Vlaggetjesdag vanmorgen in Katwijk begonnen AMVJ KAMPIOEN Van verre visserij met flinke buit naar huis S.L.S.-rijders terug van 1200 km pittige tocht DES met 3-0 verslagen Man na moordaanslag op zijn vrouw gepakt De voordelen van aandelenbezit met beperking van risico: aandelen Vereenigd Bezit van 1894 Geslaagde zeelieden V isserijgolfjes KW 7 eerste jager kreeg leuke opvoering Trawlers en kotters ter haringvangst Marine won het geweerschermen Mancinelli won Eur. kampioenschap NIEUWE LEIDSE COURANT ZATERDAG 18 MEI 1963 Openluchtspel een hoogtepunt (Van een onzer verslaggevers) TVE VIERING van Vlaggetjesdag (of Dag van de Nederlandse Zeevisse- rij zoals tegenwoordig wordt gezegd) is vanmorgen luisterrijk inge zet met een ontvangst in het Katwijkse raadhuis. De talrijke gasten waren kennelijk verrast hij het zien van de erepoort van tonnen hij de hoofd ingang vanwaar een kunstig van netten vervaardigd baldakijn naar het hordes voerde. Ook in de receptiezaal waren versieringen aangebracht. Burgemeester Duiker liet zich als gastheer van zijn beste zijde kennen. Met de hem eigen gemoedelijkheid heeft hij er slag van spoedig een pret tige sfeer te scheppen. Het rustige, niet van humor gespeen- i de begroetingswoord van de burgemees ter werd beantwoord door de heer J. G Kolkman, voorzitter van de Vlaggetjes- j dagcommissie. De ongeveer tweehonderd i genodigden lieten zich intussen de aan geboden verversingen goed'smaken en veel te vroeg eigenlijk moest worden gestart voor een rondrit door de ge meente. Sprekers Via De Zilk reed men vervolgens naar IJmuiden, waar in een kantine van de Hoogvens werd gesproken door de bur gemeester van Velsen, mr, J. C. Bühr- mann, pref. dr. ir. E. de Vries, rector van het Institute for Social Studies te Den Haag, prof. dr. P. Korringa, direc teur van het Rijksinstituut voor Visserij' onderzoek te IJmuiden, en door minister Marijnen. Prof. De Vries sprak over: De visserij en het wereldvoedselvraagstuk. Hij zei onder meer. dat de behoefte aan vis het sicrkst stijgt in Azië en Afrika. Iedere vcrebetering van het nationale inkomen heeft daar een evenredige stijging van de vi6Consumptie tengevolge. In de lam den met een hoog inkomen is de stijging veel minder snel. De vissoort zowel als de bereidings wijze (gedroogd, gezouten, in blik, vers) heeft invloed op de vraag. De visserij en visserij-industrie moeten zich zoveel iuogelük aan die vraag aanpassen. Alleen op die manier kun- AUTO FINANCIERING en AUTO VERZEKERING W. OUWEHAND'S ASS. KANTOOR KAMPERFOELIEPLEIN 1 TELEFOON 3139 KATWIJK AAN ZEE Een vlotte schadeafwikkeling van uw verzekeringen gegarandeerd. TYPEN THEOPRAC VOORSTRAAT 89 TELEFOON 2859 KATWIJK AAN ZEE KATWIJK AAN ZEE Bij de door de rijkscommissie voor de stuurliedenexamcns afgenomen examens voor stuurlieden bij de zeevisserij zijn ge slaagd voor het eerste gedeelte van dit examen J. P. Haasnoot, Maarten van Dijk, stuurman van de KW 69, en Huig van der Plas Dzn, stuurman van de KW 147. Voor het aanvullend examen voor stuurman bij de verre visserij slaagden N. W. van Beelen, Corn. Kuijt, stuur man van de KW 32 en Martinus Ouwe hand van de KW 162. Bij de door deze commissie aan de Visserijschool alhier afgenomen examens in kennis der internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee zijn geslaagd Arie Schaap van de KW 22 Jan de Best van de KW 149, C. A. van Duijn van de KW 69, Jan Guijt van de KW 92, Rinu3 van Klaveren van de VL 70, Arie Nijgh van de IJM 54, Ja cobus van Duijn van de KW 54, Jacob Haasnoot van de KW 149, Arie Messe- maker en C. Jonker van de KW 95. Bij de door de afdeling Scheeps- en Kusttelegrafie der PTT te 's-Graven- hage afgenomen examens zijn voor ra diotelefonist (alg. certificaat) geslaagd Huig van Duijn en Jan van Duijven- bode. Bij de door de rijkscommissie voor de machinistenexamens te 's-Gravenhage afgenomen examens voor motordrijvers zijn geslaagd: Arie L. van Duijn van de KW 141, Wout Harteveld, Germ Kuijt, Jan Jonker Jzn, Gerard Freke, Buis Hoek, Huig van Duijn Willem van Duijn Czn, G. P. Ouwehand Hzn P. van der Plas Pzn van de KW 54, Jaco bus Varkevisser, Jacob van Beele van de KW 7, Jacob Jonker en Jan van Duijn Allen werden opgeleid aan de Kat wijkse Visserijschool. Gecombineerde vergadering Maandagavond om acht uur wordt in Irene een gecombineerde vergadering gehouden van de Gereformeerde vrou wenvereniging „Voegt bij uw geloof kennis" en „Sola Christo" en de man- nenvereniging Wijsheid door net Woord Ds. De Vries spreekt over: Da drie ge stalten der Kerk op het doek van het Nieuwe Testament. nen de wereldzeeën nationaal wor den bevist. Naast de consumptievraag verandert de vangtechniek, niet alleen bij ons maar ook elders in de wereld. De visser i» noodgedwongen een vooruitstrevend man In de derde plaats moeten internatio nale regelingen ertoe bijdragen, dat de wereldvoedselvooorziening op de beste wijze wordt verzekerd en dat redelijke nationale belangen worden afgewogen en <ediend. Prof. Korringa had als onderwerp: Dp rijkdom van de zee. Deze rijkdom wordt door de natuur bepaald. De boer ploegt <?n egt zijn akker, de visser volstaat met oogsten. Bewerking van de zeebodem zou weinig zin hebben, daar de produk- tle van het oervoedsel in zee los van de bodem plaatsheeft door microscopi sche planten. Wel heeft de visser door een juiste keuze van oogsttechniek. met name door inachtneming van een zo gunstig moge lijke maaswijdte van zijn netten en van een passende visserij-intensiteit, het in de hand de opbrengt van het natuurlijke kapitaal, dat de visstand is, zo hoog mo gelijk op te voeren. Het volgende programmapunt was het Visserseten aan boord van het hotelschip Arosa Sun. Nadat men zich hier tegoed oad gedaan, kon men kijken naar een optocht, waarin de ontwikkeling van bom tot moderne trawler werd uitge beeld. Deze optocht was bepaald de moeite waard. Vooral de schooljeugd had zich er erg voor ingespannen door aller lei fantastische vissersbootjes en grillig gevormde vissen te maken, ontworpen door leerlingen van de kunstnijverheids school te Amsterdam. De fleurige, enkele kilometers lange stoet werd gecomple teerd door groepen in klederdracht uit tal van vissersplaatsen en muziekkorpsen uil Katwijk, Volendam en Marken. De tocht leidde naar de Kop van de Vissershaven, waar de deelne mers een onderdeel gingen vormen van het openluchtspel Vispoort IJmuiden, da t door de televisie wordt uitgezonden. Ook voor vanavond staat er nog heel wat op het programma. De feestelijkhe den zullen worden afgerond met een vuurwerk. VERSE, zowel als KOELHUISBOTER door „omzet" steeds vers voorradig. De Landbouwer VOORSTRAAT 36 TEL. 213 JDEN elektrische centrale in-Wales heeft enige weken volkomen stilge- *-J legen. Voor de bewoners van de bewuste streek natuurlijk niet leuk. De turbines werden'stilgezet om de jonge zalm die van de rivier de Usk naar zee trok in staat te stellen deze tocht ongestoord te maken. Verleden jaar waren duizenden jonge zalmen in de koelinstallaties van de centrale verdwenen. De zalmvissers zagen hun broodwinning in gevaar komen en stuurden felle protesten naar de daarvoor in aanmerking komende instan ties. Die hadden begrip voor het vissersstandpunt en gaven opdracht de centrale voor een paar weken uit gebruik te nemen. Van de bewoners In de dalen en val-kisten diversen, 1850 st. stijve kabeljauw leien van het distriet werd geen klacht gehoord, hoewel zij zich hun kunstmatige lichtbron voor 50 perèent ontnomen zagen. Een andere centrale moest de taak van het tot werkloosheid gedoem de station overnemen. Zo goed en kwaad als het ging probeerde men het ongemak voor de verbruikers tot een minimum te beperken, maar natuurlijk kon men niet voorkomen, dat hier en daar wel eens een beroep moest worden gedaan op kaarslicht om het avondblad te kun nen lezen. Slecht Op 57 NB werden door de makreel vangers na de redelijke resultaten var. de laatste dagen luide klaagzangen aan geheven over de slechte vangsten. Een enkel schip kon een trekje van 10 man den doorgeven, maar de meeste vaartui gen haalden het net zo goed als leeg op. Eveneens in mineur waren de geluiden die van de Pitt-boei afwaren te be luisteren. De loggers en kotters deden daar overdag trekjes van 30 kilo tong. maar in de nachtelijke uren leverden hun activiteiten zo goed als niets op. In de Noord was het helemaal huilen met de pet op. De trawlers schraapten daar de zee naar alle richtingen af zonder nochtans tot een beetje vangst te komen De schippers mopperden in hun onder linge gesprekken hevig. Als er iemand was die een trek van vijf manden hoop» had gedaan, werd hij door de collega'» gefeliciteerd, die amper een mandje aaD dek hadden weten te krijgen. Wat er wa» In IJmuiden verschenen 60 vaartuigen aan de markt. Zij zorgden voor een aan voer van 6580 kisten vis, waarvan 520 kisten schelvis, 40 kisten radio. 420 kis ten wijting, 310 kisten gul en kabeljauw, 80 kisten haring, 1670 kisten makreel, 1450 kisten schol, 60 kisten tarbot, 290 KATWIJK Ook voor het elfde schip is nu een bemanning gevonden, zodat maandag elf Katwijkse vleetloggers naar de haring- gronden vertrekken. Zij zullen met el. kaar één groep vormen, waarvtfn de KW 7 als eerste jager fungeert. Geen spreekuur De burgemeester is maandagmorgen verhinderd zijn wekelijkse spreekuur te houden. KATWIJK AAN OEN RIJN Kerkdienst In de kerkdienst in de school aan de Narcisstraat gaat niet zoals in de kerk- dienstenlijst staat vermeld ds. Makkenze voor, maar de heer J. Vink. Aanvang vaD de dienst half elf en 42X100 kilo tong. In Scheveningen In Scheveningen werden aangevoerd 330 kisten schelvis, 260 kisten wijting. 220 kisten gul en kabeljauw, 40 kisten koolvis, 170 kisten haring, 400 kl. kisten haring, 2000 kisten makreel, 550 kisten schol. 350 st. stijve kabeljauw en 20.000 kilo tong. Mooie vangst De IJM 28 Amsterdam die het wat de verre visserij betreft met in de IJslandse wateren zoekt maar in de omgeving van de Noordkaap opereert, heeft van haar tweede reis naar deze contreien voor de maandagmarkt in IJmuiden een mooie vangst aan boord. Het schip vertrok 29 april naar zee en heeft sindsdien goed geboerd. In de ruimen bevüiden zich 760 kisten roodbaars, 520 kisten koolvis. 50 kisten schelvis en 670 kisten gul en kabeljauw. Het ziet ernaar uit, dat er nu eens eindelijk een goede besomming voor een verre reis kan worden gemaakt. Want tot nu toe is het hiermee maar magertjes gesteld geweest. Ondertussen bewijst het resultaat van de Amsterdam, dat er voor de Nederlandse visserij in de meer afge legen gebieden toch goede mogelijkheden liggen. KATWIJK AAN ZEE Iloog en laag water Zondag: hoog water 12.01 uur; laag water 7.24 en 20.14 uur. Maandag: hoog water 0.31 en 13 01 uur; laag water 8.33 en 21.14 uur (Advertentie) Als u nu een nieuwe foto» of filmcamera koopt, is uw oude fototoestel 7.50,10." of 15." waard FOTOHANDEL D. KRUYT VOORSTRAAT 9 KATWIJK AAN ZEE LISSE Weinig belangstelling voor flats Vrijdagavond werd in het K.A.B.-ge- bouw de jaarve gadering gehouden van de woningbouwvereniging „Volksbelang". Het project van 99 woningen in hoogbouw is gereedgekomen, maar bij het toewij zen van deze woningen zou bijna de vraag gerezen zijn. of de woningnood wel zo groot is als op papier. Van de 99 wo ningen mochten er 66 door leden van Volksbelang" worden betrokken, doch er moesten niet minder dan 180 personen worden aangeschreven om deze 66 wonin- ge bezet te krijgen, waarschijnlijk omdat men hoogbouw niet weet te waarderen! Er zijn nu 750 woningen te verzorgen. In het afgelopen jaar werden 1240 werk- bonnen uitgeschreven, waarvan er 840 door eigen krachten konden worde uit gevoerd. Het ligt in de bedoeling ook in de oudere woningen steeds voorzieningen te treffen wat vloeren, 'plafonds en ver lichting betreft Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer G. van 't Wout de heer P. W. Eveleens gekozen. De heren M. Hordijk en W. de Bruin werden her- kozen Nu de bouwgrond zo goed als op is. zal het Poelpolderplan binnen niet al te lange tijd worden aangevat. Wellicht komen de eerste woningwetwoningen pas in 1966 be schikbaar. Fotoclub „Bloembollenstreek" Gisteravond werd in het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek een vergade ring gehouden door de amateurfotogra- tenclub „Bloembollenstreek". De heer J. M. Teubel, uit Dordrecht, sprak over: zwart-wit-foto's. Het meegebrachte fotomateriaal was van bijzondere kwaliteit! Een op het laatste moment toch nog zonnige Scheveningse Boulevard met vele honderden toeschouwers heeft do bijna 200 deelnemers aan de 12c Scheve- ningen-Luexmburg-Schevenlngen rit van dc RAC-West vrijdagavond welkom ge heten. Vanaf 6 uur in de avond arriveer, de dc rijders in Scheveningen, waar zij do laatste behendigheidsproef moesten afleggen. De meningen waren, zoals bijna altijd, sterk verdeeld. Vooral de debutanten zo'n 70 combinaties vonden de 1200 kilometer lange rit op zijn minst geno men bijzonder pittig. Toch waren er ook In de superklasse equipes die blij wa ren dat zij de finish bereikt hadden. Het u'itvallersaantal is, volgens offi cieuze gegevens, vrij laag. Vrijdagmor gen. toen het ..keerpunt" in het Luxem burgse heuvelland was bereikt, waren Das 15 combinaties uitgeschakeld. Ver moedelijk zal het totale uitvaliersaantal rond de 30 equipes liggen. Voor de Citroen-ecjuipe Zondervan- Brouwer kreeg deze 12e SLS-rit helaas een triest slot. In de omgeving van Hoel raakte het wagentje van Zondervan van de weg doordat een bocht met te hoge snelheid werd genomen. De bestuurder moest in het plaatselijke ziekenhuis wor den opgenomen, doch gelukkig bleek de aard van zijn verwondingen bijzonder licht. Alexander Roell, de man die door dis kwalificatie de tweede plaats in de laat- In SASSETSHEIM Zangspel De Wonderbloem /N HET hloemendorp Sassenheim ontlook op het toneel van de K.S.A.- zaal een wonderbloem. Het raadselachtige in deze zin verdwijnt met de nuchtere mededeling, dat de kinderoperette-vereniging Beatrix £"ftcr' avond in de genoemde zaal een opvoering gaf van het zangspel ..De Won derbloem". Mevrouw Jo Mulder schreef de tekst, Anton Voerman de muziek. De zeer matige belangstelling was zonder twijfel te verklaren uit het feit, dat zeer velen op Koninginnedag reeds met De Wonderbloem van Beatrix hadden kennis gemaakt. De enthousiaste en organisatorisch veel vermogende mevrouw Hulsbergen-Hes sen leidde de avond in op de haar eigen sympathieke, overtuigend-gevoelige wij ze. Zoals steeds, had zij de regie in han den, en hóe! Men kan gerust zeggen, dat haar, voor de toeschouwers althans, on- zichtbare tegenwoordigheid alle spelers ln een krachtenveld gevangen hield. Hoewel de leeftijdsgrens (naar boven) eigenlijk op zestien jaar ligt, speelden er toch ook ouderen mee. Een soort van gastrollen dus. Alle medewerkers(sters) kenden hun rol. De meesten maakteD er bovendien meer van dan een opge zegd lesje. Maar de echte levendigheid brak toch pas in het tweede bedrijf door. toen prinses Norma door de bosduiveltjes werd-gevangen genomen, De geschiedenis van De Wonderbloem was voor de schrijfster een middel haar Ideaal van kwaad-met-goed-vergelden. vorm te geven. Het leven zélf had haar van de waarde daarvan overtuigd. De boze hoofdman laat zij in het la.atste bedrijf begenadigd worden. Gezien de algemene vreugde om de gelukkige ge nezing van prins Eros. is deze verzoe ningsgezindheid niet onaannemelijk. De kinderen én de ouderen heb ben hun best gedaan. En vaak met succes. Het eerste bedrijf, in de troonzaal, liep nog wat stroef, maar later kwam de stemming er steeds meer in. Ook het zingen was niet on verdienstelijk. Men kan van deze. uiteraard ongeschoolde, stemmetjes geen solistische glansprestaties ver-' wachten. Maar de koortjes klonken fris en overtuigend. Het contact met de piano was vaak niet volmaakt. Meer dan eens haperden de inzetten door gebrek aan houvast. Het pleitte echter voor de degelijke voorberei ding, dat de wagen toch altijd weer in het rechte spoor werd getrokken. De aankleding gaf blijk van zorg en overleg. Weliswaar heeft de vereniging veel kostuums in eigendom, maar dan blijft er toch nog zoveel te beredderen over Voorzover de mogelijkheden en de middelen het toelieten, heeft de regie, ook wat betreft de uiterlijke presentatie, van deze opvoering iets goeds gemaakt. Joh. van Wolfswinkel. 6te Tulpenrally juist miste, was ook nu niet gelukkig. Letterlijk en figuurlijk in het zicht van de haven werd hij uitge schakeld voor een hoge klassering. In de voorlaatste bocht van de slot-klasse- mentsproef werd teveel gevraagd van het linkervoorwiel. Een duidelijk hoor- baar gekraak volgde en veertig meter voor de finish moest Roell onder de wa gen kruipen om de oorzaak van alle moeilijkheden vast te stellen. Met een „slagzij" makend voorwiel reed hij be hoedzaam naar de streep. Zijn tijd in die laatste test wilde de veel beproefde rally, rijder niet eens meer horen Jetten en Horbach, hoogst-geplaatst in de competitie om het Ned. kampioen schap betrouwbaarhèidsritten van de KNAC, hebben deze 12e Scheveningen. Luxemburg-Scheveningen-rit gewonnen. De combinatie uit Boxmeer eindigde met 342.76 wedstrijdpunten, het laagste aan tal. De favoriete combinatie Rob Gorris- Albert Heken, winnaar in 1961 en 1962, kwam de motor sloeg af in d eerste behendigheidsproef niet verde- dan een vierde plaats in klasse 0. Algemeen winnaar van de sportklasse was de combinatie H. E. Olland-ir. R. C. Olland (Amsterdam/Rheden) met 370.78 wedstrijdpunten. De officieuze uitslag luidt: Superklasse: algemeen winnaar: Jet- ten-Horbach (Boxmeer) 342.76 pt. Klassewinnaars: klasse 2: De Schutter. Hendrikx (Nw Namen/Brunswljk) 374.38: klasse 3: Honhof-Arts (Eindhoven/Gouda) 420.55; klasse 4: D. en W. de Wild (Alk- maar) 395.80; klasse 5: J. en W. Tebra (Amsterdam) 379.38; klasse 6: Jetten- Horbach (Boxmeer) 342.76; klasse 7: de heer en mevr. Hulsker (Rotterdam) 394.28; klasse 8: Galjema-Janse (Den Haag) 424.74. Sportklasse: algemeen winnaar: H. en ir. R. Olland (Amsterdam/Rheden) 370.70 punten. Klassewinn-aars: klasse 1: Adrian-Van Millingen (Wassenaar/Vught) 728.32; klasse 2: Prent-Roosingh (Amsterdam) 426,37; klasse 3: Groenendljk-Tasseron (Den Haag) 449,34; klasse 4: H. en Ir. R. Olland (Amsterdam/Rheden) 370,76; klas- se 5: Van de Wall-Wielaard (Amsterdam/ Den Haag) 491,56; klasse 6: Jonker-Hul- zinga (Veendam) 467,49; klasse 7: Hilders- Gordijn (Leidschendam/Den Haag) 542.18 klasse 8: Renders-Kessels (Eindhoven) 464,70, JONGE DIEREN INENTEN Er zullen strengere maatregelen moe ten worden genomen op het gebied van de bestrijding der hondsdolheid, als het aantal ingeente jonge honden zo laag blijft. Dit heeft het ministerie van land bouw en visserij meegedeeld. Op het ogenblik is ongeveer tachtig procent van alle honden in Nederland gevacci neerd. Als men jonge honden niet tijdig laat Inenten, zal weer een landelijk aan- lijngebod van kracht moeten worden. De controle in havens en aan de grens is weer verscherpt. KATWIJK AAN ZEE Het valt slechts bij benadering te zeg gen hoeveel Katwijkse trawlers maan dag zullen zee kiezen. Het zullen er on geveer tien zijn. De trawlers zijn al sinds januari bezig en het hangt voornamelijk van de vangsten van vandaag af of hei al dan niet lonend is te blijven vissen. Het ligt hier vanzelfsprekend heel an ders dan bij de drijfnetvisserij. Ook het aantal Katwijkse kotters dat maandag ter haringvangst uitgaat valt slechts te schatten. Bij de Vereniging van Schipperseigenaren zijn ongeveer 15 aanvragen binnengekomen. In totaal zullen rond twintig kotters zee kiezen om haring te gaan trekken. Er is wel wat van de aantrekkelijkheid van dit evenement verloren gegaan door dp zoutaffaire. vandaar dat de belangstel ling ook minder is dan in andere jaren OEGSTGEEST Aanrijding Op de kruising van de Abtspoelweg en de Haarlemmertrekvaart verleende gistermiddag omstreeks vijf uur een door de heer N. A. M. S. uit Warmond bestuurde personenauto geen voorrang aan een NZH-bus. De personenauto werd zeer zwaar, de bus licht beschadigd. Een vooral in de verdediging falend DES heeft vrijdag avond in het oude RAI-gebouw in Am sterdam een onge zouten nederlaag van het Amster damse AMVJ te slik ken gekregen. Door deze zege zijn Amsterdammers kampioen van de eredivisie volleybal geworden, bet twee de landskampioenschap v. AMVJ, want ruim 15 jaar geleden ln het eerste com petitieseizoen van dc Ned. Volleybal- bond behaalde AMVJ eveneens het landskampioenschap. In de eerste set nam AMVJ prompt een 6—1 voorsprong. Coach Hoogerwaard vroeg een time-out aan en gaf zijn basis team, bestaande uit Tinkhof, Oosterbaan. Hoogland, Kooien, Van Klaveren en Schreuders aanwijzingen, doch deson danks liepen de Amsterdammers verder tot 114 uit. Bij 135 werd Constandse voor Schreuders binnen de lijnen geroe pen. Het hielp weinig, want de DES-ers konden niet voorkomen, dat AMVJ de eerste set in 24 min. met 158 won (1—0). In de tweede set namen de Amster dammers opnieuw een voorsprong: 40. doch DES kwam gelijk: 44. Het had echter blijkbaar te veel van zijn krachten gevergd. Verdedigend waren de Hage naars uiterst zwak, terwijl ook de sets- up slecht werden geplaatst, waardoor niet of slecht gesmasht werd. Vele bal len belandden ln het net of werden uit geslagen. Wat de Hagenaars ln deze pe riode lieten zien, was beslist geen ere divisie-peil, zodat de Amsterdammers gemakkelijk in 15 min. met 155 kon den winnen (20). AMVJ 23 44 Kweeksch. 24 20 Libanon 23 40 O. Nassau 22 18 DES 23 40 Reva 24 18 60S 23 28 Odulphus 23 10 Valuas 21 20 SUES 24 8 Sportc. 23 20 Cito 23 6 Valbovol 24 20 KATWIJK Burgerlijke stand GEBOREN: Dorothea Maria, d v T J Doze en W B Meijer: Ingrld Rcgina Ma ria. d v P J Floor en A M L Beugelsdijk; Joostje, d v P J van Slingerland en C Nas; Nancy Natalie, d v J F Stada en I M M van Dreumei; Sabrina Christina, d v R M Hessels en C Schol; Alida. d v J P Haasnoot en L v d Plas; Leonardus Petrus Maria, z v N J van Schie en A H M Mathot; Alize Heieen, d v C Haasnoot en T Plug: Klaartje Helena, d v C van Duijn en W Ebert; Biena Pietronella, d v N den Haan en D Verburg; Allda. d v J de Vreugd en A Vooys; Johann Hermann. J H Haasnoot en A N 't Slot; Hendri- ka, d v J J Lambregtse en M G van Rooij. ONDERTROUWD: J van DuUn en L van Duijn; J C Straathof en C M de Haas; A Houwaard en J Durleux. GETROUWD: H G Elsgeest en A J v d Plas; W v d Boon en P de Vreugd: J Guijt en A M v d Oever; J de Vreugd en A Haasnoot; J Uittenbogaard en J M Baalbergen; J M den Hollander en A J van Duijn; J van Beelen en L van Bee len; Jvd Bent en J Parlevllet; A L van Duijn en A van Duijn; Jvd Gugten en D J v d Gugten, OVERLEDEN: Hendrikus Anthonlus van Velzen, 64 jaar; Willem van der Plas, 53 Jaar; Arlj Nijgh, 66 jaar; Bauke Hellingwerf. 84 jaar; Petrus Velthuljzen, 84 jaar; Arend Bjjleveld, 76 jaar. In de derde set werd nog het meest bevredigend spel te zien gegeven. Hel talrijke publick. dat vele rijen dik het veld omzoomde, applaudisseerde dik wijls voor fraaie verrichtingen. Na een 1—0 AMVJ-voorsprong, nam DES met 1_4 de leiding, voor het eerst in deze ontmoeting. Een time-out bracht redding voor AMVJ; de Amsterdammers liepen ln en bij 6—6 kwamen de partijen op ge lijke voet. Hierna ontwikkelde zich een gelijkopgaande strijd, waarin de teams om beurten een kleine voorsprong na men: 8—8, 9—9 en 12—12. Bij 13—13 werd Oosterbaan vervangen door Luteyn. Op het kritieke ogenblik echter viel de verdediging van DES weer weg en na 27 min. had AMVJ ook de derde set gewonnen: 1513 <3—0). De stand is thans: KOOS-ivedstrijden Op dc laatste dag van de K.O.O.S.- \vedstr(jden, die ln Den Bosch werden gehouden lulden de resultaten al6 volgt: Individueel sabel: 1. J. de Wijn (Den Helder) na barrage 4 gew. partijen; 2. D. van Winden (Arnihem) 4 gew. partijen; 3. J. Zonncvylle (Doorn) 2; 4. D. Witten berg (Oirschot) 2. "Geweerschermen individueel: 1. J. de Wijn 4; 2. N. Theeuwissen (Maastricht) 3; 3. J. de Rode (Den Helder) 3; 4. R. Brug- mans (Amersfoort) 3. Equipewedstrijden geweerschermen: 1. Marine (Den Helder) 2 (De Wijn, Koo- men en De Rode); 2. K.O.O.S. (Den Bosch) 0. L.S.B,-kampioenschap Titelhouder De Groot aan de kop Dc leiding in het kampioenschap van de Leldse Schaakbond is van J. J. Fiket overgegaan op de huidige kampioen, mr. A. de Groot. Piket moest gisteravond na melijk zijn eerste nederlaag boeken te gen zUn rivaal mr. De Groot, die zijn oude vorm weer schijnt te hebben ge vonden. Aangezien mr. De Groot bovendien zijn afgebroken partij tegen R. D. Westra wist te winnen, heeft hij vrij onverwacht de bovenste plaats bezet. Westra heeft daardoor enigszins het contact verloren met het leidende duo De GrootPiket; hij leed bovendien een nederlaag tegen J. C. Kort. Deze boekte zijn eerste over winning in deze groep. De stand in dc kampioensgroep is nu: Mr. A. de Groot (L.S.G.) 3 uit 4; J. J. Piket (Philidor) 2',i uit 4; R. D. Westra (Philidor) lVi uit 4; J. C. Kort (L.S.G.) 1 uit 4. Het kampioenschap in de eerste klas is nu praktisch een zekere prooi voor Th. Piket, die zijn gunstige hangpartij tegen W. G. Demmendal moest uitspe len. Hij maakte echter een blunder en kwam verloren te staan, maar toen ook Demmendal een blunder maakte, werden de bordjes verhangen. De partij S. BoelsmaP. J. Preenen leek in het eind spel een remise te worden, maar Pree nen trapte in een klein valletje en leed via stukverlies een nederlaag. De stand is nu: Th. Piket (Philidor) 4 uit 5. W. G. Demmendal (L.S.G.) 2 uit 4. S. Boelsma (Philidor) 2 uit 5. P. J. Preenen (Phili dor) 1 uit 4. De tweekamp tussen W. D. Wiebei (L.S.G.) en W. M. Rosdorff (Philidor) om het kampioenschap van de tweede klas is nog niet beslist. Werd de eerste partij door Wiebes gewonnen, de gister avond gespeelde partij werd niet beëin digd. In de afgebroken partij heeft Ros dorff waarschijnlijk de beste kansen. Ook de beslissingsdriekamp ln de der de klas finale rs nog niet geëindigd, hoe wel het praktisch zeker is dat de Kou- dekerker H. Boelee de titel zal verove ren. Zijn afgebroken partij tegen N. Noort kan hij op remise rekenen, wat voor Boelee voldoende is. De stand Is hier: 1. H. Boelee (Koudekerk) 1 uit 1 1 afgebr.; 2. E. van Niekerk (Philidor) 1 uit 2; 3. N. Nooit (Philidor) 0 uit 1 1 afgebr. NOORDWIJK Agenda gemeenteraad Dinsdagavond 8 uur vergadert de ge meenteraad. De agenda vermeldt onder meer de volgende punten: aankoop grond voor verbinding Beeklaan-Oude Zeeweg in het uitbreidingsplan Vinke- veld, aankoop van gronden aan de Vin- kenlaan in het uitbreidingsplan Beek. laan Midden, aankoop woning het Sluif pad in het uitbreidingsplan Beeklaan Midden, wijziging van de precarlo-ver- ordening, wijziging plan bouw van wo ningwetwoningen contingent 1963; re geling van de sluitings uren ln de alge mene Politieverordening; krediet voor aankoop van een noodschool voor open baar kleuteronderwijs; toetreding tot de vereniging Contact Kustgemeenten; be grotingswijziging. Weekagenda Maandag: Flora, 8 uur,vergadering Noordwljkse vereniging van postzegel verzamelaars; Verenigingsgebouw; uur, «lotbljeenkoirst Geref. vrouwen- en mannenverenigingen, spreker dr. C. N. Impeta uit Wolfheze. Dinsdag: gemeentehuis. 8 uur. raads vergadering. Vrijdag: Zaal De Raad, 8 uur, ver gadering afdeling Noordelijk Buinen van de Christenvrouwenbond. Weekmarkt In verband met Hemelvaartsdag wordt de weekmarkt de volgende week op woensdag gehouden. Vuilnisophaaldienst Het vuilnis wordt de komende week opgehaald te Noordwijk aan Zee op maandag en woensdag, te NoordwIJk Binnen op dinsdag en vrijdag. PAARDESPORT De Italiaan Graziano Mancinelli Is donderdag voor 8000 toeschouwers op het Piazza di Slena te Rome Europees kampioen der springruiter» geworden. Met zijn paard Rocketta won hij het laatste onderdeel van dit kampioenschap en verdrong daarmee de na twee num mers leidende Duitse ex-kampioen Al- win Schockemochle van dc eerste plaats. Mancinelli behaalde zes punten, Schockemoehle werd met acht punten tweede en de Engelsman Smith met 16 punten derde. De uitslag van dc finale was: 1. Mancinelli met Rocketta 4 ft. 174,2 6cc. 2. De Llano (Sp.) met Eolo 4 ft 189,6 sec. 3. Pessoa (Braz.) met Gran- geste 4'A ft. 195,6 sec. 4. Schockemoehle (Did) 6'A ft. 203,4 sec. De einduitslag van het kampioenschap was: 1. Mancinelli (It.) 6 pt 2. Schocke moehle (Did.) 8 pt. 3. Smith (G.B.) 16 pt. 4. De Llanö(Sp.) 16,5 pt. 5. Pcssao (Braz.) 17 pt. Engels voetbal. De uitslagen van de vrijdag voor de Engelse league gespeel de wedstrijden waren: Eerste divisie: Ipswich Town—Bolton Wanderers 41. Tweede divisie: Rotherham United Scunthorpe United 10. Drama in Haagse ijssalon Gistermiddag heeft een 38-jarlge in woner van Delft In Den Haag getracht zün van hem gescheiden levende echtge note te vermoorden. De vrouw Is met zware inwendige verwondingen naar een Haags ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is kritiek. De man Is vanmorgen vroeg om kwart voor vier bU het grens- plaatsje Maaibroek door de Koninklijk* Marechaussee aangehouden. Om ongeveer kwart over drie gister middag vervoegde de man zich ln een Ijssalon in de Koningstraat ln Den Haag. waar de vrouw zich had gevestigd. Toen zij haar man vroeg wat hij wilde, vuur de hij een kogel af. De vrouw werd ge troffen in de maagstreek. In zeer ern stige toestand werd zij overgebracht naar het ziekenhuis Zuidwal in Den Haag. Operatief ingrijpen was noodzakelijk. De man vluchtte na zijn moordpoging. Het pistool, waarmee hij het schot loste, werd later door een voorbijganger op het Oranjeplein terugevonden. De vrouw is de 39-jarige Annie Mi neur De dader is de 38-jarige C. W. H. uit Delft, zonder beroep. Hij zou vandaag naar Den Haag overgebracht worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1963 | | pagina 11