan nog! De jongen moest kunnen leven, hij moest in vrede kunnen leven, om nog grote daden te verrichten voor zijn land en voor de wereld. Er kwamen vele mensen op Amadeus toe om hem de hand te schudden. Daar waren er onder, die hem vroeger voorbij liepen. Het was alles goed zo. Aan tafel was Amadeus 'plaats naast mijnheer Von Breitenwyl. Mannen en vrouwen, die hem vroeger genegeerd hadden, vestigden thans hun ogen op hem. En niet weinigen benijdden hem, die overwonnen had en die ondanks vele moeilijkheden een geweldig werk tot stand had gebracht. Om twee uur stonden enige gasten bij de ijzeren leuningen en keken naar de machinekamers beneden. Amadeus en zijn mannen vertoefden in de controlekamer. Een groep mensen stond om hem heen. De ingenieur, die het schakelbord bediende, hield een gewichtige toespraak over de werking van gekleurde klokken, schakelaars en knoppen. (Wordt vervolgd) &S00TMLD7A6£RBfiJ-T^SR 1 Smidje Verholen en het geheim van de Uylenborgh 1251: Urenlang zat Ja cob van Uylen te werken aan zijn familiekroniek. Nu eens dacht hij diep en ernstig na, dan weer schreef hij enkele fraaie volzinnen op. Een enkele daarvan willen wij onze attente lezers niet onthou den, want ergens in dit verhaal zullen zij nog maals een rol spelen: Heden had ik een vi sioen dat mij zeide: 'Ja cob. wij staan op de rand van een nieuwe wae- reld.' O. hoe wonderlijk te bedenken, dat waar nti nog onze snelste clippers de oceaan bedwingen in twaalf dagen, er ééns een tijd zal komen, dat de mens binnen drie uur naar het verre Amerika vliegtf het luchtruim doorklievend als een vogel. Maar wanneer zal deze luchtvaart werkelijkheid geworden zijn? En wie van mijn geliefde nazaten zal dit tech nische wonder mogen beleven Toen stond heer Jacob op en sloot zijn familiekroniek. „Seigneur Verholen slaagde er in door de kringloop van lijd en geschiedenis heen te breken," mompelde hij. „Misschien zal hem dat nog maals lukken. Dan zal ik hem vragen of hij zo menslievend wil zijn mijn gezin met zich mee te nemen. Eilaashij zeide het al: wat eenmaal is geschied, is voor altijd geschied. In elk geval ga ik morgen in de stad wapens kopen. Ruiterpistolen en vuursteengeweren met kruit en kogels. Aha, Sijmen Knoet zal de van Uylens nog leren kennen! En mijn geld ook dat gaat zijn neus voorbij!" Heer Jacob liep naar een grote, met ijzer beslagen schatkist, knielde erbij neer, en stak een sleutel in het slot FERDNAND M O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 11