Volkstuinder werd recreatiezoeker WEEKAGENDA ADM. MEDEWERKSTER Bandje als gids lussen Vliet en rijksweg wordt gezond, gewerkt en genoten Ter Aarse student redt man uit zinkende auto Bloemenprijzen daalden weer Uit Leiden vertrokken Toch medewerking voor N.V. Mulder-Vogem ZÜSllEUWE LEIDSE COURANT ZATERDAG J AUGUSTUS 1 dig- (Van onze stadsredacteur) LEIDEN Er is een tijd geweest, ook in deze stad, dat mensen letterlijk uit armoede een stukje e grond huurden om daarop voor het gezin wat groenten en aard- l appelen te telen. Dat gebeurde na verloop van tijd in georgani seerd verband op volkstuinen met aan de landelijke top het Nederlands Verbond van Volks tuinverenigingen, materieel en ideëel gesteund door de lande lijke overheid en gemeentebe sturen. Toen de noodzaak van die aardappeltjes en de groen ten voor velen kwam te ver-r vallen door de toenemende wel vaart, werd dat kweken en telen een hobby. Fruit en bloemen begonnen voor een deel de wor- teltjes en bietjes te vervangen. Meer geld "gpfaar speciaal in de laatste jaren t. ie het volkstuinwezen door de verder gestegen welvaart en de ngPi toegenomen behoefte van spe- blai eiaal de stadsmens aan buiten- ssei lucht en beweging nog meer van :erl< karakter veranderd. Een nieuwe «2 generatie met meer financiële .eecj armslag dan de vorige en met itoe) andere ideeën is de vele voor- Ti tl delen van een zogeheten volks- t q tuin gaan zien en waarderen. ■tejT^EN mooi voorbeeld hiervan is 'ezi|L> de nog maar enige jaren oude Leidse vereniging „Oost-vliet", luw waarvan het tuincomplex tussen de Vliet en rijksweg 4a ligt, in ecu de Oostvlietpólder, het toékom- and stige Vlietpark, voor welk re- raa creat'e9eb>ed gedetailleerde 01. plannen in de maak zijn. n <pe ledenlijst van deze ruim hon- b: derd tuinen tellende vereniging litei geeft al een indruk van de itoe tjolkstuinder-niewwe-stijl. Voor zitter dr. C. Pries is beslist niet het enige universitair geschool de lid van deze vereniging. Titels en graden vallen echter weg zodra de mensen van Oostvliet, meestal met het gezin, op hun tuin zijn. Dan is er nog maar één gemeenschappelijke zaak, die ebi tij j (j Zaterdag 3 augustus vil Burgerzaal stadhuis. 9 tot 22 uur: bloe- inenten toonstelling Rijnsburg Lelden. IIJNSBURG gemeentehuls, 10 tot 12 13 tot 17.30 uur: schllderljenten- v«f (Mistelling Elke Prlnz-Krfimer. CORSO RIJNSBURG LEIDEN: ver- Tr,lrek l uur uit Rijnsburg. omstr. 13.55 u. nop OEGSTGEEST, omstr. 14.30 uur In LEI- iprflöBN. pauze ln Doelenkazerne Lelden. Vertrek na pauze omstr. 17 u.. In OEGST- jffiEST om 18.35 uur. ln RIJNSBURG 18.45 alriur. teel zondag 4 augustus e Q Burgerzaal stadhuis. 13 tot 22 uur: bloe- nlijpententoonstelling Rijnsburg Leiden, d Maandag 5 augustus ILuxor, 10 uur: Commissie Vakantiebe- Djgheden, vertoning van „De laatste neus- NOORDWIJK-BINNEN Grote kerk. uur: orgelconcert Piet van Egmond. Dinsdag 8 augustus Stadhuis. 7 tot 8 uur: zitting Ned. Chr. tnlgratlecentrale. rLuxor, 10 uur: Commissie Vakantlebe- Igheden, vertoning van „De laatste neus- oorn". KATWIJK AAN ZEE Nieuwe Kerk. oorstraat. 8 uur: orgelconcert Jan J. van en Berg, Delft. Woensdag 7 augustus Luxor. 10 uur: Commissie V.akantlebe- igheden, vertoning van „De laatste neus- Trouwkamer, stadhuis, 4 tot uur: kaftreekuur sociale raadsvrouw. 1 tO Donderdag 8 augustus !aa'Openluchttheater bospark Kikkerpolder, ziel uur: commissie Vakantiebezigheden. zjjn eel groep Harlekine met ..Kijk Uit". Vrijdag 9 augustus Tent Schuttersveld, 8 uur: première cir- mus Sarrasani. .Pieterskerk, 8.13 uur: orgelconcert Char- 1 a5es de Wolff. Zaterdag 10 augustus nd&rent schuttersveld, 3 en 8 uur: circus bftrrasani. ontKATWlJK AAN ZEE Bloemencorso xiflora's kleurenpracht aan zee", vertrek 10 uur vanaf Sandtlaan. Katwijk aan den 1 I^n. Avondroute vertrek 8.15 uur vanaf ntórklaan. Groot vuurwerk op Zuld-Bou- a[vard om 10 uur nam Maandag 12 augustus Route Corso Rijnsburgerweg. Noor- èlnde, Petr. van Saxenstraat, Ever enstraat. Trompstraat, De Ruyterstraat. janaalstraat, Katwljkerweg, Langevaart. kndtlaan. Herenweg. Kerkstraat, Vliet IZ„ Koestraatbrug, Vliet Z.Z., jnldstraat, Oegstgeesterweg, Rijnsburger- 'S-is.SB uur Oegstgeest: Rijnsburgerweg, IvXijnzlchtweg, Leidse Buurt, Geversstraat, Xj^eldsestraatweg. '•■•■•'04.30 uur Leiden: Rijnsburgerweg. Statl- ksplein, Stationsweg, Steenstraat, lauwpoortsbrug, Haarlemmerstraat, Pe- kaanstraat. Hooigracht. Hogewoerd, reestraat, Noordelnde. Rembrandtstraat, 'Itteslngel. Zoeterwoudse Singel, Hoge "ndljk, Utrechtse Veer, Zijlsingel, He- ..islngel. Medusastraat, Kooilaan. Willem vert Zwijgerlaan, Oegstgeesterweg, Zwel- colndlaan. Kagerstraat. Dleperpoellaan. Vutlaan, Anthonle Duycklaan, Van Beu genlaan. Van Slingelandtlaan, War- mderweg. Pauze Doelenkazerne. Ver pauze 5 uur. 8.25 uur Oegstgeest: Warmonderweg. on ngevoort. Wijttenbachweg, Dorpsstraat. mondeweg. roe 18.45 uur Rijnsburg: Oegstgeesterweg. brte Brouwersgracht, Vliet N.Z. Dubbel 3n«burt, Sandtlaan. Oegstgeesterweg. ;at Jnsburgerweg, terrein Veiling Flora. prJaar de stoet zal worden ontbonden. jRIJNSBURG Plein WUhelminaschool. igenover raadhuis, 8.30 u. nam. muzikale iptoe na het corso, korpsen uit Den sntfeag. Voorburg en Rijswijk, ter Jeugddorp ®Van 1 Juli tot en met 9 augustus elke ostfeek van maandag tot en met vrijdag lugdvakantiedorp ln Jeugddorp Voor- thoterwee van half tien tot zestien uur WELKE APOTHEEK? 807. D. C. «Apotheek R. van Breest Smallenburg te tiderdorp en Apotheek Voorschoten zijn i gehele week geopend. De Oegstgeestse Apotheek Is op zondag augustus gesloten van 8 tot 22 uur. Doktersdlenst zaterdagmorgen 10 uur de eigen raadplegen. Daarna, tot zondag- de dokterstelefoon bellen, 5 BDTot zaterda (nsarts raadt rond 24 uur, (aal 2. Behandeling na ongevallen De poliklinische behandeling na ongeval len wordt van dinsdag 12 uur Cs middags) tot woensdag 12 uur waargenomen door het Diaconessenhuis Van vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het St. Ellsabeth- zlekenhuls (Hooigracht). Op andere werk dagen en op zondagen door het Acade misch Ziekenhuis. Films CAMERA (2 en 8 uur. zondag 2. 5 en 8 uur): The great race (a.l.); vrijdag- en za terdagavond 11.30 uur: My sister, my love <18 jaar). LIDO (2.30, 7 en 9.15 uur): Bonanza (a.l LUXOR <2.30. 7 en 9.15 uur)-: IJseotoerls- ten (a.l.). REX (2 30, 7 en 9.15 uur): In de dodende greep van de Schorpioen (14 jaar): vrij dag- en zaterdagavond 11.30 uur: Liefdes- drift (18 Jaar). STUDIO ('s morgens 10.30 uur): Sandy, de zeehond (a.l.); 2.30, 7 en 9.15 uur: Samen uit. samen thuis (a.l TRIANON (2.30, 7 en 9.15 uur): Daar ko men de Russen (a.l.). Mobiel A.N.W.B.-kantoor Musea en Hortus Museum Volkenkunde. Steenstraat: op werkdagen van 10 tot 5 u.. ook zaterdag zondag van 1 tot 5 uur. Museum Oudheden. Rapenburg op werkdagen van 10 tot 5 u. ook zaterdag, zondag van 1 tot 5 uur Sted Museum De Lakenhal, Oude Sin gel: op werkdagen van 10 tot 4 u., zon dags van 1 tot 4 uur Hortus Botanicus (Rapenburg): op werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur, kassen zaterdags en zondags geslo ten Molenmuseum De Valk Geopend elke dag van 10 tot 5 uur. maand, gesloten, zond van 1 tot 5 uur, tot 15 september BezoekureD ziekenhuizen Academisch ziekenhuis voor patiënten In klasse la, lb en 2e: dagelijks 10 30- 11.30. 14.30-16 en 1920 uur. Voor patiënten ln klasse 3: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 18.15— 19. dinsdag 13—14, zaterdag 15—16. zondag algemeen christelijke en nationale feest dagen 14.30—16 uur. Vrouwenkliniek: maandag t.m. vrijdag 18.45—19 30. uur, zaterdag 15 30—16.30 uur. zondag 15.30—17 uur. Klassepatiënten op de vrouwenkliniek dagelljgs 10 30—11.30. 14—16.30 en 19—20 uur. Op de afdelingen verloskunde en kin dergeneeskunde kunnen kinderen bene den de 16 resp. 12 Jaar niet worden toe gelaten. In het belang van de patiënten kunnen niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt worden toegelaten. Diaconessenhuis Lelden: derde klas da gelijks 2 tot 3. dinsdag donderdag en zondag bovendien van 7 tot half 8: twee de klas dagelijks van 2 tot 3 en van 7 tot 8; eerste klas dagelijks van 11 tot 12. 2 tot 3 en 7 tot 8. Ellsabethziekenhuls Lelden: derde klas dagelijks van 2 tot 3 en 's avonds van kwart voor 7 tot half 8, kraamafdellng dagelijks van 3 tot 4 en 's avonds van kwart voor 7 tot half 8; tweede klas da gelijks van half 12 tot 12. 2 tot 3 en kwart voor 7 tot half 8; eerste klas dagelijks van half 12 tot half 8 Annakllnlek Leiden dagelijks van hall twee tot half drie en bovendien op dins dag-, vrijdag- en zaterdagavond van zes tot zeven Klassepatiënten dagelijks van half twee tot half vier en elke avond van zeven tot acht ALPHEN-RIjnoord: alle klassen dage lijks va nhalf 5 tot half 6. op zondag van 4 tot half 8. Kinderafdeling dagelijks van 3 tot 6 met bovendien op dinsdag en donderdag een halfuurle voor vaders van 6 tot half 7 KATWIJK Zeehospitium. Jongkllnlek dagelijks van half 3 tot half 4 dinsdag en donderdag evenwel van 7 tot 8: tbc- afdellng dagelllks van half 3 tot half 5 Revalidatiecentrum dinsdag en donderdag van 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 tot half 5: Revalidate- centrum kinderen woensdag van 7 tot 8. zaterdag en zondag van half drie tot half vijf Longkllntek en tbc-afdellng kinderen woensdag van 7 tot 8 en zater dag en zondag van half 3 tot half 4. NOORDWIJK - Sole Mio klasse-pa tiënten dagelijks van 3 tot half 5 en 's avonds van 7 tot 8: zaalpatiënten zon- dgs van t tot 3. dinsdag van 1 tot half 3 donderdags van half 7 tot half 8 en zaterdags van 1 tot half 3. Tentoonstellingen Rijksmus. volkenkunde eomertentoon stelling Viva Mexico (kenmerkende cul tuur-historische facetten van het Mexico van vroeger en nu), tot l december Lakenhal, van 5 Juli tot 22 september Negen Leidse fotografen. alle leden bezighoudt, en dat is de tuin, hoe individueel elk lid zijn tuin van 300 m2 dan ook heeft aangelegd. Weeheindhuisje MET moeite vindt men hier en daar nog een stukje groente tuin. Vrijwel alle tuinen bestaan uit een flink middengazon, om ringd door boompjes, heesters en bloemen en gecompleteerd door een weekeindhuisje. Alleen wélke bloemen én heesters en - waar en hoe ze gedijen, ja dat bepaalt min of meer elk lid zelf. Dat is tegélijke en kwestie van smaak en van „vakmanschap". l^TIET van werklust, want daar- ■L aan blijkt het geen enkel lid van deze vereniging te ontbre ken. Luiaards selecteren zich vanzelf uit omdat het niets-doen direct blijkt uit de toestand van tuin en huisje. Natuurlijk wordt er zo nu en dan wel eens lui van het zonnetje genoten maar in de regel ziet men jonkheer en vertegenwoordiger, zaken man en timmerman, rusthuis directrice en chemicus, bioloog en postbesteller als nijvere bijen bezig in tuin of huisje, omringd door de stilte van deze mooi ge legen polder met boven zich een leeuwerik en heel in de verte het monotone gezoem van auto's, waarmee vaak andere mensen op weg zijn naar rust en ont spanning. Foto's N. van der Horst. LISSE Onze plaatsgenoot de heer J. Hazelaar is geslaagd voor het Praktijkdiploma boekhouden. LISSE De evangelist K. Adel- mund uit Rotterdam zal woensdag 7 aug. om 8 uur spreken voor de evan gelisatiekring in De Witte Zwaan. TER AAR Vrijdagmiddag reed de heer W. Schmidt uit Diemen met zijn gloednieuwe Ford-Taunus over de Westkanaalweg in de richting Papenveer. Nabij de Hertog van Beijerenstraat moet volgens de heer Schmidt een meisje op een fiets hebben gereden, dat naar het midden van de weg kwam. Toen de heer Schmidt trachtte het kind te ontwijken, kwam hij met zijn auto in het Aarkanaal terecht. De auto dreef by na naar het midden af. ADVERTENTIE De twintigjarige Joop Vuyk zat in huis toen hij de auto het water zag induiken. Resoluut rende hij naar buiten en sprong de auto achterna. Hij zwom naar de auto toe en zag de bestuurder nog in de wagen zit ten. Met enige krachtsinspanning wist Joop het portier te openen en de heer Schmidt uit de auto te ha len. Samen zwemmend gingen red der en geredde naar de kant van de wal. Bij de familie v. d. Pijl werd de bestuurder van droge kleren voor zien. Een kraanwagen van de firma Boot haalde later op de avond de auto uit het water. Joop Vuyk, die de heer Schmidt uit de auto redde is student aan de Hogere Tuinbouwschool te Utrecht. Hij was pas teruggekomen van een studiereis naar Engeland en heeft met dit optreden zijn goede karak ter getoond. De politie zou gaarne weten welk meisje met een rode trui of een rode blazer langs het Westkanaal heeft gereden, op Let moment dat dit on geluk is gebeurd. Sfeer in t gezin De „Nieuwe Leidse" er in RIJNSBURG Met de terug keer van het mooie zomerweer kre gen ook de bloemenprijzen weer een flinke tik. Met name de anjers en rozen daalden sterk in prijs. Merk waardig genoeg zijn de zg. tuinbloe- men nog het meest prijshoudend en worden vooral de gladiolen zeer goed betaald. Een kwaadaardige ziekte waar door de vele partijen gladiolen mo menteel worden geteisterd, heeft tot gevolg, dat de aanvoer sterk is gereduceerd. De vraag (nog eens verhoogd met grote hoeveelheden, nodig voor het bloemencorso) is zeer groot zodat de prijs aanhoudend hoog js. Elders in Europa is het eveneens mooi weer, zodat de export even eens terugliep. Bovendien is het in één van onze voornaamste afzetge bieden nl. Frankrijk nog steeds de gewoonte om de gehele maand augustus vakantie te nemen. Vele zaken en bedrijven sluiten die maand wat niet bevorderlijk is voor de af zet van bloemen. Th. J. var der HEIJDEN De Nieuwe Leidse Courant vraagt voor spoedige indiensttreding voor de advertentie-boekhouding leeftijd plm. 18 jaar. Mulo-diploma en diploma typen vereist. Prettige, zelfstandige werkkring. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan de Directie Nieuw* Leidse Courant, Steenstraat 37. Leiden, telefoon 31441. LEIDEN Vertrokken personen (In de week van 17 Juli t/m 24 Juli): H Arnoldus, Richard Holstraat 65, '.s-Gravenhage, Esdoornstraat 62: H P J Vreem, v/d Waalsstraat 23. Rheden (Gld). Velp Roer dompstraat 102: J H Veldhuis, Park Die Leijthe 12, Hengelo (O). Jan Wiegersstraat 7: W van Heek. Nieuwe Rijn 64a, Zut- phen, Hacsebroeckstraat 108; H J G Se- verens, Stationsplein 58. Nijmegen, Al- denhof 51-01, J Thopson, Boerhaavelaan 60. Oegstgeest. Jan Vcrme=rlaan 8: P Bor- dewljk, Boerhaavelaan 31. Oegstgeest, Frans Halslaan 225. W Vrijbloed. Hansenstraat 41. Leiderdorp. Vogellaan 16; J J Nicalse. Stieltjesstraat 50. Voorscho ten. Schubertplantsoen 49; J van Kampen ab t/o Herensingel lta. Llsse. Ooie- vaarstraat 160; J T M Schrama, Schubert- laan 257. Noordwijk, Golfbaan 39; G J M Koek. Hoflaan 116. Zoeterwoude. Kerk- laan 25: G H Cohen Stuart. Hogebeets- straat 3, Oegstgeest. Frans Halslaan 257; M J Willemsen, W de Zwijgerlaan 22. Lisse. v Speykstraat 150. C Hoppe- zak-Zirkzee. Hansenstraat 3a. Boskoop, Spoelwijkerlaan 9: A J M Backx. Coran- tijnstraat 15, Leiderdorp, v d Valk Bou- manweg 222: N J Smit. Roodenbur- gerstraat 59. Oegstgeest. Jan Steenlaan 14; P van Lambalgen. Scholtenstraat 43. Lei derdorp. Rosenburg 17; G R Platerink. Wagnerplein 96. Borneo (Indoni: J V M van Koot, Fagelstraat 3. Gorlnchem. Wijnkoperstraat 6: J D Brinkerhof. Burg- gravenlaan 244. Oegstgeest. aJn Vermeer laan 6; J C Drost-van Rees. Hoflaan 100. Alphen a/d Rijn. ab achter Vlnkebuurt 102: N Kiljn. Rijndijk 110. Leiderdorp, v d Valk Boumanweg 65; J J Relntjes. Lo- rentzkade 67. Groot-Brittannlë: C H Moser. Oude Rijn 31. Oegstgeest. Frans Halslaan 265: B J Wlekmeijer. Klikspaan- weg 28. Voorschoten. Pucclnidreef 75; M Bogaardt. Witte Singel 26a. Amsterdam. Bartholomeus Dlazstraat 541: C J Huisman. Witte Singel 53. Groningen. Troelstralaan 31b: J G Lolkes de Beer. Kanaalstraat 34. Boskoop. P den Ou denstraat 48: C E van den Tooren. Lam- menschansplein 15, Oegstgeest. Frans Halslaan 263: K Schultheiss. Maarsmansteeg lïa. Bloemendaal, Julia- nalaan 57: B T P rontein, Breestraat 135a. Zuid-Af rlka: W M Leenhouts-Bouterse. Fagelstraat 17. Tilburg. Vivaldlstraat 516: G van de Nadort, Rijnsburgerweg 101. Oegstgeest. Emmalaan 63: H de Nijs. Rijnsburgerweg 140. Amsterdam. Philip Vingboonssjraat 30: A W N van Erkell Rijn- en Schlekade 103. Leiderdorp. Julia- nastraat 42: J J Wlertz-de Jong, Gerecht 14. 's-Gravenhage, Bankastraat 117; M I. van Dlnten. Haarlemmerstraat 257. Maastricht. Sint Lambertuslaan 30; E K Tan. Nieuwe Rijn 7a. Thailand, p C T Bik. Apothekersdljk 30. Alphen a/d Rijn, ab achter Vlnkebuurt 102; We duwe A B M Dieben- de Groot, Bloe mistenlaan 49. 's-Gravenhage. Prinsen gracht 36: M J MarcelLs. P de la Courtstraat 57. Maassluis. Burg. Wesse- llnghstraat 477: H A Feljenbulk-Meljer. Vivaldlstraat 13, Voorschoten. Leldseweg 108: J M Vlnkesteijn. Joh. Vehulststraat 3. Hazerswoude. Valerlusstraat 4; J Wensing, Houtlaan 55. Emmen Nw. Dor drecht Vastenow 58: J A Vlaming, Von dellaan 30. Ede (Gld.). Lunteren Dorps straat 8: P de Geus, Boshulzerlaan 37. Oegstgeest. Dorpsstraat 32: J J Vreeburg, Da Costastraat 7. Noordwijk, Langevel- derlaan 1: A Noordervllet-Gubler, Oöstd- war.sgracht 15a, Leiderdorp, Meijelaan 5: B Faas. Lammenschansweg 155V Rijnsburg, ïrissertstraat 17: J C E Vln kesteijn- Schenderllng. Dlepenbrocklaan 16. Hazerswoude. Valerlusstraat 4; M E C Berman- Langezaal (weduwe). Driftstraat 81. Noordwijk. Langevelderlaan l: J T de Groot- Freeke. Herensingel 32. België: J G Arentzen. Geregfacht 43. Oegstgeest, Endegeesterstraatweg 5: M H Heugen. Noordeinde 2a. Maastricht. Tafelstraat 22: C F van Beusekom. Rapenburg 81. Oegst geest, Frans Halslaan 163; R J Klinken berg. Merelstraat 6. 's-Cravcnhagc. Speenkruidstraat 14: Weduwe Candl- do-Moroni. Paul Krugerstraat 6. Eindho ven. Kasteelweg 68: P W N Arriens. Kllkspaanweg 43. Rozendaal (Gld.). Klel- berglaan 2: T A M Brekelmans-Meljer. Vivaldlstraat 13. Voorschoten, Mar- nlxstraat 5: A M Brouwer-Arbouw. Drie Octoberstraat 59. Voorschoten. W de Zwijgerlaan 37: M Kesting-Dusoswa. Drie Octoberstraat 12. Duitsland; R LaureiJ. Frutnlaan 7. 's-Gravenhage. Saffierhorst 32: G P M Leger. P de la Courtstraat 105, Oegstgeest. de Kempenaerstraat 92: S de Roos-Bronmeijer. Parkstraat 55. 's-Gra venhage. Koningin Emmakade 49: J C Keemer. Dahllastraat 19. Zoeterwoude, ab nabij Meerburgerbrug IV: SA E van der Willigen. Witte Singel 41. Amsterdam, Saxen Welmarlaan 4a: B C B M Moha- med, Doezastraat 34. Alphen a/d Rijn. Steeksterweg 13; A E M DE Konlnck. Hooigracht 78. Canada; A H C Molken- boer. Lange Mare 53. Oegstgeest. Aert van Neslaan 106; G P M J van Maris, Lange Mare 53. Oegstgeest. Aert van Neslaan 106: M Mohamed Amar Tousanl. Nieuwe Rijn 79a. Noordwijk. Koningin Astrid Boulevard 5: A P M Emmen. Vlietweg 18. 's-Gravenhage. Zeekant 571; M J Bergers-Shleffelers, Zoeterwoudse Singel 39. Llsse. de Ruyterstraat 4: J Vitner. Volmolengracht 28. Amsterdam. Sint Annenstraat 22; T J H van Sprundel. Bruggra venlaan 28. 's-Gravenhage. Erasmusweg 791: J P van de Merwe. Haarlemmerstraat 35a. Maassluis. Willem Landrelaan 6: S J M V Chiu Hung. Brug- gravenlaan 11. Suriname: M C de Best. Langebrug 71, Katwijk, van der Vegtstraat 3. HAARLEMMERMEER De ge meenteraad van Haarlemmermeer was langdurig bijeen. Een van de oorzaken was een voorstel van B. en W. met betrekking tot de N.V. Mul der-Vogem in Nieuw-Vennep. On langs werd in de gemeenteraad een voorstel behandeld waarin verzocht werd medewerking te verlenen voor het bouwen van achttien huurwonin gen ten behoeve van het personeel van genoemde N.V. Nu kwam een voorstel om acht woningen voor de verkoop te bestemmen. De gemeenteraad was in eerste in stantie grotendeels tegen. Alleen de PvdA en KVP bleken nog vertrou wen in het beleid van de directie van Mulder-Vogem te hebben. Het kostte wethouder C. van Stam veel moeite de raadsleden van de goede bedoe lingen van Mulder-Vogem te over tuigen. Pas nadat de wethouder in tweede instantie een uitvoerig plei dooi had gehouden, kon het meren deel van de raad zich ermee ver enigen. Daarbij moest de wethouder de toezegging doen dat bij de ver koop drie bepalingen zouden gelden. Ten eerste dat de woningen alleen verkocht worden aan personeelsle den. ten tweede dat B. en W. ak koord gaan met de verkoopprijs en ten derde (de meest aansprekende- bepaling) dat de woningen binnen een half jaar na oplevering verkocht moeten zijn, of anders verhuurd worden. Bij stemming toonden twintig raadsleden zich voor het voorstel; zeven stemden tegen. Dat dit voorstel nogal kritiek on dervond, kwam ondermeer door het feit dat in RijSenhout 23 woningen werden gebouwd door Mulder-Vo gem, waarvan er tot dusverre nog maar drie zyn bewoond. De gemeente Haarlemmermeer zal in beroep gaan bij de Kroon tegen een uitspraak van Ged. Staten waar in goedkeuring werd onthouden aan het uitbreidingsplan Nieuw-Vennep- Linquenda. Hoewel de heer J. Th. Keizers (vvd) zich in eerste instantie afvroeg of het wel tactisch is op dit moment in beroep te gaan, omdat één van de overwegingen van G.S. de geluids hinder (Schiphol) is, kon ook dit raadslid ten slotte akkoord gaan met het voorstel. De raad stond achter het voorstel van B. en W. wat betreft het garan deren van een geldlening aan de wo ningbouwvereniging Patrimonium" ten behoeve van de bouw van 22 be jaardenwoningen in Abbenes. Een krediet van f 7500 werd ge voteerd voor een speelterreintje in Nieuw-Vennep-west voor de jeugd. LEIDEN Bij het volgen van de VVV-route Leiden komt de weetgierige bezoeker van deze stad (over het algemeen zijn die bezoekers buitenlanders) na het bekijken van het Rapenburg en vóór het bezichtigen van de Pie terskerk bij het gemeentelijk ar chief, waar een bijgebouwtje dat in de tuin van het archief staat is ingericht als museum met als thema de Pilgrim Fathers. Het archief (en het museum van de Pilgrim Fathers) is gevestigd aan de Boisotkade. Op het ogen blik is het archief wat moeilijker te bereiken, restauraties aan het gebouw, waardoor via de Doeza straat de toegang tot het archief is afgesloten. Omlopend is de in gang te bereiken. In het museum vervult een bandrecorder de taak van rondleider, althans: hij helpt degene die rondleidt in niet onbe langrijke mate bv diens taak. Een gast „ondergaat" een be zoek aan het museum als volgt. Na het aanbellen bij de grote deur die toegang geeft tot het archief, wordt opengedaan. Degene die opent roept nadat de gast zijn wens het huisje te bezoeken heeft kenbaar gemaakt een begelei der. De rondleider gaat met hem naar het museum, dat met een sleutel wordt geopend. Achter deze kleine ceremonie volgt dan de échte rondleiding. De rondleider gaat naar binnen en zet, na een inleidend woord, de bandrecorder aan. Een Engelse tekst wordt uitgesproken (de spreker is drs. B. N. Leverland theoloog. De heer Leverland heeft een speciale studie van de Pilgrim Fathers gemaakt). Fotokopieën van dokumenten e.d. aan enkele wanden en schot ten zijn als illustraties bij de tekst dienstbaar. De rondleider zegt de bezoeker uiteraard over welke illuistratie de tekst handelt en vertaalt eventueel de tekst. Vragen die iets verder gaan kunnen tevens aan hem worden gesteld. Als de vragen erg diep op het onderwerp ingaan, wordt de heer Leverlands assistentie ge vraagd. Hij kan nagenoeg alle vra gen beantwoorden en eventueel aan de hand van geschriften die in het archief zijn bewaard de zaken verder verduidelijken. De meeste bezoekers maken van deze faciliteiten echter geen gebruik. Het museum van de Pilgrim Fathers beantwoordt mede dankzij de bandrecorder, voldoen de aan de leergierigheid van het merendeel der geïnteresseerden. Er zijn enkele boeken over de Pilgrim Fathers geschreven. Eén daarvan is voor het luttele bedrag van vijf kwartjes te koop in het huisje en is getiteld: „The Pilgrim Fathers at Leyden, Holland". Daarin staat de gehele geschiede nis vermeld. Een paar jaar geledenvóór de bandrecorder zijn danbare taak vervulde, was de heer Leverland zó vaak met de gasten van het mu seum bezig, dat hij voor zijn ver dere bezigheden weinig tijd over had. Nu „het apparaat" echter zijn intrede heeft gedaan, kunnen ook minder-gespecialiseerden in het onderwerp de gasten rondleiden, zodat op het ogenblik sprake is van een vorm van „toerbeurt". Met nadruk zij erop gewezen, dat de geschiedenis van de Pilgrim Fathers, voor zover die in het mu seum is te zien, voornamelijk han delt voor de Pilgrim Fathers in Leiden. Jaarlijks vooral in de zomer maanden en op Thanksgiving day komen ongeveer 450 bezoekers het 25 minuten durend verhaaltje beluisteren. En na afloop gaan al len tevreden weg; dat mag gezegd worden! Extra attracties die in het mu seum z\jn „opgeslagen" zijn een drukpers, die geleend is van de vereniging .Museum Enschede", die in Haarlem is gevestigd, een oude tuinstoel en een tafel en stoel uit dezelfde tijd dit alles om een indruk te hebben hoe de Pilgrim Fathers in Leiden hebben geleefd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1968 | | pagina 3