VAN REEUWIJK Veluws kerkvolk niet zo verontrust op VU-avond Dr. Schadé is niet Houston in SLAAP KAMERS Bataafsclie Accufabriek verlaat Rotterdam Secretaris Itteren door raad ontslagen AVRO's Hindriks had gelijk Opbrengst van Biafra-actie 2,4 miljoen j (Van een onzer verslaggeefsters) Israël dreigt Libanon met vergelding Rooksla Record aantal weigeraars Ds. Van Dobben overleden IKOR krijgt scherpe brief 11 VRIJDAG 7 MAART 1969 Huidige theologie geen verliesmaar winst (Van een onzer verslaggevers) HARDERWIJK Van de vermeende conservatieve geest van het Veluwse kerkvolk bleek althans niets tijdens de donderdagavond gehouden forumbijeenkomst in Harderwijks cultureel centrum, ge organiseerd door de Amsterdamse Vrije Universiteit. Dat consta teerde met een ondertoon van verbazing en een zweem van blijdschap ook voorzitter dr. D. Bergsma. Hij had scherpe discussie verwacht. Niet voor niets, want in Harderwijk zetelt nog altijd een vereniging van verontrusten die geen weg weet met de huidige theologische interpretaties. Maar er was geen spoor van behoudend fanatisme. Integendeel, aan het slot van de door een kleine 800 mensen bezoch te bijeenkomst kreeg prof. dr. H. M. Kuitert een daverend applaus toen hij verzuchtte: „We moeten nu eens eindelijk klaar zijn met de ver halen over Adam en Eva. Er staan grotere vragen te trappelen. We moe ten van de historische tijd van Genesis en de daarbij behorende za ken geen alibi maken waarachter we ons verschuilen om de kernvraag stukken niet aan te hoeven pakken. U moet de mensen van de VU niet tegenhouden, maar ze ook eens op jagen. Geef ons royaal fiat om te kunnen werken. Wetenschap heeft ruimte nodig, anders is het geen wetenschap meer." Vertrouwen Met auto's en bussen vol waren zij die de Vrije Universiteit een warm hart toedragen naar het Gelderse ge komen. Ze waren gekomen met vra gen, met kritiek ook, maar vooral uit belangstelling en medeleven. Vorig jaar is men voor het eerst gestart met een serie avonden door het ge hele land. Dat is kennelijk aan beide zijden goed bevallen. Want ook dit jaar staan weer tien forumbijeen komsten op het programma die tot onderwerp hebben of de theologie of de natuurwetenschappen met daaraan onlosmakelijk verbonden de Genesis- interpretatie. Bedoeling van de avonden is een communicatiekanaal te graven. De voormannen van de VU mogen het contact met de achterban niet ver liezen. De leden van de protestantse kerken mogen het vertrouwen in de docenten niet kwijt raken. Op der gelijke avonden kunnen lijntjes over gegooid worden. Microfoons, verspreid opgesteld in de zaal, noodden tot spreken. Wie niet over de drempel heen durfde kon tij dens de pauze schriftelijke vragen stellen. In dit geval aan prof. Kuitert, hoogleraar ethiek en inleiding tot de dogmatiek en prof. dr. D. C. Mulder, geschiedenis en fenomenologie, niet- christelijke godsdiensten en inleiding in de wijsbegeerte. ..Het gaat", zei prof. Mulder, „niet om een nieuwe theologie maar om nieuwe vragen waarop nieuwe ant woorden moeten worden gegeven. Dat is bij iedere wetenschap het ge val. Die vragen komen van de na tuurwetenschappen en van de histo rische wetenschap. We moeten af van de vroegere exe gese; we maakten toen van de schep pingsdagen een periode omdat we er niet uitkwamen. Maar dat is natuur lijk niet de juiste methode. Prof. Mul der getuigde tenslotte van het groeien de inzicht dat de bijbel een Israëli tisch boek is. Niet een stukje ver slag van feiten, maar weergaven van feiten vermengd met interpretatie. De vraag En dan komt de onafwendbare vraag van een bekommerd man die zegt „een eenvoudige boerenjongen uit Terschuur" te zijn. Hij wil nu wel eens weten hoe het zit met de historiciteit van Adam en Eva, de oorsprong van de zonde, de erf- schuld en de erfsmet. Het forum: met aandacht werden de vragen uit de zaal gevolgd, nauw gezet de discussies genoteerd, en zo goed mogelijk de antwoorden ge formuleerd Prof. Kuitert lacht: „Kijk. je krijgt steeds het zure moment dat iemand een pistool op je borst zet en vraagt: hebben Adam en Eva nu bestaan of niet. Er zijn nieuwe ge gevens op tafel gekomen. We moe ten eerlijk door de zure appel heen- bijten en zeggen dat de historiciteit van Adam en Eva berust op een uitleg die is komen te vervallen. We moeten van een vooroordeel af. Er is een nieuwe kant om Genesis te lezen. In het scheppingsverhaal worden steeds verzamelnamen ge bruikt: geboomte, gevogelte, gedierte. Adam betekent in feite gemenste. Adam is nooit historisch bedoeld. Paulus heeft het zo weer geïnterpre teerd", zegt prof. Kuitert. En „de erf zonde verklaart niet de slechtheid van de mens, het leert de eigen schuld erkennen." Prof. Mulder vult het later aan met de opmerking dat de christen niet moet willen weten waar de zonde vandaan komt Dan komt een man naar de micro foon die alleen maar lof heeft voor het baanbrekend werk van Kuitert en Lever. Hij wil graag weten of de evo lutie niet uitgestrekt moet worden tot het komende Koninkrijk Gods. Prof. Mulder is bang voor die gedachte. Het koninkrijk komt van de andere kant, niet van ons. Wie de geschiede nis van de mensheid volgt, ziet niet alleen evolutie, maar ook degeneratie. De mensheid is niet zoveel vooruit gegaan, aldus prof. Mulder. De hoogleraar zegt dat eerst de ouderen het gevoel kwijt moeten ra ken als zou de huidige theologie steeds meer waarheden afknabbelen. De paniek moet eruit. Schoolbesturen en onderwijzend personeel zouden er ook eens met elkaar over moeten pra ten. Er komen meer vragen aan de orde. Over inspiratie en verlichting, over de exegese en de oorsprong van het kwaad. De avond is ten einde. De zaal loopt leeg. In de wandelgangen wordt druk voortgedebatteerd. Een boer schudt het hoofd en mompelt tegen zijn buurman: „Helemaal begrijpen doe ik het nog niet, toch geloof ik dat we op de goede weg zijn." NEDERLANDS GROOTSTE WONINGINRICHTING BRENGT EEN UNIEK ASSORTIMENT In Rotterdam en in haar filialen brengt van ReeuWijk een internationale collectie mo derne en klassieke slaapkamers, de één al mooier dan de ander. Imposante, stijl kamers uit Italië: prachtige intersia kamers uit Hongarije; kunstig gedecoreerde en strak moderne kamers uit Duitsland, Neder- derland.Scandinaviëenveleandere landen. VRIJ TOEGANG, elke werkdag van 9 tot6 uur. 's Maandags gesloten. Opkoopavonden tot 21 uur geopend. ROTTERDAM AMSTERDAM HILVERSUM "Oude" Binnenweg 26 Stadhouderskade 3 Leeuwenstraat 45/47 tel: 010-14.18.00') (bij Leidse Bosjes/ tel: 02150-14.5.65 hoek Overtoom) tel: 020-16.04.91 Alsée"nvoorbeelduithonderden:Mat-lacqué kamer, uitgevoerd in ivoorkleurige slijplak. Afgewerkt met stijlvolle, opliggende sier- decoratles.Leverbaar in twee- drie, vier- en vijfdeurskasten, ledikant- en litsjumeaux- uitvoering. Met vierdeurskast, lltsjumeaux, 2 nachtkastjes en toilette'"' met driedelige spiegel Stationspostkanloor) tel: 04250-22.3. ZUTPHEN VENLO Groenmark 27/29 tel:05750-7620 Koninginneplein 46 Lange Hofstraat 1 tel: 05750-5273 tel: 04700-16.6.18 ITTEREN De gemeentesecretaris van Itteren is gisteravond door de gemeenteraad ontslagen. Van de vijf uitgebrachte stemmen waren drie voor het ontslag van de heer F. Dol mans en twee tegen. De secretaris van Itteren was ge schorst omdat hij zich naar het oor deel van B. en W. opvolstrekt onvol doende wijze van zijn taak had ge kweten. Het is in de gemeenteadmini stratie een chaos. De specialist Edwin C. Arnett heeft woensdag vier jaar dwangar beid gekregen na zijn veroordeling als een eerste Amerikaanse militair die uit Vietnam naar Zweden deser teerde. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Het mysterie rondom de Amsterdamse neuro-fysio- loog dr. J. P. Schadé, dat gisteren heel Hilversum in spanning hield, is op gelost. De medicus is niet betrokken bij de controle op de vlucht van de Apollo 9. Hoe het mogelijk is dat hij dit aan de NTS heeft laten voor komen, wil niemand verklaren. Het hoogst pijnlijke incident is vanmor gen in de AVRO-actualiteitenfabriek op de radio besloten met een dcfini- De zaal: het was er tjokvol, een constructief publiek, met vragen op de man af, getuigend van kritisch inzicht Winst „De huidige theologie is ook geen verlies, geen reductie, maar juist winst. Theologie is maar theologie, geen geloof. Het kan helpen bij de prediking. We zijn nu bezig met de vragen van gisteren en vandaag, maar dan zijn er nog de diep ingrijpende vragen van morgen en overmorgen", zo vatte prof. Mulder het samen. Dan worden de microfoons bemand. Er is nu eenmaal belangstelling voor deze materie, getuige alleen al het feit dat op de bestsellerlijst van de meest verkochte boeken van de laat ste tijd die van prof. Kuitert en de VU-bioloog prof. Lever prijken. Een Ermelose boer stapt het eerst naar voren. Hij heeft het moeilijk met de begrippen Vrije en verbonden bij bel. Prof. Kuitert antwoordt: Bedoeld wordt dat we de vrijheid van Gods geest niet voor de voeten moeten lo pen. God is machtig genoeg onze eigen gebouwde theologie te door breken. We mogen geen slaven wor den van uitspraken van concilies of synodes." Een Harderwijker omvat de micro foon en roept: „Prof. Mulder zegt dat we de bijbel niet moeten laten zeg gen wat niet gezegd wordt. De mo derne theologie doet echter het tegen overgestelde." Prof. Mulder legt ge duldig uit dat de bijbel niet is ge schreven zoals tegenwoordig een ge schiedenisboek is geschreven. Israël heeft in de bijbel als het ware „achteruit" geprofeteerd. Er is vaak sprake van een geschiedkundige en een principiële beschrijving, zoals bij voorbeeld blijkt uit het boek Jozua. Maar de natuurwetenschap zegt niets over opstanding en hemelvaart. Daarmee zou Ze haar boekje te bui ten gaan. BLOEMENDAAL De actie, die vorige maand in ons land is gehou den voor de slachtoffers van het con flict Nigeria-Biafra heeft tot nu toe 2,4 miljoen gulden opgebracht. Hoe wel nog wel geld blijft binnendrup pelen op giro 400 zal 2,5 miljoen waarschijnlijk wel het eindbedrag worden. Het Biafra-comité heeft bij de start gehoopt op het dubbele van dat be drag, namelijk vijf miljoen. Tegenover deze teleurstelling staat het verheugende feit echter, dat me de dank zij publiciteit van het Biaf ra-comité (voorzitter mr. G. E. van Walsum) de regering 3,6 miljoen voor het werk van de vier grote organisa ties die hulp bieden in Biafra en Ni geria heeft bestemd. Dit geld zou eerst als lening aan de Nigeriaanse regering zijn aange boden als deze met een voorstel tot een hulpprogramma kwam. Dit laatste is niet gebeurd en daarom is het geld gegeven aan het internatio nale Rode Kruis, aan de Wereldraad van Kerken, aan Caritas en aan Uni cef. Zoals bekend wordt de opbrengst van de Nederlandse actie ook ver deeld onder deze vier organisaties. BEIROET Het Israëlische leger heeft de bevolking in het zuiden van Libanon gewaarschuwd dat als zij voortgaan de Arabische guerillastrij- ders onderdak te geven, een vergel dingsactie tegen het gebied onvermij delijk wordt. Deze waarschuwing stond in een pamflet dat in het arabisch was gesteld en door Israëlische vliegtui gen werd uitgeworpen boven de dor pen in de uitlopers van de berg Her- mon, waar de grenzen van Libanon, Israël en Syrië bijeen komen. Libanon heeft een aantal dagen ge leden gemeld dat het luchtruim was geschonden. Er werd toen echter geen melding gemaakt van het uit werpen van pamfletten. Voor verstokte rokers, die alle pogingen ermee op ie houden zien faleneen zoet nieuwtje: er komt een nieuw soort sigaret op de markt, volkomen teer- en nicotineloos. De fabriek produ ceert de nieuwe rookstokjes uitsluitend van kropsla, de smaak doet niet onder voor een gewone sigaret, verzekert zij, en de aroma is nog zoeter boven dien (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Na Van der Burg's Borstelfabrieken gaat nu ook de NV Bataafse Accufabriek naar Zuid-Limburg, met als con sequentie dat 93 werknemers in het komende halfjaar in Rotter dam overcompleet worden. De Bataafsche Accufabriek heeft optie genomen op een industrieter rein van 47.000 vierkante meter in Heerlen, waar in de loop van twee, tot drie jaar een nieuwe fabriek wordt gebouwd, die een investering van vyf miljoen gulden vergt. De keus op het terrein in Heerlen is, zo deelt de di rectie mee, gevallen in overleg met het ministerie van sociale zaken. De moeilijkheid voor de Bataafsche Accufabriek is, dat dit bedrijf in Rot terdam dringend aan een reorganisa- Det weer in Enrnpa weer mln.temp. neer gisteren 6lag Amsterdam geh. bew. -3 0 Brussel onbew. -2 O Frankfort onbew. -4 0 Genève mist 0 1 Innsbruck onbew. -6 0 Kopenhagen onbew. -1 0 Locarno geh bew. 1 O Londen onbew. -2 o Luxemburg licht bew. -2 o Madrid zw. bew. 1 O Majorca zw. bew. 5 0 MUnchen onbew. -6 0 Nice regen 7 Parijs onbew. -1 O Rome onbew. O 0 Wenen onbew. -4 O lunch licht bew. -5 0 tie toe was. De mensen die thans moe ten afvloeien zijn voor het overgrote deel ongeschoolden, die werkzaam zijn in een beroep dat niet gezond is door de hoeveelheden lood die in een ac cufabriek worden verwerkt. Ruim veertig procent van de afvloeienden zijn buitenlanders. Nieuwe machines waren in het be drijf te Rotterdam niet te plaatsen doordat de fundering van het gebouw dat niet toelaat. Geschikte mogelijk heden voor nieuwbouw zijn in Rot terdam niet aanwezig. Het bedrijf maakt nu gebruik van de regeringsfaciliteiten die vestiging in Zuid-Limburg biedt en zal voorlo pig de onderdelen die in de fabriek te Rotterdam werden vervaardigd be trekken van in Duitsland gevestigde toeleveringsbedrijven van het concern waartoe de Bataafsche Accufabriek behoort. Van de ongeveer 250 werknemers in Rotterdam zullen er tien binnen het bedrijf worden overgeplaatst. Eenentwintig gaan er naar tot het concern behorende bedrijven in Duitsland en Spanje. Met de vakorganisaties is een af- vloeiïngregeling tot stand gekomen, die vanmiddag aan de betrokken werknemers werd voorgelegd Personeelstekort Bekend was, dat de Bataafse Ac cufabriek reeds lang grote moeilijk heden ondervond doordat men niet voldoende personeel kon krijgen. Enige weken geleden heeft de direc tie de vakorganisaties gewaarschuwd. Uit de daarop volgende besprekin gen is een afvloeiingsregeling te voorschijn gekomen, die maandag rond kwam. Men zat daarbij met twee grote problemen. Enerzijds heeft men te maken met tieve verklaring van Klaasjan Hin driks uit Amerika (Schadé is in Nte- dcrland!) en van Carcl Enkelaar na mens de NTS, die Hindriks compli menteerde met zijn knap speurwerk dat er inderdaad niet op was gericht, dr. Schadé of de NTS schade te be rokkenen. maar de waarheid aan het licht bracht. Duidelijk is hiermee geworden, dat men dr. Schadé en zijn omgeving wil sparen. „Hij heeft zich verkeken op de kracht van de publiciteitsme dia", was de verklaring van Hin driks, „maar dat doet niets af aan zijn medische kwaliteiten noch aan zijn grote kennis van de ruimtevaart". Vast is komen te staan, dat de NASA dr. Schadé inderdaad had uitgenodigd deel uit te maken van de staf. die de vlucht van de Apollo 8 in december medisch begeleidde. Voor het Apollo 9-project werd de uitno diging echter niet herhaald. Dr. Scha dé moet het tegenover de NTS (niet met verkeerde bedoelingen) hebben laten voorkomen alsof hij weer naar Houston ging. Hij wist voldoende af van de vlucht om helder commentaar te geven in de uitzendingen. Op de een of andre wyze moet hij telefoongesprekken hebben geënsce neerd, voorgevende dat hij wel zelf kon bellen maar niet opgebeld kon worden. De NTS is er in gelopen, want zy wordt er door niemand van ver dacht met dr. Schadee onder cén hoedje te hebben gespeeld. Gisteren, toen door Klaasjan Hin driks de eerste twijfels werden gezaaid met de radiomededelingen, dat hij dr. Schadé nergens kon vinden en bij zijn informaties bij diverse instanties overal nul op het rekest kreeg, hield de NTS bij monde van Carel Enkelaar hoofdprogrammadienst, en Rudolf Spoor, regisseur, bij hoog en laag vol dat er niets aan de hand was: „Mis schien is dr. Schadé wel zo belang rijk in Houston dat hij niet bereikbaar mag zijn", verklaarde Carel Enkelaar. Hoogst merkwaardig deed het echter aan, dat een om zes uur met dr. Scha dé gevoerd telefoongesprek door de NTS niet op de band was vastgelegd en dus in de uitzending van acht uur niet was te horen, al vermeldde Henk Terlingen het wel. Dit gesprek had namelijk alle twijfels uit de weg kun nen ruimen. Indien deze ongegrond waren geweest. Te goeder trouw Hoezeer de presentator te goeder trouw was, moge blijken uit het feit dat hij de uitzending besloot met een vinnige en geëmotioneerde opmerking aan het adres van „de verontruste AVRO", inhoudende dat „de Apollo 9 echt met drie astronauten in de ruimte cirkelt". Over dr. Schadé gaf hij echter geen definitieve verklaring. Aangezien Klaasjan Hindriks van morgen kon mededelen, dat de NASA dr. Schadé niets ten laste kan leggen omdat hij geen onjuistheden heeft ver teld en geen gebruik heeft gemaakt van de door de NASA bezette telefoon leiding, ziet het ernaar uit dat dr. Schadé niet in Amerika is. Hindriks heeft hem vanmorgen nog telefonisch gesproken en in dat gesprek bekende de medicus, niet bij het huidige pro ject betrokken te zijn. Carel Enkelaar wilde niet zeggen waar dr. Schadé zich bevindt, maar: „Wij hebben gisteravond en vannacht allerlei gegevens verzameld over de persoon en het leven van dr. Schadé en begrijpen het nu allemaal beter", aldus Enkelaar. Over de gehele linie wordt aan genomen. dat dr. Schadé geen un faire bedoelingen heeft gehad. Gesug gereerd werd. dat hy bezweken is voor de aangename publiciteit en het geven van de indruk alsof hy weer zulk een eervolle uitnodiging had gekregen. Zowel de AVRO als de NTS willen hiermee het incident besloten zien en dat is een hoffelyk gebaar jegens een bekende en algemeen geachte weten schapsman. zeer korte dienstverbanden. Som mige werknemers zijn slechts en kele maanden in dienst bij de Ba taafsche Accufabriek, de oudste werknemer is in 1947 in dienst ge komen. Anderzijds is de gemiddelde leef tijd hoog. Er zijn onder hen vele ouderen tussen de vijftig en zestig jaar. die heel moeilijk aan ander werk zullen kunnen komen. De verkoop- en beheersafdelingen zullen in Rotterdam gevestigd blij ven. Meer dan helft wordt erkend (Van onze kerkredactie) DEN HAAG In 1968 heeft zich een record aantal dienst weigeraars bij het ministerie van defensie gemeld, namelijk 618. In de drie voorafgaande jaren be droeg dit aantal achtereenvolgens 242, 388 en 523. Overigens vormen de dienstweige raars nog maar een half procent van het totaal aantal ingeschrevenen voor de dienstplicht. Uit een overzicht van de laatste vier jaar blijkt, dat in 51 procent van de gevallen de gewetensbezwaren er kend worden. Bij 36 procent wordt de procedure voortijdig afgebroken. Dertien procent wordt niet erkend. Onder de 1771 dienstweigeraars in deze periode waren 207 hervormden, 165 rooms-katholieken en 84 gerefor meerden. Dat betekent, dat van deze drie relatief de meeste dienstweige raars komen uit de Gereformeerde Kerken. Verder vermeldt de lijst onder meer 174 Jehova's getuigen, 41 ad ventisten, 37 doopsgezinden en 29 baptisten. WASSENAAR Op 94-jarige leef tijd is overleden de hervormde emeri tus-predikant ds. J. F. van Dobben. Gisteren heeft in alle stilte de begra fenis plaats gehad. Ds. Van Dobben werd 3 september 1874 te Rotterdam geboren. Hij werd in 1899 predikant in' Niehove. In 1901 ging hij naar Weidum en in 1914 naar Pietersburum, waar hij gestaan heeft tot zijn emeritaat in 1940. (Van onze kerkredactie) UTRECHT De hervormde synode heeft een scherpe brief gezonden aan het IKOR. Dit bl(jkt uit een artikel van ds. M. Groenenberg in Hervormd Utrecht. Hij klapt een beetje uit een besloten vergadering. In die brief heeft de synode haar onge noegen uitgesproken over ver schillende programma's. Er was onder andere een klacht binnen gekomen over het televisie gesprek met ds. Jan Wit. Er leefden reeds geruime tijd bij verschillende syrodelcden bezwaren. Na enkele uitzendingen, waarmee hij zich ten enen male niet kon vereni gen, trad enkele maanden geleden de éereformeerdebonds-predikant, dr. C. Graafland uit het bestuur van het IKOR. Er volgde toer een gesprek tussen het moderamen van de hervormde synode en de leiding van dit radio- en televisiewerk. Toen werd door de synode gezegd dat de „noodzakelijke" creatieve, vrijheid van de IKOR-me- dewerkers de verplichting meebrengt geen onjuiste of eenzijdige informatie te verstrekken en alles na te laten wat in wezen de kerk niet opbouwt, maar afbreekt." Na dit gesprek keerde dr. Graaf land in het bestuur terug. Door het programma over ds. Jan Wit waarin een schuttingwoord gebruikt werd kwam er opnieuw een klacht op de hervormde synode. De synode besloot toen een „scherpe brief" aan IKOR te zenden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1969 | | pagina 11