Voorschotens raad deed weer lang over korte agenda NATUURLIJK PIJPROKEN Pharetra licht beleid toe VMF verbouwt miljoen toestellen Even natuurlijk peer als een een appel j een tomaat m een flonkerend glas wijn 20 volmaakt natuurlijk is Voortrekkers Naturel pijptabak Prof. dr. P. W. Kasteleyn hoogleraar te Leiden Bij prachtig zomerweer een goede aanvoer Subsidie voor vergelijkend prijsonderzoek NIEUWE LEIDSE COURANT 4 ZATERDAG 6 JUNI 1964 Huren sportvelden verhoogd VOORSCHOTEN Weer had de Voonchotense gemeenteraad gister avond veel tijd nodig om de zo weinig gecompliceerd uitziende agenda af te werken. De voorstellen van het college van B. en W. bleken niet alle geeneden koek voor de raadsleden te zijn. Zo was het voorstel tot aanwij zing en beloning van plaatsvervangende schoolhoofden een steen des aan stoots voor de hee* Fortanier (kvp) en zijn fractie. De heer Fortanier had er naar geïnfor meerd, of de taak van het hoofd der school zo veelomvattend is, dat aanwijzing van een plaatsvervangend hoofd nood zakelijk moet worden geacht. Hem gebleken, dat die noodzaak niet aanwezig was. De extra vergoeding voor schoolhoofden bedraagt thans f 150 tot f230 per maand en daarvoor mogen zij dan wel iets extra's doen. Bovendien heeft de centrale overheid een commissie op dit punt doen rappor teren. Het leek de heer Fortanier dan ook beter, eerst het resultaat hiervan r eens af te wahten. Wethouder Schrama vond echter, dat het door de staatscom missie De Roos uitgebrachte rapport nog wel lange tijd van studie ten departe- mente zou behoeven en meende voorts, dat daarop niet gewacht kon worden. Het voorstel werd aangenomen. De k.v.p.- fractie wenste geacht te worden te hebben tegengestemd. Adresboek De toelichting van B en W. ten aan zien van het in het binnenkort verschij nende adresboek voorkomende artikel .gemeentelijke voorlichting", deed de heer v. d. Wilde (prot. chr.) opmerken, dat hij een meer populaire aanpak beter op zijn plaats achtte. Liever zag hij de voorlichting geschieden door iemand, die dat gewend was te doen. De heer Pels (p.v.d.a.) sloot zich bij deze woorden en zag overigens graag in het boek Redactie besloot lot vernietiging van laatste nummer „Pharetra", studentenblad aan de Vrije Universiteit, om en over welks laatste, niet uitgekomen nummer een en ander te doen is geweest, is van daag; weer versohenen. In dit n mer zijn enkede artikelen opgenomen uit het niet verschenen nummer, als mede wat kritische aantekeningen. in «on verantwoording door de redac tie van Jiet studentenblad lezert wc: ..Twee maanden geleden, op 23 maart, verscheen het laatste nummer van Pha- retoa. Sjpd^dien is er zo veel gebeurd, dat een omstandige verklaring aan de lezers van Pharetra niet achterwege kan blij ven". „De laatste jaren", aldus de verant woording, „hebben meerdere redacties het plan gehad om een serie interviews te houden met mensen die de gemeen schap met de Kerk hadden verbroken. Om meer dan een reden zouden zulke interviews de moeite waard zyn. dachten wij. Het is bekend dat vele „afvalligen" een aan haat grenzende wrok tegenover hun vroegere milieu koesteren. Hot komt dat Heeft dat een gegronde re- don Het is ook bekend dat bij „afval ligen" grote misverstanden bestaan ovei het gereformeerdendom. Hoe komt dat Heeft dat een gegronde reden WÜ dach ten en denken dat deze vragen wel eens gesteld mochten worden". ..Tot zover", vervolgt de verantwoor ding. „zal iedereen het waarschijnlijk met ons eens ziin. Oo het punt vai inkleding, de presentatie, lopen de ninaen echter ver uiteen. Een volle gina ongeloof, menen velen, is alleen dan verantwoord als er voor de nodige kritische begeleiding wordt gezorgd, het liefst door een deskundige. Spotten, schelden, opstandig wezen, het mag alle maal. maar alleen als er naast staat hoe het ook kan ziin. Men zal ons moeten toegeven dat dit uiteindelijk een redac tionele zaak is. zodat men ook genoegen zal moeten nemen met de mededeling, dait geen van ons er voor voelt om zich m ziin stukken expliciet tot gelovige, ongelovige of dubber te proclameren. Het uitgangspunt voor kritiek zal men in ze stukken moeten zoeken, en niet in geloof, ons ongeloof, of een dergelijk buiten-polemisch gegeven. Wij zullen op dezelfde voet blijven voortgaan, de we reld toetsend aan ons schaarse arsenaal stemvorkjee". Na te hebben herinnerd aan de gere zen moeilijkheden, vervolgt het blad: „Misschien heeft men zich via radio- en persberichten ongeveer een beeld kun nen vormen van waar het nu precies cmg. erg waarschijnlijk is dat niet. v. de informatie waar men in de pers op af gegaan is was vaak tamelijk onvolle dig Om enkele misverstanden nog nadrukkelijk uit de weg te ruimen: de rector magnificus heeft uitgemaakt d=t Pharetra niet verschijnen zou cn vernietigd werd, maar de redactie van Pharetra". Het thans verschenen nummer bevat verder een chronologisch overzicht de gebeurtenissen De Verenigde Machinefabrieken N.V. heeft voor de verbouwing van een mil joen huishoudelijke aansluitingen van itads- op aardgas, een order die voor uit breiding vatbaar is de N.V, Casco op gericht. Gebr. Stork en Co's Apparatenfabriek heeft alle aandelen overgenomen van de jonge N V. Machinefabriek van Luxem burg te Dongen, voor automatische krat- tenlaad- en losmachines. Nu kan Stork complete installaties voor de drank- cn zuivafindustrieèn leveren terwijl zij tot heden gedwongen was laad- en losma- chines van buitenlands makelij te nemen. artikel opgenomen over betekenis en plaats van de politie in Voorschoten. De heer v. d. Laan (p.v.d.a.) vroeg zich af, of het artikel „personeelszaken" nu wel zo interessant voor het publiek zou zijn. De voorzitter zegde toe met deze wen sen rekening te houden bij het voorbe reiden van een volgend adresboek. De vaststelling vau de retributie- en preca riorechtenverordening vond de prot. chr.-fractie op haar weg. Na lange dis cussie stelde de heer v d. Wilde voor. aan het voorstel een afzonderlijke bespreking te wijden In de commissie van openbare Dit voorstel, dat neerkwam op uitstel van behandeling, werd in stemming ge bracht Het werd verworpen, slechts de prot chr.-fractie bleek voor. Het voorstel tot votering van een krediet van f 26.402 ten behoeve van de school met de Bijbel, deed de heer Kamminga (v.v.d.) opmer ken. dat hij de presentatie van het voor stel ongelukkig vond. Hij wilde graag weten waaraan het geld besteed werd. Gehandicapten Wethouder Schrama stelde hem op dit punt gerust en wees er verder op. dat dit voorstel punt voor punt werd be sproken in de betrokken commissie. Het voorstel tot het verlenen van sub sidie (f75) aan de Epistelgroep Pius X verwierf aller instemming. De heer Vaan drager (prot chr.) vergeleek de activitei ten van de groep met die van de Mhali eveneens gehandicapten jongeren het spel Panzi Postgroep in Voorschoten, waar eveneens gehandicapten jongeren het spel van verkennen beleven. Voor deze groep hebben de omliggende gemeenten geen cent over gehad. Enige solidariteit was wel op haar plaats geweest De heer For tanier stemde hiermee in. Wethouder Schrama zei op de pers te rekenen om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor gehandicap te jongens om lid te worden van de Mhali Panzi Postgroep. Tevens wees hij erop, dat dringend leiders nodig zijn. Op iedere 2 3 jongens is een leider nodig. De verhoging van de huren voor de onderscheidene sportvelden, bracht de heer Fortanier in het geweer. Hij vond, dat de verenigingen wel eens zouden mo gen weten waar zij aan toe zijn. Wethou der Schrama verdedigde het voorstel met stelligheid. Hij boekte succes, aangezien het z.h.st. werd aangenomen, echtér niel dan nadat hij vooroverleg met de ver enigingen had toegezegd De heer Bakels (prot chr.) klaagde ovei de kwaliteit van de ijsbaan aan de Rijn dijk. De grond houdt geen water. De voorzitter zegde voorzieningen op korte termijn toe. Aan het slot van de vergadering werd het deze week overleden oud-gemeente raadslid Bolle herdacht Voorts werd af scheid genomen van de leden Plomp ér mevrouw De Waal Malefijt, die de raad gaan verlaten. E.H.B.O. Voorhout had gunstig jaar VOORHOUT Voor de 25ste jaarver gadering vain de E.H.BO. te Voorhout, onder voorzitterschap van de heer M. van de Vlugt, was veel belangstelling. De voorzitter zei onder meer dait van de afgelopen cursus vijftien van de ze ventien kandidaten het diploma haal den. Hij bracht dank aan dokter Binne- ma, de docent, en de heer en mevrouw Van Dam voor hum bemoeienissen. Den Bosch werd deelgenomen aan strijden, waarbij een derde plaats werd bezet. De contributie werd verhoogd tot f 1 Uit het jaarverslag bleek dat er 84 leden zijn en vierhonderd donateurs. Er werd 45 maal hulp verleend. In het bestuur werden mevrouw J. A. Warmenhoven en de heer Van de Vlugt herkozen. Voorlopige diploma's ontvingen de dames M. Tuben, N. J. Eijkel. C- van Schooten, Roghair-ic Kaa. Vloedmans— Cloetinge. NuyenSchmidkerten. Nel Hoek, ZwetslootBeyk, Van de Berg Zwetsloot. RappardBulditman en de heren Henny Hoek. G. Visser en S Nuyen. Verkeersexamens Voorhout VOORHOUT Burgemeester Smol ders reikte de dploma's en insignes uit. die na het afleggen van het jeugdver- keersexamen waren behaald. Uit het rap port van de plaatselijke examencommis sie bleek, dat het schriftelijke en het practische examen waren verzwaard. Van drie scholen namen 75 kandidaten aan de examens deel. Over het algemeen werden er. vooral bij het practische deel, nogal wat fouten gemaakt. SleoliLs twee kandi daten slaagden met lof: Aliëtte van der Bent en Paul Bakker. Van de chr. school slaagden er 7 (één met lof van de R.K. jongensschool 33 (één met lof) en van de r.k. meisjesschool 32. VOORHOUT In mei werd aan het kantoor van de Rijkspostspaarbank te Voorhout f35.748 ingelegd en f3 uitbetaald. Zeven nieuwe spaarders meldden zich en zes boekjes werden afbetaald. Theodorus Niemeyer kent de pijproker sinds 1819 Heeft u bepaalde vragen over tabak of pijp. Vraag dan advies aanNiemeyer Adviescentrum voor Pijprokers (N.A.P.) Postbus 41 Groningen. Op zoek naar structuren LEIDEN Prof. dr. P. W Kaste leyn heeft gistermiddag in Leiden het ambt van gewoon hoogleraar theoretische natuurkunde aanvaard met het uitspreken van een rede onder de titel „Op zoek naar structu- De natuurkunde wordt tot de „exacte wetenschappen" gerekend, d.w.z. lot die wetelischnppèn ioier uit kohhsfèn voi hel grootste deel in wiskundige nor: gegoten worden, Dit is niet a\Uj<ji geweest: de mcest'e gebieden van c fysica (mechanica, optica, warmteleer hebben eerst een stadium qualitatieve beschouwingen ockend. erschünselen voornamelijk met analogieredeneringen terklaard" werden. De geschiedenis leert echter, dat pas wanneer metingen daarmee de auantilatieve methode hun intrede deden, een werkelijke ont plooiing mogelijk werd Inmiddels heeft de wiskunde zich in de natuurwetenschappen losgemaakt Zij ziet niet langer als haar doel het bestuderen van objecten (zoals punt. lijn. getal) waan duidelijk is en w (vastgelegd in a doch de studie v« van een kie de vorm van ax i de inhoud intuïtief er basiseigenschappen ioma's) evident zijn. abstracte structuren, i van basisrelaties in jma's gegeven is. Zü verkreeg hierdoor mogelijkheden: over.nl waar de waar nemingen en gegevens omtrent 'n fysisch systeem een bepaalde structuur ver tonen. kunnen met behulp van de wis kundige theorie van die structuur meu- eigenschappen van het stysteem wor den afgeleid. Daarbü kunnen van één structuur verschillende realisaties wor den gevonden Ook bij de inductie speelt de wiskunde een belangrijke rol. De resultaten der wiskundige analyse worden in formuletaal geschreven, zowel De Beatles tijdens hun optreden in Treslong te Hillegom. Burgerlijke stand van Leiden LEIDEN Geboren: Elisabeth dr v L Riethoven en E van Dam: Eli sabeth Maria dr v J Spaans en M de Beer: Ellen Johanna dr v A C Kleijn en J L van 01$t: Frieda Anna Florinda dr v J van der Zwam en A H Huizinga; Neeltje Johanna Arend ina dr v A van de Weerd en A N van der Voorst: Jan zn v C van Rijn en L van Duiin: Ingrid dr v C S Moerer en H C Groenenboom: Marcel zn v J H van der Heiden en N G Janssen. Louis zn v F J Ver- lioorn en H M Josias Gehuwd: J van Dillewijn en M van Sijll; H W F van der Steen en t- Haanstra Overleden: C M van Schooten. 61 Jaar. vrouw; G van Wageningen. 90 jaar, wed v A den Hollander Straaljager richt aandacht op fikse brand Gewaarschuwd door een steeds rond- irkelende straaljager werden de bewo- iers van het gehucht de vrijheid onder e rook van Elburg gistermorgen op- rierkzaam gemaakt op de brand in de boerderij van de heer J. Mulder. Bin nen korte tijd was de brandweer van Elburg aanwezig. Doch daar het vuur werd aangewakkerd door een straffe wind. viel er voor de brandweer niets te redden. Alleen het vee. dat in de weide bevond bleef behou den De schade bedraagl ongeveer vijf tigduizend gulden. Leidse veemarkt LEIDEN. De meimaand heeft het, wat het weer betreft, voor de veehnu ders niet slecht gedaan. Er is volop gras gegroeid cn dc temperatuur is var dien aard, dat al spoedig met de hooioogst kan worden begonnen. Nu de hooi bouw een aanvang neemt, is de periode van minder aanvoer van rundve» aangebroken De aanvoeren van runderen ware dan ook iets lager, uilgezon derd vette kalveren. Wolvee was er voor wat betreft de lammeren ruim er de schapen vrij normaal: ruim 3000 stuks wolvee bevolkte de markt. De var kensmarkt was aardig bezel; met name de biggen waren goed vertcgemvonr digd. Gebruiksvpe. Melkkoeien nog een dige aaDvoer. Handel kalm met eerder hogere dan lagere prijzen: f 950 1275 1450 Varekoeien waren er minder en dc handel was matig doch ook hier vooral niet lager in prijs: f 975 1050-1375 Slachtvee. De aanvoer was niet niun en dit droeg er toe bij. dat dc handel zich tamelijk goed ontwikkelde. Üiug duur was wel het algemene oordeel. De prijzen zijn en blijven hoog, ondanks het feidat de kopers proberen minder te betalen, bleef de oude prijs gehandhaafd nl f 3.50'4.30 4.70 per kg gesl. gewicht. De handel in fokstieren was matig De vette kalveren gingen vrij vlot van de hand. De aanvoer was goed maar alles werd goed opgeruimd tegen eon fractie lager dan vorige week. f 2,60'3,20'3.40 per kg levend gewicht. De aanvoer van nuchtere kalveren was klein de handel was rustig en had een gedrukt verloop. Notering: f 1,30'1,60 per kg levend gewicht; f 90 140 per stuk. Varkens. De varkensmarkt was in het begin van deze week lager gestemd. Dc vorige prijzen konden niet worden ge haald. De omzetten bij de vleeshandel zijn klein en voor de export is weinig vraag Dat dit gisteren op dc bjggen- handel van invloed was. heeft niemand verbaasd. De handel was lui. Notering: Zeugen f 400 500 Lichte varkens f 105-125. Biggen f 60 70/80. Wolvee. Grote aanvoer van lammeren. De prijzen in deze sector bggen hoog en de kopers zijn gereserveerd. Toch werden alle lammeren verkocht voor prijzen waar de export niet tegen op kan. In 7.uiglammeren ging voor de slacht weinig om. Overigens was de handel bij een goede belangstelling zeer rustig. Men durft het schijnbaar op dit prijsniveau niet aan. alhoewel de oude prijzen hier en daar nog wol bleven gehandhaafd Notering: vette schapen f 95'120/130; fokschapen -!- 1 lam f 180/250: idem 2 lammeren f 260, 325: vette lammeren f 125/135/150; zuiglammeren f 100 120/130 weidelammeren f 90 125; Texelse lamme ren f 95/127.50. Kaas. Aanvoer iets ruimer nl 12 par tijen Goudse kaas en 4 partijen Leidse kaas. Prijzen: Goudse extra kwaliteit tot f2.95. Goudse le kwaliteit f 2.20 tot f2,90. Leidse tot f 2,90 handel kalm. met het oog op ruimtebesparing en overzichtelijkheid als om de noodzake lijke berekeningen snel en zo automa tisch mogelijk te kunnen verrichten. Aan een voorbeeld uit de theorie der fase-overgangen werd aangetoond, hoe belangrijk het is. ook in gevallen waar de wiskundige behandeling op moeilijkheden stuit de eis van een zo streng mogelijke redenering niet te snel te laten vallen. Uiteindelijk is alleen dc beste theprie goed genoeg Ten slotte ging de hoogleraar in enkele bezwaren die tegenwoordig s> tegen de exacte natuurwetenschap haar methode worden ingebracht. Diploma-uitreikin g in Alkematle ALKEMADE In café Heenskerk had de uitreiking plaats van diploma'! aan 15 geslaagden van de tuinbouw school te Roelofarendsveen. De gediplomeerden zijn A. Verdel, H. lein, L. de Jong. M. Rietbroek. G. var Klink, C Rodewljk, T. Oljjerhoek.. J Koek. D. v d. Meer allen te Roelof arendsveen. H. Lemmers en W. van Velzen te Leimuiden. K. Laken Leider dorp. J. Rietbroek Oude Wetering, R Hoogenboom Alkemade. Burgerlijke stand van AJkemade ALKEMADE Geboren: Johanna, D M, d v F J A M van Velzen en J C de Jong: Johanna Th M. d v L F Koek en E M T van der Wereld. Ondertrouwd: J C van Leeuwe: J S E van der Knyff; J J C van Meurs en A A Rotteveel. Gehuwd: C J Hoogenboom en M P van der Poel Slagvaardig Hazerswoude vierde koperen feest HAZERSWOUDE De leden, dona teurs en vertegenwoordigers van vriende verenigingen hebben vrijdag- ivond in het Groenendijkse parochiehuis iet koperen jubileum gevierd vai tafeltennisvereniging Slagvaardig, ensemble The Sunbeats luisterde de festiviteiten, waarbij hartelijke woorden vielen en geschenken werden a; boden, met muziek op Voorzitter Jacob de Jong «zelf in zijn functie jubilerend trainer D. M. de Veth. en vertegenwoor digers van De Baronie uit Alphen RTC uit Rijnsaterwoude voerden onder leer het woord. Meisje iti Hazerswoude onder auto HAZERSWOUDE De negenjarige Gertrude Wesselingh is vrijdagmiddag ter hoogte van het Groenendijkse paro chiehuis spelenderwijs onder een auto geraakt. Zij brak een been Hoewel een zusje haar nog trachtte tegen tc houden, stak het meiske toch de Riindijk over, waardoor een auto- lobilist uit de richting Leiden haai iak»e Bejaardfnreis Hazerswoude HAZERSWOUDE Woensdag maken de bejaarden van Hazerswoude hun jaarlijks uitstapje. Waarheen? Dat wil het comité geheim houden tot de grote maar men is er by voorbaat van overtuigd, dat het voor allen een gezel lige dag zal worden Volksaandelen Trust (V.A.T.) N.V. te Amsterdam Is opgericht met f 12 miljoen kapitaal, waarvay f 10.000 prioriteitsaan delen. Deelnemere zijn de N.V. Neder landse Kassiers Mij. Neka-Mij voor f 2 min. en jhr. J Six van Hillegom voor f 396.000 en f 4000 prioriteitsaandelen. Wandelen in en rond Alphen ALPHEN. Als hedenmiddag om ha rijf de intocht van de Vierdaagse-wande- iaara plaats heeft, zullen er plm tien minder zijn dan woensdagavond Want ook gisteravond zijn vier wandelaars weggebleven, nl. drie uit groepsverband en één persoonlijk. Ongeveer negenhon derd paar bgen zullen gistermiddag be zorgd naar de lucht hebben gekeken in verband met regen en dreigend" buien Maar toen men om zes uur weer kon gaan starten, was het opnieuw uitstekend wandelweer. Men heeft, veel voldoening van de tochten gehad De bovenveertien- jarigen hadden een grote tocht van twin tig kilometer. Een der eersten, die vol komen fit, binnen kwam in het IJsclub- gebouw, was de 71-jarige heer Van der Vlaar uit Leiden, die de wandelingen in en rond Alphen aan den Rijn prachtig vin^t. De waardering was trouwens vrij slgemeae Examens Chr. Lyceum Alphen ALPHEN. Voor het eindexamen Gymnasium zijn de volgende kandidaten van het Chr. Lyceum geslaagd: A: Ali Bonte. Loes Stuivenberg. Serieke Ver schuur en Richard Ymna. allen uit Atohen aan den Riin: B: Ko van Doorn Chris Niemeiier. Koos Pool en Koos Riet kerk. allen Alphen aan den Rijn: Fred Bulk. BoskooD; Jan Versluis. Woerden. Eén kandidaat werd afgewezen, met cén wordt het examen voortgezet Si ra a tp redikin g in Alphei) ALPHEN. Ook in de komende maan den zal de zsn Zaaiweekcommissie. be staande uit vertegenwoordigers van vel schillende kerkformatiec (Geref. Kerken van Alühen en Ak>hen-Nooi Baptisten, Leger des Heils en Vergadering der Ge lovigen) straatprediking houden. In ver band hiermee wordt maandagavond om zeven uur in het gebouw van de Verga dering aan de Raadhuisstraat een kort» oidstond gehouden Tentcampagne Alphen ALPHEN Door de Baptisten Ge meente wordt van morgen af een acht daagse tentcampagne gehouden. De tent is geplaatst op het St. Jorisnlein. Oü zondag beginnen de bijeenkomsten om 5 uur en op de weekdagen om 8 uur. Spre kers zullen ziin: evangelist Jb Klein Haneveld uit Bodegraven: ds. G van 't Wout (oud-plaatsgenoot! uit Munten dam; ds Ph. Lindeman Wzn uit Uticcht. ds. S. J Zijlstra uit Eindhoven: ris M Cohen uit Alphen a.d Riin. Verscheide ne zanggroepen verlenen medewei king Herv. school Koudekerk ging dagje uit KOUDEKERK De leerlingen van de Hervormde school genoten gisteren van het jaarlijkse uitstapje. Omstreeks acht uur vertrokken zij met een drietal bussen in de richting Rotterdam. Hier werd gestopt voor de Maastunnel, die ..te voet werd genomen Aan de andere ziide stonden de bussen weer klaar en ging het richting Moerdijk. In Kaatsheuvel, met De Efteling. werd volop genoten Om zeven uur kwam men in opgewekte stemming weer bij de school aan. Koning Willem I-prijs voor Joh. Wolhers Sr. De met instemming van de Koningin door de Vereniging Nederlands Fabrikaat ingestelde Koning Willem I-prijs, die om de twee jaar wordt toegekend aan een persoon of onderneming die. op regionaal niveau, in belangrijke mate heeft bijge dragen tot de industriële expansie van Nederland, is dit jaar ten deel gevallen aan de heer Johan Wolbers Sr.. president directeur van de N.V. Maatschappij voor Wasverwerking Erdal-fabriek in Amers foort. Zw'damse bejaarden waren dag uit ZWAMMERiDAM Hét was voor onze bejaarde inwoners een buitenge wone dag. Begunstigd door zeer mooi weer. stapte men 's morgens om negen uur aan boord van een grote salonboot De reis was eerst naar Leiden en ver-| volgens langs Warmond naar de Kager- plassen. De terugtocht ging over het Brasemermeer naar Alphen a. d. Rijn, waar een bezoek werd gebracht aan Avifauna. Hier wachtte het gezebdhap een heerlijk diner. Tijdens het d:ner sprak de heer C. F. Blok, voorzitter van het comité, de deelnemers harte lijk toe. Namens de bejaarden spraken de heren H. G. Niesing en G, van Mou- rik, die liet co/mité hartelijk dankten voor alles wat het weer had gedaan,' om er een onvergetelijke dag van te maken. De muziekvereniging „Wilhél- mina" sloot zich in Avifauna bij het gezelschap aan, om de thuisreis op te luisteren met een pittig stukje muziek. Hervormde vrouwenvereniging Zwantmerdara ZWAMMERDAM In haar laatste samenkomst in dit seizoen had de Her vormde Vrouwenvereniging „Martha" de bejaarden uit de gemeente uitgeno digd, om hen op deze wijze een plezie rige avond t,e bezorgen. Velen hadden de uitnodiging gebruik gemaakt en :n gezellig bijeen op deze avond, die onder leiding stond van ds. Van den Broeck. De presidente der vereniging, mevrouw Versluis, wist de aanwezigen met. veel aandacht te doen luisteren naar een door haar gehouden toespraak. Het zangkoortje zong enige liederen. Ver scheidene leden leverden een bijdrage. Bejaarden O. Wetering waren een dag uit OUDE WETERING De bejaarden maakten weer hun jaarlijkse uitstapje. Toen zij vertrokken regende het wel een beetje maar dit werd spoedig beter, en zo werd het weer een goede uitgaansdag. Er werd van Oude Wetering naar Alphen a. d. Rijn gereden. Vervolgens ging het naar Haastrecht waar men koffie dronk. Via Utrecht naar Doorn waar in Hotel Flora de lunch werd gebruikt Na de lunch werd het museum Huize Doorn van de vroegere Duitse keizer bezichtigd. In de speeltuin Oud Valkeveen werd thee gedronken. In hotel „De Brasem" alhier kreeg het gezelschap een diner aange boden. Hier bedankte dokter Van Haselen het comité voor dc mooie dag. wbarna de heer van den Berg namens de bejaarden een dankwoord sprak. Mevr. Van Leeu wen die enkele gedichten had gemaakt las deze voor. De heer en mevr. Kris pijn die al jaren in het comité zitting hebben, ontvingen bloemen, omdat zij 25 jaar getrouwd zijn. Om 10 uur werden allen naar huis gebracht Ieder was vol daan! De minister van economische zaken heeft rie vertegenwoordigers van het cli- •ct hierbij betrokken bedrijfsleven tc- imen met vertegenwoordigers van dc insumentenorganisatles uitgenodigd voor •n gesprek over uitbreiding van de ïorschriften Inzake de prijsaanduiding. Voorts is hij, naar het ministerie van economische zaken meedeelt, bereid be paalde activiteiten van de Nederlandse consumentenbond en het consultenten contactorgaan op het gebied van de prijs vergelijking door het verlenen van sub- ïriie te steunen. In principe is hierover overeenstemming bereikt. Om de coördinatie van dc consumen tenzaken op het departement te bevorde ren. is een afdeling consumentenzaken in het leven geroepen. Deze afdeling ressor- onder dc directie ordeningsvraag- bet direetoraat-generaal nijverheid. teert itukken /oor handel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1964 | | pagina 4