AART Eén op tien mannen Drenthe werkloos in gaf zijn leerlingen gedegen basis mee R kuifje MEER VERTIER IN STADJE OP ARUBA x VRIJDAG 13 JANUARI 1967 Na 43 jaar afscheid van „zijn" academie OTTERDAM „Begrijp me goed, ik heb niks tegen maar wat je zegt, kan zo gemak kelijk onder verkeerd licht in de krant ko men. Bovendienik heb de publiciteit nooit gezocht. En dan nog dit, wat mag je, na bijna drieënveertig jaar leraar le zijn geweest, meer verwachten dan dat ze je bijzetten?" Dit zegt de kunstenaar Aart Glansdorp (63), do cent in schilderen aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten. Het klinkt niet toeschietelijk; wel een beetje cynisch. Op de bank in zijn vriendelijk liuis aan de Emmalaan, vlak bij de win- tersmooie Bergse Achterpias, wil je na zoiets wel even gaan verzitten. En je denkt: „Hoe pak ik 't aan om door die muur van reserve heen te breken? Waar zit de zwakke plek, die het water opening geeft en me het materiaal verschaft voor een naar het leven geschreven portret?" „Welnee, daar had ik nooit over ge piekerd. Dat kwam door meneer Mees. Hij zei: Als jij je acte haalt, wil ik je hier hebben als leraar. Daar houd ik u aan, zei ik. Drie en een halve maand gooide ik me op de theoretische vakken. Toen was ik afgeknoedeld want ik ben geen kamergeleerde maar m'n act-e MO-tekenen had ik." Meteen maar met scherp schieten...: „En daarna „Vindt u het achteraf niet jammer, dat u zich als kunstenaar zo lang aan de openbaarheid hebt onttrok ken?" Hij: „Waarom? Ik mag me dan voor de buitenwereld een beetje achter af hebben gehouden, maar besef wel, dat ik in mijn lessen het leven voor honderd procent heb geleefd. Men sen hebben me altijd geweldig ge boeid." De bruine ogen in zijn forse, artistieke kop fonkelen nu anders dan daar net. Een innerlijke warmte is ook merkbaar in zijn stem. Plotseling begint hij zijn gedachten voor te dragen als een vibrerende acteur. Zijn ervaringen schijnen opnieuw te gebeuren. Neus in boter „Man, wat een formidabele ontwikke lingen in de kunst en daarbuiten heb ik mogen meemaken. Ik viel toch als jongen al met m'n neus in de boter. En dat mag je er wel bijschrijven: Ik heb een volle, rijke jeugd gehad. Ik kreeg in die tijd zulke fijne „op mieters". Er gebeurde iets, waarbij vergeleken de tegenwoordige happe nings slappe aftreksels zijn." „U hebt zelf aan de Rotterdamse Aca demie gestudeerd?" „Ja, en je raadt nooit hoe het is be gonnen. Ik geloof dat ik al tekenen de toen ik nauwelijks zindelijk was. Mijn vader was er groos mee; met dat tekenen. Omdat hij in het aan nemersbedrijf zat, kwam hij in con tact met de vader van minister Luns, Huib Luns, destijds hoofd leraar aan de academie die bezig was aan een wandschildering in een kerk. Mijn vader was nauwelijks over mij begonnen, toen Luns in zijn lange baard gromde; Hou maar op, alle moeders en vaders denken dat hun kinderen talent hebben." Aap van twaalf „Als aap van twaalf jaar kwam ik voor het eerst in de academie. Ze hadden me gezegd: Je gaat die deur door; stond ik daar middenin een leraarsvergadering. En ik herinner de de grote Luns meteen aan zijn „onderhoud" met m'n vader. Hij schoot zowaar in de lach. Na één avond les te hebben gehad, kreeg ik te horen: Ga jij maar in de vier de klas tekenen." „Door mijn vader. Hij zei: Al dat ar tistiekerige is best, maar je zult een vak leren, ('k Ben hem nog dank baar dat hij mij en m'n broers zo heeft opgejaagd.) Overdag werkte ik bij Jaap Gidding. Décors schil deren en wat er verder in de prak tijk viel te leren." „Ja, Van der Plas en Schuitema, Pie- ter den Besten en Chabot, daar trok ik mee op. En Herman Mees was als een vader voor me. Van Maas dijk bracht ons de techniek bij. Van zijn lessen stak ik zoveel op, dat ik op mijn vijftiende jaar al de zilve ren medalje voor het naakt won. En ik was negentien toen ik de ko ninklijke subsidie kreeg en die had i': ook in de twee volgende jaren." Afgeknoedeld „Wijs er toen al het verlangen om bij htt onderwijs te komen?" „Kreeg ik mijn aanstelling bij de aca demie, toen aan de Coolvest, En ik wilde want eerzuchtig was ik wel zoveel mogelijk prijzen be halen. Ik heb er verscheidene ze hoeven niet in de krant, 't Was ge loof ik in 1925, dat de jury voor de Prix de Rome Konijnenburg zat er in twee kandidaten volkomen gelijkwaardig achtte. Ik was er één van. Het werd in de pers een lan delijke rel. toen de jury besloot er om te loten. Ons een nieuw schilde rij te laten maken zou eerlijker zijn geweest." Eerst ABC „Hoe staat u tegenover de veelgepro- pageerde vrije expressie?" „Voor mij mag het allemaal. Echter, eerst de basis, de grondvormen kennen. Zonder abc ben je onlees baar. Maar, heb ik altijd tegen de jongelui gezegd: als je niks doet met de grondbeginselen die ik je heb geleerd, kom ik nooit naar je expositie kijken." de mo- In het jeugdblad starten deze week zes nieuwe verhalen en een grote wedstrijd met prachtige prijzen 52 pagina's vol lezens- wetens- en kijkwaardigs. I 71- I bij meer dan 4000 l/oi tijdschriften- i cent i verkopers I Klein Holland - winkels vermaak NSR eist uitspraak van de SVB <V»I s onderwijsredactie) DEN HAAG Het bestuur van de Nederlandse studentenraad heeft van de Studentenvakbeweging geëist zich thans ondubbelzinnig uit te spreken of in NSR-verband wenst samen te wérken en of zij bereid is daaruit rede lijke consequenties te trekken. Het bestuur van de NSR is hiertoe gekomen naar aanleiding van de uitwis selingsovereenkomst, die de SVB heeft getekend met de studentenraad van de Sowjetunie, waartegen de NSR met kracht heeft geprotesteerd. Leraren voor uitstel van mammoetwet (Van onze onderwijsredactie) DEN HAAG Het hoofdbestuur an de Algemene vereniging van lera-: bij het vhmo heeft de leden SCHIPHOL Onmiddellijk achter het strand van Aruba, op een nog braak liggend terrein van 35 hectare, in de nabijheid van het gloednieuwe Caribbean Hotel en het in aanbouw zijnde Shereton Hotel moet een ver- maakcentrum annex winkelcentrum komen, een stadje dat je Klein Hol land zou kunnen noemen. Ik ga er plannen voor maken en in maart ga ik ermee naar Aruba terug. Kees Manders, 53-jarige koning van het amusement", in Amsterdam hij bezit daar vijf panden ont hulde gisteren onmiddellijk nadat hij op Schiphol uit de lucht was ko men vallen. Hij verwacht voor dit project alle medewerking van de plaatselijke overheid te krijgen, („de gezaghebber van het eiland, de heer O. S. Henriquez is enthousiast") Het Caribbean Hotel is mooi, maar duur, zei Manders. Eigenlijk alleen geschikt voor Amerikaanse vakantie gangers. Als die er zijn vinden ze een geweldig strand, maar verder nergens vertier. Dat moeten wij er brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld nau welijks winkels om iets te kopen. Over de financiering maakt Manden zich niet veel zorgen: hijzelf wil er geld in steken, voorts dacht hij het nodige particuliere kapitaal aan te kunnen trekken. Ook van Aruba zelf, want het project zal veel werk verschaffen: tijdens de bouw én all „de zaak gaat draaien". KOOP GEEN SPIJT koop kwaliteit in de seizoenfinale van peek cloppenburg Hotelletje Behalve een winkelstraat wil hij op het terrein een laagbouwhotel stichten en een casino, waar liefheb bers hun geluk met kansspelen kun nen beproeven want deze zijn op Aruba toegestaan. Als achtergrond of decor van he: geheel kan prachtig de Hollandse mo len fungeren, die aan de rand Tweede Kamer een brief gestuurd waar- terrein reeds werd opgetrokken. het zich uitspreekt voor uitstel van invoering van de mammoetwet. De onderwijskundige verbeteringen __sen veel geld. Het bestuur is dan ook van mening dat de regering niet vol-' doende aan de financiële eisen zal kun nen voldoen. Invoering van de wet op dit ogenblik zal een duidelijke verslech tering van het onderwijs betekenen, al- brief. DOODSTRAF VOOR TWEELINGBROERS KOOP GEEN SPIJT koop kwaliteit in de seizoenfinale van peek cloppenburg MANILLA In Manilla (Philippij- nen) zijn de tweelingbroers Antonio en Josc Rovero tot de dood op de elek- j ben zij hun woede gekoeld door trein- trische stoel veroordeeld, omdat zij passagiers met een mes en een schaar jaar geleden in een trein dertien I te lijf te gaan. Er vielen tien doden, en hadden gedood. terwijl ér drie mensen om het leven zonder deze mentaliteit nergens bent. Daarom ben ik vaak hard voor mijn leerlingen geweest." „Ik houd van het werk-van-morgen. Je mag echter niet doen alsof, 't Moet van binnenuit komen; en met' ondergrond, anders ga je zweven. Weet u wanneer het pas goed is? Als je voelt, dat het bezigzijn een marteling is. Als je met een stuk klaar bent en toch niet blij kunt zijn. Omdat je weet dat het beter moet. Na drieënveertig jaar leraar schap mag ik het wel zeggen, dat je „De Voetwassing", een in 1961 gemaakt schilderij, waarin Aart Glansdorp de monumentaliteit, en de warmte van licht en kleur van een kathedraal bereikte. „Ja, ik hoop op een dieper beleven van het rijke"'-dat er toch in ieders leven is. Én ook menswaardiger. Ik denk dat we iets moetend-zien terug te winnen van wat de vroeg-chris- telijke beschaving bezat. Ook wat dat betreft hoop ik, dat ik mijn leerlingen dingen heb gegeven, die! met hun ontwikkeling meegroeien." Monumentaal „Als uw afscheid van zaterdagmiddag in de Rotterdamse Schouwburg ach- ter de rug is, wat zou u dan het j liefst willen gaan doen?" „Dat is,gauw gezegd: Ik wil dolgraag! een écht goed schilderij maken. Vooral het portret boeit me. En dan1 modern-figuratief en monumentaal." Misschien is het Aart Glansdorp ont gaan, dat hij met deze omschrijving meteen eigen wezen en streven ka rakteriseerde. Hij bezit een geeste lijke monumentaliteit; voor hem moeten de grondvormen aanwezig en herkenbaar blijven om het leven in de volle breedte en diepte te kunnen beleven en een mens van deze tijd te zijn. CNV TEGEN DEMONSTRATIES NIEUWE REGERIAGS MAATREGELEN tan «r- (Van onze sociaal-economische redactie) HOOGEVEEN De stijgende werkloosheidscijfers wekken alom in het land ongerustheid. Vandaag hebben honderden Drentse werk nemers gedemonstreerd om aan hun ontstemming over deze ont wikkeling uitdrukking te geven. Drente is de provincie met het grootste aantal werklozen. Het percentage bedraagt hier 8,2 pet., meer dan driemaal het landelijke gemiddelde (2,8) en zelfs zevenmaal het percentage van Zuid- en Noord-Holland (1,3). Voor het district Coevorden geldt jn cijfer van 12,7 en voor het district Emmen van 14, dus 14 op de honderd werknemers werkloos. In de zwartste jaren van de crisis bedroeg het percentage werklozen over het gehele land gemiddeld 16 en 17,3. Streken van Drenthe zijn dus al dicht genaderd tot deze zwarte cijfers. In de crisisjaren bestond er echter een inter nationale noodtoestand, terwijl daar thans in ons land niet van gesproken kan worden. Dc trieste ontwikkeling in Drenthe was gisteravond voor de heer P. Tjeerdsma ing., secretaris van het CNV, aanleiding in de vergadering van de Christelijke Besturenbond dc overheid op te roepen met name in het noorden van het land dc werkloosheid krachti ger en sneller te bestrijden. De CNV-se- cretaris verklaarde op dit punt teleur gesteld te zijn door het beleid van het kabinet-Zijlstra. Nog gaande Toch heeft het CNV zich vandaag niet geschaard achter de demonstratie tegen de werkloosheid, omdat het bond het tijdstip hiervoor nog niet ge komen acht. Het CNV is niet uit principe tegen elke demonstratie, maar over maatrege len ter bevordering van de werkgele genheid is op dit moment het overleg met de overheid nog gaande, zodat het CNV het onjuist acht thans dit overleg met demonstraties te gaan doorkruisen. Pas wanneer het overleg wordt afge broken, zonder enig resultaat op te le veren, kan een demonstratie nuttig zijn als een uiting van verontrusting en als een aansporing van de wederpartij om nu eindelijk eens haast te gaan maken. CNV-vertegenwoordigers in Hooge- veen zijn nauw betrokken geweest bij de organisatie van de demonstratie, maar met het hoofdbestuur van het CNV is geen overleg gepleegd over de wenselijkheid, de opzet en het tijdstip van de demonstratie. De heer Tjeerdsma wees er gister avond nog op, dat heel wat mensen in Nederland maar al te graag een derge lijke gebeurtenis uitbuiten om er een1 Hoopgevend Bij alle ongunstige berichten en cij fers kon de heer Tjeerdsma ook hoop gevend nieuws melden. Het kabinet-Zijlstra zal zeer binnen kort nieuwe maatregelen bekend ma- om vestiging van bedrijven in de probleemgebieden te bevorderen. Dc regering wil niet alleen uitbrei ding geven aan de subsidieverlening aan de industrie bij aankoop van grond en de bouw van bedrijven, maar ook subsidie verlenen voor de aankoop van machines. Deze faciliteit bestaat in België reeds lang. Door de gunstiger vestigingsvoor waarden bij onze zuiderburen zagen in het recente verleden reeds vele in dustrieën van vestiging in Nederland af. Hierin gaat nu hopelijk verandering komen. Door de nieuwe regeringsmaatrege len zullen de probleemgebieden kapi taalintensieve bedrijven kunnen aan trekken, die op hun beurt weer vesti ging van allerlei andere bedrijven be vorderen. Voorts is de regering bezig de pro bleemgebieden aan extra werk te hel pen door *het afgeven van vergunnin gen en subsidies voor gewone en aan vullende werken. De heer Tjeerdsma memoreerde dat de vakbeweging samen met andere instanties partij is in het overleg met de regering ter bevprdering van de werkgelegenheid. Op allerlei manieren hebben de vakcentralen aandrang uit geoefend op de regering en de volksver tegenwoordiging om spoed te betrach ten bij het nemen van maatregelen. Overigens blijft het CNV van me ning, dat in het noorden heel snel en heel krachtig moet worden opgetreden om te voorkomen, dat dit deel van het land niet nog verder in de put raakt en de nood een ramp gaat worden. Jaren dertig? Drente heeft met 8,2 het hoogste werk- i loosheidspercentagc in Nederland. Hcti landelijk gemiddelde bedraagt precies het omgekeerde, namelijk 2.8. Maar' ook deze 2,8 vindt het CNV als gemid delde te hoog. Het standpunt, dat voor een goed functioneren van onze econo mie een werkloosheid van 2 a 3 pro cent nodig zou zijn, wijst het CNV-bestuur af. Worden in Drente de mensen meege rekend, die op aanvullende werken zijn tewerkgesteld, dan blijkt in deze provincie ongeveer één op de tien man nen werkloos te zijn. Deze hoge cijfers wijzen, aldus de «Lieer Tjeerdsma, te veel in de richting van het beangstigen de hoge peil van de werkloosheidscij fers in de jaren dertig. Hoewel het de situatie niet rijp acht voor het houden van demonstraties, zal het CNV wel alles in het werk stellen om de activiteiten van de regering ter bevordering van de werkgelegenheid, met name in het noorden van het land, zoveel mogelijk te stimuleren. De brug bij IJsselstein kwam gisteren schuin boven het water te hangen, toen een betonnen contragewicht door zijn kabels viel. Het verkeer en de scheep vaart werden gestremd. Het wegverkeer kon via een andere brug worden geleid. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De materiële schade is groot. Kamer akkoord met regeling artseiiconflict (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG De Tweede Ka mer heeft zich gistermiddag neergelegd bij dc oplossing van het huisartsenconflict. Ten teken daarvan nam ze de brief van mi nister Veldkamp over deze zaak jvoor kennisgeving aan. De over grote Kamermeerderheid bleek geen behoefte te hebben op de uiteindelijk getroffen regeling in te gaan. Een uitzondering vormde de socialist mr. Van Lier, die zich tot tolk maakte van de ernstige bezwaren die de vak centrales en de ziekenfondsen tegen de oplossing en de daarbij gevolgde tac tiek hebben aangevoerd. Zijn kritiek betrof zowel de regeling zelf als de wijze van totstandkoming. Hij gaf toe, dat een financiële verbete ring voor de huisartsen en een pen sioenregeling nodig is, maar het rap port-Van der Ven noemde hij een on voldragen geheel, dat duidelijk zwakke punten bevat. „Door instemming te be tuigen met dit rapport accepteerde de regering een wel zeer smalle basis voor een akkoord over een financiële verbe tering ten behoeve van één groep in onze samenleving. Dit akkoord steekt wel heel schril af bij het restrictieve loonbeleid dat voor andere groepen wordt gevoerd". Minister Veldkamp antwoordde, dat de regering in het rapport-Van der Ven voldoende aanknopingspunten zag om het alè globale basis voor verdere besprekingen te accepteren. Aan afzon derlijke onderdelen van het rapport acht de regering zich niet gebonden. Hij zal zich beraden over de moge lijkheid om in de Ziekenfondswet een nieuwe procedure op te nemen die waarborgen bevat voor een betere af doening van conflictsituaties als deze. Faciliteit voor ambtenaren DEN HAAG De Tweede Kamer heeft zich gisteren verenigd met een rege ringsvoorstel om ƒ4000 van het ambte lijk inkomen vrij te stellen van het zoge naamde pensioenbijdrageverhaal. Tegelijk wordt voorgesteld het ver- li aalspercentage te verhogen van 7.9 tot 10. Deze regeling betekent een voordeel tje voor de lagere en een groot aantal „middelbare" ambtenaren zullen iets meer moeten gaan betalen. Sprookjespark in in Lage Vuursche BAARN In de bossen bij Lage Vuursche komt een sprookjespark. Het initiatief is genomen door de eigenaar van het landgoed Pijnenburg. Het park zal tien hectare groot worden en onder leiding komen te staan van Anneke Elro. Strauss geen voorzitter CSU BONN De nieuwe Westduitse mi nister van financiën, Strauss, heeft besloten het voorzitterschap van de CSU, de Beierse afdeling van de CDU op te geven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1967 | | pagina 9