ZEVENHONDERD NIEUWE COMMANDEURS, Kabinet van de vice- minister-president Binnenlandse zaken Buitenlandse zaken Justitie Onderwijs en wetenschappen 16 DINSDAG 29 APRIL 1969 Bij Koninklijk besluit: is benoemd: tot ridder in de orde v«n de Nederlandse Lmi*: M. P. Gorsira, voormalig Gezaghebber van Curasao, thans Hr. Ms. Buitengewoon en Gevol machtigd Ambassadeur te Kingston. Kabinet van de Vice-Minister-President en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Bij Koninklijk besluit: is'benoemd: tot officier in de orde van Oranje-Name: dr. P. Wigenaar Hummelinck. wetensehappe- lijk hoofdmedewerker bij het Zoölogisch Laboratorium van de rijksuniversiteit te Utrecht, wonende te Bilthoven (gem. De Bilt). Kabinet van de Vice-Minister-President Bij Koninklijk besluit: zijn benoemd: tot officier in de orde van Oranje-Nassan: ir. P. G. de Boer, directeur van de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname; drs. M. D. Thijs, Secretaris van de Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Ned. Antillen, zomede van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van bel Koninkrijk. 'Kabinet van de Vice-Minister-President Suriname Bij Koninklijk besluit: zijn benoemd: tot officier in de orde van Oranjc-NaMan bij bevordering: lot offlder in de orde van Oranje-Nasna: D. I. R. van der Geld, Directeur van het Depar tement van Algemene Zaken; M. Nahar, Directeur van het Departement van Bouwwerken, Verkeer en Waterstaat; lol ridder in de orde van Oranje-Nam*: P. H. Barend, ambtenaar ter beschikking, secr. Geneeskundige Commissie: A. A. D. Breeveld, predikant E.B.G. mejuffrouw A. 1. N. Guardiola, chef Afd. Buitenland v.d. Surinaamse Bank; 1. D. Guicherit, managing physician of Suralco; zr. W. Hendrikx (zuster Assumpta), school hoofd; H. I. Hussain Ali, ondervoorzitter Surinaamse Moeslim Associatie; E M. Koomdijk. secr.-der Boslandzending der E.B.G.; G. van der Kuyp, tijd. hoofdinspecteur van onderwijs; G. F. Lashley, doctor of Dental Surgery; W. E. Leckie, Gouvernements-geneesheer bij de Algemene Geneeskundige Dienst; A. F. May, praklijkleraar a.d. Surinaamse Kweekschool; C. A Monpellier, adjunct-hoofdinspecteur van onderwijs; Eerw. Moeder C. van den Ouwelant. algemeen overste v.d. Dochters van Maria Onbevlekte Ontvangenis; D. Simons, industrieel; J Welles, griffier v.h. kantongerecht in bet derde kanton: V. A. H. van Krugten. echtgen. van Tiggelman, voorzitster en medeoprichtster v.d. Stichting voor Buitengewoon Onderwijs; Nederlandse Antillen Bi) Koninklijk besluit: zijn benoemd: tot offlder in de orde van Oranje-Namo: bij bevordering: W. F. Craane, lid Raad van Advies op Aruba; G. de Veer, lid Raad van Advies op Aruba; Cb. J. H. Engels, arts op Curasao; M. J. Huith, directeur der belastingen op Curasao; F. D. van Grieken, griffier van de Staten van de Ned. Antillen; PROF. MR. J. VAN DER HOEVEN Ridder Nederlandse Leeuw MR. R. J. E. M. VAN ZINNICQ BERGMANN Officier Oranie-Nassau Bi) Koninklijk besluit: zijn benoemd: tot commodcar in de orde van Oranje-Nam*, bq bevordering: mr dr. C. N. M. Kortmann. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch; r in de orde van Oranje-Nam* mr. G. P Helders, lid van de Raad van State, te Wassenaar. mr. 1. M. Kan. lid van de Raad van Suie, te s-Gravenbage: tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: J. L. P. M. Teijssen, lid van de Eerste Kamer der Staien-Gcneraai. te Waalwijk: B. J. van Buel, lid van de Tweede Kamer der Suten-Generaal, te Oss; G. A. Kieft. lid van de Tweede Kamer der SuteoGeneraal. te Utrecht. mr. A. M. I. H. Baeten. oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Maastricht; P. H. Coppes. lid van Gedeputeerde Suten van Noord-Brabant, ie Tilburg: mr. dr. Meulink, lid van Gedeputeerde Suten van Overijssel, oud-lid van de Tweede Kamer der SutenGeneraal, ie Enschede; tot officier in de orde van Oranje-Naman, bij Bij Koninklijk besluit: zijn benoemd: .tot Grootkruis in de orde van Oranje Namu: dr. I. H. van Roijen, Hr. Ms. Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te tonden; tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: dr. J. G. de Beus, Hr. Ms. Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te Bonn; in de orde van Oranje-Nassau: D. P. Spierenburg. Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur, Hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Gemeenschappen te Brussel. tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: mr. S. Baron van Heemstra, Hr. Ms. Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te Mexico; mr. E. L. C. Schiff. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; tot Offlder in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: A. Elsakkers, sous-chef, tevens plaats vervangend chef van de Hoofdafdeling Verbindingen en Materiële Zaken van het 'International Flavors Fragrances Co.' te Milaan; C. G. Beverloo, Kunstschilder te Parijs; ds. J. Bos, voormalig zendingspredikant en gedelegeerde van de 'Kontinentale Kommission für Kirche und Mission in Indonesiën' te Djakarta; mejuffrouw M. H. de Bruijn, Vice-Consul aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Houston; T Bugge. van Noorse nationaliteit, onbezoldigd Vice-Consul der Nederlanden te Larvik; W Collins, van Britse nationaliteit, onbezoldigd Vice-Consul der Nederlanden te Grimsby; J H. Daman Willems, Secretaris voor Pers zaken aan Hr. Ms. Ambassade te Bonn; A. Davids, vertegenwoordiger van Nederlandse firma's op het gebied van chemicaliën en agrarische produkten in Israël; Pater R. F. van Es, van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart te Cebu City (Filippijnen); S. Franken, Directeur van 'Franken's Dental A Medical Supplies' te Hong Kong; F. M. J. Geffriaud. van Franse nationaliteit*, onbezoldigd Consul der Nederlanden te Nantes; A. Grocnendaal (Broeder Athanase), Missionaris van de Sociëteit der Witte Paters te Ouagadougou (Boven-Voltm); H. Henkes Boom, van Chileense nationaliteit, onbezoldigd Consul der Nederlanden te Punta Arenas; L. B. van der Hoeven, Hoofd bij het Bureau Verificatie van de Hoofdafdeling Comptabiliteit D. P. SPIERENBURG Commandeur Oranje-Nassau Comptabiliteit en Financiële Zaken van hel Ministerie van Buitenlandse Z*""'- Pa-er J. G. J. M. Smeeis. van de Congregatie der ."riesters van het Hef'S Hart van Jezus te San tSL-roardo (Chili); G. van Velde. Kunstschilder te Parijs; Ph. J. Wetters. ,Mtachc (Administratieve Zaken) aan Hr. Is- Ambassade te Tnpoli, tot offlder in de orde van Oranje-Namu: J. G. Eckhardt, hoofd van de intendance der rijkspolitie te Apeldoorn; mgr. prof. dr. I. C. Groot, rector van de katholieke theologische hogeschool te Amsterdam. mr. J. P. Hogerzeil. deken van de orde van advocaten in het arrondissement Zwolle, advocaat en procureur te Zwolle, wonende te Hattem: ds. J. R. Hommes, predikant van de gerefor meerde kerk te Groningen; mgr. J. A. G. van der Hoogte, bisschoppelijk vicaris van de bisschop van Haarlem, wonende te Amsterdam: J. E. H. M. Jaspar, notaris te Tegelen: drs. H. L. W. J. Jochems, president van hel seminarie 'Rolduc' te Kerkrade: drs. G. J. Lange, administrateur bij het ministerie van justitie te 's-Gravenhage, wonende te Leiden; R. A. van de Poll, notaris te Rotterdam; ds. J. M. Snetnlage, predikant van de her vormde gemeente te Amsterdam; N. de Voogd, geneeskundig-inspecteur bij bet ministerie van justitie te 's-Gravenhage, wonende te Rijswijk; H. W. Weerts, dirigerend officier der rijks- DR. J.G. DE BEUS Commandeur Oranje-Nassau Bij Koninklijk besluit: zijn benoemd: tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: mr. W. E. Boeles. deken van de orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam, advocaat en procureur te Rotterdam; mr. W. Duk, raadadviseur bij het ministerie van justitie te 's-Gravenhage; mr. W. J. van Eijkern, diracteur-generaal. hoofd van de directie politie van het ministe rie van justitie te 's-Gravenhage; mr. L. J. de Haan, kantonrechter te Rotterdam, prof. dr. E. Jansen Schoonhoven, buitenge woon hoogleraar aan de rijksuniversiteit tc Leiden, rector van de zendingshogeschool te Oegstgeest; dr. D. Q. R. Mulock Houwer, wonende te Amersfoort; mr. W. H. Overbeek, officier van )ustitie, hoofd van het arrondissementsparket te Utrecht; t mr. A. J. M. van Overveldt, procureur- generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogen bosch, wonende te St. Michielsgestel; mr. H. E. Ras, raadsheer in de hoge raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, wonende te Wassenaar; jhr. mr. A. Reigersman, officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket te Alkmaar, wonende te Heiloo. mgr. L. A. Th. Rooyackers, bisschoppelijk vicaris van de bisschop van 's-Hertogenbosch; P. Gooesen, hoofdadministrateur ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage; J. A. van Broekhoven, hoofdadministrateur- advijeur ter gemeentesecretarie, lste plaats vervangend gemeentesecretaris, te Tilburg (gepensioneerd); lot offlder in de orde van Oranje-Nam u: mr. S. Kloosterman, plaatsvervangend directeur-generaal voor overheidspersoneels beleid bij het Ministerie vau Binnenlandse Zaken, wonende te Voorschoten; F. J. Doesburg, hoofdinspecteur, afdelingschef bij de Algemene Rekenkamer, wonende te Voorburg; L. F. W. Jansen, burgemeester der gemeente Oss; mr. P. W. D. F. Joosten, secretaris der gemeente Eindhoven; mr. J. M. J. Comelissen, burgemeester der gemeente Doetinchem, K. van Diepeningen, burgemeester der gemeente Barneveld; ir. J. J. M. Mohrmann, hoofdingenieur directeur van de dienst publieke werken en volkshuisvesting, te Nijmegen; W. J. D. van Dijck, burgemeester der gemeeote Maassluis; L. de Kool. burgemeester der gemeente Voorschoten; H. van Harskamp, commissaris van gemeentepolitie, te 's-Gravenhage; A. L. de Boer. hoofdcommissaris van gemeentepolitie, te Haarlem; K J. Muller, hoofdcommissaris van gemeentepolitie, te Groningen; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: W. C. Kraan, referendaris bi) het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wonende te Voorburg. mr B F Verdier. hoofdambtenaar 4de klasse bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te 's-Gravenhage; J. van de Water, onder-directeur van de stenografische dienst der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage: W van de Kreeke, inspecteur bij de Algemene Rekenkamer, wonende te Wassenaar; mr. J. J. G. H. Raaijmakers. burgemeester der gemeente Rijsbergen: H. E. M. Schaminée, burgemeester der gemeente Zevenbergen. W. F. van Dijk, burgemeester der gemeenten Veen. Wijk en Aalburg en Eethen; W. G. van der Aa, wethouder der gemeente Oisterwijk; P. Despinois, secretaris der gemeente Helmond; M. J. Dijkers, technisch afdelingschef 1ste klasse A bij de dienst openbare werken, te Breda; L. W. van Geel. directeur van het gemeente lijk vervoerbedrijf, te Breda; mevrouw M. V. Renders-van der Putt, wonende te Eindhoven; J K. Geurtt, burgemeester der gemeente Horst; H. H. Gruintjes, wonende te Reuver (gemeente Beesel); L. A. Hennekens, lid van de raad der gemeente Geleen; mr. W. J. Korn, wethouder der gemeente Maastricht; W F. J. Litjens. wethouder der gemeente Weert: mejuffrouw M. W. A. J. Meuwissen, inspecirice van gemeentepolitie, chef van de afdeling kinderpolitie, te Heerlen gepensioneerd); J. M. S. Schreurs. secretaris der gemeente Tegelen: G. H. J. M. van de Voordt, wethouder der gemeente Grubbenvorst; R. T. Bijleveld, burgemeester der gemeente Hattem; T. P. baron Mackay. burgemeester der gemeente Hengelo (Gld.); mevrouw drs. M. M. Doornink-Hoogenraad. archivaris en conservatrice van het Zutphens stedelijk museum, te Zutphen: H. Gebbing, wonende te Steenderen; A. P. Gerritsen, lid van de raad der gemeente Zevenaar: J. Kleijnjan, lid van de raad der gemeente Rheden: J. E. Prakke, lid van de raad der gemeente Eibergen; drs. D. Slettenhaar, wethouder-loco-burge- meester der gemeente Lochem: W. H. Tiemens. chef van de stedebouwkundige afdeling van de dienst van gemeentewerken van .Arnhem, wonende te Oosterbeek (gemeente Renkum); A. Buijze, hoofdinspecteur van gemeente politie. te 's-Gravenhage; A. Caljé, lid van de raad der gemeenté Alblasserdam; A. J. Cramer, hoofd van de afdeling bevolking, burgerlijke stand, militaire zaken en verkie zingen ter gemeentesecretarie van Delft, wonende te 's-Gravenhage; J. C. van Eek, wonende te Leiden; J. de Goede, technisch hoofdambtenaar, afdelingschef B bij het gemeente energie bedrijf. te Rotterdam; P. W. de Hertogh. algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting, wonende te Voorburg; J Honig, chef afdeling brandweer van de reinigings-, ontsmettings-, transport- en brandweerdienst, te Rotterdam (gepensioneerd): K. van Kleef, wonende te Meerkerk; C Klip. technisch hoofdambtenaar-afdelings chef B bij de dienst van gemeentewerken, te Rotterdam: G. J. Kr oef. lid van de raad der gemeente Gorinchem; S. T van der Lee. lid van de raad der gemeente Woerden: K. Smael. adjunct-directeur van de gemeen telijke geneeskundige en gezondheidsdienst, te Rotterdam: P. Smits, administrateur ter provinciale griffie van Zuid-Holland, te 's-Gravenhage. mevrouw C I. A. Stam-Beese. hoofdarchitecte A bij de dienst van stadsontwikkeling van Rotterdam, wonende te Krimpen aan den Ussel (gepensioneerd): R. Sijbolts. directeur van het gemeentelijk gas- en elektriciteitsbedrijf, te Rijswijk (Z.-H.): R. Lges. oud-adviserend lid van de centrale commissie voor de Filmkeuring, tevens oud- lid van de Huishoudelijke Commissie van de Centrale Commissie voor de keuring van Füms. wonende te Rijnsaterwoude: ir. A. L. de Vos tot Nederveen Cappel, directeur van gemeentewerken van Gouda, wonende te 's-Gravenhage (gepensioneerd); G. Walstra, wethouder der gemeente Vlaardingen: D. Breebaart. burgemeester der gemeente Hoogwoud; A. Bakker, wethouder der gemeente Landsmeer; E. Gerritse. wethouder der gemeente Beverwijk; I *L. C. Gordijn, wethouder der gemeente Krommenie; S. Keijser. lid van de raad der gemeente Texel; J. Leijsma. waarnemend directeur van de dienst voor sociale zaken, te Velsen; C. N. F. van Sas. burgemeester der gemeente Wemeldinge; J-. W Peters, secretaris der gemeente Vlissingen; C G. Bekkering, wonende te Utrecht; mevrouw A. M. de Ranitz geboren jonk- -rouwe de Brauw. wonende te Utrecht; 1 Anker, burgemeester der gemeente Ltingeradecl. J. Tiekstra. wethouder der gemeente Leeuwarden. B. J, ten Boom. directeur van de gemeente lijke sociale dienst, te Hengelo (O.); E. Kamphuis, lid van de raad der gemeente Haaksbergen. J. A H. Schoorlemmer. wethouder der gemeente Raalte: A. Grappen, lid van de raad der gemeente Hoogeveen, Binnenlandse Zaken en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Bij Koninklijk besluit: is benoemd: tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: mr. J. L. Kranenburg, griffier van de delega ties uit de beide Kamers der Staten-Generaal naar internationale parlementaire vergade ringen, gewezen secretaris van de Pcrsraad. te 's-Gravenhage. Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volksgezondheid Bij Koninklijk besluit; is benoemd: tot officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. F Hoeke, directeur van de gemeentelijke keuringsdienst van waren, te Rotterdam. Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Bij Koninklijk besluit; is benoemd: tot officier in de orde van Oranje-Nassau: W. A. H. W. M. Janssen, directeur van ds gemeentelijke bouw- en woningdienst, te Utrecht. Bij Koninklijk besluit: zijn benoemd: tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. S. Dresden, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden, wonende aldaar; G. A. KIEFT Ridder Nederlandse Leeuw PROF. DR. G. C. VAN NIFTRlk Ridder Nederlandse Leeuw Ministerie van Buitenlandse Zaken: mr. L. G. Gelpke, Consul-Generaal der Nederlanden te Melbourne; mejuffrouw mr. L. Lagers, sous-chef van de i Directie Algemene Zaken van het Ministerie j van Buitenlandse Zaken: mejuffrouw C. J. de Roo van Alderwerelt, Raad aan Hr. Ms. Ambassade te Luxemburg; tot Offlder in de orde van Oranje-Nassau: mr. H. M. Alvares Correa. deelgenoot in het Advocatenkantoor 'Mn. P. van Ommeren, H. M. Alvares Correa, D. Den Hertog' te Parijs; dn. Ch. B. Arriëns, Gevolmachtigd Minister aan Hr. Ms. Ambassade te Brussel; D. Bax. Hoogleraar in de Nederlandse Cultuur geschiedenis aan de Univeniteit van Kaapstad; mr. J. C. van den Berg. Consul-Generaal der Nederlanden te Chicago; K. Bliek, voormalig Eentc Secretaris san Hr. Ms. Ambassade te Parijs; J. P. Engels, Algemeen Directeur van 'Philips Electrical Industries Ltd.' in Groot-Brittannië; L- van Geest. Directeur van 'van Geest Industries Ltd.' te Spalding (Groot-Brittannic); dn. J. A. Kernkamp. Consul-Generaal der Nederlanden te Kaapstad; mr. P. A. E. Renardel de Lavalette. Hr. Ms. Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te Bagdad; D. Reyneker. Directeur van de Koninklijke Java'-China-Parketvaart Lijnen te Hong Kong: C. G. Verdonck Huffnagel, Raad aan Hr. Ms. Ambassade te Ankara; mr. W. J. Baron de Vos van Stecnwijk. Hoofd van de Afdeling Militaire en Civiele Verdcdigingsaangelegenhedcn, tevens plaats vervangend chef van de Directie NAVO- en WEU-zaken van het Ministerie vin Buiten landse Zaken; drs. J. W. M. van der Vossen. Raad aan Hr. Ms. Ambassade te Kinshasa; dr. E. C. Weasels, Juridisch Adviseur van Hr. Ms. Ambassade te Buenos Aires; professor dr. E. M. van Zinderen Bakker, onbezoldigd Consul der Nederlanden te Bloemfontpin; drs. R. J. Zwanenburg. Verkeersattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Gemeenschappen te Brussel: tot RMder in de orde van Oranje-Nassau: H. W. Alma, van Amerikaanse nationaliteit, onbezoldigd Consul der Nederlanden tc Seattle. M. C. Anton Miranda, van Spaanse nationaliteit, onbezoldigd Vice-Consul der Nederlanden te El Perrol del Caudillo: j. P. Baas. Administratief Directeur van. en Financiële Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; A. R. M. Jobson. van Zweedse nationaliteit, onbezoldigd Vice-Consul der Nederlanden te Varberg; Pater H. J. Th. Jonkergouw. van de Congregatie van Mill Hill te lloilo City (Filippijnen); S. M. Judels. Assistent van de Landmacht- en Luchtmacht Attaché aan Hr. Ms. Ambassade te Bern; Pater E. Kennis, van de Sociëteit der Afrikaanse Missiën te Lomé (Togo); mejuffrouw J. C. J. J. Koet, lid van de Congregatie der Vrouwen van Bethanie te Rome; Pater M. J. de Kort. Regionaal Overste van de Paters Assumptionisten in geheel Nieuw- Zeeland te Wellington; H. G. C. Kuijpers, Consul der Nederlanden ie Karatsji; dr. A. J. Landman, secretaris van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel te DUsseldorf: mejuffrouw M. Lisciljet. hoofd van hel Bureau Rciswezen van de Directie Algemene Zaken \an het Ministerie van Buitenlandse Zaken; C. H. D. van der Loo*Administratief Ambtenaar B bij de Verbindingsdienst van Hr. Ms Ambassade te Washington; Lovink. Bestuurslid van 'de Hollandse Club' cn Voorzitter van de Nederlandse Vereniging 'Neerlandia' te Antwerpen; L. Lucas. Hoofd van de vestiging Thailand. Burma. Cambodja. Laos en Vietnam van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V. te Bangkok; F. J. N. Luns. Hoofdvertegenwoordiger van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. in Spanje; J. R. de Matos Montenegro, van Braziliaanse nationaliteit, onbezoldigd Consul der Nederlanden te Fortaleza (Brazilië): W. Merkus. Directeur van het 'Collége Ncertandals de la Cité Universitaire' 1 t Juliana Stichting) te Parijs: M. Mulder Canter, Fabrieksdirecteur te Londen: mejuffrouw J. A. H, Nijhoff. chef van de Afdeling Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B. S. Pitalis. van Griekse nationaliteit, onbezoldigd Consul der Nederlanden tc Patras: 3 E. van Praag. Romanschrijver en essayist tc Brussel: Pater W. Ch. H. Sangers. van de Orde der Kruisheren. Leraar aan het Kruisheren- College te Maaseik (Belgie); M. J. Schwencke. Hoofdcommies bij hel Bureau Verificatie van de Hoofdafdeling DRS. D. SCHOUTEN Officier Oranje-Nassau politie 2de klasse, commandant van het district Maastricht van het korps rijkspolitie, wonende te Maastricht; tot ridder in de orde van Oranje-Nam- mejuffrouw mr. H. A. Brands, secretaris van de raad voor de kinderbescherming te Almelo; P. L. J. Castenmiller. hoofdcommies A bij bet ministerie van justitie te 's-Gravenhage: P. Cnossen. hoofdambtenaar der reclassering bij bet Nederlands Genootschap tot Reclas sering. wonende te Leeuwarden; ds. D. J. Couvée, emeritus-predikant van de gereformeerde kerk, wonende te Utrecht; ds. H. E. Dusseldorp, predikante van de Nederlandse hervormde kerk te Leeuwarden; C. A. van Duyse, pastoor te Breda; W. O. E. Haitink, penningmeester van de Stichting Huize Christina te 's-Gravenhage; H. Th. Heijdenrijk, inspecteur der rijks recherche 1ste klasse, wonende te 's-Graven hage; M. P. A. Janssen, voorzitter van de R.-K. vereniging voor kinderbescherming te Boxtel. A. Kleisen. sociaal ambtenaar bij de straf- geslichten te 's-Gravenhage; Ch. N. Koehorst, directeur van bet buis van bewaring te 's-Hertogenbosch: Th. W. van Luenen. emeritus-pastoor-deken .van Montfoort. wonende te Utrecht; D. Nieuwenhuis. hoofdambtenaar der reclassering A. gedetacheerd bij de psychia trische observatiekliniek te Utrecht; ds. D. Oosten, predikant van de Nederlandse hervormde kerk, wonende te Utrecht; F. H. van Peski, oud-gedelegeerd bestuurslid van de Vereniging hulp voor onbehuisden te Amsterdam, wonende te De Ziik (gemeente Noordwijkerbout); ds. E. Postma, predikant van de hervormde gemeente te Maastricht; ds. W. F. ten Rouwelaar, emeritus-predikant van de evangelisch lutherse kerk, wonende te Breda; E. J. Schraven, R.-K. geestelijk verzorger bij het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch; N. W. Schreuder, wonende te Amersfoort; H. G. L. M. Thijssen, oud-hoofdambtenaar der reclassering bij de Katholieke Reclasse- ringsvereniging, wonende te Rotterdam; ds. F. de Vries, emeritus-predikant van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt), wonende te 'sGravenhage; ds. H. W. Waardenburg, predikant van de hervormd: gemeente te Rotterdam; L. Wigmorc, directeur van de Stichting de Leeuwerik, te Rotterdam; ds. J. A. Winter, emeritus-predikant van de gereformeerde kerk, woneode te Haren (Gr.); GEORGETTE HAGEDOOKN Ridder Oranje-Nassau Justitie en Financiën Bij Koninklijk besluit: tot officier in de orde van Oranje-Nassau: mr. G. D. Cohen Tervaert, wonende te Bussum; mr. C. A. H. Loudon, wonende te Hilversum; mr. F. A. C. Westermann, wonende te Rotterdam; P. A. Zeven, wonende te Blocmendaal; Justitie en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Bij Koninklijk besluit: is benoemd: tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: jhr. mr. F. F. Hooft Graafland, deken van de Nederlandse Orde van Advbcaten. advocaat cn procureur te Utrecht, voorzitter van hel plassenschap Loosdrecht e.o., wonende te Zeist. Justitie en Binnenlandse Zaken Bij Koninklijk besluit: is benoemd: tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. G. C. van Nifirik. hoogleraar van wege de Nederlandse hervormde kerk aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, adviserend lid van het hoofdbestuur van de Christelijk Historische Unie. wonende te Amsterdam. Justitie en Sociale Zaken en Volksgezondheid Bij Koninklijk besluit: tot offlder in de orde van Oranje-Nassau: A. Tb. W. Simons (broeder Amantius M secretaris van bet Katholiek Verbond voor Kinderbescherming tc 's-Hertogenbosch. DRS. T. SPAAN Officier Oranje-Nassau prof. dr. E. M. Uhlenbeck, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden, wonenue te Voorhout; mejuffrouw prof. dr. C. E. Visser, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen, wonende aldaar; prof. dr. H. Freudcnthal. hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, wonende aldaar; prof. dr. A. Hagedoorn, hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, wonende te Amsterdam; prof. mr. J. van der Hoeven, hoogleraar aan en oud-rector-magnificus van de Gemeente lijke Universiteit van Amsterdam, wonende te Amsterdam; prof. dr. Ch. Chr. Jonker, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, wonende aldaar; prof. dr. F. G. van der Meer, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. wonende te Lent (gem. Eist): prof. ir. J. H. Froger, hoogleraar aan de technische hogeschool te Delft, wonende aldaar; prof. dr. C. Zwikker. hoogleraar aan de technische hogeschool te Eindhoven, wonende aldaar; drs. G. C. de Vooijs. vice-president van het college van curatoren van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, wonende aldaar; tot officier in de orde van Oranje-Namu: dr. W. Sluimer (zich noemende en schrij vende Sleumer Tzn.), lid van de Onderwijs raad, wonende te Amsterdam; H M. Bos. inspecteur van hel lager onderwijs in de inspectie Ede, wonende te Ede; W. A. A. Bijen, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Valkenswaard, wonende te Eersel: A. Duyser. inspecteur van het lager onderwijs in algemene dienst, wonende te Amersfoort; A. Hoevers. inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Gouda, wonende te Gouda, A. Lens. coördinerend inspecteur van bet lager onderwijs in de inspectie Utrecht, wonende te Utrecht; E: H. Schmidt, inspecteur van het voortgezet onderwijs, belast me', bet toezicht op het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, wonende te Amstelveen; dr W Ploeg, rector van het rijksalbeneum te Oud-Beijerland, wonende aldaar; dr J. Meerdink, rector van het Loreotz lyceum te Eindhoven, wonende aldaar, dr. H L. Oussoren, rector van het Rijnlands lyceum te Wassenaar, wonende aldaar: drs D. Schouten, oud-directeur van het Willem van Oranje-college te Waalwijk, wonende aldaar; dr. B. J. Veeze, oud-rector van de rijksscholen gemeenschap 'Schoonoord' te Zeist, wonende aldaar: mejuffrouw dr. C. M. Westra (zuster Salvina), directrice van een bijzondere school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs te Rotterdam, wonende te Vlaardingen; H. P. A. Kneepkens, inspecteur van het voort gezet onderwijs, belast met het toezicht op hei lager technisch onderwijs, wonende te s-Hertogenbosch; ir. C. A. P. Dellaert. directeur van de hogere technische school te 's-Hertogenbosch, wonende aldaar; R. Teensma, directeur van dc gemeentelijke hogere zeevaartschool te Terschelling, wonende aldaar; J. Th. Schelfhout, inspecteur van het voort gezet onderwijs, belast met het toezicht op het economisch en administratief onder wijs, wonende te Wassenaar; mejuffrouw A. F. M. C. Schellekens, landelijk inspecirice van het sociaal-pedagogisch onder wijs, wonende te Boxtel; R. J. H. Smeets. directeur van de Akademie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven, wonende te Valkenswaard; W. A. L. Dekker, wetenschappelijk hoofd ambtenaar A bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden, wonende te Leiderdorp; mejuffrouw drs. B. R. Ubink, onder- bibliothecaresse bij de rijksuniversiteit te Groningen, wonende te Haren (Gr.); mevrouw dr. M. B. Schol-Schwarz, mede werkster bij hel Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Baarn, wonende aldaar; dr. J. Segaar. oud-wetenschappelijk hoofd ambtenaar A bij bet Nederlands CentralÜ Instituut voor Hersenonderzoek te Amsterdam, wonende te .Amersfoort; mr. dr. K. de Vries, wetenschappelijk directeur van de Ftyske Akademy, tevens rector van de Noordelijke Leergangen, te Leeuwarden, wonende aldaar: H. J. Wigman. oud-wetenschappelijk hoofd ambtenaar A bij de rijksuniversiteit te Utrecht, wonende te Lunteren (gem. Ede); mr. C. H. Geel. administrateur bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te 's-Gravenhage; dr. E. Haas, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te 's-Gravenhage; J. M. A. Sondag, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te 's-Gravenhage; mr. M. D. van Wolferen, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te 's-Gravenhage; drs. E. J. van der Zijl, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Onderwijs en Welen- schappen, wonende te 's-Gravenhage; tot ridder in de orde van Oraaje-Nama: M. Huizer, inspecteur voor de lichamelijke opvoeding in de inspecties Assen en Groningen, wonende te Gieten; H. A. van Wijlen, inspecteur voor de lichame lijke opvoeding in de inspecties Leeuwarden en Sneek, wonende te Huizum gem. Leeuwarden); D. A. van Arragon, oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Zutphen, wonende aldaar; 1 Bax. oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Dordrecht, wonende aldaar; G. A. F. A. van den Berg, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onder wijs te Rijkevoort (gem. Wanroij), wonende aldaar; 1 Bokma, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs en oud-voor zitter van de Centrale Commissie tot wering van schoolverzuim te Amsterdam, wonende aldaar, J. van Brummelen, oud-hoofd van een open bare school voor gewoon lager onderwijs te Epe, wonende aldaar. A. Dogterom, onderdirecteur van de bijzon dere opleidingsschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Nijmegen, wonende aldaar; mr. J. M. van Gilse, voorzitter en bestuurslid van diverse onderwijsorganisaties en -ver enigingen tc Amsterdam, wonende te Bussum; J. Glerum, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Yerseke, wonende aldaar, J. Kroon, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Hollen, wonende aldaar; J. de Lange, hoofd van een bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs te Rotterdam, wonende aldaar: W D. H. van Lieshout, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Groesbeek, wonende aldaar: J. W. Maessen, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Maas- bracht, wonende aldaar; J. A. A. Poncin. voorzitter van de Sint Augustinus-vereniging te Haarlem, wonende Ite Santpoort (gem. Velsen); mejuffrouw T. van Rosse, oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Rotterdam, wonende aldaar; G. P. M. C. Schellekens, hoofd van een bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs te Bakel, wonende te Helmond; J. B. Schoolland, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Hoogezand (gem. Hoogezand-Sappemeer), wonende aldaar; J. E. Stijkel, oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Beert», wonende aldaar; mejuffrouw W. C. G. Swarte (zuster Marie Emmanuel), oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Schaesberg, wonende aldaar; C. W. M. van Veelen, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onder wijs te Rotterdam, wonende aldaar; W. C, de Vries, oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Schiedam, wonende aldaar; L. Wietsma, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Zwanenburg (gem. Haarlemmermeer), wonende aldaar; mejuffrouw W. van Zetten, directrice van de protestant-christelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters te Arnhem, wonende aldaar, P. Zwier, oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Roden, wonende aldaar; B. G. Braaksma. referendaris bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te 's-Gravenhage; B. de Boer, oud-hoofd van een bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs tc Beverwijk, wonende aldaar; G. de Boer, directeur van een openbare school voor middelbaar algemeen voortgezet onder wijs te Delfzijl, wonende aldaar; G. J. van den Brink, directeur van een bij zondere school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs te Ede, wonende tc Bennekom (gem. Ede); G. H. Drese, oud-hoofd van een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs tc Slochtcren en bestuurslid in organisaties op onderwijsgebied, wonende te Slochteren; G. M. van Duijnhoven, secretaris en stichter van de scholengemeenschap bavo-mavo te Stevensbeek (gem. Oploo c.a.), wonende aldaar; E. van Efferink. didactisch medewerker van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum te 's-Gravenhage, wonende te Bunnik; H..J. Egbers, directeur van een openbare school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs te Waddinxveen, wonende aldaar; G. Krooshof. conrector van het Thorbecke- college te Groningen, wonende aldaar; D. Leenheer, directeur van een bijzondere school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs te Woerden, wonende aldaar; T. Meijer, conrector van het Wessel Gansfortcollege te Groningen, wonende te Haren (Gr.); P. E. van Oirschot (frater Florides), directeur van een bijzondere school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs te Utrecht, wonende aldaar; J. Reit, oud-leraar bij het gemeentelijk voort gezet onderwijs te Groningen, wonende aldaar; E. J. Rutgers, directeur van een bijzondere school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs te Delft, wonende aldaar; J. J. Schilstra, leraar aan het rijksatheneum te Alkmaar, wonende te Bergen (N.-H.); J. C. P. Springoram, bestuurslid van het r.-k. lyceum te Hilversum, wonende aldaar: W. A. van der Velden, oud-directeur van dc gemeentelijke middelbare handelsavondschool te Nijmegen, wonende aldaar; mejuffrouw A. M. G. F. Woliers. lerares aan een bijzondere school voor middelbaar alge meen voortgezet onderwijs te Roermond, wonende aldaar: 4 éét i -j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 16