«Legacy Luistergrage kleuters my ie were/i reikf ISAK DENISEN Handelswereld Wereldhandel Wegens sterfgeval gesloten NIEUWE BOEKVINKEN ZONDAGSBLAD ZATERDAG 30 NOVEMBER 1%3 ABER 1<»J IN MANNHEIM VERTOOND van Richard Snodgrass PORTRET VAN PRESCOTT I ,-,Een ^an de origioeelste laten huis. films, die op de Filmweek meisje gaat naar binnen I Mannheim werden vertoond vindt er dik onder het stof een was ongetwijfeld „Legacy" oude Pian°- Het kind gaat er van de Amerikaanse leraar wat °P tingelen en dan komt I Richard Snodgrass. Origineel ander Tïje- neSe"n- was deze fUm door zijn vorm- Te^de méfsjSX qultomatas" ïejrto». zijn themata en zijn legenheid voor hen beiden. De u_ï mei.sies .beginnen gezamenlijk Een nieuwsgierig I acteurs. Richard Snodgrass ,„CJO Ci> uc „M„„ eia 1le?1 de hoiking van het op"te7uimen?'Als alles\. Arizona mooi uitziet gaan zij wat uitrus- plaatsjc Prescott (15.000 inwoners) enthousiast ten van het z^vare werk. ~Het*i.~ I weten te krijgen voor zijn germeisje valt in slaap en wordt filmplannen. Veertien maan- overvallen door een angst- don lonir kasft j. droom. Zij meent ergens op een witte muur het woord nigger" te zien staan. Het blanke meis- -°vervaV, - den lane heeft het dorp met dr°om' z" ™eent ergens op n I het wel en wee van deze film m""r ïitjüWz" r.° inwoners Je wekt het negerinnetje uit hebben in deze film meege- haar nare droom en de meisjes I speeld, die tot stand kon ko- worden echte vriendinnen. Zij men doordat een aantal za- maken het gezellig in huis en de" titel kenl'eden het benodigde geld steken een oude petroleumlamp riek var (50.000 dollar) ter beschik- aan- waardoor echter brand ont- king hadden gesteld. Zo is Ais de brand is geblust Er voifl „Legacy" in zekere komen royaal aan hun trek In de stroom van grammofoonplaten (die in het najaar nog breder is dan normaal) spoelen vooral de laatste jaren heel wat uitgaven voor de jeugd mee. Daarbjj valt op dat vooral de „oudjes" (bekende sprookjes en liedjes) kennelijk het meest in tel zijn. worden de meisjes, die met de Pf6t cii r, u o wederzijdse o een pioil den' Het was R'chard Snod- kaar gehaald, exfs ep grass te doen om wat wij spelen blank pf^- K8^ ouderen aan onze kinderen men... achterlaten en overdoen... J legacy: erfenis. Het gezin 5 b7t.| D matll isschien' ■P. want „s?i,ih*e,t^i,n .denkbeelde,n in Het gezin. Op een uuermau at beslist! u55 im?3es neeTrgelegd. overtuigende wijze weet Snod Tac8^ r*et. 1 feel van -.Legacy grass hierin te tekenen, hoe de U matzet- heet. De etalagepoppen... oudere gezinsleden de kleintjes 7u"J r\ dikwijls aan hun lot overlaten. I 30. TeS.T De etalagepoppen Ee" nakomertje wil graag iets Er h a dl vertellen, wat hem is overko- Ka8 2" Een jongetje wordt in zijn men. Aan tafel heeft iedereen Tc~t spel aan zichzelf overgelaten, het echter te druk met zijn I jT' Zijn ouders hebben het te druk eigen gedachten. Vader is nog ken, moeder denkt t< haar club, het zusj (item, ue jongen neert zien m uenut over een jongen en de zijn spel een fantasiewereld ge- grotere broer over een meisje. 1hij helemaal Onderdehand tracht het kind L zzz. verhaal te ind luistert. kind vaak 6 ■j."""- I "j" «aufng zo. Er liggen de zentje. vreemdste voorwerpen op het f)p nvprlevpnrle* oor Chr. karretje. Een textielhandelaar UB Overlevende heeft er pret en bedenkt, dat w viorHe T be8riJ-p hij nog twee kapotte etalage- Jtet- vier-de van. "f4**?- I nonnen heeft die het ionvetie cy 1S uitermate indrukwek- .«rleven fencI Dit deel heet De „ver- Met de poppen (een man en '"f1"18 Sn»dgrass tekent erin vrouw) speelt het kind in 1 zijn spel, geeft, wat de werke- weg ligt de dikke melkvrouw van Prescott. Hij gaat naar haar toe, maar kan haar niet wakker krijgen. Verschrikt loopt hij naar het dorp waar doodse stilte heerst... Is er dan nie mand meer? Thuis vindt hij zijn moeder en zijn kleine broertje dood liggen. Overal in de winkels, op de straten, in de auto's treft hij dode mensen aan. Een valt er om boven op een claxon. Fel en scherp wordt de stilte verscheurd. Het kind zet de claxon weer af. Waar moet hij heen? Nergens zijn meer mensen. Overal is de stil te, die verschrikkelijke stilte. Hij gaat een winkel binnen en haalt alle kwartjes uit de la om Prescott aan Richard Snodgrass rechtsbij de opnamen van „Het gezin." te zetten, want de stilte is het vreselijkste wat er overblijft... De film eindigt met het ver schrikte, open kindergezicht dat de kijkers vermand aan blijft staren. Een daad Met zijn „Legacy" heeft Ri chard Snodgrass werkelijk een daad gesteld. Hij heeft een heel dorp tot een echte samenwer king weten te krijgen om met elkaar uit te beelden, wat de mensen werkelijk beweegt: de nalatenschap der ouderen alle jukeboxes 3 van het gezin?, onze belangrijk heid, waardoor de kinderen een zaam worden?, de rassenschei ding?, of de raadselachtige ka- tastrofe, waartoe A- en H-bom en andere vindingen kunnen lei den? Op een werkelijk beklemmen de wijze weet de regisseur deze menselijke problemen zijn kij kers op het hart te binden. Het is zeer te hopen, dat „Legacy" zijn weg zal vinden naar het Nederlandse filmdoek, want zo ooit, dat geldt dit hier: Legacy is een film van mensen, over EV. GROLLE forse platen met kinder- en speel- liedjes. De eerste, „Kinderfeest" (gezongen door de Damrakker tjes van Hans de Jong, met be geleiding van Jan Corduweners or kest) bevat er maar liefst vier envijftig. Aardig is verder de be schrijving van elf leuke spelletjes in het album, zodat men met de plaat een compleet kinderfeest op touw kan zetten. In de 45-toerenserie van CNR ter", „Het lied van de bakker" „Zing en speel ze maar" (de- I kwamen twee nieuwe afleverin- en „Op de boerderij". zelfde uitvoerende) bewijst acht- gezongen doofhe^ WnderKw CNR kwam ook met een nieu- «veertig maal (zoveel liedje. .Jacob Hamel" van Herman we sprookjesserie, kostelijk uit- staan er op) dat de oudjes het, I Broekhuizen. De plaatjes (4 en 6 f®v?Ard en aanvaardbaar ge- andere aardige versjes ten spijt. 1 in de serie) bevatten vooral oude ?Pe«ld door bekende hoorspelac- J J overigen. I bekende liedies (veelal ook te teurs 1(511 vocaal omlijst door Her- noS °est aoen. wat we overigen. vinden op een eerder uitgegeven man Broekhuizens koor „Jacob al eerder hadden geconstateerd. I grote plaat) met wat nieuwe er De„sa^"i®,fr2S?J;,1d® "aa™ 1 tussendoor. „Spiookjes van de Eftellng re- IDe Belhamplties" van Hpnk oen waarom Anton PiecK die Franke maakten met begeleiding bet bekende kinderpark gestalte van Pierre Buisman ook een beeftBegeven --ookde omsla- I nieuw plaatje, met versjes van «e" van.Plaatjes tekende. Lr 1 Franke en Luc. Marjon. Vooral ?',n er ben, waarvan enkele vol- leren zullen van komen nieuwe sprookjes van Bob leren runen van Veltman bevatten. De bekendste wel hot beste doen, maar de andere zijn succes even goed waard. T. M. tiek", „De midvoor" en „De gelman" genieten. Henk Franke maakte ook met de Leidse sleu- teltjtes (met instrumentale bege- Philips kwam deze maal met leiding onder leiding van Eddy vijf grote platen. Natuurlijk zijn de Jong) de plaatjes 3 de serie Kinderliedjes van Annie M. G. Schmidt. Nieuw zijn ze niet, maar wel leuk. Het derde kostbaar, maar de kinde ren zijn er dan ook uren zoet mee. Een der platen is een reprise de reeds op kleine plaatjes plaatje heet „Pippeloentje is verschenen sprookjes „Roodkap- weg", „De trap is weggewaaid", je", „Assepoester", „Klein Duim- „Diedeltje Dei", „Het meubilair", pje" en „Sneeuwwitje" (het al- „Het varkentje" en „Drie ouwe bum heeft ook een kleurplaat), ottertjes, het vijfde „De lapjes- Bekender en beproefder kan het „Vissenhospitaal", „Niet al niet Iottei kast' alle eendjes 2 1 het IJ een vrouw) speelt h 11 zijn tuintje vadertje i 1 1 tje. Hij is gelukkig ir e a dat hem geeft, wat raadselachtige getroffen. Er is maar een over- l lijkheid hem or.tkoudt. Als zfjr. &ewfe; een kleine jo„gen, die vader echter in de nacht af- scheid van hem neemt om nooit i. u. ™n terug te komen, slaat de 'Xek Morgens ïa t Anekdoten van het lot 1962 overleden rauwheid tot eed'ler hoogten lagepoppen kunnenegeven wat'd^werkeiïïk- vimu niJ een aooa voSe»Je- aai £idnSJ?eonftoud .d€ Werkeh,k hij piëteitsvol begraaft.. Daarna Deense schrijfster Isak Denis- Haar werk heeft een zo vol- t strekt persoonlijk karakter, dat bruik. scheiden streng-gebeuzel, achterklap en snoeverijen van 't goud en zilver in ons spraakge- nten. ?'nviB k«nt hij met zijn spul- het zich moeüjjk een bepaald Het huis De tweede film van cy" is getiteld: „Het huis' I gens in Prescott staat eei begint iets unheimiscl sfeer te komen. Even veraer ligt een meisje te zonnebaden... ,Lega- tenminste zo lijkt het. Het jon- Er- getje trekt er bescheiden in een ver- grote boog omheen, maar op de eenvoud, doch bij het lezen ring". Ze zijn samengevat in telkens gefrappeerd goed verzorgde uitgave van Uit- door de wijze waarop zij haar derwerpen transponeert tot boei ende, waardevolle en diep men selijke verhalen, waar men graag naar luistert. Aan deze karaktereigenschap van haar werk is waarschijnlijk dan ook de titel te danken .Anek doten van het lot". Sterk ervaart men dat in „Het onsterflijke ver haal" in dit boek, waarin zij een gewone zeemanslegende transpo neert tot een stuk levende erva ring, dat daarmede onderworpen wordt aan de grillen van het lot. geverij Contact te Amsterdam vormen tezamen een waardevolle verrijking voor de boekenkast. Jongensspel Jongensspel, door Johan Fabrl- cius Uitgave H. P. Leopold N.V. Den Haag. De Baarnse moordzaak heeft KTShSt Frtricli j?in«|!ii«ri tot dit in helle feestmaal maar toch ook pocketvorm verichenen boek. Ge- bette's feestmaal' hier wordt de legende weven met de levensrealiteit. De schrijfster springt overigens -iaPf,n jpl wat. vrppmH mot Hp Riihpl wel wat vreemd om, en spreekt ook als ze kennelijk de Apocriefe boe ken bedoelt. Soms ook heeft inspireerd, niet 1 niet minder. Zij die de krantever- -i ontdekking van de de berechting dHp Riih!) kindermoord en ue Derecnung riPf®hSpl vinde,n sl,€chtTs grote lijnen de weerslag in „Jon gensspel" terug. Want daar ging de neiging, zij het een boeiende, het de schri vlr niet om Fabri tot doceren. Een voorbeeld daar- V «drijver met om. Fabtl- van vinden we op blz. 59, waarin zij de heer Sorensen in de mond geeft: dat veel het leven der is, vermeden als men zich I gewennen in Hpt hopft tonneiTwordèn Ra3u heeft enkele" kinderen Kunnen woraen geschetst dip pik on oioon wü» de vraag te beantwoorden 1 ge mensen tot een dergelijk bes tiaal misdrijf kunnen komen. maar aan wilde I680*161®1 di« elk °P eigen wijze, té spréken °wars door de "«"«""ken der ,Het hoeft niet bepaald te rij- De ethiek van de handel ten on zent herinnert zich nog eniger mate haar chris telijke oorsprong: wij maken winst, niet om in de eer ste plaats onszelf, maar de mede mens, de naaste, te dienen. Ook wie kunst en we tenschap steunt en helpt, dient de naaste. De uitspraak is sterdamse hoogleraar van Niftrik en door de verwarringen der puberteit heen, de weg naa»- <^p volwassenheid zoeken. Het geen nanaeiswereia en wereianan- langaraaigneia, geen zenoehagen del, het gedenkboek, dat Inter- in de trant van Cornelis Paradijs, natio de N.V. Internationa- de bekende oud-makelaar in gra- le Crediét- en Handels-Veree- nen." Hel zou ten slotte een stuk niging „Rotterdam" ter ge- geschiedschrijving worden, econo- legenheid van haar honderdja- misch gezien maar vooral ook so- rig bestaan heeft uitgegeven, ciaal-maatschappelijk. „Daarnaast Tien mannen van naam in en moesten een aantal algemene buiten de handelswereld stel- handelsaspecten worden belicht, den dit gedenkboek samen on- w0 zien en beleven deze wereld der redactie van prof. dr. H. nu eenmaal als kooplieden." Baudet, en ieder van hen koos Er werd een „rolverdeling" de titel, die hem voor zijn es- opgesteld en deze verdeelde het say het beste voorkwam. Prof. boek in vier hoofdstukken: Het Van Niftrik zette boven zijn avontuur van de koloniale koop essay De ethiek van de han- man. Op de grens van oud en del. en hij wijdde aan deze nieuw. De veranderende wereld ethiek een alleszins belang- en Balans van goed en kwaad, wekkende beschouwing. Men Prof.-Baudet is zo gelukkig ge- zal, zo schrijft hij om., (in weest voortreffelijke auteurs te het bijzonder) de ethiek van kunnen aantrekken: de rector de handel zoals die in ons magnificus van de Nederland- land, in Europa en Amerika sche Economische Hoogeschool geldt, niet kunnen verklaren prof. drs. H. W. Lambers, de zonder de invloed van het cal- Groningse hoogleraar prof. dr. vinisme in rekening te bren- <L Pen, de Leidse hoogleraar gen. En verder: De calvinis- prof. dr. H. Drion en diens col- tisch-puriteinse geest heeft een lega's prof. dr. P. C. van Tra a ascetische trek. De arbeid geldt en prof. dr. W. Brand, dr. R. als een noodzakelijke ascese. A. J. van Lier, de neerlandicus Daarbij valt te bedenken, dat Nieuwenhuys en de heer H. in deze calvinistisch-puriteinse Stout, lid van de raad van be- sfeer arbeid en winst nooit, Stuur van Internatio. maar dan ook nooit alleen z\i hebben met elkaar een knap maar het persoonlijk belang b?€k geschreven, dat ook voor de dienen. Uit het oorspronkelij- met luternatio-mensen lezens- ke calvinisme is in elk geval waard' is. Maar deze zullen voor- dit bewaard gebleven, dat de a' m5,P\jzier en misschien met bezitter van kapitaal zichzelf tlkk.eltje weemoed c'.i ver- moet beschouwen als rentmees. uiepan e1," ,de verbalen_van de ter over de gaven Gods, zodat .Slout (Van de Tok<> hij die gaven tot heil van het ge- Kwam) e Dick LaanS voortreffelijke Pin keltje-verhalen zijn nu ook op een grote plaat gekomen. Anny de Lange vertelt ze en de Dam rakkertjes zingen de liedjes waar voor Paul Chr. van Westering de muziek schreef. De plaat telt drie verhalen: „Pinkeltje op weg naar Artis", „Pinkeltje in Artis" en „Pinkeltje en de flonkersteen", waarvan vooral het laatste het uitnemend doet. Niet minder geslaagd ook wat het album betreft is de plaat met de schepping van Jean Dulieu: Paulus de boskabouter, De allerkleinsten begrijpen het nog niet zo best, maar de wat oudere kleuters zijn niet bij de grammofoon weg te slaan als ze naar „Paulus is jarig" (als klein plaatje al met een Edison be kroond) of „Paulus vangt een vos" kunnen luisteren. Philips bracht ten slotte twee Zingen in de kring, deel 4, CNR HX 1206 (45 t); Zingen in de kring, deel 6, CNR HX 1272 (45 t); De Belhameltjes, CNR HX 1296 (45 t); Kinderliedjes van Annie M. G. Schmidt, deel 3, CNR HX 1207 (45 t); Kinderliedjes van Annie M. G. Schmidt, deel 5, CNR HX 1210 (45 t); Sprookjes van de Eftellng, CNR SP 1 t.m. 10 (45 t); Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Hans en Grietje, De schone slaapster, Roodkapje en de wolf, Tafeltje dek je, ezeltje strek je, De magische klok. De rode schoentjes, De Chinese nachtegaal, De put van vrouw Holle, De tuinman en de fakir; Sprookjes, Philips PR 600393 (33 t); Pinkeltje, Philips PR 600390 (33 t); Paulus de boskabouter, Phi lips PR 600391 (33 t); Kinderfeest, Philips PR 600394 (33 t); Zing en speel ze maar, Phi lips PR 600392 (33 t). „ie, verzen liin op dé lange duur een oSer? m ten"'^^^*"£1 »t^,C„„de h°°H- zich nauwelijks om hun kinderen bestaan zal benutten. In de laatste dagen yan het n jaar zit ge hier stil te herdenken Rolverdeling en alles komt nog eenmaal te- Nieuwenhuys zijn op de lange duur achterbakse aanval op het ware wezen der poëzie. Maar wij zou den onze gevoelens moeten uiten, en van gedachten moeten wisse- Jan Wolkers schreef toneelstukje bekommeren. Omdat ze het te druk met hun eigen leventje hebben en in de ver onderstelling verkeren, dat het al- lemaal wel goed gaat zo, met dat de wordingsgeschiedenis ter- het boek nogal merkwaardig i wat in hun kinderen leeft. Jongensspel is een boek dat tot nadenken stemt. Effatha Wolkers. Uitgave J. M. Meu- vende leeftijdgenoten wel lenhoff, Amsterdam. J" ----* *- '-1-- Ze hebben er een beesten! Spiegel van 20 eeuwen Spiegel van twintig eeuwen, door prof. dr. J. J. M. Tim- mers. Uitgave Elsevier, Am sterdam. Om dit goed te laten uitko men, maken deze lieden het ei in hun geschriften een extra bees tenbende van, opdat zelfs de domsten, het grijpen zullen. Jan Wolkers heeft in zijn toneel- be(^/,e.,:„D.e...Dilae Enfcl Chr. lMtUnnt v te Voorburg. Uitgave: Van Keu len N.V., Den Haag. rug. Gelaatstrekken In de inleiding wordt verteld, den, tronies van vijanden, beel den van bekende plekken, klan ken eenmaal gehoord zoals het windgesuis door de toppen der waringin, het rijststampen in de kamponghet komt alles te- rug, het laat zich horen en zien in de allerbontste mengeling, het verschijnt op de vleugelen der door Piet Marée. Uitgave N.V. gedachten die afstanden vernie- Gebrs. Zomer en Kcuning te tigen, de oceanen overspringen Wageningen. met de allerdolste beweging, zon- der orde en regelmaat. En hier Van de wetenschap, dat niet bij uw Hollandse haard aan- ïedere tuinier volmaakt gelukkig is schouwt gij het beeld van het heeft de schrijver land, dat heerlijke eiland, ons «Knulsellips voor de tuin» „Knutseltips voor de tuin" zegt: „Wij zien toch ook voren, dat het op niets uitdraait' Dunne engel: „Wij wel, ja, maz Hij blijft geloven. Tot in het 01. iedereen mogelijke. Dat is het verschil tus- bestaan God." het dove kind, an „Effatha", ----- U-- .„..u, u» kinderen gebruikgemaakt, door hem te le- enig Java". Ter gelegenheid bepaalde accenten brengen, waardoor een tuin plot seling een ander aspect krijgt. Hij laat ons zien hoe wij zelf tuintegels, bloembakken en een tha te Voorburg (Chr. instituut barbecue kunnen maken. Het Jan Wolkers hoort met vele voor dove kinderen, directeur J. wordt ons duidelijk hoe zeer een T der Have) is een jubileum- origineel hekje of dito tuinbank de verschenen, getiteld „De totale aanblik kan veranderen. het dove kina". Dit Met de titel van het hoofdstuk .Kweekkasje" zijn wij het niet Zo ver de wereld reikt zijn er Nederlanders en een groot deel van de emigranten komt uit de kring van de calvinis tische kleine luyden. Zij beschikken over eigenschappen, die deels verband houden met de geschiedenis van ons land strijd tegen het water, tegen de Spaanse overheersing, tegen geloofsdwang deels het gevolg zijn van hun religie, zoals die in hun sociale positie tot vorm en zede was ge worden. Hard werken, sober leven (U weet wel: wat de overheid haar onderdanen voorhoudt als de tijden slecht of gevaarlijk zijn) heeft voor deze mensen altijd gegolden als iets vanzelfsprekends. Voor wereldse vermaken hadden ze geen tijd en geen belangstelling. Kerk en school waren de burchten van hun religie en. latent genomen, van hun cultuur. Hun geloofsvertrouwen stelde hen in staat risico's te ondernemen en harde tegenslagen te boven te komen. SS De auteur P. J. Risseeuw heeft voor dat soort mensen met inbegrip van de geëmi- greerden, altijd een grote be langstelling gehad. Hij kent ze door en door, is uit hun krin gen afkomstig en voelt er sterk mee verbonden. Na historische romans over derlanders in Amerika, waar voor hij zich uitvoerige studiën heeft getroost, is hij zich ook door zijn reizen steeds meer gaan interesseren voor de lot gevallen van de Nederlanders in den vreemde, speciaal voor de belevenissen van die 400.000 landgenoten die hun vaderland na 1945 verlieten. Nu het in ons land zo goed gaat (naar men zegt), valt het op dat men onze emigranten dreigt te vergeten. Bewondering Wat zij overal in de wereld presteren, ieder op zijn eigen plaats, dwingt vaak bewonde ring af. Dit alles heeft ertoe geleid, dat de bekende schrij ver, puttend uit een onover zienbare hoeveelheid materiaal, ertoe gekomen is een boek te schrijven, waarvan de titel is ontleend aan de wapenspreuk van Johan Maurits (De Bra ziliaan) en dat in Bosch it boekje ten" de"opstanding der doden tot inspireerd kunnen worden door ^er®?d van het dove kina onderwerp gekozen. Wat Paulus het bizarre, het sexuele en het alallenA dl.e. dag,el')ks perspectief vol geheimenis perverse. Zij smetteloos blank in hun werk doofheid in aanraking komen Zij vertonen ouders. opvoeders e.a. de infor- matie verschaffen, die zij nodig van de bouw daar in het boekje geen sprake is van een kasje, maar koude bak. zeer rijk geïllustreerd schien een beetje aan Stan Lau- cultuuroverzidht, samengesteld rel en Oliver Hardy doen den- Ml. de Ne- prikker en een doodgraver derlandse Beschaving (Elsevier) ruzie-achtig gesprek gewikkeld zoekende, als publicist naam en gezag zijn. De doden komen uit hun gra- »i(cr>ronir heeft gekregen. ven, maar zij maken Zijn Spiegel van twintig eeuwen een beestenbende van toont in miniatuur alle facetten hun lieve leventje van voorheen Jan van de cultuur in Noord- en Zuid- op dezelfde voet voort jubileumpocket proppen papiei weer zomaar patisch: voortreffelijke Atlas Nederland. menselijks, maar het zich meteen voor schamen en verbergen het terstond onder i korst van vuil. Men kan wel heel bef en vri delijk zeggen: „Jan Wolkers maar Jan zal zo'n reld belachelijke stich- belang I duidelijk en eerlijk in gerealiseerd dat de planten b5?"tvY°°rd- De oorzaken van heel gauw over de aangebrachte aoofheid en de technische moge- decoratie zijn heengegrocid. de hoorapparatuur waardoor alle moeite vergeefs Nummer 1 D BI Bovendien biedt het water Bernlef (niet het beste uit de een encyclopedisch naslagwerk, maar. zoals de vlotte schrijver zelf aantekent: een veldboe- ket. geplukt in de vruchtbare bjk. Hij geeft hém landbouw der Lage Landen." Verschenen zijn de eerste negen stuks. De meeste zijn herdrukken tij x llccUKCJ5IÜCia '"efaire werken (en werkjes) van meer en minder kwaliteit. lijkheden van de hoorapparatuur waardoor alle moeite vergeefs Nummer 1 is de gedichter komen aan de orde en er wordt was. Bovendien biedt het water Bernlef (niet het beste uit r mij geel ^«„""én^éed m léitaTiiïï ïïïïmta d«" ^isd"t: N"> «eed, vJrtr"," I -enVm" dhéLrZenS?di„nS.lac'o1d,hacV,kéé v °,e d^éfe kTfd'. Nr'ï cS N^bélm" herdntk'overV gooien die. al klinkt deze wat homoeo- komen met zijn medemens is het kweken van klanten wr bekort voor JEwanen ,van df Theems (het toneelstuk -mm uitspraak meteen telijkheid vinden. Ik (ze zetten hem groot gelijk. Toch consorten een ding niet te laten doorgaan. Al- heeft, kan Jan best nog leen yoor een aap is Hij vriende- schrijver worden, want schrijven hem een noot en kan hij. wil hem ook s- ,11 u t werpen men uiteraard in dacht gewijd Welk belangrijk in- knutselhoekje niet zal vinden (bundel met korte gedichtjesi i\r tiien Warmond- Wj™ib J'' i je'vom^veien'een stimulMu'etTeen dKiUEde'lX1"1 V" 9 Ellen Warmond: Warmte, stimulans en een dichtènbundels). oifla - r-.-- miniatuur zal zeker wel enige deeltjes opleve- a'cM.-I. ÏSmtiï. héér,^X.*"rd X Dka" -» lehrnrbevcd wordt door_meer dan 100_ mooie ruggesteun kunnen betekenen bij Deze literatuur die het bezitten waard zijn." Dat kan men Keuning N.V. te Baarn zijn uitgever gevonden heeft. Daar naast heeft hij dezelfde stof verwerkt in een tweede lig schoolleesboek, dit met medewerking van de school man en auteur L. H. Stronk horst; deze boekjes zijn uitge komen eveneens bij de ge noemde uitgeverij en dragen Gevarieerd Het „grote" boek, met foto's geïllustreerd, biedt een zeer gevarieerde lectuur, ook wat de vorm betreft. De stof wordt hier gepresenteerd als novelle, geschreven portret, biografie en interview. De schooluitgave is verlucht met tekeningen, voor een deel naar foto's, dus authentiek. Naar variatie is ook in die zin gestreefd, dat geen geregelde chronologie ;s aangehouden. Dit behoeft geen bezwaar te zijn, als men bedenkt dat de Hollandse aard en de calvi nistische gezindheid een dui delijke continuïteit vertonen. De cultuurcrisis, waarin het Nederlandse calvinisme sinds de jongste wereldoorlog is ge raakt, gaat aan dit boek inzo- ver voorbij, dat de Nederlan ders in hun nieuwe milieu staatsburgers van het nieuwe land worden en positie kiezen ln de problematiek van de om geving -vaarln hun kinderen opgroeien of zelf al families hebben gesticht. Mei plezier zullen lezen) geschikt zowel voor de thuisgeblevenen als voor de uitgezwermden. Het is lectuur die ver uit eengelegen delen van de wereld bijeenbrengt en de recente gebeurtenissen plaatst in een kader van drie eeuwen Ne derlandse geschiedenis. Dc we- reldkaart lie op de omslag is afgedrukt, is geen grafische grootspraak, maar eenvoudig het toneel waarop de inhoud zich afspeelt. De prijs van het grote boek is ƒ8.90 en van de beide schoolboeken tezamen f3.25. Zover de wereld reikt zou den emigranten, evenals hun families in Nederland, beide uitgaven dienen te bezitten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1963 | | pagina 17