Ilicunic jTrihsclje (fTotiratit Verkeer vanmorgen deels weer op gang Commentaar Strijd beëindigd in Katanga Studenten in een tent in Helsinki Kustvaarder vergaan? MAANDAR 31 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD (ontvastte* h ghefrlma m|0 bert ia (egleispftT Drieënveertigste jaargang no. 12670 JAAR IN BEELD Zie Oudejaarsbijlage Tsjombe in Zuid-Rhodesië In KaKtanga is de strijd tussen troepen van de Verenigde Naties en eenheden die president Tsjombe steunen, definitief gestaakt. Van de zijde van de V.N. deelde men gister avond mee, dat het doel van de „de fensieve actie" in Katanga volledig is bereikt. Een V.N.-woordvoerder zei dat alle wegversperringen rond de hoofdstad Elisabethstad zijn op geruimd en dat de zender van radio- Katanga onbeschadigd in de handen van V.N.-troepen is De V.N.-troepen hebben een gebied met een straal van twintig kilometer rond Elisabethstad bezet. Intussen is ook bekend geworden waar Tsjombe zich bevindt: gistermiddag kwam hij op het vliegveld van Salisbury (Zuid-Rhodesië) aan, vanwaar hij onmiddellijk naar de ambtswoning van premier Sir Roy We- lenskv vertrok. Tsjombe gaf te kennen zeer binnenkort naar Elisabethstad te zulllen terugkeren. „Algerije" TIE VORST heeft de watervogels gedreven naar de plaatsen, waar nog open water is. In Zuid-Holland is dit bijv. nog te vinden in de Nieuwe Waterweg en hier hebben zich dan ook duizenden en nog eens duizenden vogels verzameld, ook vogels uit het hoge noorden, zoals kransvogels. Deze laatste kunnen zich tot nog toe voederen met de bessen van de duinhoorn, maar 5 de andere vogelsoorten hebben het moeilijker. Het meest hebben de meerkoeten te lijden en hiervan sterven er dan ook vele hon- l derden. Behalve meerkoeten zijn er ook vele duizenden eenden in de Nieuwe Waterweg neergestreken. I Plaatselijke afdelingen van de Natuurhistorische vereniging j en van de Dierenbescherming hebben het voederen van de vogels s ter hand genomen, hier en daar in samenwerking met de ge- meentediensten. Het zijn niet alleen watervogels, die zich bij het open water in Zuid-Holland hebben verzameldEr zijn hier ook vele duizen- den spreeuwen te vinden, wat bijv. weer het voederen van de e mussen bemdeilijkt. Zodra er ergens in een tuin brood wordt ge- l strooid, vallen er zwermen van honderden spreeuwen neer, die de mussen verjagen. (P.S. Zet ook een bakje water neer). Op een persconferentie zei Tsjombe. dat de Verenigde Naties van Katanga „een weede Algerije" hebben gemaakt De Verenigde Naties zeggen in- Elisa bethstad de overwinning behaald te heb ben, aldus Tsjombe, doch er is geen sprake van een zege, omdat ik de hoofd stad tot een open stad heb verklaard teneinde verwoestingen als bij vorige gelegenheden te voorkomen. Hij be schuldigde de volkerenorganisatie ervan de vijandelijkheden in Katanga begon nen te zijn „en door het verbreken van de verbindingen te pogen de wereld een onjuist beeld te geven". \ieuws in één oogopslag Nog niet vaak heeft Ne derland een zo langdurige sneeuwstorm meegemaakt als gisteren. Het verkeer in de meeste delen van het land raakte volkomen sten werden gestaakt en ontwricht. Vele busdien- de treinen reden met grote vertraging. Voor zover vanmorgen bekend, was het aantal dodelijke onge lukken zeer gering. De weersverwachting vanmor gen was wat gunstiger. Van de zijde der Ver. Naties is medegedeeld, dat het doel van de „defensie- e" in Katanga volledig is bereikt. Geheel Elisa bethstad bevindt zich. met het vliegveld, in handen van de internationale po litiemacht. Premier Tsjom be is per vliegtuig naar Salisbury (Zuid-Rhodesië uitgeweken. Hij zou van plan zijn. zeer binnenkort r Elisabethstad terug te keren. Premier Fidel Castro heeft over de radio mede gedeeld, dat alle Cubanen, die het eiland willen ver laten. daartoe in de gele genheid zullen zijn zodra Amerikaanse lucht vaartmaatschappij PAA de diensten van en naar zijn land heeft hersteld. Be- richtenals zou Castro naar het hoofdkwartier van de V.N. gaan, zijn in Havan na tegengesproken. Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken heeft in een memorandum gesteld, aanbevolen. Mr. ondernemen van vele pro vocerende acties- Indische troepen zouden bijv. her haaldelijk in de westelyke sector in het gebied van het Chinese Spangmoer- meer zijn binnengedron gen. Indische vliegtuigen zouden ook vele malen het Chinese luchtruim hebben geschonden. Het dagelijks bestuur zo wel als het hoofdbestuur van de CHU hebben voor de eerste twaalf plaatsen op de kandidatenlijst voor de komende Tweede-Ka merverkiezingen de acht zittende Kamerleden, die zich herkiesbaar hebben India beschuldigd van het Beernink, de voorzitter van de Unie, wordt in het advies genoemd als lande lijk lijstaanvoerder. Ter hoogte van Lizard Point, uiterste zuidwestpunt van Engeland, zou zaterdagavond een onbekende kust vaarder in een zware storm zijn gekap seisd en gezonken. De Nederlandse kustvaarder Hollandia, die dc eerste melding hierover doorgaf, meende dat het een schip van ongeveer 600 ton was, vermoedelijk van Nederlandse nationa liteit. Verscheidene schepen die zich direct na de melding naar die plaats van de ramp spoedden', troffen daar geen over levenden aan. Van de zes schepen die op een gegeven moment aan de opspo ringsactie deelnamen, moesten er vijf wegens de ruwe zee veiliger oorden op zoeken. De Nederlandse sleepboot Utrecht bleef nog enige tijd achter om het zoeken naar overlevenden voort t# zetten. Maar gaf later het zoeken ook op- Men had geen enkel spoor gevon den. De Engelse kustwacht heeft weinig hoop dat dé opvarenden van het gezon ken vaartuig er het leven hebben af gebracht. De huizenhoge golven, die de kust beuken, zouden eventuele dren kelingen oniheroepelijk tegen de rotsen te pletter slaan, zo werd opgemerkt. .Groningse dijken zijn niet bestand tegen „superstormen" De toestand van de waterkeringen in de provincie Groningen thans zodanig, dat normale en vrijhevige stormvloeden zoals die van 16 eno 17 februari van dil laar goed kunnen worden doorstaan. De dijken, welke toen zijn beschadigd voornamelijk die van de Linthorst Ho- manpolder en van de Emmapolder zijn hersteld. De gilooing van de zeedijk van de Emmapolder is zelfs zeer ingrijpend verbeterd. Hel is echter twijfelachtig of de dijken bestand zijn tegen super- stormen, vandaar de dijkverzwaringen waarvan nu ingevolge de Delter wet wordt gewerkt aldus G. S- van Gro ningen in de zojuist verschenen memo rie van antwoord op de in de afdelin gen gestelde vragen. Onze expeditie en onze be zorgers deden vandaag hun uiterste best om de Oudejaars krant vroegtijdig bij u in de bus te laten glijden. Misschien is het door sneeuw en gladheid gevoegd bij het tóch al uit vallen van vele trein- en bus verbindingen niet overal zo gelukt als we ons hadden voor gesteld. Wij weten zeker dat u daarvoor dan begrip zult heb ben. Rijks waterstaat en vele gemeente lijke diensten vannacht al het mo gelijke hebben gedaan om de wegen berijdbaar te maken, ondervond het wegverkeer vanmorgen toch nog grote hinder. Alleen de hoofdwegen zijn met sneeuwruimers en zand- strooiers bewerkt, doch aan de se cundaire wegen is men uiteraard niet toegekomen. De KNAC-wegen- informatiedienst adviseert de weg gebruikers derhalve zo veel moge- ijk van de hoofdwegen gebruik te maken. Bovendien ondervond een groot deel van het wegverkeer van morgen last van de mist. In het ge bied tussen de grote rivieren, van Rotterdam tot Nijmegen, varieerde het zicht van 50 tot 200 meter. De sneeuwjacht waaraan geen einde scheen te komen -heeft gisteren ons land voor nog grotere problemen ge plaatst; het verkeer is op vele plaat sen ontwricht geweest en de bussen en treinen die de strijd bleven volhouden hebben hun pasagiers soms met grote vertraging afgeleverd. Bij alle ellende springt evenwel een lichtpunt in het oog: het aantal ongeval len met dodelijke afloop is geringer dan ooit tijdens een weekeinde. In de eerste plaats koint dat doordat er weinig men sen op de openbare weg zijn geweest en vervolgens werd er uiterst voorzichtig gereden. De sneeuwjacht die ons land van Zuid naar Noord is overgetrokken heeft in Zeeland en Limburg de meeste hinder veroorzaakt, in de noordelijke provincies, waar het pas tegen de avond begon te sneeuwen was tegen midder nacht het leed geleden en konden sneeuwploegen beginnen de wégen be gaanbaar te maken. Desondanks is het vandaag voor vele leveranciers een bijzonder zware dag ge weest die verscheidene van hen er toe brachten reeds zondagavond aan te kon digen dat zij niet aan een huis aan huis bezorging zouden beginnen. De barre weersomstandigheden hebben vooral de treinreizigers die op de voor laatste dag van het oude jaar naar het noorden des lands moesten parten ge speeld Door de stagnatie in het westen uit Amersfoort en Zwolle met steeds gro ter vertraging die in sommige gevallen zelfs opliep tot 82 minuten. In -de loop van de middag deden zich verscheidene wisselstoringen voor, daar slechts een derde van alle wissels kan worden ver warmd. Vooral de stuifsneeuw veroor zaakte grote moeilijkheden. Op sommige plaatsen op het emplacement Rotterdam bijvoorbeeld lag een sneeuwdek van een halve meter dikte. Alle leden van de N S.-sneeuwploegen hebben de hele zon- Vannacht met man en macht aan het werk dag met man en macht gewerkt om de vitale punten snel vrij te maken. Het resultaat was er naar: tegen de avond begon het allemaal vlotter te lopen. De chauffeurs van de (vele) busdiensten die zijn blijven Tijden hebben het evenmin gemakkelijk gehad. Vooral de binnen wegen waren soms volkomen dichtge- sneeuwd, zodat het noodzakelijk was met behulp van de spade een pad te graven. Dat de meeste busdiensten met geringe vertraging reden, is te danken aan het feit, dat er weinig passagiers vervoerd behoefden te worden, zodat slechts op een enkele plaats gestopt moest worden. Wegenwacht De derde -groep die het niet gemakke lijk heeft gehad tijdens het weekeinde was de Wegenwacht. Men is echter op alle routes zonder uitzondering in touw gebleven. De algemene indruk van de laatste twee dagen was: weinig verkeer, veel pech. In Zeeland was men er gisteravond het eerst door. Tegen de avond lag op de meeste wegen een sneeuwlaag van vijf. tien tot twintig centimeter, waardoor vele wegen onberijdbaar waren. Na de middag begon men echter al met ruimen, waarbij zelfs bulldozers dienst deden Tegen de avond waren vele wegen weer behoorlijk begaanbaar. In Groningen begon de ellende toen pas goed. Eerst na zes uur in de middag is het daar behoorlijk gaan sneeuwen, waardoor hier en daar sneeuwduinen ontstonden, waartegen de zwaarste bus niet opkon. Over het algemeen heeft hel wegverkeer in het noorden echter weinig hinder van de sneeuwval ondervonden In Brabant hebben zich verkeerstech nisch de grootste moeilijkheden voorge daan toen het tegen de avond begon te ijzelen. Rondom Eind-hoven moesten opj een gegeven moment alle busdiensten worden stilgelegd, hetgeen eerder op de dag al het geval was met het buurtver- voer van de R.T.M. 's Avonds werd er echter weer gereden, zij het met ver traging. Noord- en Zuid-Limburg kre gen 's avonds ook de ijzelplaag te ver- auren. zodat ook daar veie busdiensten uitvielen. In Maastricht kan men zich niet herinneren ooit zo weinig auto's op straat te hebben gezien. Het gevolg was, dat de Maastrichtse politie zondagavond nog geen enkele melding van een auto- botsing had ontvangen, een zeer onge bruikelijke omstandigheid. Toen gisteravond alle meldingen binnen waren, bleek dat in Noordhol land de sneeuw de hoogste „duinen" had gevormd. Sommige waren meer dan meter hoog en dertig meter lang. Een ander aspect van Alaska leverde de nieuwe IJsselmeerpolder Oostelijk Flevoland op. Wie zich op de eenzame wegen waagde, zag zover het oog reikte niets dan een uitgestrekte sneeuwsteppe, die slechts hier en daar werd onderbroken door een enkele boerderij. Over het neerschieten van een hef- schroefvliegtuig van de V.N. op de dag voor Kerstmis zei de Katangaanse pre mier, dat dit was geschied omdat het vliegtuig Katangaanse posities had aan gevallen. Hij was zelf naar het wrak gegaan om erop toe te zien dat de be manning goed behandeld werd „U weet allemaal, dat de Verenigde Naties reeds lange tijd van plan waren ons aan te vallen, hetgeen met kleine incidenten werd ingeleid," zo zei Moise Tsjombe Opdracht Hij vertelde, dat de vertegenwoordi ger van de Verenigde Naties in Katan ga. Mathoe, er op een vorige week vrij dag gehouden persconferentie geen doekjes om had gewonden, dat hij uit New York de strikte opdracht had ge kregen niet te onderhandelen docht tot actie over te gaan. Volgens Tsjombe hadden reeds 150.000 Afrikanen de stad verlaten omdat hun huizen waren ver woest en hun vrouwen en kinderen waren geslagen Tsjombe maakte nog bekend dat in de buitenwijken van Elisabethstad 75 negers z(jn gedood en ongeveer 300 zijn gewond. In antwoord op vragen zei de Katangaanse president dat „de Kongo lese crisis opnieuw ls begonnen. Nie mand in Katanga zal een gedwongen oplossing aanvaardenü"- De oplossing van het Kongolese vraagstuk is geen stap naderbij gekomen. Het enige deel Kongo waar rust heerste, was juist Katanga. De inwoners waren erin ge slaagd de economie van het land te redden. Nu zal de vernietiging van de actie van de V.N.-troepen. omdat de Katanganen bereid zijn een „verschroei- de-aarde-polltiek" te voeren. De premier verklaarde nadrukkelijk dat hij niet naar Zuid-Rhodesië was ge vlucht en dat hij Welensky op geen enkele manier om hulp had verzocht. Oe Thant De secretaris-generaal van de Ver. Naties Oe Thant heeft kort na het be ëindigen van de strijd in Katanga een boodschap gezonden aan de vertegen woordiger van de V.N. in Kongo, waar- hij zegt het te betreuren dat een gewapende actie nodig was. Hy zei dat dit de V.N. was opgedrongen. „Door de juist geëindigde actie is een daadwer kelijke bijdrage geleverd aan de zaak de VTede en rust in een verenigd Kongo" aldus de boodschap van Thant. Hü deed aan Gardiner zUn hartelijke gelukwensen toekomen voor de „voor beeldige wijze waarop hy zUn plicht in het gebied rond Elisabethstad de laatste vee dagen heeft vervuld.". Geen bommen Een V.N.-woordvoerder in New York sprak berichten tegen volgens welke Eli sabethstad door vliegtuigen van de Ver. Naties zou zijn gebombardeerd. „In Kon go beschikken onze vliegtuigen niet over bommen en er zijn ook geen jachtvlieg- tuigen boven de stad ingezet", aldus deze mededeling. Bij de luchtaanvallen op Kolwesi is zaterdag alleen gebruik ge maakt van vliegtuigkanonnen. De bevel hebber van de V.N.-troepen in Katanga, generaal Chand. zei op een persconferen tie dat er „zeer weinig" Katanganen ge sneuveld zijn en dat er slechts twintig krijgsgevangenen zijn gemaakt. (Voor vervolg zie pag. 7 T7ANDAAG, de laatste dag van het jaar 1962, is op Nieuw-Guinea de Neder landse driekleur, het rood. wit en blauw, gestreken, is daarentegen de Indonesische 'tweekleur, het rood-wit, gehesen. Daarmede is wel op bijzondere wijze on derstreept, dat het conflict op Nieuw- Guinea. dat lange tijd de verhoudingen tussen Indonesië en Nederland ten kwade heeft beïnvloed, in het thans vrijwel voor bije jaar zyn beslag heeft gekregen. Voor Nederland was de beslissende datum die, waarop de verantwoordelijkheid aan de Verenigde Naties werd overgedragen. Zelf was Nederland bereid geweest, lan ger verantwoordelijk te zijn. maar dit is niet mogelijk gebleken. Zoals bekend, hadden wij aan een andere regeling van deze kwestie de voorkeur ge geven. Maar de Nederlandse wensen wa ren niet de enige. In de regeling zoals deze in 1962 is bereikt hèeft ook de andere partij van haar wensen wezenlijk kunnen indragen. Niemand kan het Nederlandse volk ver bieden, dat het ook voor de komende ja ren belangstelling voor land en volk van Nieuw-Guinea behoudt. Reeds ons lid maatschap van de Verenigde Naties legt ons deze plicht op. Zij immers hebbed ook voor de komende tijd taken op zich ge nomen, de feitelijke beslissing, die in de handen ligt van het volk van Nieuw-Gui nea zelf, valt eerst bij de volksstemming van 1969. Maar ook buitendien kan niemand ons verbieden of verhinderen, voor het volk van Nieuw-Guinea sympathie te blijven koesteren, al zal deze in het vervoilg op geheel andere wijze dan voorheen gestalte moeten krijgen. Politiek is er niet meer bij. Straks is, voor wat betreft Nieuw-Guinea. het woord aan Indonesië. Aan propaganda en ook aan woorden zal het volk van Nw.- Guinea niet genoeg hebben. Reeds voor zijn oude gebied heeft Indonesië met pro blemen te worstelen. Het zal het niet ge makkelijk hebben, de in het algemeen nuchter denkende bevolking van Nieuw- Guinea voor zich te winnen. Voor 1963 blijven wij uitzien naar herstel de betrekkingen met Indonesië. Zij zul len voor ons minder betekenen een be hoefte in materiële zin dan wel de mo gelijkheid van een nieuwe genegenheid jegens een land en volk jegens hetwelk ons de mogelijkheid tot betoon van vriend schap al te lang is onthouden. Wat dat aangaat zien wij, ook als chris tenen, het jaar 1963 niet zonder hoop tegemoet. CttlTA) „Niet smokkelen. Ik ga je juiste lengte aanval met dooi op de vorst ondernomen. Deze aunval is mislukt, want alleen in Zuid- Limburg kwam de temperatuur zondag avond even boven het vriespunt. In ons land viel sneeuw en ijzel bij een soms harde tot stormachtige oostenwind. Plaat selijk viel meer dan 15 cm sneeuw, maar werd door de harde wind tot duinen van soms meer dan een meter opgejaagd. Bo ven Scandinavië blijft de luchtdruk hoog waardoor alle depressieaanvallen worden geblokkeerd. Een nieuwe depressie komt ook uit de Golf van Biskaye naderbij en brengt op Nieuwjaarsdag een toenemende oostenwind met kans op sneeuw of ijzel. tip/T WFFR f]\ FÏTRftPA De vorst zal zich de komende dagen bo- W tlLK LT1 fcUKUrA ven het grootste deel van ons land weten te handhaven. Rapporten hedenmorgei Weersverwachting tot morgenavond In het noorden van het land enkele opklaringen, in het zuiden overwegend zwaar bewolkt, met kans op enig* sneeuw. Matige tot krachtige, langs de Waddenkust harde oostelijke wind. In 1 Hoogwater Scheveningen 31 dec.: 5.54 v.m„ 18.13 n.m. zeven uur De Bilt ZON EN MAAN Twcnthe geh.be. Januari: zon op 8.48. onder 16.38: £?^hT°£! an op 20.08. onder 23.21. januari: zon op 8.43. onder an op 12.02. id-Lfcnb. Helsinki Stokholm Oslo Kopenhagen bew HTWEE NEDERLANDSE stu- voort te zetten naar Lapland, hebben gekozen om het hard gesneeuwd en het vriest Zij zijn enkele dagen ge- denten kamperen in het Als enige beschutting hebben prachtige uitzicht. tien graden. De sneeuw «„i.dnWi hart van de Finse hoofdstad zij hun tent en hun slaap- De kerk staat in het een- draagt er toe bij dat de tent 1. Helsinki in de sneeuw. De zakken. Zij trekken veel be- trum van de stad op een geïsoleerd is tegen koude en men en hoPen dat de Finse studenten aan de Amster- kijks van nieuwsgierige Fin- heuvel, vanwaar de met vocht. De twee Nederlanders politie inzake de vreemde damse universiteit Hendrik nen. sneeuw bedekte kades van vinden de kou 's nachts wel kampeerplaats een oogje zal Dijkstra en Wout Pool zijn De tent is opgezet bij de de haven en de grauwe met te verdragen. Zij voelen zich blijven dichtknijpen, totdat zij een lift naar het Noorden liftend naar de Finse hoofd- muur van de Duitse kerk in ijs bedekte Finse Golf te zien goed en zijn vastbesloten de stad gekomen. Helsinki. Dc studenten ver- zijn. tocht naar Laplapd door te Zij zijn van plan hun reis klaarden dat zij deze plek Het heeft de laatste dagen zetten. hebben gevonden. ZÜrich Geneve Locarno Innsbruck Belgrado Mhene Ajaccio Madrid Mallorca Lissabon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1