Jlieumo £ditsrt)e (Courant Drie Waddeneilanden door het ijs geïsoleerd Commentaar Vij fling geboren in Argentinië Weinig kansen voor India op akkoord Chroesjtsjef aan Adenauer: Luister toch naar de paus Winter eist nog meer slachtoffers Grootste deel van Europa nog met sneeuw bedekt Waarom wil Duitsland weer oorlog VRIJDAG 28 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. PrïeenvgertigMe jaargang no- 12668 renr: F. DIBMEB CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD myn bert ia trttbtospnt RIJDEN Maak geen slee van uw slee Zie pagina PEIAGE TEMPERATUUR VAN 1962 US en mist hebben de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlie land van de buitenwereld afgesloten. Ameland is nu al voor de vierde dag geïsoleerd. Er bevinden zich tientallen bezoekers van „de vaste waal", die slechts beide kerstdagen op het eiland wilden doorbrengen, maar die nu gedwongen zijn, veel langer op het eiland te blijven. De luchtbrug met toestellen van de vliegbasis Leeuwarden, die gisteren zou beginnen, werk te niet, want de toestellen konden niet van de grond omdat de mist dit onmogelijk maakte. Het is overigens de vraag, of deze voor het vervoer van de vakantiegangers veel nut zullen opleveren. De vliegtuigen zijn slechts bestemd voor noodgevallen en kunnen boven dien maar enkele passagiers vervoe ren. Een dichte mist, die normaal geen beletsel is voor de met radar uitgeruste schepen, heeft de vaart de kZdTd£JZberZla%d°fdie l^Terschelling en V"e'and onmo«e" wij beleven, nog niet eens ver- hjk gemaakt. De lichtboeien en an- rekend. dere betonning langs de vaargeulen Mevrouw Jacinte Olmedo heeft gisteravond in het dorp Sim- bolar in Argentinië het leven geschonken aan een vijfling vier jongens en een meisje. De babys werden een paar minuten na elkaar geboren en maken het goed. Maatregelen worden getroffen om het vijftal en de moeder over te brengen naar een ziekenhuis in Cordoba, waar beter voor hen gezorgd kan worden. De echtgenote van een jonge soldaat van de luchtmachtbasis Blytheville heeft op kerstdag het leven geschonken aan een Siamese tweeling. De beide meisjes, die het goed maken, zijn aan borst en onderste gedeelte van de buikholte aan elkaar verbonden. Een kans op een veilige scheiding wordt groot geacht In de Waddenzee zijn nl. uit vrees voor ijsgang in veilige haven ge bracht. Zonder bebakening kan niet worden gevaren als het mist. Van daag zou een nieuwe poging worden gedaan, de eilanden te bereiken. Het grootste deel van Europa bevindt zich nog; steeds in de {(reep van de vorst, terwijl er poolwinden waaien, sneeuw stormen woeden en de koude een sty* gend aantal doden eist. In vele delen van ons werelddeel werd het weg-, spoorweg- en luchtverkeer een chaos. Sneeuw en Us brachten velen plezier, maar stichtten ook veel onheil. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn in de afgelopen 24 uur elf mensen aan de kou de bezweken en negen mensen door ko lendampvergiftiging om het leven geko- De gletsjerpiloot Henri Giraud uit Gre noble heeft gistermiddag met zijn vlieg tuig de missionarissen van de Notre Dame de la Saletta Sanctuarium (op een hoogte van 1800 m in het gebergte van Pelvoux gelegen) van voedsel voorzien Dit gebouw, waar 84 missionarissen wo nen, is door de zware sneeuwval geïso leerd. De bewoners van het gebouw kekeu. gisteren vreemd op, toen zij een gezel schap door de sneeuw naar hen toe za gen komen. Het waren twee missiona rissen. tien studenten en een dertigtal Nieuws in één oogopslag Ameland bevindt zich nu al vier dagen in een isolement en ook Terschel ling en Vlieland zijn van de buitenwereld afgeslo ten. Vandaag zou opnieuw worden geprobeerd de ei landen te bereiken. Op Ameland zijn tientallen bezoekers 'gestrand'. Hef ziet er niet naar uit, dat zü met vliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden kunnen worden afgehaald. Op de eerste dag van besprekingen tussen India en Pakistan over de kwes tie Kasjmir zijn geen re sultaten geboekt. Inmid dels is bekend geworden, dat de overeenkomst tus sen Pakistan en China definitief is en dat binnen kort een verdrag daarom trent zal worden onderte kend. In antwoord op een brief van bondskanselier Adenauer over een grens incident in Berlijn heeft premier Chroesjtsjef ver klaard, dat de Duitse bondsrepubliek geen en kel reoht heeft op West- Berlijn en dat door Aden auers politiek het leven van miljoenen mensen in gevaar wordt gebracht Uit zojuist gepubliceer de Duitse documenten blijkt, dat koning Edward VIII, die in 1936 enkele maanden op de Brits* troon heeft gezeten, be reid was met Adolf Hitler te gaan praten over een Brits-Duits bondgenoot schap, ongeacht de opvat tingen van de toenmalige premier Baldwin. Hoewel het onderzoek van de (burger-) medicus nog niet is afgesloten, heeft staatssecretaris Cal- meijer meegedeeld, da» een financiële uitkering zal worden verleend aan de weduwe en de wees van de soldaat, die eind november in de Tapijn- kazerne te Utrecht zich zelf van het leven heeft beroofd. Volgens de be windsman is het optreden van de betrokken compag niescommandant verant woord geweest. Op 2 februari zal in de Rolzaal in Den Haag de Visser-Neerlandiaprijs worden uitgereikt aan achttien personen en ne gen instellingen. In totaal zullen zij een bedrag van 65.000,ontvangen- Ondanks dc verklaringen van bei de partijen, dat men de nodige soe pelheid zou betrachten, is de eerste dag van het overleg tussen India en Pakistaan over hun al vijftien jaar bestaande geschil over Kasjmir wei nig succesvol verlopen Waarnemers in beide delegaties menen, dat er alle aanleiding voor pessimisme is. Men verwacht welis waar niet dat de besprekingen voor tijdig zullen worden afgebroken, maar de mogelijkheden voor een concreet resultaat lijken niet groot Het begin van het overleg verliep al niet vlot. Reeds na zeventig minuten werd de ochtendvergadering afgebro ken omdat president Ajoeb Khan van Pakistan de delegatieleiders wilde spre ken. Bij dit onderhoud was ook diens mi nister van buitenlandse zaken, Moham med Ali, aanwezig. De middagbijeen komst werd vervolgens afgelast. Wel zetten de delegatieleiders (Sardar Swa- ran Singh voor India en Z. A. Bhoetto van Pakistan) het gesprek, dat vandaag beëindigd moet worden, voort. De Pakistaanse president zou de In dische delegatieleider en de Britse en Amerikaanse gezanten in Rawalpindi gezegd hebben, dat de „overe stemming in beginsel" tussen China Pakistan over de afbakening van 1 gemeenschappelijke grens, eigenlijk vroeg bekend was gemaakt en r moest worden gezien in het licht i het gesprek met India. Zoals al eerder gemeld, loopt de grens tussen China en Pakistan over 480 kilo meter langs het door Pakistan bestuur de deel van Kasjmir. India en Pakistan betwisten elkaar het recht geheel Kasj mir onder bestuur te hebben. Vandaar dan ook dat India ernstig ontstemd was over het akkoord met China. Overeenstemmin g De verklaring die de Indische dele gatieleider gisteren aflegde, bood Pa kistan weinig aanknopingspunten voor overeenstemming. India bleek er steeds voorstander van te zijn kwestie Kasjmir te behandelen in kader van de waslijst van geschilpun ten die in de loop der jaren tussen India en Pakistan is ontstaan. D« Pakistaanse afgevaardigde daaren tegen meende dat slechts snel uit voering moet worden gegeven aan oude V.N.-resoluties over een volks stemming in Kasjmir. De regeringen van Pakistan en Com- munistisch China hebben in een van morgen vroeg te Peking uitgegeven ge meenschappelijke bekendmaking mee gedeeld, dat zij voornemens zijn zo spoedig mogelijk een overeenkomst te tekenen, waarin de juiste loop van de grens tussen de Chinese provincie Sin- kiang en het onder gezag van Pakistan staande deel van Kasjmir zal worden aangegeven. Donderdag was meege deeld, dat de twee landen in beginsel volledige overeenstemming hadden be- In de bekendmaking wordt gezegd, dat de voorgenomen grensovereenkomst de rechten en belangen van beide lan den volledig zal waarborgen. Nederlandse toeristen die de tocht had den aangedurfd en de seeeuwstorm ge trotseerd. Alleen zouden daar de nadht door brengen. Overstromingen Uit Zuid-Spanje worden overstromin gen gemeld in het gebied van Algecrias. waar het hevig heeft geregend. Er Is geen melding gemaakt van slachtoffers. De bewoners van overstroomde buiten wijken worden met roeiboten geëva cueerd. De koudegolf, die Spanje teistert, heeft ook ernstige schade toegebracht aan de fruitteelt. „Ramp voor de sinaas appelen", zo schreef het Madrileense blad Informaciones. In het gebied van Ali cante aan de Spaanse zuidoostkust is 75 procent van de oogst door de vorst ver loren gegaan. In Zwitserland zijn tot dusver vier mensen aan bevriezing overleden, werd een boer bij een lawine gedood en kwamen twee jongens om het la ven, toen zij tijdens et schaatsen door het ijs zakten. In de Alpen bij Domodossala kostte een lawine een tweetal Italianen het leven. Bij verkeersongelukken zijn in Italië in twee dagen tijds zeven men sen omgekomen en een onbekend aan tal gewond. Vierenvijftig lange, bange uren heeft de 59-jarige bewoner van Zwitserse dorp Bristen in het kanton Uri, Josef Zgraggen, diep onder de sneeuw bedolven gezeten, nadat een lawine dc vijf huizen en zes schuren van het dorp weggevaagd had. Bristen is gedurende de winter maanden verlaten; alleen Zgraggen woonde er nog. Na een grootscheepse reddingspoging werd hij bevrijd: praktisch ongedeerd op enkele kleine verwondingen na. Hier is hij gefotografeerd bij het gat in de ruïnes i zijn huisje, waar hij uitgegraven werd. „De Duitse bondsrepubliek heeft absoluut geen enkel recht op West- Berlijn", zo schrijft premier Chroesj tsjef aan bondskanselier Adenauer, in antwoord op zijn brief over het grensincident, waarvan de jonge Pe ter Fechter het slachtoffer is gewor den. Nu in Moskou de tekst van Chroesj- tsjefs brief bekend is gemaakt, heeft men in Bonn de tekst verspreid van de brief van Adenauer. Daarin stond onder meer: De wereld is wit vandaag. En is er een Hollandser en romantischer decor te bedenken dan deze sneeuwpracht voor een bruids paar in dit jaargetijde? Het hu welijksbootje ditmaal een slee, door een stuurman (ter koop vaardij) in goede koers gehou den. Bruidegom W. K. Clement, tweede stuurman bij een Rotter damse maatschappij, trouwde vanmorgen met mejuffrouw A. Hordijk, hoofdleidster van de Chr. Kleuterschool aan de Klei weg in Rijswijk, in het Rijswijkse raadhuis. Vanmiddag is hun huwelijk kerkelijk ingezegend in de Rotterdamse Vaste Burchtkerk door de hervormde koopvaardij- predikant ds. J. W. Schokking. „Het Duitse volk is ernstig bezorgt! over. het feit, dat de aan de sectorgrens in Berlijn en de langs de gehele zonegrens genomen maatregelen nog altijd nieuwe slachtoffers vergen. Ik verzoek u, van kant ertoe bij te dragen, dat de in- ïers van Berlijn, die al zo zwaar be proefd zijn, in de toekomst nieuwe smar ten bespaard zullen worden". Chroesjtsjef antwoordt de bondskanse lier echter: „Door uw politiek, die bestaat uit het accentueren van de spanning en het dry- van de wereld naar nieuwe conflic ten, brengt u het leven van miljoenen mensen in gevaar. Het schijnt dat niet het lot van de bevolking van West-Ber- lijn u interesseert, maar het gebruik ma ken van deze stad voor vijandige oog merken jegens de Sowjetunie. de Duitse democratische republiek en de andere socialistische staten. Chroesjtsjef zegt zeer bezorgd te zijn over de toestand die in West-Berlyn is geschapen. „De feiten getuigen ervan dat de bondsregering de Duitsers begint voor te bereiden op de gedachte van een mogelijke broederoorlog van Duit sers tegen Duitsers". Tijdens de Cubaanse crisis was uit Bonn geen enkele oproep tot vreedza me regeling van het conflict gehoord. De bondsregering had integendeel ge tracht de V.S. in een situatie te bren gen waarin er geen andere uitweg was dan een gewapend treffen tussen de twee mogendheden. ..Iedere keer dat er aanwijzingen zijn voor een toenadering der standpunten, begint de bondsregering te schreeuwen en tracht een akkoord te verhinderen en de tegenstellingen tussen de grote mo gendheden voor altijd te bestendigen. Gij hebt Duitsland tweemaal de oorlog zien ontketenen. Waarom zoekt gij dan naar middelen om een derde te doen uitbreken?", aldus de Sowjet-premier. Chroesjtsjef herinnert aan de jongste toespraken van paus Johannes. „Ik ben een communist en een atheïst. En ik kan dus niet de leerstellige opvattingen van de paus delen. Maar zUn oproep tot vre de steun ik en keur ik goed. Gy die een vurig katholiek zyt en de geesteiyke lei ding van de rooms-katholieke kerk er kent, moet meer dan wie ook gehoor geven^aan de oproep van de leider van De Russische premier eindigt met ui ting te geven aan zyn hoop dat de bonds kanselier zich „tenslotte" zal bezig hou den met werk voor de vrede en de vei ligheid der volkeren. LIET treft ons. dat ditmaal vele zittende -Meden der Tweede Kamer geen prijs stellen op verlenging van hun mandaat. Het ziet er naar uit. dat in september van het komende jaar vele nieuwelingen hun intrede zullen doen. Telkens lezen wi.i namen van wie zich niet meer beschikbaar stellen. Allerlei omstandigheden zullen hier van invloed zijn. Het Kamerlidmaatschap vraagt veel van wie zich met toewijding aan deze arbeid willen geven. Het bijwo nen van de openbare zittingen is slechts een onderdeel van de werkzaamheden. Veel tyd moet worden besteed aan de bestudering van de stukken die door de regering worden toegezonden. Het com missiewerk is belangrijk. De rapporteurs over wetsontwerpen en nota's verrichten een veeleisende en tijdrovende arbeid. Bij de Kamerleden gaat de post zelden voorbij. Het aantal brieven van kiezers dat beantwoord moet worden is niet ge ring. Wie niet in of bij Den Haag woont is veel van huis. Het zou zeker ook niet wenselijk zijn, dat de leden der Tweede Kamer vooral in Den Haag gingen wonen. Maar ook de Hagenaars onder de Kamer leden zijn veel op pad. Het is goed, in contact te blijven met de verspreide be volking. Maar niet ieder kan tegen het veel van huis zijn. Niet ieder ook kan tegen de kritiek die op de Kamerleden wordt uitgeoefend. Wel hebben wij de indruk, dat de laag-by-dc- grondse kritiek, die voorheen wel werd geoefend, thans minder gehoord wordt. Zelfs toen de schadeloosstelling voor dc Kamerleden niet meer dan twee of drie duizend gulden bedroeg, terwijl geen ver goeding voor verblijfkosten werd gege ven, sprak men nog meermalen van baan- tjesjagerij. Dat is uit. De laatste verhoging van dc schadeloosstelling werd niet zwaar gekri tiseerd. Men begrijpt almeer, dat het voor het land van groot belang is, zo zich prin cipiële, bekwame mannen en vrouwen voor het Kamerlidmaatschap beschikbaar stel len. Wij hopen, dat dc verkiezingen in het ko mende jaar zullen leiden tot een Kamer, waarvan de leden uit beginselen leven, die zij ook met bekwaamheid kunnen voor staan en verdedigen. (mta) Ik kon geen wormen vinden in de tuin. Ik heb daarom maar wat spaghetti meegenomen." Op Zestienhoven Brits vliegtuig over de kop: twee doden Op het vliegveld Zestienhoven, de Rot terdamse luchthaven, is rond kwart over twaalf een machine van de British United Air Ferries over de kop geslagen. Er zijn twee doden te betreuren. Acht passagiers werden gewond. De B.U.A.F. heeft een regelmatige dienst tussen Southend en Zestienhoven Verder wordt gemeld dat het toestel bij de landing vier keer over de kop is geslagen. De twee bemanningsleden raakten bekneld in de cockpit en waren by het ter perse gaan van deze editie nog niet bevrijd. Vermoedelijk zijn ze om het leven gekomen. Beroemde Russische geleerde overleden De beroemde Russische scheikundige Alexander Toptsjief, vice-voorzitter van de Russische academie van wetenschap pen. is op 55-jarige leeftijd overleden. Men gelooft dat hij nauw betrokken is geweest by het Russische ruimte- vaartprogramma. maar over zijn feite Ujke rol hierbïi is niets bekend. Op de rijksweg in de gemeente Deil in Gelderland is het echtpaar Van G:nk- Musters uit Rotterdam bij een auto-onge luk om het leven gekomen. De 70-jarige radiohandelaar J. van Gink en zijn 57-jarige echtgenote mevr van Gink-Musters zijn met hun auto ge slipt. Zij kwamen op de andere weghelft en zijn daar aangereden door een vracht auto. Zij waren beide op slag dood. Hun stoffelijk overschot is naar het zieken huis in Zaltbommel gebracht. J^OVEN Zuid-Duitsland heeft zich de laatste dagen geleidelijk een gebied met hogere barometerstanden gevormd waarin zeer strenge vorst voorkomt Op verschillende plaatsen werd daar in de nacht van donderdag op vrijdag 20 tot 25 graden vorst gemeten. Het ge- bied met strenge vorst in de nacht strekt zich uit tot in midden Frankrijk waar temperaturen van min 12 tot min 17 voorkwamen. Bij zwakke winden uit zuidelijke rich tingen breidt het gebied met strenge vorst zich langzaam over België naar het noorden uit. In de zuidelijke provincies daalde de temperatuur in de ochtend reeds tot min zeven graden. In de hogere lagen bleef de wind echter nog steeds westelijk, waardoor boven zee gevormde sneeuwbuien nog rei het land in konden drijven. De t ste 24 uur zal er in de luchtdrukver- deling weinig verandering komen waar- door de L'orst geleidelijk nog oerder Sappelen hedenmorgen zei Aanvanklijk zal er daarbij nog veel bewolking zijn waaruit plaatselijk nog wat sneeuw zal vallen, maar later neemt Stationair ZON EN MAAN HET WEEK IIN EUROPA Temper. Slation Weers. tj d gesteldh. ||x 7E Il ij lï gen. Ovi delijke vorst. wegend zwakke wind uit zul- ichtingen. Matige tot strenge Stoakh" Opgemaakt te 11.15 uur). Oslo Kopenh LEIDEN KATWIJK Breestraat Voorstraat findstil -8 -16 incLstil -9 -27

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1