SKODA Grotere aanvoeren- alles was duur Hartelijke huldiging bij afscheid van prof. Van Groningen te Leiden 2000"20% De preek van ds. J. M. D. van den Berg op 30 april in de Pieterskerk Werk-scholieren hebben nog betere kansen nu NIEtnTE LEIDSE COURANT ZATERDAG 9 MEI 19M 1 Agenda voor Leiden en Den Haag Maandag De Kleine Burcht, 7.45 uur: Leidse Distriotsdambond, jaarvergadering. De Doelen, 8 uur: Leidse Amateurfo- i tografenvereniging, M. van Noordennen over „Toegepaste luchtfotografie". Voorschoten: Cultureel Centrum, 8 nur opening tentoonstelling Toonschaal 1964. Den Haag: Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Centrum met „De luizenbarones" en .Huis Clos". Den Haag: Diligentia, 8 uur: A. Magnin fluit en W. Giger, piano. Dinsdag Wijkgebouw Maranathakerk. Lage Morsweg, 8.15 uur: afd. Leiden Prot.-chr. vereniging voor onderwijs aan slechtho rende en spraakgebrekkige kinderen, le denvergadering. De Lakenhal, 8 uur: Oud-Leiden, mr. H. van der Linden, secr. Hoogheemraad schap Rijnland, over „HetHoogheem raadschap van Rijnland in verleden en heden" Stadhuis, 7 tot 8 uur: zitting Bouw fonds Ned. Gemeenten. Geref. Jeugdhuis Breestraat 19, 8 uur: afdeling Leiden Ver. experimenteel Radio-onderzoek, lezing over soorten la boratoriumapparaten en schakelingen. Zaal Petrakcrk, Surinamestraat, 8 uur afd. Leiden-Noord Ned. Christenvrou- wenbond. de heer en mevrouw Olff over rDe gouden schelp" (met dia's en decla matie). Aula openbare ulo-school Berlage- straat, 7.45 uur: opening openbare kleu terschool Jacob van Campenlaan en in stallatie hoofdleidster mej. M. E. Sluimer. Garenmarkt. 8 uur: K. en O., vertrek dagexcursie naar Den Bosch. Oegstgeest: zijzaal Willem de Zwijger kerk, 8 uur: Stichting voor liuishoude lijke en Gezinsvoorlichting, F. vai Mark over „Verzorging van kamerplan Den Haag: Kon. Schouwburg, 8.15 uur Ensemble met „De klaploper". Den Haag: Diligentia, 8.15 uur: Zuidh Orkest, m.m.v. M. van Kerkhoff, alt en W. Talsma, orgel. Woensdag Pieterskerk. 7.15 uur: avondgebed. Torengebouw zool. lab. Kaiserstr. 63, S uur: K. en O.-cursus „Gedragingen van dieren", door prof. dr. J. J. A. van Iersel. Schouwburg, 8 uur: schoolvoorstelling „De knecht van twee meesters" (K. O. en LJA). Stationsplein, 7 uur: afdeling Leiden Ned. Chr. Reisver.. vertrek dagtocht naai Brussel (6.30 uur uit Noordwijk, 6.45 uui uit Rijnsburg). Stadsgehoorzaal. 2.30 uur: afdeling Lei den Alg. Ned. Bond van Gepensioneerden jaarvergadering. Den Haag: Kon. Schouwburg, 8.15 Centrum met „De luizenbarones" .Huis Clos". Den Haag: K. en W., 8.15 uur: Residen tie-Orkest, m.m.v^ Hans Henkemans, I Den Haag: Openluchttheater Zuider park, 2 uur: Martin Vinjee's Jeugdamu- a sement met „De vlegeljaren van r- Trom". Donderdag Boerhaavezalen. Vrouwenkerkhof, 8.30 tot 10 uur: tentoonstelling werk van deel nemers aan creatieve cursussen K. en O Den Haag: Schouwburg, 8 uur Haag- sche Comedie met Othello, besl. a Den Haag: Diligentia, 8.15 uur: Maria Marletto. m.m.v. Ellen McGillavry' Nachtegaal" van Andersen. Den Haag: Luth. kerk, 8 uur: orgelcon cert Feike Asma. Vrijdag Boerhaavezalen, Vrouwenkerkhof, tot 5 en 8 tot 10 uur: tentoonstelling werk van deelnemers aan creatieve cun Den Haag: K. en W„ 8 uur: Nat Bal let Den Haag: Diligenita, 8.15 uur: Ned. Kamerorkest. Scheveningen: Kurzaal. 8.15 uur: Meense Rhapsodie. Oegstgeest: Geref. kerk. 8 uur: Pink sterappèl van Herv. en Geref. zendings- commfssies, ds. A. Vos Wassenaar en J- H. Hoekstra. Zaterdag Boerhaavezalen, Vrouwenkerkhof, tot 5 uur: tentoonstelling werk van deel nemers aan creatieve cursussen K. en C Den Haag: Kon. Schouwburg, 8.15 uui Haagsche Comedie met Othello. Den Haag: K. en W„ 8.15 uur Resi dentie-Orkest en Groot Omroepkoor NRU. LEIDEN Gistermiddag heeft prof. dr. B. A. van Groningen in het groot auditorium afscheid genomen als hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde en Griekse oudheden aan de Leidse universiteit. De rector magnificus prof. dr. W. den Boer sprak de scheidende hoogleraar hartelijk toe, waarrna hij hem een bundel overhandigdewaarin de verspreide op- stéllen van prof. Van Groningen zijn opgenomen. Meer dan duizend in tekenaren hebben getoond, hoezeer dit werk in de belangstelling staat. De rector magnificus zei, dat hij zich et aan de voorgeschreven vijf minuten >u houden. Prof. Van Groningen wil weliswaar van geen huldiging weten, maar bij dit afscheid moet één keer den gezegd, wat de Leidse universiteit aan hem te danken heeft. Dan zwijg ik nog over de Gidsredacteur, de voorzitter van de Koninklijke Academie van We tenschappen, van het Klassiek Verbond, van de Commissie van uitvoering van het Leidsch Universiteits Fonds, van na tionale en internationale congressen, de gezaghebbende Nederlandse vertegen woordiger in de Fédération des associa tions d'études classiques, de president var deze federatie, de eredoctor van buiten landse universiteiten, de dienaar van zijn Kerk als lid van de Commissie Theo logisch Hoger Onderwijs der Nederlandse Hervormde kerk, de musicus en de lite- erudiet. t gaat ons op dit moment om Van Groningen, de geleerde en de mens, die vijfendertig jaren in Leiden werkte; die hier veel lief en leed heeft ondervonden; die Jiier zijn leerlingen vormde en leiding gaf op een zó eigen wijze, dat gij allen, oud-leerlingen in het bijzonder, hier ge komen zijt om hem hulde te betonen, om deze man althans één keer gezamenlijk in het openbaar te danken voor wat hij heeft gedaan en voor wat hij is geweest Geleerde Allereerst een woord over Van Gro ningen als geleerde. Leiden kan er trots op zijn, dat het de jonge Groningse pri vaat-docent in de papyrologie een krediet heeft gegeven, dat zó aan de wetenschap ten goede is gekomen. In 1928 wa weinig dat er op wees, dat deze jonge geleerde zich zo breed op het gebied Griekse filologie en literatuur zou wikkelen. En als gij thans op velerlei bieden geldt als een der eersten in wereld, dan is dat vooral door uw werken over de compositie van de oudste literaire kunstwerken Uw magnum opus hier over van 1958 (herdrukt in 1960) is genoemd: het Lentetij der Griekse mid deleeuwen, een titel die geinspireerd op het boek van de Leidse historicus Hui- zinga, uw collega en jarenlang uw vriend. Daarnaast staat uw werk als papy- roloog, van uw eerste grotere publi- katic af tot heden toe voortgezet. Men heeft wel eens gezegd: als Van Gro ningen zich tot dit specialisme had beperkt, was hij de grootste papyro- loog van zijn tijd geworden. Geluk kig maar, dat ge het niet hebt gedaan. Want wat zouden wjj dan aan voor treffelijke boeken en artikelen heb ben moeten missen over onderwerpen, die meer centraal zijn in de studie der Griekse cultuur, over kunstwer ken die gaaf zijn overgeleverd en niet bij kleine verminkte en onsamenhan gende brokken gevonden in de Egyp tische vuilnisbelten. Door deze keus hebt u welbewust uw terrein vergroot en daardoor de mogelijkheid tot uit munten moeilijker gemaakt. De mens Van Groningen vormt de sleu tel tot het begrip van de geleerde en de docent. Hoogheid van geest, plichtsbe trachting, zelftucht; gij hebt uw leerlin gen een levenshouding voorgeleefd. Na 1945 zijt gij het middelpunt gewor den van de klassieke studiën in Leiden er uw leerlingen hebben het ook zo ge voeld. De distantie tussen hoogleraar er student bleef, maar hoe heel anders dan de universitaire vernieuwers van thans denken. De jongerejaars-studenten den op een af stand gehouden, juist ze goed te kunnen bekijken; dus niet te ver, ook niet te dichtbij. Zij moesten tonen wat ze waard waren, voordat een per soonlijker verhouding kon ontstaan. Van de zo vaak geprezen joviale gemeenzaam heid moest gij niets hebben. Het wonder lijke is nu, dat dit zo op prijs werd ge steld. Wie later uw belangstelling won was er trots op. En in nood wist ieder li te vinden. Zo bent u bij uw leven geëerd als Leienaar, door de studenten. Dat de enige wettige geloofsbrief. Want of de faculteit u voordraagt en de minister benoemt betekent niets voor het Leienaar- zijn. Toen evenwel studenten u erelid maakten van hun dispuut als enige n iet-Leienaar toen pas hebt gij in universitaire gemeenschap de grootste onderscheiding in ontvangst mogen De vergelijking die gij getrokken hebt tussen Leidenaar en vaderlander, is strekt op haar plaats. Zelf zijt gij i oorlog „bene meritus de patria" geweest in de frontlijn van het verzet, maar 8.15 i Roe- Welke apotheek? Geopend voor spoedeisende gevallen: apotheek Tot hulp der Mensheid. Hooi gracht 48. tel.: 21060, ook voor de apo theek Van Breest Smallenburg te Lei derdorp. De Oegstgeester apotheek en da apotheek Voorschoten zijn eveneens ge- Films Camera (2.30, 7 en 9.15 uur): De ver doemden van Altona (18 jaar) Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Goliath en de zonde van Babyion (14 jaar). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): De preutse professor (14 jaar). Rex (2.30, 7 en 9.15 uur): Zorro, her der partisanen (14 jaar). Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): Eén bed voor twee (18 jaar). (Van vrijdag af behalve op zondag elke morgen om en elf uur: reportage huwelijk prinses Trianon (2 en 8 uur): Irma la Douce 18 jaar). Diesviering Catena LEIDEN Dc studentenvereniging Catena, die haar 12de dies viert, hield ter gelegenheid hiervan een ontvangsten een buitengewone algemene vergadering. Praeses P. S. A. Lefeber hield een rede, getiteld „Het veranderend studcntenle- Naast het oude type student is nieuwe verschenen, zo zei hij, een type, dat zich geen onnodig eigen gedrag wil maken maar gewoon wil studeren zonder verschil te zien tussen georganiseerden ongeorganiseerde studenten. Catena ziet daarbij als haar taak de vorming van de student tot een volwaardige aca demicus te bevorderen door het gezel ligheidsleven maar daarnaast wil zij haar leden gezonde, doelgerichte ont spanning bieden- Catena verkeert met haar opzet en verdere ideeën in een gun stige situatie nu immers de universiteit steeds meer wordt bevolkt door jonge mensen, die niet van huis uit vertrouwd zijn gemaakt met de specifieke proble men van de academische studie. Tentoonstellingen Janvossensteeg 59 (De Ruif): expositie Boezem (gehele maand mei). De Lakenhal: Shakespeare hoe waar. tot 29 juni. Wassenaar: kunstzaal Heuff, Hoflaan 7: tentoonstelling van werk van Else Lin- dorfer en Floris Meydam (aquarellen), van 10 mei tot en met 28 mei, dagelijks van 10 tot 17 uur, bovendien op vrijdag avond van 8 tot 10 uur, eerste Pinkster dag gesloten, tweede Pinksterdag opeD van 3 tot 5 uur. hier nooit zwaarwichtig, altijd vol humor bereid de ijdelheid en het gewichtig doen aan de kaak te stellen, zelfs ir gijzelaarskamp. Hoofd en hart In de inleiding tot zijn afscheidscollege merkte prof. Van Groningen op, dat afscheidsrede hoofd en hart mogen moeten spreken. Hij bracht in herinnering zijn Brusselse jeugdjaren, die mede ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog niet gevolgd zijn door een loopbaan in België. En toen zong professor Van Gronin gen de lof van zijn vak: „Ik heb met de Grieken en met Grieken kennis ge maakt. Wat is de manier van die oude Grieken?" Opvallend zijn volgens spre ker hun grote activiteit, hun steeds bezigzijn, het in Griekenland ontstane verschijnsel van de democratie, met de erkenning van de vrije meningsuiting de sterke neiging tot ethiek, de bestu dering van rationele regels. <,De idee had een neiging de materie te overheer- de Griekse cultuur hield het nog boven gericht. Van grote kracht het ideaal van de schoonheid, dat voor de literator vooral blijkt uit proza i poëzie. Enkele opmerkingen over de Griekse dichtkunst deden spreker de vraag stellen, wat de belangrijksten van hen voor hem hebben betekend. Dan volgden korte karakteristieken van Homerus, Sappho, werk aan Schubert doet denken, Pin darus, die men van een zekere opper vlakkigheid zou kunnen betichten, in tegenstelling tot die „begenadigde kun stenaars van de hoogste orde": Aeschylus, Sophocles, Euripides. Na opmerkingen over het blijspel pas seerden in het kort figuren uit de Helle nistische periode de revue: Callimachus, grootmeester van de vorm, Theocritus, de dichter om in volslagen stilte te lezen wat genoemd worden „verbale" dichters. Sprekers lijst van prozaschrijvers korter: Herodotus, waarvan prof. Van Groningen een uitgave heeft verzorgd 1453 hoofdstukken en Plato, niet be horend tot de auteurs die geregeld zijn gang hebben begeleid. Heidendom Over de term „heidendom" zei prof. Van Groningen, dat men deze beter zou kunnen vermijden, want het antieke ge loof, dat men zo gemakkelijk met dat af keurende woord aanduidt, was in werke lijkheid een verheven, eerbiedwaardig religieus inzicht en uitzicht, dat velen steun en innerlijke vrede heeft geschon ken. Wil men zich daarvan vergewissen, leze, naast Plutarchus, de innig ge lovige, tevens overtuigd stoïcijnse keizer Marcus Aurelius Antonius en schrikt u niet! die andere keizer, die gaarne de Afvallige noemt, nl. Julianus. Ik ben geen heiden en tracht een christen te wezen, maar ik gevoel grote, oprechte sympathie voor mensen als die twee. Ten slotte vestigde prof. Van Groningen de aandacht op de grote gevaren, die de klassieke positie bij ons onderwijs Men schrijft ons: f3000 voor Simavi LEIDEN Nu langzamerhand ook alle girogaven uit Leiden op het Simavi- kantoor in Haarlem zijn aangekomen, kunnen wij berichten, dat de netto opbrengst f 2.923.46 bedroeg, een aan zienlijk groter bedrag dan vorig jaar. - een bedrag dat nog aanmerkelijk groter had kunnen zijn, als ieder die zich deze collecte had opgegeven, ook werkelijk had gecollecteerd. Maar dank gaat uit naar de velen, die het wel deden, vaak onder bezwaarlijke omstan digheden en ook naar allen, die bijdroe gen. Ik maak degenen, die niet thuis ren of die zoals wel voorkomt ver een rijksdaalder gireren dan kwartje uit hun portemonnee offeren, op merkzaam op de mogelijkheid het werk van Simavi te steunen door een gift oj postrekening 128487 van Simavi te Haar- Men kan ook donateur worden (adres Spruitenboschstraat 6. Haarlem) e ontvangt dan het blad. dat laat zien er met uw geld gebeurt Zo kon lezen van geneesmiddelen voor enkele zeer ernstige melaatsen in India, die op de nu gebruikelijke medicamenten hadden gereageerd. Het is heerlijk te weten, dat onze luttele gaven kunnen worden omgezet in hulp aan menser zo gevrijwaard worden voor een vroeg tijdige dood of een totale verminking. Namens SIMAVI voor Leiden, L. Gerth van WijkKruyt E. A. FrankenDuparc Handbalnieuws LEIDEN Het dames-junioren hand balteam van de Leidsche Zwemclub heeft in Breda deelgenomen aan eei ternationaal zevenhandbaltoernooi, dat door EBHV was georganiseerd. De Leid- meisjes konden het niet tot de finale brengen en wonnen slechts één wedstrijd. Uitslagen: Soa-LZC 31; EW-LZC 23; LZC-Hercules 04. De restauratie van het orgel in de Luth. kerk te Leiden LEIDEN Het orgel van dc Lutherse kerk aan de Hooglandse Kcrkgraclit zal binnenkort worden gerestaureerd. Over het restauratieplan vernamen wü het volgende. Het gehele orgel wordt gedemonteerd en schoongemaakt, en voor restauratie der onderdelen naar de werkplaatsen der firma Van der Linden te Leiderdorp ver voerd. De pneumatiek zal vervallen: de manualen gaan lopen van Cf3 en pedaal van Cdl. Na montage ter pla« zal het opnieuw worden geïntoneerd gestemd. Op het hoofdwerk zal vervallen de Cornet en de Mixtuur 4 st, daar beide gisters van mindere kwaliteit zijn. Daar voor komen in de plaats een nieuwe quialter 2 st. en een Mixtuur 4-5 st. De (Advertentie) SPECIAAL VOOR „TEENAGERS" „BEATLE" GORDIJNSTOF 5.95 Trompet 8' zal op houten huisjes worden geplaatst Van het rugwerk zullen vervallen de Gamba 8' en de Celeste 8', daar deze stemmen in het geheel niet in deze dis positie thuishoren. Op de vrijgekomen plaatsen zullen een Scherp 3-4St en Dulciaan 8' geplaatst worden. Verder wordt de Quint 2 2 3' veranderd in Quint 1 1,3'. De opstelling van deze lade is thans verkeerd en zal zo worden veranderd, dat een logische opbouw tot stand komt De speeltafel zal geheel worden omge bouwd met handhaven van de bestaande klavieren. De koppelingen worden ge monteerd met vrijhangende balansen. De windladen verkeren in een slechte staat en vertonen bij spraak en windver lies. Het is noodzakelijk deze geheel te demonteren en opnieuw te belijmen. Het pijpwerk zal geheel worden schoon gemaakt en opgerond en waar nodig ge repareerd. Het nieuwe pijpwerk zal van goed orgelmateriaal zijn (45 pet tin). De intonatie zal worden aangepast aan de akoestische verhouding van de kerk. De president-curator drukt de scheidende hoogleraar de hand. (Foto N. van der Horst) Cijfers die getuigen van de enorme trekkracht van de Skoda Super Combi Een ideale wagen voor caravennere Vraag het officiële overzicht van trek- krachtgegevens bij uvi Skoda-dealer. eon veilige keuze ook voor uw vacantia H.ENGLEBERTN.V.-VOORSCHOTEN ge Rijndijk 55, Zoeterwoude, tel. 22381 Herenweg 21, Noordwijk-B., tel. 2820 Prof- dr. J. G. Bomhoff te Leiden schrijft ons In uw gewaardeerd blad mocht ik vrydag 1 mei het verslag lezen van d< preek die ds J. M. D. van den Berg ir de Pieterskerk gehouden heeft ter ge legenheid van Koninginnedag. Als lid maat van de Ned. Herv. Kerk en geno digde bij deze kerkdienst, voel ik me genoopt met alle nadruk te protesteren tegen wat deze bedienaar des Woords daar vanaf de preekstoel, terwijl nie mand de gelegenheid had hem tegen te spreken, heeft durven beweren. Men mag verwachten, dat in een kerk dienst de dominee Gods Woord verkon digt, en niet eigen, particuliere, uiterst aanvechtbare privé-meningen ventileert; men mag verwachten dat de Gemeente er gesticht wordt en niet geërgerd of tegen zichzelf verdeeld. De plaats en gelegenheid waar de bedienaar des Woords spreekt, is er tenslotte ook niet mensen te verheerlijken of te klei- Menselijke Notities LEIDEN. Onze redacteur van de zaterdagse Menselijke Notities is niets menselijks vreemd: voor de derde keer is hij vader ge worden van een zoon. Dat heeft zoveel beslommeringen met zich gebracht, dat u zijn Notities deze week zult moeten missen. Mocht het u interesseren: mo-der en zoon maken het goed. Gedenkbank in Hortus LEIDEN Woensdagmiddag heeft in de Hortus Botanicus mej. dr. J. Ruinen een bank onthuld ter nagedachtenis van professor dr. L. G. M. Baas Becking, die van 1930 tot 1940 hoogleraar in de plant kunde te Leiden was. In de collegezaal van het Botanisch Laboratorium werd daarvóór een korte herdenkingsbijeen komst gehouden, waarbij het woord werd gevoerd door prof. dr. W. Karstens, di recteur van de Hortus en door dr. Ph. de Jongh, voorzitter van het comité van oud leerlingen van wijlen prof. Baas Becking. De bank is vervaardigd door de beeld houwer Charles Hannes uit Heesch bij Nijmegen. Leidse veemarkt LEIDEN. De eerste week van mei kenmerkte zich dit jaar door een koude wind. Daarnaast stonden cr enkele feestdagen op het programma, zodat het moeilijk is een juist overzicht te schrijven. Wel is het ons bekend, dat in de veehouderij een groot verlangen bestaat naar wat warmte; er is nu wel ge noeg regen gevallen, alhoewel vooral hier in Zuid-Holland de grasmat er goed voorstaat. De gebruiksveemarkt was gisteren mog aardig voorzien, vooral op de melk- vee-afdebng was een goede aanvoer mei een grote belangstelling. De handel wai dan ook goed en alles werd duur ver kocht. Notering: f 925,-/1325.-/1400,-. Op de afdeling vare koeien was hel over het algemeen onveranderd. Er waf Arbeidsbureau Leiden meent: LEIDEN De geregistreerde arbeids- rcserce gaf In de afgelopen maand op nieuw een daling te zien, terwijl de vraag nog verder toenam. Hieruit blijkt, dal de ruime werkgelegenheid in alle sec toren van het bedrijfsleven nog steeds voortduurt. Het ziet er niet naar uit, dat hierin spoedig veranderingen zuilen op- Evenals in voorgaande jaren zal het gewestelijk arbeidsbureau te Leiden weer medewrking verlenen aan vakantie- arbeid voor scholieren. Van verscheidene bedrijven en instellingen zijn reeds aan vragen voor vakantiewerkers binnenge komen. Het is verheugend, dat de werk zaamheden een grotere versheidenheid vertonen dan voorheen, waardoor de keuzemogelijkheid voor de scholier toe neemt Plaatsingsmogelijkheden zijn o.m. ge registreerd voor de grafische- en che mische nijverheid houtindustrie, kle ding- en reiniging', metaal-, textiel- cn voedings- en genotmiddelenindustrie, alsmede voor de landbouw en diensten sector. Bij dc bemiddeling wordt ernaar ge streefd zoveel mogelijk waarborgen voor de scholieren te scheppen cn er wordt rekening mee gehouden, dat de te ver richten arbeid niet dermate inspannend of zwaar mag zijn, dat gevaar voor lichamelijke of feestelijke gezondheid of belemmeringen voor het veTder kunnen volgen van onderwijs kunnen ontstaan Ook wordt gelet op de sfeer en het werk milieu. waarin de betrokken scholier wordt geplaatst Bij de bemiddeling door het geweste lijk arbeidsbureau worden de volgende voorwaarden gesteld: 1. buiten de zo mervakantie wordt met voor scholieren bemiddeld; 2 de maximum-duur voor vakantie-arbeid is in het algemeen 3 weken: voor scholieren met een zomer vakantie van 1% 8 weken geldt een maximum-duur van 4 weken; 3. voor scholieren beneden 15 Jaar wordt geen bemiddeling verleend; 4. de te betalen lonen mogen niet afwijken van de in de betrokken onderneming geldende lonen. Film in Volkenkunde LEIDEN. Zondagmiddag om drie uui wordt in het Rijksmuseum voor Volken kunde, Steenstraat la, de film „India er de zeevaart" gedraaid. Mr. A H. N. Ver- weij verzorgt de toelichting. (zoals werd verwacht) minder vee. Dé stalperiode is over het algemeen dit seizoen voorbij. Toch was de handel goed en werden hoge prijzen betaald. Het wil ons voorkomen, dat er veel hogere prijzen is verkocht, althans de off. notering lag hoger dan vorige week. (f 850,-/1300,-)- Slachtvee. Aanbod minder (Utrecht had i.v.m. Hemelvaartsdag gisteren ook markt). Er was een vlugge handel op deze afdeling, de duurste markt vai voorjaar. Notering: f 3,25/4,10 4,50 per kg gesl. gew. (vorige week f 4,40). Nuchtere kalveren minder in aan tal vlotte handel met hogere prij- Vette kalveren. Iets met als enige typering van de handel; vlot en duur. In een luttel ogenblik wae alles verkocht, tegen aanmerkelijk hoge re prijzen dan vorige week. De aan houdend lonende afzet van vette kalve ren bleef uiteraard de kooplust stimule ren. Notering: f 3,-/3,65 per kg levend gewicht (vorige week f 3.50). Wolvee. Het wolvee bleef onveranderd duur. Jonge weidelammeren waren goed gevraagd, de aanvoer neemt toe, er wa- gisteren meer. Ook de stelletjes en verder het slachtgocd, vette schapen en overhouders werden goed en vlug ver kocht. De prijzen waren hier en daar Vette schapen f 100,-/160.-. Fokschapen en 1 lam f 185,-/215,-. Fokschapen en 2 lammeren f 255,-/330,- Vette lammeren f 115,-/170,-. Weidelammeren f 95,-/125,-. Varkens. De vorige week was het op deze markt bepaald slecht. De vakpers schreef van een „zwarte week". Het wil voorkomen, dat het deze week iets beter ging. De prijzen lagen iets hoger- De situatie op de biggen- en lichte varkensmarkt was gisteren aanmerkelijk beter, zowel wat betreft de aanvoer als de handel. Slagersvarkens (5 mei) tot f 1,85. Notering: zeugen f 450,-/550,-; lichte varkens f 110,-/135,-; biggen f 65.-/ f 75/85,-. Met enige spanning wordt uitgezien naar het handels verloop van de volgen de week. Kaas. Iets meer aanvoer handel kalm notering Goudse le kwal. tot f 2,61. l Gods neren, maar om God te loven danken, om eigen schuld te belijden i de verkondiging te vern genade. Het is ontoelaatbaar, dait in een preek een mede-Christen, wiens politieke ideeën door ds Van den Beng niet ge deeld worden met name beschuldigd wordt, omdat hij pleit voor een repu bliek. Het schijnt dat zo'n opvatting „in strijd is met de christelijke godsdienst". Het is pijnlijk, maar men moet ds Van den Berg er dan toch aan herin neren, dat <-p de plaats, waar hij stond, ongetwijfeld voorgangers zijn geweest, die. volgens een goede Calvinistische traditie, de Heer gedankt hebben voor de Republiek der zeven Provinciën. Als de dominee ons aanspoort voor het Ko ninklijk huis te bidden, dan luisteren we graag, hoewel we het weinig kies vin den om dan juist I Sam. X 24 tot tekst te kiezen .Hij rekent er blijkbaar op, dat de gemeente I Sam. Vin 7 en vlg. vergeten is. Ons kerkgangers moest nu toch ein delijk ook eens bespaard blijven een zo dubieuze, gevaarlijke en bespottelijke theologie als van „Gods hand zelf heeft de Oranjeboom geplant". Een zeldzaam gemis aan tact heeft ds V. d. Berg ertoe gebracht de geloofs overgang van Prinses Irene in deze preek en op deze dag te bespreken. Met dezelfde onbescheidenheid waarmee hij zich een lovend oordeel aanmatigde over het gedrag van H.M. de Koningin heeft hij over Prinses Irene verklaard, dat zij ,,de knie buigt voor de Paus". Ik noem zo'n taalwending grievend an tipapisme. Men kan nog zoveel bezwa ren hebben tegen de R.K. Kerk, „de knie buigen" betekent in kerkelijke en bijbelse taal aanbidden, en zolang ds. V. d. Berg niet kan bewijzen, dat de RX. gelovigen de Paus aanbidden, is deze aantijging kortweg lasterlijk. ,,Tk wil u troosten", zo zei hU, „aan elke boom zit wel een dorre tak. ook aan de stamboom van Oranje". Als het niet zo treurig was. dat aldus de ge meente van Jezus Christus wordt voor gelicht, zou men hartelijk kunnen la chen om dergelijk gebral. Mijnheer de Redacteur, ik had deze brief niet geschreven, wanneer niet de volgend edag reeds ds. V. d. Berg weer in uw blad ter sprake komt. Er is dan, zoals uw verslaggever meldt, een kerkelijke bijeenkomst in Leiden geweest, waar hij het nodig vond zijn lioht te laten schijnen over Rome en de Reformatie. Dat de dominee de oecumenische beweging aanvalt en be spottelijk maakt kan ik niet waarderen. Het is helaas zijn recht, waar hij een m.i. misplaatst gebruik van maakt. Maar dat hij wederom de goegemeente niet met argumenten en geloofsinzichten voor zijn gezichtspunt poogt te winnen, maar met persoonlijke verdachtmakingen en stemmingmakerij, maakt dat ik me genoopt voel. waarlijk niet tot mijn ge noegen, openlijk te protesteren. Ik kan het niet langer aanzien, dat deze dominee onze goede Hervormde Kerk bespottelijk maakt in de ogen der andersdenkenden met zijn emotionele, ondoordachte welsprekendheid. dat deze dominee van de verheven plaats en van het edele ambt dat hij bekleedt, misbruik maakt om zijn zeer individuele en uiterst aanvechtbare inzichten te ver kondigen. Men zegt dat ds. V. d. Berg zo „goed" preekt en zulke volle kerken trekt. Ik zeg: des te erger En als deze predikant zich afvraagt wat sommige, met name genoemden toch heeft bewogen om de kerk der Reformatie te verlaten en naar de R.K. Kerk over te gaan, dan moet gezegd worden, dat het een predikant onwaar dig is. over een dergelijke persoonlijke beslissing in het openbaar te oordelen en dat de vraag zeldzaam onbescheiden is en geen ander antwoord toelaat, dan wat de genoemden zelf geven. Ander zijds zou even nadrukkelijk gevraagd kunnen worden waarom sommigen toch lid blijven van hun kerk ondanks het feit dat er gepreekt wordt op een wijze als hier aangeduid. Het antwoord op de laatste vraag zal dan zjjn, omdat zU steeds hopen Gods Woord beter te ver- Men hoort soms preken waarbij men zich afvraagt: hoor ik nog wel in deze kerk thuis Het gevaar is niet denk beeldig. dat kerkgangers de lust voelen de kerkdeur achter zich met een slag dicht te gooien om cr nooit meer terug te komen. Om dit te helpen voorkomen, schreef ik u. Lezing in Academie LEIDEN Op 26 mei om 16.15 uur zal Zijne Excellentie Sir Mohammed Zafrulla Khan rechter in het Internatioale Hof van Justitie, in het Groot Auditorium der Universiteit een lezing houden over „The General Assembly in the United Nations and World Affaire". Deze le zing maakt deel uit van de serie „Dag Hammarskjöld Memorial Lectures", die aan een aantal Universiteiten in de we reld door vooraanstaande geleerden staatslieden en hoge functionarissen wordt gegeven op verzoek van de „Dag Hammarskjöld Foundation". K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1964 | | pagina 3