Hartelijk afscheid van mej. J. W. Boehmer Weekagenda Commentaar Leidse student krijgt zes weken wegens belediging Koningin Veranderd volkstuinwezen een goede vorm van recreatie Koninklijk goud voor F. van den Wijngaard Kafka actueel Zondagsrust Peter Schat over muziek van deze tijd NIEUWE LEIDSE COURANT 3 WOENSDAG 1 FEBRUARI 1967 Altijd spontaan zichzelf geweest Woensdag (1 febr.) Den Burcht, 8 uur: afdeling Leiden partij D '66, spreker mr H. van Mierlo (lijsttrekker). Trouwkamer stadhuis, 4 tot 6 uur: zit ting sociale raadsvrouw. Gehoorzaal, 8 uur: K. en O., Hoofdstad. Operette met „Zwei Herzen im Dreivier- teltakt", Breestraat 85. 8 uur: C.H.U., drs. B. J. Udink, lid Rijnmondraad, over „De sociaal-economische situatie in Neder land". der i DEIN HAAG Diligentia. 8 uur: violist Austin Reller SCHEVENINGEN Kurzaal, 8.15 uur: Residentie-Orkest, met Jan Wijn, piano. Donderdag (2 febr.) Stationsweg 35a, 8 uur: verkiezingsbij eenkomst P.S.P., sprs.: H. Gortzak en drs G. J de Bruyn. DEN HAAG Diligentia, 8.15 uur: Westned. Symphonie-orkest, met bas en fagottist. Vrijdag (3 febr.) Gehoorzaal, 8 uur: uitvoering Politie- muziek, met cabaret. Zaal Koningskerk, 7.30 uur: ruilbeurs voor verzamelaars. De Ruif, Janvossensteeg, na 9 uur nam.: café chantant. Rapenburg 10: jeugdontmoetingscen- trum Rehoboth. tienersoc. 't Venster, beat- festijn m.m.v. beatgroep Total Loss. DEIN HAAG Schouwburg, 8.15 uur: Haagsche Comedie met ..Lied in de sche mering". DEN HAAG Diligentia, 8.15 uur: De Nieuwe Komedie met ,.Het treurige lied van hat trieste café". Zaterdag (4 febr.) L.H.J.-gebouw Levendaal 101, 8 uur: herv. jongerensoc., sportmanifestaties. Breestraat 19: Boenierang-sociëteit car naval m.m.v. De Oelewappers uit Noord brabant. Rapenburg 10: jeugdontmoetingscentrum Rehoboth, soc. 't Roefje, ijs- en sneeuw bal-bal m.m.v. beatgroep Why. Zondag (5 febr.) Rapenburg 10: jeugdontmoetingscentrum Rehoboth, 's middags disco-sociëteit voor iedereen, 's avonds open huis voor ieder - Welke apotheek? Geopend voor spoedeisende gevallen: Apotheek Herdingh Blanken. Hoge woerd 171, tel. 20502 apotheek Zuid- West. Brahmslaan 20. tel. 21522 De Oegstgcestse apotheek is geopend. Doktersdienst Tot zaterdagmiddag 12 uur de eigen huisarts raadplegen. Daarna 5 maal bel- ses Margriet (alle leeftijden); 7 en 9.15 uur: Sandra (18 jaar) Lido (2.30. 7 en 9.15 uur): De gentle- man-zwendelaar (alle leeftijden). Luxor (2 en 8 uur): Brandt Parijs? (14 Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): De rebel len van de groene hel (14 jaar) Studio «2.30. 7 en 9.15 uur): Het abc- mysterie (14 jaar) Trianon (2.30. 7 en 9.15 uur): De prooi (18 jaar). Films van dorderdag af Camera (2.30, 7 en 9.15 uur): High and low (18 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uuri: Codenummer L «14 jaar). Luxor (2 en 8 uur). Brandt Parus? (14 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur»: Agent 001, Operatie Jamaica (14 jaar). Studio (2.30. 7 en 9.15 uur): Cul de Sac (18 jaar). Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur): De prooi (18 jaar). Tentoonstellingen Rapenburg 73: tentoonstelling schilde rijen, etsen en tekeningen van Theo Daa- men. tot 20 februari. De Lakenhal: tentoonstelling van kin dertekeningen (tot en met 19 febr.). Wassenaar: kunstzaal Heuff, Iioflaan etsen van Paulien Braat, kleur-hoog- drukkcn van Cees Vlag, kleinpJastiek van Piet Riethoven, van 6 tot en met 23 februari, dagelijks 10 tot 5 uur. ook op dinsdagavond var. 8 tot 10 uur, zondags gesloten. LEIDEN I 'rel prijzende en hartelijke noorden teerden gesproken bij liet afscheid van mej. J. W. Boehmerde zeer geliefde onderwijzeres van de Koningin JnlianaschoolOosterstraat 16. die wegens pensionering de klas ging verlaten. Van haar 46-jarige loopbaan nas 44 jaar tang haar da gelijkse gang naar de Oosterstraat. Vooraan in de rij van sprekers ging ds. D. J. Vossexs, die namens de Vereniging voor Christelijk onderwijs mej. Boehmer toesprak. Hij vertelde een en ander uit de loopbaan van de onderwijzeres en iegde de nadruk op de prettige samenwerking tussen de ouders en mej. Boehmer. Ook prees de predikant de moderne opvatting over lesgeven. Nieu we vormen Hiermee was de heer A. Boogaard, inspekteur van LO. het volkomen eens. Een van de opvallendste d-ingen van de scheidende onderwijzeres was haar aanpassing aai. de kinderen van deze tijd. Zij was niet eigenwijs door zich aan oude methoden te blijven vastklampen, maar altijd even ge ïnteresseerd in nieuwe vormen van lesgeven, die op de kweekschool wor den toegepast. Dit gold tevens voor de bijbellessen, die over 't algemeen niet meer inhouden dan een starre kennisoverdracht. Volgens de heer Boogaard zat het har; van mej. Boeh mer op de rechte plaats en is zij altijd voor de 1500 a 2000 leerlingen, die in de loop der jaren aan haar hoede waren toevertrouwd sponlaan zichzelf ge- Feestdag Het hoofd van de school, de heer De Jonge, heeft grote bewondering gehad voor de wijze, waarop mej. Boehmer voor de kinderen de week afsloot; haar verwijzen naar de zondag als feestag, als de dag des Heren. De zendingsbus van haar klas bevatte steeds het grootste bedrag. Ook het koninklijk huis en zijn geschiedenis hebben een apart plekje in haar hart. Puzzel prominen ten De prijswinnaars van de puzzel in ons zondagsblad van 21 ja nuari zijn: le prijs f 5: mevrouw C. Lek- Noort. Schelpenkade 33a. Leiden; 2e prijs f 2.50: B. Parlevlie', Drieplassenweg 60, Katwijk aan Zee; 3c prijs f 2.50: W. F. Olivier, Van Speykstraaf 29. Leiden. WARMOND Zaterdagavond om kwart voor 8 geven de afdelingen drumband en harmonie van St. Mat thias een uitvoering in 't Trefpunt. De Valk uitgebreid LEIDEN De Leidse verfhandel De Valk N.V. aan de Lammei-markt, groothandel in verf en schildersge reedschappen, heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan. In november 1958 nam De Valk het voormalige café De Kóóphandel aan de Lammer markt in gebruik. Men had toen de beschikking over 160 m2 vloeropper vlakte en in de loop der jaren kwam daar 100 m2 bij. In september is men een drastische verbouwing begonnen, waartoe enige oude panden van een opgeheven landbouwmaterialenhandel moesten worden algebroken. De loeroppervlakle bedraagt nu 560 m2. Morgen wordt in de 2% maal zo groot geworden zaak een receptie ge houden en zaterdagmiddag is er een puzzelrit. Burgerlijke stand van Leiden LEIDEN Geboren: Alexandra, d v H J Klom en H Biesbroek; Martin Ronald, z v H G Groenen dijk en J E Marijt; Marlène Wil- ma Ida. d v W van der Tang en L de Jong; Gerardus Albertus. z v G W J Schouten en M G Waas dorp; Maart je Jacoba. dvJv Rijn en G van derf Oever: Cornelis Jo hannes. z v D van Ingen Schenau en M M L Cornet; Cornelis, z v J van Duijn en L van Duijn; Cor nelia Sebedina. d v T W C de Ki- vet en C S van Otterlo; Johanna, d v J Veefkind en M l'Ecluse; He lena Cornelia, d v A Korsuize en W in 't Veld; Petronella Josephina Margretha, dvH van de Groep en H van der Linden; Raymond Alex ander Petrus, z v A B Manschot en A W Plas; Wilhelm Petrus Jo hannes, z v P C J van der Meer en A M Alkemade. Overleden: J Kroon, 80 j. man: M C Holverda. 66 j, echtgenote van M G van Polanen; H v Heek, 61 j, man; J de Vreugd, 78 j. echt genote v J L Sosef; P J C Huis man, 67 j, man; M E Hoogeveen, 57 j, echtgenote van S A de Vet ten; E Koek, 68 j, echtgenote van J van 't Hart; G Walraven, 64 j, wed van W F van Soest; F Rol. 71 j, man. GEMEENTE LEIDEN Aanwijzing stemlokaal voor kiezers die in het bezit zijn van een kiezers- legitimatiekaart. De Burgemeester van Leiden brengt ter openbare kennis, dat de kiezer, die in het bezit is van een kiezerslegitima- tiekaart, zich ter uitoefening van zijn kiesrecht op de dag der stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. kan aanmelden aan stembureau 1, ge vestigd in het Stadhuis, ingang Stad huisplein. Leiden. 1 februari 1967 De Burgemeester voornoemd. Oranje-feestdagen er. b.v. 5 mei wer den in de eerste kias gevierd en be sproken. Een zilveren roomsiel en een boek waren de geschenken van de ouders, waarmee een hartewens in vervulling ging. Juffrouw Boehmer dankte iedereen Oratie over bos- en watergeesten LEIDEN Gistermiddag heeft mej, dr. F. S. de Vrieze, benoemd tot ge in lector in de Scandinavische taal- letterkunde, haar ambt aanvaard met een openbare les over: Enkele fi guren uit het volksgeloof in de Scan dinavische literatuur. Tot de figuren uit het volksgeloof die in belangrijke rol in de Scandina vische literatuur hebben gespeeld, be horen huis-, water-, bos- en berggees ten. Reeds in de volksballaden dei- middeleeuwen treft men deze boven natuurlijke wezens aan. De vrees voor de dreigende machten der natuur komt zowel in de oude volksliederen als het volksgeloof duidelijk tot uiting. Mej. De Vrieze besteedde in haar beschouwing grote aandacht aan het onderzoek van de functie die de bo vennatuurlijke wezens in het werk van aantal belangrijke Scandinavische schrijvers en dichters vervullen. Het is gebleken dat de figuren uit het volksgeloof vooral zijn gebruikt als symbool voor filosofische ideeën, als middel om ethische motieven ge stalte te geven en als zinnebeeld de dreigende en onbedwingbare mach ten der natuure zowel in als buiten de mens, terwijl zij tevens dienden om eigen stemmingen, gevoelens en ver langens uit te beelden en om karak tereigenschappen te symboliseren. voor de prettige samenwerking, zowel de personeelsleden ais de ouders. Ook de leerlingen lieten zich niet onbetuigd. Onder leiding van de heer Van den Burgh zong klas 4 speciaal voor deze gelegenheid gemaakte lied jes en een kleine liturgie van losse tekstjes en spiritualszoals „We shall overcome" en ,He's got the whole world in his hands" De zesde klas toonde onderwijzeressen en onderwij zers uit de laatste tientallen jaren. Tot slot werd de ouders gelegenheid gegeven onder hel genot van een kopje koffie persoonlijk afscheid te ne- Diesviering Leidse universiteit LEIDEN In zijn oratie ter gele genheid van de 392ste dies van de Leidse universiteit zal op woensdag 8 februari de rector magnificus, prof. dr. K. A. H. Hidding. in de Stadsge hoorzaal spreken over „Structurele godsdienstwetenschap". Tot de evenementen, die in opdracht .an het Leidsch Universiteits-Fonds en de Stichting Pro Civitate Academi ca Lugduno Batava door de diescom missie worden georganiseerd, behoren voorts de officiële voorstelling op za terdag 4 februari in de Schouwburg van Arthur Schnitzlers „Reigen" door het Leids Universiteits Toneel Akkoord onder regie van Guido de Moor en de voorstellingen van dit toneelstuk op donderdag 2 en vrijdag 3 februari voor ispectievelijk studenten en de gehele aiversitaire gemeenschap. Op zaterdag 4 februari zullen on- ;r meer voor de reünisten speciale colleges worden gegeven. In het kader van de 392ste dies wordt van zaterdag 4 tot en met vrij dag 24 februari in het Academisch Historisch Museum in het academie gebouw een expositie gehouden over „De geschiedschrijving van de Leidse Universiteit van 1930 tot heden", die op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur voor een ieder vrij toegankelijk is. Rechter met moeite objectief DEN HAAG Voor de Haagse po- politierechter diende gisteren de zaak tegen de 24-jarige Leidse student H. A., die een voor de Koningin beledigend geacht geschrift had verspreid in de aensa aan het Rapenburg. De rechter, mr. A. H. C. Gieben, ond het optreden van de student ge tuigen van „een verontrustende sma keloosheid. grofheid en gebrek aan geestigheid en als geheel is het een belediging jegens H.M. de Koningin". Hij wees erop dat ook leden van het Leidsch studentencorps bezwaar hadden gemaakt tegen het optreden van de studennt, waarop deze ant woordde: „Ik ben ook tegen dat korps". A. voerde aan dat hij de pamfletten had uitgedeeld aan „In- Wethouder Sannes sprak voor Leidse Bond Gemeente streeft naar permanente complexen LEIDEN Wethouder S. Sannes heeft gisteravond tijdens een zeer goed bezochte contactbijeenkomst van de Leidse Bond van Volkstuinders- verenigingen in de grote zaal van Den Burcht bijzonder positieve dingen gezegd over de plaats, die de „volkstuinders" een wat verouderd begrip voor een nieuwe categorie recreatiezoekers in het gemeentelijke beleid van Leiden thans innemen. Hij sprak over het onderwerp „Recreatie voorzieningen" en ging daarop hoe kan het anders onder meer in op het nog in ontwerp zijnde Vlietpark tussen Vliet en Rijksweg 4A, waarin al enkele (officieel nog semi-permanente) complexen liggen. Mogelijk zul len hier zich na verloop van jaren nog wel enige verschuivingen voordoen, onder meer omdat de huidige complexen te lang en te smal zijn, maar vast staat reeds, dat 21 hectaren van dit 300 hectaren grote gebied voor volks tuinders zijn bestemd. Mei belangstelling nad oe neei ban- i nes geconstateerd, dat de vroegere 'nutstuinder', die zijn volkstuin ge bruikte om er groenten en aardappe len op te kweken, heeft plaatsgemaakt voor de recreatietuinder, die er siertuin op na houdt met een zomer huisje, waarvan het hele gezin kan profiteren. Na iets over de recreatie in he gemeen te hebben verteld, stond houder Sannes stil bij de vorig jaar ingestelde Recreatieraad. waarin ook LEIDEN Wethouder S. Menken reikte vandaag tegen het middaguur de gouden medaille behorende bij de orde van Oranje-Nassau uit aan de heer F. van den Wijngaard, die zijn veertig-jarig jubileum vierde bij boek handel annex antiquariaat Templem Salomonis. Wethouder Menken rele veerde, dat de jubilaris voorts al twin tig jaar secretaris en actief lid is van de zangvereniging „Ex Animo". Tevoren had directeur J. P. Stam tijdens deze huldiging in restaurant Van der Heijden in herinnering ge bracht, dat de heer Van den Wijn gaard als assistent-boekhouder is be gonnen. Al spoedig kreeg hij de leiding van de gehele boekhouding in handen en twintig jaar geleden werd hij pro curatiehouder. De heer Stam bood de jubilaris een tv-toestel aan. Mevrouw M. Slam-Hommes, mede-firmante speldde de heer Van den Wijngaard de gouden draagmedaille van de Vereni ging van den Boekhandel op Namens het personeel droeg de heer J. H. Douma een projectietafel over. Promotie in Leiilen LEIDEN De heer H. W. van Mee- teren, wetenschappelijk medewerker bij het laboratorium voor Organische chemie van de landbouwhogeschool te Wageningen, werd gisteren bevorderd tot doctor in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen op een proef schrift getiteld „Ringveranderingen bij de inwerking van kaliumamide op enige derivaten van 4-chloorpyrimi- dine". Promotor was prof. dr. H. J. den Hertog (Wageningen). De heer Van Meeteren werd geboren te 's-Gra- venhage en woont thans te Bennekom. Als een der voorwaarden, waaraan een modern volkstuin complex moet voldoen noemde wethouder Sannes gisteravond: een goed clubhuis. Dit gebouw, dat de gemeente beschikbaar stelde voor de Leidse Bond van Volkstuindersverenigingen en dat op het complex van Ons Buiten werd geplaatst, is een voorbeeld van wat er op dit ge bied kan worden gedaan. de volkstuinders zijn vertegenwoor digd. Deze raad is in het leven geroe pen om de in Leiden voor recreatie beschikbare grond zo eerlijk ciënt mogelijk te verdelen. In tegenstelling tot vroeger, toen sportvelden en volkstuincomplexer aan de buitenkant van de steden wer den aangelegd, terwijl zij geen blij vend karakter hadden zodat ze te zij ner tijd plaats moesten maken woningbouw, is het thans de bedoe ling recreatieterreinen zoals tuineom plexen, een permanent karakter t< geven- Vlietpark De heer Sannes ging nader in op de taak van rijk, provincie en ge meente ten aanzien van de recreatie. In Leiden speelt het bureau sociogra fie een belangrijke rol, ook bij de re creatieve bestemming van gemeente lijke gronden. Een uitvoerig onder zoek heeft aangetoond, dat per inwo ner 30 m2 grond nodig is aan recrea tieruimte en Leiden neemt als maat staf 5 m2 per inwoner als 'volkstuin'. Met als uitgangspunt dergelijke cijfers worden de beschikbare recreatiegron- den volgens een zo redelijk mogelijke verhouding verdeeld. In Leiden is recreatiegrond beschik baar ten zuiden van de Rijn, het Vliet park. en ten noorden daarvan, aan sluitend op Leiderdorp. Het Vlietpark is vrijwel geheel eigendom van de gemeente. Er wordt in overleg met de Ned. Heidemaat schappij, gewerkt aan een definitieve Begroting Warmond WARMOND De gemeentebegro ting 1967. die de raad morgen zal behandelen, geeft aan inkomsten en uitgaven een totaal van 2.236.660.— Om de begroting sluitend te krijgen, is een bedrag geraamd van 112.784.- Men wil dit als aanvullende bijdrage van het Gemeentefonds zien. indeling van dit gebied. Er moeten ook nog ontsluitingswegen door het 300 ha grote Vlietpark worden aangelegd en is één der redenen, waardoor de huidige volkstuincomplexen officieel nog een tijdelijk karakter dragen. De langgerekte vorm van de complexen is olgens de heer Sannes niet ideaal. Een vierkant en rechthoek zijn waar schijnlijk beter. Ten noorden van de Rijn is een ge bied van 150 hectaren voor recreatie bestemd: de zaken liggen daar moeilijker. Voor volkstuinen wordt hier waarschijnlijk 24 ha gereserveerd. Er zal worden getracht ook in de Morskwartier nog wat grond voor tui- beschikbaar te krijgen. Voorwaarden te hebben gereleveerd, dat de volkstuinder is omgeschakeld van nuts- naar siertuinder, gaf wethouder San nes een opsomming van de voorwaar den. waaraan een modern volkstuin- implex moet voldoen. Een permanent karakter; afstand tot de woonwijk maximaal 15 minuten fietsen; rustige ligging; bereikbaar oor vrachtauto's voor de levering van materialen; niet te lang gerekt. Per soonlijk voelde de wethouder niet zo veel voor te strakke vormen en te ge lijkvormige huisjes. Er moeten goede paden door liet complex lopen. Er moet een speelweide voor de kinde ren beschikbaar zijn en een clubhuis. Ook moet worden gezorgd voor vol doende parkeerruimte omdat vele volkstuinders en hun gezin per auto naar het complex gaan. Een centrale composthoop is nodig; waterleiding moet er zijn. Sloten moeten niet langs de paden maar achter de huisjes lopen de complexen moeten niet naast een rumoerig sportveld liggen. Dat de Leidse Bond van Volkstuin ders is opgenomen in de Recreatie raad is niet van belang ontbloot, aldus de heer Sannes; hetzelfde geldt voor "invoegen in de gemeentelijke sub- sidielijst. In Leiden staat het volks tuinwezen, dat ook organisatorisch zo goed mogelijk moet worden uitge bouwd, geboekstaafd als een belang rijke vorm van vrijetijdsbesteding, verzekerde de heer Sannes de aanwe zigen in zijn slotwoord. Enige bloemrijke en instructieve films vulden het verdere programma. Bijzonder suggestief was een Tsjeehi sche film, waarin dank zij bijzonder camerawerk de verrassende bewegin gen zijn te zien die planten, bloemen en wortels maken tijdens de groei. LEIDEN Voor de Filmclub 1' draaide gisteravond in Den Burcht „Het proces", een film waarin Orson Welles een poging doet de angst er eenzaamheid die Kafka in zijn ver maarde gelijknamige boek tot uitdruk king heeft gebracht, te actualiseren. Welles is daarin voortreffelijk ge slaagd. Dat meer de nadruk is gelegd op uitwendige symbolen van de in nerlijke spanningen zelf moet eer filmmaker worden vergeven. Zijn vak manschap blijkt uit het feit. dat hij de hem ten dienste staande technische middelen zodanig heeft weten aan te wenden, dat de onwezenlijke Kafka sfeer feilloos wordt opgeroepen en Kafka's zorg over de toekomst van de s zonder meer overkomt. tellectuelen, die de bedoeling wel zouden kunnen begrijpen". De rechter, die verklaarde zich in deze zaak moeilijk objectief te kun- 1 opstellen, vreesde dat de student zijn leven nog wel heel wat moei lijkheden zal krijgen. Waarschuwend zei hij: „U zegt wel bezwaar te hebben tegen een gevan genisstraf, omdat dit later uw carrière zou kunnen schaden, maar u moet be grijpen dat u zich als Nederlands staatsburger hebt te houden aan de wetten; als het zo doorgaat kunnen gevangenisstraffen niet uitblijven". Gevangerüstraf werd het overigens .i al, want de officier van justitie eiste zes weken gevangenisstraf, waar van drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechter vond die eis voor dit schandelijk optreden" nog te mild. maar wilde er niet bovenuit gaan. Hij veroordeelde dienovereenkomstig. De verdachte deelde mee tegen het vonnis in hoger beroep te zullen gaan. C.H.U. te Noordwijk met betrekking tot de verruiming van de openstelling van winkels op zondag scherp tegen over elkaar. Niettemin is er geen ruzie ontstaan, doordat men er van beide kanten van overtuigd was, dat men eikaars eerlijke mening diende te respecteren. Daarover kan men zich slechts verheugen. Waar wij niet zo blij over zijn is. dat het argument van de tegenstanders, dat men uit sociale overwegingen zeer beducht tegen de verruiming behoort te zijn, zo weinig weerklank heeft gevonden. Er is gezegd: geen discriminatie, ieder gelijke rechten, geen enkele midden stander is verplicht op zondag open te gaan, maar naar de mening van het personeel dat op zondag wél min of meer zou kunnen worden gedwon gen te werken, wordt niet of niet vol doende gevraagd. Een brief van de christelijke besturenbond waarin het voor de werknemers werd opgeno men, werd in de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen. Het is bekend, dat het winkelperso neel zwak is georganiseerd en als zo danig niet sterk staat wanneer wordt getornd aan zijn arbeidstijden. Omdat het toch ook juist een kenmerk van de christelijke politiek is, dat men zich inzet voor de zwakkeren, had onzes inziens aan de tegenargumen- tatie van die kant meer aandacht moeten worden geschonken. Mochten de plaatselijke Kerken in deze materie nog iets van zich willen laten horen, dan zou het prettig zijn, dat vooral ook dit facet eens grondig werd bestudeerd. Lin Jaldati geeft concert in Leiden LEIDEN Op dinsdag 7 februari om acht uur 's avonds geeft de zangeres Lin Jaldati onder auspiciën van het Leids Academisch Kunstcentrum in de Lakenhal een concert van Jiddische lie deren, liederen van Bertold Brecht en liederen van verschillende volkeren. Zij wordt aan de vleugel begeleid door haar echtgenoot, prof. dr. E. Rebling, rector van de muziekschool in Oost- Berlijn, die ook enkele piano-soli ten gehore brengt. Lin Jaldati is van geboorte een Am sterdamse; de Joodse naam, waarmee haai- moeder haar noemde (Lien, mijn dochter) is nu haar kunstenaarsnaam. Al in haar prille jeugd legde zij zich op zang- en dansstudie toe, en nog voor de oorlog begonnen zij en haar man concerten te geven in Amsterdam en Den Haag, tijdens de bezetting tot 1943 illegaal. Tot hun arrestatie in 1944 wa ren zij werkzaam in het verzet. Me vrouw Rebling overleefde Bergen-Bel- sen; dr. Rebling ontkwam en woonde onder een schuilnaam in Oegstgeest, waar zij elkaar na de bevrijding terug vonden. Ofschoon zij na de oorlog in bijna alle landen van Europa en ver daar buiten, met groot succes concerten heb ben gegeven, is dit hun eerste optreden na veel jaren in Nederland. RIJNSBURG Vrijdagavond om acht uur spreekt ds. W. Vroeglndewey uit Katwijk aan Zee n de zaal achter de chr. geref. kerk voor de hervormde evangelisatie. LEIDEN Ter inleiding van de door K. en O. met het Leids Academisch Kunstcentrum georganiseerde serie „Muziek van deze tijd" sprak gister avond voor een ruime schare toehoor ders de geavanceerde componist Peter Schat in de academie. Uit zijn deze zomer in het Holland Festival gerealiseerde experimentele opera Labyrinth liet hy eerst een aantal brokstukken horen, brokken klank met geruis vermengd die. ge ïsoleerd van hun oorspronkelijke scènische functie, ons althans weinig te zeggen hadden. Een vruchtbaar materiaal voor dis cussie kon dit niet worden genoemd en er kwamen aanvankelijk dan ook weinig ter zake dienende vragen. maar na een niet onheldere hoewel schetsmatige uiteenzetting van de seriële principes kwam er niettemin een gesprek tot stand, waarbij com- een gesprek tot stand, waarbij welis waar omtrent de waarde of de pre tenties van het seriële componeren weinig werd onthuld wat ook niet kon worden verwacht doch waar bij we in elk geval een indruk kregen van de persoonlijkheid en de drijf veren van één van onze opmerke lijkste jonge componisten. In deze serie zullen voorts twee concerten in de Lakenhal volgen en die zullen ons zeker aanleiding geven op een en ander nader terug te komen. J. i d. V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1967 | | pagina 3