ff A\ ia 4*1 BETERE SAMENWERKING MET KNKB IS EEN EIS Sterk Koudekerk gaf ARC weinig kans: 4-0 Sijbrands bereikte een heel hoge score V@LLEyBAL- Pernix raakte pas na rust op dreef Activiteiten Zuid Holland Noord geremd Nog geen degradatie voor dames van KVC TWEEDE HET,FT: LICHTWEDSTRIJD C wlfei SLECHTS TWEE REMISES Reserves Philidor goed van start Toch gesprek MmSSSSsBmm^m M- GOEDE START VAN 4MVJ Eindstanden van schaakcompetitie NIEUWE LEIDSE COURANT 13 MAANDAG 29 APRIL A I Ton Sijbrands op weg naar i terdagmorgen realiseerde tijdens een prachtige secore, die hij za- een simultaanseance in Den Haag. DEN HAAG De achttienjarige Arie te Lindert en drs. J. H. Hoorn weg van het organiserende SWZD, welke laatste met enkele van zijn clubgenoten, de in geringe getalen opgekomen middelbare schooljeugd aanvulde voor de simultaanseance in De Poort, slaagden er zaterdag in de Nederlandse damkampioen en door de Russen gevreesde kandidaat voor de wereldtitel Ton Sijbrands remise af te dwingen. Sijbrands, die aan 37 borden speel de, waarvoor hij op de kop af twee uren nodig had, boekte 35 maal de volle winst Slechts het genoemde tweetal vermocht zich staande te houden. De nationale kampioen kwam in deze simultaanwedstrijd LEIDEN De reserves van het Leidse Philidor hebben in hun eer ste promotiewedstrijd voor plaatsing in de tweede klas van de landelijke competitie, waaruit het tiental van Voorschoten zojuist is gedegradeerd, meteen aangetoond, dat niet ten on rechte van dit team hoge verwach tingen worden gekoesterd. Philidor heeft de laatste tijd een flinke aan was gekregen en het reserveteam, waarin ettelijke oud hoofd- en eerste klassespelers opereren mag rede lijkerwijs worden verondersteld een goede rol ook in de K.N.S.B. te spelen. Zaterdagmiddag heeft Philidor een goede aanloop naar terugkeer in de K.N.S.B. genomen. De kampioen van de Twentse Schaakbond, het plaat selijke tiental van het rustieke plaatsje Hardeniberg werd met 73 teruggewezen een uitslag, waarmee de Hardenbergers nog dik tevreden mochten zijn, want de Leidenaren, die hun topscorer v. Maaren misten, gaven enkele kansrijke partijen uit handen. Aan het eerste bord had v. Maa- nen het daarentegen niet eenvoudig tegen de Twentse kampioen. De Lei- denaar liet zich een passieve stelling opdringen, die hij met enige moeite toch remise kon houden. Ook Ger ritsen aan bord 2 remiseerde, maar dat was meer uit een gebrek aan ambitie, want de Leidenaar stond duidelijk beter. Barkema illustreerde opnieuw, dat hij niet voor niets al jaren bij de Philidortop behoort. Zijn overwin ning was van een uitstekende kwali teit. Ook Smit liet zien, dat hij mo menteel in goede vorm is. Met sterk spel bereikte hij een eindspel, waar van de Twentenaren bij het afbreken geen heil meer zagen. TELEURSTELLING Een teleurstelling tVas er aan de borden vijf en zes, waar voor Phili dor Ketting en De Haas hun in het middenspel bereikte voordeel niet konden uitbuiten en zelfs met een nederlaag genoegen moesten nemen. Rosdorff bewees zijn grote waarde voor clubwedstrijden. Voor de ze vende maal bereikte hij middels ge compliceerde verwikkelingen een gedecideerde zege. Peperkamp was al heel snel klaar. Feitelijk bracht hij alleen zijn dame in 't spel, maar deze alleen ruïneerde des tegenstanders stelling met grote kracht. Van Ham en Pajcin, die v. Maaren verving, wonnen ook vrij vlot, resp. in een langdradig eindspel en een overrompelende konings- aanval. Als Philidor 2 over twee weken opnieuw winst weet te bereiken te gen hetzij Groninger Studenten of Sneek, zal de promotie wel bereikt zijn. Gedetailleerd: Philidor 2Har- denberg: G. v. ManenK. Huetink Hdrs. H. B. GerritsenD. K. Klooszen ViA. BarkemaE. Rei-ntz 1—0; A. Smit—T. Vlot 1—0; E.KettingA. Dekker 01; W. de Haas—W. Duvekot 0—1; W. Ros dorffJ. v. Doorn 10; H. Peper kampL. v. Ettinga 10; J. v. Ham W. v. 't Hof 10; J. van Pajcin B. Schone wille 10. Totaal: 7—3. dus aan een percentage van 97.29, waarvoor hij bij het sluitingswoord van voorzitter W. J. de Vlaming de handen op elkaar kreeg. SWZDV, dat voor dit propadandis- tische evenement stellig het mooie weer tegen had, verdiende ongetwij feld een betere opkomst dan nu met een dertigtal scholieren het geval was. (Van een onzer verslaggevers) TTET IS ALWEER enkele jaren geleden dat de Haagse Korfbalbond en de afdeling Zuid Holland Noord van de CKB een bulletin lieten verschijnen, waarin men aankondigde nauwere samenwerking tussen de bonden te zoeken. Men dacht hierbij met name aan het gezamenlijk orga niseren van tornooien, zomeravondcompetities, microkorfbalcompetities, bespreken van scheidsrechtersproblemen, spelmiddagen voor jeugdige korfballers en overleg bij het huren van sportvelden en zalen. Korte tijd hierna kwam men aan de top van de beide landelijke bon den tot een soortgelijke overeen komst. Het gevolg was dat de acti viteiten van Zuid-Holland Noord werden geremd, onder het motto: Laat dat maar aan ons over. "Wel kreeg men toestemming voor een gezamenlijke pupillencompetitie ADVIEZEN Afdelingsvoorzitter A. Weststeyn verzekerde ons dat de constellatie van de CKB het toelaat dat het hoofdbestuur dergelijke „adviezen", die vooral op organisatorisch ge bied vruchten moet kunnen afleve ren, ondervindt een stilstand, ook door de ziekte van bondsvoorzit ter Nagtegaal. Tot nu toe bleef het bij een bij eenkomst van scheidsrechters, die overigens in goede harmonie ver liep. Overigens was bij de claim bijv. van het gebruik van de nieuwe sporthal in Voorburg weer geen sprake van een gezamenlijk optrekken. Ook HKB-voorzitter Th. de Graaf had zich van de samenwerking meer voorgesteld,' hoewel hij even eens tevereden is met de gezamen lijke pupillencompetitie. Niettemin hoopt hij in de nabije toekomst op beter nieuws. GUNSTIG Collega-voorzitter Weststeyn had ook willen gaan praten met dc DEN HAAG De sporthal in Voorburg heeft de CKB en de HKB aan de tafel gebracht. De voorzitters Weststeyn (CKB) en De Graaf (HKB) hebben de speeltijd verdeeld, die voor de korfbalsport beschikbaar was gesteld in de nieuwe sporthal. Men was enthousiast over dit gesprek, dat in goede harmo nie verliep. Leidse Korfbalbond. maar de hui dige omstandigheden laten een ge sprek moeilijk toe. Niettemin be staat de indruk dat het klimaat zich wat wijzigt ten gunste van sa menwerking. De gezamenlijke publikatie van CKB en KNKB kwam medio 1967 maar met name door de ziekte van bondsvoorzitter Nagtegaal blijken de resultaten nog niet zichtbaar. De afdelingsbesturen willen meer om de samenwerking gestalte ge ven. In Almelo vond vorige week een bijeenkomst plaats van scheidsrech ters van beide bonden in Over ijssel en Gelderland, met sprekers o.m. van CKB-staffunctionaris v d Linde. Wil men inderdaad tot vruchtbare en concrete samenwer king komen, die de CKB alleen maar ten goede komen, dan is actie geboden. LiÉÉËH jMMnjlMf!! Een moment uit de Ronde van Gelderland, die door Herman Hoog- zaad (tweede van links) zal worden gewonnen. De kopgroep is ongeveer tien kilometer van de finish verwij derd. Leferink (vierde van links) zou tweede worden. HEREN EREDIVISIE HML/CLV—H2C/01haco 3—0, Tornado— US 3- Blokkeer AMVJ/RC Orawi Libanon Valuas Hevok HML/CLV Rapid Karano! HML/CLV 22—2C Tnmarin 99.91 22—44 Tornado 22—20 22—28 Cito 22—18 2224 US 22—12 22—24 Or. Nassau 22— 8 22—22 H2C/01haco 22— 4 DAMES Celebes/OVCBoemerang 30, HML/ CLV—Vaibovol 1—3, Kweekschool—Achil les 3—1. Vaibovol 2038 Kweekschool 2016 Celebes/OVC 2034 Boemerang 20—14 Achilles 20—28 Armada 20—10 20_24 psv 20_10 20—24 SOS 20— 2 20—20 HOOFDKLAS ZUID HEREN Were Dl—EVV 3—2. MavokR1IBS 3—0, OdulphusSarto 31, VJCBermi 03. AMVJ/RLVC 22—40 EVV 22—22 Bekkerveld 22—34 Mavok 22—18 Odulphus 22—30 PSV 22—18 Sarto 22—28 Weri Di 22—14 Bermi 22—24 RHBS 22— 8 Rapid 22—22 VJC 22— 6 DAMES TheresiaOrawi 3—2. WVC degradeert. Bekkerveld 20—38 Shot 20—18 VCT 20—28 Lyceum 20—12 Hevok 20—28 Theresia 20—12 Valuas 20—26 WVC 20—10 Orawi 2022 Jong Sios 208 Swift 20—18 PROMOTIE EREDIVISIE HEREN AMVJ/RLVC—Vaibovol 3—0, SFC—DPC 3—1. DAMES SFCDynamo 30, Bekkerveld—Octo pus 31. OVERGANGSKLAS IX HEREN PVC—MVC 2 3—1. DAMES HML/CLV 2—KVC 3—0, Vodo—Achil les 32,Celebes/OVC 2—Scorpio 2—3. PVC 18—28 Achilles 18—14 SVC 18—28 Vodo 17—12 Cel./OVC 2 18—24 HML/CLV 2 18—12 Scorpio 1720 Blokkeer 1710 WC/Syrena 18—20 KVC 17— 8x x is twee winstpunten in mindering. TTML/CLV besloot het ondanks pech toch wel bevredigende seizoen met een op H2C/01haeo behaalde ze ge. In de eindstand neemt HML/CLV een betere plaats in dan het vorig jaar, de ploeg heeft zich duidelijk aangepast. Tornado kwam naast HML doordat het US versloeg. Bij de dames winst voor Cele bes/OVC, dat Boemerang klopte, en verlies voor HML/CLV, maar dat kwam tegen de kersverse landskam pioen Vaibovol binnen de lijnen. HML/CLV leed nog meer verlies, de nog altijd beste speelster, oud-inter national Corr.v Blijleven. nam met deze wedstrijd afscheid van de wedstrijdsport. Niet minder dan acht tien jaren speelde Corry mee op het voorplan, een indrukwekkende car rière. Kweekschool won verrassend van Achilles. AMVJ/RLVC (Rotterdam) begon de promotiecompetitie heel goed door het sterke Vaibovol in drie sets te verslaan. Ook de kampioen van Noord, SFC, startte met een zege. De dames van SFC wilden voor de heren niet onderdoen en ook zij wonnen, van Dynamo. Octopus kon de verre reis naar Bekkerveld niet met succes bekronen. OVERSPELEN In de overgangsklas dames stelden zowel HML/CLV 2 als Vodo hun plaats voor een jaar veilig. HML'CLV 2 versloeg KVC en Vodo bleef na een zeer spannende strijd de meerdere over Achilles. KVC staat weliswaar op de laatste plaats maar mag de wedstrijd tegen Scorpio, die verloren ging, nog een keer overdoen. Of dit de Katwijkse ploeg zal baten, betwijfelen wij, Scor pio kan nu weer compleet binnen de lijnen komen. Door met 30 van Tonegido te winnen legde Scorpio beslag op het kampioenschap van de eerste klasse heren van de afdeling Den Haag. Scorpio mag de afdeling gaan verte genwoordigen in de promotiestrijd naar de overgangsklas. Keeper Van Horzen van ARC heeft in de tweede helft (de lichthelft) van de wedstrijd Koudekerk—ARC juist een inzet onderschept voordat Van Harskamp gevaarlijk kan worden. Links ziet v. d. Meijden toe. V KOUDEKERK Hoewel de officiële ingebruikneming van de lichtinstallatie op het veld van Koudekerk over ongeveer twee maanden, tezamen met de opening van de nieuwe kantine, zal plaats vinden, hebben Koudekerk en ARC ter gelegenheid van die nieuwe installatie 'n vriend schappelijke wedstrijd gespeeld. In deze wedstrijd heeft Koudekerk vriend en vijand verrast doordat het tie te genstander met pittig en snel spel bestreed. „Speelden ze zomaar in de competitie" was het commentaar van enkele supporters. Vrij van competitie-zorgen speelt men nu eenmaal anders en de thuisclub heeft dit met een 4—0 overwinning op ondubbelzinnige wijze aangetoond. Reeds na vijf minuten kon de Koudekerk-aanhang juichen, toen De Wit een voor het doel gelepel de voorzet van Van der Meiden langs keeper Zwezerijn schoot. On danks deze snel verkregen voor sprong wogen de partijen in de eerste fase van de wedstrijd aar dig tegen elkaar op. ARC dat een offensief fel aanzette zag Dirckx tweemaal de kans op een gelijkmaker ontgaan. Keeper Ver- gunst kreeg het nodige werk te doen en was bijzonder gelukkig toen De Wit op de lijn stond, nadat hij door schoten uit de ARC aanval tot twee maal toe verslagen was. Koudekerk nam langzamerhand het initiatief in handen en hield de gasten op eigen helft. Keeper Zweze rijn (na rust vervangen door Van Horzen) moest regelmatig de handen uit dc mouwen steken bij schoten van de gebroeders Zweeris, Colijn en Van der Meiden. Er zal voor ARC niets anders op dan de bui- tenspelval toe te passen. Ondanks een groot overwicht kon de thuisclub voor rust niet meer tot scoren komen. Na een lange pauze (men wachtte tot het donker was geworden) werden de lichten ontsto ken en door dit licht leek de wedstrijd nog sneller dan voor rust. STRAFSCHOP Toch moest de Koudekerk aan hang tot de vijftiende minuut op treffers wachten. In eerste instantie werd een inzet van Albert Zweeris gestopt maar Jac. de Wit was er als de kippen bij om de bal alsnog in het doel te plaatsen 20. Albert Zweris zelf zorgde voor 30 door een penalty te benutten die was toegestaan omdat Griffioen de doorgebroken Colijn vloerde. (39). Nadat Harskamp in de 27ste minuut de stand op 40 had ge- Hier een felle actie van een Nederlandse aanvaller (links) in de hockey-interland tegen Frankrijk, die onze landgenoten in Eindhoven met 30 wonnen. bracht geloofde Koudekerk het wel en speelde het in gewonnen positie naar het einde De wedstrijd werd geleid door de heer Schrier een toevallig aanwezige scheidsrechter uit de Leidse afde ling. Omdat de door de KNVB aan gewezen arbiter ook hier verstek liet gaan werd de heer Schrier berejd gevonden de wedstrijd te leiden. On danks enkele klassen verschil wist deze gelegenheidsscheidsrechter er toch wel iets van te maken. LEIDEN De eindstanden van de com petitie van de Leidse Schaakbonden zien er als volgt uit: Eerste klas: Philidor 2 6—12 LSG 2 6—8 Alphen 6— 8 Noordwljk 6— 5 Bodegraven 6— 5 LSG 3 6—4 Lelthen 6— 0 Tweede klas B: Boskoop 6—12 Leiderdorp 6—10 Philidor 3 6—8 Alphen 2 6—4 LSG 4 6—4 Leithen 2 6—2 Hazerswoude 8— 2 Derde klas B: Leithen 3 6—11 Leiderdorp 2 6—8 VTL 6— 3 Roelolarendav. 6— 2 Derde klas D: Revanche Alphen 3 Tweede klas A: Sassenheim 612 Katwijk 6— 8 Philidor 4 6—7 Voorscholen 2 6—5 Rijnsburg 6— 5 Zwarte Pion 5— 2 Boskoop 2 5— 1 Derde klas A: Noordwljk 2 6-9 voorhout 6— 8 Katwijk 2 6- I Sassenheim 2 6—0 Derde klas C: Philidor 5 Koudekerk voorschoten 3 Alphen 4 8—2 Reed 9^- j 8-11 HARDINXVELD „We hebben tijdens de pauze van de korfbal wedstrijd HKCPernix naarstig ge ïnformeerd naar het dichtstbijzijn de voetbalveld. Een spontane Har- dinxvelder bleek onmiddellijk be reid om de gevraagde informatie te verschaffen en zelfs als gids op te treden. Het was duidelijk dat deze vurige HKC-fan evenals wij met het idee rondliep, dat er op dat naastbij gelegen voetbalveld althans wat doelpunten betreft meer te beleven zou zijn dan op het, onder de „geurige" invloed van een mestvaalt gelegen, korfbalveld van HKC". „Ten slotte hebben we 'gelijk onze bereidwillige wegwijzer afge zien van het stoute idee, omdat we uiteindelijk waren gekomen voor korfbal, in welke vorm dan ook. Achteraf gezien hebben toch geen spijt gehad van het volgen van ons korfbalgeweten. Want ondanks het geringe aantal doelpunten voor rust én van HKC. na rust twee van Pernix viel er nog genoeg te be leven". Voor rust zagen we bijv. een falende arbiter Van der Heiden, wie eerst het meest duidelijke school voorbeeld van een gedekt doelpunt ontging en die vervolgens een doel punt afkeurde, een besluit dat vele vraagtekens opriep. Dat het goed- geivcurue aoeipuni uil handen kwam van Nel den Dikken (HKC) en het afgekeurde er één was van Flip van aer Kooy (Permx) is een kwestie, ondergeschikt aan Van der Heidens falen. HKC ging dus rusten met een 1o voorsprong en aat Kwam eigen lijk auemaal aoor het aanvalskwar- tet van Pernix, dat zaterdag uiter mate oeKwaaxn Dleek in het missen van Kansen. Alles wat zowel HKC als Pernix was, heeft nadat het 10 nu gctoofucii zmen wacnien op de gelijKmaker. Gezien het spelbeeld Kon aat ook moeilijk anders. Want terwijl HKC qua veldspel slecms in geiinge mate Dij Pernix achterbleef, naa het voor de korf oeduiaend minuer te vertellen. De voortreiielijKe Leidse deiensie stond steen is wciaemeei een aistanas- scnot toe. om van pogingen vlak bij Ge Kort maar mei te zeggen- Dai unsieKenae veraeaigingsspel was een voortaurenae basis voor de legio kansen, die de Pernixieten zien, ondanks de mentale druk van het „moeten scoren" en de fysieke kraent van de HKC-deiensie, wisten te scheppen. Het duurde -tot de 67ste minuut eer Guido Bakema voor het bevrijdende doelpunt kon zorgen. In de slotfase sloeg de balans nog verdiend naar Leidse zijde door. Vanaf het moment dat Marijke Sinke zich na een arbitrale botsing door de weer beschikbare Agnes de Rooy moest laten vervangen drukte Pernix HKC langzaam maar uiterst zeker in de hoek. Hans van Oosten de grote Leidse triomfator, toen hij drie minuten voor het einde in die zelfde hoek HKC gericht naar verlies schoot. MAASLAND MVV is met het proberen van enkele nieuwe spelers van een koude kermis thuisgekomen. Dit experiment betekende tegen koploper Naaldwijk een fikse 0-5 nederlaag. Tot aan de 25ste minuut stonden paal en lat treffers van Naaldwijk in de weg. Toen was het Voogd die via de paal voor 0-1 zorgde. Na de hervatting was het een fel op de bal en een klasse beter spe lend Naaldwijk dat de toon aangaf. Het liep dan ook uit tot 0-5. In de 25ste minuut scoorde Dekker 0-2 waarna de beste van het veld Van Daalen met een hattrick voor de eindscore zorgde. Het duel werd door de heer Van Noort op correcte wijze geleid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1968 | | pagina 13