VLEET as BIEFSTUK 1.59 Spekkie en Blekkie in de knel Architect Bolt gaf aan stad oude kerken terug Shell ontdekte groot olieveld in Oman Visserij nieuws bij de - LISSE EEN BEZORGER A'IEITWE LEIDSE COURANT 8 MAANDAG 27 JULI 1964 (Van onze bouwTedacteur) Op 30 juli wordt de man die Den Haag zijn oude kerken teruggaf, de architect Ph. J. W. C. Bolt. 70 jaar. De lijst van monumenten, die door hem zijn gerestau reerd is een respectabele en zal ongetwijfeld nog langer worden, want deze zeven tigjarige is nog steeds actief. Ook in Den Haag. Architect Bolt is ook de man, die voor de restauratie van de Nieuwe Kerk aan het Spui, de laatste oude Haagse kerk die noodzakelijk moet worden hersteld, een prachtig plan heeft ontworpen. Wanneer dit plan wordt uitgevoerd, is helaas nog niet te zeggen. Doch wil men het werk van deze vitale 70-jarige zien, dan kan men terecht in de in de oude glorie herstelde Sint Jacobskerk en in de Kloosterkerk. Hier blijkt duidelijk, dat >r architectonische schoonheid en historie zyn Philip Bolt werd op 30 juli 1894 in Den Haag geboren. In zijn jeugd be zocht hij de Groen van Prinstererschool en daarna de MULO-afdeling van de zelfde school. Na het behalen van zijn MULO-diploma liet hij zich inschrijven voor de dagcursus van de Academie voor Beeldende Kunsten waar hij de op leiding M.O. Bouwkunde volgde. Deze zo begeerde akte kwam op tijd in zijn bezit namelijk een dag voordat in 1914 de algemene mobilisatie werd afge kondigd. De volgende dag moest hij zich als reservist van het Garderegi ment Jagers melden in de Oranjeka zerne waar hij werd opgeleid tot reser ve-officier. Na zijn demobilisatie in 1918 kreeg hij een baan bij het bouw bureau van het departement va ne en werkte hij onder leiding Hoekstra de latere Rijksbouwmeester. Hier had de heer Bolt o m. de leiding van de bouw van de marinierskazerne te Amsterdam. Twee jaar na zijn huwelijk in 1: werd de heer Bolt medewerker van 1 bekende Haagse architectenbureau H. van de Kloot Meyburg. Hier kw de jonge architect in aanraking met het restauratiewerk. Later vormde de heer Bolt met deze restaurateur var o.a. de Oude Kerk te Delft een maat schap dat echter na de bevrijding in 1945 werd verbroken. Voor ir. Van de Kloot Meyburg heeft de heer Bolt zelf standig enkele belangrijke restauraties uitgevoerd namelijk die van de grote kerken van Maassluis en Schiedam. Als men de lange lijst van werken van de architect Bolt bekijkt dan ziet men daarop niet zo heel veel bouw. Het grootste deel wordt ingeno men door restauraties de kerken van Den Haag en Schevenin- gen wel bovenaan staan. Op het ogenblik is de heer Bolt be zig met de grote restauratie Groningse Martinikerk. Het uitvoeren van restauratiewerken is de heer Bolt als een dankbaar werk gaan kan daarbij de prachtige vormgeving en ruimtebewerking in die gebouwen weer terugbrengen in oude luister. Dit alles is in de vorige eeuw en ook in het begin van deze eeuw door het aan brengen van allerlei schotten in de kerken en rommelig meubilair volko men teniet gedaan. Vooral in de Grote Kerk van Den Haag was dit heel erg. In de Oude Dorpskerk van Schevenin- gen had men de ruimtewerking vernie tigd door balkons in de zijbeuken waar door deze kerkgedeelten er als het wa re niet meer bij hoorden. In praktisch alle oude nog niet gerestaureerde ker ken heeft men door middel van af schuwelijke schotten het koor van het schip gescheiden waardoor hét oude sacrale gedeelte geheel buiten de kerk werd gesloten." Bouwgeschiedeni s Architect Bolt vindt het noodzakelijk dat een restaurateur zich in een te restaureren bouwwerk weet in te le ven, de bouwgeschiedenis kan recon strueren en alle zich voordoende moei lijkheden kan doorzien. De moeilijkheid daarbij is vaak dat de oude bronnen ontbreken doch van veel meer waarde zijn de „stenen bronnen". Vandaar dat voordat een restauratieplan wordt op gesteld eerst een nauwkeurig onder zoek wordt ingesteld zelfs naar de diepste geheimen van het gebouw: de fundering. „Het meest plezierige daar bij is dat je weer iets tevoorschijn krijgt wat in de loop der tijd door ver minking verloren is gegaan. Ook is het mooi als je bij een dergelijk onderzoek oude fundamenten terug vindt van ge bouwen die de kerk zijn voorafge gaan." Als men met de heer Bolt over res tauraties spreekt kan men geboeid luis teren naar deze geboren verteller die af en toe zijn woorden onderstreept door naar een kast te lopen en daaruit een aantal foto's of teken: i te ARCHITECT PH. J. W- C. BOLT op 30 juli 70 jaar schijn haalt. „Vroeger werd er ook ge restaureerd maar dat was meer leggen van een slechte pleister op diepe wonde waardoor infecties niet uitbleven. Er werd afschuwelijk machi naal gemaakte steen gebruikt die niet past in het levende karakter van handgevormde steen, een restauratie moet een dergelijk verminkt gebouw gezond maken door bij voorbeeld het aanbrengen van de oude hand vormsteen". Bij de Haagse Kloosterkerk deed zich de moeilijkheid voor dat men geen machinaal gezaagd hout kon gebruiken. molenmakers hebben volgens het oude principe met een dissel de balken bewerkt waardoor het geheel een nog eer levende sfeer heeft gekregen. „Het personeel dat de restauratie uitvoert is ook heel belangrijk. Deze en moeten niet alleen liefde voor oud gebouw kunnen opbrengen moeten bovenal weten hoe zij met de materialen moeten omgaan. Zij moeten dit in de toppen van hun vin gers hebben." Architect Bolt treedt niet graag op de voorgrond. Maar de vele vrienden die hij zich door zijn persoon en werk heeft gemaakt zullen zich op 30 juli ze ker niet onbetuigd laten! Bejaarde vrouw (73) in Delft mishandeld (Van onze Delftse redactie! Een onbekende heeft vrijdagavond laat de 73-jarige mevrouw A. v. V. in haar woning op de eerste etage aan dc Bonairestraat te Delft ernstig mishan deld. Toen de 35-jarige zoon C. v. V. om kwart over een 's nachts thuis kwam was de vrouw net weer bij kennis. Over het motief van de indringer tast men in het duister. Het onderzoek van de politie wordt bemoeilijkt doordat de zoon pas zater dagochtend aangifte deed. Mevrouw van V. was vrijdagavond om tien uur naar bed gegaan. Nadat ze enige tijd geslapen had, werd ze wakker gemaakt door een onbekende man die zich over haar sponde boog Deze egreep haar bij de keel maar tijdens de worsteling die volgde kon de oude vrouw zich losruk- Hierop stompte de indringer haar met zoveel kracht in het gezicht dat zij het bewustzijn verloor. Toen haar zoon om kwart over een thuiskwam, werd haar deerlijk gehavende gezicht zo goed eu zo kwaad als het ging, verzorgd. Pas de volgende ochtend om half acht waarsahuwde de zoon de politie. Daarna kon ook de huisarts gehaald worden, die het noodzakelijk vond dat de vrouw in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar constateerde men behalve een ernstige bloeduitstorting aan het voorhoofd, te vens een gebroken neusbeen De vrouw kon vrijwel geen beschrijving geven var de indringer, omdat de worsteling zicb in het donker heeft afgespeeld. De politie beschikt nog over weinig gegevens: er is geen spoor van inbraak gevonden en de huisdeur was normaal op slot. Uit de woning wordt niets ver mist. Buren hebben van het gebeurd» niets gemerkt. De politie verzoekt ieder die inlichtingen kan verschaffen zich t« melden op het politiebureau aaj Oude Delft. De Shell Oliemaatschappij heeft belangrijk nieuw olieveld ontdekt ir. door Engeland geprotegeerde sultanaat Oman, in het nabije Oosten, zo meldde een Londens zondagsblad gisteren. De Sunday Times meldde dat de pro- duktie aan het olieveld omstreeks 1967 kunnen beginnen met een jaarpro- duktie van zes miljoen ton. Deze pro- duktie zou volgens het blad kunnen stij gen tot 10 miljoen ton per jaar. ii van de krootste recente olievond sten in de afgelopen jaren was die ii sjeikdom Aboe Dhabi, een Brits protec toraat ten westen van Oman. Hier begon de produktie met 5 miljoen ton per jaar IJMUIDEN Het is voor de schepen geen weekend geweest van grote vang sten. De treilers op en om de 59 graden NB melden schrale vangsten en kapotte netten. Een enkel schip kon per trek 10 tot 15 kantjes buit maken. Wat de sche pen betreft die op de 57 graden NB zaten, het bijzonder in de omgeving Frandeel, deze deden aardige trekken tot 40 kantjes. De visserij op de 55 graden NB leverde nog wat makreel op. Er waren schepen met een dagvangst in 100 manden, hoofdzakelijk makreel 1 kleine schelvis. eHt zal deze weck ln IJmuiden een drukke aanvoer zijn. De schepen zitten op kluit. De aanvoer van vandaag be stond uit 10.341 kisten vis, waarvan 2070 schol, 1800 schelvis 1170 gul en kabel jauw. 830 koolvis, 625 roodbaars, 1265 ma kreel, 890 haring, 360 wijting. 210 blauwe heilbot, 879 varia, 382 kistjes haring en 1010 stijve kabeljauw en 12.500 kg tong. Voor deze aanvoer zorgden onder meer de HD 74 (Michiel) met 845 kisten en 30 stijve kabeljauw, de KW 155 met 170 - kisten, de SCH 171 mot 485 kis kantjes, de KW 222 met 100 kisten, de WR 37 met 290 kisten, de IJM 211 met 380 kis ten en 400 stijve kabeljauw, de KW 127 met 350 kisten, de KW 125 met 120 kisten, de KW 29 met 250 kisten, de KW 39 met 515 kisten en 182 kleine kistjes haring en 407 kantjes, de IJM 9 met 465 kisten en 200 kleine kistjes haring en 219 kantjes, de IJM 36 met 1140 kisten en 90 kantjes makreel en 65 kantjes haring, de WR 56 met 330 kisten en de IJM 28 (Amsterdam) met 1060 kisten waarvan 650 roodbaars en 200 kisten blauwe heilbot. Voor de dinsdagmarkt liggen al vele shcepen te wachten, daar zij vandaag niet konden lossen, wat met het warme weer niet al te best zal zijn. Onder die schepen zijn de IJM 221 met 400 kisten, de KW 101 met 315 kisten, de VL 115 met 435 kisten, de KW 32 met 450 kisten, de KW 219 met 300 kisten, de KW 43 met 650 kisten en 400 kantjes, de VL 84 met 40 Okisten en 350 kantjes, de IJM 46 met 440 kisten, de VL 73 met 700 kisten en 325 stijve ka beljauw en 420 kantjes en de IJM 56 450 kisten Het Vennemeer KATWIJK berichten uil AAN ZEE. 27 juli Var volle zee: alle schepen vangst. De afslag duurde uit volle zee in intjes: SCH 89—weinig vangst. SCH 97— »inig vangst. SCH 134—0. SCH 4—weinig ingst. SCH 40—10. KW 188—15. SCH 233—0. vereen, 3500 kantjes haring. 50 kantjes ma kreel SCHEVENINGBN. 27 Juli Visserijbe- iommin-gen kustvissers in gul- 58—3910. WR 37—6200, WR 58—8250. KW 66—1800. KW 157—2660. KW 172—2520. KW 200—3000. KW 36—3400. 27 Juli Visserijbe- Marktprijzen: )i. r-'-' -eil 58 30—59 90 VL AARDIN GEN, 27 Juli Visserjjbe- :chten. Vanmorgen circa 1800 kantjes ge- outen haring. Van de haringvisserij bin- en VL 17 met 32 last en VL 114 met 16 1st. Aan de afslag: VL 11518 last. VI 73— 5 last De verse haring werd in IJmuiden BARNEVELD. 27 juli - ïarkt. Aanvoer 1714 sti Prijzen (in guldens per lc kwaliteit 2.80—3.05, 5 2.80. 3e kwaliteit 2.50—2 EDE. 27 juli Coöp. Vi anvoerd 186.990 stuks, h; >er 100 stuks): 46-50 gr; •am 6 75—7 65. 57-62 gra ten. franco Rotterdam 3541, schokken franco Rotterdam 3051. KATWIJK AAN DEN RIJN. 25 juli - Groente\'eiling: waspseen AI 2 40—3.50. AI 2 40—4 50. BI 4.20—6 10. bloemkool 6 per ba' AI 18—36. All 12—15. 8 per bak AI 14—24 andijvie 89. kool 16.000 ROTTERDAM. 27 Juli voer: totaal 1425 dieren, ipeen 18 C00 kg. blcei - Veemarkt Aan- vvaarvan 891 vett# irkens. Prijzen per kg: vette koeien 4—1.35. 3.75—3 95. 3 55— 3.75, varkens (levend gewicht) 2.02. 2.00, 1 98. Overzichti: vette koeien: aanvoer als vorige week. handel vlot. wath oger in prijs, pri ma's boven notering, worstikoeien 3.453.65 per kg. Varkens (lévend gewicht): aanvoer tet9 minder, handed tamelijk, aantrekken de prijzen, prima vleesvarkens boven no tering, zware varkens 1.75—1.80 per kg slaOhtzeugen 1.50—1.60 per kg. Oost-Borneo Mij zal in september 11 (vorig jaar 11) pet dividend voorstellen op cumulatief preferente aandelen. In verband met de achterstand in het divi dend op deze aandelen is dividend op gewone aandelen nog niet mogelijk. HO< Eerste lijst Aspera 24 SinMIle r K.o s: vmoaic MainKoyd 24 r A nt»' 3 fWvm .vw"Kp7 Bla nc 3Ë3U 1S"£2L s CTREOHT^ r Hanrburz n Adam Tweede lijst I/JUïSE 23 v Harilngen d MA'RMBORG 25 p TorschcHine n Ruys 35 Soutbainplon nr» Faillissementen Vernietigd: B G M Ruigrok-V d Ven. Mo lstraat 52. Den Haag. Seëindigd: A Hendriks (silkscreendruk- r). Spakenburgsestraat 80. Den Haag; L J van Veen. 'ss-Gravezandseweg 53, Naald- Geëindigd: L P M J van Oppen, adminl» strateur. Nassaulaan 2, Den Haag: A A Ver» schil,der. Kritzingerstraat 115. idem: A Z Toet (Semoea Ada, fabr. van en groot handel in comestibles en rijsttafelbcnodigd- heden), Fr. Hendriklaar. fouragehandel (v.h. Kon Em- Burg. Ca en van Neck- van Hi malaai. laan 249. Leidschendam). De Nieuwe Leidse Courant vraagt voor "een niet te grote wijk in Lisse (Zeeheldenbuurt) Ook geschikt voor scholier. 250 gram, HEERLIJK ZACHT 1 kg stooflappen 2.98 - 4 grote tartaar 0.98 1 kg magere lappen 3.58 150 gram gebr. rosbief 0.89 DE NIEUWE LEIDSE PAARDENSLAGERJI HOGEWOERD 135 KOERIERS Personeel gevraagd Gevraagd voor direkt ir bekend. Boven 18 jaar. Met vakantie-afspraken houden wij graag rekening. Banket bakkerij A. C. v. d. Sijs. Hoofdstraat 44, Leiderdorp, tel 23027. Personeel aangeb. 0 Net meisje. 18 jaar b.z a. voor 3 dagen of 5 ochtenden per week voor winkel. Eni ge jaren ervaring. Kan ook typen. Brieven onder nr. 7366 bur. v. d. blad. Te koop aangeboden 0 Boxer. 2 maanden. Kam pioen afstamming, 75.-. TeL 070-725793. 0 Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning Krediet voor iedereen tot f 5000.- voor aanschaf meu bilair 'woningtextiel. Vraagt gratis folder, dan krijgt u algehele inlichtingen. Post bus 1371. Rotterdam. 0 Tuinbanken, tuinstoelen, tuintafels, harken, schof fels. spaden, spitrieken, gra ven. rieken, aardappelpo ters. tuin- en bloemzaden, kippegaas, harmgaas. punt- draad. vlechtdraad en alles voor Uw tuin. Hartwijk's ijzerhandel. Nwe Beesten markt 7-9-4. Leiden. Telef. 26627. 0 Schotse collie, 3 maanden Lassie. Kampioen afstam ming. 100.-. Telef. 070- 984235. 0 Overcompleet wegens verhuizing 2 pers. spiraal ledikant, pracht dressoir theekast. glazen plaat, rek met 6 blauwe borden. 4 lichte Engelse fauteuiltjes, kloostertafel met desso kleedje, haard merk Etna. Alles billijk Blijdorpstraat 2, Voorschoten. Diversen Al brandt het maagzuur nog zo snel, een RISP ta blet blust het weL 0 Twins et de nieuwste was- combinatie. beter dan een vaste combi. Centrifuge 2800 toeren. Ook in gedeel ten aan te schaffen, vanaf f 490.kompl. Financiering mogelijk. Firma Dusoswa, Turfmarkt 2-3 Leiden, tele foon 24409 Draagbare radio's Unie ke aanbieding, 6-transistor slechts f 29.75, auto-portable 49.50. Bij iedere portable 1 Handy Bag (1 volleybal en badmintonspel) slechts f 4.95 Keuze uit 50 modellen. Ga rant Service Teske. Doeza- straat 5 Leiden Tel 26164 0 Strijkinrlchting Ozon v. uw fijne was. H. Rijndijk 34a. Tel. 22675 9 Vamor rijschool Rem merswaal lest met Opeis Kadett. Leiden. Utrechtse jaagpad 16A, tel. 21966 Voor schoten, Essenlaan 5, telef. 3924 Theor., examen schrifte lijk! Oud-examinator geeft iedere dinsdag 8 uur^ nam verkeersles met dia's en examenvragen voor ieder een. Kwak's Verkeersinsti- tuut. Zoeterwoudsesingel 104 Telefoon 22803 0 Alle motoronderdelen ïeeft motorsloperij Cor Bol. !l 10 Koelkasten cadeau ge urende 10 weken. Ongelo felijk. Iedere koelkastkoper heeft de kans. Haal een wedstrijdformulier. Keuze uit 40 modellen vanal f 268 Koelkaetenshow Garant Service. Teske Doezastraat Leiden Tel 26164 9 Rijschool „Irene" geeft ie eerste 10 rijlessen voor f 60. Nieuwe Beestenmarkt 2 Leiden. Tel. 01710-26753 D g.g. 01729-286 0 Uniek Jongelui die voor het vervullen van hun iienstplicht minstens een jaar lid zijn van onze schooll kunnen gedurende diensttijd gratis trainen. Ju- lo. Jiu Jitsu. Boksen. In- ioortraining. Sportschool de Vries, Herensingel 26. 1. Het liep tegen de zomervakantie en dat waren altijd moeilijke dagen voor onze vriend Spek, die dan geplaagd werd door zorgen over repetitiecijfers en de vraag, of hy al dan niet een goed eindrapport zou krijgen. Maar dit jaar kwam er nog een probleem bij, waarover de dikke Spek zyn hoofd al een hele tyd vergeefs gebroken had. „Weet je wat ik niet begryp. Blek", merkte hij op, toen hij na schooltijd met zyn vriend in de huiskamer van de familie Spoeling zat. „Weet je wat ik met de beste wil van de wereld nu maar niet begrijp?" „Nu?" vroeg Blekkie. die het antwoord al lang wist, glimlachend. „Dat we niets van meneer Pommerooy horen", bromde Spekkie. „Om hem te helpen zijn we onvervaard een woeste, kille oceaan overgesto ken, wat naderhand nog niet eens nodig bleek te zijn geweest en heb ik eigenhandig een ge vaarlijke Poedel in zyn misdadige nekvel ge grepen. Natuurlijk was het met meer dan een mooi staaltje van mijn plicht, maar dan had meneer Pommerooy ons niet 'n aangename ver rassing moeten beloven. Maar hy heeft het wel gedaan, zonder dat jy of ik erom gevraagd had den en daarom vind ik het zo vreemd, dat we niets van hem horen. O, wacht eens! "riep hy verschrikt uit. „Ze zullen toch niet de echte me neer Pommerooy in de gevangenis gestopt heb- hen en die Poedel hebben laten lopen! Dat zou alles verklaren, want vrind Poedel zal ons geen presentje komen brengen, dat snap je". „Nee, naturlijk is Knoevel de cel ingedraaid", antwoordde Blekkie. „En we horen heus nog wei iets van meneer Pommerooy. Die zal het trou wens druk genoeg hebben". „Dat kan wel zyn merkte Spekkie op, „maar drukte ontslaat een mens niet van zyn verplich tingen, zeg ik altijd maar. Dat zou anders een mooie boei worden. Maar ik weet niet boeveel ochtenden ik nu al haastig naar beneden ren om te zien of er nog niet een brief van mijn vriend meneer Pommerooy is. En iedere keer ligt er alleen maar weer een bot op de mat". „Een bot?' vroeg Blekkie verbaasd. „Ja, die ik dan vang', verduidelijkte zijn vriend. „Ze gaan mij de keel uithangen, dat mag je gerust weten. Bot is lekker, en twee keer bot is ook nog lekker, maar dag in, dag uit bot, dat gaat zelfs een zeehond tegenstaan, wacht, daar gaat de telefoon weer eens!" bromde hy. „Even luisteren. Blek. Het zal wel iemand we zen, die het verkeerde nummer heeft gedraaid, maar je kunt nooit weten". Bewolkte lucht of zonneschijn Altijd is er wel gelegenheid om iemand abonnee te maken. Niet vergeten op de bon ook iets in te vullen voor uzelf! BON in envelop (of op kaart geplakt) verzenden aan het bureau van dit blad U kunt noteren alt nieuwe abonnee Datum van Ingang i betaling per Zelf ben Ik al abonnee. Voor hef a brengen ven nevenstaande nieuwe abonnee heb Ik dus recht op „DE DOKTER ZEGT...- (1) „DE DOKTER ZEGT (2) Elk deel is een (ander) geheel TIP-PARADE-TWEE (Vul het hokje In voor het boek dat u wilt hebben) Schrijf hier uw eigen naam en adreti "I I WEEK/MAAND/KWART AAL/GIRO (doorhalen wat niet van toepassing fa)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1964 | | pagina 8