Jlieutoe £dltsrljc (üouronl Witte kerst - zwarte dagen voor tientallen gezinnen Commentaar Grieks kamerlid wil beelden terug IJs, sneeuw en vuur eisten hun tol Oostduitsers ontsnapten met gepantserde bus Overleg Pakistan-India nu reeds nutteloos? DOK PER DAG 27 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIEN ST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58938. Drieënveertigste jaarpang no. 12667 CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD .StcmtvasUtfi is ghtblevea mgn btrt ia tegljenspott" „Niet meer eenzaam, noch alleen" H.M. de Koningin over haar Moeder Zie pagina tol geëist. Een groot aantal vooral jonge) schaatsers verdween onder het vaak onbetrouwbare ijs. Gladde wegen, die later als gevolg van de sneewval nog gevaarlijker werden, veroorzaakten vele verkeersongelukken met dodelijke afloop, en ook het vuur greep om zich heen en maakte een aantal slachtoffers, terwijl in Waalwijk in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag zes personen door gasverstikking om het leven kwamen. Het winterse weer heeft ook in andere delen van Europa vele mensen levens gekost. Want geheel Europa heeft gezucht onder de felle koude. Van Schotland tot Andalusië en tot aan de Russische steppen ligt sneeuw. Al leen in Hammerfest, de meest noordelijke stad ter wereld, vindt men het niet koud. Terwijl het in Portugal hard vroor stond het kwik in deze Noorse plaats op nul. De sneeuwlaag, die enkele dagen geleden nog zeer dik was, is verdwenen. En men vraagt zich af of dit iets te maken heeft met de jongste kernproeven van de Russen op Nova Zembla In ons land heeft het ijs ook het scheepvaartverkeer ernstig bemoei lijkt. Tegen middernacht vertrok uit Amsterdam de ijsbreker Walvis naar twee schepen, die op het IJsselmeer ingevroren zitten. Gistermiddag had een Augusta Bellahelikopter marineluchtvaartdienst te Valkenburg melk, vlees en andere levensmiddelen naar deze schepen (de Zwaluw en de Dit is het busje waarmee twee Oostduitse echtparen en hun vier kinderen gisteren door de controle in Babelsberg reden en veilig in West-Berlijn aankwa men. De wagen kreeg acht ko gelgaten, maar niemand werd ernstig gewond. Nieuws in één oogopslag Vorst, sneeuw en ij zei hebben de afgelopen kerst dagen het grootste gedeelte van Europa in hun greep gehouden. En helaas zijn vele mensen omgekomen. Zij waren slachtoffers van het vuur, van het ijs, maar ook van ongelukken op de weg en van verstikking door gas. Op vele vaarten en kanalen in ons land wondt het scheepvaartver keer door de ijsvorming steeds moeilijker. Het aantal slachtoffers van het spoorwegongeluk te Duck, ten noorden van de industriestad Crewe in de Midlands, Engeland, was vanmorgen tot 18 ge stegen. Er waren ongeveer 60 gewonden. De Midway Scotsneltrein van Glasgow naar Londen was daar gis. teravond achterop een lo- kaaltrein gereden, toen deze by een kruispunt stil stond. Amerikaanse vliegtuigen hebben de ruim 1100 Cu baanse gevangenen, die vo rig jaar hebben deelgeno men aan de (mislukte) in vasie op het eiland, naar de V.S. gebracht. Hun vrij lating geschiedde in ruil voor medicamenten, far maceutische artikelen en zuigelingenvoeding tot een waarde van 200 miljoen gulden. Met het schip dat deze goederen naar Cuba bracht, de African Pilot, zyn ruim duizend vrouwen en kinderen van de gevan genen op de terugweg. Bij de Oostduitse door laatpost te Babelsberg zijn gisteren twee Oostduitse echtparen met hun vier kinderen naar het Westen gevlucht Zij waren geze ten in een door pantserpla ten beschermde en van een sneeuwploeg voorziene bus. die in volle vaart door drie stalen slagbomen werd gereden. Het hevige geweervuur dat op de bus werd gericht heeft nie mand der inzittenden ge troffen. Circa dertig personen zijn in Tunesië gearres teerd op verdenking van een poging tot samen zwering tegen president BourguLba. Zij zouden van plan zijn geweest de president in zijn slaap van het leven te beroven. De politie heeft het komplot tijdig weten te verijdelen. Vandaag is een conferen tie tussen India en Pakis tan begonnen over de rege ling van de kwestie Kasj mir en andere vraagstuk ken. Van Indische zijde is verklaard, dat dit land zich niet zal verzetten te gen een eventuele volks stemming, wanneer bij de besprekingen mocht blij ken, dat dit de enige uit weg uit de impasse zou zijn. Billy Graham is van plan volgend jaar weer 'n bezoek te brengen aan Europa. Hij zal een vijf daagse evangelisatie cam pagne leiden in Parijs er\ omgeving en bovendien korte campagnes in West- Berlijn, Neurenberg en Stuttgart. Twee Oostduitse echtparen zijn op Tweede Kerstdag met hun vier kin deren in een door pantserplaten be schermde bus in volle vaart door drie stalen slagbomen gereden en onder een hagel van kogels naar West-Berlijn ontkomen. Geheime kunstmaan van Amerikanen Volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek beschikken de V.S. over een kunstmaan, die Russische telefoonge sprekken via ultra-korte golflengten kan afluisteren en de ligging van lanceerbu- ses voor raketten precies kan vaststel len op grond van hun radiosignalen. De satelliet, waarvan de V.S. nooit do lancering hebben bekendgemaakt, staat bekend als Ferret. Het doel van deze kunstmaan zou, aldus Newsweek, voor al zijn radar- en radiosignalen op te vangen in het gebied van Baikonoer. de voornaamste Russische bases voor het beproeven van raketten. De Ferret zou de opgevangen gegevens doorzenden aan Amerikaanse luisterposten. Ziekenauto moest achter patiënt aan In de nacht van zondag op maandag heeft zich in de Wieringermeer een vreemde achtervolging voorgedaan. Een ziekenauto, die gealarmeerd was om een gewonde bromfietser te vervoeren, moest tot de achtervolging van de man over. gaan. Eerder had deze een arts uit Sloot- dorp, die eerste hulp wilde verlenen, uangevallen. De „patiënt", een zekere K. S. uit Middenmeer, was op de Slootweg te Wieringermeer van zijn bromfiets geval len en aan het gezicht gewond. De arts uit Slootdorp begaf zich naar de plaats van het onheil om de man te behande len. Deze stond dat niet toe en begon met de dokter te vechten. De bemanning van de ziekenauto, die ook was gealarmeerd, en iets later ar riveerde. wilde de dokter assistentie ver lenen. K. S. trachtte er op z(jn bromfiets van door te gaan. De ziekenhelpers blok keerden daarom het achterwiel met een riem. De bromfietser, die zijn kracht ontleende aan het gebruik van alcohol, trok een mes, sneed de riem door en verdween in de richting van Midden- meer, achtervolgd door de ziekenauto. De politie bezocht hem in zijn woning en maakte procesverbaal op wegens het rijden op een bromfiets onder invloed van sterke drank. „Havenstaking zal zegt Kennedy Meer dan 120 schepen worden in Ame rikaanse havens aan de oostkust en de Golf van Mexico opgehouden door de staking van 81.000 havenarbeiders, die volgens president Kennedy de Ameri kaanse economie zal wurgen. Aan de stakingen ligt voornamelijk de eis van de reders ten grondslag, dat de werkploegen in de havens worden in gekrompen van twintig tot zeventien .man Maar het vakverbond van de ha venarbeiders blijft erbij, dat dit werk loosheid met zich meebrengt. Het vak verbond heeft evenwel verklaard, dat zijn leden spoed ladingen, militaire, ge vaarlijke ladingen tijdens de stakingen zullen blijven behandelen. Vandaag is het posten op de kaden op grote schaal begonnen. O De president van Chili, Jorge Ales- sandri, zal in het eerste halfjaar 1963 een reis naar West-Europa maken. Het staatshoofd zou voornemens zijn bezoe ken te brengen aan Nederland, Frank rijk, Italië, Engeland en West-Duitsland. De bus, waaraan een sneeuwploeg was bevestigd om obstakels uit de weg te ruimen, passeerde de grens by de Oost duitse doorlaatpost te Babelsberg, aan de verkeersweg van West-Duitsland naar Berlijn. Slechts een van de inzittenden werd gewond: de bestuurder-eigenaar (een oorlogsinvalide) die snijwonden op liep toen de voorruit versplinterd werd. De bus was gistermorgen vroeg by de doorlaatpost aangekomen; volgens ooggetuigen werden de grenswachten bij de eerste slagboom volkomen verrast, toen de bus er doorheen reed, maar by de volgende post hadden de Oostduitsers het vuur geopend. Na het gebeurde had de grenswacht versterking gekregen. De Westberlijnsu politie heeft meegedeeld dat het verkeer op de hoofdweg een kort oponthoud De kinderen van de vluchtelingen zy'D drie meisjes van een, drie en dertien jaar en een tienjarig Jongetje. Volgens de politie zijn zij afkomstig uit Neugers- dorf, in het zuidoosten van Oost-Duits- iand en ongeveer 250 kilometer van Ber. lijn. De WestberliJnse politie heeft bekend gemaakt dat Eerste Kerstdag een 20-ja- rige onderofficier van de Oostduitse grenswacht naar West-Berlijn is ge vlucht. Sneeuw en ijs: zorg voor de die ren! Ook in de haven van Volen- dam is het domein van de zwa nen wel zeer geslonken. Slechts een klevn opengehouden wak zorgt ervoor, dat de dieren het onont beerlijke water kunnen verkrij gen. Voor brood zorgt de Volen- dammer jeugd, die tussen het schaatsen door graag even uitrust bij het „Zwanenwak". Pax) gebracht, die al enige dagen op twaalf km ten zuidwesten van Lely stad vrijwel geheel zonder proviand zaten. Aan boord van beide schepen bevinden zich vier volwassenen vier kinderen. Aangezien ook medi sche hulp was verzocht, maakte een Marine-arts de ravitailleringstocht mee. Een medisch onderzoek bracht echter geen ziekteverschijnselen aan het licht. De helikopter kon landen op een stuk dijk in de omgeving van de sche pen, dat niet van land uit bereikbaar is. Van daar uit waren de schepen gemakkelijk en vlug te naderen. Veerdiensten De veerdienst EnkhuizenStaveren moest gisteravond worden gestaakt we gens ijsgang. Zondag, maandag en dins dag was er evenmin gevaren, maar dat was volgens de dienstregeling. Ook de bootdienst Nes (Ameland)Holwerd is (sinds maandag) gestaakt. Vandaag zou Rijkswaterstaat bezien, of het noodzake lijk is. een luchtbrug in te stellen. Voor noodgevallen werden op de vliegbasis Leeuwarden enkele vliegtuigen gereed gehouden. In verband met de ijstoestand op de Waddenzee is er wijziging gekomen in de afvaart van de boten Harlingen Terstelling en Vlieland v.v. Om aoht uur vanochtend vertrokken de boten van Terschelling en Vlieland en.om half elf die van Harlingen. Overigens geldt nog steeds de waarschuwing, dat het ijs overal onbetrouwbaar is. Dat geldt dus niet alleen voor de Friese meren, maai ook voor de Westeinden>lassen en andere merengebieden, die vele belangstellenden Vogels Ook de vogels hebben het niet ge makkelijk. De afdeling Haarlemmer meer van de Ned. Ver. tot bescher ming van dieren is een grootscheepse actie 'begonnen om de vele vogels te helpen, die in de Ringvaart en in de tochten en vaarten van de Haarlem mermeer door de vorst in nood ver keren. Tienduizenden vogels, meer koeten, wilde eenden en wilde zwa nen en wilde ganzen en ook zeemeeu wen vinden nog slechts met moeite open plekken in het ijs. Door het plotseling invallen van de vrij strenge vorst is de afdeling Haar lemmermeer genoodzaakt, op korte ter mijn een reddingactie op touw te zetten Voor vervolg zie pagina 7 Automobilisten op de hoofdweg PurmerendZaandam moesten gisteren niet alleen vanwege sneeuw en gladheid extra opletten, maar in de buurt van Schermerhorn kropen ook schaatsenrijders over de weg, om de „dorpentocht" te kunnen voortzetten. China blijft terugtrekken In de Pakistaanse stad Rawalpindi be gint vandaag een conferentie van twee dagen tussen Pakistaanse en Indische functionarissen, over een regeling voor het reeds vijftien jaar bestaande gesfhil Kasjmir. Belde partijen hebben laten weten, dat zy geen ..starre" houding :ullen aannemen. De stemming is echter beïnvloed door de bekendmaking, dat Pakistan en Communistisch China het a beginsel eens zijn geworden over het erlaop van hun gemeenschappelijke Indiase delegatieleden hebben al ge zegd, dat zij deze gang van zaken ten zeerste betreuren. Bovendien waren zij deze beslissing niet tevoren in ken nis gesteld. De grens tussen Pakistan en Commu nistisch China ligt voor een groot deel langs het door Pakistan bestuurde deel Kasjmir. Anderzijds gaat het grens conflict tussen India en China voor een belangrijk deel over het beheer van stukken van Ladak. dat in het Indiase deel van Kasjmir ligt. Eerder had de Pakistaanse president Ajoeb Khan bekend gemaakt, dat Pa kistan niét zal staan op inwilliging van zijn eerder gestelde eisen. Indische lei ders hebben verklaard, dat het vraag stuk Kasjmir niet tot gevolg mag heb ben. dat India niet meer vrijelijk zijn verbindingen met het grensgebied van Ladak kan onderhouden. Rusland waarschuwt India heeft China een memoranrlnm gezonden over het grensgeschil, waarin het opnieuw de Chinese voorstellen voor een regeling van de hand wijst. De Chi nezen gaan echter onverstoorbaar door met het terugtrekken van zyn troepen uit de Oostelijke sector van de Indisch- Chinese grens. De Sowjetunie heeft India gewaar schuwd, dat het zijn al te vriendschap pelijke houding met de Westerse landen moet opgeven. Verklaard werd. dat deel name aan Westelijke militaire krachten, zou betekenen, dat het betrokken land geen hulp meer van het Sowjet-blok zal krijgen. Broenei nog roerig De opstandelingen in Broenei hebben tijdens het Kerstfeest de woonboot van de Britse zakenman R. A Kerlindsay en de pleizierboot van S. M. Bruse, di recteur van de Brunei Press Ltd. los ge maakt, waardoor deze naar zee afdreven. Zij werden echter nog geborgen De bevolking werd gewaarschuwd niet voor de Europeanen te werken. Indonesische vrijwilligers Drieendertigduizend Indonesische vete ranen in Indonesisch Borneo hebben zich bereid verklaard aan de kant van de op standelingen in Broenei te vechten en zij wachten op het bevel hunner regering tot de aanval. het voornamelijk zou gaan om onbezorgde gezelligheid cn intimiteit. Deze eerste krant na Kerst moet immers van heel veel verdrietelijks melding maken. Tientallen doden zijn na deze Kerst te betreuren. Een heel gezin kwam door ver stikking om het leven. Evenzo een echt paar. Mensen werden het slachtoffer van een felle brand. Velen kwamen om in het wa+er. Ook eisten moeilijk begaanbare wegen veler leven op. Elders botsten trei nen met een trieste oogst aan doden. Een verdrietige Kerst, zo lijkt het, en zo geheel anders dan wij het zouden wensen. De ideale voorstelling die wij ons van het Kerstfeest plegen te maken is op deze wijze wel wreed verstoord. Maar ligt dit aan het Kerstgebeuren? Of misschien aan onze voorstelling ervan? M'ssch'en is het goed om al te gemakke lijke en al te prettige voorstellingen te laten varen. Misschien in het beter om te bedenken dat dit juist de zin en de be tekenis van het Kerstgebeuren is. dat het nameliik plaats heeft in een wereld die zelf bitter weinig intimiteit en gezellig heid heeft. Dat het plaats heeft in een wereld waarin mensen schtlnbaar doelloos sterven, waar botsingen voorkomen en waar zo velerlei verdrietigs gebeurt. Zeer kort al nadat Jezus in Bethlehem was geboren, beging Herodes zijn onbe grijpelijke wreedheid van de kindermoord. Toen reeds is aan alle illusie een eind ge maakt. En sindsdien zijn de illusies steeds weer weggevaaed. Want niet ons wat In timiteit en gezelligheid te bieden is de zin van het Kerstgebeuren. Maar Jezus is om ons zalig te maken afgedaald in onze diep ste nood. Jezus liet zich geboren worden in een we reld waarin het verdriet wordt gevonden. Waar zo spoedig al na Zijn komst kinderen worden vermoord. Waar ook vandaag nog tientallen mensen omko men om wier sterven het zovelen vreemd te moede zal zijn. In deze zelfde wereld van menselijke on volkomenheid en gebrek daalde Hij neer om naast ons te staan, om verlossing en bevrijding te brengen, om gebogen hoof den weer op te heffen naar de Vader. Was het ditmaal een Kerst waarin het licht gedempt leek door de schaduw? Mis schien was het een Kerst in staat om ons eraan te doen denken wat het Kerstfeest in wezen is cn waarom het bij het Kerst feest in feite gaat. rfJe vader zal heus niet kwaad zijn TommyHij is natuurlijk blij, dat we geen raam gebroken hebben Dinmoechamed Koenajef, eerste se cretaris van het centrale comité der communistische partij van de Sowjet- republiek Kazakstan, is van zijn functie ontheven en benoemd tot premier. Deze mutatie geschiedde in het raam van een reorganisatie na de felle kritiek van pre mier Chroesjtsjef in november op de op brengsten van de landbouw in Kazak stan. Het persbureau Tass. deelde mede dat Koenajef en tweede secretaris Ni- coali Rodionof van hun functie waren ontheven en ..ander werk" hadden ge kregen. Premier Tsjoe-en-Lai van China en premier Tse-den-Bal van Buiten-Mongo- lië hebben in Peking een grensverdrag In zijn woning te Burlington is giste ren overleden de voormalige Amerikaan se senator en ambassadeur bij de Ver enigde Naties Warren R. Austin. Hij was 85 jaar oud. f EDURENDE de kerstdagen verdween het grote hogedrukgebied met een iuchldrukwaarde in de kern boven Zuid Zweden van Iets boven 1050 millibar. Er ontstond daar een vlakke depressie wel ke donderdagmorgen een diepte had van 1003 millibar, terwijl bij IJsland de lucht druk tijdelijk steeg tot boven 1040 milli bar. Aan de flank van dit nieuwe hoge- drukgebied stroomde bij noordelijke winden koude lucht uit de poolstreken naar het zuiden, hetgeen vergezeld ging van een sneeuwgebied. dat zich Tweede Kerstdag van het noordwesten naar het zuidoosten over ons land uitbreidde. Door winddraaiing naar westelijke richtingen steeg vlak aan zee gedurende enige tijd plaatselijk de temperatuur tot even boven nul en viel ook wat regen of motregen maar elders bleef de vorst voortduren, zij het in mindere mate dan de vorige dagen. Inmiddels ontwikkelt de luchtdrukver deling zich op een wijze, welke op aan- houden van de vorsttoestand in geheel West-Europa duidt. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: DenHelder Veranderlijke bewolking met plaat- Ypenburg selijk enkele sneeuwbuien en hier en m daar mist- Zwakke tot matige wind tus- De Bellt sen zuidwest en zuid. Lichte, in de Twenthe nacht en ochtend, plaatselijk matige Eindhoven m vorst. (Opgemaakt te 11.15 uur). Heisïnkib' ZON EN MAAN: 23 dec.: zon op 8.48, onder 16.35: maan Kopenh. op 9.53, onder 18.20. Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 december: 4.02 v.m.; 16.11 n.m. HET WEER DN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Tem per. UliO» gesteldh. If éi u d ii II TJET befaamde geschil over openbaar van diefstal wordt land toen bezet hielden. Bru- de beeldhouwer Phidias, i de Elgin-beelden tussen beschuldigd en waarop de ce verzond de beelden naar zuil in de vorm van Griekenland en Engeland Britse regering wordt gelaakt Engeland. vrouwenfiguur en nog wordt opnieuw aangewak- wegens het niet teruggeven kerd. Het dagblad Elefthera van de beelden, meldt dat een lid van het Griekse parlement heeft Het geschil dateert uit 1806 voorgesteld een bord te plaat- toen Thomas Bruce, graaf sen op de Acropolis waarop van Elgin, de marmeren Karamanlis vragen gesteld uii in tie vorm van een over de Elgin-collectie. een rouwenfiguur en nog een gevleugeld zegebteld afkom- ndere zuil. stig uit Samothracië dat nu in het Louvre staat en 253 Het parlementslid, llarald andere Griekse kunstschat- Rouchoutas, heeft enkele da- ten die in diverse landen voor het parlement op verspreid zün. - - L - .a,, w reces ging. zijn voorstel voor De premier heeft gezegd na de Engelsman die de beelden beelden en brokstukken kocht Het zijn een fries van het het bord op de Acropolis ge- het reces op de vragen te heeft weggehaald, in het van de Turken die Grieken- Parthenon van de hand van daan cn tevens aan premier zullen antwoorden. Tien jaar later verkocht Bruce een deel van het mar mer aan het Brits museum in Londen waar het nog be rust als de Elgin-collectie. Londen A'darn^ München ZUrich Genève windstil -4 -13 -5 -11 9 0 -7 -10 windstil -li -30 windstil 9 -1 19

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1