FYFFES Castro's gevangenen Kerst vrij voor de Commentaar Jlicuwe £rilisflje GTauraitl Roofmoord bij om gratificatie Nijmegen: van f 180 «i Piet Mondriaan ook op uw truitje? Brits kabinet akkoord met voorstel Kennedy Arbeider stak collega neer In ruil voor medicijnen Epidemieën teisteren het suikereiland SATERDAG 22 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 13—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Directeur! P. DIEMEB Hoofdredacteur: Dr. E. CHRIST ELIJK-NATION AAL DAGBLAD „ftantvutirit if ghffcltsen tnjn bert ia tef^easptet" Drieënveertigste jaarpang no 12663 internationale autoliindienstef Holland-BelgiS dagelijks Holland-Dene- m marken 3 x per Holland-Zweden r 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 In Deventer is gisteren een tweedaagse landenwedstrijd op de schaats begonnen, tussen Nederland en Italië. In de eerste serie van de 500 meter kwam Meeuwisse rechtsuit tegen De Riva (links), waarbij Meeuwisse won en bovendien zijn eigen baan record verbeterde. Nieuws in Royal Navy in ere hersteld één oogopslag De Cubanen, die bij de mislukte invasie van vorig jaar door troepen van Fidel Castro gevan gen werden genomen, zul len voor of op de kerst dagen naar de Verenigde Staten terugkeren. Zij ver toefden daar voor de in vasie in ballingschap. De prijs voor hun vrijlating bestaat uit medicijnen, die door particuliere orga nisaties in Amerika zullen worden bijeengebracht. Het gaat om 1113 gevan genen. Hoewel men er in En geland nog geen goed woord voor over heeft, biedt het akkoord tussen Kennedy en Macmillan over het Polarisproject voor het eerst een reële mogelijkheid tot het op bouwen van een NAVO- kernzwaard. Ook aan Frankrijk is gevraagd, me de te werken aan het ver wezenlijken van een zp. multilaterale NAVO-kern- macht. Kennedy heeft gezegd, hoopvol te zijn. Tot dusver heeft De Gaul le echter weinig animo voor dergelijke plannen getoond. In Nijmegen heeft een 21-jarige fabrieksarbeider toegegeven zijn collega vermoord te hebben om in het bezit te komen van diens kerstgratificatie van 180 gulden. Een Amerikaanse mi litaire missie is in Leopold- Btad in Kongo aangeko men. Ze gaat een onder zoek instellen naar de vraag in hoeverre troe pen van de Verenigde Na ties behoefte hebben aan militaire uitrusting. Rusland is het bijna eens met de Verenigde Staten over de kwestie Berlijn, heeft de Russiscne ambassadeur in Parijs ver klaard. Er zijn alleen nog maar twee verschilpunten overgebleven. Een daar van is de aanwezigheid van westelijke troepen in West-Berlijn. Hij dreigde echter opnieuw dat als het geen vredesverdrag wil sluiten Rusland zelf een dergelijk verdrag zal slui ten van de D.D.R. Er dreigt een breuk tussen de vliegers en de directie van de KLM De vliegers zijn boos omdat zij te laat zijn ingelicht over de plannen betref fende de inkrimping van het Westindisch bedrijf. „Mijn eigen schuld" Op de Haagse Mauritskade ma noeuvreerde gistermorgen om ne gen uur een dame wat ongelukkig bij het opstappen van haar fiets Hen auto moest even stevig rem men om een aanrijding te voor. komen toen de dame struikelde en viel. ,,'t Gaat wel hoor, er i» niets gebeurd", zei de dame. „Waar heb ik dat gezicht toch meer ge- tien", schoot door haar hoofd cn re zei „Sorry hoor, 't was m'n eigen schuld De automobilist achter het stuur lachte vriendelijk Hij was gekleed in een sportief donker.bruin kostuum en hij drus een roze anjer in het knoopsgat. Toen hij wegreed, wuifde hij met de hand. „Prins Bernhard", toen de dame. Dat klopte ei AAJJ0.13 reed door in de richting Soestdijk. President Kennedy heeft er mee ingestemd Groot-Brittannië de be schikking te geven over de Polaris- raket, een raket met een bereik van bijna 3.000 kilometer, die vooral als onderzeebootwapen is bedoeld. En geland zal zelf moeten zorgen voor de bouw van onderzeeboten en de kernladingen voor de raketten moe ten vervaardigen. Premier Macmil lan is door zijn kabinet gemachtigd met het voorstel van de Amerikaan se president akkoord te gaan. Eerst beeft Macmillan nog overwogen het aanbod van Kennedy om de ontwik keling van de Skybolt voort te zet ten op basis van een gelijke verde ling van de kosten, te aanvaarden. Hij kwam echter tot de conclusie, dat het zeer gewaagd zou zijn voort te gaan met een project, waarin de V.S zelf al weinig vertrouwen hebben. Zijn kabinet gaf de toestemming na een korte vergadering, hoewel dit his- torische besluit tot gevolg heeft, dal Engeland zijn defensie volledig zal moeten herzien en de nadruk vanaf nu zal moeten leggen op de marine. President Kennedy heeft Frankrijk uveneens de Polaris-raket aangeboden op dezelfde voorwaarden, d.w.z. een kernmacht die onder NAVO-controle zal komen te staan. Het doel van het opbou wen van een eigen Polaris-macht zal zijn. en onder deze voorwaarde heeft Macmillan ook geaccepteerd,, de ont wikkeling van ccn multilaterale NAVO- kernmacht in nauw overleg met de an dere NAVO-leden. Het is nog niet be kend wat de reactie van president D» Gaulle op dit aanbod is. Kennedy zelf verklaarde hoopvol gestemd te zijn. Tegenstelling De overeenkomst van Nassau heeft een einde gemaakt aan de tegenstelling die dreigde tussen Engeland en de V.S. De twee staatslieden zeggen in een verkla ring, dat dit „de meest opbouwende be sprekingen zün geweest, die zij ooit heb ben gevoerd. Hieraan werd toegevoegd: „Wij zijn ervan overtuigd dat de bijeenkomst in Nassau, in verband met de bijdrage di< zij zal leveren tot een versterking vai het met kernwapens uitgeruste deel vai de westerse strijdmacht, als een mijlpaal zal worden beschouwd". Onmiddellijk nadat het besluit was gevallen, zijn pro sident De Gaulle en bondskanseliei Adenauer op de hoogte gesteld. Woord voerders verklaarden in antwoord or vragen, dat ook de andere NAVO-part- ners ongetwijfeld ingelicht zullen wor den. De Britse woordvoerder verklaarde niet te kunnen zeggen met hoeveel on derzeeërs Engeland zijn onderzeeboot, vloot zal gaan uitbreiden. Deskundigen op financieel, technisch en zeekundig ge- bied zullen begin 1963 naar de V.S. gaan om de kwestie te bestuderen. Men verwacht dat het nog wel tot hei eind van de jaren zestig kan duren voordat het nieuwe Britse Polaris-kern- zwaard gereed is. Deze datum ligt ove rigens niet zoveel verder als die waarop de Britse Vulcan-bommenwerpers de be schikking over de Skybolt hadden moe ten krijgen. Dit had namelijk in '66 of '67 het geval moeten zijn. Het opvallende van de overeen komst is, dat dit plan voor een wes- I terse met kernwapens uitgeruste strijdmacht, die de beschikking zal krijgen over eenheden Britse en Ame rikaanse bommenwerpers en over de Polaris-raket. de eerste daadwerke- stap is tot het stichten van een NAVO-kernzwaard. Engeland zal nu in de eerste plaats door kernenergie voortgedreven onder zeeboten gaan bouwen. Kennedy heeft toegezegd zoveel mogelijk hulp te ver lenen bij het bouwen van deze boten. In Britse en Amerikaanse kringen In Nassau meende men, dat de komst de onderlinge samenwerking in de NAVO zal bevorderen. Men wees er der op, dat Engeland, weliswaar NAVO-verband, toch de beschikking zal houden over een eigen kernzwaard. De overeenkomst houdt namelijk in het ereine recht van een land om zich zelf te verdedigen door middel van eer kernoorlog. In geval van nood zou En geland het recht hebben om kernwapens voor de eigen verdediging aan te 1 IN Washington is gisteravond de ondertekening bekend gemaakt van een onverwachte overeenkomst met minister-president Fidel Castro voor de uitwisseling van 1.113 gevangenen, die in april 1961 bij de mislukte invasie in Cuba gevangen werden genomen, tegen geneesmiddelen. Met de uitwisseling zal morgen een begin gemaakt worden. Het vrachtschip African Pilot, dat op het ogenblik in Florida levensmiddelen laadt, zal zaterdag naar Havanna vertrekken. De gevangenen zullen door middel van een pendeldienst met vier vliegtuigen van Pan-American van Havanna r Miami worden overgebracht. Dit is bekendgemaakt door de Amerikaanse generaal Clay, voorzit ter van de adviescommissie voor de Cubaanse gezinnen, en E. Roland Harriman. voorzitter van het Ame rikaanse Rode Kruis. Premier Castro en de Amerikaanse advocaat Dono van tekenden de overeenkomst in Havanna. Krachtens de overeenkomst zullen de gevangenen vrijgelaten worden en naar de Verenigde Staten kunnen terugkeren, wanneer tenminste twintig procent van de 53 miljoen dollar aan medicijnen en levensmiddelen, die Castro gevraagd heeft, zich in Cubaanse handen bevindt, aldus het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft maatregelen ge troffen om de eerste zending levensmid delen en medicijnen ter waarde van 11 miljoen dollar zo spoedig mogelijk naar Cuba te brengen. De African Pilot zal uit Florida ver trekken zodra het schip geladen is, wat vermoedelijk vanmiddag het geval zou De ruimen van het schip zullen dan boordevol geneesmiddelen zitten, die ge schonken zijn door de Amerikaanse far maceutische industrie. Tezelfdertijd zullen de vliegtuigen van de Panam, die de pendeldienst zullen uit voeren, eveneens met medicijnen en le vensmiddelen geladen worden om zon dagmorgen om zes uur te vertrekken voor de vlucht van 90 minuten naar Cuba. Snelheid „Snelheid is van het grootste belang bij de aflevering van de goederenzei Alfred Gruenther, voorzitter van het Rode Kruis. „Wy doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de gevange nen nog voor Kerstmis met hun ge liefden herenigd worden." In de bossen achter het bejaarden tehuis „Levensavond" op de grens van Nijmegen en Groesbeek is gis teravond de 29-jarige Groesbeekse fabrieksarbeider H. W. Peters ver moord. De politie heeft nog in do afgelopen nacht de 21-jarige fa brieksarbeider R. D. uit Nijmegen, een collega van het slachtoffer, aan-; gehouden. Deze heeft toegegeven dat hij het voorzien had op de kerstgratificatie van Peters ad 180 gulden om voor ziin meisje een kostbaar polshorloge te kunnen kopen Omstreeks half negen gisteravond was de politie gewaarschuwd door drie jon gens. die in het bos achter genoemd be jaardentehuis bij het uitlaten van een hond over een op het pad liggende man waren gestruikeld. Gemeente- en rijks politie zetten een grootscheepse speur actie in onder leiding van de officier van Justitie, mr. A. Pfeil. Dat nog in de loop van dezelfde nacht lot een arrestatie kon worden overge gaan, was goeddeels te danken aan een Arnhemse speurhond die op het mot koplampen van politiewagens beschenen hosterrein een met bloed besmeurde jas vond, kennelijk van de dader. Dieper In het struikgewas vond de hond verder enkele papieren, die naar achteraf bleek, bij een worsteling waren verloren Ook deze documenten wezen aan ju welke richting het onderzoek moest wor den geleid. Omstreeks één uur in de nacht werd besloten tot arrestatie van de 21-jarige fabrieksarbeider R. D. in zijn pension nabij de Geraniumstraat in Nijmegen. Na een aanvankelijk ontkennen gaf D., die bij zijn verhoor een volkomen rustige indruk maakte, de aanslag toe. Gebleken is dat de dader gisteren zijn slachtoffer had verteld, dat hij enkel® ie kanaries te koop wist. Peters, dio groot vogelliefhebber was, had hier voor belangstelling en afgesproken werd s avonds gezamenlijk tot de koop worden besloten. Onder dit voorwendsel gelukt het D„ Peters 't bos in te lokken. Deze werd gevolgd door zijn collega, die hem daarbij onverwacht tn de rug stak. Peters sloeg op de vlucht doch werd ingehaald. Bij de worsteling die toen ontstond, werd hij nog enkele malen zo ernstig door het mes geraakt dat hij overleed. Na de aanslag maakte FIDEL CASTRO kerstgeschenk" Volgens de huidige plannen zullen de vrachtvliegtuigen van Cuba naar de Verenigde Staten terugkeren met ge zonde gevangenen, terwijl het passagiers, schip Wappen von Hamburg onmiddellijk uit Miami zal kunnen uitvaren, indien dit nodig is voor het ophalen van gevan genen, die te ziek zijn om de reis per vliegtuig te maken. Van de zijde van het Rode Kruis is men zeer optimistisch, dat de gehele groep gevangenen op Eerste Kerstdag terug zal zijn bij vrienden en verwanten. De rest van de levensmiddelen en me dicijnen zal in de eerstkomende maanden Cuba gebracht worden met schepen, die door de commissie van Amerikaanse rederijen aan het Rode Kruis geleend worden. Castro heeft de geneesmiddelen hard nodig, omdat epidemieën op Cuba chronisch dreigen te worden. Er zijn tekenen, dat het sterftecijfer met de dag hoger wordt. Dit is een gevolg van het feit^ dat geneesmiddelen schaars worden en de bevolking door de levensmiddelentekorten ondervoed raakt. Duizenden kinderen zijn ten gevolge van epidemieën gestorven. Film van Putten over koningin Wilhelmina (Van onze speciale verslaggever) In opdracht van de N.C. City-film te Den Haag zal de Amsterdamse cineast Gerard Rutten een documentaire vaardigen over het leven van koningin Wilhelmina. De film zal „Wilhelmina. Moeder des Vaderlands" heten. Hij zal meer zijn dan een journaalfilm, daar de heer Rutten zal trachten de grote poli tieke en culturele gebeurtenissen van de eerste helft van deze eeuw te belichten met koningin Wilhelmina als centrale Het manuscript, dat de basis voor de film zal zijn, is door de cineast zelf geschreven. Het is deze week onder de titel „Ontmoetingen met koningin Wil helmina" als pocket bij Bruna versche- Behalve de verzorging van het draai- TIERUGGEKOMEN van zijn besprekingen met de Amerikaanse president zal de Zeker, hij heeft voor zijn land nog de schijn van een onafhankelijke atoommacht kunnen redden. Maar te duidelijk is ge bleken, dat hij ook in dit opzicht geheel van de Amerikaanse inschikkelijkheid af hankelijk was. en wat hij nog heeft be reikt, zal zijn land heel veel gaan kosten. Bovendien zijn, naar nu is uitgekomen, alle kosten, aan het andere project be steed, voor niets geweest. Moeilijke dagen dus voor de Engelse mi nister-president, en hij zal al zijn diplo matieke talent nodig hebben om de kri tiek te doorstaan. Wat hem zal kunnen helpen, is dat heel Engeland, wat de be wapening en wat de internationale poli tiek betreft zich in een tweeslachtige po sitie bevindt. Het aarzelt tussen toenadering tot en fei telijke afzijdigheid van Europa. Het wil meedoen en tegelijk niet meedoen. Het wil het oude Engeland blijven in een eeuw waarin dit niet meer mogelijk is. Engeland moet overschakelen op een nieuw denken, en hoe soepel het anders schijnen kan in de bepaling van zijn po litiek, dit gaat het niet licht af. Want de eigenheid van Engeland zelf is nu in het geding. Merkwaardig is, dat. behalve een aantal conservatieven, daarmede de socialisten de grootste moeite hebben. Zij onderscheiden zich daarin van hun gelijkgezinden in on derscheidene Europese landen. Van belang zal de verdere ontwikkeling nu zijn. Afgewacht moet worden in het bijzonder het standpunt van de Franse president. Ook deze heeft zijn gedachten omtrent de grootheid van het land, die. evenals bij velen in Engeland, zijn be paald door een verleden, dat als zodanig voorbij is. Ook hem is een aanbod gedaan, dat, als bij Engeland, neerkomt op een zich willen inschakelen in een groter ge heel. Zal De Gaulle tot deze inschikkelijkheid bereid zijn? Na zijn tot dusver getoonde halsstarrigheid is op dit punt niets zeker. Het is wel tekenend, dat ook bij de na dering van het kerstfeest de voornaamste internationale besprekingen over onder werpen als dit moeten gaan. De onvol komenheid van waartoe de mens uit zich zelf bij machte is, wordt er pijnlijk door onderstreept. De noodzaak echter, van bezinning op wat het kerstgebeuren ons wil brengen, wordt er wel te klemmender door. (RITA) D. zich meester van de kerstgratificatie |^.k*heeft de heer Rutten ook de cn reed op de bromfiets van zijn slacht- Voor- <?e rnonta«e de gemaakte afspraak haalde hij daarna I zijn meisje van huis en bezocht met haar de koopavond in Nijmegen. Hij kocht van het geroofde geld een kostbaar polshor loge dat hij haar had beloofd. Voor zicb zelf zocht hij nog een paar schoenen uit. De heer Peters stond in Groesbeek zeer goed bekend. Vooral in kringen van vogelliefhebbers had hij vele vrienden. „Ja. ik weet het al. wat ik vergeten ben." $ee' Geen melkbezorging De georganiseerde melkhandel heefl besloten op beide Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag geen melk te bezorgen Het publiek wordt verzocht hiermee re kening te houden. Woensdag, 2 januari, wordt wel melk bezorgd. Hij was gehuwd en vader van een kind van drie jaar. Binnenkort wordt nog een baby verwacht. D. heeft toe gegeven dat hij op het moment van de aanslag: wist dat zijn collega ongeveer 180 gulden bij zich zou hebben. Nieuwe mogelijkheden voor gehandicapten Staatssecretaris Rooi vink (sociale za ken en volksgezondheid) heeft de ge meentebesturen bericht, dat hU de wer kingssfeer van de gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling heeft uitge breid met een z.g. categorie b In deze categorie kunnen mensen wor den ingedeeld, die tot. dusver niet voor toelating in aanmerking kwamen, omdat zij nog niet aan de daarvoor geldende eis van een redelijke minimumprestatie voldeden. Naar schatting zullen ongeveer 1500 gehandicapten onder de nieuwe re geling vallen. De staatssecretaris heeft tot de instel ling van de categorie b besloten, omdat de ervaring heeft geleerd, dat de aanwe zige arbeidscapaciteiten van vele gehan dicapten zo kunnen worden ontwikkeld, dat zij tenminste het minimale prestatie niveau van categorie a kunnen bereiken. tendens: stijging De laatste dagen in ons landt waarbij gistermiddag de temperatuur nog negen graden bereikte op een moment dat het in Groningen al twee graden vroor. Een koude vorstlucht heeft zich daarna snel naar het zuidwesten uitgebreid en bereikte vanmorgen Vlls- singen reeds. In het noorden en oosten van ons land ligt een laagje sneeuw en daar vroor het vanmorgen negen graden, hierin het westen twee tot vier graden. De oostenwind blijft koudere lucht aan voerenzodat wij een winters weekeinde tegemoet gaan met overdag lichte vorst en in de komende nachten vijf tot acht gra den vorst In Berlijn werd vanmorgen 15 graden' Celsius gemeten. Het is waar- HET WEER IN EUROPA schijnlijk dat deze vorstperiode ook na het weekeinde nog voortduurt. Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bill verwacht tot zondagavond: Matige tot strenge vorst. Verder droog en over het algemeen zonnig weer. Zwakke station tot matige wind uit oostelijke richtingen. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Ypenburf Zondag 23 dec.: zon op 8.47, onder 16.31; Y1',5?' maan op 4.43, onder 14.43. ®eUh? Maandag 24 dec.: zon op 8.47, onder Twente 16.32; maan op 5.50, onder 15.11. Nieuwe maan: 26 december. HOOGWATER SCHEVEN1NGEN 23 december: 0.39 v.m.; 13.00 n.m. 24 december: 1.28 v.m.; 13.43 n.m. DE TATE GALLERY is bc- dessin, ontleend aan een schil- natuurlijk van ons, maar wij Carr-Dough glimlachte, toen Carr-Dough heeft reeds swea- trokken geworden in een derij van de abstracte Britse hebben een beperkt copyright, hij van de reactie van Nlchol- ters in rood, wit en zwarte des ruzie over ccn abstracte swea- schilder Ben Nicholson. Er is enige moeilijkheid, maar son hoorde. „Ik vind het niet sins van de overleden schilder ter. „Het schilderij bevindt zich wij hebben de man gezegd, dat erg dat hij kwaad Is. We kunnen Plet Mondriaan in de handel. De ruzie is begonnen toen de in de Tate Gallery en is dus hij het copyrccht mag hebben." ermee doorgaan." Dc mensen dragen die Mon- tetieltckcnaar. John Carr- naar mijn mening publiek Nicholson zei daarop fel: „Ze Hij merkte op. dat Nicholson drlaan-sweaters graag als ze Doughty, op het idee kwam de eigendom. Nicholson is er ra- hebben mij geen toestemming ongetwijfeld de beste abstracte met ski-vakantie in Zwitserland vrouwen te kleden in abstracte zend om maar ik ga er mee gevraagd cn ik zou die niet ge- schilder van Engeland is en zUn. dessins, ontleend aan vooraan- door", zei Carr-Doughty. ven ook. Ik ben woest. Als ze voegde hieraan toe: „Ik vind De Tate Gallery is het tehuis staande kunstenaars. De directeur van de Tate mij hadden gevraagd het ont- dat zijn werk tot In bet oneln- van veel schilderijen, die tot de Hjj is van plan een sweater in Gallery, Sir John Rothenstein, werp te maken zou lk beslist dlge herhaald moet worden. Ik beste moderne schilderkunst de handel te brengen met een merkte op: ,,Het schilderij ls „neen" gezegd hebben". boud ervan." behoren. Kopenh. Abcrdee Parijs Grenoble Frankfort gh. bew Madrid Mallorca Lissabon f* Nli-rlli -o -2 -6 0.1 5-3 0 8 -1 Windstil -3 -3 43 windstil 18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1