Oosterschelde geen „giftige Alle sporen zijn doodgelopen Ontwerper voor een select publiek Naar oplossing v wordt gezocht Lees deS MtjBl en blijf bij! Statusverbetering in moderne muziek Vriendenkring presenteert AR-CH zich is ii c Minister Luns niet optimistisch meer zo ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1963 Rijkswaterstaat vol vertrouwen O in uitslag ondersoek I DEN HAAG „Wy zyn ervan zouden voordoen, die tol een rot-ieen gesprek naar aanleiding van de overtuigd'met betrekkelijk eenvou-tingsproces zouden kunnen leiden nog steeds voortkabbelende geruch- dige middelen, op goedkope wijze, in het toekomstige Zeeuwse Meer", tenstroom dat een afgesloten Ooster een oplossing te zullen vinden, in- Dit zegt ir. J. Volkers, hoofd van de schelde in een „groene giftige brij" dien zich inderdaad verschijnselen 1 Deltadienst van Rijkswaterstaat, in I zal veranderen. DE storm (in een glas water?) rondom de Oosterschelde stak op toen drs. A. Drinkwaard, bio loog aan het Rijksinstituut voor Vis- 1 serijonderzoek in Wemeldinge, in januari een lezing wilde houden, waarin een open Oosterschelde werd bepleit. Dit werd hem echter verbo den door het Ministerie van Land bouw en Visserij, omdat Den Haag vereenzelving met zijn conclusies vreesde. Drs. Drinkwaard stuurde zijn lezing echter rond als een per soonlijke brief, zodat toch een dis cussie ontstond. Hij zet in die brief uiteen dat. vol gens zijn berekeningen, het verhogen van de dijken langs de Oosterschelde tot op Deltahoogte veel goedkoper zou zijn dan het aanleggen van de dam. Hij zegt ook: „Wij hebben op het nip pertje een (natuur) monument ont dekt. Voert het Deltaplan uit. maar laat de meest unieke zeearm bestaan." Bovendien onderstreept drs. Drink waard in zijn lezing dat na de afslui ting de Oosterschelde, door de ver vuiling van het Rijnwater, een afval put zal worden, met een wisselende vermenging van zout en zoet water, waardoor de organismen zullen afster- Protest Zevibel, de Zeeuwse Vereniging voor Visserijbelangen, greep deze argumen ten aan om nog hardnekkiger te kunnen vechten voor het behoud van de schelp dierencultuur in een open Oosterschelde Nog onlangs, op de jaarvergadering dié in juli in Yerseke werd gehouden, zei voorzitter A. L. S. Lockefeer: „Wij doen dat met nog meer élan nu bekend is ge worden dat wij in deze strijd niet meei alleen staan in ons protest tegen de af sluiting van de Oosterschelde. Dit protest wordt gesteund door steeds meer biolo gen die verklaren dat afsluiting van deze zeearm kan betekenen dat er een soort modderpoel in het groot zou ontstaan, waarin zich tal van ziektekiemen bevin- Na het openbaar worden van de zor gen van drs. Drinkwaard, trokken enkele publikaties de aandacht, volgens welke de bioloog, dr. K. F. Vaas, directeur var de hoofdafdeling Deltaonderzoek Hydro- biologisch Instituut te Yerseke van dt Kon. Ncd. Academie voor Wetenschap pen, had verklaard dat een afgesloten Oosterschelde de „zinkput van Europa" zou worden. In februari en maart brach ten dagbladen en periodieken de, op het eerste gezicht, nogal zorgwekkende clusies van de heer Vaas. Zwavelwaterstof Hij zou van mening zijn dat de flora en fauna in de Oosterschelde na de af sluiting ten dode zijn opgeschreven. Ten einde een zoetwaterspaarbekken te v krijgen een van de doeleinden van Deltaplan zal het water van Rijn Maas worden gebruikt om het Zeeuwse Meer te verzoeten. In het gunstigste ge val zal echter een zoetwaterlaag van on geveer vijftien meter ontstaan, met daar onder zout water. Dit zoute water, in d« veelvuldig voorkomende veertig meter diepe kommen zal echter nooit worden verdreven: het zoete water heeft kleiner soortelijk gewicht en blijft bo- Er is dus geen doorstroming van zuurstofrijk water van boven naar be neden meer. met als gevolg dat in heel de Oosterschelde van achttien tot veertig meter diep een zuurstofarm milieu ontstaat. Resten van afgestor ven planten en dieren komen dan in een gebied terecht waar bacteriën, die tegen een zuurstofarm milieu bestand zijn, deze rottingsprodukten omzetten in zwavelwaterstof „Dood water" By storm of harde wind zal het Zeeuw- te Meer een „dood water" worden; wetenschappelijke termen uitgedrukt: het biologisch reinigend vermogen het water is nagenoeg verdwenen. Via Rijn en Maas komen bovendien afval (Van een onzer redacteuren) produkten van Duitse en Franse fabrie- n de afgesloten zeearm terecht, met als gevolg een nog verder om zich heen grijpende vergiftiging. Het Zeeuwse Meer kan in dat geval als zoetwater spaarbekken, en voor de recreatie dus wel worden afgeschreven. Aldus vol gens de publikaties, de prognose van dr. Vaas, die zich hiervan later echter dis tantieerde door te verklaren dat zijn mening tendentieus was weergegeven. Naar aanleiding van een artikel in 1 Algemeen Handelsblad met als kop „Deskundigen menen afsluiting Ooster schelde ongewenst, onnodig en gevaar lijk", werden daarna het was in juni vragen gtesteld in de Eerste Kamer. De minister van verkeer en waterstaat, de heer J. G. Suurhoff, antwoordde: „Ik kan wel zeggen dat bedoelde arti kelen een zeer eenzijdige interpretatie geven van hetgeen destijds door de des betreffende deskundige van het Hydro- biologisch Instituut van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen tegen over verslaggevers is verklaard. Ik vind bovendien dat tenminste een van de be doelde artikelen niet vrij te pleiten een zekere sensationele toon. Voor r de onderzoekingen van het labora torium uitwijzen, dat onder bepaalde om standigheden schade voor de visstand te duchten zou zijn in een afgesloten Oos terschelde, wordt in overleg mef de Deltadienst en het RIZA (Rijksinstituut voor zuivering afvalwater) nagegaan hoe de bezwaren zouden kunnen worden ondervangen. Te zijner tijd zal ik de Kamer graag over de resultaten vai studie inlichten. Ik meen dat er overigens geen enkele redenen is te veronderstellen, dat de regering de eenmaal genomen beslissing terzake van de afsluiting van de Ooster schelde a tort et k travers zou doorzet ten. indien daarvan ernstige en niet te verhelpen gevaren of nadelen het gevolg zouden zijn. Maar vooralsnog is daarvan niets gebleken". Onderkend Houdt Rijkswaterstaat ernstig rekening met genoemde gevaren? Deze vraag leg den we voor een ir. Volkers. De heer Volkers zegt dat Rijkswaterstaat de gelijkheid van het ontstaan van zekere gelaagdheid in het water (zout, dus zwaarder water, onderin diepe put ten) die tot het ontstaan van rottings verschijnselen in het water van afg ten zeearmen, door gebrek aan zuurstof, zou kunnen leiden, al eerder heeft onder- Rijkswaterstaat liet in 1957 en 1958 reeds een onderzoek naar dergelijke schijnselen instellen in de afgedamde Brielse Maas. Er werd nder andere een gat van twintig meter gemaakt. Het on- derzoek leverde geen aanwijzingen op het optreden van rottingsverschijn selen. „We zijn ons er overigens van be wust dat een dergelijk geval zich wel kan voordoen in het toekomstige Zeeuw se Meer; er komen daar immers diepere kuilen „voor. We moeten echter een klein beetje vertrouwen hebben in het tech- sche potentieel dat ons in het tijdperk an de ruimtevaart ter beschikking staat". Openheid „Misschien zullen we alleen op the oretische gronden tot de conclusie ko men dat inblazen van zuurstof in hei water voldoende zal zijn. Zonodig zul len we ook niet aarzelen een diepe proefput te maken. Er is nog geen pas klare oplossing, maar we zien de ont wikkeling bepaald met vertrouwen te gemoet. VVe stellen een onderzoek in, waarbij we dankbaar gebruik maken, President Johnson heeft zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de toestand in de omgeving van New Orleans. Op de foto is hij in gesprek met een bewoner van het lagere stadsdeel, dat het zwaarst getroffen is door de watersnood. óók de diensten van de biologen van het RIZA. metverspelen wie we in volkomen openheid dit vraagstuk behandelen". Rijkswaterstaat gaat er dus van uit dat in elk geval een afdoende oplossing zal worden gevonden. Pas wanneer men, hetgeen overigens in geen enkel opzicht wordt verwacht, tot de gevolg trekking zou komen dat een afgesloten Oosterschelde inderdaad een griezelige zinkput wordt, waardoor grote belangen worden geschaad, zal het afsluitings- vraagstuk opnieuw worden bekeken. Tegen het argument dat het Zeeuwse Meer de afvalput van Europa zal wor den, omdat het vuile water uit Rijn en Maas er in zal worden gespuid, voert de heer Volkers nog aan cfcit het toevoeren van water naar het Zeeuwse Meer al leen zal gebeuren in tijden van ruime toevoer van water in deze rivieren". „U moet niet vergeten dat we geen blauwdruk gereed hebben met oplossin gen voor alle vraagstukken die zich kunnen voordoen. Met het voortschrijden van de jaren komen er bijna altijd weer nieuwe technieken, waarvoor opnieuw proeven moeten worden genomen. Wat betreft de afsluiting van de Oosterschel de is er geen vergelijkbare situatie, dus moeten we vertrouwen hebben in de studies die worden verricht. biologische moeilijkheden in de Oos terschelde zullen voordoen dan kan dat op dit moment (nog) niet; ik zou alleen graag willen weten of de heren dr. Vaas en van de ..zinkput" hun hoofd willen hun fantasie be- ;heid wordt". .eheer Volkers beklemtoont dat het principe van het Deltaplan is de verde digingslinie tegen de zee van ruim 600 tot 24 kilometer terug te brengen. De Oosterscheldedam is een niet weg denken schakel in deze keten. ,Jiet bouwen van een krachtig bastion tegen de zee weegt het zwaarst. Ons na geslacht zal ons hiervoor dankbaar zijn. We weten dat het land steeds meer weg zinkt, waardoor de waterspiegel stijgt. Ook al zouden de dijken langs de Oos terschelde even sterk worden als de af- sluitdam, dan nog hebben dedigingslinie die door zijn lengte te kwetsbaar is. Natuurlijk is het jammer dat eb en vloed verdwijnen, het natuurschoon verloren gaatf maar de veiligheid van ons volk geeft de doorslag. En wat de recreatie betreft: van een af gesloten Oosterschelde zal een veel gro tere groep kunnen profiteren". De heer Volkers besluit: .Als de heer Lockefeer poneert dat steeds meer biologen tot de conclusie komen dat de Oosterschelde na afsluiting een „modderpoel" zal worden, zou Water staat graag willen horen wie dat zijn, en keimis willen nemen van de inzich ten van die biologen, maar dan graag met de feiten en theoriën waarop die inzichten steunen". Onbelangrijk Het exclusieve nieuws achter het nieuws boeiende reportages interessante feiten prachtige foto's spannende verhalen Komende weken: Muzikale kleuren-reportages over uw favoriete Edison winnaars. Deze week: Edison voor Esther ESTHER OFARIM Gaudeamusweek in Amsterdam AMSTERDAM Er zit een zeke re statusverbetering in de moderne muziek. Jarenlang was de Gaudea- mus-week min of meer verbannen buiten de grote steden. Dit j3ar vond voor het eerst de opening plaats in het Amsterdamse Concert gebouw. De twee stukken waarom het ging waren van Jan van Vlijmen en de Ita liaan Girolamo Arrigo. Van de laatste, in 1930 geboren leerling van Max Deutsch, werd „Thumos" gespeeld. Toenemende drang naar eenheid DEN HAAG Het Landelijk Comité Vriendenkring AR-CH heeft zich thans in een schrijven tot alle a.r- en c.h. kiesverenigingen in Nederland gericht. Het wil door activiteit van onderen af de eenheid van optreden van alle refor matorische christenen op staatkundig ge bied bevorderen. Het wil beginnen met het tot elkaar brengen van anti-revo lutionairen en christelijk-historischen In de brief wordt herinnerd aan de uitspraak van prof. dr. G- C van Nlf- trik. dat door de gebeurtenissen rond de formatie van het kabinet-Cals de wezen lijke eenheid niet principieel ls verstoord Met deze opvatting zouden zowel mr. H. K J Beemink als dr W, P. Berghuis, voorzitters van belde partijen, hun In stemming hebben betuigd Het comité bestaat ongeveer uit der tig personen een gelijk aantal uit bei de politieke groeperingen. Het wil zijn doel bereiken door langs organisatorische weg tot overleg en samenwerking te muieren. In overeenstemming hiermee heeft het de besturen van ARP en CHU van het begin af aan van zjjn activi teiten op de hoogte gehouden, zo wordt verklaard In de brief aan de kiesverenigingen wordt het - verblijdend genoemd, dat zo wel in AR- als in ClI-kring een toene mende drang naar eenheid ls te bespeu ren. Verdeeldheid in optreden ls alleen te rechtvaardigen als er ernstig principieel verschil is ten aanzien van de oplossing van belangrijke vraagstukken," aldus de brief De brief Ls ondertekend door de werk- commlssie. waarin zitting hebben de he ren J- Wanmaker. H. J. Vermeulen, J. J. J. Jansen, W. Polak, mevrouw mr. H A. Strijd-Groenewegen en de heren S D Akkerman, mr. J. W Ubbink en dr. D. Vreugdenhil Het secretariaat is ge vestigd te IJmuiden 0 Benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau H. A. Weijburg, mededi recteur van het kantoor Groningen van de AmsterdamRotterdam Bank. Het werk was volgens de programma- inleiding gebaseerd op „een voortdu rende en onberekenbare wording". Hoe dit te rijmen valt met het Griek se begrip uit de filosofieën van Plato is voor ons een raadsel en dat gold ook voor de uiteindelijke klank. Arrigo heeft een compositie voor zestal blazersgroepen met slagwerk ge schreven waarvan het niet duidelijk werd waarom deze verdeling gekozen was. Men hoorde een vaag geconstru eerde muziek welke veelal grauw en ondoorzichtig klonk, een enkele ver rassende klankvondst daargelaten. Geen wonder dat het publiek van Vlijmen „Serenata II" koos om een tweede maal te beluisteren. In op dracht van O.K. en W geschreven be zit dit concert voor fluit en orkest 'doch geen concert in de gewone zin) alle eigenschappen om een langer le- \e gaan leiden. Vergeleken bij vo rige composities van Jan van Vlijmen 'vooral „Gruppi") is deze Serenata be slist een vooruitgang wat betreft de efficiëntheid van instrumentatie. Wat resulteerde in een doorzichtige klank. Peter van Munster heeft het werk overtuigend geblazen. Het concert door het Radio Philhar- monisch Orkest onder leiding van Bru no Maderna werd geopend met een lichte en speelse uitvoering van Stra- winsky's „Suite nr 2" en werd gecom pleteerd met Webern's geniale opus 10. Het was opvallend hoe licht en door zichtig het orkest onder déze dirigent wist te musiceren. Huib Deelman FRE/BURG Prof. Hermann Staudinger, die in 1953 de Nobelprijs voor de chemie kreeg ,is gisteren overleden. Hij was 84 jaar oud. Stau dinger was de grondlegger van de moderne macron oleculaire scheikunde Dit terrein van wetenschap heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van de vele plastic-produkten, welke tegenwoordig overal ter wereld door iedereen dagelijks worden gebruikt. V oorzieningscentra invaliden bijeen in federatie (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Zeer hoog boven de Haagse samenleving, namelijk op de zes de etage van het Gewestelijk Arbeids bureau. werd gisteren de Nederland se Federatie van Voorzieningscentra voor Lichamelijk gehandicapten geïnstalleerd De hoge plaats van installatie is mis schien symbolisch voor het werk van deze nieuwste loot a»n de stam van de Nederlandse Centrale Vereniging ter Be. vordering van de Revalidatie, die sa menwerking wil bewerkstelligen op 'net gebied van de revalidatie en die men in de toekomst de bijnaam „Het Dak" wil De Invalide is in de maatschappij nog niet geheel geaccepteerd. Als hij zijn ouders tot een te grote last wordt, zodat ze hem niet meer de noodzakelijke ver zorging kunnen geven, staan er weinig wegen voor hem open om een normaal leven te leiden. Verpleeginrichtingen zijn vaak een winstobject voor de exploitan ten, zodat de verzorging veelal de mini mumeisen niet benadert. Bejaardente huizen zijn niet ideaal omdat jongere in validen daarin tussen bejaarden moeten verkeren. Dienstverlenende inrichtingen die de invalide in staat stellen met enige hulp m het eigen huis te blijven wonen, zijn er veel te weinig. Bedrijven zijn er nog te weinig op gericht die invalide ook zijn eigen brood te laten verdienen Het u akkerschudden van de maat schappij en het op gang brengen van discussies over de vraag: „Wat kunnen wij doen?" is het doel van de federatie. De samenleving moet ervan doordrongen zijn dat de overheid niet zonder ieders hulp de invaliden kan helpen. Men moet tl doordrongen worden dat de eigen gezondheid aan een zijden draadje hangt en dat er mensen klaar moeten staan om te vangen, als men ineenstort. Er was gisteren een tentoonstelling te bezichtigen die een overzicht gaf van de mogelijkheden tot aanpassing aan de invalide. Ook hierdoor hoop>t men de gedachten aan het werk te zetten De tentoonstelling is geopend van 10—12 en 1517 uur gedurende de eerstkomende veertien dagen. Ook op twee woens dagavonden kan men op het Gewestelijk Abeidsbureau terecht. 0 Op verzoek van het internationale comité van het Roode Kruis te Genève, zou het Nederlandse Roode Kruis nog gisteren 200 sets bloedplasma naar het Pakistaanse Roode Kruis verzenden, in verband met dringende behoefte aan bloed bij de burgerbevolking. Hoofdinspecteur Vrijburg koffermoord AMSTERDAM Het onderzoek naar de koffermoord is doodgelopen! De intensieve speurtocht van de re cherche, begonnen op woensdagmid dag 25 augustus, toen in de Jacob van Lennepkade een aluminiumkof- fer met de romp van een jonge man werd gevonden, heeft geen enkel aanknopingspunt opgeleverd. Wel is het zo goed als zeker, dat het slacht offer de 32-jarige Japanse vertegen woordiger Yukata Kameda uit Brus sel is. Volgens hoofdinspecteur J. Vrijburg van het bureau Leidseplein zijn er ni twee mogelijkheden, die even waar schijnlijk als onwaarschijnlijk zjjn. Ten eerste: de moord is in Brussel ge pleegd), waar Kameda een appartement in een luxeuze flat bewoonde. In dat geval is er alle reden om aan te nemen, dat de dader van Japanse afkomst is moet worden gezocht in de onmiddellijke omgeving van Kameda. Ten tweede: de moord is in Amsterdam gepleegd. Volgens de heer Vrijburg L de moordenaar dan naar alle waarschijn lijkheid een Nederlander. O' De resultaten van het onderzoek, dat twee Amsterdamse politiemannen de Belgische hoofdstad hebben in gesteld, zijn van weinig betekenis. Hoofdinspecteur Vrijburg zei gister avond, dat er geen enikele aanwijzing is voor een verbinding tussen Brus sel en Amsterdam in deze zaak. Ka meda was nog maar twee maanden in Brussel. Hij heeft dus weinig tijd ge had om veel relaties en vrienden te maken. De weinige relaties, die hij had zijn uitvoerig gehoord, in enkele gevallen zelfs tfier keer. Er is geen enkele reden de vrien den of relaties van de Japaner aan te merken is als de dader. Uit het onderzoek is voorts geble ken, dat de vriend van Kameda, de vrijgezel Okagaki een schuld had van ongeveer 100.000 Belgische frank. De autobotsing, die Okagaki het leven heeft gekost, komt hoofdinspecteur Vrijburg nog steeds onbegrijpelijk voor. De sportwagen is precies fron taal tegen een paal gebotst, zodat de spatborden onbeschadigd bleven. „Toevallig" Okagaki is die bewuste zaterdagmid dag „toevallig" aangelopen bij de direc teur van het filiaal van de Bank of Tokio, de heer Kosjima, ook een rela- Kameda. De heer Kosjima had een aantal prominenten uit de Japanse kolonie in Brussel bij zich uitgenodigd om over de moord op Kameda te spre ken. Bij die gelegenheid werd Okagaki verzocht alles te vertellen wat hij over Kameda wist. Okagaki zou op deze bij eenkomst aanmerkingen te horen hebben gekregen op zijn levenswandel. Hoofdinspecteur Vrijburg vindt het vreemd, dat nie in Brussel, maar in Osaka alarm werd geslagen over Ka- meda's verdwijning, toen hij telegram men en telefoongesprekken niet be antwoordde. In de nacht van vrijdag 20 op zater dag 21 augustus moet Kameda aan de boemel zijn geweest Hij kwam 's mor gens tussen vijf en zes uur thuis. De man van de huisbewaarster zag. dat hij boek in zijn hand had. waarschijnlijk een Japans-Engels of Engels-Japans wordenboek. De avond tevoren had Kameda zijn werkster opgebeld om te vertellen, dat zij niet om kwart voor tien, maar een half uur later moest komen, omdat hij op reis ging. De postbode bezorgde hem 's morgens een aangetekend stuk. Om twaalf uur nam de werkster af scheid van Kameda, nadat hij haar had uitbetaald. Vanaf dat tijdstip heeft niemand hem in België mieer ge zien. Wel is er een „wagenwachter" van de Belgische spoorwegen, diie meent de Japanner in de trein te heb ben gezien, toen deze de Belgisch Nederlandse grens passeerde. Deze trein moet omstreeks zeven uur 's avonds in .Amsterdam zijn aangeko men. De tip van de Belg komt niet overeen met die van een Amsterdamse vrouw, die zegt, Kameda omstreeks kwart over vyf by het Centraal Sta tion te hebben gesproken. Hij vroeg haar in het Engels de weg naar het Damrak. Het onderzoek dat de spoorwegre cherche in Nederland heeft ingesteld, heeft geen resultaten opgeleverd. Het on derzoek bij de hotels in Amsterdam, heeft ook een negatief resultaat opge- Kameda moet zijn overleden tussen zaterdagmiddag 21 augustus 12 uur en middernacht De tors had 'n blinde darm en de Japanner zou er aan zijn geope reerd. De lengte klopte niet precies: vol gens dr. Zeldenrust was deze 1.68 m„ volgens de opgave uit Japan 167.5 m. Zon en buien DE BILT. Het lagedrukgebied boven de Noordzee veroorzaakte van morgen vooral in het westen van ons land weer enige regen. Tijdens het weekeinde zijn er echter ook flinke opklaringen te verwachten, maar het algemene weerbeeld is toch nog wat te herfstachtig. Gemiddeld genomen is de eerste helft van september veel stabieler, met meer con en een wat hogere tem peratuur. Maxima van 19 d 20 graden zouden zelfs normaal zijn, maar daar komen wij de laatste weken niet meer aan toe. Een hogedrukgebied ten wes ten van Ierland kan in de komende dagen iets stabieler weer brengen, maar de temperatuur blijft nog bene den de 17 graden Zondag 12 september: zon op 6 09, on der 19,03; maan op 19,58 on 7.24. Maandag 13 september: zon op 611, on der 19.maan op 20.12, onder 8.37. Zaterdag 18 september: laatste kwar- HOOGWATER SCHEVENINGEN 12 september 4.03 v.m.; 16.22 n-m. 13 september 4.31 v.m 16.51 n-m. HET WEER m EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur. D Helder regenbui Ypenburg regen Vlissingen regen Londen regen Amsterdam regen Brussel h. bew. Luxemburg mist München gh. bew Wenen Lnnsbruck 1. bew. regen regen ZZW 6 16 10 1 16 10 03 3 33 13 06 windstil 120 windstil 27 nnw 10 21 Daar in het Japanse ziekenhuis geen ad ministratie meer is over de periode, waarin de operatie werd verricht, is deze controlemogelijkheid weggevallen. 2.000 moorden Na dc oorlog zijn in Japan 2003 r.-or den gepleegd, zo vernam hoofdinspecteur Vrijburg van Japanse journalisten. In 20 gevallen werden de slachtoffers op dezelfde wijze als met Kameda is gedaan, gemutileerd. In ons land is in 1939 een koffer moord gepleegd. Een hofmeester van de Stoomvaart Mij. Nederland vermoordde zijn vrouw door messteken, sneed het lijk in stukken, die hij in twee koffers stopte. De koffers gooide hij op de Ve- luwe uit zijn atuo. Voordien was er in 1899 een koffermoord ln Nederland ge pleegd. Hoofdinspecteur Vrijburg gaf ten slotte nog als zijn mening te kennen dat hij het voor de Nederlandse penoze een vrij omslachtige wijze acht om zich zoals nu met het lichaam van Kameda is geschied van een lijk te ontdoen. Max Heymans toonde zich weer: AMSTERDAM Max Heymans heeft een heel selecte kring klan ten. Trouwe klanten, onder wie Mary Dresselhuys en Charlotte Kohier, die ieder seizoen op de zelfde rij en de mooiste plaatsen zitten. En het is als ontwerpt Heymans voor haar, want hij is een couturier, die niet alleen voor piepjong en jong mooie kleren maakt, maar vooral de wat oude re vrouw het prettige idee geeft, Na rede van de Gaulle: DEN HAAG/BONN *De minis ter van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft gisteravond in een vraaggesprek voor de televisie verklaard, dat hy thans, na de pers conferentie van president de Gaulle, aanmerkelijk minder optimistisch gestemd is dan twee maanden gele den, toen de Franse boycot van de vergaderingen begon. „De crisis", aldus minister Luns, „die zich half juni begon af te tekenen en die eind juli een sterker accent heeft gekre gen, is veel acuter geworden". .De generaal", zei minister Luns. ..heeft op krachtige wijze zyn bekende visie herhaald, over een zuiver intergouverne mentele samenwerking van de zes, die indruist tegen de grondbeginselen van de gemeenschap. De verklaring tast de Europese verdragen, naar het my voor komt, in de kern aan". Hij noemde de verklaringen van het Franse staatshoofd „teleurstellend, ten eerste omdat er geen enkel constructief element inzit voor de voortzetting van de Europese en Atlantische samenwer king en ten tweede omdat in deze tijd onmogelijk een doeltreffende verdediging op nationale basis kan worden opgezet". Nieuw initiatief „Ik kan m(j niet onttrekken aan de indruk, dat generaal De Gaulle zich in feite niet meer gebonden acht aan de Europese verdragen, althans voor wat betreft belangrijke gedeelten er van' aldus de Nederlandse minister. Een Italiaans diplomaat heeft gezegd, dat de Franse president het Verdrag van Rome heeft verscheurd. Een nieuw initiatief is nu nodig. Tegengesteld daaraèn was de uit spraak van de woordvoerder van de Westduitsee regering, von Hase. die zei „verheugd te zUn, dat de Gaulle de deur heeft opengelaten voor de toekomstige ontwikkeling van de EEG". Von Hase zei nadrukkelijk, dat de Westduitse re gering de aanwezigheid van de Ameri kaanse troepen in Europa als noodzake- lyk beschouwt". dat de mode haar niet in een hoekje apart laat zitten. Als kleur-van-het-jaar was er ditmaal grèce, met als afwisseling wat helder cognac en gebroken wit Bijzonder mooie tailleur met enveloppe rokken. De enveloppe sluit royaal nu eens middenvoor, dan op zy, soms achter. Ook rokken met plooigroepen en zelfs met plissee en allemaal tot op de knie! De tailleurs zouden in drie types te verdelen zijn: mouwloze japon met jasje, de schouder van de japon rondde wel even over de schou- dertop, wat heel mooi is. Dan de japon met een ragdunne blouse, die aan de rok vastzit en een tikje loung torso is. En de tailleur met losse blouse. Die blouses hebben op de heup (op de zoom) lusjes met een soepel doorgehaalde ceintuur. Ook de jasjes vertoonden deze ceituur soms. Dat blouse en voering van het man teltje steeds dezelfde was. kan men begrijpen. De japonnen hebben soms een hoge col, zyn steeds effen en hebben evenals de tailleurs en mantels ook dikwijls een V-vormige halsuitsnijding met kraag wat een beetje hjkt op een superverfyn- de matrozenkiel. Een succea was een pakje in jerseylamee, wit met goud. Op de rechte rok werd een pullover van gevlochte reepjes ge dragen, waarover een kort jasje. Een wat hoog opgewerkte jerseyhoed vol tooide dit ensemble. Dc hoeden hadden veelal een vage ge dachte aan een baret maar zonder al te veel zwierigheid, eerder ietwat inge- De hele collectie was overtuigend en vooral chic. 0 Adolf Hitler zou thans by verkiezin gen in de bondsrepubliek vier procent van de stemmen hebben gekregen, dat wil zeggen niet voldoende om een zetel in de volksvertegenwoordiging te halen, In 1954 waren nog vijftien procent van de ondervraagde Duitsers voor een Hit- Ier-figuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1965 | | pagina 7