INDONESIË DE VRIJE HAND HAYA VVD GAAT LEIDEN? Commentaar JË CAROLINA YES Gewapende man overviel studentenkas JAMIN Tommy Butler van Scotland Yard kan met pensioen gaan X?Vv5f luxe 165 1 "y" groot 85 Dienstplichtigen krijgen ƒ25 ÏSPBEUK Stabiel Hoe Papoea 's ook stemmen Akkoord anders lezen Nieuwe politiek van ARP: Maandag: nieuw stripverhaal Busje botst op auto: 3 doden Coördinatie Twijfel over desertie van vijf Russen INTERIEUR VERZORGING V<2JLCCLUm\ PAPtNBUDGfUilini Kffip JNS6UOG chocolade letters Zaterdag 9 november 1968 -* 49ste Jaarganf Nieuwe leidse Courant irEdeur: F. D,w CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING „st.ntv.«i«h tofdredacteur: Dr. E. Diemer m,jn hert in Ng|,.nI()0et!" loofdkantoor LeidenSteenstraat 37Postbus 76Telefoon 31441Giro 58936Abonnementsprijzen p. w. 1,10, p. m. 4,70, p. kw. 14,10-- Klachtendienst bezorging 18.00—19.00 uur Voor AL uw Schoenreparatie VAN KAMPENHOUT Atjehstraat 73 - Bachstraat 318 (Z.W.) Bonalrestraat 17 De deelnemers aan de Olympi sche spelen in Mexico waren gis teren bijeen in het RAI-gebouw in Amsterdam om nog eens wat herinneringen op te halen. Ook koningin Juliana maakte een deel van de bijeenkomst mee. Bij aankomst ontving zij bloemen van „gouden" Ada Kok. De roem is als een rivier, die lichte en opgeblazen dingen boven doet drijven, en zware en degelijke dingen doet zinken. BACON ZO-artikelen vandaag: Boerhaave, groot geleerde t Wibaut, dogmatisch revisionist Lief zijn voor de klanten Wereldhandel in uniek centrum Genezen in brandwond- centra en nog meer voor iedereen in onze week- end-ZO „Het epijt me dat ik te laat voor de geschiedenisles ben." Biff uicen (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Vergeleken met de koude dagen die achter ons lig gen. veroorzaakt door een oosten wind, is er van een verbetering sprake. De wind blijft zwak, over dag komen opklaringen voor en de temperatuur wordt in de middag iets hoger. Door afkoeling ontstaat in de nacht en morgenuren mist. (In de afgelopen nacht daalde de tempera- uur daarbij op de luchthaven Rot- erdam en in De Bilt tot één graad «neden het vriespunt. In dit rustige herfstweer komt vtót maandag geen belangrijke verandering. Het blijft ook morgen op de meeste plaatsen droog. Vooruitzicht voor maandag: Zon: minder dan 40 procent. Min. temp.: omstreeks normaal. Max. temp.: van ongeveer nor- Daal tot 3 graden onder normaal. Kans op een geheel droog etmaal: 10 procent Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 60 procent. BILT Plaatselijk mist maar ook enkele verspreide opkla ringen. In de kuststreken hier en daar een bui. Ongeveer dezelfde temperaturen. Overwegend zwak ke wind uit westelijke richtingen. 10 november Zon op 7.51, onder 16.56: Maan op 20.07, onder 13.22; 13 november laatste kwartier. 11 november Zon op 7.53, onder 16.55; Maan op 21.20, onder 13.52; 13 november laatste kwartier. spHENOPIT PH1LIPPIJNEN EIL IRIANi uAf.nje iBARAT—S— =1N DON E 5IE mm AUSTRALIË Toen, na een bittere strijd, Nederland uit Nieuw-Guinea moest wijken, werd ten behoeve van de Papoea's met het regime-Soekarno het akkoord gesloten, dat voor 1970 een volksstemming beloofde. Volgend jaar moet dat referendum gehouden worden. In theorie bestaat de mogelijkheid van zelfbeschikking voor West-lrian. Maar in de praktijk? (Van onze parlementsredactfe) DEN HAAG Bjj de komen de begrotingsbehandeling van Buitenlandse zaken zal de anti revolutionaire fractie er op aan dringen de soevereiniteit van Indonesië over West-lrian, onge acht de uitslag van de volgend jaar te houden volksraadpleging, te erkennen. In het belang van Indonesië en de Papoea's moet gezocht worden naar een voor Indonesië aanvaardbare oplos sing, aldus meent men in kringen van de ARP. De nieuwe politiek van de ARP, die een actiever regeringsbeleid ten aanzien van de kwestie-West-Irian mogelijk moet maken, wordt uiteen gezet in het jongste nummer van An ti-Revolutionaire Staatkunde door mr. P. J. A. Idenburg, een van de christen-radicalen. De heer Idenburg heeft zijn standpunt deze week, op verzoek, voor de commissie buiten land van de a.r. fractie verdedigd en het heeft daar algemene instemming gevonden. Het was al opgevallen dat fractie leider Biesheuvel bij de algemene beschouwingen er op wees, dat Ne derland er niet mee kan volstaan te vertrouwen op het akkoord van New York en zich,, behalve de Indone sische regering zo nu en dan eens aan te sporen, ontslagen te achten van verdere verantwoordelijkheid. De heer Idenburg stelt voorop dat het akkoord van New York niet ge negeerd moet worden. Wel zal het mogelijk moeten zijn het akkoord een ander karakter te geven door -met de Indonesiërs-aar één tafel te gaan zitten. Hij wijst er op, dat van Indonesische zijde herhaaldelijk is gevraagd om gemeenschappelijke Ne derlands-Indonesische pogingen het levenspeil van de Westirianezen op te voeren, die positief de vestiging van betere betrekkingen en beter begrip tussen Nederland en Indonesië zullen vergemakkelijken. Chaos De heer Idenburg werkt de stelling uit dat mogelijke zelfbeschikking die in het akkoord van New York is voorzien, in de praktijk nooit haal baar is, zelfs al zouden Papoea's te gen Djakarta stemmen. Een afschei ding zou het begin kunnen zijn van een proces van desintegratie in Indo nesië zelf wanneer de regering-Soe- kamo in de zelfbeschikking zou be willigen, terwijl het zeker is dat een andere regering eveneens de souve- reiniteitsaansprajken op West-Iran zal handhaven, zonder dat Nederland er in feite iets tegen zal kunnen doen. Voor vervolg zie pag. 2 i MAINZ De sneltrein Ba zel-Dortmund is ten zuiden van Mainz op een groepje spoorwegarbei- 1 ders ingereden. Drie mannen werden gedood. Waarschijnlijk hebben de slachtoffers het waarschuwingssig naal niet gehoord. Dramatische tonelen speelden zich af bij de redding van de overlevenden van de schipbreuk, die het Griekse schip Borasiripbs L gisteren voor de Noorse kust leed. Op de foto: één der bemanningsleden die zijn lot moeilijk kon verwerken. Liefhebbers van een spannende strip zullen *"k van maandag af aan hun X trekken komen in ons hand kunnen leggen (exclusief voor Neder- land) op het uitstekend Haar avonturen moet Jyys'flv \f( men natuurlijk niet ai y Ij j X te serieus nemen en uit- L De charmante Caro- Una is geheim agente ternationale Strijd Tegen Misdaad", een nobel doel dus, dat zij met de 1L hiilp van haar vriend JjjJj Steve nastreeft. \WflL Het eerste probleem, V dat Carolina in ons blad se baron di Rossio. Wat beurtenissen, die zich afspelen rondom en in het kasteel van deze baron in het dorpje San Salvatore bij Napels? Op een film verschijnt een harige hand. Wat is eraan de hand met die hand? In de komende weken lost Carolina Yes, geheim-agente van ISTM, alle mysteries op. P-S. De door onze lezers gewaardeerde plaatjesverhalen „Lappie Loep" (voor de jongeren), „Smidje Verholen" (voor iedereen), „Rita" voor alle maal) en „Ferd'nand" (dito) blijven vanzelfsprekend gehandhaafd. Geen grap, maar bittere ernst (Van onze correspondent) AMSTERDAM Een nog onbekende, gewapende man heeft gistermiddag te gen half vijf een mislukte overval ge pleegd op het kantoor van het Studen ten Werkbureau Amsterdam aan de Herengracht. De man is kennelijk tot de overval ge ïnspireerd door de mededeling op het raam van het bureau: „Uitbetaling vrijdags tussen 17 en 19 uur". Tegen half vijf, toen er een kleine dertigdui zend gulden in kas was. kwam hij bin nen met een bivakmuts op het hoofd en vroeg om „het geld". De aanwezige studenten R. Soeting (221 en G. Herts (18) dachten aanvan kelijk dat het ging om een studenten grap. maar toen de overvaller een echt pistool trok, kregen zij door dat het bit tere ernst was. De twee studenten sprongen op de man af om hem te over meesteren. Tijdens het hevige gevecht loste deze een schot, waardoor evenwel niemand werd geraakt. De kogel is later door de politie teruggevonden. De studenten, die even later assisten tie kregen van bureau-directeur J. D. Eugster (25). zagen geen kans de man te overmeesteren, doordat zij een mo ment werden afgeleid door enkele bin nenkomende meisjes van de boekhou ding. De overvaller vluchtte in een gesto len witte Alfa-Romeo-sportwagen, die later op de dag elders in de stad werd teruggevonden. TREINROVER GEARRESTEERD LONDEN De arresta tie van het brein achter de grote Engelse treinroof, Bruce Reynolds, is een per soonlijk succes van het hoofd van Scotland Yard's „vliegende brigade", Tom my Butler. Deze legendari sche speurder stelde vorig jaar zijn pensionering uit, om Reynolds op te speuren. Hij kan nu rustig met pensioen gaan en hij heeft aangekondigd, dat nog de komende week te zul len doen. Butler arresteerde Rey nolds persoonlijk in diens huis in de badplaats Torquay. De vrouw en het zoontje van de treinrover zijn naar Londen gebracht. Vanmorgen werd Reynolds voorgeleid om in staat van beschuldiging te worden gesteld. Hem wacht een gevangenisstraf van minstens dertig jaar. Butler leidde de inval In Rey nolds' huis in het holst van de nacht. De treinrover lag met zijn familie rustig te slapen, toen de rechercheur aanbelde. De woning was omsingeld en nadat de treln- DEN HAAG De dienstplichtige mi litairen die twaalf maanden onder de wapenen zijn, ontvangen deze maand 25 extra. Dat is het bedrag, dat over eenkomt met het percentage van de na calculatie voor het overheidspersoneel dat over de gehele linie zal worden uit betaald met een vast bedrag van 116. Ook beroepsmilitairen ontvangen deze 116. Dienstplichtigen die minder dan twaalf maanden onder dienst zijn, ont vangen geen 25, maar (naar verhou ding) minder. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG In VVD-kringen wordt druk gespeculeerd over dc mo gelijkheid dat mevrouw Haya van Someren-Downer, die een maand ge leden als lid van de Tweede Kamer bedankte, ir. K. van der Pols zal op volgen als voorzitter van de VVD. Op ir. Van der Pols, gekozen voor drie jaar, is veel kritiek. Men verwijt j hem te slappe leiding. Mevrouw Van j Someren is kandidaat gesteld voor j het ondervoorzitterschap, maar i verschillende afdelingen wensen haar de leiding van de partij toe te ver- j trouwen. Ook in het hoofdbestuur van de VVD is al over deze kwestie gesproken. Ir. Van der Pols en mevrouw Van i Someren wilden geen commentaar geven. Mevrouw Van Someren zei i wel op de hoogte te zijn van de wensen van enkele afdelingen. Volgende week komt het hoofd- bestuur bijeen. Daarna volgt het tweedaagse congres van de partij over het rapport Kiezer-Gekozene. De jaarvergadering van de VVD wordt in maart 1969 gehouden. Door drukke werkzaamheden, on der meer de fusiebesprekingen als di recteur van Rijn-Schelde, heeft de heer Van der Pols zich de laatste tijd weinig laten zien als partijvoorzitter. Als politicus is hij eigenlijk nooit op de voorgrond getreden. rover had opengedaan, werd zijn huis doorzocht. Buren van de familie verklaar den dat het een net gezin was, dat reeds eerder een tijd in het huis had gewoond. Zes weken ge leden kwamen ze weer opdagen. Ze lieten zich niet in met de bu ren. Naar Reynolds is vijf jaar on afgebroken in alle delen van de wereld gezocht. Of, zoals Butler het zei „Veertien uur per dag en zeven dagen in de week". Butler reisde daarvoor naar Parijs, de Franse Riviera, Texas en Tanger. Eén keer zat de politie de treinrover op de hielen. Dat was toen hij zich met zijn vrouw voor de politie schuil hield in een appartement, waar werd ingebroken. Een welwil lende buurman belde de politie op. Toen die arriveerde kroop Reynolds in bed en vertelde zijn vrouw dat de man onder de de kens haar minnaar was. Ze barstte in tranen uit toen de politie zijn naam wilde note ren. Want als haar man kwam te weten dat zij een minnaar had- De politie geloofde het verhaal, verdween en Reynolds lichtte zijn hielen. Een uur later kwam de politie terug- De grote vraag, die iedere Brit zich stelt, is waar het grootste gedeelte van de buit, 25 miljoen gulden, is gebleven. De politie heeft 2,5 miljoen gulden kunnen achterhalen, maar is er nooit in geslaagd van de andere vijftien treinrovers de plaats van het geld los te krijgen. LEGENDES Er zijn al vele legendes rond de treinroof in omloop gebracht. Er werden zelfs twee speelfilms van gemaakt en een liedje over de roof verheugde zich in een grote belangstelling. Men neemt aan dat het meeste geld op buitenlandse banken is gestort, om de gezinnen van de treinrovers te onderhouden. An deren daarentegen beweren, dat de buit nog in Engeland is omdat alle gezinnen in Engeland wonen. En daar is ook wat voor te zeg gen. Gespreksstof genoeg in Enge land Van mevrouw Van Someren is be kend dat zij wél actief in de partij wil zijn, maar het lidmaatschap van de Tweede Kamer niet meer verenig baar acht met haar gezinsleven. WAALRE Bij een ernstig ver keersongeluk in Waalre zijn vannacht drie personen om het leven gekomen. Een busje, dat uit de richting Eind hoven kwam, raakte op de linkerweg helft, waar het op een uit Valkens- waard komende personenauto botste. Drie inzittenden van de bus kwamen om het leven: mevrouw Vroonhoven- Senders, mevrouw Oetlaar-Meulen- broek en mevrouw Sanders-Senders, allen afkomstig uit Veldhoven. De twee inzittenden van de personenauto liepen zware verwondingen op. JERUZALEM Een Israëlische rechtbank heeft twee Israëlische grenswachten tot levenslange gevan genisstraf veroordeeld, omdat zij twee Arabische arbeiders hadden doodgeschoten. Bijna een jaar gele den reden de Arabieren met hun au to bijna tegen de militairen op, die d* mannen in woede neerschoten. TAE vrtfe loonpolitiek van dit mo ment betekent, dat per bedrjjfs- tak partijen vry onderhandelen, zon* der dat hun van bovenaf door de centrale organisaties van werkgever» of werknemers een bepaalde bood schap wordt meegegeven. De zoge naamde coördinatie in het loonbeieid is vervallen. Maar het vervallen van de plicht be tekent nog niet, dat partijen niet vrij willig aan enige coördinatie mogen doen. De heer Versloot, voorzitter van de fuserende Nederlandse christelijke aannemers- en bouwvakpatroons bond, waarschuwde deze week voor het gevaar, dat bij nlet-coördineren de ene bedrijfstak zich aan de andere optrekt, met als gevolg: te forse loonsverhogingen, extra prijsstijgin gen. en een ontwrichting van het eco nomisch leven. Dus in de praktijk toch een coördina tie, maar dan een, die men niet meer in de hand heeft. Men kan in theorie stellen, dat geen coördinatie wordt toegepast, maar ook al doet men dit niet in georgani seerd verband, gebeurt het buiten de centrale organisaties om töch wel. Het ls onvermijdelijk, dat de ene be drijfstak op de loonsverhogingen in de andere bedrijfstak let. Een ak koord over de lonen bij de Hoog ovens of in de metaalindustrie aal niet nalaten invloed uit te oefenen op de onderhandelingen in het bouwbe drijf. Dit geldt voor de wensen, die de vak bonden op tafel leggen, maar ook voor de concessies van de werkge vers, die er nu al van doordrongen zijn, dat, wanneer de metaalindustrie dit jaar zes pet. loonsverhoging geeft, het bouwbedrijf hiervan niet veel meer dan een half procent naar be neden kan afwijken, wil men tot een akkoord komen met de vakbonden. Omdat de coördinatie zich in de prak tijk toch wel voltrekt, zou het ver standig zijn van de centrale organisa ties zowel van werkgevers als werk nemers op basis van vrijwilligheid toch maar aan coördinatie te blijven doen, in het belang van een gezonde situatie binnen het bedrijfsleven. STOCKHOLM Vijf jong* Russische soldaten van de bezet tingstroepen in Tsjechoslowakije zou den via Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken naar Zweden gedeser teerd zijn omdat zij geschokt zouden zijn geweest door de vijandige hou ding van de Tsjechoslowaakse bevol king. Dit bericht circuleerde gisteren in Stockholm, maar men hecht er wei nig geloof aan. Hoewel de politie van Stockholm had meegedeeld, dat even tuele deserteurs geen uitlevering dreigde, hebben de Russen zich tot dusver niet gemeld. In Stockholm deed ook het gerucht de ronde, dat Amerikaanse instanties een vals bericht hadden gelanceerd om de aandacht van de Amerikaanse deserteurs af te leiden. Weer een an dere versie is dat het een canard betreft waarmee een onbekende geld wilde verdienen. Een plotseling optredende overstro ming heeft de plaats Trapani op Sicilië ernstig getroffen. Byna de helft van de huizen staat onder water. Persoonlijke ongelukken zoude nzich niet hebben voorgedaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1968 | | pagina 1