KIP Citroën 2 C.V. u bent niet alléén op de weg 1000 1300 1500 "E\&A 1. Rondvaarten 2. Dagtochten 3. Afhalen van gezelschappen 4. Recepties 5. Zaken- en familiefeesten Spekkie en Blekkie en het zwarte jacht OPENBARE KLEUTERSCHOLEN INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN OPENBARE SCHOLEN VOOR G.L.O. INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN OPENBARE SCHOLEN VOOR U.L.O. INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN OPENBARE SCHOOL VOOR Y.G.L.O. INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN voor de ALBERT 5CHWEÏTZER5CHOOL, Laten advertenties u inlichten eer u gaat kopen NIEUWE LEIDSE COURANT ZATERDAG 9 MEI 1964 Met vreugde geven wij ken nis van de Eeboorte vai tweede kindje KONING Fzn. A. KONING- Breekveldt Op 7 mei jl. werden wij blijd met de geboorte onze dochter IDA YVONNE N. VAN DELFT A. VAN DELFT-Driebergen Oegstgeest. 7 mei 1964. Javastraat 10. DINEMARIE HAASNOOT Katwijk. 9 mei 1964. Zo de Here wil. hopen 25 mei a.s. onze geliefde ouders J. BATENBURG J. BATENBURG— Glasbergen met ons de dag te ge denken, dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Receptie: 19 mei a.s. van 16,30—17.30 uur in het jeugdhuis aan de Julia- nalaan. Sassenheim, Vrouwenpolderstraat 8. 'ï»i«»tYw«»tiniimiiiinmr Inplaats van kaarten D.V. 13 mei hopen ARIE KUYT met htm kinderen te ge denken dat zij 12Ms jaar in de echt verbonden zijn. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens var. hun dankbare kinde- Inplaats van kaarten D.V 13 mei hopen om geliefde ouders LEENDERT C. v. d. PLAS de dag te herdenken dat zij 12M» jaar in de echt verbonden zijn. Dat zij nog lang voor or.s ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dank bare kinderen. ADA PIET en JAN LEENDERT GIJSBERTUS Gelegenheid tot felicite ren woensdag 13 mei van af 8 uur n.m. Oranjezaal, Jeugdhuis, Voorstraat 72 Katwijk a. Zee. mei 1964 Lijsterbesstraat 9. P. W. Boer Uroloog AFWEZIG van 9 tot 28 mei H. Pr. Ti!amis neer^t waar. Loodgietersbedrijf v. d. VLIST en ZN. is verplaatst naar PINKSTERBLOEM 33 LEIDERDORP Teekens Kippenbar LANGE MARE M WOONGELEGENHEID op het zuiden. Prijs nader Opleiding tot voetverzorger ster v. h. off. dipL Ned. Voet verzorging Centrale. Koninklijk goedgekeurd. Aanvang cursus: 28 mei 1964 7.30 uur nun. Er wordt door een leraar met jaren ring gedoceerd. Examen door doktoren en exan toren. Inl. aan de vakschool H. v. d. Haven, Nic. Maes- kade 17 te Voorschoten, tel. 4325. TE KOOP Van particulier Bestel Combi Bouwjaar 1962. Kleur zee- Verhaar, Sumatrastr. 40. Tel. groen. In uitstekende staat 51568. Oegstgeest. GOUDSMIT leerling gevraagd 15 a 16 jaar JUWELIER v. d. WATER VENDUHUIS DER NOTARISSEN Op donderdag 14 me: om 10 uur publieke vei ling van MEUBILAIRE GOEDEREN w.o voorkomen: frans bankstel. schilderijen van Anna Lehmann, G. Windt, e.a. zilverkast, bonheur de jeur. hall commode met marmer blad, franse vazen, schrijfbureaux en enig zilverwerk. Kijkdag woensdag 13 mei van 10 tot 4 uur. L. J. HOELEN Veilingmeester Heden overleed zacht er kalm. na een langdurig gedragen lijden mijn lie ve vrouw en mijn lieve schoondochter, onze lie ve moeder en grootmoe der CORNELIA MARIA PRINS geboren Kooimar echtgenote van Pieter Prins in de ouderdorr van 63 jaar. Den Haag A ,J. VAN DUIN- Prin J. VAN DUIN Katwijk aan I. PRINS R. PRINS- J. PRINS-'Duijndair Amstelveen M. M. DE STERKE Prir G. J. DE STERKE Rijnsburg P. PRINS A. A. PRINS- van Duiji Rijnsburg Wed. J. PRINS- ten Donkelaa. en kleinkinderen. RIJNSBURG. 8 mei 64 Moleneind 13. De begrafenis is bepaald op dinsdag 12 mei a.s om 3.00 uur op de N.H begraafplaats te Rijns burg, voorafgegaan door een rouwdienst. welkt aanvangt om 2 uur in de N.H. Kerk te Rijns burg. Notaris N. W. HOLTKAMP te Leiden is voornemens op vrijdagen 17 en 24 aprn a s telkens nam. 7 uur in het Notarishuis te Leiden pu bliek te verkopen: te Leiden: 1. het woonhuis mef erf Vondellaan 1, gr. 1.74 ha lasten ong. f 132,39 p. j LEEG te AANVAARDEN. 2. het woonhuis met erf Bakhuis Rozenboomstraat 8. gr. org. 1.10 a., lasten ong. f 14 87 p j. LEEG TE AAN VAARDEN. 3. de naast perecel 2 ge legen garage met uitrit, gr. ong. 47 c.a., lasten ongev f 14.87 p.j LEEG TE AAN VAARDEN. 4. het winkel-woonhui» ■net erf. Haarlcmmerstr 64, gr. 49 ca., lasten ung. i 84,81 p. j. verh. v. f 21 35 p w 5. het woonhuis me' erf Hooglandse Kerkgracht 7 gr. 86 c.a., lasten ong. f 122.53 p. j. verhuurd voor: bene dengedeelte f 10.25 p.w. en bovengedeelte f 8,20 p.w. 6. het paxhuis me' erf Hooglandse Kerkgracht 1. gr. 78 ca., lasten ong. f78,87 p. j. verh. v f 68,15 p. m. Voor huisvestigingsvergun ning van de percelen 1 en 2 dient zelf te worden gezorgd Bez.: 14. 16. 21 en 23 april a.s. nam 24 uur Bet. kooppenningen 25 mei a.s. Nad. inl verstrekt gen Notaris, Rapenburg 66. tel. 26478. De heer en mevrouw G. JUNGERIUS P C. JUNGERIUS- Zandbergen zeggen allen hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling bij hun 50-jarig Voor de vele bewijzen van medeleven ontvangen tij dens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, broeder, zwa ger en oom Uit aller naam: W. VAN DIJK—Kort Valkenburg. ZH. mei 1964. Middenweg 25. OPENBARE VERKOPING Notaris Mr. C. Plet, West laan 31 te Pijnacker, (tel. 01736—2486) zal op woens dagen 27 mei en 3 juni 1964 n.m. 3 uur in het café „De Zwaan"' te Benthuizen, Dorpsstraat 1. publiek ver kopen: Een perceel grasland en een perceel tuinland aan de Westzijdeweg te Hazerswou. de. kad. bek. gemeente Ha- zerswoude sectie E nummer 8. groot 89.70 are en E num mer 9. groot 93.60 are Het perceel E 9 is verpacht aan de Heer van Schie tot 25 dec. 1969 voor f 120 per jaar en het perceel E 9 aan de Heer Slappendel tot 31 dec. 1966 voor f 290 per jaar. Zakelijke lasten voor ieder der percelen ongeveer f 48 per jaar. De percelen worden op 27 mei ingezet en op 3 juni afgeslagen. Aanvaarding der percelen onder gestanddoening der lopende pacht dadelijk na de gunning. Betaling een maand na de gunning. met bijbetaling 5 pet. maand rente ad (160 dealers staan achter u) SIMCA-bezitters rijden met plezier auto. Want zij voelen zich veilig in hun oersolide wagen. Maar er is méér. Zij weten dat een legertje van 160 SIMCA-dealers altijd gereed staat. Ook om olie te verversen en om door te smeren. En u weet waar u aan toebent bij SIMCA. Want bij al deze dealers hangen de prijzen van reparaties en van het arbeidsloon duidelijk zichtbaar aan de muur! Dat alleen is al een reden om een SIMCA te willen hebben! SIMCA staat achter u! Altijd! simca BIERMAN'S AUTOMOBIELBEDRIJVEN LEIDEN N.V. Oude Singel 66 Leiden Telefoon 01710-34403 DE CENTRALE WERKPLAATS PTT vraagt: een administratieve kracht mannelijk of vrouwelijk. Leeftijd 17-26 jaar. Diploma MULO vereist. Het salaris bedraagt als volgt: 18 jaar bruto per maand f 263,— 19 jaar bruto per maand f 287,— 20 jaar bruto per maand f 311,— Na het afleggen van een vakexamen en 1 jaar dienst, kan reeds op 20-jarige leeftijd de rang van employé 2e klasse worden bereikt. Het salaris bedraagt dan: 20 jaar bruto per maand f 383, 21 jaar bruto per maand f 431 Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de Centrale Werkplaats PTT, Binckhorstlaan 36 te 's-Gravenhage. REDERIJ AVIFAUNA afvaart voor groepen tot 600 personen óp "Iéder gcwChst tijdstip: 20. Het was maar een klein eindje naar het strand en weldra liepen onze vrienden dan ook over het plankier dait naar de badhokjes leidde. „Ik vind het nog steeds onverantwoor delijk. dat we die brief bij de inspecteur hebben achtergelaten", bromde Spekkie. ,,Ik had hem juist zo'n orachtig plaatsje in ons familie-archief toegedach'. En hoe weten we nu nog wat erin staat? Dadelijk gaan we op zoek naar een blauw of een vuurrood jacht.' Inmiddels hadden ze het hokje bereikt waar meneer Spoeling, mevrouw Spoeling en tante Fru vol spanning op hen zaten te wachten. „En, hebben jullie wut ontdekt?" riep Spiekkies vader hen al toe. „We heb ben een inspecteur gesproken." ant woordde oom Bram. terwijl hij zich in een stoel liet zinken." maar die had nooit van een zwart jacht gehoord. Hij dacht ook, dat he. een of andere grap van een paar jongens was. Maar hij inlichtingen inwinnen". „En wij zetten het onderzoek natuurlijk ook met on verflauwde kracht en ijver voort", zei Spekkie ernstig. ..Ik moet aan één s.uk door denken aan die arme gevangene. O. ja, we zouden iets gaan eten. is het niet, oom? Myn maag knort als een speenvarken". ..Wacht nu eens even jongen", zei me neer Spoeling geërgerd- .Laat oom Bram nu eerst eens verder verteller.'. .Verder is er niets te vertellen, vader." antwoord de Spekkie. „Die inspecteur heeft ons afgescheept, als julie heit mij vragen. Hij heeft nu de brief en hij schakelt alle zenders en televisiemasten in. om dat zwarte jacht vlak voor onze neus weg te kapen. Ik voel het. Maar wü zullen de uw tas? Ik val bijna Mevrouw Sooeling bukte zich en over handigde Spekkie en Blekkie elk een eierkoek. „Hier, eten jullie dat maar lekker op." zei ze. ,En gaan jullie dan eens een beetje spelen", bromde meneer Spoeling „Pak de bal en ga bij de zee een beetje voetballen. Denk nu maar niet verder aan die fles en dat zwarte jacht. Daar houdt de politie zich nu wel mee bezig". „Ja, u hebt gemakkelijk praten, va der", antwoordde Spekkie steunend. „Maar voor mij. als geëerda rechterhand van commissaris Bonebakker, is de lol eraf. Wie had gedacht dat ik mijn met lccuwemoed verzamelde bewijsstuk nog eens zou moeten afstaan aan de eerste de beste dorpsagent! Het kan wel ver komen als je eer. dagje uit bent! kan dagelijks plaats vinden aan de volgende kleuterscholen: DE GOUDSBLOEM, Maresingel 54, tel. 21930 hoofd mej. J. Brouwer; DE GRAANKORRELS, 2e Haverstraat 64, tel. 21331, hoofd mej. M. A. Brinks; ZONNEHOEK, Atjehstraat 32, tel. 23058, hoofd mej. A. K. van Alphen; DE PARKIET, Zuidsingel 8. tel. 21712. hoofd mej. E. H. M. de Vogel; DE ZANDTAART. Damlaan la, tel. 23057, hoofd mevr. G. KrusemanHoekstra; DE PADDESTOEL. Da Costastraat 104, tel. 31637, hoofd mej. H. Teljeur; DE MARGRIET. Duivenbodestraat 11, tel. 22309, hoofd mej. J. M. Baan; DE KLAPROOS, Telderskade, tel. 32469, hoofd mej. T. Laman; DE KLIMOP, Lorentzkade 61, tel. 30712, hoofd mevr. T. W. Louwrier—Terluin; DE WIGWAM. Sumatrastraat, tel. 23048. hoofd mevr. M. C. de Vrind—Thoolen; PINKELTJE. Valeriusstraat. tel. 30962, hoofd mej. C. J. Hollebeek; BAMBINO, Montessori-kleuterschool. Oppenheimstraat 2, tel. 23033. hoofd mej. M. J. Th. R. Rohde; DE BOTERBLOEM, Montessori-kleuterschool. Rijnsburgersingel 22, tel. 23036, hoofd mevr. Th. M. H. VerhoogPapöt; KLEUTERSCHOOL aan de Jacob van Campenlaan 43, tel. 54024, hoofd mej. M. F. Sluimer; toelating de leeftijd van 4 jaren te hebben HET GEMEENTEBESTUUR. de toelating op 18 augustus a.s. kan text 1 juli dan de volgende scholen: LUCAS VAN LEYDENSCHOOL PESTALOZZISCHOOL LORENTZSCHOOL DU RIEUSCHOOL OPPENHEIMSCHOOL TELDERSCHOOL DRIE OKTOBERSCHOOL MARNIX VAN ST. ALDEGONDESCHOOL dagelijks plaats vinden W. DE ZWIJGERSCHOOL hoofd B. Schuurman, school Wil lem de Zwijgerlaan 44. telefoon 31437; GUNNINGSCHOOL JAN LIGTHARTSCHOOL KAREL DOORMANSCHOOL hoofd J. C. Bartelsman, school Sumatrastraat 203, telefoon 34037; DA COSTASCHOOL HAMMARSKJÖLDSCHOOL DE GRAANKORRELS De nieuwe leerlingen moeten voor 1 oktober 1964 des zesjarige leeftijd hebben bereikt. Een bewijs waaruit de leeftijd van de leerling blijkt (trouwboekje) dient te worden overgelegd. HET GEMEENTEBESTUUR. voor de toelating op 1 september 1964 kan tot 1 juli a.s. dagelijks plaatsvinden aan de volgende scholen PLESMANSCHOOL hoofd J. L. C. de Wilde, school Plesmanlaan, telefoon 22310. PROF VAN DER LEEUWSCHOOL WETHOUDER VERWEYSCHOOL hoofd C. L. Schotel, school Sumatrastraat 199, telefoon 34224. THORBECKESCHOOL hoofd P. Kruit, school Berlagestraat, telefoon 31114. HET GEMEENTEBESTUUR. jaar de leerling thans ingeschreven maandag tjn. vrijdag onder De inschrijving kan geschieden: 1. bij het hoofd van de lagere school 2. aan de Albert Schweitzerschool va schooltijd. 3. op dinsdagavond 12 mei a.s. van 7.308.30 uur aan de school. Door kleine klassen draagt het onderwijs een zeer individueel karakter. De school heeft een 3-jarige opleiding voor winkel- en kantoorpersoneel. Na 1 jaar vglo bestaat de mogelijkheid over te gaan na voortgezet onderwijs zoals U.L.O. L.T.S. Huishoudschool Kokschool Kweekschool voor Detailhandel e andere school HET GEMEENTEBESTUUR.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1964 | | pagina 12