Grondslag VU verraadt zekere tweeslachtigheid Paul Biegel wint prijs voor beste kinderboek Een woord voor vandaag Afscheidscollege prof. dr. H. Dooyeweerd: Adj. Van Oosterom overleden Puzzelhoek Duitse kerk wijst eisen Vlucliteliiigenbonden af Studieverkorting brengt kostenstijging aan Uw probleem is het onze, MAANDAG 18 OKTOBER 1965 Paulus herinnert de gelovigen van Efeze er aan dat zij geen deel hadden aan het verhond tussen God en Israël en dat zij daarom ook geen deel hadden aan de beloften. Maar, zegt hij dan, thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. In deze woorden zit een herinnering aan het verbond dat God met Abraham sloot. De vatriarch moest in Genesis 15 ook een offer brengen. Dat offer neemt God aan. En in de woorden van Paulus zit ook een herinnering aan de Grote Verzoendag, waarop de hogepriester het bloed sprenkelt op de ark van God in het heilige der heilige van de tabernakel. Het bloed is steeds weer in het Oude Testament het leven. De ziel die zondigt zal sterven had God gewaarschuwd. Maar Zijn genade is dat Hij een offer geeft in wiens dood de mens door God aanvaard werd tot nieuw leven. Als Christus als het grote Offerlam onze plaats inneemt dan doet hij dat niet alleen voor Israël. Als Lam sterft Hij ook voor ons. Als Hoge priester draagt Hij Zijn bloed, Zijn vergoten leven ook voor ons, in het hemelse Heilige der heilige tot God zelf. Door geloof mogen wij in Christus zijn. Ah Hij voor God treedt, treden ook wij voor God in Hem. Het bloed van het ram was het bloed van Israël, maar het bloed van Christus was het bloed tevens van de heidenen. Zo bracht Christus ons dichtbij God opdat wij ook het nieuwe leven zouden mogen ontvangen. We lezen vandaag: Lucas 215-19. G. Nieuwenhuijsen - dierenbescherming overleden DEN HAAG In de nacht van za terdag op zondag is in Den Haag op 72-jarige leeftijd overleden de heer G. Nieuwenhuijsen, oud-directeur van de Nederlandse Vereniging tot bescher ming van Dieren. De heer Nieuwen huijsen heeft deze vereniging ruim 35 jaar als directeur gediend. In mei van het vorige jaar nam hij als zodanig afscheid van de vereniging. Sinds die tyd heeft hij zich ook nog zeer actief met de dierenbescherming bezig gehouden. De heer Nieuwen huijsen heeft zich in het land grote bekendheid verworven door zijn tal loos vele lezingen waarop hij de zaak van de dierenbescherming bepleitte. Ook het werk van „Kerk en dieren bescherming" nam bij hem een voor aanstaande plaats in. Portret en bundel geschenken van comité AMSTERDAM In zijn af- I scheidscollege zaterdagmiddag in het met zeer vele oud-leerlingen ien ook studenten gevulde Woest- I duincentrum heeft de scheidende j hoogleraar aan de Vrije Universi teit in de rechtsfilosofie, de ency- ,.we««aai aa.. uc vu, ei I clopedie der rechtswetenschap en k"°PingsPunt zou zijn tussen weten- prof_ dr. Mich Fr. J. Marlet, hoogle- het oud-vaderlands recht, prof. dr. „P.en «ar uit Innsbruck. Prof. Van Riessen -- - - Het motief der woordopenbaring, zei in de geest van Dooyeweerd te ke bundel met bijdragen van een der tigtal geleerden uit binnen- en buiten land, getiteld „Philisophy and Christia nity" en een door Willen Dooyewaard geschilderd protret van de hoogle raar. (Van een onzer medewerkers) NIJMEGEN In de ouderdom van 89 Jaar is overleden de gepensioneerde ajudant-onderofficier-vaandeldrager- A. T. van Oosterom, die tal van jaren ln de christelijke militaire aktie een vooraanstaande plaats heeft ingeno men. De heer Van Oosterom die in 1876 te Schoonhoven werd geboren, trad in 1905 in het hoofdbestuur van de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging, waarvan hij tot 1927 deel heeft uitge maakt, de laatste veertien jaar als voor zitter. Bij zijn aftreden werd hij be noemd tot erevoorzitter. In 1917 werd hij lid van de staatscommissie-ïdenburg tot onderzoek naar de herziening van de salarissen der onderofficieren en in 1918 van de commissie-Von Schmidt, die aan de regering verslag moest uitbrengen om trent de pr.-itie der onderofficieren. In 1918 nam hij met wijlen de Rotterdamse predikant ds. J. C. H. Scholten het initia tief tot oprichting van de Bond van Rege ringsgetrouwen. HI1 was een van de drie mannen, die het initiatief n-men tot de grootse hni- diging van H.M. de Koningin op het Malieveld te Den Haag in de woelige novemberdagen van 1918. De overledene was lid van de commis- ■ie voor georganiseerd overleg en drager van de zilveren eremcdalje van de Oranje Nassau Orde met de gekruiste zwaar- Kruiswoord-puzzel Horizontaal: 1. iedere, 5. onderaardse ruimte, 9. voorzetsel, 10. meertje, 11. eer, 12. Nederl. dichter, 14. grassoort, 15. plaats in Gelderland, 19. gezamenlijk ver teer, 21. gistmiddel. 22. kweker, 23. eetge rei. 26. het verschuldigde geld neertellen. 29 zoon van Juda, 31. klank, 33. gevange nis, 34. huisdier, 35. ontkenning, 36. te ken, 37. bedehuis. Vertikaal: 1. schermbloemige plant. 2. Jongen-naam, 3. gebogen, 4. slingerplant in Azië, 6. zuiver, 7. vreemde munt, 8 niet goed doorbakken, 13. plaats in Lim burg, 14. liniaal (ZN). 16. bijwoord. 17. houten klepper, 18. boom, 20. vreemde munt. 24. aardappel. 25. de fijnste veren. 26. plaats tn Z. Italië, 27. interval van negen tonen, 28. kettingraadje in een uur werk, 30. bljb. figuur, 32. aardsoort. Onlo««lnK vorlffp pn»7<"' Horiiontaal: 1. Demer - Anna. 2. Uden .el - all. 3. iets - gs - ram. 4 slede - ea - R.K. 5. ter -Ilm - adé6.enkel - ober. 7. roemer - ink. 8. ree - oester. 9. kip -sn - Oslo. Vertikaal: 1. dulster-R.K. 2. edelen-oel 3. meter-keep. 4. Ens-die-mos. 5. re- gei-Leen. 8. alsem-o.r.-s.o. 7. nar-aa-bit* 8. Naarden-el. 9. Almkerk-r.o. KB (Van onze kerkredactie) HANNOVER De Duitse Evan gelische Kerk waarschuwt het Duitse volk dat het helemaal niet waar is dat alleen een teruggave van de vroegere Oostduitse gebie den aan Duitsland het „onrecht Duitsland aangedaan" kan herstel len. In een zojuist aangenomen memorandum spreekt de Duitse protestantse kerk zich uit over de Duitse politiek ten aanzien van de gebieden die nu bij Polen worde* gerekend en over de in 1945 ge» trokken Oder-Neisse grens. Dit memorandum van 44 pagina's werd opgesteld door de Raad van d( Evangelische kerk voor openbare ver antwoordelijkheden en door de Raad (het breed moderamen van de synode) van de Evangelische Kerk van Duits land officieel aangenomen. Het stuk Is vooral een bezinning op de positie van de ylijchtelingen uit de nu Poolse, ge bieden. Deze hebben herhaaldelijk de eis gesteld dat deze gebieden terugge geven moeten worden aan Duitsland als Oost- en West-Duitsland verenigd worden. Het memorandum wil zowel de be ginselen van het recht als het bijbelse gebod van verzoening verdisconteren. Gezegd wordt dat het in strijd met de beginselen van het volkerenrecht is "lat de bevolking van hele gebieden gedeporteerd wordt. Tevens wordt op gemerkt dat de heerschaopij van Po len over de vroegere Duitse gebieden nog altijd niet legitiem is vastge legd. Waarschuwing Het memorandum waarschuwt dan echter nadrukkelijk tegen de gedachte dat „slechts een herstel van de vroege re situatie de rechtsschendingen zou herstellen. ,.De manier w-top het Duitse volk in de Tweede Wereldoor log Polen heeft behandeld legt het gro te verplichtingen op om „ln de toe- 'omst het levensrecht van het Poolse volk te respecteren en het de ruimte te laten die het voor zijn ontwikkeling nodig heeft." De Duitse kerk komt tot de conclu sie dat een Duitse regering daarom moet aarzelen om met rechtsaanspra ken te komen en te eisen dat de gebie den worden teruggegeven. De rechts aanspraken van Duitsland en Polen heffen elkaar op en in deze situati' het vasthouden aan tegenstrijdige rechtsaanspraken onvn.mh'b^ar, een gevaar voor de vrede tussen de volkeren. Kritiek Het is duidelijk dat de vluchtelin- Tenbonden deze uitspraak van de kerk niet in dank aanvaarden. Vrijdag werd het stuk gepubliceerd en reeds zaterdag kwam de Federatie van Vluchtelingen met scherpe kritiek. De publicatie wordt „misbruik van het ge zag genoemd en zou een voorbeeld zijn van het dilettantisme van bepaal de Duitse politieke kringen: „He* houdt helemaal geen rekening met he' fundamentele doel van de grondwet heersing in Midden- en Oost-Euro- pa." Reeds eerder hadden deze bonden kritiek geuit op de Rooms-Katholieke Kerk. Vooral de uitspraak van Poolse rooms-katholieken, dat de Oder-Neis se grens erkend moet worden, heeft in bepaalde Duitse kringen onrust ge zaaid. Toen bovendien het gerucht ging dat de paus een bezoek aan Polen wilde brengen, vreesde men dat de Rooms Katholieke Kerk daardoor officieel de Poolse aanspraken zou erkennen. In de voormalige Duitse gebieden van het huidige Polen wonen hoege naamd geen Duitsers meer. Zij zijn naar het westen gevlucht of verdreven en hun plaats is ingenomen door Po len, die echter op hun beurt verdreven werden uit de Poolse gebieden die nu tot Rusland gerekend worden. H. Dooyeweerd, gesteld dat de al gemene grondslag van het weten schappelijk onderwijs aan de V.U., zoals neergelegd in art. 2 van de statuten, een zekere tweeslachtig heid verraadt die met het karakter van de universiteit moeilijk te rijmen valt. Enerzijds wordt geen nadere om schrijving van de gereformeerde begin selen, waarmee de grondslag wordt aangeduid, gegeven, anderzijds wor den voor het onderwijs in de theologi sche faculteit deze beginselen vereen zelvigd met de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld door de Dordtse synode van 1619 der Gereformeerde Kerken. De formulering, aldus prof. Dooyeweerd, draagt het stempel van de moeilijkheden bij de stichting van de VU. Wilde dr. Kuyper een vrije christelijke universiteit op bijbels-re formatorische grondslag, dit ideaal bleek niet aanvaardbaar voor de zgn. etisch-irenische richting. Daar in onze tijd de geestelijke situatie wezenlijk een andere ge worden is, is het de vraag of de grondslagomschrijving van de VU thans nog bevredigen kan. Een speciale commissie heeft dit vraagstuk in onderzoek, aldus prof. Dooyeweerd, die, nu 71 jaar, 39 jaar geleden het hoogleraars ambt aanvaardde. De wijsbegeerte der wetsidee heeft, aldus prof. Dooyeweerd, de reformato rische lijn gevolgd en voor heel de wetenschap, dus ook voor de niet-theo- I logische faculteiten, de betekenis der woordopenbaring centraal gesteld. Kuyper heeft zich, aldus de scheiden de hoogleraar, nooit geheel los kunnen maken van de scholastische traditie met haar onderscheiding van de profa ne wetenschappen, maar hij zocht wel naar een algemene wijsgerige weten schapsleer, die het noodzakelijke aan- dat aan de wijsbegeerte der wetsidee ten grondslag ligt, laat zich niet bin den aan een kerkformatie, maar is van een volstrekt oecumenisch karakter, omdat het de bindende kracht is voor een heilige, algemene, christelijke kerk aller tijden. Dat zeer velen in de ban zijn geko men van Dooyeweerds filosofie bleek zaterdag wel uit de vele reacties, ook uit het buitenland. De rector-magnifi- cus van de VU, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, bracht hulde aan zijn oude leermeester en roemde zijn eer lijkheid in de wetenschapsbeoefening en zijn volstrekte toewijding aan de verhouding wetenschapgeloof. Elke student van de VU is in meerdere of mindere mate „aangeraakt" door Dooyeweerds denken. Prof. De Gaay Fortman overhandig de hem, namens een daartoe in het leven geroepen comité, een omvangrij- spreken, wanneer hij stelde dat de Wijsbegeerte der Wetsidee openstaat voor kritiek, die heel goed door Dooye weerds volgelingen uitgevoerd kon worden. Hij noemde de schriftmatige wijsbegeerte, die prof. Dooyeweerd als een instrument van het komende rijk Gods. Prof. Marlet, een van de rooms-ka- tholieke bewonderaars van Dooye weerds wijsbegeerte, zei dat juist nu de door Dooyeweerd ontwikkelde leer tot volle wasdom is gekomen, doordat de Wijsbegeerte der Wetsidee de moge- lijkheid schept voor een dialoog en een openheid waarmee alle kerken i thans te maken hebben. Nadat de heer G. R. Rutgers namens j de studenten het woord gevoerd hadj en prof. Dooyeweerd een kort dank woord had uitgesproken, volgde een zeer druk bezochte receptie. Prof. Van der Hoeven constateert: (Van onze onrlorwijsredactle) AMSTERDAM - „De gedachte dat studieverkorting per se be zuiniging meebrengt, is een ern stige misvatting. Studieverkorting zal hoofdzakelijk moeten worden gevonden in beter en meer effi cient onderwijzen en studeren, d.w.z. meer en intensiever contact tussen docenten en studenten. HET KIND EN DE DIERENWERELD (Van een onzer verslaggeefster») AMSTERDAM De jury van de Kinderboekenweek, bestaande uit Harriet Laurey, Marijke van Raephorst, mejuffrouw C. J. H. van Reenen, Theo Vesseur, mejuf frouw J. R. Wolff, had dit jaar geen moeite met het toekennen van de prijs (f 1000) voor het beste kinderboek van 1955. De auteur Paul Biegel te Amsterdam was de gelukkige met zijn boek „Het Sleutelkruid" (Uitgave Holland). Het was de elfde maal dat de jury, ingesteld door de Commissie C.P.N.B., een kinderboek van het jaar heeft gekozen. r Nederland zeldza- Zljn hart klopt steeds zwakker, en tenzij de wonderdokter tijdig het genezende sleutelkruid brengt, zal hij spoedig ster ven. Het hart van de koning moet een maal per dag fl.r.k kloppen. Hiertoe ko men allerlei dieren uit zijn rijk hem een verhaal vertellen, gestuurd door de won derdokter. Zijn leven wordt op tijd ge red, maar eer het zover is. is de koning Premier Jonckheer eredoctoraat VU Uitknippen en op briefkaart plakken a.u b. IK WERK MEE aan de verdere groei van de krant. Uw nieuwe abonnee heet t Naam t Adres t Woonplaats t betaling per WEEK/MAAND/KWART AAI Deze nieuwe abonnee werd opgegeven door uw abonnee Naam Adres. Woonplaats. Ik ontvang als geschenk 0 HYACINTHENBOl MET HOU „DE DOKTER ZEGT" II DER „DE DOKTER ZEGT" I 0 TIP PARADE TWEE (elk deel is een (ander) geheel) streep door wat u niet wenst. SCHIPHOL Woensdag 20 oktober al- premier E. Jockheer van de Ne- lerlandse Antillen aan de Vrije Uni- .ersiteit te Amsterdam het eredocto- waar het om heren.elng van Duitsland aat de rechlswetenschap ontvan- gaat en versterkt de atheïstische over- gen Dil vertelde de minister-prest- dent gistermorgen toen hij in alle vroegte met een lijntoestel van de K.L.M op Schiphol arriveerde. Voorts zal de premier tijdens zijn verblijf van ongeveer vier weken in ons land besprekingen voeren met de vice-pre- mier, mr B. W. Biesheuvel, de gevol machtigde minister, W. F. M. Lampe. en enkele andere collega's. Van 2 tot 6 november brengt premier Jonckheer een bezoek aan Londen voor techni sche besprekingen. Kdamse jeugd bekroont zelf- schrijver (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ter gelegen heid van de Kinderboekenweek 1965, van woensdag 27 oktober tot en met zaterdag 6 november, zijn de voorrondes voor de traditioneel geworden leeswedstrijd op het ogenblik in volle gang. „Kinderen lezen voor uit hun lievelingsboe ken" heet de wedstrijd, die ge voerd wordt tussen 250 kinderen uit ongeveer zeventig Rotterdamse lavere scholen. Zij kiezen zelf hun boek dat ze voorlezen aan de jury. Op 29 oktober zal, na de finale, de beste voorlezer zijn prijs in ontvangst kunnen nemen. Die feestelijke gebeurtenis zal dan te gelijkertijd de opening van de Kin derboekenweek in Rotterdam zijn Dc aula van het Montessori-ly- cerm zal voor feestzaal funge ren. De Rotterdamse kinderen zullen als vanouds een auteur met zijn werk van 1964 bekronen. Veertien kinderjury's verga derden op de bibliotheken. Zij stuurden een afgevaardigde met hun keuzeboek naar de eindjury Ook die auteur wordt op 29 okto ber in het Montessori-lyceum be kend gemaakt en gehuldigd. Alle zieke kinderen in sanatoria en ziekenhuizen krijgen de prachti ge plaat van de chimpansee, het Kinderboekenweekgeschenk, en een nummer van het kinderblad „Kris Kras" aangeboden. De scho len maken werkstukken voor ten toonstellingen of maken etalages voor boekverkopers. Tenslotte zijn er veertien tentoonstellingen van kinderboeken ingericht in biblio theken. clubhuizen en leeshoeken waar kinderen kunnen kijken, bla deren en lezen. Deth zal na de uitreiking een poppenspel opvoeren getiteld: „Als achterkleinkinde ren overgrootouders worden". Guido van Deth z^l zijn visie geven op het Sleutel kruid. GESCHENK Het geschenk van de week is dit jaar geen boekje, maar een prachtige kleuren plaat met een zittende chimpansee. Dl kartonnen plaat wordt door de boekhan del aangeboden bij aankoop van ƒ5 of meer aan klnderboeki Alle openbare en bijzondere lagere scho len van Nederland zullen folders ontvan gen. De in deze folder vermelde titels werden samengesteld in nauw overleg tussen het Bureau Boek en Jeugd dei Centr. Ver. voor Openbare Bibliotheken. Prisma - Protestantse Stichting tot bevor dering van het bibliotheekwezen e lectuurvoorziening in Nederland Idil-Stichting, Informatie Dienst Inzake Lectuur. Er wordt in het blad niet gead verteerd. De folder is pedagogisch, esthe tisch en wereldbeschouwelijk aanvaard baar voor iedere schakering van ons volk. Er zijn alom in den lande aktiviteiten. Het thema van dit jaar is: Het kind en de dierenwereld. In Amsterdam komt een speurtocht voor kinderen in Artis. Paul Biegel zal een pasgeboren girafje een naam geven Dat bij deze ceremonie het woord „doop" gebruikt wordt, is wel licht voor menigeen aanstootgevend. De Amsterdamse lagere scholen gaan etalages samenstellen met prijzen voor de schoolbibliotheek. Rotterdam heeft ieeswedstrijden en schoolkinderen bekro nen zelf een auteur, Den Haag viert het feest met een toneelstuk van Jan Staal. De produktie en de belangstelling voor het (goede) kinderboek zijn in ons land stijgende. Tien procent van de hele pro duktie is jeugdlectuur. Vergeleken met Amerika, Engeland en Frankrijk staan wij in ons land op de vierde plaats, met 966 nieuwe titels tegenover bv. West-Duitsland 805, en Denemarken Daarvoor zijn ruimten en mensen nodig. Zelfs zonder de grote stij ging van het studentental zouden zodoende al belangrijke bouw kundige en personele voor zieningen worden gevergd." Dat zei de rectof magnificus van de Amsterdamse universiteit, prof. mr. J. van der Hoeven in zijn openingswoord van de 19-e Amsterdamse universiteits dag. Geen goedkoper universiteit dan een met onbepaalde, desnoods heel lange studieduur, zo zei prof. Van der Hoe ven, waarbij het contact docent-stu dent beperkt blijft tot collegezaal en examenkamer. Het bewuste streven naar studiebekorting en dus stüdiebe- moeijng, dat aan verscheidene al- pha-facultv.iten duidelijk blijkt, brengt daar naast studieverkorting voors hands een sterke stijging van de kos ten mee. Wat de beta-studie betreft, waar het verband iets anders ligt, is het allerminst zeker dat een rigou reus doorgevoerde studieverkorting tot merkbare besparingen zou lei den. De kern van de zaak is, dat de ach terstand van het wefctnseha'ppeliik on derwijs niet wordt ingehaald, onver schillig welke maatregelen men neemt en al zou men zich een veel bescheide ner einddoel stellen dan in universi'ai- re kringen verantwoord wordt geoor deeld. In het algemeen gesproken is het universitair apparaat thans overbe last, zo besloot prof. Van der Hoe Voelt Uzich moe? Futloos, dag ln dag uit? Laat Sanatogen U helpen. Neem het dagelijks en merk hoe Uw oude energie en levenslust terugkeert. SSanatogen Het versterkend middel voor jong en oud Ds. S. J. de Boer overleden LOPIK Slechts enkele weken voor hij met emeritaat zou gaan is overleden ds. S. J. de Boer, predikant der Geref. Kerk van Lopik. Ds. De Boer zou 23 oktober zeventig jaar zijn geworden en 1 november met emeri taat gaan. Achttien jaar was hij in Lopik predikant. Zijn eerste gemeente was Wijclel en Balk, waar hij in 1930 werd beves tigd. Sinds oktober 1947 stond hij Lopik. Dinsdag 19 oktober zal in Geref. Kerk van Lopik de rouwdienst worden gehouden om een uur, waarna Beroenin stiver k NED. HERV. KERK Beroepen ie Lopjk: T Lekkerkerker te Hagestein. GEREF. KERKEN Beroepen te Bïocmendaal (P. N. Kruys- wijk): D. J. Roos te Den Haag-O.; te Amsterdam (drie vacatures): J. H. Baas te Den Haag-W.. E. Pijlman te Wasse- naar-Z. en dr D. v. Swigchem te Kampen. Doctoraal ex. theologie: ds. H. J. Kouwenhoven te Vlaardingen. CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen te Thesinge: I. Tijmes te Doesburg. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Vineland (Ontario - Can.): A. Vergunst te Rotterdam-C. opgekikkerd door de verhalen der die ren, beurteling ontroerend, spannend en geestig. De kunst van het woord wordt ten volle beheerst in een fantasierijke en dichterlijke taal. Kinderen zullen het ver blinden en ouderen zullen geboeid wor den door een wijsgerig sprookjesachtig verhaal, de diepere inhoud, de verrassen de ontknoping en de symboliek. dat de auteur bedoelde: zij doe; iarbij denken aan de dierplastieken in haar tante, Etie van Rees. Kris Kras, A'dam), en „De smokkelaars van Buenaventura" van S. R. van Iterson (Leopolds, Den Haag). Van Paul Biegel verschenen eerder: De Gouden Gitaar het Grote Boek, De Kukelhaan, dit na jaar komt nog Het Lapjesbeest. Een boek met losse verhalen staat nog op stapel en een vertaling van de sprookjes van Grimm. Woensdagavond 27 oktober zal in het Aquarium van Artis in Amsterdam de prijs worden uitgereikt en de Kinderboe kenweek 1965 geopend worden. Het poppentheater .van Guido van Missionaris Jones vrij na 7 jaar gevangenschap HONG KONG Na zeven lange jaren is Ernest Stanley Jones weer vrij man. Deze mis sionaris afkomstig uit Engeland heeft namelijk zeven jaar in communistisch-Chinese gevan genissen doorgebracht. Jones werd in oktober 1958 beschuldigd van spionage en contrarevolutionaire activiteiten en gearresteerd. Gisteren stond hij opgewekt de pers te woord om van zijn ervaringen in de Chinese ge vangenissen te vertellen. Brieven die niet s(jn voorzien van naam en adres kunnen niet ln behandeling worden genomen. Geheimhoud ing Is verzekerd. Vra gen die niet onderling met elkaar ln verband staan moeten In af zonderlijke brieven worden ge steld. Per brief dient een galden aan postzegels te worden ingeslo ten. Vraag: Waarmede wordt op zee een schip gesleept, met een kabel van touw of van staaldraad? Antwoord: Als sleeptrossen worden veelal manilla-trossen gebruikt, ver vaardigd van manilla. Ook worden wel staaldraadkabels toegepast. Deze zijn dan gewonden om een hennep- ziel. Deze hennepkern geeft dan een zekere veerkracht aan de kabel, waar door deze beter bestand is tegen schokken. Om de schokken zo veel mogelijk op te vangen, wordt de kabel via zware veren met de sleepboot ver- bonden. Ook past men wel zeer lange kabels tussen sleep en sleepboot toe, zodat de kabels behoorlijk kunnen doorzwiepen. Vraag: Wat kan ik doen tegen knol voet in koolplanten? Antwoord: Knolvoet wordt veroor zaakt door een zwam, die in de grond achterblijft en later weer voor de be smetting zorgt. Voor de bestrijding is het nodig de planten voordat u ze plant in een oplossing van subli- I maat te dopen, van 1 op 1500, Daar sulbimaat zeer vergiftig is, moet u hiervoor tabletten gebruiken, name lijk 1 tablet op 1 liter water in een niet-metalen fust. Na het planten moet u bij iedere plant een kivart; liter van genoemde oplossing gieten. Het middel helpt tevens tegen maden van de koolvlieg. Vraag: Op een veiling heb ik een j Perzisch bidkleedje gekocht, ik kan l het onmogelijk op een tafel leggen! vanwege de sterke lucht die er aan 1 hangt. Ik heb het zelfs een paar da-, .'ti bu. *d p.-ndjvo it.ar het lieiptS Antwoord: De sterke lucht is niet normaal en zonder nadere bijzonder- heden kunnen wij n>et weten, wat de oorzaak kan zijn. Wij raden u echter aan om indien het weefsel niet al te teer is, of niet in slechte toestand verkeert, het eens te laten stomen bij een goed bedrijf. Is het een kostbaar 1 exemplaar, dan raden wij u aan, het probleem eens voor te leggen aan een deskundige, bijvoorbeeld een conser vator van een museum. Vraag: Als de riolering verstopt is j doordat de rioolbuis gebroken is en de instorting de afvoer belemmert, voor wiens rekening is dan de répara- Antwoord: De instorting wordt ver oorzaakt door de verouderde en ver vallen toestand van het gehuurde. De reparatie komt dus ten laste van de verhuurder. Verzoek van lezer:: Onlangs sprak i ik met de onderpastoor van de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Kortrijk, waar i Guido Gezelle een kwart eeuw onder- pastoor is geweest. De betrokken gees telijke toonde grote belangstelling I voor het werk van mejuffrouw H. S. 1 S. Kuyper over Guido Gezelle, en wil- de weten of dit boek nog in de han del is of in welke bibl-otheken, het i liefst in zijn omgeving, dit te.raadple gen is. Misschien kan een lezer hem 1 inlichten. Vraag: In de album studlosorum vond ik achter de namen der inge schreven studenten de volgende ach- I tervoegingen, die meest de plaats of Crovmcie vermelden, waar de studen- i :n vandaan kwamen: 1. „Eburonen- sis 2,,ejus dum famulus" 3 „Ultrajec- urn 4 Indo Batavus" 5 „Harien- sis Welke plaatsen of provincies wor den hiermee aangeduid? Antwoord: Bij de beantwoording van uw vraag moet u in aanmerking nemen dat vertaling van tegenwoor- dig Nederlands in het Latijn onduide lijkheden oplevert en terugvertaling nog meer, „Eburonensis' is iemand uit het land der Eburonen. Deze stam der Germanen woonde tussen Rijn en Maas en ook bewesten de Maas, Men kan dus wel zeggen dat de betrokke- ne een Limburger is. „ejus dum famu- j lus kan betekenen: Toen diens knecht, „Ultrajectum" betekent Utrecht. Indo-Batavus" Indo-Europe aan of inwoner van Nederlands-Indië, „Hagiensis" Hagenaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1965 | | pagina 2