Leidse volkstuinen worden ware recreatie-oorden SPORT Tuinhuisjes Roomburg moeten voor 1 april weg zijn Nog tuinen te huur BENDER Jules en Jim, sfeerrijke film van Truffaut Modehuis Futura toonde plezierige collectie Na 47 jaar afscheid als official in Gouda Commentaar Volkstuinders in de mist nieuwe leidse courant donderdag 18 maart 1965 (Van onze stadsredactcur) LEIDEN Onze stad telt ruim 850 georganiseerde volkstuin- 5 ders, die elk de beschikking hebben over 500 vierkante meters j grond, waarvoor ze jaarlijks circa f 40 huur betalen en waarop ze j een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen. Er zijn beslist wel j ongezondere cn minder actieve tijdsbestedingen denkbaar. Dat j i weet het gemeentebestuur ook en daarom verleent het waar mo- i gelijk medewerking aan de volkstuinders, zoals nu weer wordt 5 gedemonstreerd met het nieuwe, nog naamloze complex in de j Oostvlietpolder, tussen de Vlietweg in Zoeterwoude en rijksweg j 4a. Netjes gespit en bereikbaar via een koolaspad liggen de 108 j tuinen in dit smalle, één kilometer lange complex te wachten op de liefhebbers. Velen van hen is het niet meer te doen om een stukje grond voor het telen van groenten en aardappe len. Ook in Leiden verandert het volkstuinwezen van karakter. Steeds meer mensen gebruiken hun 300 vierkante meters grond om er een recreatietuin van te maken met veel gazon, omgeven door heesters en bloemen. Indien mogelijk een tuin huisje er op, dat voor sommigen al het karakter van een weekeindhuis- je heeft. Een ongekende weelde voor vele stadsmensen, die het beu zijn 's zomers met moeite enkele vier kante meters strand te Een .flink aantal tuintjes in het nieuwe complex is 'al bezet maar met vreugde noteert de heer J. van der Zwart (48), LSngcstraat 22, tel. 22394. als secretaris van de Leidse Bond van Volkstuinders „zo lang de voorraad strekt" nog huurders. Hoe eerder alle 108 tuintjes een eigenaar hebben, hoe beter. Voor het nu nog naamloze complex kan dan een eigen vereni ging worden opgericht met een eigen bestuur en dit komt het eigenlijke werk voor dit complex alleen maar ten goede. Tijdelijk Toch zyn de heer Van der Zwart en voorzitter A. Zaalberg (66) niet in een hoera-stemming gekomen, toen de gemeente Leiden dit complex opleverde: Natuurbükhet is, even als het nabijgelegen ..Roomburg" een ideaal gelegen complex maar beide dragen nog het predikaat „tijdelijk" en beide liggen ze op grondgebied van de gemeente Zoeterwoude, wat de nodige problemen geeft. Van (Leidse) gemeentelijke zijde vernamen we gisteren, dat het in ieder geval in de bedoeling ligt in het toekomstige recreatiegebied voor deze omgeving (Oostvlietpolder) een aantal volkstuincomplexen te vesti- ien. De juiste situering hiervan zal echter nader in het kader van het recreatieplan moeten worden beke ken. Het staat dus nog niet vast. dat de complexen in hun huidige vorm en op de huidige plaatsen gehand haafd kunnen blijven. Daar staat weer tegenover, dat de gemeente Leiden de complexen zo aantrekkelijk mogelijk heeft aange legd. met verharde paden en plant soentjes zodat optimisten onder de volkstuinders zeggen het dient onze tijd wel uit: wie weet, kunnen we hier blijven zitten en er over een jaar of wat een huisje neerzetten. Op runnen Er is nog een probleem: beide complexen, dus het vijf jaar oude Roomburg (dat iets verder naar het zuiden ligt en dat nabij de rijksweg aansluit op het compledfvan de Onderlinge Turnvereniging) en het uieuwe liggen in het grenswijzi- gingsgebied. Dit schept onder meer moeilijkheden ten aanzien van het plaatsen van tuinhuisjes. Want hoewel het dus in feite Leidse volkstuincomplexen zijn. be treft het hier (in ieder geval thans nog) Zoeterwouds grondgebied. De gemeente Zoeterwoude moet dus toe stemming geven voor het plaatsen van huisjes. Dit geldt ook ten aanzien van de plaatsing van een bestuurs- huis en de aansluiting ervan op het waterleidingnet. Op Roomburg staat reeds een be- stuurshuis en er is daar ook water. Maar behalve dat, zijn op dit com plex ook al tuinhuisjes gebouwd en hiervoor is geen toestemming ge vraagd aan dc gemeente Zoeterwou de. Naar wij vernemen, moeten deze bouwsels vóór 1 april 'verdwijnen. Zo niet. dan zal de gemeente Zoeter woude ze laten opruimen, zo verna men we van burgemeester J. A. Det- Afspraak Deze zei ons voorts beslist niet on welwillend te slaan ten opzichte van de volkstuinders maar de gemeente Leiden heeft indertijd bij de onder handelingen over de tijdelijke volks tuincomplexen uitdrukkelijk latep weten, dat het deze complexen voor alsnog „blank" wilde houden zon der tuinhuisjes en dergelijke om dat het toekomstige recreatiegebied nog niet geheel vast stond. Begrijpe- Hoewel nog in wintertooi laat deze volkstuin van Ons Buiten in Leiden-Noord zien wat er van 300 vierkante meters grond is te maken. Veel vreugde kan de eigenaar met zijn gezin er aan beleven, vooral als er zo'n mooi tuinhuisje mag worden ge plaatst. lijk, dat ook de toekomstige grenswij ziging een belangrijke rol speelt in deze kwestie. In ieder geval wil de gemeente Zoeterwoude zich ?an haar afspraak houden, wat betekent, dat zijgeen vergunningen kan afgeven voor het bouwen van tuinhuisjes, al zou het schetsplan aan de gemeentelijke maatstaven voldoen. Officieel heeft bovendien niemand een verzoek tot het plaatsen van een tuinhuisje bij de gemeente Zoeterwoude ingediend Ons Buiten Dit alles sluit voor een welden kend mens natuurlijk niet uit, dat in de nabije toekomst mogelijk wel vergunningen zullen worden afge geven voor het plaatsen van goed gekeurde tuinhuisjes door de betrok ken gemeente. Met opzet laten we de naam van de gemeente open om dat volgens de aanhangige grenswij ziging splannen het gebied, waarin de bedoelde volkstuincomplexen lig- j gen, bij Leiden komt. Alsof ten slotte het bestuur van de Leidse Bond van Volkstuinders nog niet genoeg zorgen heeft: het com plex van Ons Buiten (in Leiden- Noord) (516 tuintjes, waaronder ware recreatiejuweeltjes) zal in de nabije toekomst worden „doorgesne den" door de te verlengen Willem de Zwijgerlaan en de Marnixstraat. Dat kon wel eens tweehonderd tuintjes gaan kosten. Aan deze twee mensen, secre taris J. van der Zwart (links) en voorzitter A. Zaalberg van de Leidse Bond van Volkstuin ders hebben de meer dan 850 tuinende leden veel te danken. Vingeroefeningen maken of recitals geven... U vindt zeker uw instrument in ons uitgebreide assortiment met vele wereldmerken. Van de mo derne i?ippen Studio, tot de grandiose Steinway. Kom gerust keuren en kiezen. U kunt verzekerd zijn van een verantwoord advies. Be/ of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Leiden, Hoogewoerd 90, tel. 20097 Amsterdam Arnhem Breda Rotterdam deskundig in klank Programma Tuinbouw en Plantkunde gereed LEIDEN Op de maandelijkse leden bijeenkomst van Tuinbouw en Plantkun de, afdeling Leiden gisteravond in het Gereformeerd Jeugdhuis gehouden, heeft de heer J. A. Quint, technisch hoofdamb tenaar bij de gemeentelijke plantsoenen dienst te Den Haag, een lezing gehouden Het zomerprogramma 1965 werd vast gesteld: in mei excursie naar „Duiven voorde" te Voorschoten: in juni bezoek aan de Hortus Betanicus te Leiden; in juli excursie naar de kwekerij „Klein Zwitserland" in het Westbroekpark te Den Haag; in augustus bezoek aan het arboretum „Trompenburg" en de konings- kas van Blijdorp te Rotterdam; in sep tember excursie naar de chrysantenkwe kerij van de fa. Van Dijk te Valkenburg. Het gesproken woord toelichtend met zelfvervaardigde kleurendia's gaf de heer Quint een uitgebreid overzicht van de heestersoorten, die bij voorkeur uit het beschikbare assortiment moeten worden gekozen om in particuliere tuinen te worden geplant. Voor K. en O. in Leiden LEIDEN Gisteravond draaide in Camera voor K. en O.-leden de voortreffelijke film „Jules en Jim" van Truffaut. Men zegt, dat de roman waarnaar de film is gemaakt, werd geschreven door de 76-jarige Henri- Pierre Roché. Deze oude heer is blijkbaar geen groot auteur. Zijn verhaal is niet meer dan een tot vervelens toe herhaald seniel gedroom over de „grote liefde". Het bedachte steekt aan alle kanten doorheen. Twee vrienden (een Oosten rijker Jules en een Fransman Jim) ont moeten elkaar vóór de eerste wereldoor log in Parijs. Zij maken kennis met Cathérine, die met Jules trouwt, r haar hele leven niet goed weet te kiezen en Jim (na de oorlog) steeds weer in haar strikken weet te lokken. Hem trou wens niet alleen, want zij is de geperso- nificeerde trouweloosheid. De trouwe Jules evenwel blijft haar adoreren en vindt alles goed. Jim daar- LEIDEN Een grijslinnen pantalon met bijpassend rood-zwart ge streept jasje luidde gisteravond in restaurant Van der Heijden de show van modehuis Futura in, waarop een groot aantal vlotte jurkjes en deux- pièces door vijf mannequins werd gepresenteerd. Zonnige pasteltinten (roze, turquoize, bleu, grijs, licht-groen), ook voor de oudere dames, en rustige modellen gaven de collectie een plezierig, smaakvol aanzien. Aardige hoedjes, meestal halfhoog en reoht op het hoofd gezet, gemaakt van organza of stro. en sportieve jockeypetjes waren door het Haags Modemagazijn ter completering van de toiletjes uitgeleend. De japonnen en pakjes waren veelal gemaakt van katoen, linnen, tricel. ter- lenka en jersey en hadden dikwijls rechte rokken. De praktische prinsesselijn deed het eveneens goed in combinatie met ruime halsopeningen .geplisseerde voor stukken in de rok of bijpassende jasjes. Moderne accenten waren deux-pièces zonder mouwen en de japonnen met diepe V-halzen, opgevuld door contras terende pasjes. Franse pakjes Franse pakjes in kleine grijswitte ruitjes werden afgewiseld met ruim val lende japonnen in Kasmirdessin met losse strikceintuurs. Succes oogstte ook een groene gedessineerde jurk met laSe bals en taille en modieuze zwierige cirfkelrok. Smaakvol waren voorts de linnen pakjes of jurkjes met slechts enkele geborduurde of opengewerkte bloemmotieven als gar nering. Een zwarte hoed, een beige japon en een grijs pied-de-poulc pakje, waar van de aanwezigen de prijzen moesten bepalen, werden gewonnen door respec tievelijk Rineke Teeuwen uK Lelden, me vrouw Van Herden uit Oud Ade en me vrouw Langezaal uit Amsterdam. Leids jeugdparlement en de kabinetsformatie LEIDEN Het Leids Jeugdparlement houdt vrijdagavond om kwart voor 8 in het stadhuis een debatbijeenkomst, ge wijd aan de kabinetsformatie. Nog een volkstuin op het com plex van Ons Buiten. Hoeveel vrije (en blijde) uren kan een gezin hier niet doorbrengen? De tuinhuisjes en andere bouw sels op het pas vijf jaar oude complex van Roomburg in de Oostvlietpolder zullen nog deze maand moeten verdwijnen.... Hoop Voorts zullen de tijdelijke com plexen 't Zonneveld (43 tuintjes) ge legen nabij de Nachtegaallaan. De Slaagh (38 tuintjes). Zuidwest (28 tuintjes) beide complexen liggen bij de voormalige trambaan in de universiteitsbouw en Nut en Ge noegen (59 tuintjes), gelegen aan het eind van de Tasmansiraat, binnen af zienbare tijd ook moeten verdwijnen Begrijpelijk, dat alle hoop van hel bestuur van de Leidse Bond en van honderden tuinliefhebbers is geves tigd op de OostvlietpolderEn op een spoedige vervanging van het pre dikaat „tijdelijk" door „definitief". Met alle consequenties van dien. Men denke slechts aan de tuinhuisjes. ..ROÖMËlKr G. VAN TILBURG (66) (Van onze sportredactie) GOUDA Naar alle waarschijnlijkheid zal de administratie van de afdeling Gouda van de KNVB met ingang van september van dit jaar in handen worden gelegd van een betaalde kracht. Daarmee zet de kleinste KNVB-afdeling. die dit jaar overigens zestig jaar bestaat, een stap die alle andere afdelingen reeds eerder hebben gedaan. Het veelomvattende werk van administrateur, secretaris en competitie leider is in september 47 jaar lang in handen geweest van één man, Gerrit van Tilburg. Hij gaat er een punt achter zetten. Niet omdat het hem teveel is geworden. Hij is echter van oordeel dat er jongeren met nieuwe visies moeten komen. De heer Van Tilburg is een gemoe delijk en bezadigd mens. Bovendien is hij bescheiden. Hij wil geen drukte om zijn persoon en vindt het werk dat hij doet ten bate van de voetbalge meenschap heel normaal, evenals het werk in zijn drukkerij. Er is ..druk" werk genoeg zegt hij in dubbel op zicht Die drukte geldt voornamelijk het werk in zijn bedrijf, maar ondanks die drukte weet de heer Van Tilburg steeds tijd vrij te maken voor zijn en andermans liefhebberij. Hij neemt er zelfs even de tijd voor om iemand die over de liefhebberij wil praten te woord te staan. Wie in de kaarsenstad praat over voetbal, spreekt tegelijkertijd over Gerrit van Tilburg. En de laatste tijd wordt er druk over hem gesproken want in 1962 heeft hij uitdrukkelijk gezegd het werk nog slechts voor drie jaar te zullen doen. In september staat er dus „niet herkiesbaar" achter zijn „Ze hebben nu drie Jaar de gelegen heid gehad naar een oplossing te zoe ken", zegt hü. Dat is niet gemakke lijk. Want ook dc penningen van de afdeling Gouda waren onder zijn be rusting. Nu Is er dan een penning meester gekomen, maar toch denkt men in de afdeling aan een verdere opsplitsing van de verschillende ta- Oranje Nas- Dat veranderde niets aan zijn ijver en nauwgezetheid. Hij bleef de spil waarom het in het Goudse voetbal wereldje draaide. De clubs wisten het en zij konden altijd bij Gerrit van Tilburg gehoor vinden voor hun no den: het deed er niet toe of de vereni gingen op zaterdag of zondag speelden, ze konden komen. Ook de scheidsrechters hadden ln de heer Van Tilburg lange tijd hun „baas". Dat is nu allemaal veranderd, want het werd vooral dankzij de na oorlogse opbloei een beetje teveel, ook al doordat er in 1948 een aparte zater dagafdeling kwam en er ook nog een juniorencompetitie in het leven werd geroepen. Tien uur Stempel De heer G. van Tilburg, die met zijn gemoedelijkheid een duidelijk stempel heeft gedrukt op de dit jaar jubile rende afdeling Gouda, werd in 1918 op 19-jarige leeftijd al afgevaardigde van zijn vereniging Olympia uit Gouda („ja ik heb ook nog een beetje gevoet bald, maar dat stelde niet veel voor". lacht hij schampertjes). Een jaar later kwam hij in het dagelijks bestuur. In juni 1919 volgde hij de heer J. M. Hardeman op als secretaris en de heer A. J. Vermeulen als competitieleider. Voor zijn vele verdiensten werd hij in 1943 ter ere van zijn zilveren jubileum benoemd tot erelid van de afdeling Gouda en ter ere van dit zelfde feit benoemde de KNVB hem op januari 1946 tot bondsridder. Op 30 april 1959 werden hem ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubi leum de versierselen opgespeld van Het werk in de afdeling heeft de voetballiefhebber Van Tilburg nooit verveeld. De laatste Jaren heeft hu volgens zijn voorzichtige schatting ten minste tien uur per week nodig gehad om alle zaken tussen Nlcuw- veen in het noorden en Groot Ammers in het zuiden vlot te laten verlopen. Hoewel nog de kleinste afdeling van de KNVB, is het district Gouda uitgegroeid van zes verenigingen met dertien elftallen zo net na de eerste wereldoorlog tot 43 clubs met een veelvoud van dertien teams. En het loopt allemaal voortreffelijk. Geen moment is de heer Van Tilburg in die 46 jaar in moeilijkheden gekomen met het competitieschema, ook al deden weersinvloeden daar dikwijls gevoe lige aanslagen op. De heer Van Tilburg stelt er echter onmiddellijk bij, dat hij erg gelukkig is geweest met de medewerking, die hij altijd van alle kanten heeft mo gen ontvangen. Hoewel het hem de laatste jaren wat gemakkelijker is ge maakt, zet de 66-jarige geboren en ge togen Gouwenaar er toch een punt achter. Hij blijft bij zijn besluit: „dit is de laatste competitie". Hij laat er zijn gouden jubileum als official voor schieten. Het is hem niet aan te zien dat hü zich daar echter erg druk over maakt entegen krijgt er op een gegeven ogen blik genoeg van en wil verdwijnen. Maar dat gaat zo maar niet, want als Cathérine ergens haar zinnen opzet, krijgt zij het ook Indien niet levend dan dood; het eind is dan ook, dat zij Jrm op een auto ritje inviteert, waarop zij van een ka potte brug afrijdt. Beiden vinden de dood. Jules zorgt voor een plechtige crematf* en doet hun beider as in één urn. De vriendschap duurt tot over het graf. Dit bedenksel heeft van Truffaut een prachtige sfeervolle verfilming meege kregen. Schiet dus niet op Truffaut. be klaag hem alleen, dat hij zijn talent heeft verdaan aan een onwerkelijk bedenksel. Zoekt U een GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ook in BRILJANT Altijd voordelig. Zondagm orgenbij eenkomst in Ten Katestraat LEIDEN Door Bijzonder Kerfcewerk van de Leidse Hervormde Gemeente wordt a.s. zondagmorgen o.l.v. dr. P. L. Schoonheim een zondagmorgenbijeen komst gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging Ten Katestraat, ge legen tussen Da Costastraat en Boshui- zerkade. Aanvang half elf. Er is muziek en koorzang. Ds. Schoon heim zal een woord van bezinning spre ken, waarover desgewenst vragen kun nen worden gesteld. De bloemen die de zaal sieren, zullen door een originele vis-methode onder een aantal bezoekers worden verdeeld. Bovendien zal op dezelfde manier een bedrag kunnen worden opgevist t.b.v. de dagtocht voor bejaarden die binnen kort voor bewoners van Leiden Z. W. plaats heeft. Het bedrag dat Bijzonder Kerkewerk beschikbaar stelt, is bestemd om twee bejaarden de tocht gratis te la ten meemaken. Leidse Vereniging van Postzegelverzamelaar» LEIDEN Met ingang van 1 maart heeft de heer G. M. Minnema, Boer- haavelaan 41, zijn functie van secretaris van de Leidse vereniging van Postzegel verzamelaars neergelegd. Tot zijn op volger is benoemd de heer H. Gaykema, De Sitterlaan 15. Verdere mutaties waren: de heer W. F. Briel, thans 2e penningmeester; de heer J. van Gelderen, commissaris en de heer G. M. Minnema, commissaris. Het Leidse gemeentebestuur draagt de volkstuinders een goed hart toe en heeft dat bij herhaling metterdaad bewezen. Het gemeentebestuur van Zoeterwoude, dat in de Oostvlietpol der grond beschikbaar stelde voor het aanleggen van enkele Leidse volkstuincomplexen, staat ook niet onwelwillend tegenover de volks tuinders. Maar „ergens" sturen beide gemeentebesturen de betrokken volkstuinders en hun organisatie de mist in. Het zijn vooralsnog tijdelijke com plexen, die mogelijk na goedkeuring van de aanhangige grenswijzigings plannen als het genoemde gebied bij Leiden zou komen een defini tief karakter krijgen. Maar zelfs af gezien hiervan is „tijdelijk" bestuur lijk gezien vaak een zeer rekbaar begrip. Dat weten de volkstuinders ook en daarom willen velen van hen graag, ondanks het „tijdelijke" ka rakter van hun tuin er een buisje op plaatsen, waarvoor zc graag een schetsplan ter goedkeuring aanbie den. Maar wat zegt het gemeentebestuur van Leiden „Het plaatsen van huis jes valt onder dc competentie van Zoeterwoude omdat het Zoeterwouds grondgebied betreft". En wat krijgen de volkstuinders van het bestuur van Zoeterwoude te horen „Leiden heeft ons enige jaren geleden bij de onderhandelin gen over deze volkstuincomplexen gevraagd ze voorlopig „blank" houden, zonder huisjes, en wij voe len ons geroepen ons aan deze af spraak te houden". Het ene gemeentebestuur ver schuilt zich dus achter het andere. Wij voor ons, en de volkstuinders waarschijnlijk ook, houden meer van klare taal. En van een zo soepel mo gelijke oplossing van het onderhavige probleem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1965 | | pagina 3