MET DE STRAAT SOENDA NAAR ROOD-CHINA Rente omhoog: inflatievrees KARTONNEN STOEL f 100 min. lening van Staatsmijnen Vertrek uit HongKong met 13 Nederlandse officieren en 70 Chinese schepelingen Moord in Vlaardingen Vrachtauto's frontaal in botsing Verdovende middelen op jongerenfeestje Uit hand gelopen grap: Mail leeft niet hartklep kalf 5 ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1967 CHINESE ZEE, A/B STRAAT SOENDA Het is alweer 36 uur geleden dat ilk in Hong Kong op de faa- <venpier van Kow'loon zat temidden van al m'n bagage. Het wachten was op de mo torboot Tji, die me naar de vrachtvaarder Straat Soenda brengen moest, welke boot aan boei A I was gemeerd. Het was zeven uur 's morgens. Klei ne motor jonken, die zowel door man nen als door vrouwen werden be mand, dansten en waggelden op het door de wind opgejaagde water, maar (Vervolg van pag. 1 Het slachtoffer heeft zwaargewond enkele meubels en tafels verschoven, is op bed gaan liggen en daarna naar het toilet gegaan. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden", aldus de le zing van hoofdinspecteur J. W. F. Dorleijn van de Vlaardingse politie. De heer Dorleijn kan of wil nog niets zeggen over het motief van de moord. Niets schijnt op een vechtpar tij te wijzen. Ook is nog niet bekend of er iets uit het huis is gestolen. „Het is een duistere zaak", aldus de hoofdinspecteur. Buurtonderzoek Het is de politie veel waard achter de identiteit te komen van de man, die 's nachts nog een bezoek heeft gebracht aan de vermoorde. Een uit gebreid buurtonderzoek is ingesteld. Voorlopig kunnen de resultaten nog niet worden bekendgemaakt. Opa Van der Plaat verhuisde twaalf jaar geleden, .namelijk na zijn pensionering, naar Vlaardingen. Al gauw werd hij in de hechte buurtge meenschap geaccepteerd. Men typeert hem als een man, „die voor iedereen klaar stond". Het was zijn gewoonte elke avond om ongeveer tien voor tien met een even oude vriend uit Rotterdam een bezoek te brengen aan het buurtcafé „Vlaardingen-Oost". Gewoonlijk kwam hij om ongeveer twaalf uur thuis, wanneer hij zijn vriend naar de trein had gebracht. Zo ook donder dagavond. Een bijzonderheid is, dat buurtbe woners iemand driemaal „Van der Plaat" hebben horen roepen. Waarschijnlijk is deze onbekende, waarnaar de politie bijzonder nieuwsgierig is, de moordenaar. Dan moet hij door zijn slachtoffer zelf zijn binnengelaten, want niets wijst op inbraak. Het slachtoffer, dat veel bekenden had, was voor zijn pensionering tim merman-aannemer. Hij is Rotterdam mer van geboorte. Hoewel hij regel matig dronk, gaf dat in de buurt nooit aanleiding tot moeilijkheden. „Ik heb hem nooit een onvertogen woord horen zeggen", aldus een buur vrouw. Buurmeisje ontdekte sporen VLAARDINGEN Wie heeft Wil lem van der Plaat vermoord en wat was de aanleiding tot deze lafhartige daad? Met deze vraag houdt de re cherche zich sinds gistermiddag bezig en een andere belangrijke vraag is hoelang zij op het antwoord van de eerste zal moeten wachten. Hierbovep een foto van het huisje aan de Van Kinsbergenplaats 12, waar de onbekende moordenaar de 76-jarige Vlaardinger, die als een vriendelijke oude man in de buurt bekend stond, de schedel heeft in geslagen. Gistermorgen bleven de overgordijnen dicht en toeneen elfja rig buurmeisje dat vreemd vond, ont dekte zij bloedvlekken op de venster bank. Wat er gebeurd was werd toen spoedig duidelijk. (Zie elders in dit nummer). Samensteller van Enkhuizer Almanak overleden (82) BUSSUM Enkele dagen voor zijn 83ste verjaardag is de heer J. W. Rouw, jarenlang samensteller van de Enkhuizer Almanak, overleden. De begrafenis heeft maandagmid dag plaats op de algemene begraaf plaats na een rouwdienst in de vrijge maakt gereformeerde kerk in Bus- sum. In der 2 kring deed hij o.m. veel voor de zending. Hij was van het Geref. Politieke Verbond. Hij was ook een bekend filatelist. de roergangers manoeuvreerden zo dat ze de beschoeiing net niet raakten. Enorme stapels Chinese dagbladen, die 's nachts op Hong Kongeiland waren gedrukt, werden met hand- kracht en vaak met ware acroba tische toeren op de pier geplaatst. De krantenjongens, die de beschikking hadden over een oude fiets of een wrakke rickshaw, telden ze uit, en renden zo nu en dan een nummer achterna, dat dreigde weg te fladde- Ik prees me opnieuw gelukkig het kleine beetje geluk te hebben gehad, dat in de journalistiek noodzakelijk is, maar waar journalisten gewoon lijk niet over praten. En, dag tevoren had ik in een nogal louche zee- mansbar gehoord dat het Neder landse koopvaardijschip Straat Soen da over Rood China naar Japan zou varen. In de haven van Sjanghai moest duizend ton katoen, sisal en klappero lie worden gelost alles afkomstig van de Oostkust van Afrika waar na Osaka, Nagoya en Jokohama zou den worden aangelopen. Op de terug weg zouden in Sinkang. de nieuwe haven van Tjientsin, de nodige goede ren worden geladen. Kans Omdat ik al twee jaar tevergeefs heb geprobeerd Rood China binnen te komen, zag ik plotseling mijn kans. Bij de rederij, de Royal Intero- cean Lines, lukte het me passage te hoeken, waarbij de eindbestemming het vijfhonderd kilometer van Tokio gelegen Osaka werd. In Sjanghai zou ik dus transito-pas sagier zijn. Ik zou wel zien waar het schip strandde, maar ik hoopte na tuurlijk op een walpasje, dat een sur rogaat voor m'n visum zou moeten worden. De Straat Soenda, waarvan ik de enige en misschien ook wel laatste passagier ben het schip gaat er na de volgende reis uit is een oude en wat verwaarloosde vrachtvaarder, die nog alle kenmerken van vergane glorie en voornaamheid draagt. Met zijn 'zeventien knopen was de 9.000-tonner eens het snelste schip van de Nederlandse koopvaardij. Het werd dertig jaar geleden gebouwd en behoorde toe aan de KPM, die inmid dels in de Royal Interocean Lines is opgegaan. Het ranke vaartuig heeft een prach tige staat van dienst achter de boeg, In de oorlog zwalkte de vrachtvaar der. die toeh nog een uitgebreide pas sagiersaccommodatie had, over alle zeven zeeën, Omdat hij harder liep dan de meeste andere schepen werd hij nooit in een konvooi opgenomen. Eenzaam, maar robuust ging hij zijn eigen baan, die hem wel eens averij, maar nooit de ondergang heeft ge bracht. Hoewel de Straat Soenda niet met een air-conditioning werd gemoder niseerd, is hij wel voor de Tropen gebouwd. De vele dekken en de rui me salons zijn hier 't beste bewijs van. M'n hut is een pijpenla, die aan stuurboordzijde naast de eetzaal ligt. Hij is eigenlijk voor de loods bestemd, maar die schijnt op deze reis geen nacht aan boord te blijven. Als dit toch gebeurt, dan is er ook een eigenaarshut, die voor andere meevarenden en mee-elers kan wor den ingericht. De bemanning bestaat uit dertien Nederlandse officieren en zeventig Chinese' schepelingen. M'n steward, een zeer attente jongeman, heet Onafzienbare rijen motorjonken, zeiljonken, drijvende ivinkels en watertaxi's liggen afgemeerd in de haven van Hong Kong. Wong, de bootsman Luk Wai-man, de magazijnhouder Lo Chun-fai en de kok Lam Pak-sun. Uitstapje Voor de meeste Chinese schepelin gen betekent de 2Vi dag durende reis naar Sjanghai een uitstapje naar het moederland. Ze wonen weliswaar in Hong Kong, maar velen staan niet onsympathiek tegenover Mao's rode rijk. Hun ouders, hun broers of hun zusters wonen er nog. Als ze even kunnen, zullen ze straks proberen hun familie op te zoeken. De afvaart van Hong Kong was een indrukwekkend begin van deze zeereis. Over de railing hangend zag ik de witte torenflats, de gigan tische kantoorpaleizen en de groene heuvels en eilandjes langzaam verglij den. In het Tathong Kanaal werd de telegraaf op „volle kracht vooruit" gezet nadat de loods van boord was IJSSELSTEIN Op de provinciale weg tussen IJsselstein en Benschop zijn gistermiddag tijdens een zware onweersbui twee vrachtwagens fron taal op elkaar gebotst. Daarbij kwa men de 50-jarige chauffeur G. Meer beek uit Utrecht en zijn jeugdige bij rijder (een vakantiehulp) J. Sprenger uit Vinkeveen om het leven. De vrachtwagens behoorden toe aan de fa. S. v. d. Ham uit Arnhem en de fa. H. A. de Vries uit Amersfoort; de beide slachtoffers wa ren bij dit laatste bedrijf In dienst. De chauffeur van de andere vracht wagen is levensgevaarlijk gewond. Volgens de politie is het ongeluk veroorzaakt door de zware slagre gens, die op dat moment neerkwa men. De vrachtauto's zijn beide zeer zwaar beschadigd. Er zijn gisteren nog diverse andere verkeersongelukken met dodelijke af loop gebeurd: Bij een frontale autobotsing te gen een boom is het Indonesische echtpaar P. uit Voerendaal in Wage- ningen om het leven gekomen; In Apeldoorn kwam de 71-jarige heer H. Schut om het leven nadat hij op zijn fiets door een auto was aange reden; Op de weg van Deventer naar Apeldoorn is een personenauto in botsing gekomen met een vrachtauto, die door te snel remmen slipte en op de linker weghelft kwam. Twee der vijf inzittenden, de 34-jarige heer L. Dekker en de 30-jarige mevrouw R. Dekker-Bron uit Kootwijkerbroek kwamen om. In een ziekenhuis te Groningen is de 22-jarige mej. K. Winters uit Onna overleden na een verkeersonge luk tussen Steenwijk en Blokzijl; In Deventer werd de 73-jarige heer L. Kwant uit Apeldoorn door een auto aangereden en gedood; De 77-jarige heer H. Nijenhuis uit Aalten is om het leven gekomen toen hij bij het oversteken van de weg door e'en auto werd geschept. IN EIGEN EN BUITENLAND HEEFT OVEBHEID GEBBEK AAN GELD Het was een beetje winderig buiten gaats. De witte koppen der golven, het heldere, groen-blauwe water en het koper van de hemel zorgden voor een onvergetelijk decor. Hele scholen dolfijnen golfden steeds opnieuw boven het water uit. Vliegende vissen sprongen en zweef den als insecten in het rond. Aan bakboord waren de contouren van het Chinese vasteland te zien: wazige bergen, die uit de zee leken op te rijzen. Aan stuurboord slechts de horizon zover het oog reikte. Vissersschepen In de Straat van Taiwan (For mosa), waar het water aanmerkelijk rustiger was, werden successievelijk de Pescadores, de Hai Tan Eilanden en Naraki zichtbaar. Zwaar stampen de jonken met helgele zeilen bewo gen zich in oostelijke richting. Een paar uur later doken er een paar Chinese trawlers op, die zo modern waren als vissersschepen maar kun- De avond valt thans over het steeds stiller wordende water. Achter de ene einder bevindt zich de Rood-Chinese provincie Tsje-kiang met plaatsen als Ningpo en Hang-choe; achter de tegenovergestel de einder ligt het Nation alis- tisoh-Chinese Taiwan, waar generalis simo Tsjang-Kai-sjek nu al achttien jaar zetelt. De straat Soenda nadert de noorde lijke uitgang van de Straat van Tai wan. Morgenochtend stoomt het schip de Gele Zee op, morgenavond moet het in de monding van de Jangtsekiang voor anker gaan. Het is benauwd en ook vochtig in m'n hut. Alle poortjes staan wagen wijd open en de fan maakt meer toeren dan de op vermogen draaiende motor van een sportwagen. Toch kan ik de warmte niet uitbannen, omdat de temperatuur buiten hoog blijft. Opnieuw heeft de effecten beurs een gunstige stemming weten te handhaven, in het bij zonder in de lokale sfeer. Er ging een stimulans uit van Wallstreet, dat ondanks de be langrijke verhoging van de be lastingdruk, meer oog had voor de gevolgen van de voortzetting van de oorlog in Vietnam, wel ke neerkomen op grote tekorten op de staatsfinanciën en infla tie. President Johnson heeft een som ber beeld gegeven van de consequen ties van de oorlogvoering in het Ver re Oosten. Het geschatte tekort van het lopende begrotingsjaar zou zonder verhoging van de inkomsten- en ven nootschapsbelasting met tien procent oplopen tot 28 miljard dollar. Voor defensie wordt dit jaar, naar raming, circa 80 miljard dollar uitge geven. Steeds verder dreigen de Ve ren. Staten verwikkeld te worden in de oorlog in Vietnam, waarheen we derom een groot aantal soldaten gaat. Aan de ene kant betekent die oorlog een stimulans voor de Amerikaanse industrie, omdat het leger overzee, dat straks meer dan een half miljoen soldaten in Zuid-Vietnam zal hebben, uitgerust en bevoorraad moet wor- Aan de andere kant is de kostbare strijd een ernstige belasting van de Amerikaanse staatsfinanciën en presi dent Johnson waarschuwde, dat niet-aanvaarding van zijn nieuwe be lastingvoorstellen een ruïneuze infla tiespiraal zou doen ontstaan. GEVAREN Het zit er weer „dik" in, dat niet alleen Amerika, maar op een afstand ook Westeuropa de inflatore gevaren dichterbij ziet komen. In West-Duitsland zijn er deskundi gen, die van oordeel zijn, dat de injec ties, welke gegeven zijn ter stimule ring der conjunctuur, volstrekt onvol doende zijn en dat men sterkere mid delen zal moeten aanwenden om te komen tot de gewenste opleving in het bedrijfsleven. In ons land heeft de regering al heel wat geld moeten uittrekken voor de bestrijding van de werkloosheid in bepaalde gebieden en in financiële kringen vreest men, dat de uit komsten van het lopende begro tingsjaar slechter zullen zijn dan eer der verwacht werd, terwijl 1968 heel wat moeite zal opleveren om tot een aanvaardbaar plan voor het over heidsbudget te komen. De vrees voor een versterking van de inflatore gevaren in ons land komt tot uitdrukking in de neiging der rente om een stijgende richting i zijn. i de Hun kleuren waren als die pagodes. Een casco van het hardste groen, een stuurhut van het felste blauw, kluisgaten en winches zo rood als bloed. AMSTERDAM De politie van het bureau Lodewijk van Deijsselstraat heeft gisteravond een inval gedaan in een huis in de Vespusiusstraat, waar zeven jongens en een meisje een feest je hielden terwijl de bewoners niet aanwezig waren. (Van correspondent) EERBEEK Publiciteitschef D. Kool van een van Neder lands grootste golfcarton-fabrie- ken, De Zeeuw NV uit Eerbeek, schuift een kartonnen stoel bij. „Onze nouveauté", zegt hij, „een kartonnen ameublement". De Zeeuw NV heeft de kartonnen stoel voor het eerst getoond op de onlangs in Utrecht gehouden ten toonstelling Macropak- „Meer als grapje, als rcclamemiddel dan als verkoopartikel", licht de heer Kool toe. Eerlijk komt hij ervoor uit: „Het is ietwat uit de hand -gelopen. Er zijn na die tentoonstelling in totaal 165.000 stoelen besteld. We hebben ons in alle bochten moeten wringen om eronder uit te komen." De reden hiervan is: „We zitten tot de nek toe in het werk. Alles wat er extra bijkomt zoals die kartonnen stoelen en tafels moet er tussendoor worden gedaan. Dat lukt bij de toch al hoog opgevoerde produktie zoals wij die kennen niet." Geen blijvertje De heer Kool erkent: „Met bestel lingen tot een totaal van 45.000 stoe len zijn we uiteindelijk blijven zit ten. Die zijn voor de vasthouders onder de geïnteresseerde bedrijven. Bedrijven, die we de bestelling fatsoenshalve moeten leveren." „Waarom het andere werk niet er- tonnen stoelen een kruis. Per dag de Macropak zetten i kartonnen stoel komt hij fel op: „Op ligt bijzonder laag. „We zouden 'n voor een gulden of zes kunnen leve- geen gingen er niet overdreven toch ren, als we dat wilden. En niet ont altijd wel zo'n 200 mensen op zitten- "kend kan worden dat ze wel aftrek hebben. Voor een schoolfeestje, nog alleszins acceptabel...." tuinfeestje, voor een jongens- De prijs van de kartonnen stoel meisjeskamer. In het huis werden o.m. verdoven de middelen aangetroffen, hetgeen voor de politie een reden was om de jongelni te arresteren en voorlopig op te sluiten. Eeh der jongens was een zoon des huizes, die clandestien in de woning was teruggekeerd nadat zijn ouders met vakantie waren gegaan. Hijzelf behoorde op een ander adres te ver blijven. Moeder en drie dochters gedood PARIJS De 40-jarige mevrouw Arlette Gennarelli (40) en haar drie dochters, resp. 14, 10 en 2 jaar oud, zjjn gisteren omgekomen bij een ontploffing in hun woning als gevolg van een gaslek. Belgen in Kongo geëxecuteerd BRUSSEL Het Belgische minis terie van buitenlandse zaken heeft gisteren bekend gemaakt dat twee employees van de tinmaatschappij Syrhetain door militairen van het Kongolese leger zijn geëxecuteerd. De Belgische ambassadeur heeft in een onderhoud met president Mo- boetoe grotere veiligheid van zijn landgenoten in Kongo geëist als voorwaarde voor verdere hulpver lening aan dat land. in te slaan. De hypotheekbanken ge ven reeds zes en driekwart procent rentende pandbrieven af, zodat de hy potheekrente op zeven en een kwart en voor sommige objecten zelfs hoger uitkomt. De overheid roomt de kapitaal markt telkens weer af en voorlopig zal er nog geen rust op de emissie- markt kunnen komen, welke eigen lijk wel nodig is, daar het tempo te hoog ligt. De opwaartse beweging op de aan delenmarkt schrijven wij voor een deel toe aan de opnieuw rijzende vrees voor een inflatore ontwikke ling. Met enige spanning wacht de beurs op de marsroute, welke de over heid zal uitgeven op de derde dinsdag in september. GROEI SHELL De kwartaalcijfers van de Konink- lijke-Shell zijn deze week bekend ge maakt en er bleek uit, dat de groei van het concern behouden is. Wel is de winstverbetering percentagegewij- ze minder groot dan die van de om zet. De laatste steeg met 8.2 pet, de winst met 4 pet., tegen resp. 6.4 pet. en 5.7 pet. in het eerste kwartaal 1967. Verwacht wordt, dat deze ontwikke ling in het derde kwartaal versterkt zal worden, in verband met de ont wrichting van het olietransport uit het Midden Oosten. De kosten van de langere vaarweg via de Kaap zullen niet worden gecompenseerd door da stijging van de prijzen der oliepro- dukten. In eerste aanleg kwam men daarop terug en de koers van het fonds is deze week van 130.90 op 131.50 gekomen. De cijfers van Alg. Kunst zijde Unie zullen 8 aug. gepubliceerd worden. Dit fonds was beter gestemd en kwam van ƒ53.90 op 57 ruim, hoewel het slot gisteren lager was. Philips is deze week op bijna ƒ100 gekomen per aandeel van 25 nomi naal, maar gisteren was de notering wat Jager door de grote eenzijdige prijsverlaging, welke sommige waren huizen hebben afgekondigd voor koel kasten, radio's e.d. De Kon. Hoogo vens hebben mooie cijfers over het tweede kwartaal geproduceerd, de winst kwam 30 pet. hoger uit. De koers van dit aandeel liep op van ƒ91 tot ƒ94, maar gisteren was men teruggezakt tot 92.90. LOKAAL In de lokale afdelingen werden di verse fondsen hoger genoteerd. AMEV, een verzekeringsaandeel, steeg van 802 tot 860. De produktie van levensverzekeringen was in het eerste halfjaar aanzienlijk hoger. De andere levensverzekeringsaandelen waren echter weinig veranderd. De „dorst"-fondsen deden het weer goed. Amstel Brouwerij kwam van 364 op 372 pet., Hero van 183 op 218 pet.. Drie Hoefijzers kwam van ƒ90.80 op ƒ92.80. Ned Kabel heeft het lopend fusiegerucht tegengesproken, maar toch kwam dit fonds deze week op nieuw hoger en wel van 293 op 308 pet. Fokker steeg van 387 tot 409 pet., maar onze luchtvaartaandelen liepen terug van ƒ346 tot ƒ315; het slot kwam gisteren op ƒ335. Ver. Touw herstelde zich enigszins en kwam van 154 op 171 pet, zo ook Thomson's Ver. Bedrijven, welk aandeel van 101 op 115 pet. kwam. E.M.S. had te lijden van aanbod, daar mr. Polak wegens het in gebreke blijven van Zwolsman (C.A.M.) beslag heeft laten leggen op het mooie woonhuis van genoemde heer, die niets laat horen over het omwisse lingsaanbod van aand. EMS in 7V» pet. obligaties. Het kantoorgebouw in de Paleisstraat te 's-Gravenhage had deze week last van het hemelwater en de kelder liep onder. Laten we hopen, dat dit laatste niet symtoma- tisch voor het bedrijf zal zijn. De noteringen der aand. kwam van ƒ35 op 33. De Amrobank is met een emissie van aandelen op de markt versche nen om het eigen vermogen enigszins aan te passen bij de gestegen be langstelling der laatste jaren. De winst over het le halfjaar steeg met 3 procent, maar over het hele jaar 1967 wordt ongeveer een onveran derde winst verwacht. De koers van dit bankaandeel steeg van 49,70 tot 51.50. Ook andere bankaande len lagen vaster in de markt. NEW YORK Een 38-jarige man, waarvan de naam niet is bekend gemaakt, is geopereerd aan zijn aorta, waarbij de beschadigde klep werd vervangen door de klep van een kalf. De operatie duurde vier uur. I AMSTERDAM De hoofddirec tie van de NV Nederlandse Staats mijnen/DSM heeft meegedeeld, dat een bankensyndicaat (onder leiding o.m. van de Amro-bank en de Algemene Bank Nederland) een 6,5 procents obligatielening van 100 miljoen ten laste van de Staatsmijnen heeft overgenomen. Zij zal worden uitgegeven a 99,5 procent. De lening zal worden afgelost in tien gelijke jaarlijkse termijnen, aan vangende in 1978. Vervroegde extra aflossing is gedurende de eerste tien jaar van de looptijd niet toegestaan. Daarna is zij In de jaren 1978 t/m 1982 alleen mogelijk tot de koers van IOI'/ï procent en daarna a 101 pro cent. De lening is verdeeld in coupu res van 1000. Datum van inschrijving is 17 au gustus en datum van storting 31 au gustus. Opneming van de lening in de beursnotering in Amsterdam en Rot terdam zal worden aangevraagd. Het prospectus zal 9 augustuj verschijnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1967 | | pagina 5