BERGMEUBELS Schriftgeleerde Breukelman met licht op oude verhalen nieuw WEEKAGENDA Tienduizendste na-oorlogse woning in Leiden betrokken Overvallers C. en A. hadden hoofdkwartier in Langeraar 149.- Classicale vergadering in LEIDEN Boek Genesis uitermate actueel Ford Cortina 1200 Dr. ir. Riemersma lector te Leiden Maandag start vervanging plastic af sluitplaat] es 198.- Moclem toneel van Centrum Uitstekend spel in stuk van Christopher Hampton Voor BRILJANT v. d. WATER Aanbesteding Leidse transportriolen Welfarewerksters Roode Kruis geïnstalleerd Ford Cortina 1200 NWÜWE IEIDSE COURANT DONDERDAG T FEBRUARI T968 LEIDEN Het lijkt soms wel of de Kerk haar schade in moet halen. Nu Nederland temidden van de vol keren van de wereld beslist niet tot de armen gerekend kan worden, Is de tijd aangebroken dat de Kerk moet tonen te verstaan wat zending en werelddiakonaat inhouden. Daar over sprak ds P. J. Mackaay uit Oegstgeest gisteren op de vergade ring van de classis Leiden; die in de Vredeskerk werd gehouden. Dicht bij huis zijn andere, dikwijls verge ten groepen die onze aandacht vra gen: mej. drs M. H. Goedman sprak over de christelijke gemeente en de geestelijk gehandicapten. Een stuk theologische vorming werd door de afgevaardigden „on dergaan" toen ds F. Breukelman uit Simonshaven 's middags sprak over de betekenis van 'het boek Genesis. En de belijdenisvraag kwam aan de orde naar aanleiding van een voor stel de zogenaamde Barmer Thesen; een gesohnift uit 1934 van de belij dende Kerk in Duitsland, op te ne men onder de belijdenisgeschriften van de Herv. Kerk. Naar synode Voordat als deze onderwerpen aan de orde kwamen was ds H. J. van Achterberg uit Leiden weer voor een jaar als praeses herkozen- Ds J. de Vos uit Katwijk Volgt ds W. H. Walvaart uit Sasseniheim op als as sessor. Ds Kooistra uit Lisse werd in de vorige vergadering tot primus- afgevaardigde naar de synode ver kozen, doch nam inmiddels een be roep aan naar Rotterdam-Delftsha ven; in zijn plaats koos de classis ds Joh. Poort uit Leiden. Op 15 februari zal via de massa media het startschot worden ge geven voor de actie „Kom over de brug", waarbij zending en wereld- diaconaat aan de leden van de protestantse en oud-katholieke Kerken zullen vragen te tonen dat het hun ernst is met hun be reidheid tot hulp aan de ontwik kelingslanden. Een actie die uit loopt op een grote landelijke col lecte op 22 maart. Er is een lijst opgesteld van 140 projecten waar financiële steun noodzakelijk is. De jeugdbeweging heeft reeds zeven projecten voor een bedrag DS. MACKAAY ernst van f 1.000.000 geadopteerd. Ds. Mackaay, voorzitter van het landelijk actie-comité, riep alle kerkeraden op zich enthousiast achter dit grootse plan te scharen. Op het territoir van de classis Leiden bevinden zioh in inrichtingen en in gezinnen ongeveer 5000 gees telijk gehandicapte kinderen. Mej. drs Goedman wees de kerkeraden erop, dat we niet klaar zijn als chris telijke gemeente nu de overheid gelden beschikbaar stelt voor de verzorging van gehandicapten. De gemeente moet tonen bereid te zijn deel te nemen aan het lot van deze kinderen en hun ouders. Als kerken nemen we dikwijls gro te woorden in de mond: deze dienen echter gestalte te gaan krijgen in eenvoudige daden van liefde en hulp. Een kleine commissie uit de classicale vergadering zal zich spe ciaal op mogelijkheden op dit ter rein gaan gezinnen. Barmer stellingen Nadat Hitler in 1933 in Duitsland aan het bewind was gekomen en de zogenaamde Deutsche Christen hem als een geschenk van God aan het Duitse volk hadden aanvaard, kwam in 1934 in Barmen een synode van de Duitse Evangelische Kerk bijeen, die de Barmer stellingen opstelde. Hierin beleed de Kerk Jezus Chris tus als het enige Woord van God, dat wij in leven en sterven te vertrou wen en te gehoorzamen hebben. De Kerk verwierp als valse leer, wanneer naast dit ene Woord van God nog andere gebeurtenissen en machten, gestalten en waarheden zouden worden erkend. In deze Barmer stellingen heeft de Duitse belijdende Kerk zich uitgesproken tegen de ideologie van het nationaal socialisme. Be halve de belijdenis aangaande de betekenis van Jezus Christus wordt in dit document ook op zeer indringende wijze de ver- Donderdag 1 februari Schouwburg, 8 uur: K. en O., toneel avond voor Jongeren, Litteris Sacrum iet „Zachtjes met de deuren". Rapenburg 73, zaal 8. 9 uur: Oecume nische Raad Leiden, min. dr. M. Klompé over „Ontwikkelingshulp als eerste stap naar vrede". Vrijdag 2 februari Thorbecke-school, Vijf-Mellaan 2, 3 uur: opening nieuwe gebouw. Schouwburg, 7.30 u.: „Die Physiker" an Fr. Dürrenmatt, door Kleines Theater Bad Godesberg. Stadsgehoorzaal, 8 uur: uitvoering Poil- lle-harmonle. J. gebouw, Levendaal 101: tie- lersociëtelt. Zaal Konlngserk (Noord): ruilbeurs •oor verzamelaars. Lammenschansweg 6 (Lldwina-school), 8 lur: Contactcommissie Klnderbescher- nlng. prof. dr. A. Chorus over „Feiten n inzichten der moderne ontwikkelings- isychologle, die van belang zijn voor de Jnderbeschermlng". Zaterdag 3 februari I L. H. J.-gebouw, Levendaal 101: Mld- pen- en ouderensoclëtelt. I OEGSTGEEST Het Witte Huis, 2 tot 1.30 u. schaaksociëteit Palamedes. Films [Camera (2.30. 7 en 9.1 uur): Liefdes bekentenissen in Finland (18 jaar); vrij- Pag- en zaterdagavond 11.30 uur: Orfeu Negro (18 jaar). I Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Mesterslag In dienst Harer Majesteit (14 jaar). I Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): Up the Bown staircase (14 jaar). I Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Kairo, Broeinest van spionnen (14 jaar); vrij- ftag- en zaterdagavond 11.30 uur: Strip- boker (18 jaar). f Studio (2.30, 7 en 9.15 uur)Het schan daal (18 jaar). Trianon (2, 5 en 8 uur)De kanonnen ivan Navarone (14 jaar). Dienst apotheken I Geopend voor spoedeisende gevallen: haven Apotheek. Haven 18, tel. 20085. [De zaterdag-, zondag-, avond- en nacht- Wenst van apotheek R. van Breest Smal- fenburg te Leiderdorp wordt waargeno men door de Haven Apotheek, i De Oegstgeestse Apotheek en Apotheek voorschoten zijn de gehele week geopend. 1 Belangrijke telefoonnummers Voor EHD, Lelden: 20645. Voor Brand weer S maal 3. Voor politie 5 maal 4. Mobiel A.N.W.B.-kantoor bij mo- Bezockuren ziekenhuizen [Academisch ziekenhuis: vooi patiënten h klasse la, lb en 2e: dagelijks 19.39— 130. 14.30—16 en 19—20 uur. 1 Voor patiënten ln klasse 3: maandag, Woensdag, donderdag en vrijdag 18.15 B. dinsdag 13—14 .zaterdag 15—16, zondag Ugemeen christelijke en nationale feest- 'agen 14.30—16 uur. Vrouwenkliniek: maandag t.m. vrijdag 8.45—19.30 uur, zaterdag 15.30—1630 uur, :ondag 15.30—17 uur. Klassepatiënten op de vrouwenkliniek: lagclljks 10.30—11.30, 14—16.30 en 19—20 Op de afdelingen verloskunde en kln- ergeneeskunde kunnen kinderen bene en de 16 resp. 12 jaar niet worden toe- eiaten. In het belang van de patiënten kunnen niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt worden toegelaten. Dlaconessenhuls Leiden: derde klas da gelijks 2 tot 3, dinsdag .donderdag en zondag bovendien van 7 tot half 8; twee de klas: dagelijks van 2 tot 3 en van 7 tot 8: eerste klas- dagelijks van 11 tot 12, 2 tot 3 en 7 tot 8 Ellsabethziekenhuis Lelden: derde klas dagelijks van 2 tot 3 en 's avonds van kwart voor 7 tot half 8, kraamafdel ing dagelijks van 3 tot 4 en 's avonds van kwart voor 7 tot half 8: tweede klas da gelijks van half 12 tot 12, 2 tot 3 en kwart voor 7 tot half 8; eerste klas: dagelijks van half 12 tot half 8. ALPHEN-Rljnoord: alle klassen dage lijks van half 5 tot half 8. op zondag van 4 tot half 8. Kinderafdeling dagelijks van 3 tot 6 met bovendien op dinsdag en donderdag een halfuurtje voor vader» van 6 tot half 7. KATWIJK Zeehospitium: longkllnlek: dagelijks van half 3 tot half 4, dinsdag en donderdag evenwel van 7 tot 8; tbc- afdeling: dagelijks van half 3 tot half 5. Revalidatiecentrum: dinsdag en donderdag van 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 tot half 5: Revalidatie centrum kinderen: woensdag van 7 tot 8. zaterdag en zondag van half drie tot half vijf. Longkllnlek en tbc-afdellng kinderen: woensdag van 7 tot 8 en zater dag en zondag van half 3 tot half 4. N'OORDWIJK Sole Mio' klasse-pa tiënten dagelijks van 3 tot half 5 en "s avonds van 7 tot 8: zaal patiënten: zon dags van I tot 3. dinsdags van 1 tot half 3, donderdags van half 7 tot hhlf 8 en zaterdags van l tot half 3 Musea en Hortus Museum 'Volkenkunde, Steenstraat: op werkdagen van 10 tot 5 u.. ook zaterdag: zondag van 1 tot 5 uur. Museum Oudheden, Rapenburg: op werkdagen van 10 tot 5 u„ ook zaterdag: zondag van 1 tot 5 uur. Sted. Museum De Lakenhal, Oude Sin gel: op werkdagen van 10 tot 4 u.: zon dags van 1 tot 4 uur. Hortus Botanicus (Rapenburg): op werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur, kassen zaterdags en zondags geslo ten Tentoonstellingen Rijksmuseum Volkenkunde: tentoonstel ling Japanse volkskunst, van 13 dec. tot 12 maart. Filiaal Houtkwartier Reuvens, Louise de Coligny-HBS: tentoonstelling van schilde rijen van Ben Geerts, tot 1 maart De Lakenhak tentoonstelling 50 bestver- zorgde boeken 1966, van 15 Jan. tot 18 febr., dag. 10 tot 4 u„ zondags l tot 4 uur. Trappenhuis, Academie, Rapenburg: ten toonstelling schilderijen en gouaches van Jaap Nannlnga, van 18 1an tot 16 febr. Galerie Van der Vlist, Botermarkt 3: grafiek van Ad van Dijk cn bronsplastie ken van Armand van de Helm. van 3 febr. tot 1 maart, dinsdag t.m. zaterdag 9—18 uur. Badinrichtingen De gemeentelijke Badinrichtingen zijn op de volgende tijden geopend*. Lindestraat 1 b: maandag gesloten, dins dag 9—11.15 u. en 13.30—17 15 u., woensdag gesloten, donderdag 13.39—18.15 u., vrijdag 9—11.15 u. en 13.39—18.45 u., zaterdag 8— 11.15 u. en 13.39—16.39 u. Van der Werfstraat 39: maandag en dinsdag gesloten, woensdag 8—11.15 en 13.39—17.15 u., donderdag 8.39—11J5 en 13.39—18J5 u„ vrijdag 8.30—11.15 u. en 13.30—18.45 u. zaterdag 730—11.15 en 13.30— 1630 u. houding van Kerk en staat aan de orde gesteld. Ds A. A. Spijkerboer uit Amster dam had voorgesteld deze Barmer stellingen op te nemen onder de be lijdenisgeschriften, die in art. 10 van de kerkorde worden genoemd. Hij meent hierin een voorbeeld van contemporain belijden te zien, dat de Kerk onmogelijk kan missen. Reeds in september had de ver gadering zioh met deze materie be zig gehouden toen ds Spijkerboer zelf zijn voorstel toelichtte. Nu hiel den ds De Vos uit Katwijk en ds Verdonk uit Oegstgeest een korte inleiding over de vraag of het voor stel al of niet diende te worden aan vaard. Beiden waren het er over eens, dat het uitermate goed is dat door dit voorstel de vraag naar het belijden op een onontkoombare wij ze aan de orde wordt gesteld. In het algemeen vreesde men echter ook, dat opneming van de stellingen van Barmen onder de belijdenisgeschrif ten wel eens kon worden tot een formele aangelegenheid, waarbij de beslissende vragen op dood spoor konden komen. Niet opportuun Bovendien was men van mening, dat een geschrift uit de na-oorlogse jaren, namelijk „Fundamenten en Perspectieven van Belijden" in de kerkorde op te nemen. Wel werd een voorstel aangenomen er bij de synode op aan te dringen de genoem de geschriften te bundelen en bin nen de Kerk aan de orde te stellen. Ten slotte werd praktisch de hele middagvergadering in beslag geno men door de inleiding van ds F. H. Breukelman, over de betekenis van het boek Genesis. Met grote kennis van zaken nam hij zijn hoorders mee op een boeiende ontdekkingstocht door bijbelse woorden en structuren. Wie denken mocht, dat het Oude Testament verouderd" is en dat het boek Genesis maar een verzameling is van mythen en sagen, zou eens ingeleid moeten worden door deze moderne schriftgeleerde, die uit zijn schat oude en nieuwe dingen tevoor schijn brengt. We gaan daarbij de actualiteit van deze geschiedenis ontdekken, we gaan zien hoe in het Oude Testament bij het spreken over het land Kanaan in wezen de wereld, hoe in de roeping van Israël de hele mensheid bedoeld ds. We merken tot onze verrassing, dat in de aartsvaderlijke geschie denissen de mens in het geding is, van wie mag worden verwacht, dat hij waarachtig mens zal zijn en zijn opdraoht deugdelijk zal ver vullen. Maar we zien dan ook. dat deze mens niet in een uitzichtloze ruim te staat, maar dat hij die God in de rug heeft, die totaal anders is dan de machten diie wij mensen ons verkiezen. Deze God is zelf betrouwbaar en heeft in de schepping van de aarde het terrein geschonken waarop de geschiedenis zich kan gaan ontrol len. Voor wie ds Breukelman hoort, krijgen vertrouwde klanken een nieuw leven. Gaan in bekende woorden nieuwe uitzichten open. Als dn de tijd van de aartsvaders leven wij nog altijd in hetzelfde spanningsveld, waarin alles zin loos en catastrofaal is zonder het Woord van deze God. Evenals in het leven van Abraham gaat het nu in de Kerk nog steeds om een nieuwe mensheid, die vrijwillig bereid is op weg te gaan naar het land dat God haar wijst. Niet sneller dan het geluid maar z'n tijd ver vooruit! dat is 'n (voor slechts 5711, AUTOMOBIELBEDRIJF RIJNLAND N.V. Lammenschansplein 6 Leiden Telefoon 30325—42451 LEIDEN Dr. ir. J. C. Riemers ma, wetenschappelijk hoofdambte naar bij het laboratorium voor Me dische Chemie, is benoemd tot ge woon lector in de faculteit der Ge neeskunde om onderwijs te geven in de fysische Biochemie. Dr. Riemersma werd geboren in 1920 te Tjepoe (Java). Oorlogsom standigheden maakten het noodza kelijk zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft te beëindigen. Na een gedwongen verblijf in Duits land ontsnapte hij in begin 1945 naar Nederland, waar hij zijn studie aan de Tijdelijke Academie te Eind hoven en vervolgens aan de Techni sche Hogeschool te Delft voortzette. Het ingenieursdiploma werd door hem in juni 1946 met lof behaald. Dr. Riemersma studeerde van 1946 tot 1950 aan de University of Cali fornia (Berkeley) sociale weten schappen. In 1954 promoveerde hij op een proefschrift, getiteld „Dutch insti tutions and economie change, 1550 1650". Van 1956 tot 1958 was dr. Rie mersma als wetenschappelijk amb tenaar le klasse aan het Rijkszui- velstation te Leiden werkzaam. In 1959 werd hij benoemd aan het la boratorium voor Medische Chemie. In 1964 promoveerde hij bij prof. dr. H. L. Booij in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. LEIDEN' Maandag begint de N.V. Gascon met de vervanging van de plastic afsluitplaatjes, die bij de omschakeling op aardgas zijn aangebracht. Zij worden vervangen door plaatjes van messing. Het gaat hier in totaal om 60.000 gevallen. Tegelijk met de werkzaamheden in Leiden wordt begon nen aan de vervanging in de overige gemeenten uit het verzorgingsgebied van de S.L.F. Zo zal maandag ook worden begonnen in Koudekerk en Hazerswoude (Rijndijk), waarna op 12 februari Hazerswoude (dorp) en Benthuizen aan de beurt komen. Per week hoopt men ongeveer 1300 a 1400 adressen in Leiden en hetzelfde aantal buiten Leiden te bezoeken. Geleidelijkaan zal dit wekelijkse aantal nog worden opgevoerd. Alle aangeslotenen krijgen tevoren bericht in welke periode men de mon teurs van de Gascon kan verwachten. Naar schatting zal de hele operatie ongeveer 13 a 14 weken in beslag nemen. ADVERTENTIE VOOR EXTRA VERLAAGDE OPRUIMINGSPRI1S In onze etalage een pracht BERGMEUBEL 120 cm. breed, RUIME INDELING, in PALISSANDERKLEUR VAN LIAADlBAfEDSTQAAT *0 LB0O4 NU VOOR LEIDEN Zenuwspanningen, neurotische afivijkingen, eenzaamheid^ het zijn allemaal dingen die typerend zijn voor de moderne mens. In zijn eerste toneelstuk When did you see my mother?" Wanneer heb je mijn moeder voor het laatst gezien?) laat de jonge Engelse schrijver Christopher Hampton ons iets zien van deze vereenzaming. Twee vrienden, Ian en Jimmy, wo nen na hun eindexamen een paar maanden op één kamer, voor zij in Oxford met hun studie beginnen. Zij zijn echter tegen het samenleven niet opgewassen. De confliotstof ligt hoog opgestapeld en telkens gaat het mis. Ian, een homofiel, voelt zich tot Ford gaat met zijn tijd mee! a. lage investering b. hoog rendement DE CORTINA 1200 - 5711.- vrijblijvende proefrit bij: AUTOMOBIELBEDRIJF RIJNLAND N.V. Lammenschansplein 6 Leiden Telefoon 30325—42451 LEIDEN Vanmorgen reikte burgemeester Van der Willigen, net teruggekeerd van een wintervakantie, in de Mors de sleutel uit van de 10.000ste na de oorlog in Leiden gereedgekomen ivoning. De gelukkige was de heer II. L. Vos, die de eerste maisonnette, behorend bij het in aanbouw zijnde winkelcentrum aan het Dia- j J mantplein, betrok. Behalve de sleutel bood de burgemeester de j 5 heer Vos een barometer aan. Het winkelcentrum met de bijbehoi j rende 135 woningen wordt gebouwd door de N.V. B. J. Huurman en Zn voor rekening van de N.V. Nillmij. Er zijn nu 36 woningen 5 gereed. Omstreeks mei - juni hoopt men het gehele complex te hebben opgeleverd. Zoals bekendzijn de meeste winkels al uit- j gegeven. Jim aangetrokken en wanneer er een vriendinnetje ten tonele ver schijnt, barst de bom en Jim ver dwijnt. Als de moeder van Jim op bezoek komt, voelt ze zich tot Ian aange trokken, omgekeerd ook maar om dat Ian in de moeder, de zoon te rugvindt. Wanneer hij dit bekent, stapt ze geschokt en ontgoocheld in haar auto en rijdt zich dood. Een triest verhaal, met niet zo wonderlijke veel overtuigingskracht. De schrijver tracht deze impotentie te camoufleren door verbaal machts vertoon op het gebied van seks en alles wat daarbij hoort. Jammer, het maakt onnodig muf, want er zijn gedeelten waarin de schrijver toont dat hij de nodige spanning weet op te roepen. Onder regie van Peter Oosthoek, die ook een sfeervol decor had ont worpen, gaf de toneelgroep Cen trum in de serie modern toneel gis teravond voor K en O en het LAK een geslaagde opvoering. Jules Hamel, als Ian bouwde de rol prachtig op. Zijn tegenspelers, Ann Hasekamp als de moeder en Wim van der Grijn als haar zoon, deden het ook heel goed. Laatst genoemde een beetje recht-toe-recht- aan. de moeder iets te week in haar spel tegenover Jules Hamel. Maar gedrieën zorgden ze ervoor dat in dit voor ons minder geslaagde stuk toch genoten kon worden van uit stekend spel. A. C. Bouwman JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 LEIDEN In de Stadsgehoorzaal had gisteren namens de directeur Gemeentewerken de aanbesteding plaats van de aanleg van de trans portriolen weilandbrug-Maredijk- viaduct en Valkbrug-Maredijkvia- duct (langs Schuttersveld) met bij komende werken. Er waren 19 inschrijvingen; hoog ste was Aannemings- en Handelbe- drijf E. W. Smit N.V. te Nijmegen met f 2.077.039, op één na hoogste N.V. Aannemingsmaatschappij voor heen firma Van Luiing te Woubrug- ge met f 1.800.000 en laagste N.V. Aannemingsmaatschappij voorheen Bolsenbroek te Bloemendaal met f 1.379.000. BURGERLIJKE STAND LEIDEN Geboren: Natali M, d v A G M Bron en Y A v d Berg: Melani M. d v G M Bron en Y A v d Berg: Maart M, d v H Gulde- meester en M Korsuize; Catharina J, d v L C Schouten en J J de Graag: Pieter, z v P Pietersen en W M R ten Ham; Jacqueline, d v H de Water en G Bos; Alexandra A, d v B v Triest en C J Burger; Sandra, d v T Guinau en I M Free- ricks. Overleden: J C Kobs, 73 j, man; M Butijn, 77 j, vrouw; P Limmen, 59 j, man. TER AAR De overvallers op een geldloper van C. en A. in Amster dam, de 21-jarige Thys O., de 21-jarige Arnoud M. en zijn oom, de 47- jarige Jaap G., hebben de afgelopen zes maanden in een gehuurde villa aan de Geerweg in Langeraar gewoond. Daar beraamden zij hun plannen voor overvallen in Diemen en Amsterdam. Korte tyd voor hun arrestatie verdween het gezelschap, waaronder zich ook de verloofde van Arnoud M. en nog een ander meisje bevonden. Het laatste meisje deed zo'n beetje het huishouden voor het drietal. Bijna dagelijks kwamen de bewo ners van de villa in het winkeltje van Teun Hoogervorst op de hoek om boodschappen te doen, maar de winkelier en het winkelmeisje had den niets bijzonders aan hen ge merkt. Zo is het eigenlijk de gehele bevolking van Langeraar vergaan. Zjj werden gewoon gegroet en uit gewuifd, als zè met de auto's ver trokken. Het enige vreemde was, dat ze nu eens in nieuwe auto's en dan weer in hele oude terugkwamen. Uit de kranten vernamen de buurtbewoners, dat het drietal was gearresteerd, en dat bericht is wel als een bom ingeslagen bij de dorps bevolking, want dat was het laatste, waaraan men zou denken, getuige opmerkingen als „wij hebben geen last van hen gehad" en „het waren zulke vriendelijke jongens". De villa heeft niet lang leegge- staan. Daar zijn inmiddels nieuwe bewoners ingetrokken. LEIDEN Prof. dr. P. J. Gaillard installeerde gisteravond als voor zitter van de afdeling Leiden en omstreken van het Ned. Roode Kruis in het gebouw Morsweg 186 nieuw opgeleide Welfarewerksters van de afdeling. Het betrof hier 21 vrijwilligsters. Mejuffrouw Ilanrath van de afdeling Welfare van het hoofdbestuur vertelde iets over het belangrijke werk van de Welfarewerksters, het bezig houden en activeren van de zieke mens. Geïnstalleerd werden: mevrouw Abbink, Diamantlaan 176; mevrouw Van der Berg, Margrietstraat 9. Lei derdorp; mejuffrouw Buys, Waldeck Pyrmontstraat 31; mevrouw Chau- dron, Fagelstraat 31; mejuffrouw Van Duuren, Burggravenlaan 170; mevrouw Engels, Van Oldenbarne- veltstraat 28; mevrouw Harmsen, Burggravenlaan 121; mevrouw Hen- nipman, Brittenburg 30, Leiderdorp; mevrouw Hoogenboom, Geestweg 10, méér ruimte, méér comfort zuinig en snel, voor slechts 5711, AUTOMOBIELBEDRIJF RIJNLAND N.V. Lammenschansplein 6 Leiden Telefoon 3032542451 Roelof arendsveen; mevrouw Janse, Diamantlaan 74; mevrouw Kapper, Fred. Hendriklaan 15. Leiderdorp; mevrouw De Koning, Roodenburger- straat 56; mejuffrouw De Lange, Rijnlandflat, Bachstraat 198; me vrouw Molenaar, Diamantlaan 36; mevrouw Van der Ploeg, Verdistraat 24; mevrouw Sloot, De Laat de Kan terstraat 44; mevrouw Van Veen. Lammenschansweg 271; mevrouw v. d. Wal, Amethysthof 44; mevrouw v. d. Wijngaard, Boshof 27. Waar geen plaatsnaam werd vermeld, is diit Leiden. Voor de afdeling Katwijk was bij de installatie aanwezig de leidster mevrouw Van den Broek uit Val kenburg en voor de afdeling Rijn land mevrouw Twaalfhoven uit Oegstgeest. ACADEMISCHE EXAMENS LEIDEN Doet. ex: farmacie: mevr. H P G Slagmulder-Plattöau (Rijswijk) doet. ex. Ned. recht: mef. J E Drlon (Lel den): doet. ex. Ned. recht: de heer M J Kuiper (Leldenj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1968 | | pagina 3