Res. Orkest met Maderna in ongewoon concert PIERRE MONTEUX Kansen van armen moeten groter zijn dan van rijken In kader van Holland-Festival Map Marijt gaat naar Telstar In memoriam Wereldtitel dammen voor Rus Tsjegolef Staatsraad Ruppert voor CBTB: Staat moet vrijheid bevorderen Wiener Philharmoniker Von Karajan verblufte bewonderend publiek Nederlands succes in gemengd-dubbel Noorwegen nam leiding op Benelux-ploeg Eierprijs 9 DONDERDAG 2 JULI 1964 Herdenking van Monteux Natuurlijk werd voor de aanvang fvian het Holland Festival-concert, gis- iteravond in de Kurzaal, Pierre Mon teux herdacht. Willem Brederode, directeur van (het Residentie-Orkest, schetste in enkele sobere woorden de betekenis van deze grote dirigent en daarna werden enkele ogenblik ken van stilte in acht genomen. Het Haagse publiek zal Pierre Monteux niet gauw vergeten. De Italiaanse dirigent-componist Bru no Maderna leidde dit concert van het Residentie-Orkest en, zoals van hem te verwachten was, hij bood een ongewoon en interessant programma. Zelf com ponist van werken in seriële stijl, zoekt hij graag naar composities in dezelf de stijl geschreven, en zo opende hij de avond met de „Variazioni per orches tra" van. Kees van Baaren, in ons land het schoolvoorbeeld van de se riële schrijfwijze. Een magnifieke mu ziek overigens, die Maderna zeer goed begreep, naar het ons voorkwam. Zijn tempokeuze leek ons iets sneller lijn accentuering van de ritmiek iets pregnanter dan in de uitvoeringen, die wij ons konden herinneren, en wij von den wel, dat er zodoende in de muziek veel intenser leven, veel meer kleur kwam. Maar of Van Baaren, die zaal zat te luisteren, het- er mei Anderhalf jaar voor zigeunerin die oude dame oplichtte Tot anderhalf jaar gevangenisstraf me: aftrek heeft de rechtbank te Arnhem de 44-jarige zigeunerin F. S. veroordeeld wegens oplichting van een oude dame Nijmegen voor verscheidene bedragen aan geld tezamen 60.000 gulden. De offi cier had twee jaar geëist De zigeunerin had van de oude dame grote bedragen gevraagd om dit geld te laten zegenen in Lourdes. De halve zigeu nerwereld zou voor haar bidden. De be doeling was om de vloek die volgens ver dachte op het huis van de oude dame rustte weg te nemen. Toen de dame steeds grotere bedragen van haar bank opnam kreeg de procuratiehouder arg waan en waarschuwde hij de politie. Senaat stemt in met genocideverdrag De Eerste Kamer heeft zonder hoofde lijke stemming het ontwerp van rijkswet aangenomen waarbij het op 9 december te Parijs totstandgekomen verdrag de voorkoming en bestraffing van genocide (volkerenmoord) wordt goedge keurd. Eveneens zonder hoofdelijke stemming verklaarde de Eerste Kamer zich akkoord met het ontwerp van een bijbehorende uitvoeringswet. Prof. mr. I. A. Diepenhorst (AR), heeftg ezegd dat Nederland in gebreke is gebleven door niet meer haast te ma ken met de bekrachtiging van deze „gewichtige conventie". Hij betreurde het zeer dat de achtereenvolgende ka binetten steeds maar hebben gewacht met het indienen van het betrokken wetsontwerp. Tïbor Varga Het tweede hedendaagse werk van deze avond betrof het Vioolconcert van Bartók uit 1938, waarin Tibor Varga de solist was. Varga bezit terecht een grote vermaardheid als vertolker van dit werk en hij speelde het met een prachtige, glanzende toon en met een bewonderswaardige rust en zekerheid. Toch trok hij wel wat veel alle aan dacht tot zich: zijn spel was het wat erg nadrukkelijke middelpunt- van de weergave. En Maderna gaf hem daar toe alle gelegenheid. Maar toegege ven Varga kent het werk van bin nen en buiten en men laat zich door zo'n voortreffelijke leidsman graag lei den. Toch kwam in het gedeelte na de pauze pas de ,,clou van de avond", na melijk de uitvoering van Carissimi's „Historia Divitis". Voor de betekenis van dit oratorium uit 1640, dus uit de vroeg barok, verwijzen wij naar een vorig artikel. Het is een kostelijk stuk muziek in de afwisseling van recitatie ven, ariosi, dubbelkoor en klein orkest en het lijkt ons, juist door de heel eenvoudige schrijfwijze, bijzonder ge- Lagere temperaturen ~iP enkele honderden kilometers ten westen van Ierland handhaaft zich voortdurend een krachtig hogedruk- gebied. Een uitloper ervan beheerste vandaag het weer in Nederland. Ten noorden van het hogedrukgebied be vindt zich in het zeegebied tussen IJs land en Noorwegen een tamelijk diepe depressie, die van betekenis gaat wor- j den voor het weer in Nederland. Ach- ter deze depressie begint namelijk een nieuwe hoeveelheid koude en onsta biele lucht naar de Noordzee uit tt vloeien. De voorste begrenzing van deze lucht kan Nederland morgen met westelijke tot noordwestelijke winden bereikenDaardoor komt de tempera tuur de eerstkomende dagen weer op een lager niveau en neemt de kans op buien geleidelijk toe. Zon en maan Vrijdag 3 juli: zon op 4.25, onder 21.02; maan op: 0.51. onder 13.32. Donderdag 9 juli: nieuwe maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 4 juli: 9.42 v.m.; 22.12 non. Strandverwachting Een storingsfront boven Schotland trekt naar het zuidoosten. Morgen tijdelijk meer bewolking en plaatselijk een licht buitje. Matige en nog te koele wind tussen zuidwest en noordwest. Overdag 17 a 18 graden, zeewater 16 graden. VOORUITZICHTEN: Het hogedrukcen- trum boven Ierland komt wel iets dichterbij, maar houdt ons kustgebied nog in een te koele zeewind. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Ween- f etteldh. Il'li'ii1***» *£,ëa flu fi« za D Helder 1. bew. Y pen burg h. bew Vlissingen 1 bew, Eelde zw bew. De Bilt 1. bew. Twenthe zw. bew wzw 5 16 12 0.1 windstil 18 9 0 zw 2 17 12 0 w 2 17 8 0.6 veran. 1 18 6 0 windstil 16 7 0 Eindhoven 1. bew Zd.-Limb. 1. bew. Helsinki onbew Stockholm onbew Kopenh. niet ontv Aberdeen zw. bew Londen zw bew A'dam 1. bew windstil 20 6 0 wzw 2 20 6 0 nno 2 19 8 0 zw 2 19 6 0.6 windstil 19 12 0 2 zw 4 19 9 0 w 2 22 11 0 wzw 2 19 8 0 Brussel onbew Luxemburg onbew windstil 20 7 0. no 4 20 7 0 nno 4 24 8 0 Grenoble onbew Nice onbew Berlijn gh. bew Frankfort I bew Munchen h bew windstil 26 13 0 n 3 26 19 0 wnw 3 17 11 5 windstil 22 5 0 nnw 1 18 5 0 Zurich Genève Locamo Innsbruct Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Mallorca Lissabon h bew zw. bew zw bew onbew! onbew onbew h bew zw. bew. n 2 22 11 0 no 7 25 11 0 ono 3 26 11 0 nw 8 18 11 4 windstil 22 11 6 wnw 7 21 12 10 n 4 20 0 windstil 29 15 0 w 2 32 15 0 windstil 30 18 0 windstil 30 17 0 windstil 19 0 Dirigent en solisten in de paiuze van het Kurhausconcert. schikt voor de amateurkoren. Het duurt ongeveer 40 minuten en samen met bij voorbeeld een orgelconcertje of een an der kort koorwerk vormt het een smaakvol programma voor een kerk- concert. Orkestratie Bruno Maderna heeft het voor de huidige concertpraktijk geschikt ge maakt en zijn orkestratie van strijkers, twee fluiten, ho"bo's, fagot, twee trom petten en pauken, verder klavecimbel orgel, heeft de barokke kleur be waard. Hij zelf toonde in de uitvoe ring een even groot stijlbegrip: de ge schiedenis van Lazarus en de Rijke Man (ontleend aan Lucas 16 :1931) wordt in recitatieven door de tenor en sopraan verteld en in de „handeling" komen alle vier solisten en het dubbel koor heel levendig mét elkaar in af wisselend „gesprek". Door de goed af gewogen tempi kreeg Maderna puntige spitse contrasten en zijn medewer kers voegden zich geheel naar zijn in zichten. al leek ons de tijd van voor bereiding toch wel iets te kort te zijn geweest. Wij vermelden dan het Ne derlands Madrigaalkoor (dirigent Her- Strategier), Jeannette van Dijck, Sophia van Santé, Chris van Woerkom, Peter van der \Rilt, terwijl Hans Schouwman aan het klavecimbel en Jan v. d. Meer aan het orgeltje zat Dra. E. Kokee-van den Berge. Wilson: geen Britse schepen voor het fascistische Spanje Admiraal Pedro Nieto Antunez, de Spaanse minister van marine, heeft mee gedeeld dat Spanje uit „politieke voor zichtigheid" de onderhandelingen met En. geland over de modernisering van de Spaanse marine heeft afgebroken. Als reden noemde hij „de misplaatste en on gerechtvaardigde inmenging van de Britse labourleider Wilson in de binnenlandse aangelegenheden van een land als Spanje, dat vriendschappelijke en normale be trekkingen met Engeland onderhoudt". Wilson heeft in het Lagerhuis kritiek geleverd op de onderhandelingen. Als er oorlogsschepen moeten worden gebouwd, heeft hij gezegd, laten we die dan voor onze eigen marine bouwen en niet voor een fascistisch land als Spanje. (Van onze sportredactie) NOORDWIJK Map Marijt, de vroe gere linksbuiten van Noordwjjk, gaat niet naar de Leidse eersteklasser U.V.S. Marijt heeft een contract getekend bij de semi-profclub Telstar in Velsen. In dit verband heeft hij zowel UVS als de KNVB verzocht zijn eerder voorgeno men overschrijving ln te trekken. op 89-jarige leeftijd gisteren ge- meld werd, was al tijdens zij leven legende, m genwoordigde historie. Niet alleen behoorde hij tot 's we relds grootste dirigenten, wiens mees terschap men alom erkende en wiens vitaliteit en levenslust tot vele koste lijke anecdotes aanleiding gaf, maar hij was degene, die meesterwerken uit de eerste helft van onze eeuw ten doop hield. Hij dirigeerde de eerste uitvoering van Ravel's Daphnis et Chloé, van Strawinsky's Petroesjka", van diens Sacre de Printemps" (die een wereld- berucht schandaal werd), en Rossig- nol, van Debussy's ,,Jeux" En wat ons land betreft, Püper's Derde Sym fonie werd aan hem opgedragen en door hem in première èn daarna over de gehele wereld gebracht. Ons land is Pierre Monteux veel dank verschuldigd hij was comman deur in de Orde van Oranje Nassau en hij kwam ook bijzonder graag hier. HU noemde zelfs Nederland „zUn tweede vaderland" in de persconferentie, die hij het vorige jaar gaf, daarbU zinspe lend op de negen jaren waarin hU het Concertgebouw-Orkest leidde naast Willem Mengelberg. Hij introduceerde hier de Franse mo derne muziek, en zyn visie op b.v. Ra vel's La Valse is nog steeds het grote voorbeeld voor alle dirigenten nhem. Wat het geheim van Monteux' mees terschap uitmaakte Dat ligt in de Franse klankhelderheid en scherpte van geest, in de tUpische LatUnse zin voor orde en evenwicht. Zoals zUn directie gekenmerkt werd door soberheid efficiëntheid van gebaar, zo - ging ook zijn musiceren rechtstreeks tot de kern van de compositie. En dit behield hU tot in de laatste jaren van zUn leven. Toen hij het vorige jaar met het Concertgebouworkest repeteerde (het was het Wagner-concert in het Hol land Festival), waren zijn ogen en „overal tegelijk". Hij hoorde en zag alles en er werd hard gewerkt. Alle orkesten (Hij dirigeerde ook W erkstudenten met vast werk In Maastricht heeft de directie van c Kon. Ned. Papierfabriek NV het plan de werkstudent een vaste plaats in de derneming te geven. Jongens en meisjes van 14 tot 19 jaar zullen in de fabriek op zichzelf eenvoudige functies kunnen krijgen voor drie dagen per week, be taald worden volgens cao, en de overige dagen vrij hebben om te studeren in richting, die zij zelf kunnen kiezen. De directie ziet hierin enerzijds nomisch voordeel voor de fabriek zelf (moeilijk te bezetten, eenvoudige taken, worden zo vervuld) en voor de deelne mers de mogelijkheid om hun studie geld zelf te verdienen. Dc 24-jarlge Rus Vatsjeslaf Tsjegolef, student te Moskou, is winnaar geworden van het toernooi om het wereldkam pioenschap dammen te Merano. Toen gisteravond om precies 6 uur de Cana dees Deslaurlers de Rus remise aan bood, had Tsjegolef weinig bedenktUd nodig om dit te aanvaarden. Immers, hiermee was liij wereldkampioen. Doordat de partij tussen de Rus Koe- perman en de Senegalees Baba Sy eveneens remise werd. zijn deze spelers resp. op de tweede en derde plaats ge ëindigd. De uitslagen van de zestiende en voor laatste ronde luiden. Fanclli (It.)-Hisard (Fr.) 0—2: Reimann (Tsj. SD-Koeperman (RusL) 0—2; Agli- ardi (Mon.)-Van Dijk (Ned.) 02; Sa- lctnik (It-)-Cazemier (Zwits.) 1—1; Baba Sy Senegal)-Deslauriers (Can.) 2—0; Bajolle (Fr.)-Saint Fort (Haiti) 2—0; Verpoest (Belg.)-Langrass (Austr.) 2—0; Tsjegolef (Rusl.)-Bom (Ned.) 20. Partij uit de 15e ronde: Saletnik-Van Dijk 1—1. De -strijd om het wereldkampioenschap dammen is in Merano beëindigd. In de zeventiende en laatste ronde speelde de Nederlander Bom remise tegen Saint Fort (Haiti), Van Dijk deelde voorts de punten met de Fransman Bajolle. De uitslagen van de partijen van de laatste ronde zijn: Saint Fort (Haiti) Bom (Ned) 11. Deslauriers (Can)— Tsjegolef (Rsl) 1—1, Cazemier (Zw)— Verpoest (B> 11, Van Dijk—Bajolle (Fr) 11, Koeperman (R>Baba Sy (Sen) 11. Hlsard (F)Saletnik (It). Sanirsad (Sur)Agliardi (Mon> 20. Fanelli (It)Reimann (Tsj) 11. De eindstand luidt: 1 en wereldkampi oen Tsjegolef 27 punten, 2 Koeperman 25. 3 Baba Sy 23, 4 Hisard 21, 5 Van Dijk 20, 6 Bom 19. 7 Deslauriers 18, 8 Bajolle. Saletnik, Verpoest en Sanirsad. allen 17, 12 Saint Fort 16, 13 Cazemier 14, 14 Fa nelli 9, 15 Langrass (Austr) 7, 16 Agliardi 4, 17 Reimann 1. over de gehele wereld hield van hem. Hoe vaak hebben wij het niet meege maakt, dat de zaal overeind rees bij het binnenkomen van Monteuxdeze kleine, vierkante figuur met het mar- Ifante gezicht de grote witte hang snor de zwarte wenkbrouwen, het zwar te, wat dunner wordende haar, de vriendelijke maar zeer oplettende ogen. En het leek welof hij met de jaren kleiner werd en zijn lange ivoren diri geerstok steeds langer. Heel lang heeft men kunnen profi teren van het kunstenaarschap van Pierre Monteux en nu hij er niet meer is, kan men gelukkig zijn vele grammofoonopnamen blijven beluis teren. Een gevoel van grote dankbaar heid zal de muziekwereld tegenover Monteux behouden. Dra. H. E. Kokee-van den Berge EEen rechtvaardiger maatschap pelijke orde kan niet bereikt worden door de rijken even rijk te laten en de armen even arm te doen blijven. Op zijn minst zal de kans, dat de armen minder arm worden, groter moeten zijn de kans, dat de rijken nog rijker worden". Deze woorden, die in de toekomst nog wel eens dikwijls kunnen worden geci teerd, werden vanmiddag in Win schoten op de algemene vergadering van de Chr. Boeren- en Tuinders- bond uitgesproken door de heer M Ruppert, lid van de Raad van State en oud-voorzitter van het Chr. Nat V akverbond. De heer Ruppert sprak voor de C.B.T.B. over „De christen en de wel vaartsstaat". Daarbij verklaarde hij een duidelijk onderscheid te willen maken tussen „welvaartsstaat" en „verzorgingsstaat". De welvaartsstaat omschreef de heer Ruppert als staat welks overheid zich mede-ver antwoordelijk weet voor de welvaart barer ondeixlanen en die derhalve tracht de welvaart en een rechtvaar dige verdeling daarvan te bevorde ren". In een verzorgingsstaat evenwel „ga randeert de overheid de welvaart, al thans beweert zij dat te kunnen doen" en in een verzorgingsstaat „wordt de zelfstandigheid en de zelf-verantwoor- delijkheid van onderdanen en maat schappelijke groepen aangetast", wijl in een welvaartsstaat daarentegen „de overheid niet het gehele economi sche proces beheerst, doch slechts in grijpt op vitale punten, bij voorkeur met medewerking en inschakeling van vrije maatschappelijke organisaties". Beperkte taak De staat heeft, evenals andere levens verbanden, te maken met het gehele gemeenschapsleven van de mensen, maar toch Is, aldus de heer Ruppert, de staat niet het totaal-verband van de samen leving. Hij is slechts één van de levens verbanden der mensen, zij het dat hij grotere uiterlijke macht heeft dan enig ander samenlevingsverband. Reeds uit dien hoofde bestaat er voor de staat steeds de verzoeking de uitoefening van zijn macht verder uit te strekken dan nodig of wenselijk is. Daarom temeer moet hij letten op de beperktheid van zijn taak, en deze beperking is gelegen in de wijze waarop de staat dient op te treden. Hij moet de vrijheid en de ver- jan de lange trap van het Concertgebouw af. Niet om de grootse ovatie waarvoor het publiek klaar stond in ontvangst te nemen, doch om een groot collega te her denken. 't Is bijna ongelofelijk dat Pierre Mon teux op de dag af een jaar voor zijn over lijden het podium van het Concertgebouw betrad om een Wagnerprogramma te di rigeren. Welk een speling van toevallig heden, nu Von Karajan Bruckner's Ze verde Symfonie bracht met het Adagio dat geschreven werd ter herdenking van de dood van Wagner. Nu kon men de lijn doortrekken tot Pierre Monteux, een waardige herdenking van een groot diri gent. Daarna betrad „tovenaar" Von Karajan het gestoelte om met zijn Wiener Philhar moniker Mozart's Symfonie in g, K.V. 550 uit te voeren. Het werd voor de aan wezigen een schokkende verrassing. Men kon in de pauze in de wandelgangen op merkingen beluisteren, waaruit bleek dat men een Karajan-«Mozart lichter, roman tischer en meeslepender verwachtte. Men vergete niet, deze Symfonie is dramatisch van karakter en dat heeft Von Karajan willen uitdrukken. Geen vederlichte vir tuositeit, doch een verbluffende aanpak. Doch nooit te fors, nimmer ruw, wel transparant Von Karajan zou Von Kara jan niet zijn als hij deze echt Weense visie niet met perfectie en ijzingwekken de soepelheid naar voren bracht Met nog meer spanning dan voor de aanvang keek men uit naar de weergave van Bruckner's Zevende Symfonie, het hoogtepunt in zijn oeuvre. Na de eerste uitvoering in december 1884 heeft dit werk vele malen in het Concertgebouw geklonken, Mengelberg, Van Belnum en Haitink hebben deze machtige schepping tot klinken gebracht. Niet zonder reden zal Von Karajan de ze Symfonie dan ook voor Amsterdam op het programma geplaatst hebben. De hon derden in het Concertgebouw en onge twijfeld ook vele radioluisteraars zullen met ademloze bewondering hebben ge luisterd naar het volmaakte spel van de Wiener Philharmoniker en gekeken naar het genie Von Karajan. Wat te zeggen bij zulk een perfectionisme? Bij een dergelijk muzikaal wonder kan men eigenlijk al leen maar zwijgen, omdat men het on overtrefbare gehoord heeft. Verbluffend die onafgebroken concentratie van Von Karajan in een vertolking noot voor noot maat afgewogen. In een dergelijke ontzagwekkende, majestueuze interpretatie duurt het werk geen minuut te lang (Von Karajan deed er 64 minuten Grandioos die opbouw zoals bijv de finale van het eerste deel. Een ont roerende bewogenheid sprak uit het won derschoon Adogio, alleen dit deel reeds fascinerende belevenis. Men kwam oren te kort om al die schoonheid te kunnen bevatten, de ronduit verrukkelijke klank van de strijkers, de verfijning enerzijds en het imposante klankkarakter van de blazers anderzijds de feilloze techniek van de paukenis- ten. Zonder twijfel is het optreden van de Wiener Philharmoniker een onverge- fLirigent, voor wie dirigeren luisteren Jbaar zijn orkest is. Zo ontstaat een wel haast tastbare wisselwerking tussen or kest en dirigent, waarin geen seconde van een aarzeling of een elkaar misver- Het enthousiasme van het publiek ken de geen grenzen en 't was een verrukking te zien hoe Von Karajan deze ovaties als een keizer in ontvangst nam. Terwijl de orkestleden het podium reeds verlaten hadden, riep men Von Karajan weer te rug voor een stormaelitlge ovatie. Een, muzikaal feest van de allerhoogste orde! Adr. Hager Honkbal Het Nederlandse bonds- honkbal-negental heeft woensdag in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen een uit Parijs afkomstig Amerikaans leger - team met 02 verloren. Beide punten werden in de achtste innings gescoord. (Van onze soc.-econ. redactie) antwoordelijkheid van personen en groe pen bevorderen en de staat moet de eigen aard en taak van andere samen levingsverbanden bij zijn optreden eer biedigen, ook bij zijn bemoeiing met het sociaal-economische leven. Opdracht De heer Ruppert wees er voorts op, dat de staat naast welvaartsstaat ook rechtsstaat en vrijheidsstaat dient te zijn. De statelijke overheid is geroepen tot bevordering en handhaving van de gerechtigheid, die ook en niet in de laat ste plaats betrekking heeft op materiële, stoffelijke goederen. De bevordering van de welvaart en de rechtvaardige verdeling ervan is dan ook niet een on eigenlijke overheidstaak, doch een op dracht. die tot het wezen van de over heid behoort, aldus de heer Ruppert, die er aan herinnerde dat reeds het Eerste Christelük-Sociaal Congres ln 1891 uit sprak dat het geheel ln overeenstemming met de Heilige Schrift ls om armoede en ellende te voorkomen, opeenhoping van kapitaal en grondbezit tegen te gaan en voor ieder mens naar zün „stand" een onbezorgd leven en menswaardig be staan te begeren. Te dezer zake heeft de staat naar de mening van de heer Rup pert een beslissende taak. Snoeken en voorntjes De staat wordt in de Nederlandse protestants-christelijke kring dikwijls gezien als een belager van de vrijheid, maar. zo zei de staatsraad, op veler lei gebied bevordert de staat de vrij heid. indien men tenminste met vrij heid niet alleen de vrijheid van de snoeken, maar ook die van de voorn tjes bedoelt „De staat kan inderdaad de vijand van de vrijheid worden, doch onder vele omstandigheden is hij het enige instrument dat voor grote groepen van de bevolking de vrijheid tot een mogelijkheid kan ma ken. Dit moet duidelijk worden ge zegd, vooral in een tijd, waarin aller lei christenen een nauwelijks verho len voorkeur voor h'et liberalisme bo ven het socialisme blijken te koeste- Voetbal Noorwegen heeft woensdag in Bergen een 32 overwinning op het Zwitsers nationaal voetbalelftal behaald. Bij rust hadden de Zwitsers nog een 20 voorsprong. Voetbal In Apeldoorn is woensdag een vriendschappelijke wedstrijd ge speeld tussen AGOW en Sportclub Enschede. De Enschedeërs wonnen, na een 12 ruststand, met 13. WIMBLEDONKAMPIOENSCHAPPEN Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Fred Stolle erin geslaagd de grote Wimbledon-finale te bereiken. Bij na twee en een half uur heeft de lange 25-jarige Australiër nodig gehad om ti telhouder Chuck McKinley uit de Ver. Staten met 4—6. 10—8, 9—7, 6—4 te ver slaan en daarmee revanche te nemen voor de nederlaag, die hU 364 dagen te voren in de finale van 1963 had geleden. In de eindstrijd van morgen komt Stolle tegenover zijn landgenoot Roy Emerson, die in een prachtig duel met een adembenemende 76 minuten vergen de tweede set met 63, 1513, 60 van de Duitser Wilhelm Bungert won. Ook dit resultaat betekende wraak voor een nederlaag van vorig jaar, toen Emerson door Bungert in de kwart-finales (in vijf sets) werd verslagen. Gisteren werd de dag gesloten met een verrassende en bijzonder goede overwinning van het Nederlandse ge mengd-dubbel Tom Okker-Trudy Groen man op de sterke Nieuw-Zeelands- Australische combinatie Ian Crooken- den-Robyn Ebbern. Tom en Trudy won nen met 36, 6—3, 8—6 en plaatsten zich daarmee voor de vierde ronde, waarin zij op papier ln het Zuidafri- kaanse paar Phillips-Mary Fourie geen sterke tegenstanders schijnen te heb ben. Zouden de Nederlanders ook deze ronde overleven, dan komen zij in de kwart-finales uit tegen Bob Hewith en Maria Bueno. Vooral Tom Okker heeft in deze partij weer bijzonder knap ge speeld, maar de goede steun van Trudy Groenman, zowel in het achterveld als aan het net, mag stellig niet loosd worden. Uitslagen Dames-dubbelspel, kwart-finales: Ma ria Bueno (Braz.) en Robyn Ebbern (Austr.) verslaan Justina Bricka en Carol Hanks (V.S.) 7—5, 2—6, 6—3; Billy Jean Moffitt-Karen Susman (V.S.) ver slaan Donna Fales-mej. Gunderson (V.S.) 62, 63; Margaret Smith-Les ley Turner (Austr.) verslaan Vlaska ATLETIEK-INTERLAND Na de eerste dag van de atletiek-lnter- land tussen Noorwegen en de Benelux hebben de Noren onder daverende ova ties van de ruim 10.000 toeschouwers de leiding genomen met 59'tegen 45'A punten. Veertien punten verschil dus, die op de tweede dag misschien iets kunnen worden ingelopen, maar dan zullen voor al de Nederlanders wat beter voor de dag moeten komen. In het prachtige Bisletstadion zijn het steeds weer de Belgen geweest, die ge toond hebben dat zij over kunde en door zettingsvermogen beschikken. Overigens stal een Noor, de 20-jarige student uit Oslo, Terje Pederson, de show. Hij was het, die onder gespannen aandacht van zeer sportieve landgenoten met de speer maar liefst zes maal over de 81 meter wierp. En bij zijn vijfde poging was het raak: met explosief geweld kegelde hij het wereldrecord, dat met 86.74 meter op naam stond van de Italiaan Carlo Lievore aan flarden. De Noor, uiterst geconcen treerd. kwam tot 87.12 en volgde daarmee zün grote voorganger x landgenoot Eigif Danielsen op. Zijn serie van 83,00, 81,90, 83,11. 81,39. 87,12 en 82.39 meter wees er op dat hü tot de grote favorieten in Tokio moet worden gerekend. Want ex is nie mand die op zulk een constante wijze tot deze prestaties komt Uitslagen 110 meter horden: 1 Kamerbeek (Ned) 14,4 sec;2 Weum (Noorw) 14,5; 3 Marien (Belg) 14,5; 4 Thor Christiansen (N) 200 meter: 1 Bunaes (N) 21,5 sec; 2 Si monsen (N) 21,7; 3 Luitjes (Ned) 21.7; 4 Noordenbos (Ned) 21,9. 3000 meter steeple: 1 Roelants (Belg) 8.31,8; 2 Ellefsaeter (N) 8 52.4; 3 Sjoelie (N) 9.04.2; 4 De Wachter (Belg) 9.13.4. 800 meter: 1 Lambrechts (Belg) 1.49.1; 2 Solberg <N) 1.49.3; 3 De Hertoghe (Belg) 1.49,5; 4 Pharo (N) 1.49,9. 5000 meter; 1 Allonslus (Belg) 13.51.8: 2 Fuglem (N) 13.53,4 (Nieuw Noors re cord); 3 Benum (N) 14.14,2. Discuswerpen: 1 Haugen (N) 56,18 me ter; 2 Skautvedt (N) 52,01 m; 3 Kamer beek (Ned) 46,85 m; 4 Timmer (Ned) 46,12 m. 4 x 400 meter: 1 Benelux (Noordenbos, Rcukhart, Debroux en Jarry) 3.14,0; 2 Noorwegen 3.14,1. Epeerwerpen: 1 Terje Pederson (N) 87,12 m (nieuw wereldrecord); 2 Rasmus sen (N) 75,99 m; 3 Van Zeune (Belg) 66,84 m; 4 Debackere (Belg) 59,42 m. Hoogspringen: 1 Sletten (N) 2 meter; 2 Hytten (N) 1,90 m; 3 Thelssen (Belg) 1,90 m; 4 Dengis (Belg) 1,90 m. Hink-stap-sprong: 1 Jensen (N) 15,60 m 2 Paulsen (N> 15,47 m; 3 Herbrandt (Belg) 15,08 m; 4 Evers (Ned) 14.72 m. Stand na de eerste dag: Noorwegen 59,5 pt, Benelux 45,5 pt Hockey Oost-Duitsland heeft de 3e kwalilicatiewedstrüd tegen West-Duits- land voor deelneming aan het Olym pische hockeytoernooi in Tokio, die woensdag te Jena is gespeeld, gewonnen met 10. Bü de rust was de stand nog 9-0. Kodesova-Vera Sukova (Tsjech.) 60, 6—2. Gemengd dubbelspel, derde ronde: Phillips-Mary Fourie (Z.-Afrika) ver slaan Mandarlno-Carmen Coronado (Braz./Sp.) 6—4, 5—7, 6—1; Brown (VS) en Heather Segal (Z.-Afr.) verslaan Price en mej. A. Spencer (GB) 6—3, 63; Tom Okker en Trudy Groenman (Ned.) verslaan Crookenden (Nw.-Zeel.) en Robyn Ebbern (Austr.) 36,63, 86. Vierde ronde: Segal en Renee Haygart (Z.-Afr.) verslaan Tobin en Helen Plaisted (Austr.) 62, 61; Froehling en Justina Bricka (VS) verslaan Bresson en Francoise Durr (FY.) 6—1, 64; Kel ler (Austr.) en Deidre Catt (GB) ver slaan Brown (VS) en Heather Segal (Z.-Afr.) 36, 60, 62; Susman en Karen Susman (VS) verslaan Ryan en mej. Walkden (Z.-Afr.) 6—1, 6—3. Heren-enkelspel, halve finales: Fretf Stolle (Austr.) verslaat Chuck McKinley (VS) 4—6, 10—8, 9—7, 6—4. (Vervolg van pagina 1) Binnen de Nederlandse pluimveehou derij leeft over het algemeen ernstige kritiek tegen de EEG-maatregelen en de wijze van uitvoering. Zo heeft in Italië op grote schaal ontduiking van de voor schriften plaats bij de invoer van ei produkten uit derde landen en voorts zün de prüsnormen voor het onderlinge handelsverkeer binnen de EEG voor landen als West-Duitsland en Frankrijk dermate gunstig vastgesteld, dat hier de laatste tüd een enorme uitbreiding van de eierproduktie heeft plaats ge had. Aan deze ontwikkeling moet ook de recente prUsval voor eieren in West- Europa toegeschreven worden. Neder land heeft onder invloed van deze ont wikkeling zijn eierproduktie ingekrom pen. Toch geven de Westduitsers aan Nederland de schuld voor de recente prijsverstoring, omdat Nederland de EEG-landen, zoals het heet, met eieren zou overstromen. Deze onjuiste kritiek in het buitenland maakte het echter voor de Nederlandse regering extra moeilük maatregelen te nemen ter be scherming van de Nederlandse pluim veehouderij. Een enkele maatregel zou büv. een exportstop van Westduitse zü- de hebben kunnen uitlokken en in dat geval zouden de Nederlandse pluimvee houders nog verder van huis zijn ge weest. Voorts valt te verwachten, dat naarmate de overgangsperiode verstrijkt de EEG-maatregelen voor Nederland een gunstiger betekenis krijgen. Een aspect van de pluimveehouderij, welke in de toekomst nog meer de aan dacht van het Nederlandse bedrüfsleven zal moeten krijgen, is de produktie van eiprodukten, zoals eipoeder, eigeel ge droogd eiwit enz. Hiervoor bestaat in de EEXj-landen een grote markt. Enor me hoeveelheden eiprodukten worden thans nog ingevoerd uit landen als Chi na, Argentinië, Zuid-Afrika en de lan den van het Oostblok. Een heel belang rijke importeur is Italië. Nederland, dat reeds een aantal zeer modern geoutil leerde bedrüven voor de produktie van eiprodukten kent, zou hier nog veel meer aan kunnen doen. Zeker is, dat binnen de F^)G jaarhjks voor enkele miljarden eieren aan eiprodukten afzet zou kunnen worden. Vooral voor de kleinere eieren, de kneusjes en de vuil- schaligen liggen hier grote mogelükhe- den. Het Nederlandse exportsurplus, zoals dit zich ook nu weer heeft doen gevoelen, zou gemakkelijk zün weg kun nen vinden naar het buitenland via een uitbreiding van de Nederlandse eipro- dukten-industrie. Gedacht wordt we] de oprichting van een stabilisatie fonds, waarin de overheid een basisbe drag stort om de levering van eieren aan de eiproduktenindustrie tegen een vaste prijs mogelük te maken. Bü een hogere marktprüs kan dan het verschil uit het fonds worden bübetaald en bij een lagere marktnotering zou het prüs- verschil in het fonds moeten worden gestort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1964 | | pagina 9