Marine-order: alleen Nederlanders redden inde winter Verklaringen van enkele overlevenden Erhard: initiatief van Parijs-Bonn Merkwaardige vergissing Bekentenis Aidit in Japans blad Nieuwe publikatie Der Spiegel Kandidaat van oppositie wint in Costa Rica alles goed en wel coldrex Duitsers testten al in twintiger jaren wapens in Rusland Uit de Haagse hof geplukt 5 DINSDAG 8 FEBRUARI 1966 HAMBURG Er bestaat een Nederlandse marine-order dat geen Duitse schipbreukelingen gered hoefden te worden. Dit schrijft het Westduitse weekblad Der Spiegel in een tweede artikel over de ondergang van het Nederland se schip Van Imhoff, in januari 1942. Tn het eerste artikel beweerde Der Spiegel, dat de Nederlanders zonder dringende reden meer dan 400 Duitse geïnterneerden in de Indische oceaan lieten verdrinken. Van Nederlandse zijde werd dit prompt ontkend. Offici eel werd verklaard dat er aan boord van het schip voldoende reddingsmid delen aanwezig waren. Voorts werd meegedeeld, dat verschillende gealli eerde squadrons naar overlevenden hebben gezocht. Overlevenden In zijn jongste uitgave gaat ttet blad op deze reacties in. Het laat overleven den aan het woord, die een lezing ge ven, tegengesteld aan de officiële Ne derlandse verklaringen. Nadat het SAN JOSE Prof. Jose Joaquin Trejos, kandidaat voor drie oppositie partijen, is gisteren officieel tot win naar van de presidentsverkiezing in Costa Rica uitgeroepen. Daniel Obuder, kandidaat van de regeringspartij, verklaarde het Opper ste gerechtshof te zullen vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijke onregelmatigheden schip door Japanse bommen was ge troffen bracht kapitein Hoeksema zich net zijn bemanning in veiligheid. De Duitse planters, missionarissen, koop lieden en zeelui werden aan boord van het zinkende schip achtergelaten, aldus de overlevenden. Dit zou op be vel van hogerhand zijn geschied. Gedekt door dezelfde order zou ook de gezagvoerder van het Nederlandse schip Boelongan, de heer Berveling, een dag later hebben geweigerd, hulp te verlenen aan ruim 100 Duitse schip breukelingen van de Van Imhoff, die zich in twee reddingboten en op vlot ten bevonden. Tegenover een verkla ring van de Kon. Marine, dat men de Duitsers niet had kunnen redden staan volgens het blad verklaringen over een marineorder, volgens welke Duit se schipbreukelingen niet gered hoef den te worden. De toenmalige stuyrman van d<e Boe longan, Cornelis Tjebbes, verklaarde tegenover Der Spiegel: „Berveling zei later, dat de marinecommandant in Si- bolga (Sumatra) bevel had gegeven, geen Duitsers te redden!" De overle vende Gottlob Weiier zei: „Een zekere kapitein Kuhne van het KNIL beves tigde mij in 1946 op terugreis aan boord van de Oranje, dat bevolen was, uitsluitend Nederlanders te redden/' Ook wordt tegengesproken, dat een Ca- talina-vliegboot de overlevenden niet kon redden vanwege de zware dei ning. De zee was toen spiegelglad. De overlevende Vehring uit Biele feld wijst de verklaring van de hand, dat de Boelongan geen hulp kon bie den vanwege 'een plotseling aanval lend Japans vliegtuig. Pas toen het schip uit het gezicht was verdwenen, werden ontploffingen gehoord, die door een luchtaanval veroorzaakt kon den zijn. Aan het slot van het artikel werd opgemerkt, dat in Nederland een week na het eerste Spiegel-artikel het grote stilzwijgen weer is ingetreden. De Nederlandse justitie beschouwt de zaak als afgedaan, sinds in 1956 een onderzoek werd ingesteld. Vopo's schoten op vluchteling BERLIJN Oostduitse grenswach ten hebben gistermiddag geschoten op een man die bij Spandau de grens naar West-Berlijn over wilde. Nadat een achttal schoten uit een machi ne-pistool op hem waren afgevuurd, bleef de man tussen de prikkeldraad versperringen liggen. De Oostduitsers haalden hem later weg en volgens waarnemers aan Westberlijnse zijde de man geen teken van leven meer. Democratie (4) Over de wenselijkheid van vele Zandts in onze volksvertegenwoordi ging zullen de heer Maokay en ik het wel nooit eens worden. Evenmin over het geregeld van de SGP gehoorde als zou zij alléén de beginselen van Gods Woord tot meerdere erkenning willen brengen. Waar het mij vooral om gaat is de praktijk van de dwang, die in tal van gemeenten leidt tot het willen opleggen aan anderen van eigen mening. Ik gun een ieder (Discussie gesloten - red.) Apartheid (6) „Nieuws uit Zuid-Afrika" is een geillustreerd maandblad, dat wordt uitgegeven door Nederlandse en Vlaamse immigranten in Zuid-Afrika. Bedoeling: betrouwbare informatie te verschaffen. Op aanvraag kan men dit blad ontvangen (Postbus 1847, Pre toria, Rep. S.A.). Al is het blad gratis, dit betekent niet dat men geen finan ciële bijdrage mag storten. Een derge lijke uitgave gaat met grote kosten H. J. Lamers sr. Apartheid (7) Ik las over de Zuidafrikaanse pro fessor die sprak van „de filosofie der apartheid". Met evenveel recht kun je spreken over „de filosofie der anti-apartheid". Het komt me voor de de „leer" der apartheid dichter bij de bijbel komt dan die der anti-apart heid, daarvan. Sassenheim G. C. v.d. Berg Apurtheid (8) In Apartheid (5) zegt de heer Gel dof: „Bewijs me, dat het Gods bedoe ling is de door Hem geschapen rassen zoveel mogelijk te mengen". Dat kan niemand bewijzen. Maar ongetwijfeld is het Gods bedoeling wel dat alle rassen een menswaardig bestaan heb ben: allen zijn Gods kinderen. Eenmaal zal God zelf in de hemel alle apartheid teniet doen! Verder las ik van voorstanders, dat in een staat waar aanleg en ontwikke ling zover uiteenlopen gelijke rechten onrechtvaardig zouden zijn. Natuurlijk loopt de ontwikkeling uiteen: de blan ke heeft meer kunnen studeren dan de kleurling. Maar uiteenlopen in ge middelde aanleg? Ik geloof niet dat de wetenschap daarin zal bijvallen. Spijkenisse G. D. van Bueren Apartheid (slot) Als ik stel dat racisme principieel onchristelijk is reageert een inzender: dat Z.A. aan de chaos wordt overgele verd. Daargelaten, dat het principiële uitgangspunt voor een chaos-hypothe- se wordt verlaten en een naakte kolo niale leer wordt aangehangen, vindt de inzender het dus reëel dat mil joen blanken hun wil aan 12 niet-blan- ken opleggen. Hoe naïef en hoogmoe dig te menen dat dit een gezonde basis voor de toekomst kan opleveren. Natuurlijk zullen er altijd verschillen tussen mensen blijven, rnaar construc ties die erop gericht zijn de ene groep zich te doen handhaven ten koste van de andere zijn schadelijk. Apart heid vernedert de niet-blanke mede mens. Daarom het systeem onhoud baar in strijd m<>t Gods bedoeling. Rotterdam A. Hoeksema Op bezoek bij De Gaulle wel wij nog op de voltooiing wach ten". Deze tekst werd later ingetrok ken. De generaal had toen zijn goede wensen gericht tot de „Bondsrepu bliek, in afwachting van de dag dat Duitsland eens op vreedzame wijze herenigd zal zijn. Bah...alweeb dieb vebstobte neus... Maarverkoudheid is meerdan'n neusverstopping alleen.Verdriifuwhele verkoudheid met Coldrex Bij een verstopte neus komen koorts, snelt het herstel en geeft extra weer- hoofdpijn en rillen. U voelt u ziek. stand door vitamine C. Neem uw Bestrijd niet één van de symptomen, verkoudheid serieus. Bestrijd hoofd maar de hele verkoudheid. Neem pijn,neusverstoppingen koortstege- Coldrex! Het tweelaags Coldrex lijk met Coldrex. tablet heft niet alléén de neusver stopping op, maar het verdrijft ook hoofdpijn en koorts. Coldrex ver- (Van onze correspondent) BONN In West-Duitsland is een boek verschenen, dat meer licht werpt op de geheime be trekkingen tussen de Reichswehr en het Rode Leger in de twintiger jaren, toen aan de Duitsers inge volge van het Verdrag van Ver sailles grote beperkingen op het gebied van de bewapening waren opgelegd. Het boek onthult, dat de Duitsers proeven met nieuwe wa pens in afgelegen delen van de Sowjetunie namen om zich in het geheim aan de bepalingen van het Verdrag te kunnen onttrekken. Documenten Het boek is gebaseerd op documen ten van generaal Ernst Köstring, jaren lang Duits militair attaché in Moskou. Hij werd in Rusland geboren. Zijn ouders hadden daar een landgoed. Köstring had de eigenschappen van de Russische landheer en de typisch Prui sische cavallerie officier in zich vere nigd. In de Eerste Wereldoorlog dien- Weer Starfighter neergestort in W est-Duitsland BONN Gisteren is opnieuw een Starfighter F 104 G van de Westduitse luchtmacht neergestort. De piloot kon zich met een valscherm in veiligheid brengen. Sinds begin vorig jaar heeft de West duitse luchtmacht achtentwintig Star- fighters verloren. Zestien piloten kwa men daarbij om het leven. De defen sie-commissie van de Bondsdag zet morgen haar onderzoek naar de oorza ken van de talrijke Starfighter-onge- lukken voort. Balafrej, speciaal afgezant van ko ning Hassan van Marokko, is maandag te Londen gearriveerd. Hij zal daar het Marokkaanse standpunt uiteenzet ten inzake de kwestie Ben Barka. Bondskanselier Erhard van West-Duitsland is gisteren in Parijs besprekingen begonnen met president De Gaulle. De Franse president (rechts) stond bij de ingang van het Elysée om zijn'gast te verwelkomen. PARIJS Bondskanselier Er- hard heeft gisteren aangedrongen op een Duits-Frans initiatief in zake Europa, dat „tot zichzelf moet worden gebracht". De Duitse openbare mening ver wacht van elke Frans-Duitse ontmoe ting, dat men een stap verder komt. De huidige situatie is onbevredigend, ook al zijn bepaalde moeilijkheden overwonnen. Het gevaar dreigt, aldus Erhard, dat de Europese volken in ge zapigheid verstikken, als geen nieuwe wegen worden gewezen. De Gaulle bood Erhard een maaltijd aan ter gelegenheid van diens bezoek aan Frankrijk in het kader van het Frans-Duitse verdrag van samenwer king. De generaal zei, dat samenwer king niet alleen op economisch, maai ook op politiek gebied noodzakelijk is. Men dient zich aan de „Europese reali teiten" te houden. Deze realiteiten zjjn volgens De Gaulle van uiteenlopend karakter. Bij de samenwerking dient men zich ook te hoeden voor mythen zonder positie ve inhoud. In de aanvankelijk ter be schikking gestelde tekst hief De Gaul le zijn glas „ter ere van de leden van de regering van geheel Duitsland, hoe- door Gisteravond om zeven uur was het Lange Voorhout in feestverlichting. IJle sliertjes Witte lampjes met hier en daar een oranje peertje van linde tot linde gespannen en de bekende oranje bollen, die van Koninginnedag tot en met Bevrijdingsdag anders de voor de Ridderzaal, waar des middags bet jonge paar een feest wordt aan geboden, schijnen nog steeds niet alle maal de deur uit te zijn. Dus blijft het nog even de grote vraag: Wie wel en wie niet? Koninklijke bruiloft was gisteravond Wat een bijzonder verstandige en praktische oplossing was. Ambassadeur en mevrouw Cunning ham wonen in Scheveningen en zi.in druk bezig het Nederlandse leven te verkennen. Wat heel moeilijk is, aldus mevrouw Cunningham, omdat ze geen de Vijverberg in vroegtijdige vrucht de eerste ambassadeur van Nieuw- „Stelt u zich voor", zei ze met een verschrikt gezicht. „Ik moest in The en druipen boven het schelpenpad van dunne draden. Misschien als er straks een deinende massa zich onder de kale bomen voort beweegt, dat dan het geheel wat allure krijgt. Bij het proefbranden boven de vrijwel verlaten laan was het een wat zielig gedoe, temeer cm- dat de vlaggemasten al geplaatst zi.in. Kale witte staken nog zonder dun doek. Aan de kant van de Kneuterdijk is het schelpenpad aangegeven door twee vlaggemasten, die niet rechtop, Beetje feest langs oorhout Times lezen, dat er hier in Nederland een ernstige griepepidemie heerst." Wat mij overigens een prettige ma nier lijkt om van zo iets onprettigs op de hoogte gesteld te worden. Dacht wel, hoe is het nou mogelijk dat zo'n berichtje uit al die duizenden nieuwtjes over ons land door een zo bezadigde krant ter publicatie wordt uitgepikt. Daar kan de A.N.V.V. weer idem zoveel kaasmeisjes tegen aan gooien om de bacillenvrees te ver jagen. maar schuin naar voren staan. En waarom er een rijtje masten langs het majestueuze gebouw van een verze keringsmaatschappij staat is ook een raadsel. Te meer daar er vlak naast een akelige schutting is, die de restauratie van het hoekpand verbergt. De Amro- bank is er met een enorme vaart in tussen bezig van Parijs-zwart Hol lands-roomkleur te worden. Mijn huis- vrouwelijk oog zegt me, dat het net zal lukken de gevel onbesteigerd te krijgen voor de 17de februari. Dan immers hebben wij onze eigen koninklijke bruiloft, het grote onder trouwfeest. Vele Hagenaars zitten in de zenuwen, want de uitnodigingen Zeeland in Den Haag. Geen wonder want het was in hotel Des Indes dus aan de proefverlichtingallee en mei het uitzicht op de grijze gevel van het paleis (van Koningin Emma, zoals de Hagneaars nog zeggen) waarop flood light een glans wierp. Het was de nationale dag van Nieuw-Zeeland en de vlag hing uit (weer met een punt via een touwtje vastgebonden) van de bescheiden am bassade aan de Anna Paulownastraat Bescheiden, want jarenlang was hier bet immigratiebureau van Nieuw- Zeeland en een nieuw naambord was voldoende om de nieuwe status te be vestigen. Gelukkig leken me de zeer talrijke Nederlandse receptiegangers allemaal zo gezond als een vis. Opgewekt doch waardig, zoals dat hoort, vierden ze de grote dag van Nieuw-Zeeland mee. Wat ook best mocht, want was net niet Abel Tasman die in 1642 het eiland der Maori's ontdekte? Hij noemde het toen Staateneiland, wat door de aardrijkskundigen van die dagen (verschillen van mening zijn er altijd geweest) gauw werd veranderd in Nova Zeelandia. Vijfentwintig jaar later ging Cook het nieuwe land ver der onderzoeken, maar de naam is altijd Nieuw-Zeeland gebleven. En hoeveel Nederlandse Zeeuwen zouden Organiseerde zelf complot dat mislukte TOKIO Als men de beken tenis" mag geloven, die gisteren in het Japanse blad Asahi Sjim- boen is gepubliceerd, leeft D. N. Aidit, de voorzitter van de Indo nesische communistische party, nog. Aidit „bekent" het mislukte september-complot zelf te heb ben georganiseerd. Als Indonesië zeer nauwe betrekkin gen zou hebben gehandhaafd met com munistisch China en als dat land vol doende steun zou hebben gegeven, zou de staatsgreep volgens de bekentenis niet zijn mislukt. Volgens Aidit is de poging töt een staatsgreep voortijdig gedaan. De oorspronkelijke plannen voorzagen in een greep naar de macht in 1970. Omdat het leger lucht van het complot had gekregen, was men to vervroegde actie overgegaan. Aidit was kort voor de 30ste septem ber in Djakarta teruggekeerd uit Pe king, waar hij op terugreis uit Algerije met de Chinese leiders besprekingen had gevoerd. Ofschoon dit nimmer offi cieel werd bevestigd was men er h Djakarta van overtuigd, dat Aidit in november bij Solo op Midden-Java werd aangehouden en omgebracht. De ALGIERS De moeder oud-president Ben Bella van Algerije heeft verklaard, dat haar zoon het goed maakt. Ben Bella werd in juni door kolonel Boumedienne afgezet. Sindsdien deden geruchten de ronde dat hij vermoord was. Mevrouw Ben Bella is bij haar zoon geweest. Hij mag naar de radio luisteren en tv-kijken. Initiatief mogelijkheid is dan ook niet uitgeslo ten, dat de „bekentenis" van Aidit werd opgesteld in de periode tussen 30 september en zijn nooit bevestigde te rechtstelling. Intussen heeft de militaire gouver neur van Djakarta tijdelijk alle de- monstraties verboden met het oog opl de negatieve symptomen van een stre- ven, de eenheid te verstoren. In het verleden hebben de tegenstanders van het communisme zich niet aan een der gelijk verbod gestoord. Weer aardbeving in Griekenland ATHENE Karpenision in Mid den-Griekenland is gisteren opnieuw geteisterd door een aandbeving. De duizenden mensen in deze plaats, die zaterdag door vorige aardschokken dakloos waren geworden, raakten in paniek. Er vielen gelukkig geen slacht- .offers te betreuren. De ramp van za terdag eiste één mensenleven, twin tig mensen werden gewond terwijl duizenden dakloos werden. Het hele gebied om Karpension is tot ramp gebied verklaard. Ook in Japan en Pakistan hebben zich krachtige aardschokken voorge daan. Bahalwapoer en Matsjoesjiro voelden de schok het krachtigst. Er vielen geen doden, noch werd grote materiële schade aangericht. Griekse regering mobiliseert onderwijzers ATHENE De Griekse regering heeft gisteren de mobilisatie van de 8.500 sta kende onderwijzers gelast. Hun bond heeft meegedeeld dat het bevel zal wor den opgevolgd. Dit in afwijking van het eerder bekendgemaakte voornemen te blijven staken. Vorige week zaterdag begonnen de onderwijzers een staking voor onbepaal de tijd om kracht bij te zetten aan hun looneisen. 350.000 kinderen konden daar door niet naar school. KOUDUM Te Koudum is giste ren de schuur van de boerderij van de heer R. Venema, afgebrand. Twee koei en kwamen in de vlammen om. Ver der gingen o.m. landbouwwerktuigen en het hooi verloren. De schade wordt geschat op 150.000. De oorzaak nog onbekend. fle hij in de staf van generaal Von Seeikt, de oprichter van de Reichs wehr. Volgens Köstring voelde Von Seekt zioh niet op zijn gemak met de gehei me „overeenkomst" tussen de Reichs wehr en het Rode Leger, maar hij gaf er zijn zegen aan, omdat hij zich reali seerde, dat die de enige mogelijkheid aan de Duitsers bood met verboden wapens, vliegtuigen, tanks en gifgas proeven te nemen. En voor Köstring betekende de Duits-Russische entente, hoewel gekenmerkt door enige reserve bij beide partijen, het begin van een politiek, die voor altijd de mogelijk heid van een oorlog met Rusland zou uitsluiten. Burgers Teneinde geheimhouding te verzeke ren, werden de Duitsers, die in Rus land dienst moesten doen, tijdelijk uit de dienst van de Reichswehr ontsla gen. De piloten droegen burgerkleren en sommige miliairen van de tankdivi sie hadden zelfs uniformen van het Rode Leger aan. Het Duitse hoofd kwartier voor deze operatie was geves tigd in Moskou in een villa naast het Britse consulaat-generaal. De bevel hebber stond bekend onder de naam „de professor". Hij heette Ritter von Niedermeyer en werd later generaal. Köstring mocht de villa alleen maar bezoeken als het doniker was, maar vertelt dat de Poolse attaché, die hem op een avond na een officieel diner een lift gaf, had opgemerkt: „Ik zou wel een slecht militair attaché zijn, als ik niet wist wat zich daar in die villa afspeelt". Oefenen De Russen stelden drie gebieden ter beschikking van de Duitsers, een voor vliegraining, een tweede voor oefenin gen met tanks en het andere voor proe gen met gifgas. De kisten voor de Republiek Weimar bedroegen tussen de zeven en tien miljoen mark per- jaar. Elk jaar werden twintig tran sportvliegtuigen voor militaire doelein den omgebouwd. Er werden in die pe riode 300 piloten opgeleid. Later zou den zij de kern van Hitler's Luftwaf fe gaan vormen. Er werden bombar dementen op oefendoelen uitgevoerd en de eerste parachutisten kregen hun training eveneens in Rusland. Het boek vermeldt hie de Russen dorpen in het Duitse oefengebied ontruimden, zodat er daar van gas ge bruik gemaakt zou kunnen worden. Toen een Duitse kolonel eens protes teerde, dat er in het gebied nog altijd enkele Russische burgers rondliepen, 'had een Russisch officier geantwoord: „Die verdwijnen wel zodra ze het gas ruiken." Verbitterd Köstring schrijft, dat de chef van de Russische generale staf, maarschalk Je- gorow, die bij een stalinistische zuive ring in 1937 werd omgebracht, hem had verteld, dat de Russische regering bereid was een verdrag met Duitsland te sluiten. De Duitse diplomaat was zeer verbit terd over de verandering in politiek nadat Hitier aan de macht gekomen was en de Duitse aanval op de Sowjet Unie in 1941. Bij die gelegenheid ver klaarde hij, dat de Russische beer net uit zijn winterslaap was ontwaakt en nog wat versuft was, maar na de eerste slagen zou hij wel op zijn achterste poten gaan staan en terug slaan. „Vergeet niet, dat de Russische winter koud is", voegde hij er toen aan toe. Ministerraad van WEU te Londen op 15 en 16 maart LONDEN De ministerraad van de WEU (Westeuropese unie) komt op 15 en 16 maart te Londen bijeen. Zij zullen spreken over economische zaken. Op 4 november werd op de Haagse conferentie slechts over politie ke kwesties gesproken. Bij wijze van uitzondering werden economische pro blemen niet op de agenda geplaatst vanwege de toen nog heersende EEG-crisis. Ook vertegenwoordigers van de Europese commissie van de EEG zullen aan het overleg deelne men. gONDSKANSELlER ERHARD heeft de moed gehad, president De Gaulle te vertellen dat een Frans-Duits initiatief inzake Euro pa nodig is om dit werelddeel weer tot zichzelf te brengen. De Franse president bad op de van hem bekende wijze gezegd, dat de Europese politieke samenwerking pas doeltreffend in werking kan treden, als men zich aan ,,dc Euro pese realiteiten" houdt. Met dit laatste doelde de generaal op de politieke samenwerking in Europa, een kwestie, welke hij spoedig aan de orde zal stellen. Hij zal dat wellicht doen door het oude plan-Fouchet voor de dag te halen, af te stoffen en wat bij te werken. Daarmee is echter niemand ge diend. En kanselier Erhard moet op deze en andere zaken gedoeld hebben, toen hij zei dat de Euro pese volken zullen verstikken in ge zapigheid, als hun geen nieuwe we gen worden gewezen. Het is goed, dat hij het gezegd heeft, ook al zal De Gaulle toch zijn eigen weg gaan. Dat zal reeds dui delijk worden als de generaal bin nenkort weer een van zijn bekende „persconferenties" houdt. Mogelijk zal hij daar de relatie van Engeland met de EEG ter sprake brengen en dat land een nieuwe kans bieden. Dan wordt het pro bleem van de politieke samenwer king weer bijzonder actueel. Het zal er echter niet eenvoudiger door worden. In déze tijd naar Londen gaaneen verkwikkend en opwekkend inter mezzo. Het seizoen is op zijn hoogtepuntconcerten, schouwburgen tentoonstellingen. Restaurants en nightclubs. Vind nti specifieke sfeer in die spectaculaire stad. Ga per dagboot en u hebt een dag méér vakantie. Reist u liever terwijl u slaapt? Neem dan de nachtboot Tot 1 april kunt u nog profiteren van onderstaande goedkope reizen: Per d8gboot 4 dagen, Ir cl. logies en ontbijt voor f 122.- Per nachtboot weekend reizen ine. logies en ontbijt reeds vanaf f 99.. Vraag uw reisbureau het Zeeland-vakantiereizenboekje 1966. Hoek vap Holland - Harwich

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1966 | | pagina 5