Jlicuiue ÜTöuraitl aan Strenge vorst houdt in heel West-Europa Commentaar Gevangenen terug uit Havana Kerstfeest achter tralies Schepen hebben moeite in vele kanalen VIER SLACHTOFFERS VAN IJS Twee mannen zochten naar vermiste jongens MAANDAG 24 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKEN ING: 58936. CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD .Stantvastici) is ghebleven mgn hert ia tegljeospMt" Drieënveertigste jaargang no. 12666 NIET ALLES MAG in Rusland Zie pagina 5 Al voor de tweede keer deze winter op de schaats Nieuws in één oogopslag Een ongekende kou heeft het afgelopen week einde Europa in haar greep gehad. De strengste vorst (31 graden) werd gemeten in een plaatsje in Oostenrijk. De spoor wegverbinding Zwitser landItalië, die twee da gen gestremd is geweest, weer vrijgemaakt. In land worden voor de scheepvaart pas ernstige moeilijkheden verwacht na de kerstdagen. Intus sen zal het bestuur van de Friese Elf Steden zich spoedig beraden op het vaststellen van een datum voor de Elfstedentocht. Algemeen wordt ver wacht, dat Frankrijk niet zal meewerken aan een op Polaris-raketten ge baseerde NAVO-kern- macht. Uit een verklaring blijkt, dat er onderzoekin gen worden verricht om 1 raket van het Polaris- type te vervaardigen voor i Franse atoomduikboot. VALERIAN ZORIN '....te stug? (pag. 5) De Russische perma nente vertegenwoordiger bij de V.N., Zorin, is van zijn post ontheven. In zijn plaats werd benoemd Ni kolai Fedorenko, die ook de plaats van Rusland in Veiligheidsraad zal overnemen. Algemeen wordt Fedorenko als soe peler en tactischer be schouwd. Vanmorgen zijn de eerste Cubaanse vluchte lingen op Amerikaanse bodem geland. Zij zijn ge ruild tegen medicamenten kindervoeding ter waarde van 53 miljoen dollar. De gevangenen zeiden een redelijke ver zorging te hebben geno ten. Mentaal had men hen echter trachten te breken. Het Britse verzoek aan Indonesië zich niet te bemoeien met de opstand, op Noord-Borneo wordt steeds duidelijker in de wind geslagen. In Dja karta is gisteren een mas sademonstratie gehouden die tot doel had de op standige beweging in Broenei te steunen. Na twee maanden is het voorarrest van de Spiegel-redacteur Conrad Ahlers opgeheven. Het is vooral de arrestatie van Ahlers geweest die de val van de Westduitse minister defensie, Strauss, heeft bewerkstelligd. Het proces zal intussen niet voor medio volgend jaar kunnen worden gehouden. Er is bij ons iets hoopgevends aan de gang. Wij zijn bezig uit een bol ster te springen en uit het gevaar van verstar ring weg te komen. We mogen daar blij om zijn. Dat heeft dr. W. P. Berg huis zaterdag op de jaar vergadering van de Arjos in Utrecht verklaard. nniJDENS het afgelopen weekeinde lag vrijwel geheel West-Europa in de A- ban van een strenge vorst, waarbij in sommige landen hevige sneeuw stormen woedden, die gepaard gingen met sterke temperatuursdalingen. De laagste temperatuur werd in de waarnemingspost Sonnblick (Oosten rijk) gemeten: min 31 graden Celsius. Wat ons land betreft, uit Twente werd vanmorgen met elf graden onder nul de laagste temperatuur gemeld, in Eelde en Zuid-Limburg vroor het op dat moment tien graden. Het ziet er naar uit dat de vorstperiode ook tijdens de komende kerstdagen voort duurt. Behalve in het uiterste noorden van ons land wordt geen sneeuw van enige betekenis verwacht. Ondanks de hevige koude in het Alpengebied is men er gisteren in ge slaagd de spoorwegverbinding tussen Zwitserland en Italië via de tunnel onder de St. Gotthard te herstellen. De spoorbaan is twee etmalen lang versperd geweest doordat op zes ki lometer ten noorden van Goschenen een geweldige lawine op een goe derentrein was terechtgekomen. Engele wagons van deze trein waren door de sneeuwstorting uit de rails gedrukt. Voor duizenden toeristen betekende de blokkering van de St. Gotthardpas een vertraging van ver scheidene uren tijdens hun reis naar de wintersportcentra. Ook elders in Zwitserland ondervond het treinverkeer, evenals het wegver keer. ernstige stagnatie door de zware sneeuwval. Tussen Brig en Milaan een andere spoorwegverbinding tussen Zwitserland en Italië. Via de Simplon- tunnel liepen enkele treinen vast in de sneeuw. In dit gebied werden onge veer vijftig auto's onder een drie meter dikke laag sneeuw bedolven. Behalve vakantiegangers werden enkele honder den Italiaanse arbeiders uit West-Duits- land en Zwitserland gedupeerd, die voor de kerstvakantie naar hun land terug keerden Sneeuwstormen Het zuiden van Italië wordt reeds sinds v(jf dagen geteisterd door zware stormen, gepaard gaande met sneeuw buien. Op sommige plaatsen, vooral in Palermo (Sicilië), werd grote materiële schade aangericht. Hier bereikte de wind snelheden van ongeveer zeventig kilo meter per uur. Voor het eerst in zes jaar waren de straten van Rome met een sneeuwlaag bedekt. Na verscheidene dagen van sneeuwval genoot Noord-Ita- Uë dit weekeinde van helder en zacht weer. Hoewel Triëst met min zeven gra den celsius de koudste stad van Italië was. verwachtte de weerkundige dienst, dat de Italianen het met kerstfeest nog heel wat kouder zullen krjjgen. In West-Duitsland. Berlijn en Qost- Duitsland vroor het gisteren hard: in Neurenbemg 22 graden, in Münohen 21 graden en in Berlijn 11 graden. Westduitse troepen werden te hulp ge roepen voor het sneeuwvrij maken van de spoorlijnen in Beieren. In Oost-Duits- land vroor het gemiddeld 15 graden, het geen de Oostduitse grenswachten er niet van weerhield de versperringen langs de grens met West-Berlijn weer verder uit te breiden. Ook in Oostenrijk bleef het kwik gisteren gemiddeld 15 graden onder nul. Uit Tsjecho-Slowakije werden tempe raturen van ongeveer dertig graden on der nul gemeld. Met uitzondering van Praag en omgeving, waan- het acht gra den vroor, was het, gehele land met sneeuw bedekt. In Polen varieerden de temperaturen van 20 tot 23 graden onder het vriespunt. In het noorden van Grie kenland werden hulpdiensten gealar meerd, nadat verscheidene dorpen door sneeuwstormen waren geïsoleerd. Om wat dichter bij huis te blijven: in België vroor het gisteren vijftien gra den. Engeland had het, met min zes gra den op verscheidene plaatsen, wat war mer. In Frankrijk viel op verscheidene plaatsen sneeuw, zelfs in Marseille aan de Middellandse Zee Het auto- en spoorwegverkeer werd hier door de ongewone sneeuwval in de war gebracht. Een trein van Parijs naar de Riviera had ongeveer acht uur ver traging vanwege de sneeuw in het ge bied van Marseille. Passagiers scheurden dekens van een slaapwagen stuk om warm te blijven. In Marseille zelf hiel pen brandweerlieden en voorbijgangers auto's die steeds in de sneeuw bleven steken. Ook Bordeaux, in zuidwest Frankrijk, werd met een dikke sneeuw deken bedekt. De temperaturen varieerden van der tien graden onder nul in Straatsburg, min zeven graden in Parijs tot enkele graden boven nul aan de zuidkust. Waterwegen Behalve dat er vele Nederlandse win tersportliefhebbers in het buitenland de nodige vertraging hebben ondervonden betekent de koudeperiode voor ons scheepvaartverkeer op rivieren en kana len een moeilijkheid daar het scheep vaartverkeer met name in het noorden al lastig begint te worden. Zaterdag on dervonden in Groningen een aantal aard appelmeelfabrieken reeds problemeD met het transport over het water. Moei lijkheden die evenwel nog overwonnen konden worden, zodat men bijv. tot za terdagavond laat nog aardappelen naar een aardappelmeelfabriek in Stadskanaal vervoerde. De sluizen bleven tot ver over de normale tijd bezet. Na herhaalde pogingen is een deel van de U-rker Noordzee-vloot er van ochtend in geslaaigd de haven van Urk te verlaten. Daar de schippers vrezen dat zij de visgronden niei meer kunnen bereiken, als zij in Urk blijven liggen, proberen zij de haven van Harlingen of Den Oever te be reiken. Direct na middernacht is be gonnen met het openbreken van he: ijs in de haven van Urk, maar eerst vanochtend gelukte heit een vaargeul te maken. De nog in de haven van Urk liggende schepen zullen vandaag in de loop van de dag eveneens trach ten de haven van Urk en het IJssel meer te verlaten. Er lagen zondag ca 30 schepen van de Urker Noordzee- vloot in de haven van Urk. De meeste schepen van deze vloot lagen in vis sershavens aan de Noordzee. Een gelukkige omstandigheid voor de binnenlandse scheepvaart is dat dit ver keer dezer dagen toch zo goed als stil ligt. Houdt het huidige weertype aan dan zou pas na de Tweede Kerstdag een ernstige belemmering in het transport over water gaan optreden. Schaatsen Voor de schaatsliefhebbers echter niets dan vreugd. Reeds gedurende het week einde waagden zich al velen op de schaats, voornamelijk op sloten, tochten en plasjes. Maar vandaag zal ook het open water voor de schaatsers toeganke lijk worden. Bovendien is er sprake van mooi, gaaf ijs en vlakke ijsbanen, die ook niet „ver knoeid" zullen worden door sneeuwval, aangezien er geen witte Kerst in land wordt verwacht, hoewel er in het uiterste noorden van ons land wel enige sneeuw is gevallen. Zoals bij elke vorstperiode hebben de schaatsenfabrikanten ineens extra bestel lingen gekregen, aan welke vraag z« vooralsnog uit hun voorraad wel kun nen voldoen. Uit Friesland wordt ge meld dat het bestuur van „De Friese Elf Steden" zeer spoedig zal vergaderen om zich te beraden over het mogelijk vaststellen van de bekende Elfsteden tocht. De organisatie kan in een enorm korte tijd op gang zijn, maar verwacht wordt toch niet dat de Elfstedentocht nog dit jaar kan plaats hebben. Als het huidige weertype aanhoudt, rekent men op begin januari, de kwaliteit van het Ijs is voor deze sohaatsmarathon in elk geval ideaal. Naai- de Nederlandse Spoorwegen mei- den is voorlopig het goederentreinver- keer tussen Zwitserland en Italië in bei de richtingen gestremd bij de grensover gangen Chiasso. Luino en Dolmodossola. Velen honderden goederenwagons, die uit Nederland onderweg waren naar lië zijn in Duitsland en Zwitserland blijven staan. Een groot deel erva geladen met licht bederfelijke waa levende have. Tuinders zijn dit weekeinde extra in de weer geweest om kassen vooral die waarin jonge groenten worden ge kweekt extra te verwarmen, hetgeen geld kost, vandaar dat ook voor mige groentensoorten stijgende prijzen worden verwacht. Vooral de noga) felle wind maakt dit extra stoken noodzakelijk. „Ze trachtten je geest te breken De eersten van de 1113 Cubaanse gevangenen die bij de mislukte invasie op Cuba van vorig jaar door het regime van Castro gevangen waren g. nomen, zijn vanmorgen vroeg in de Verenigde Staten teruggekeerd met chartervliegtuigen van de Pan Ameri can World Airways. Zij zijn geruild legen medicamenten en kindervoeding ter waarde van 53 miljoen dollar. Toen het door het Rode Kruis gehuurde vrachtschip African Pilot gisteren in de haven van Havanna aankwam en een vijfde deel van de beloofde lading bleek te bevatten, waren de laatste belemmeringen voor het vertrek van de gevangenen uit de weg geruimd. De aankomst van de eerste gevangenen op Amerikaanse bodem was een weinig sensationele gebeurtenis. Alleen de naas. te verwanten van de gevangenen werden op het vliegveld toegelaten en de bin- nengekomenen hadden uitdrukkelijk op dracht met niemand te spreken. De eerste groep Cubanen kwamen ne- gen uur later aan dan verwacht werd Deze vertraging was een gevolg van hel feit, dat de autoriteiten in Havanna de lading van de African pilot eers wilden controleren voor zij het sein wilden geven voor het vertrek van het eerste chartevliegtuig. Iedere man in het eer ste toestel was door de regering-Castro getaxeerd op honderdduizend dollar. Dp ballingen waren voor het losgeld inge. deeld in prijsklassen, variërend van 25.000 tot 50.000 dollar. De ruilregeling is voornamelijk tot stand gekomen door de bemiddeling van de Newyorkse advo caat James Donovan, die herhaalde ma len op Cuba besprekingen heeft gevoerd een vluchtige medische controle en de eerste noodzakelijke verzorging wat» een van de terugkerenden bereid iets te vertellen ovr zijn verblijf op Cuba. „Tof ik een paar minuten geleden uit het vliegtuig stapte, ben ik er nooit zeker van geweest ooit weer levend terug tc keren'', zei hij. „Wij hebben wel eens ge ruchten gehoord en een vaar keer leek het er inderdaad op dat wij allemaal vrij touden komen, vtaar ik heb het nooit kunnen geloven. Maar een paar weken geleden, tijdens de Cubaanse crisis was ik er zeker van dat ik nooit zou terug keren. De communisten vertelden ons Ook dit jaar is er in ons land geen witte kerst" te verwachten, maar als men op Schiermonnikoog een beetje zuinig is op het laagje dat daar gisteren het eiland kwam bedekken, heeft Nederland met de kerstdagen althans op een enkel plekje het aanzien van een kerstkaart. I dat als de Amerikanen een voet op Cuba zouden zetten, het eerste wat ze zouden doen was de hele gevangen ons erin opblazen. We geloofden temeer omdat we zagen dat er gaten in de muren werden geboord om het dynamiet te plaatsen. Ik kan niet zeggen dat wij in de gevangenis slecht zijn behandeld. De communisten slaan je nooit, zij werken op je geest en ze doen alles om je geestkracht te breken. Maar één ding weet ik zeker: ik ben bereid terug te gaan en morgen wéé invasie op Cuba mee te maken." Twee jongens zomede de vader en de aanstaande zwager van een der jongens allen uit Helium zijn gisteren op het Schildmecr bij Slochteren (Gr.) vermoedelijk door het ijs gezakt en verdronken. Na een omvangrijke speurtocht heeft men vanmorgen het stoffelijk hulsel vaD de beide mannen op het meer gevon den; van de jongens was sinds gis termiddag nog geen spoort. De elfjarige Lammert Meijer en dr twaalfjarige Geert Kleefman waren gis termiddag gaan schaatsen op de Hel- lumster Schipsloot, die uitmondt in hei ongeveer 300 hectaren grote Schild meer Vermoedelijk hebben zij zich toen op lit meer gewaagd, hoewel het ijs daa: n.og maar ongeveer twee centimeter diX ivas en de dag tevoren een schip zich nier nog een weg had gebaand De gevangenen op Cuba, die deel genomen hebben aan de strijd legen het leger van premier Fidel Castro, mogen het eiland verlaten in ruil voor een schip met voedsel en geneesmiddelen. Vrou wen en kinderen luisteren tn Mi ami met kloppende harten naar .dio's voor het laat- over de vrijlating. Toen het donker werd en de jongens nog niet waren thuisgekomen, is de 42- Jarige vader van Lammert Meijer er tezamen met zu'n 25-jarige aanstaande schoonzoon Jannes Haan en de heer 9 van Delden uit Helium, op de schaats op uitgetrokken om de jongens te zoe ken. .Zij hadden slechts een zaklantaarn bü zich. Op de plek, waar de Hellumster Schipsloot uitmondt in het Schildmeer bleef de heer Van Delden achter om alt te zien naar de jongens cn om te vens in geval van nood hulp te bieden cn-alarm te slaan. De heer Van Deldcn hoorde na korte tijd hulpgeroep, en I» toen op de fiets in de richting, waaruit het hulpgeroep klonk, gereden. Op een gegeven ogenblik durfde hij niet ver der. Van die plek af zag hij een bran dende zaklantaarn op he' Us. Hij is daarop de hulp gaan inroepen bij bewoners van een huis aan het mee» Dezen, vader en zoon Remminga en ae heer Van Delden, gingen toen met eer. ladder het ijs op. Bij de plek waar d» brandende zaklantaarn lag, troffen zij een vijf zes meter groot wak aan. Zit zochten het wak af, maar vonden niets De heer Van Delden begaf zich na dit vergeefse zoeken in allerijl naar Hel ium en sloeg daar alarm. draagbart daar verschijnselen te zien die doen den ken aan dooi. Hier en daar overigens, en lang niet overal. Voor de Cubaanse gevangenen wordt hei in bijzondere zin een blijde Kerst. Castro heeft in hun vrijlating bewilligd. Is het alleen omdat hij zo als tegenprestatie krij gen kan waaraan hij behoefte heeft, te weten medicijnen? Het kan ook zijn, dat hij zich nu eerst recht door Rusland in de steek gelaten voelt en daarom bereid is, wat van zijn onverzettelijkheid jegens Amerika te laten varen. Dooi dus. Ook de dooi tussen Rusland en Amerika zet zich voort Dat immers is wellicht ook de betekenis van de nogal opzienbarende vervanging van Ruslands vertegenwoordi ger bij de Verenigde Naties door een soe peler en plooibaarder figuur. Trouwens. Tito van Zuidslavië. wiens vriendschappe lijke gang naar Rusland, na zoveel vijan digheid in het verleden, reeds de aandacht moest trekken, is teruggekomen met de overtuiging, dat Rusland inderdaad aan de vrede hecht.... Dooi dus. al blijft elders de vijandschap bestendigd. Maar leeft de hang naar vrede niet in ieder mens? Het is de tragiek, dat hij deze in zichzelf en ook uit zichzelf niet vinden kan. Alle eeuwen door is wat de mens aan vrede heeft kunnen bereiken door oorlogen verstoord geraakt. Wij mo gen oprecht dankbaar zijn voor wat ons op deze aarde ook in het leven der volken nog aan vrede gelaten is. maar het is een bezit, even broos als kostbaar. Op zulk een aarde het kerstfeest te mo gen vieren, is ontzaglijk rijk. kerstfeest houdt in de eerste plaats de erkenning in van eigen menselijke onvolkomenhe'd. De mens kan het niet zelf. We komen tekort aan Kennedy, aan Chroesjtsjef en aan Castro. Wat zij aan vrede kunnen berei ken, is wankel. Voor vrede op aarde is meer nodig dan een min of meer toevallig bestand tussen de groten. Daarvoor is nodig en ook dat betekent Kerstfeest vrede met God. Op het Kerstfeest komt God zich met de wereld verzoenen. Het blijft een aangrij pende gedachte, dat hij daarvoor zijn eigen kind tot ons liet neerdalen. Dat onder streept onze nood De grote dooi tussen God en mens is toen ingezet. We moeten ons, al past ons dankbaarheid voor elk symptoom, maar niet verkijken op wat onder ons mensen nog aan vrede gevonden wordt. Tenzij wij het weten te plaatsen tegen de achtergrond van de Kerstvrede, die toch alle menselijke over wegingen te boven gaat. O"") „We spelen alleen maar openlucht- hioscoopje, pap, verder niets." QEDURENDE het weekeinde zijn twee I hogedrukgebieden getransformeerd in een enorm groot hogedrukgebied waarvan het centrum zich in Zuid-Scan. dinavië bevindt. De luchtdruk werd ho ger dan 1050 mb, een waarde die ook op het vliegveld Eelde werd overschre den. In De Bilt werd een record, dat al meer dan 100 jaar bestond met betrek, k'.ng tot de luchtdruk in decemberge broken. In 1859 was de laatste hoogste stand 1046 mb. Gisteravond werd een stand van 1047.8 mb bereikt. In het Alpengebied, Zuid-Duits, lond en Polen vriest het meer dan 15 graden. Op plaatsen waar sneeuw ligt <*er ®-32> niaan op: 6.57, onder 15.45, worden soms wel waarden van meer Woensdag: 26 december: zon op 8.48, dan 20 graden beneden het vriespunt onc*er 16-33, maan op: 8.02 onder 16.27. gerapporteerd. In Nederland vroor het Donderdag: 27 december zon op 8.48, twee nachten op vele plaatsen meer dan on„fr *£?a,n °P 901> oQder 17.18. 10 graden, in het westen 7-9 graden. Ge- w«enaaag 26 december, nieuwe maan. Hurende de beide bersfdaoen is er wei. Hoogwater Scheveniugen 25 december: 2.09 v.m.; 14.22 n.m. ,26 december: 2.48 v.m.; 14.59 njn. streng zijn. Bewol- 27 december: 3.24 v.m.; 15.36 n.m. december 4.02 cn 16.11. De Bilt tendens: stijging verandering te verwachten. r niet verwacht. icht tot morgenavond Droog en zonnig weer matige, in de nacht cn ochtend op veie plaatsen stren ge vorst. Matige tot zwakke wind uit oostelijke richtingen. Dinsdag 25 december: 2 per. cesfcldh. I* is i- S'C «Te e'ü SS U gaf reeds 3000 gulden (en er komt nog meer) QP de vooravond 1 feest kunnen nieuws melden. achter tralies" is 1 geworden. Ruim d zend gulden is nu de stand kent dat er met Pasen en nog steeds stroomt het Pinksteren wat extra's zal was. tuimelden bundeltje geld binnen op het gironum- zijn in de Schevcningse ge- met honderden girostrookjes mer van gevangenispredikant vangenis, dat betekent dat er op tafel. Mevrouw Batelaan ds. J. Batelaan! Drieduizend gulden en het zullen er nog meer worden. Dat betekent ran Kerst- dat ds. Batelaan zijn plan ren, toen we dit schreven, arbeid, ruim tweeduizend daalders bij dominee. De wij goed zonder beperking ten uitvoer nog niet eens binnen. Zater- gulden bracht de post! weduwe van een verzetsstrij- Kerstfeest kan brengen. Dat betekent dag kwam de P.T.T. bij de Vanmorgen nerd ds. Bate- der schreef: ..Mijn man en een succes dat er met de jaarwisseling familie Batelaan met een laan uit zijn bed gebeld. Voor mijn zoon hebben deze cellen id ui- iets gebeuren kan. dat oete- groot pakket. Toen het brui- de deur stond een taxi met ook gekend. Alleen, zij kwa- afgewikkeld draaiende motor, voor de men nooit terug.' Ingesloten deur een dame met een enve- een gift. lop Nog net op tijd voor de Tijdens de kerstwijding gis- Kcrst! Door de ijzgie pakpapier fondsje worden voo De giro's gevormd Kerstmis 1963! an vandaag va- kou termiddag eerste is gaan administreren en brachten gistermiddag twee traktaties geprsenteerd. gaan tellen. Het was een heel kinderen van een Scheve- morgen zal het ondanks al- werk maar geid verzoet de ningse weduwe twee rijks- les toch even feestelijk zijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1