^KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Landbouw en visserij Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk volksgezondheid 19» MAANDAG 29 APRIL 1968 Sir nds i ft Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: vice-adm. jhr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet, te Den Helder; gen.-maj. F. evel E- Lagerwerff, artillerie, te 's-Gravenha- KLiJ ge; lult.-gen. B. H. Slager, luchtmacht, te ndari 's-Gravenhage; prof. A. M. van Rletscho- s p{ ten, te Amsterdam, gger Officier in de orde van Oranje-Nassau, v» met de zwaarden, bij bevordering: kap. in; F ter zee O. Cramwinckel. Oegstgeest; A. C kap. ter zee A. de Jong, Amsterdam; kap. ter zee F. Vlsee, Den Helder; kap. ter zee vlieger A. Ehbel, Wassenaar; :ei (Fir kap. ter zee techn. dienst J. C de Wit, Net PIJnacker; kap. ter zee van de techn. i dienst mr. ir. P. P. van de Vijver, Den Helder; kap. ter zee van adm. J. Huijing, Voorschoten; kap.-luit. ter zee R. H. Kerkhoven, Leidschendam; lult.-kol. E. P. W. Elstak, infanterie, Eindhoven. Officier in de orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden: kap. ter zee G. Zeiler, Wassenaar; kap. ter zee J. Fennema, Norfolk (VS); Hr. Ms. adj. kap. ter zee E. Roest, Bilthoven; kap. ter zee H. Pon tier, Voorschoten; kol. der mariniers C. C. Schoenzetter, Maarn; kap.-lult. ter zee van adm. M. W. Haal. Soest; kap.-luit. ter zee arte dr. M. S. Lingbeek, Heemstede; !uit.-kol. P. Masurel, inten dance, Leiderdorp; luit.-kol. J. Hensen, in tendance, 's-Gravenhage; luit.-kol. Ir. G. O. W. de Jong, techn. staf, Breda; lult.-kol. ir. H. Doup, techn. 6taf, 's-Gra venhage; luit.-kol. A. P. Gerth van Wijk, Intendance, 's-Gravenhage; kol. J. Sleu- rink, Infanterie, Assen; kol. G. C. Bijl de Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: drs. D. F. van der Mei, C./i. T weede-Kamerlid. Vroe, infanterie. Arnhem; luit-kol. H. M. Koerselman, infanterie. Harderwijk; luit.-kol. W. Erdmann, infanterie, Amstel veen; luit.-kol. H. J. Boersma. infanterie. Harderwijk; lult-lpl. C. R. Patist, infante rie, Grave; luit.-kol. T, J. van Besouw, infanterie, Harderwijk; luit.-kol. W. A. F. A. Clumpkens, infanterie, 's-Gravenhage; kol. D. de longh, cavalerie. Zeven (W.-DId.); kol. H M. van Weel. artillerie, Oosterbeek; luit-kol. C P Verkroost, artillerie, Breda; luit.-kol. W. W. van der Hoek, artillerie, Nunspeet; kol. J. W. Por tier, genie, 's-Gravenhage: kol. J. P A Wagtman, techn. dienst, 's-Gravenhage; luit.-kol. J. M. Secrève. Marechaussee, Wassenaar: kol. A. L. M de Kort, mil. adm., Bilthoven; kol. G. J. Assink, ge- neesk. troepen, Amersfoort: kol. M. de Swart, luchtmacht, 's-Gravenhage; kol. J. van Loggem. luchtmacht, Telgte (W.-DId.); kol. G. J. van Dijk, luchtmacht, 's-Gravenhage; de eervol ontslagen kol. ir. P, J. G. Mulders, luchtmacht, Delft; luit.-kol. R. R. Twijsel, luchtmacht, Soest- dijk; luit.-kol. C J. Ponte, luchtmacht, Tetelrath (W.-DId.), luit.-kol mr. B. B. Klooster, luchtmacht, Zeist. Officier in de orde van Oranje-Nassau. bij bevordering: hoofdvlootaalmoezenier dr. L. A. M. Goossens, 's-Gravenhage; A. B. Muiderman, raadadviseur Ministe rie, 's-Gravenhage. Officier in de orde van Oranje-Nassau: legeraalmoezenier H. N. Pieters, Harder wijk; ir. S. Hekster, hoofding. A Ministe rie, Oegstgeest; J. Teengs Gerritsen, te Wassenaar. Ridder in de orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden: luit. ter zee 1ste klas se H. L. van Beek, Den Helder; luit. ter zee 1ste klasse R. J. Claasen, Voorscho ten; luit. ter zee 1ste klasse R. Mooy, 's-Gravenhage; majoor der mariniers A. G. Laurens, Nieuw-Loosdrecht; eerste- luit. infanterie R. J Frank, te Aruba (N.A); luit. ter zee C. R Blom. Den Helder; luit. ter zee J. P. Nederveen, Amsterdam; maj. J. M. P Fluitsma. infan terie. te Epe; maj. G. Storm, infanterie, 's-Gravenhage: majoor G. L. van der Hum, infanterie, Dordrecht; res.-maj. A. van Eijk, infanterie, Haarlem; res.-maj. D J. Harten, Infanterie. Maarn; maj. J. W. Meijer, cavalerie, 't Harde; maj. F. Wes- seling, cavalerie, Noordwijkerhout: maj. H. Ullenreef. qenie, 's-Gravenhage; res.-maj. T. Zandleven, genie, te Baarn; maj. J. Ket. techn. dienst, Den Dolder; maj. J. K. Koster, techn dienst, Eindho ven; maj. R. de Jong, mil. adm Breda; kap. M. van Knippenberg, vakdiensten, Kampen; kap. G J. Wensink, vak diensten, Arnhem; kap. J. Siebrand, vak diensten, Breda; kap. S. Muller, vak- diensten, te Ede; maj. J. B. Spiegelen- berg, luchtmacht, Tongeren (België), maj. J. A Gisolf. luchtmacht, Delft. Mai. W. J. H. van Dordrecht, lucht macht, Driebergen; mej. A. A. Gruijters. luchtmacht. Rhenen; kap. R. A. Maassen. vakdiensten, luchtmacht. Gemert; kap. H. E. van Wijk. vakdiensten, luchtmacht. Bergen op Zoom. Ridder in de orde van Oranje-Nassau: kap. A. Bentleij, luchtmacht, 's-Gravenha- ge; G. T. Campagne, ref. hoofdkwartier landmacht, Voorburg; J A. van Rijsber- gen, techn. hoofdam Breda, J. van der Klooster, loods. Hoek van Holland; J. J. C. van Nanen. loods, Maassluis; H. G. Moen, bouwk. hoofdambt A, Den Hel der, L. A. H. Wijers, hoofdopzichter te Breda; mej. mr. G. Havinga, hoofdcom mies Ministerie, 's-Gravenhage; N. J. D. Verbeek, voorzitter Stichting N.A.T.O.-taptoe, Arnhem. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: ir. S. Herweijer, te Bilthoven di recteur Cultuurtechn. Dienst; dr. P. Kuin, te Wassenaar, directeur Unilever; prof. dr. H. J. Venema, te Wageningen, hoog leraar Landbouwhogeschool. Meervoudig schaatskampioene Stien Kaiser uit Delft, nu beloond met het ridderschap in de orde van Oranje-Nas sau. Tot officier in de orde van Oranje-Nas sau: ir. J Achterstraat, Arnhem, hoofd ing. dir. Rijkslandbouwvoorl. dien9t Gel derland; J de Coole, Voorburg, adm. Ministerie; W. G. de Feyter te Emmel- oord, voorzitter landbouw-org.; Ir. A. Franke, Arnhem, dir. Heidemaatschappij; drs. I. P. L. Gorter, Wageningen, adm. Landbouwhogeschool; ir. M. Huige, te Cuyk, Insp. Landbouwonderw. C. P. van Lede, Wassenaar, dir. N V. Blankenheym Nolet's Distilleerderij: E G. J. Luttmer, Stadskanaal, voorz. Alg. Orgaan handel; Ir. J. J. Manschot, Eefde. insp. Landbouwonderw.; ir. O. Meyer. Gieten, oud-voorzitter raad van bestuur van Scholten Honig; mr. P. L. Schender- ling, Wassenaar, seer. Alg. Ned. Bond van Groenten- en Fruitexporteurs; J. Stlenstra, Leeuwarden, prov. voedsel- commissaris Friesland; dr. J. I. Terpstra, Rotterdam, adj. dir. Centraal Dlergen. Instituut afd Rotterdam-, M J. Wey- marshausen, Amstelveen, dir. Helneken's Brouwerijen; dr. F. Wit, te Wageningen, wetensch. hoofdambt. Stichting Planten veredeling; Ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. Abma, Monnlckendam, bestuurslid veeh.; J. D, Alberti, Tuioerwold, bestuurslid veeh J. Bakker, te Den Oe ver, voorzitter vissersver.; P. J. Bom, te Colijnsplaat. bestuurslid landbouworg.; J. A. van den Broecke, De Bilt, hoofd afd. bouwk. zaken Staatsbosbeheer; J. Don kers, Erp, bestuurslid landbouworganisa ties; J. J. van Doren. Best, voorz. land bouworg.; P. van Es, Amsterdam, bestuurslid org. aardappelhandel; Houwi- na M. Evers, geb. Dijkhuizen. Spijk, oud-bestuurslid vrouwenorg.; H. J. J. Fleuren. Baarlo, bestuurslid boomkwekers org.; M. R. Haan. Nieuwstadt, fruitteler en oud bestuurslid fruitveilingen; P. Hoogerwerf, Vlaardlngen, bestuurslid org. visexport; N. T. Hopman, Schagerbrug, oud-voorzitter Coöperatieve Centrale Melkinr. 'Melco' G.A.; H. Jaarsma. Utrecht, ref. Cultuurtechn. Dienst: P. J- G. Koenraadt, Steenbergen, hoofd bestuurslid Noordbr. Chr. Boerenbond; G. Komen. Wageningen, techn. ambt. eerste klasse Inst. Vered. Tuinbouwgew.; J, Mol. Stad aan 't Haringvliet, voorz. Raad bedrljfsontw. Zuid-Holland; G. van Sluis, Gasseltemijveen, voorz. Stichting Gezondheldsd. Dieren in Drenthe;. H. W. van der Veer, Hellendoorn, dir. Coöp. Zuivelfabriek, W. Veldman, Applngedam. bestuurslid landbouworg.; C. J. Verceute- ren. te Hulst, leraar R.-K. land bouwschool; G. de Vries, Steenwijker- wold, rentmeester bos- en landbouwbe drijf; Rigtje Wassenaar geb. Boelstra, Jelsum. expl. stamboekveefokkerij; P. A. van Zorge, te Twello, dir. gem. lag. land en tuinbouwsch Landbouw en Sociale zaken Officier in de orde van Oranje-Naeeeui ir. M H. Brodhaag, Ottawa, landbouw- en emigratie-attaché; mr. F. G. van Dijk, 's-Gravenhage. voorz. Produktschap Vee en Vlees. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: dr. J. Verhoeve, directeur-gene raal voor de Volksontwikkeling en de Recreatie, Wassenaar. Officier in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: W. S. B. Klooster. Bus- sum; H. J. Post, voorzitter Landelijke Stichting Katholieke Verkenners, Laren (N.-H.); mevrouw G. D. van Swol-Brou- wenstljn, opera- en concertzangeres, Hil versum. Officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. A. van Biemen, directeur vor mingscentrum Woodbrookers te Bent veld. Zandvoort; mr. J.- den Daas, direc teur Holland Festival en adm.-directeur Ned. Operastichting, Amsterdam; mr. G. J. Dekkers, dir.-secr. Landelijk Sociaal Char. Centrum, 's-Hertogenbosch; B. Groenler, Arnhem; dr. J. C. Heljllgers, Poortugaal; drs. A. Hoekstra, assistent secr.-generaal Ministerie van Cultuur, 's-Gravenhage; dr. S. Kooijmen, on der-directeur Rijksmuseum voor Volken kunde, Oegstgeest; mevrouw dr. M. A. P. Melllnk-Roelofsz, rijksarchivaris Alg. Rijksarchief, 's-Gravenhage; mejuffrouw mr. A. C. C. NIJhoff, dir. Groninger Stichting Sociaal en Cultureel Werk, Groningen; mej. dr. M. Rooseboom, dir. Rijksmuseum Geschiedenis Natuurwe tenschappen, Lelden; H. G. Simons, hoofd bureau Limburg hoofdbureau - Landelijk Contact van Ministerie van Cultuur, Amby (L.) P. van Strljen, direc teur „Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid", De Bilt; dr. P. J. van Swigchem, directeur Alg. Openbare Leeszaal en Bl- Financiën en Beheer, tevens plv. direc teur Nationaal Hoofdkwartier ,,De Neder landse Padvinders". Rotterdam; N. de Klijn, violist, Laren; mejuffrouw Ada Kok, Zaandam; J. Lussenburg, Nunspeet; M. J. Amsterdam; mevrouw B M. Oort-Wege- lin, Bleiswijk; A. Pathgis, hoofdarchivarii Rijksarchief. Groningen; Eddy Pieters Graafland, Barendrecht; W. H. E. Posthu- ma, Amsterdam; Ard Schenk, Anna Pau- lowna; J. B. Schmitz, toneelspeler, Rot terdam; drs. A. Schuijff, dir. Ned. Herv. Stichting voor sociale arbeid in het zui den. Eindhoven; mr. M. A. H. Snoek, Rotterdam; J. H. Strategies componist, muziekpedagoog, organist en dirigent, Utrecht: S. Valkema, beeldend kunste naar en adj.-dir Rietveldacademie, Amsterdam, Blaricum: J. C. van der Vel de. 's-Gravenhage; Cees Verkerk. Put- ter9hoek; mevrouw E. G. Ver kerk-Terpstra (Erica Terpstra), Zoeter- meer; H. Wesselo, laatstelijk voorz. Ko-n. Ned. Schaatsenrijdersbond te Amster dam, Bussum-, mej. L. A. H. IJsselmulden, Heemstede. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. J. Goslings, Leiden, reu matoloog; Officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. J. H. Spiegeienberg, Den Haag, hoofdadministrateur Min. Soc. Zaken en Volksgezondheid; ir. J. P. H. Nieukerke, Apeldoorn; dr. J. H. Hagenbeek, 's-Gra venhage, art», insp. volksgezondheid alg. dienst Geneeek. Insp. Volksgezondheid; B. van Loen. Amsterdam, alg. secr. N.V.V.; dr. J. J. Hirdes, Bilthoven, me disch adviseur N.K.V. en geneesheer-di recteur „Berg en Bosch" Bilthoven; mr. A. J. Hazenberg, Leeuwarden, voorz. Raad van Arbeid en lid bestuur van tal Ridder in de orde van Oranje-Nassau: G Jens, voorzitter ton de christelijke gra fische bedrijfsbond. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw; de Utrechtse nieuw-testamenlicus prof. dr. W. C. van Unnik. bliotheek, 's-Gravenhage; A Treurniet, chef afdeling documentatie en biblio theek Nationale Raad van Maatschappe lijk Werk, 's-Gravenhage; drs A. A V. Tummers, directeur „De Gelderlander". Nijmegen; drs. L. F. Tijmstra, directeur Wereldomroep, Hilversum. Ridder in de orde van Oranje-Nassau: mejuffrouw E. M. E. Anthing Vogel (Ellen Vogel), toneelspeelster, Amsterdam; drs. A. C. den Besten, letterkundige, Amster dam; dr. V. Bloch, kunstcriticus, 's-Gra venhage; H. S. Bloedhouwer, adm. hoofdambtenaar Rijksmuseum te Amster dam: G. J. A. Bomans. letterkundige, Bloemendaal; Ch. H. J. Boost, filmcriti cus, Amsterdam; G. D. Bos, pennvngm. Federatie van Ned Rijwielpadvere nigingen, Barneveld; mevrouw A. E. de Bruyn (Elisabeth Andersen), to neelspeelster, Haarlem; W. F. B. Claus sr.. Helmond; Henriëtte Davids, Amster dam; H. van Dongen, bestuurslid Vereni ging voor Vogelbescherming te 's-Gra venhage. Scheveningen; mevrouw G. Doornbos-Oosting, Pieterburen; J Flier, balletdanser, Voorburg; J H. Fuchs, refe rendaris Ministerie van Cultuur, Rotter dam; G. M. A. Gussenhoven, Haarlem; C. J. Hertogs, Steenbergen; mevrouw C P. van der Hoeven-van Staveren, Apel doorn; F. J. M. Hol, hoofd Dienst Perso neel en Sociale Zaken N R U ,/N T S Hilversum; mejuffrouw J. H. H. Houwing, Breda; H. J. Kapelle, Deventer; H. ten Kate, oud-voorz. „Openbare leeszaal en bibliotheek". Emmen; mejuffrouw Stien Kaiser, Delft; W. Kloot, hoofd afdeling De beroemde operazangeres Gré Brou- wenstijn is bevorderd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Sociale zaken e.a. Ridder in de orde van Oranje-Nassau: A. A. Snooy, Utrecht, directeur Alg. Prov. Ziekenfonds voor Utrecht eo. „Voorzorg en Hulp bij Ziekte" en adm. Dienst Geneeskundige Verzorging Poli tie. Officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. Ch. G. J. M. Engel, Utrecht, directeur Centraal Instituut voor Voedingsonder zoek T.N.O. Officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. R. K. W. Kuipers, 's-Gravenhage. rheumatoloog, voorzitter Kon. Ned. Ver. Ornithophilia. Ds. E. G. van Teylingende bekende gereformeerde emeritus te Amsterdam, uerd officier in de orde van Oranje-Nas- Economsiche zaken en Onderwijs Ridder in de orde van Oranje-Nassau: W. van Krimpen, te Hilversum, voorzitter bestuur Nationale Schildersschool te Utrecht. 's-Gravenhage, Internist, hoofd afd. Inw. ziekten Ziekenhuis v. d. H. Joannes de Deo; dr. A. F. W. van Meurs, 's-Graven- hage. zenuwarts; C. A. Korndörffer. emi gratie-attaché in Pretoria; J. Keus, 's-Gravenhage. adm Min. van Soc. Za ken en Volksgezondheid; Ir. M. van der Lely, Voorburg, hoofdadm Min. Sociale Zaken en Volksgezondheid; E. P. D Boer, Amsterdam, adm. Min. Soc. Zaken en Volksgezondheid; C. J. Buijtendljk, 's-Gravenhage, plv. dir. Loonbureau; Ir. H. Eilers. Naarden, insp. volksgezond heid In alg. dienst Insp. Volksgezond heid, belast met toezicht op hygiëne mi lieu; dr. H. Huizenge, 's-Gravenhage, alg. sec. Gezondheidsraad: Tot ridder in de orde van Oran|e-Nas- sau: H. A. Corts, Hilversum, voorh. refe rendaris Soc. Verzekeringsbank Amster dam; H. F. .W Bantje, Rotterdam, onder- dir. Soc. Zaken Erven de Wed. J. van Nelle N.V.; mej. zr. G. A. M. Vroom. Utrecht, voorh. verpleegster in alg. dienst Nationale Federatie 'Het Wit-Gele Kruis' aldaar; P. H. Theeuwen, Heeze, arts; J. Fahner, Amsterdam, secr. Alg. Bedrijfsbond Textiel en Kleding „De Een dracht"; P. Brussel, Utrecht, voorz. Keth. Bond van werkn, in metaal- en het elec- trotechn. bedrijf „St Eloy"; G. Jens, Amsterdam, voorz. Ned. Chr. Grafische Bedrijfsbond; A. IJska, Doorn, voorz. Ned. Chr. Agr. Bedrijfsbond; H. Tjas- sens, Amstelveen, voorh. ref. Soc. Ver zekeringsbank Amsterdam; P. J. Voge laar, Haarlem, chef van afd. Incasso G.A.K. te Amsterdam; M. A. van Liere, Goes, voorh. dir. districtskantoor G.A.K. Amsterdam; Th. Smeding, Irnsum, voorh. adv. geneeskundige distr. Greningen en De actrice Heintje Davids, die onlangs haar tachtigste verjaardag vierde, is rid der in de orde van Oranje-Nassau gewor den. Schaatser Ard Schenk; ridder in de orde van Oranje-Nassau. van instellingen op alg. maatsch. terrein-, mr. W. Verheul. Rijswijk (ZH), dir.. te vens secr bestuur Alg. Werk loosheidsfonds; H. Goedegebuure, Naarden, hoofdadm., fin. adv. Secreta riaat Ziekenfondsraad, H. C. Kranen burg, Rotterdam, tandarts, lid bestuur van div. instellingen op tandheelkundig terrein; dr. J. S. Stratlngh, Apeldoorn; H. H. Lindeboom, Heerlen, dir.-geneesheer Jozefziekenhuis - Wenckebach - kliniek; dr. J. P de Jong, Laren (Gld). voorh. geneesheer-dir. Diaconessenhuis „De Wijk" te Gouda; H. J. P. M. Kortmann, Venray, geneesheer-dir. Psych. Zieken huis „St Anna"; J. Veerman. Apeldoorn, geneesheer-dir. „Groot-Schuylenburg", Chr. inr. v, geesteszwakke kinderen; mej. J. W. A. H. Pieters (Eerw. Zuster M. Emmanuelle), Rosmalen, Prov. Overste Congregatie Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid; J. W. J. de Laive, Utrecht, voorh. chirurg Diaconessenhuis; dr. L. B. J. Stuijt, De auteur Godfried Bomans. ridder in de orde van Oranje-Nassau. De beroemde doelman Eddy Pieters Graafland is eveneent geridderd. Leeuwarden G.A.K. Amsterdam; G. J. A. de Jong (Eerwaarde Broeder Liguorlo), Rucphen, dir. Soc. Werkplaats; L. A. El ferink, Haarlem; H. M. J. van de Wall, Driehuis, chef veillgheidsd enst Hoogo vens: mej. zr. F. G A. Blankert, Deven ter. adj.-dir. St Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis; mej. zr. G M. Schipper (Eerw. Zuster Maria der Engelen), Weite- veen; R. Elgersma, Assen, oud afd. ge neesheer en wnd. geneesheer-dir. Psych. Ziekenhuis „Licht en Kracht" en „Port Natal"; F. C. Magendans, Midwolda, arts; A E. Marcus. Hattem, voorh. arts te Zwolle; J. J, Speelman. Enschede, chef-tandarts Alg. Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker; mej. zr. J. C. van Dongen. Arnhem, dir. Veren. Kleuter zorg; C. K. A. W. Blankestijn, Zei9t, arts, secr Centraal College Bevol kingsonderzoek; C. Bestebreurtje, Rot terdam, dir. Alg. Rott. Vereniging ge nees, heel- en verloskundige hulp (A.R.V.); J. P M. Hendriks, Tilburg, dir. Centraal Ziekenfonds; G. N. Gerrltsme. Drachten; J. van der Wiel, 's-Gravenha ge. ref. Min. Soc. Zaken en Volksge zondheid; Th. Korstanje, Utrecht, labora- toriumhoofda88. Rijksinst. Volksgezond heid. CRM en Onderwijs Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. H. D. de Vries Rellingh. Naarden. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: ir. A. G. Quack te Leidschendam, hoofding. dir. Rijk9w.; ir. L. J. P. M. Raedts. Maastricht, hoofding. dir. Prov. Waterstaat Limburg, P. C. van Houten Haarlem, dir. Ned. Amerik. Stoom vaart-Maatschappij HAL; ir. C. Bosman Haren, hoofding. dir. PTT/directeur van het tel. district Groningen-, dr. ir. H. C. Erica Terpstra. de Zoetermeerse swemster. ia benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. A. van Duuren Wassenaar, dir. PTT-La- boratoria Officier in de orde van Oranje-Nassau: ir. H. C. Wentink Bilthoven, hoofding. bijz. diensten Rijksw.; ir. J. J. Surie Rot terdam dir. Phs. van Ommeren; mr. A. Blussé van Oud-Alblas te Rotterdam, voorz. Stichting Havenbelangen; D A. N. Vriesendorp Hengelo, chef expl. district Hengelo NS; H. R. van Marle te Hil versum, dir. Ver. Ned. Scheepvaartmij 's-Gravenhage; H. M. van der Schalk te Laren, dir. Kon. Java-China-Paketv. Lij nen, Amsterdam; P. E. E Kleljn van Wil ligen te Rotterdam, hoofdir. L. Smit en Co's Int. Sleepdienst; mr. A H van Gelder te 's-Gravenhage. dir. Bedrijfson derdeel Fin. KLM; ir. G. C. van Wage ningen te 's-Gravenhage, dir. „Naco". Ned. Ontwerpb. Luchthavens; prof. dr. F. H. Schmidt te Bilthoven dir. KNMI; L. W. M. van Beeck te Haarlem, oud-insp. PTT/dir. postdlstrict Haarlem; D. G C. van Aken te 's-Gravenhage. insp. PTT; Chr. H. Dickhout mg. te Amsterdam, oud-insp. PTT; P. Roders te Rotterdam, insp. PTT. Ridder in de orde van Oran|e Nassau: A. A. M. van Leeuwen te 's-Gravenhage, ref. ministerie, M. D, van Blnsbergen te Apeldoorn, waterstaatk. hoofdambt. 1ste klasse Rijksw. J. C. Vos te Breda, techn. hoofdambt. Rijksw. Mej. G. M. A. Steffe- laar te 's-Gravenhage. lab. hoofdass Rijkswegenbouwlab. J. van Dalen te Ter- neuzen, techn. hoofdambt. 1ste klasse Rijksw. W. Rasenberg te Breda, dir. Aan- nemlngamlj. W. Rasenberg en Zoon; A. Heijmans te Helden, rayondir. Aann en Wegenbouwmij te 's-Hertogenbosch; J. A. Timmers te Zwolle, adm. hoofdambte naar A bij de Rijksd. IJsselmeerpolders. S. Mey te Maastricht, expediteur; P. van Veller te Rijswijk, ref. Direct. Gen. ver keer; A. P. van Griensven te 's-Herto genbosch, adm. hoofdambt. A Rijksver-, keersinsp. Noord-Brabant; H. D. Dide- rik te Deventer, dir. Autobusdienst Sal- land te Deventer; J. T. Valkenburg te Rotterdam; A Overdijkink te Hilversum, techn. stafmedew. NS. F. G. Monsma te Vlijmen, oud-sectorchef NS. J. Freriks te Utrecht, stafmedew. NS. A. F. Hogema te Utrecht oud-stafmedew. NS. G. M Droogleever te Utrecht, tecbn. stafme dew. NS. J. M. A. Simons te Venlo, chef wagenwerkpl. NS. J. P. M. Dankers te Nijmegen, pi. dir. Alg. Tr. en Exp. Onder neming Van Gend en Loos; J. M. Cramer te Utrecht, pi. dir. Alg. Transport en Exp. Ondern. Van Gend en Loos; H. J. I. Wessels te 's-Hertogenbosch, bestuurslid organisaties binnenscheepvaart; C. J. van de Weijer te Rijswijk oud-Fleet Ma nager Shell Tankers; H. A. van Emden te 's-Gravenhage chef hofmeester Ned. Am. Stoomv. Mij Holland HAL; J. J. van Ros- sum te Leidschendam, oud-secretaris Commissies Stuurliedenexamens Koopv. en Zeevisvaart; G. van Offenbeek te Driehuis oud hoofd KNSM. M. Coumou te Amstelveen, hoofdverkeersleider Rijk8luchtvaartd.: mej. mr. M. A. van Bleyswijk Ris te 's-Gravenhage, mede werkster KLM. J. K. Post te Amsterdam, hoofd Afd. Magazijnen KLM; mej. Chr. Dr. P. Kuin, directeur ran Unilever, werd ridder in de orde van de Neder landse Leeuw. M. Reydon te 's-Gravenhage, bureauchel PTT; H. N. Dibbets te Nijmegen, oud-bu reauchef PTT; J. E. H. van Gemerden te 's-Gravenhage. bureauchef PTT; J. F. Paull te Heerlen, PTT; N. Bruljnes te Doorn, directeur PTT; H. de Korte te Utrecht, bureauchef PTT; R. S. Haitsms te Amsterdam, bureauchef PTT; A de Haan te 's-Gravenhage ref. PTT; Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: dr. W. T. Kroese, dir. Textielfa brieken Nijverdal-ten Cate te Almelo; K. Soesbeek voorzitter Raad van Bestuur AKU. W. Bakker, lid Raad van Bestuur Hoogovens. Dr. ir. H. Ebbinge, te Was senaar, dir. Billiton Maatschappij. Dr. ir. H. Hoog, manufacturing Coördinator Oil bij de Kon. Shell Groep, te 's-Gravenha- ge; dr. G. H. J. Abeln, dir. Ministerie te 's-Gravenhage-, ir. J. A. Emeis, onder voorzitter Octrooiraad. te 's-Gravenhage: H. Reimer plv. dir. gen Ind. en Handel Ministerie te 's-Gravenhage; Officier in de orde van Oranje-Nassau. bij bevordering: A. Th. W. van Basten Batenburg, Nijmegen voorz. Kamer van Kooph. H. Harmeijer, te Voorburg, voorz. Hoofdbedrijfschap Ambachten. Officier in de orde van Oranje-Nassau: Th. E. Niemeijer, te Glimmen, pres. dir. Theodorus Niemeijer te Groningen; G. J. ten Cate. voorh. dir. Textielverede- lingsind. Eibergen: dr. ir J. R. J. van Dongen, Doorwerth hoofd Engineering Afd. Bataafse Int Petr Maatschappij te 's-Gravenhage; mr. B. ter Haar. te Epse, Gorssel, pres. dir. Thomassen en Drij- ver-Verbllfa te Deventer; J. C. Meljberg, te Rozendaal, plv. dir. Int. Rayon-Ver koopkant. te Arnhem; P. Ch. Cremer, te Beverwijk, dir. Cemij te IJmuiden, Ir. A. J. van Deinse. dir. Amsterdamsche Droog dok Maatschappij, Amsterdam; F. Horsman, te Laren (N.-H.), secretaris Ned. Econ. Ver. Conf Industrie (N.E.V.E.C.) te Amsterdam. J. P. Coellngh. te Wassenaar, pres.-dir. De Erven de Wed. J. van Nelle-, ir. H. C. F. Schram, te Rockenje, dir. Chem. Ind. Rijnmond: P. G. van der Weele, te Gouda, voorz. Ned. Mid denstandsbond te 's-Gravenhage; ir. E. J. Broekers, te Mierlo, dir. Techn. Bedrijven Philips te Eindhoven; drs. R. A. P. van lersel, dir. Organon, te Oss; M. J. H. E. Hustinx, natuurw. onderz. te Maastricht; F. J. Kretzers, te Sittard, dir. Econ. Fin. en Adm. Sector Staatsmijnen; Ir. W. P. Teeuwisse, te Eygelshoven, dir. lid Raad van Beheer Laura Vereeniging; mr. K. de Blouw, adm. Ministerie; drs. J. de Bruijn, hoofdadm. Centr. Bureau voor de Statistiek, te 's-Gravenhage; H. M. J. Delsing, dir. Ministerie te 's-Gravenhage; drs. F. W. Dirker, directeur Ministerie te 's-Gravenhage; mr. G. M. van Exter, hoofdadm. ministerie te 's-Gravenhsgo; drs. A. Houtman, te Leidschendam, hoofdadm. Ministerie; R. Wartena, le Blaricum, rijksnljverheidsconsulent A. bij Ministerie. Ridder in de orde van Oranje-Nassau: A. H. van Bergen, klokkengieter te Heili- gerlee: D. de Lange, Veendam; A. Dam. Leeuwarden; A. F. Tempelman, hoofd Ac countantskantoor te Almelo; .P J. van Zee, dir. Drukkerij G. J. Thleme Nijme gen-, mr. F. C. A. Eenhorst, secr. Kamer van K. voor Amersfoort en Omstreken, A. J. Allan, te Driehuls-Westerveld, hoofddlr. Vermande Zonen te IJmuiden; F. F. de Haan. makelaar te Loosduinen: J. Kaptein, voorh. adj. dir. Handel maatschappij v/h Joh. Wolff Co.. te Gouda; J. Klijnsmlt, dir. Interlocale Brandstoffenhandel, te Rotterdam; J. G. M. Korte, oud-dir. Vroom Dreesmann Delft; C. H. van Looy, te Rijswijk (Z.-H.), hoofd Commerciële Afd Industriële Han- delscomb. Holland te Rotterdam; N. W. Mazer, oud-secr. Bedrijfschap Stuka doors-, Terrazzo- en Steengaasstel- lersbedrljf, 's-Gravenhage; A. J. Oostlngh, te Voorburg, comptroller Esso Nederland te 's-Gravenhage-, P. van Rumpt, dir. Van Rumpt te Stad aan 't Haringvliet; J. J. Scheepbouwer, ged. Commissaris Verenigde Chemicaliën Mij., te Dordrecht; J. Steenbergen, voor heen chef Techn. Afd. R^ff. te Pernis Shell Nederland, te Rotterdam; A. de Hommel, adj. dir. Kousen- en Sokkenfa- brieken M. Jansen de Wit Schijndel; J. B. M. Horsten, chef de bureau mr. dr. B. J. M. van Spaendonck, Tilburg; J. L. Hou ten, té Heerlen, bedrijfsinsp./chef onder gronds bedrijf van Oranje-Nassau Mijn I; E. H. G. Moors, hoofding. Prov. Llmb. Elektr. Mij, te Maastricht; C. Th. J. Stas- sen. steenfabrikant. Echt; M. L. J. Wet- zels, te Heerlen, chef Ondergronds Be drijf Staatsmijn Emma; J. H. F. ten Bosch, te Rijswijk (Z.-H.), ref. Ministerie; N. Buijten, ref. Ministerie; H. Hardijzer, te Boskoop, hoofdcommies A Ministerie; J. F. Koops, te Voorburg, ref. Ministerie; W. A. Lagendijk, hoofdcommies Ministe rie; ir. P. J. Niederer, ref. Ministerie; V. J. N. M. A. Rouppe van der Voort, te Voorburg, Ministerie. L. L J W. Stap pers. ref. Ministerie; F. J. Teeuwisse, re: Ministerie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1968 | | pagina 5