ASPIRIN® Koninklijke onderscheiding voor drie jubilarissen Agenda voor Leiden en Den Haag Bij de Grofsmederij „Fout opmeten" als overteelt-excuus beauty products N.V SLAVENBURG'S BANK Rotogravure had reuzefeest Christenvrouwen sloten seizoen Acht jaar voor dodelijke steek NIEUWE LEIDSE COURANT ZATERDAG 18 MEI 196» Zaterdag Boerhaavezalen, 25 uur: Tentoonstel ling werk K. en O -cursisten. Schouwburg, 8 uur: Tot Ieders Genoe gen met „Nieuw Leven", door A. Boere. Stadsgehoorzaal, 7.30 uur: Muzikale j show internationale artistencombinatie Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 juur: Haagsche Comedie met „Don Gil met de groene broek". Gebouw K. en W., 8 uur: Ned. Opera o.l.v. Leo Driehuys met „Carmen" van Bizet. Zondag Bevrijdingskerk, 10.30 uur: Open Deur- dienst Herv. Gemeente, dr. P. L. Schoon- heim over: „Als de grote zwerver einde lijk thuiskomt"; solozang G. Schimmel uit Arnhem. Maandag Gebouw Chr. Sociale Belangen, Oude Singel 236, 8 uur: Jaarverg. Chr. Bestu ren Bond en herdenking 25-jarig bestaan gebouw. Stadsgehoorzaal. 7.45 uur: Tweede lus trum chr. lyceïstenvereniging „A.A.J.", muziek, voordracht en opvoering „De gelukkigste dagen van je leven", door John Dighten. Oude Herengracht 17, 46 uur: Her- openingsreceptie slagerij fa- J. C. Oud. Waaggebouw, 912 en 24.30 uur: tfar- onderzoek. Den Haag, Kon. Schouwburg. 8.15 juur „Oh pa, arme pa" (ab). Gebouw K. en W., 8.15 uur: Charles iAznavour, chansons. Dinsdag Kantine Clos en Leembruggen, 7.15 u.: Ruilavond „De Philatelist". L.F.C.-terrein, 8 uur: Zilveren-Molen- toernooi, Zwart-Wit '28L.F.C- Gebouw Prediker, 8 uur: Broeders in Christus, D. A. Hale over: „Leert de Bijbel eeuwig lijden?" Schouwburg, 8 uur: Toneelgroep Syn- dicat d'Initiative Artistique met: „La dame de chez Maxim" van Georges Fev- deau. Waaggebouw, 24.30 en 7—9.30 uur p.m.: tbc-onderzoek. Oegstgeest, Bovenzaal Geref. Kerk, 8 uur: A.R.-kiesvereniging, M. J. van Gorkum over uitbreidingsplannen. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 our: Nieuw Rotterdams Toneel met Nie mand van ons". Kurzaal, 815 uur: Orkestvereniging Musica o.Lv. Jan Out -hum-v» Jan Wiin. piano. Woensdag Fa Peltenburg, Breestraat 109, 35 u.: I Receptie tg.v. 40-jarig jubileum mej. P J M. A. de Vrind. Meisjes-HBS, Kagerstraat, 730 uur: Muziek- en declamatieavond Interscho- I laire Contact Commissie. Pieterskerk, 7.15 uur: Avondgebed. Waaggebouw. 9*—12 en 2—4.30 uur: tbc- onderzoek. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Ned. Comedie met ..Mary, Mary". Goede Vrijdagkerk, Bezuidenhoutse- weg 361, 8.15 uur: Bert Matter, orgeL Jeannette van Wingerden, blokfluit Donderdag Stadsgehoorzaal, 25 uur: Muziekcon- cours K. en G. Stationsplein, 8 uur v.m.: Vertrek Bies- j boschtoer N.C.ReisV. Den Haag, Kon. Schouwburg, 2 uur: Haagsche Comedie met „Zo ik iets ben"; 8.15 uur: Haagsche Comedie met „De zaak Howard". Openluchttheater Zuiderpark, 2 uur: Toneelgroep Spelenderwijs met „Ivan- hoe". Vrijdag Boerhaavezaal, 8 uur: Opening exposi- We werken van Ab Steenvoorden en j Frans Pieck. Zaal Koningskerk, 7.45 uur: Ruilbeurs voor verzamelaars. Stadsgehoorzaal, 10.30 uur: Jaarverg. Ned. Zondagsschool Vereniging, sprekers ds. J. ter Schegget, ds. J. Langenbach en dr. J. H. van Beusekom. Waaggebouw. 24.30 en 79.30 uur n.m.: tbc-onderzoek. Den Haag. Kon. Schouwburg. 8.15 i uur: Haagsche Comedie met „Oh arme pa". Diligentia, 8.15 uur: Ned. Karherorkest ol.v. Szymon Goldberg m.m.v. Rudolf j Firkusny. piano; Houtrustgebouw, 8 uur: Kon. Militaire Kapel o.l.v. R. van Yneren. Zaterdag Leidse Volkshuis, 8 uur: Jeugdkamer- orkest Leiden o.l.v. Henk Briër. Stationsplein, 2.10 uur: Vertrek excur sie Kon. Ned. Natuurhistorische Ver eniging naar Zuidwijk. Wassenaar. Stadsgehoorzaal, 10.30 uur: Jaarverg. Ned- Zondagsschool Vereniging, sprekers dr. J. Schoneveld, mevrouw H. M. Goudt- Christiaanse en de heer A. Kroesc. Stadsgehoorzaal, 7 uur n.m.: Wijdings bijeenkomst Ned. Zondagsschool Vereni ging, ds. P. W. Spruyt over „De weg reizend met blijdschap". Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 UUr: Haagsche Comedie met „Eindsprint". Gebouw K. en W., 8 uur: Haagse Le ken Opera met „Mefistofèle" van Boito. Films Casino (2.30, 7 en 9.15 uur): Madame sens gêne (14 jaar); donderdag: Car touche (14 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Tanze mit mil- in den Morgen (alle leeftijden) Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): Prostitutie (18 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Hinder laag bij het Tomahawk-ravijn (14 jaar) donderdag: Twist around the clock. Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): Geen vrouw kan zonder liefde (18 jaar)'s mor gens 10.30 en 11.30 uur (behalve zon dags): Prinses Beatrix in Japan. Trianon (2.30. 7 en 9.15 uur): James Bond contra dr. nummer 007 (14 jaar) Tentoonstellingen Academiegebouw, schilderijen, gou aches en tekeningen van Sholom Lixen berg (tot 28 mei). Lakenhal, grafisch werk Harry van Kruiningen (t/m 26 mei). Rijksmuseum van Oudheden: „Hel dier Ter begroeting waren daar aanwezig de directie, dé directe chefs van de jubi larissen en een deputatie van de onder nemingsraad en de personeelsvereniging. Ook de loco-burgemeester, wethouder S. "l^OOR DRIE jubilerende employe's van de Grofsmederij, die in de ket- tingfabriek van deze maatschappij vrijwel hun gehele diensttijd met ijzer hebben omgegaan, „regende" het gistermiddag goud, zilver en brons. Het waren de heren P. van Oosterhoud, die in zijn tegenwoordige functie van onderhoudsmonteur de halve eeuw volmaakte, de heer I. van der Reyden, die zijn grote vakkennis legt in het buigen van schalmen, en de heer J. H. Seyn, die zijn verdienste als kettingsmid heeft. De heren Van der Reyden en Seyn zagen deze middag op een veertigjarig dienstverband terug. Met hun familie waren de jubilarissen uitgenodigd gistermiddag in de vergaderzaal van het bedrijf een hartelijke huldiging „te ondergaan". Voor Haagse economische politierechtbank luidt: Bloemkwekers die zich voor de Haag- e economische politierechter hebben te verantwoorden wegens overteelt, zün weinig origineel in het kiezen van hun uitvluchten- „Fout opgemeten", heet het meestal, of „ik dacht dat de slechte plek ken niet werden meegeteld". Maar dat gaat toch echt niet op. De politierechter looft hiervoor hoge boetes uit, die echter in sommige gevallen slechts een deel zijn van de opbrengst van de overteelt Een kweker uit Warmond had zesën- eenhalve are meer tulpen op zijn land dan zijn vergunning toestond. De offi cier had uitgerekend dat dit een bruto winst van f 2600 had opgeleverd, wat evenals de schuld heftig door de be trokkene werd ontkend. De boete werd f 500, conform de eis. Een collega uit Noordwijkerhout had vier are hyacinten en ruim drie are narcissen „over" zijn land. Dat kwam hem op f 400 boete te staan.. Laten doen Een Sassenheimse kweker had weinig kaas gegeten van opmeten en kweekte daardoor twee are tulpen en evenveel narcissen in zijn voordeel „fout". „Voor taan de landmeters maar laten doen", meende de officier, die f 300 boete eiste, waarmee de rechter akkoord ging. De knecht van een Noordwijker wist nauwelijks wat meten was, volgens zijn reeds eerder voor deze overtreding te recht staande werkgever. Ditmaal was de voordelige vergissing liefst 60 are groot geweest. De voortreffelijk rekenen de officier becijferde 'n winst van f4000, die hij ook als boete eiste. De rechter deed er nog iets af, maar minder dan f 3500 kon het volgens hem toch ook niet Vervalsen Een bollenhandelaar uit Sassenheim was bij een geheel ander delict betrok ken, namelijk valsheid in geschrifte. De offioier eiste 14 dagen hechtenis, omdat het hier niet slechts een economisch de lict betrof. De bollenhandelaar had ge knoeid in de papieren, waardoor illega le uitvoer van bollen zou plaats vinden. De rechter was het helemaal eens met de officier en legde een week hechtenis op, omdat een boete hiervoor niet meer op zijn plaats was- „Ik schrik ervan", waren de laatste woorden van 8e vals- aard-in-geschrifte. Verkrijgbaar bij: PARFUMERIE „SURINGAR" Tel. 23401 Breestraat 108 - Leiden als motief in de antieke kunst'" Itot 3 luni). oeeszaa) en bibliotheek Reuvens. Bree ■itraat 27. maandag en voensdag vaD 1 cot 5.30 en van 7 tot 9 uur, dinsdag van i tot 5.30 uur; vrijdag van 10 tot 5.30 en /an 7 tot 9 uur; zaterdag van 1'»5.30 uui Jeugdbibliotheek, leeszalen en oibüo cheek Reuvens, Plantage 6; maandag er dinsdag van 4 tot 5.30 uur, woe na dag en zaterdag van 12 tol 4.30 uur ei /rijdag (speciaal vooi de grotere Jeugd /an 6.30 tot 8.30 uur 's avonds Bijkantoor chr. school Obrechtstraa' /olw. dinsdag en donderdag van 6.30 uur nun. zaterdag 25 uur; Jeugd; Menken, gaf van zijn belangstelling blijk. Na een inleidend woord van de direc teur, ir. M. C. de Jong, was allereerst het woord aan wethouder Menken, die mee deelde, dat de gouden jubilaris was on derscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje- Nassau. Voor de mede-jubilerende colle ga's, de heren Van der Reijden en Seyn, had spreker de vreugdevolle mededeling, dat zij in het vervolg het koninklijk brons tot het hunne mogen rekenen. Ir. De Jong reikte de heer Van Oosterhoud de gouden draagmedaille van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uit en aan de heren Seyn en Van der Reyden de dito medaille in zilver. Bovendien ontvingen allen het bij deze medaille behorende ge tuigschrift en van de directie. een enveloppe-met-inhoud en een in Delfts blauw uitgevoerd herinne ringsbord. Nog waren er na deze uitreikingen niet voldoende onderscheidingen uitge deeld. De bedrijfsingenieur, ir, J. B. Pos tel, voegde daaraan nog iets toe, t.w. de bij de koninklijke onderscheiding pas sende draagmedaille, aangeboden door de directie van de N.V. De secretaris van de personeelsvereniging, de heer H. Flaman, schonk drie kisten sigaren, waarna de baas van de kettingsmederij, de heer D. van 't Riet, het „trio van de kettingfabriek" dank bracht voor de grote toewijding het bedrijf geschonken. Bij deze huldiging .werden het woord van de ondernemingsraad uitgespro ken door de heer Bekkering en dat van de chef van de afdeling onderhoud, de heer Flohil, niet gemist. Ook zij had den waardering voor de plichtsopvatting van het drietal. Maandagmiddag is men weer, doch dan in de kantine van de kettingfabriek, bijeen. Daar heeft de huldiging door de collega's plaats. Interessant kerkelijk experiment Zondag jongstleden is in de hervorm de, de gereformeerde en de rooms- katholieke kerk van Oegstgeest over dezelfde tekst gepreekt. De predikanten en kapelaans hadden vantevoren met elkaar over het betreffende Schrift gedeelte gesproken. Een aantal gereformeerde jongeren heeft in alle drie de kerken de dienst bezocht, zoveel mogelijk zo. dat zii in twee van de drie kerken de prediking hoorden. Toen zij na afloop hun erva ringen uitwisselden, bleken hun geen principiële verschillen te zijn opgeval len. Wel werden hier en daar andere accenten gelegd, maar het was toch niet zo, dat zy zich onder de prediking in de hervormde en de rooms-katholiekp kerk vreemden voelden- Kort Rapenburg 20, telefoon 26405 Van gisteravond half acht tot van ochtend 4 uur hebben directie en per soneel van de Ned. Rotogravure Maat schappij N.V. ter gelegenheid van het gouden jubileum in de Stadsgehoor zaal een feest gehad om niet gauw te vergeten. Aangezien de grote zaal lang niet alle genodigden kon bevat ten, was een gesloten televisiecircuit gelegd zodat men ook in de kleine zaal en foyer kon delen in de pret. Alle zalen waren bijzonder feestelijk ver sierd. Voordat het programma „Van wals tot wals" begon, werden enig toespra ken gehouden. Directeur J. C. Stafleu sprak een begroetingswoord waarin hij mededeelde, dat de directie in het kader van deze grootse jubileumviering een gift van f 125.000 in het Pensioenfonds had gestort. Verder sprak een der com- missarissen, een zoon van de oprichter en een vertegenwoordiger van het per soneel, die de beide directeuren, de he ren Stafleu en Coebergh, een grote ak- tentas aanbood. Voorts werden de jubi larissen gehuldigd, de heren D. Binne- kamp en J. W. Smit (elk 50 jaar in het bedrijf), C. F. A. Kamphuis (40 jaar) en J. Broers, F. H. J. Heuzen, G. J Lentz, G. Nievaart, Ch. Sterk en J. Voorzaat (25 jaar). Aan het eigenlijke feestprogramma hadden de deelnemende personeelsleden bijzonder veel zorg besteed. Het werd vlot gebracht, er was bijzonder veel af wisseling en ook op het gebied van kostuums en décors bleèk men over een bijna onuitputtelijke voorraad te be schikken. Aan het programma werkte ook een aantal beroepsartiesten mee, on der wie André Carrell, Walter van Canoy, Toos Hertz Tineke van Haaren, Marius Monkau en miss llona. Er werd veel gezongen, er waren balletnummers, leuke schetsjes, kortom door de grote variatie en het goede gehalte van het programma is het een geslaagde jubi leumviering geworden. TVE ledenvergadering waarmee de af- deling Leiden-Centrum van de Christenvrouwenbond gisteravond iii het wykgebouw Rehoboth het winterseizoen afsloot, mocht zich in een grote belang stelling verheugen. Tot het welslagen van de avond droeg ditmaal in ho«e mate bij de Haagse voordrachtkunstena res en schrijfster, mevrouw J. A. Wesse- link-Lengkeek, die op boeiende wijze fragmenten voordroeg uit „Een kleine vrouw" van de Amerikaanse journalist Alan Burgess. De presidente mevrouw A. A. van der Kwaak-Van der Berg open de de bijeenkomst. Mevrouw Wesselinfc vertelde dat Bur gess zijn boek baseerde op het levens verhaal van het eenvoudige Engelse dienstmeisje Gladis Aiward, dat in 1930 op 26-jarige leeftijd op eigen kosten naar China trok, om daar als evangeliste heil zaam werk te verrichten. Onder de titel De herberg van het zesde geluik werd naar dit boek zowel een film als een hoorspel uitgebracht. In haar voordracht liet mevrouw Wes- selink goed uitkomen welk een strijd deze jonge vrouw, die aanvankelijk geen woord Chinees sprak, heeft gevoerd om wat zij als een roeping zag. te kunnen volbrengen. Gladis Airward is een van de merk waardigste en grootste vrouwen van onze eeuw, die alles overwon door haar onwrikbaar geloof. Zij werd voor vele duizenden Chinezen een grote troost in de moeilijkste jaren van hun leven en vandaag de dag nog- zingen duizenden Chinezen in dorpen en op het platte land de christelijke liederen, die zij van deze eenvoudige evangeliste leerden. Na de pauze amuseerde mevrouw Wes- seliink haar gehoor met een door haar zelf geschreven toneelwerkje „De quiz", waarin zij op voortreiffelyke wijze de zes hoofdrollen vervulde. plezierige vakantie! cfaar staat BAYER achter Tussen de bladzijden Geen vrouw kan zonder liefde STUDIO. Naar de roman en het scenario van Marguerite Duras (die be kendheid verwierf door haar scenario voor „Hiroshima, mon amour") werd de film Moderato Cantibile (Geen vrouw kan zonder liefde) gemaakt onder regie van de Engelsman Peter Brook. Jeanne Moreau vervult in de Franse film de hoofdrol en zorgde er voor, dat op het festival van Cannes in 1960 de prijs voor de beste vrouwelijke creatie werd be haald. Een en ander wil nog niet zeggen, dat wij deze film zonder meer hebben kun nen waarderen. Belangrijkste persona ge in het verhaal is de vrouw van een rijke fabrieksdirecteur in een klein Frans stadje. Deze man mag een res pectabele positie bekleden op de maat schappelijke ladder, als huwelijkspart ner is hij koel en zakelijk en daardoor metszeggend. Zijn vrouw, die regelma tig haar zoontje naar diens pianolessen begeleidt, wordt op zekere dag gecon fronteerd met een „crime passionel". Midden in een café vermoordt een man zijn geliefde omdat deze dat zo wilde. De geschiedenis gaat zich dan in grote lijnen herhalen; ook de vrouw van de fabrieksdirecteur komt in een dergelijke situatie te verkeren met dit verschil, dat de man in kwestie haar „liefde" niet beantwoord en haar tot haar grote teleurstelling niet doodt. Wat moeten we met zo'n verhaal? Naar onze mening behoren dergelijke gees telijke afwijkingen in de kamer van de psychiater thuis en niet in de bioscoop. De Franse filmmakers hebben daar an ders over gedacht en we moeten ze na geven, dat het subtiele gegeven filmisch knap is aangepakt. Maar dat neemt onze bezwaren nog niet weg. (Voer voor psychiaters). Madame Sans Gêne CASINO. Men zou kunnen zeggen, dat de rol die Sophia Loren speelt in Madame Sans Gêne (Wasmeisje van Napoleon) haar op het lijf geschreven is. Zij brengt kleur en gloed in elke scène van dit boeiende en historische verhaal van Victorien Sardou en Emile Moreau. Christian Jaque is erin ge slaagd een levendig beeld te geven van de roerige tijd der Franse revolutie en het bewind van Napoleon al moeten we vaststellen dat de figuur van Napoleon beslist niet overtuigend uit de verf komt, en de werkelijk historische figu ren in deze geschiedenis praktisch naar het tweede plan zijn verhuisd. Hij heeft Sophia Loren kennelijk vol komen vrijgelaten in haar wonderlijke escapades, als de jonge, knappe was- TN Oegstgeest ontmoette ik deze week een opgewekte en levens lustige jonge vrouw, die momen teel druk bezig is namens het be stuur van de Huisvrouwenver eniging Nieuw-Guinea, afdeling Hollandia, in het hele land de honderden leden van deze ver eniging op te sporen met het doel op 6 juli in Utrecht een grote reünie te houden; programma van die dag: opheffing der vereniging en gezellig samenzijn. Mevrouw W. A. Hoekendijk-Westra van Holthe (35) beschouwt die reünie als hrt laatste contact tussen de leden. „Wat je daar in Hollandia gebonden heeft, bindt je hier niet meer", voegde ze er aan toe. Al pratend gaf mevrouw Hoe kendijk van huis uit maat schappelijk werkster me onge wild een blik in een aantal ont wrichte lévens. Want dacht u, dat al de Nederlanders, die Nieuw- Guinea moesten verlaten, hier al weer werk hebben gevonden? Ge loof het maar niet, onze hele overspannen arbeidsmarkt ten spijt. Er zijn vele aanpassings problemen; bijvoorbeeld van voor malige bestuursambtenaren, die daarginds grote bevoegdheden en verantwoordelijkheden hadden, terwijl ze hier soms in aanmer king komen voor zeer onderge schikte functies. In dit licht bezien, vindt me vrouw Hoekendijk de positie van haar eigen gezinnetje helemaal niet zo tragisch. Haar man, tro pisch landbouwkundig ingenieur, werkt ook nog niet maar hij zal hier heus wel op een geschikte- manier aan de slag komen, ver wacht ze. En al woont ze sinds Ruim een half jaar geleden woonde mevrouw Hoekendijk met haar gezin in een mooie bungalow in Hollandia op Nieuw-Guinea. Nu vertoeft ze tijdelijk bij haar moeder in Oegstgeest, waar zij voornamelijk via de telefoon in contact komt met de honderden leden van de Huisvrouwenvereniging in Hollandia, die binnen kort tijdens een reünie officieel wordt opgeheven. oktober j.l. niet meer in de mooie bungalow met uitzicht op de baai in Hollandia, ook nu heeft ze geen klagen: met man en zoontje vond ze een weliswaar tijdelijk maar gastvrij onderdak in het huis van haar moeder in de Ka- rel Doormanlaan te Oegstgeest. En ze heeft al geleerd zich aan te passen. Eerst woonde ze twe jaar in Indonesië, toen twee jaar in Wageningen en vervolgens twee jaar in Hollandia op Nieuw- Guinea. fïVERAL had mevrouw kendijk het wel naar Hoe- haar telde ze me. „Meer naar buiten gericht, door het klimaat. Wel had je het er als huisvrouw druk; een kachel was er niet te verzorgen maar je moest ontzettend veel wassen en strijken. En nu was het zo eigenaardig dat je toch meer in het gemeenschapsleven werd betrokken dan je hier in Neder land gewend bent. Ik heb daar nog voor de kleuterklas gestaan en zat in het hoofdbestuur van de Stichting Protestants-Christelijk zin. „Ieder land heeft immers z'n eigen aspect". Maar in Hollandia vond ze het wel bijzonder prettig. „Je leeft er anders dan hier", ver- Onderwijs op Nieuw-Guinea. Als protestant vond ik het heel pret tig, dat je daar maar één protes tantse Kerk hebt, de Evangelische Christelijke Kerk. Daaronder res sorteerde ook het zgn. Vrouwen werk voor de autochtone bevol king en ook daaraan heb ik altijd met plezier meegewerkt. Die be volking had het helaas helemaal niet zo breed. Het voornaamste voedsel bestond uit sago en cas save; voor de meesten was zelfs rijst een luxe lekkernij en brood helemaal". Ir. Hoekendijk kwam het re laas van zijn vrouw op een pret tige manier verstoren met een kop koffie en door die koffie kwamen we vanzelf weer op de Huisvrouwenvereniging van Hol landia, die nu dus op opheffen staat. De vereniging droeg het zelfde karakter als de Ned. Ver eniging van Hutsvrouwen en de bijeenkomsten werden goed be zocht, zodat er onder leiding van de thans in Rijswijk verblijvende presidente mevrouw C. 't Hart- 't Hart stevige vriendschapsban den zijn ontstaan. Daar komt nu een eind aan maar de animo van de leden om nog één keer bij el kaar te komen is groot, hoorde ik van mevrouw Hoekendijk. „Ieder een is vreselijk enthousiast". vrouw Catharina Huebscher. Door haar kordaat optreden weet ze de mannelijke klanten van het lijf te houden. De be rooide luitenant Napoleon krijgt bij haar krediet. Zij trouwt met sergeant Lefè- vre, die dankzij zijn heldhaftig optreden bevorderd wordt tot maarschalk. Napoleon, die intussen keizer is ge worden, wil hem koning van Westfalen maken op voorwaarde dat hij zijn ge liefde Catharina laat schieten en gaat huwen met een gravin. Maar dat is niet naar de zin va» Madame Sans Gêne. Zij weet tot Napo leon door te dringen en zich beroepend op het verleden en de Wasschuld van de toen nog arme luitenant, weet zü de keizer te bewegen van zijn plan af te zien en het huwelijk tussen Lefèvre en haar te bestendigen. Het is alles wat komisch en satirisch voorgesteld, maar dat vormt derhalve ook wel de geestige noot in deze overi gens knappe rolprent, die met vakken nis is gemaakt. En zo is het een ge noeglijke ontspanningsfilm geworden, waarbij men geen te zwaar accent moet leggen op de verwerking van de histo rische gegevens, want dan is er reden tot kritiek, die eigenlijk aan het aardi ge geheel afbreuk doet. (Boeiend) Tanze mit mir LIDO Tanze mit mir in den Mor gen. is een luchtig niemendalletje, waar- Gerhard Wendland, Rex Gildo, Chris Howland en nog een rijtje sterren hun best doen met populaire liedjes. Het ver haaltje heeft weinig om het lijf. De di recteur van een theatertje in de buurt van Wenen levert strijd om het voort bestaan van zijn zaak. Jan en alleman bemoeit zich met deze kwestie en zelfs de liefde komt om een hoekje kijken. Op een gegeven ogenblik pakken zich aan de stralende hemel donkere wolken samen, maar die kunnen de zon geluk kig toch niet voor altijd verjagen. (Licht ontspanning). James Bond TRIANON James Bond contra dr. d 007, is een soort spionagefilm, waarin het er onder meer om gaat te weten t« komen aan wie het te wijten is, dat de van Cape Canaveral afgevuurde raket ten steeds uit hun baan raken (sic). Do heer Bond is een bekwaam man, zoals spoedig blijkt. Bekwaam niet alleen In liefdesavontuurtjes, maar ook in het hanteren van de revolver. U begrijpt het al: er is in dit genre maar weinig nieuws onder de zon. (Traditioneel spionagefilmpje) Hinderlaag REX In „Hinderlaag by het Toma hawkravijn" toont regisseur Fred Sears geroutineerd de belevenissen van vier bandieten die na het uitzitten van hun straftijd alles in het werk stellen om de verstopte buit in bezit te krijgen. Verbeten Indianen ontketenen echter furieuze gevechten, waarin de een na de ander wordt geliquideerd. De nogal rau we taferelen eindigen in lieve romantiek voor de enig overgebleven en inmiddels tot inkeer gekomen jonge bandiet, di« weliswaar geen geld maar een trouw hart vindt. (Simpel verhaaltje). De prostitutie LUXOR Zo kort de filmtitel, zo lang de film, maar kort of lang de prostitutie is een vervelend onderwerp. De nieuwsgierigen komen op zo'n film af. maar voelen zich bekocht, want ze krijgen niet te zien, wat ze willen. Se rieuze mensen anderzijds hebben zo'n geconstrueerde geschiedenis, toneelma tig en onbeholpen gespeeld, ook niet nodig om wijzer te worden. Het verhaaltje over het meisje Irene dat uit de provincie komend in Parijs door louche figuren wordt uitgebuit, is weinig origineel, terwijl het bovendien kinderlijk is uitgewerkt. Nee, regisseur Maurice Boutel heeft ons niet kunnen boeien. (Triest) De rechtbank te Amsterdam heeft van- ochtend de 28-jarige Surinaamse zeeman W. A. T. A. H„ die in november by een ruzie op de Oude Zyds Achterburgwal In Amsterdam de 22-jarige Amerikaan se militair Jay W. Jacobi met een mes steek in hef hart dodelijk verwondde, wegens doodslag veroordeeld tot acht jaar m.a. (Eis: negen jaar m.a.). De ver dediger zei van dit vonnis in hoger be roep te gaan. LEIDERDORP Burgerlijke stand GEBOREN: Saskia Johanna Maria, d v A S Hakkaart, 28 jaar en J C M Sloos, Jaagpad 48a; Antonio en Constantijn. zoons van J Callenbach, 29 jaar en L Smits Julianastraat 55; Maarten Jozef, z v J Ibelings, 33 jaar en L C H v Riet Irenestraat 26; Hubertus Cornells Ge- rardus z v H J Verhoef. 37 jaar en M A van Duijnhoven, Frederik Hendrik plantsoen 19; Maria Elizabeth Adrians Antonia d v B Vreeburg, 34 jaar en W P Voogt, Hoofdstraat 223. ONDERTROUWD: Henricus Bakker, 27 jaar, Hazerswoude. Rijndijk 63. en Mechehna Johanna Voost, 27 jaar Scha- penrustweg 7; toek adres: Hélène Swarthplantsoen 17, Hazerswoude. GETROUWD: Abraham van West broek. 23 jaar, Leiden, en Grietje Eli*, beth Francisca Hoogeboom, 21 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1963 | | pagina 3