Kerkdiensten voor Leiden en omgeving Gecompliceerdheid van arbeid stelt hoge eisen aan personeel RFD-dames kampioen afd. „Bollenstreek Volleybal ARGOS-SVL eindigde in gelijkspel HCW en NEM vergaderden Medische dienst voor Leiden en omgeving Coöp. Raiffeisenbank „RIJNSBURG" Katwijkse zege (3—2) na enerverend duel Programma voor Expogé-congres in Leiden Twee ouderavonden van Herv. school aan de Pasteurstraat Van Es uit Leidse gemeenteraad GEMEENTE LEIDEN Corrupte ambtenaar nam drie ton aan -P NIEUWE LEIDSE COURANT ZATERDAG 18 MEI 1963 TI/TOEDER en dochter, Hollandsche Constructiewerkplaatsen en de Ne- J-'Aderlandsche Electrolasch Maatschappij, vergaderen elk jaar dezelfde ochtend. Zo geschiedde ook gistermorgen ten kantore der vennootschap onder presidium van de president-commissaris, mr. H. J. M. Loeff. In de vergadering der H.C.W. vroeg een der aanwezigen of het in verband met het nog steeds heersende gebrek aan personeel niet mogelijk is meer re creatieve mogelijkheden voor het personeel te scheppen, hetgeen de direc teur, de heer E. F. E. Bongaerts deed opmerken, dat hij daarover nog niet had nagedacht. De grote vraag voor het personeel is echter of men een huis kan krijgen. De N.V. heeft jaren geleden reeds een aantal woningen voor haar personeel aangetrokken, maar kan hiermee niet blijven voort gaan. Als men dan in een andere gemeente wél een huis kan krijgen, is het bijna vanzelfsprekend, dat men heengaat. De jaarstukken werden tenslotte z.h.s vastgesteld en het dividend bepaald op 23%, waarvan inmiddels reeds 6% als interimdividend is betaald. De heer L. Ch. J. Nemry werd als commissaris her kozen. Aan het einde van de vergadering deelde de voorzitter mede, dat de H.C.W volgend jaar vijftig jaar zal bestaan. Tevens, dat hij voornemens is af te tre den als president-commissaris van beide N.V.'s. Dezelfde plichtplegingen hadden plaats ln de vergadering der N.V. Nederland* sche Electrolasch Maatschappij, waarbij de voorzitter wees op de gunstige toe stand van het bedrijf, enerzijds doordat tengevolge van de reserveringen veel kapitaal in het bedrijf blijft, anderzijds doordat de baten uit ondernemingen wederom een gunstig cijfer vertonen. Doktersdiensten ALKEMADE: dokter v. d. Werf, Kop- poellaan 1, Rijpwetering, tel. 01712202: dokter Van Haselen Kerkstraat 91, Oude 1 Wetering, tel. 01713—217. ALPHEN AAN DEN RUN: dokter Platteschor, Visserpark 4, tel. 2858. HILLEGOM: dokter Wykmans, Sta tionsweg 74, tel. 5771. KATWIJK AAN DEN RIJN: dokter Bergman, Valkcnburgseweg 16, tel. 2921. KATWIJK AAN ZEE: dokter Lodder. Meeuwenlaan 2, tel. 4600. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: dok- ter Hennink, Mauritsingel 166, Leider- l dorp. tel. 01710—33686. i LANGERAAR: dokter Nooter te Wou- brugge, tel. 01729—104. LEIDEN: dokter Roodenburg Vermaat Boshuizerlaan 8, tel. 26655; dokter Meel, Thorbeckestraat 5, tel. 22522; dokter Van Gent, Plantage 14, tel. 22538; dokter Schaefer, Rijnsburgerweg 11, tel. 50481; dokter Sastrowjjoto, Beethovenlaan 109, tel. 34779 B.g.g. dokterstelefoon 22222 LEIDERDORP: zie Koudekerk aan den Rijn. LEIMUIDEN: zie Alkemade. LISSE: dokter Duymaer van Twist, Heereweg 296, tel. 3453. NIEUWKOOP: dokter Gill te Zwam- merdam, tel. 01726—2527. NIEUWVEEN: zie Langeraar. NOORDWIJK: dokter Mulder, Nieuwe Zeeweg 69. tel. 2230. NOORDWIJKERHOUT: dokter Van Praag, Herenweg 17, teL 2385. OEGSTGEEST: dokter Reterink, Joh Evertsenlaan 14, tel. 50394. RIJNSBURG: zie Katwijk aan den Rijn. SASSENHEIM: dokter Kwint, Hoofd straat 324, tel. 7253. VALKENBURG: zie Katwijk aan den Rijn. VOORHOUT: dokter Btnnema. Chur- chilllaan 11, tel. 7202. VOORSCHOTEN: dokter Kostense Voorstraat 23, tel. 2493. WARMOND: zie Voorhout. WOUBRUGGE: zie Langeraar. ZOETERMEER: dokter Vegt, Julia nalaan 1. tel. 3035. ZWAMMERDAM: zie Nieuwkoop. Apotheken ALPHEN AAN DEN RIJN: apotheek Somberg. Wilhelminalaan 67, tel. 3500 KATWIJK: Katwijkse apotheek. Priii- cestraat 3, tej. 2755. LEIDEN: apotheek Herdingh en Blan ken. Hoeewoerd 171, tel. 20502. LEIDERDORP: zie Lelden. OEGSTGEEST: Oegsteeester apotheek, i Wilhelminapark 8, tel. 53274. Wijkverpleging AARLANDERVEEN: zuster De Haan Groene Kruisgebouw te Woubrugge. tel. 01729—238: b.g.g. 120. ALPHEN AAN DEN RIJN: zuster Weeber, Ambonstraat 44, tel. 3940. HOOGMADE: zie Aarlanderveen. KATWIJK: chr. wijkverpleging, zus ter Van Meteren, tel. 2282: Groene Kruis zuster Ouwehand, tel. 2780. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: zus ter v. d. Holst, Hoge Rijndijk 200. Ha- zerswoude, tel. 01714255: bij ongeval- len aan de Rijndijk, tel. 278. LEIDEN: Groene Kruis, zuster Van Andel, Herengracht 96, tel. 30864; zus ter Kohlenberg. Lammenschansweg 339 tel. 26006; zuster Zonhoven, Lammen, schansweg 7, tel. 32260. Oranje-Groene Kruis, zuster Beutick. Kanaalstraat 68 tél. 32292.. NIEUWVEEN: zie Aarlanderveen. NOORDWIJK: zuster Verkerk. Pické- straat 30a. tel. 3615. SASSENHEIM: zuster Janson. Hee reweg 410, tel. 7680: Groene Kruis, zus ter Meijsaen. Kerkweg 17. Voorhout tel. 02532—7796. TER AAR: zie Aarlanderveen. VOORSCHOTEN: Gezondheidscen trum. tel. 2177. WARMOND: zie Groene Kruis, Sas- senheim. WOUBRUGGE: zie Aarlanderveen. ZEVENHOVEN: zie Aarlanderveen. ZOETERMEER: zuster Van Dam Dorpsstraat 76. tel. 3230. Tandartsen ALPHEN AAN DEN RIJN: tandarts J. C. Gevers, Stationsstraat 8. BOLLENSTREEK: tandarts Caris, He renweg 20, Noordwijkerhout, tel. 02533— 2417, spreekuur van half zes tot zes uur. KATWIJK: tandarts Bouman. Zee weg 34, tel. 2234, spreekuur van half twaalf tot half een. LEIDEN: tandarts Van Erk, Witte de Withlaan 6, Oegstgeest. Voor nabloe- ding of ongeval ten alle tijde directe hulpverlening. Voor alle overige hulp op zaterdag half zes en zondags om één uur cn half zes. Nadat de jaarverslagen alle waren goedgekeurd, werd het dividend bepaald op 17%, waarvan eveneens reeds 6% als interimdividend is uitgekeerd. Ook hier werd de heer L. Ch. J. Nemry als com missaris herkozen. Moeilijk Bij de rondvraag wees de directeur, de heer H. Hofman, op de steeds ge compliceerder wordende arbeid in een bedrijf als de Electrolasch. Voor ieder een worden de moeilijkheden groter door de groeiende moeilijkheden, maar in het bijzonder waar gewerkt wordt aan de technische apparatuur voor de chemische industrie. Steeds hoger wor den de eisen, gesteld aan goed materiaal keuze en duurzaamheid ervan. Dit brengt met zich, dat de mensen in het vak moeten bijblijven in kennis. Dit geldt zowel voor de fabrieksarbeider als voor de staf, die de plannen moeten uitwerken. Hoe gecompliceerd het werk soms is, moge blijken uit het feit, dat bij een werk in voorbereiding soms vijf in specteurs op één dag en allen onafhan kelijk van elkaar eens poolshoogte ko men nemen over de werkwijze bij de uitvoering. Daarbij komt men ook tot steeds intensiever werk als bijvoorbeeld de bouw van hele fabrieken. Dat vraagt grote investeringen zodat men over rui me liquiditeitsmiddelen moet beschikken om de nodige voorzieningen te financie ren. Voor het ogenblik heeft men boven dien rekening te houden met een ach terstand in de produktie tengevolge van de langdurige vorst in het begin van dit jaar. Wat dit voor een bedrijf als dit betekent, zal men begrijpen, als men weet, dat hier 150 tot 200 monteurs buitenarbeid verrichten. \/oor Centrale Verwarming Grimbergen Noordermeer Vliet N.Z. 1 -20 - Rijnsburg RIJNSBVRG Opgeven van kleuters Maandagmiddag is er van 4-5 uur 's middags in de kleuterschool aan da Korte Vaart gelegenheid kleuters te la ten inschrijven voor de beide kleuter scholen. Men zal zich herinneren, dat achter de Petronella van Saxenstraat een noodgebouw verrijst, dat voorlopig als tweede kleuterschool zal worden ge bruikt. De nieuwe leergangen beginnen in september. Actie orgel Avondzon Maandag zal in de Maranathakerk een zangavond worden gehouden. Medewer- king verlenen het hervormd- en het geref. kerkkoor, de organist Dirk Scho- neveld en enkele trompetters. De op brengst is voor de aansohaf van een or gel in Avondzon. noordwijkerhout Kerkdienst Herv. Gemeente: 10 uur ds. Smit» met een passend kredierr bij uitbreiding en ver betering met een rentedragende bankrekening voor alle geldverkeer met een goede rente voor direct opvraagbare spaargelden 3 Va pet. ALLE BANKZAKEN Volleybalfinale legen Noordwijks DIO 55 De afdeling „Bollenstreek" van de Ne- VoBo heeft ook zijn kampioenen. Bfj de heren legde het geroutineerde MSV 2 beslag op de titel. Bij de dames is dat het Katwijkse RFD geworden, na een felle beslissingswedstrijd tegen het Noordwykse DIO. Na ruim anderhalf uur spelen bereikten de Katwijkse da mes een 32 voordeel en daarmee de hoogste plaats in de afdeling. Beide ploegen startten uiteraard ner veus en de aantrekkelijkheid van de wedstrijd moest dan ook wel van de spanning komen. De eerste set eindigde na felle strijd ln een 1816 zege voor RFD. maar in de tweede trok DIO met 1614 aan het langste eind. De ploegen gaven elkaar bijzonder weinig toe. De spanning onder spelers en publiek in het gymlokaal aan de Bronckhorststraat nam toe. toen de Katwijkse dames de derde set met 1614 op hun naam brachten en de DIO-dame» de vierde met 13—15 wonnen. Hoogspanning Een beslissingsset werd noodzakelijk. Toen DIO hierin met bekwame spoed tot 144 uitliep, dacht de gehele Noordwijk- se aanhang dat het kampioenschap nog slechts enkele opslagen en luttele se conden was verwijderd. Coach van Ve- netiën van RFD benutte echter zijn laatste time-out en toen gebeurde iét. Op de service van de Katwijkse aan voerster hadden de DIO-dames ineens geen antwoord meer. Coach Van Beelen trachtte de rust in zijn ploeg nog te her stellen, doch tevergeefs Onder hoog spanning liepen de RFD-dames in tot 1414 en brachten daarna met 1614 de zege en het kampioenschap in veilig heid. Sportiviteit Een fraai staaltje van sportiviteit toondt DIO, dat de ongetwijfeld zure nederlaag zeer laconiek opvatte, door als eerste de Katwijkse meisjes geluk te wensen met hun overwinning. Voorzitter B. J. H. Boers van de afde ling „Bollenstreek" sprak de kers-erse kampioensploeg toe en bracht haar de welgemeende felicitaties van de volley balgemeenschap over. De prijsuitrei king zal vanavond plaats hebben in ca- fé-restaurant Flora te Noordwyk Bin nen. De congrescommissie van de Ned. Ver eniging van ex-politieke gevangenen uit de Bezettingstijd Is klaargekomen met het programma voor het landelijke con gres dat van 26 tot en met 29 juni in Leiden wordt gehouden. Wij laten dit programma hier volgen: Woensdag 26 juni: openingsvergadering in de Stadsgehoorzaal met toespraak van de nu demissionaire vice-minister-pre- sident, drs. H. A. Korthals; daarna her denkingsrede door kapelaan H. Stoelinga gevolgd door kranslegging bij het monu- ment; ontvangst van de deelnemers door het gemeentebestuur in de Burgerzaal en maaltijd, die het gemeentebestuur aan biedt; ontvangst in het Groot Auditorium van de Universiteit door Senaat en rec tor magnificus, waarbij Jo Juda, eerste concertmeester van het Concertgebouw orkest te Amsterdam, en mevrouw Wanda Reumer een muzikale en declamatorische omlijsting verzorgen. Donderdag 27 juni; algemene jaarver gadering; boottocht ('s middags) naar Kaag en Braassem; ontvangst met maal tijd in de Koksschool, gevolgd door op treden Frank Koomans Poppentheater uit Den Haag. Vrijdag 28 juni: rondleiding met de monstraties op vliegkamp „Valkenburg" met ontvangst en lunch; ontvangst door gemeentebestuur van Katwijk; maaltijd in Leiden en toneelavond in Gehoor zaal. te verzorgen door „Sempre Avan- Leiden. Zaterdag 29 juni: bijeenkomst waarin mededelingen zullen worden gedaan over uitkering en verdeling van „smarte- geld"; openluchtlunch óp het Pieters kerkplein. waarbij K. en G. Leiden een muzikale show zal presenteren. In de congresweek zal in De Lakenhal een tentoonstelling worden gehouden van documenten die betrekking hebben op de oorlogsjaren. De opening is op vrijdag 21 juni door dr. L. de Jong, di recteur van het Rijksinstituut voor Oor logsdocumentatie. Ten slotte nog een oproep tot verle ning van gastvrijheid aan een of meer congresgangers. Het aantal beschikbare bedden is nog niet voldoende Zeer gaar ne aanbiedingen aan het secretariaat: Stieltjesstraat 35. Leiden of via telefoon 31525. Het gaat om driemaal nachtlogies met ontbijt. Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Wilhelm z v D van Berk en N Benjamins; Gijsbert z v J Olie mans en B Hoek; Johanna Clazina Maria d v J A Verhaar en A M Ammerlaan. Ondertrouwd: H J de Wijs en M N Moerdijk; M G N van den Ende en J F Huiswit; W G J van Meegen en C M van Wieringen; C de Voeght en M C Strijk; A H Dekhuyzen en C Z Bos: F W Geuke en W J A van Huizen; J Roodbol en A C Coert; J J van Atten en II B W van Goor; G G M Groenewegen en C M J Schrier; C Oudshoorn en J van der Meij; W J M ter Haar en M E J J A Leppers; A Singerling en E M de Tombe; W F Wegman en A A Harte- velt; J J Gorlee en F van Iterson; F J A Kouwenberg en C W Stuif zand; J M Hins en J M C van Tol: L C Peters en C J Stapper; P B van der Zeeuw én D van der Blom; W R Pitlo en D Entrop; T J Smit en T Merbis; A Groenendijk en C de Nijs; H van der Kwaak en J Wyrdeman Overleden: N van Gijlswijk, 62 J. man; N A Zwetsloot. 55 j, man; F A Eckhardt, 60 j, man; W J M Boots man, 61 j. echtgen v J M v d Burg; G Lenting, 48 j, man; J Bouman. 76 j. man; ALP Schoutissen, 21 J. zoon; F A M Verzuu, 53 j. man. Geveilde percelen Ten overstaan van notaris F. K. Lager- wey te Leiden; woonhuis met erf en tuintje Herensingel 24. in bod f 10.000: koper W. Goddijn te Leiden, q.q. voor: f 10200. T\E Hervormde school aan de Pas- teurstraat heeft twee ouderavon den (dond.erdag en gisteren) gehouden, die beide in elk opzicht geslaagd mo gen worden genoemd. Aan deze sa menkomsten mag het betoijs worden ontleend, dat de school een goede naam waard is. De ouders weten dat ook wel, getuige al het feit dat zij voor de verloting spontaan niet minder dan 250 prijzen beschikbaar hadden gesteld. Zoiets gebeurt nu eenmaal niet als er geen hart voor de zaak is. Bo vendien waren de ouderavonden, die in het AntoniuS'Clubhuis aan de Mare werden gehouden, een getuigenis van heche verbondenheid tussen de acht leerkrachten van de school en de kin deren. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij het programma vai punt tot punt gaan bespreken, Volstaan wij met te vermel den dat het onder meer zang, declamatie, pianospel, schtsjes en een gymnastiek- en judo-demonstratie bevatte en dat bij Naar wij vernemen, heeft de heer Van Es. lid van de Leidse gemeente raad voor de PSP, bedankt voor het raadslidmaatschap. Officiële publikatie De directeur van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst te Lei den maakt bekend, dat in verband met de komende feestdagen de volgende rege ling voor de huisvuildienst zal geiden- donderdag 23 mei wordt woensdag 22 mei: maandag 3 juni wordt dinsdag 4 juni; dinsdag 4 juni wordt woensdag 5 juni Geslaagd aan VU Aan de Vrije Universiteit te Amster dam is onze stadgenoot, de heer J. Boter, geslaagd voor het doctoraal examen economie. T~\EGRADATIE-kandidaat SVL (dames) trad gisteravond in het gymnasium aan tegen Argos, de kampioen van de afd. Leiden. Met veel pijn en moeite be haalden de SVL-dames een gelijkspel. De eerste set gaf nog niet de indruk, dat SVL uiteindelijk zoveel moeite zou moeten doen om 1 punt binnen te ha len. want een voortdurend overwicht re sulteerde in een 815 setwinst voor WH van Galen c.s. Maar in de 2e set kwam Argos pas goed op dreef. Het overspeelde de S^- dames volkomen: 155, om daarna ook de 3e set, nu met 158, voor zijn reke ning te nemen. In de 4e set haperde de Argos-motor enkele keren en dit was voor SVL juist voldoende met 12—15 deze set voor zich op te eisen. Nederlagen voor SVL 2 en WS 2 Een ongeïnteresseerd spelend SVL 2 kreeg in Delft een 30 nederlaag te «likken van Punch. Vooral in de le set was het verschil groot. Punch nam deze set met> 154 voor zijn rekening. In de 2e en 3e set kwam er wat meer lijn in het spel van onze stadgenoten. maar Punch speelde wel zoveel beter dat de setwinsten 1511 en 15—12 dik verdiend waren. WS 2 moest In eigen huis de strijd aanbinden met Libanon 2 (R'dam). Voor de R'dammers stond in deze wedstrijd de titel op het spel en zij speelden dar ook voor wat zij waard waren en dll bleek vooral in de le en 2e set heel wat to zijn. Ondanks het zwakke tegenspel van WS 2 bleven de R'dammers uitste kend spelen en de cijfers, tweemaal 1-15, spraken duidelijke taal. In de 3e set kon Libanon 2 het zich permitteren de zaken wat gemakkelijker op te vatten, waardoor WS 2 zich af en toe even aan de druk kon ontworstelen, maar winstkansen zaten er ook nu niet voor onze stadgenoten in. Met 715 greep Libanon 2 ook deze set en daar mede de kampioenstitel in de overgangs klasse. WS 2 degradeert na een één- Jarig verblijf in deze klasse naar de af deling Leiden. elke uitvoering duidelijk bleek hoeveel zorg eraan was besteed. Daarmee zullen heel wat vrije uren gemoeid zijn geweest. Een heel goed resultaat was de beloning daarvoor. Het programma telde niet minder dan dertig nummers Overladen, zou men kunnen zeggen. Toch niet. om dat het in bonte afwisseling, bijna in revue-vaart werd afgewikkeld. De heer M. den Hertog, hoofd der school, verwelkomde de aanwezigen. Ook waren er de heer J. Kalsbeek, oud-hoofi van de school, en zijn echtgenote. De heer Den Hertig, die er met zijn perso neel alles aan doet deze school de haar toekomde plaats in deze wijk onvermin derd te laten behouden, vertoonde zelf nog de kleurenfilm „Hier is Londen". De ouders, die voor dit alles intense belangstelling toonden, kunnen op een goedijbestede avond terugzien. Het was wel vremoeiend, twee avonden achtereen. Maar tooh ook zeer voldoening gevend. Vooral in een tijd waarvan steeds meer wordt gezegd dat hij door vergadermoe heid wordt gekenmerkt WARMOND Spoedeisende vergadering De raad komt dinsdagavond half 8 in spoedeisende vergadering bijeen. Agenda: voorstel tot aankoop van het woonhuis met weg en tuin, Dorpsstraat 11, gelegen in het uitbreidingsplan „Meerrust"; krediet voor het maken van riolering en voor bestratingswerken in het uitbreidingsplan ..Endepoel" en een krediet voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan „Oost". Tevens stellen B. en W. voor over te gaan tot verkoop van twee percelen bouwterrein in het uitbreidingsplan „Oost". Ophalen vuil Het ophalen van het vuil zal in plaats an op donderdag op vrijdag gebeuren en in plaats van op maandag 27 mei op dinsdag 28 mei Onder verdenking van het aannemen van steekptnningen tot een bedrag van drie ton is een ambtenaar van de rijks gebouwendienst te Haarlem in zijn functie geschorst op last van de minis ter van volkshuisvesting. De fiscale op sporingsdienst kwam achter deze zaak doordat de bewuste ambtenaar op zijn belasting-aangiftebiljet had melding ge maakt van een vermogensvermeerderin* tot bovengenoemd bedrag. De opspo ringsambtenaren kwamen nog net op tijd want de verdachte was reeds bezig met het treffen van voorbereidingen om ons land te verlaten. LEIOEN Herv. GemeentePieterskerk 10 ds Vossen», 7 dB Kloek; Hoog], kerk 10.30 ds La/mplng (Jeugddienst); Ma-rekerk 10.30 ds Bouter: Oosterkerk 10 ds De Wit, 5 ds Wolthers van Burtnik; Bethlehemkerk 10 ds Van den Berg: Maranathakerk 9 dr Oppenheimer; Bevrij dingskerk 10.30 dr Schoonheim (Open-deur - dienst), 7 ds Bouter: Kondngskerk 10 dï O t te vanger van De Bilt; aula Herv. ulo Assersbraat 10 ds Kloek, 7 ds Vossers; Ver. v. Vrijz, Hervormden Leidse Volkshuis 10.30 ds Mulder van Hiilligersberg: Eglise Wallon. ne 10.30 pasteur Charensol; Acad. zieken huis '>0 d3 Maaskant. Diaconessen 10.30 dr Verheus; Jongerendienst Rehoboth 10 30 mevr. Renes-de Bruin; Tehuis voor bejaar den woensdag 7 ds Groot Geref. Kerk: Zulderkerk 10 d6 Kapper» van Oegstgeest, 5 dr Westerink (openb. ge loofsbelijdenis): Petra-kerk 10 ds Pijlman van Wassenaar-Zuid, 5 ds Heule; kerk Oude Vest 'O u dr Westerink, 5 ds Haverkamp Maranathakerk 10 30 ds Heule. 5 ds De Vrle« van Katwijk aan Zee; rusthuis Groenhoven 10 ds Haverkamp Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 dr VcJema (on derwerpen resp. ..Droefheid en droefheid 1» twee" en „De uitweg"). Geref. Gemeente: 10 en 5 leesdienst Geref. Kerk vrijg.: 10 en 5 ds Zinkstok an Meppel. Geref Gemeente in Ned,; 1M.30 en 5.30 leesdienst in geb Hoge Rijndijk 24 Bvang. Lutherse Gem 10.15 dB Haan: donderdag kerkdag in Utrecht Remonstr Gemeente10 30 ds Mackenzie Doopsgez Gemeente: 10.30 ds Richards van Bussum. Oud-Kath. Kerk: 9.45 v.m. hoogmis, woens. dag 7 .30 n.m avondgebed Adventkerkvolgende weck zaterdag geen dienst ln verband met landelijk congre» der Nederlandse Unie van Adventkerken op woensdag 12 mei om 10 30 u tot 26 mei ia geb TivolJ te Utrecht Baptisten Gemeente: kerk Oude Rijn 10 1 5.30 de hr Schouten jr. vrijdag 8 bidstond Evang. Christengemeenschap; 10 en 5 d» hr Dikkes Leger des Heil*: heden 7 bidstond tn korpszaal 7.45 open! samenkomst Beesten markt, morgen 10 heiligingssamenkomst. 12 zondagsschool. 4 30 kindersamenkomst. 6 45 openi prediking Gangetje. 7.30 openbar» verl. samenkomst. Alle diensten 0.1.v. kap De Klank en Berman Donderdag geen sa- menkomsten in Lelden, maar Jeugdwerker»- openluchtbljeenkomeien te Katwijk aan Zee, landelijke bijeenkomst te Amsterdam (uitzending kadeofficieren in Concertgebouw m.m v Engels Gast/muziekkorps) Volle Evangeliezending: Royal 10 de hr ZIHstra. dinsdag 8 de heer Eilander (USA) woensdag 8 openluchtsamenkomst. Beesten markt PinkstergemeenteBrecstraat 64. 7.30 d» hr Van de Brugge te Don Haag. Volle Bvang Kerk (Pinkstergemeente): aula Van Voorthuysenschool 3 dc hr Poeta- i*»y ALPHEN AAN DEN RIJN Herv. Gemeenrte: kerk Julianaatraat 9 30 ds Lefeber. 6.30 ds Hanemaaijer: aula Im- manuëlBchool 9 30 ds Hanmaaijer, 6.30 Lefeber; geb. Jonathan 10 ds Bogers; Kap Gouweluis 6.30 ds Bogers; Martha-stichtlng Chr. Geref. Kerk: 10 15 en 5 ds Den Boer VOORHOUT Herv Gemeente: 10 ds De Jong. VALKENBURG Herv. Gemeente; 10 ds Lekkerkerker. 6 30 ds Van den Berg van Leiden (jeugddienst) Geref. Kehk VrlJg.: 10.13 ds Brands. 3 ds Bxeen. VOORSCHOTEN Herv. Gemeente: Dorpskerk 10 ds MeUe ring; 7 vie. Bmmen; Rijndijk 10 u vic Bm- men: Hulp cn Heil 10 ds Zijlstra Geref Kerk: 9. 10,30 en 5 ds Smit. Geref. Kerk VrUg.: 10 en 5 ds Bos. Leiden WARMOND Herv. Gemeente: 10 ds Boonstra 7 ds Fok- 10.30 ds Moen; Oudshoom kerk 10 ds Cadée. visserij en arbeid). ds Baas: school Nar- Geref Kerk: 10 ds Bottenburg 5 ds Bouma 7 ds Klein Wasstok vaat Gorinchem (Jeugd, cis-rtraat 10 30 ds Makkenze. en ds Bnttenburg (openb belijdenis), dienst); Oudshoonn kapel 9.30 ds Koudstaal Geref. Kerk- 9.30 ds De Valk. 5 ds Bijle- Herv Evangelisatie: 10 de hr Van de 'HOt VS? ï™.a,T?r<ï": 'el<1 «tl-»1»»» D-n U"t. 1 d, fa Kooien. Hulran 'v^Td. K^* Geref Kerk: Maranathakerk 10 ds Schu- katwiir aan 7kf sjnnrfiwi ik mwfv rtoj. 6,30 ds westen-eld Snlvolortkenk IO KATWIJK AAN ZEE NOORDU1JK-B1NNEN WOUBRUGGE ds Westerveld. 6 30 ds Schuring- Alphen- Herv Gemeente: Nieuwe kerk 10 de hr Herv Gemeente- 10 ds Honnef van Lel- Hen- Gemeente: 9 30 ds Stehouwer van Noord 10 ds Heiner van Ter Aar. 6 30 ds Bouman Jr. 5 45 gez. zingen 6 ds Moeren- derdorp. 7 ds Dc Jong van Voorhout Alphen aan den Rijn. 6 30 ds Heymans van Tom (Jeugddienst) (Jeugddienst); Oude kerk 10 ds Vink. Geref. Kerk: 9.30 en 5 kand. Drewes van Boskoop Geref. Kerk VrUg.- 945 leesdienst. 5 45 ds 6 ds Tukker (HA en Dankz kapel 10 u Amsterdam. Geref Kerk- 9.30 en 6.30 dr Dronkert van Scholte kand Cuperus van Waddinxveen. 5 ds NOORDEN Leiden. Chr. Geref Kerk: 9.30 en 5 ds Kok (openb Vink: aula Gr van Pr. school 10 de Hagen: w n. WASSENAAR belijdenis). aula Overdum 10 ds Moerenhout: Zeehos. Horv Gemeente: 9.30 kand Zuidam. 7 Oud -Geref Gemeente9 30 cn 4 leesdienst pitium 6 45 ds Vink. Remonstr. Kring: 7 ds Paardekooper (go- Geref Kerk: 9 en 10.30 ds Piihnan. 5 ds zinsd ïenst) Dc Vries. Bapt Gemeente: IJselubgebouw IO ere- Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 ds De Jong. dienst. 6 ds Cohen Geref Kerk Vrijg.: 8.30 en 3 dB De Waard Leger des HeiGs: geen opgave ontvangen vai11 HaiPdenberg. 10.30 en 5 ds Breen Geref. Gemeente: 10 en 5 leesdienst AARLANDERVEEN Geref. Gem to Ned 10 en 5 leesdienst 2 ds Op den Velde Herv. Gemeente: ds Van der KooU. Geref Kerk: 10 en 7 ds Van Hoek Aarlanderveen NIEUWKOOP Herv Gemeente: 9.30 en 6.30 ds Oliemans Herv. Gemeente: 10 ds Boogert. 6 30 ds Hellemans van Den Haag (jeugddienst) Geref. Kerk; 10 en 7 ds Wijma van Alphen aan den Rijn. Chr, Geref. Kerk: 9.30 dienst des Woord». 2 30 ds Den Hertog van Den Haag-West TER AAR Herv. Gemeente: 9.30 ds Lindenburg. 6 30 ds Brons van Abbenes. Geref. Kerk9,30 ds Tom van Alpben- Noord. 6.30 d6 Heiner DE KAAG Kring: 10 Herv. Gemeente; 10 ds Fpkkema. 7 u ds *«""«ndiienst>. Lamping van Leiden. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv Gemeente: 10 en 7 dü Koerselman Geref Kerk: 10 en 7 ds Dekker van Noordwijk-Binnen. LEIMUIDEN Herv. Gemeente: 9.30 ds Gijsbers (HD) Geref Kerk: 9.30 prof dr. Waterink van A dam, 7 ds Rlngnalda van Overveen. BENTHUIZEN LIBI> H.rv TM d, hr V.h Kno. K0hlB„ •J""*™ a. Tramp vb, Amstorn»,, Ijhu«<Ml«i*l. Geref Gemeente9 30 en 6 leesdienst 9.30 kand Zuidam. Herv, Gemeente: Dorpskerk 10 ds Va® •an Baaiten van Voorburg. 7 dr Fredertksc; Kie. vietkerk 9 Jeugddienst 10 ds Wiersma; Dey- lerhuls 10.1(5 ds Van Zantten; Dorpscentrum '7 Jeugddienst. f Geref. Kerk; Bloemcamplaan, 10 prof Ba- Gercf Kerto 9.30 en J^O ds Hiensch vinok van Amsterdam, 7 ds Van Rijn van wm *ÏTLd,eS W°0rtS' Bumk* Aw**: Zit""" 10 cn 7 ds Kraan va® P den Velde wam Miirtrcohl Rotterdam. i Mijdrecht, i ds Paardekooper (Jon- HILLEGOM Herv. Gemeente: 10 ds Brouwer. 7 Boonstra van Warmond Geref Kerk- 10 en 5 ds Krabbe Chr. Geref. Kerk: 10 en 7 ds Biosma w Llssc (HA). Volle Evang. Zending: Haven 50 3 u hr Groeneveld van Arnhem: donderdag de hr Van Wieringen van Gorinchem. Interk. avondgebed heden 7.30 n m Chr. Geref. kerk HOOGMADE Herv Gemeente: 10 ds De Vree. HAZERSWOUDE voorafgegaan doo: 10 min. gez zingen). Geref. Kerk: 10 en 5 ds Schouten Chr. Geref Kerk; 9 ds Den Boer va® 1 Saasenhelm, 3 ds Biesma. N.PB.: Lange Kerkdam 10,30 ds Zuurdeeg N P B /Rem. Gem./Doopsgez Gem.: Johan- OEGSTGEEST nahuis 10.30 mej, ds Van Mervemnée. Herv. Gemeente: Groene of WilLibrordkcrtc Herv. Evangelisatie: Dorpshuis '.0 en 5 de 10.30 ds Callenbach. 7 ds Irik (HA); Paulu*. hr Asmus va« Zwljndreclu kerk 10 dr Enklaar- Rljnl. lyceum 10 30 ds Geref. Kerk Vrijg: 8.30 ds Douma van Irik (jeugdkei-k). Irene 10 15 mej Jansen FHjT,'e!h"rg. 3 ds Van Nieuwkoop van Sche- (kinderkerk). veningen-Den Haag. Ver v Vrijz. Hervormden-, Willem de ZWAMMERDAM %ïlfrkvï.j° m 'LMm 16 V» 66h Bra«» Geref Kerk; 10 en 7 ds Meijer 6.30 ds De Vos van KatwUk aan Zee Geref Kerk VrlJg 8 30 en 3 ds Brands (Jeugddienst m m v. kerkkoor) OUDE EN NIEUWE WETERING Geref Kerk: 10 en 6.30 ds Loosman van Herv. Gemeente: 9 30 ds Knottnerus (HD) Bod«8T*ven. Geref. Kerk: 9 30 en 6.30 ds Modderaar ZOETERWOUDE van Voorschoten. Herv. Gemeente; IO ds Hengstmangers. 7 RIJNSATERWOUDE ds Hcngstm angers (Jeugddienst. Herv Gemeente: 10 ds Baart. 7 ds Van Geref, Gemeente: 10 en 4 leesdienst. Soest van Rotterdam (Jeugddienst) Geref. Kerk Vrijg: 10.45 ds Plooy van Chr Geref. Kerk: 9.30 dienst des Woord» Heemstede, 4 30 ds Zwarts, legerpred. 2 15 ds Van Ravenswaay van Scheveningen van Noorden (HA), 7 ds Verwetl v Oud.-Genef Gemeente: 9,30 en 3 leesdienst. riinsriihc; lHA en Daflkz LEIDERDORP -"""""f.-. l"*' 7 zanggroep, onderw ..Is het mij een zorg?") ZEVENHOVEN Herv. Gemeente: 9.30 ds Van der KooU Alphen RIJNSBURG Herv Gemeente: Grote kerk 10 ds Gror- Zwatrunerdam. Herv Gemeente: Kerk 10 de hr Van den newoud 5 ds Van Gosllga: Bethelkerk 10 ZOETERMEER In Hoek. 6.30 ds Honnef: kerkzaa] Zljlkw- 6 30 ds Van Gosllga, 5 ds Groenewoud. Herv Gemeente 9 tn en de hr Van den Hoek. Geref. Kerk; Petrakerk 9.30 ds Bijlevcld en l!r Vl^r ÏLn Geref. Kerk: kerk 10 u ds Mlnmema (HD 5 ds Van der Linde; Rapemburgkerk 9.30 d* Geref Kerk- IO en m Hr Kamr^r en openb. belijdenis), 6.J0 ds Banga; kerk- Van der Linde. 5 ds Poet.-. Maranathakerk Geref Kerk Vriie 9 45 i»n 4 Van zaal Zljlkw. 5 ds Mtonema. 9.30 ds Post 5 d. De Valk van Katwijk d<n Brmk van Sndhovi Herv Gemeente: 9.30 en 6.30 ds Jonkers. NIEUWVEEN aan den RUn 5*r<ïf- Gemeon,c: 10 cn d' Vogelaar. Geref Kerk: 9 30 en 6 30 ds Drost van Herv. Gemeente: 9.30 ds GUsbers. 6.30 d» 5 .f5 ~f™pman Ver v. Vrijz. Hervormden: 6 30 ds Va® Geref. Kerk VrUg.: 10 en 5 ds Douma. Rossum van Voorburg. SASSENHEIM RADIO BLOEMENDAAL Herv. Gemeente: 9 en 10 30 ds Walvaart. 9.30 u ds Toornvliet. W u ds Toornvliet 7 prof Berkhof. Leiden (uitzending dienst voor belangstellenden gt- Geref. Kerk: 9.30 en 5 ds Van Teyllngen houden op zondag 12 mei), 3.15 u kinder- van Amsterdam. dienst, 4 u ds Kruyswijk van Bloemendaal OI'WUraiSEN w tij km stand:"A* it /nu^/yv^ lx otit- j Van Harten van Delft. Geref Kerk; 9.30 en 6.30 kand. Brouwer van Amsterdam. ne. vlootpred. Valkenburg, 5.45 ds Hagen NOORDWIJK AAN ZEE van KatwUk aan Zee (Jeugddienst); kapel Herv. Gemeente: 10 ds Hoekstra. 7 ds Nieuwe Duinweg 9.30 d6 Baas (bidstond v. Cupédo; Sole Mio 10 da Cupédo RUswUk. KATWIJK AAN DEN RIJN Herv. Gemeente: Dorpskerk 9.30 ds Kruy-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1963 | | pagina 9