Jlieutue ftihsdje GTourant Contractloze periode voor „metaal" is vrijwel zeker Tekort bij tientallen spoorwegen milioenen In ieder geval een groene Kerst Overleg opnieuw afgebroken Werkgevers wijken geen duimbreed Bezuiniging noodzakelijk maar veiligheid gaat voor Conflict met Luns ontkend Dr. Van Konijnenburg gaat weg bij K.L.M. Tsjombe dreigt met verschroeide aarde Or pstootjes 111 Elizabethstad Soekarno dreigt met geweld DONDERDAG 20 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand: 0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12663 Dr. B. DIEMER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is gfeefeteven mgn bert ia teg^eospoet" V.U.-HOOGLERAREN pater Van Kilsdonk Zie pagina 2 (Van onze sociaal-economische redactie) 'VOWEL het overleg voor de handarbeiders als voor de beambten werk- *-* zaam in de metaalindustrie is gisteravond opnieuw volkomen vast gelopen. Na vier keer vergaderen zijn partijen nu nog geen stap dichter tot elkaar gekomen, waardoor de situatie opnieuw verscherpt is. Dat er begin januari een contractloze periode zal ontstaan voor de ongeveer 250.000 werknemers in het metaalbedrijf, lijkt hiermee waarschijnlijk. De werknemersbonden hopen, dat althans zolang de onderhandelingen nog voortduren, in de bedrijven geen acties worden gevoerd. De bonden zelf zullen zich hiervan in ieder geval onthouden, zolang de onderhandelingen nog slechts zijn onderbroken en niet afgebroken. Mevrouw Sheila Wynne, die haar echtgenoot in de Loebianka-ge- vangenis in Moskou mocht be zoekenis gistermiddag op Schip hol aangekomen, op doorreis naar LondenZoals bekend wordt haar man, de 42-jarige Londense zakenman Greville Wynne, beschuldigd van spio nage. Yieuws in één oogopslag Zowel het overleg voor de handarbeiders als voor de beambten, werk zaam in de metaalin dustrie,. is gisteravond op nieuw volkomen vastgelo pen. De situatie is weer ver scherpt. Er zal nu waar schijnlijk begin januari een contractloze periode ontstaan voor de onge veer 250.000 werknemers in het metaalbedrijf. Ge hoopt wordt, dat in de bedrijven geen acties zul len worden gevoerd. Negen hoogleraren van de Vrije Universiteit hebben een telegram ge zonden aan kardinaal Al- frink en de bisschop van Haarlem, waarin zij vra gen, geen maatregelen te nemen tegen de Amster damse studentenpater J van Kilsdonk. Het bestuur van de NCAB is ernstig bezorgd over de beschamende po sitie, waarin thans het bouwbedrijf organisato risch verkeert. Er dient orde op zaken te worden gesteld, of nu tot een pu bliekrechtelijk bedrijf schap dan wel tot een pri vaatrechtelijke vakraad wordt besloten. Er dient in de eerste plaats snel gehandeld te worden. Dr. E. van Konijnen burg, onder-directeur en hoofd van de dienst bui tenlandse samenwerking van de KLM. heeft per 1 januari om „particuliere redenen" ontslag ge vraagd. Dr. Van Konij nenburg heeft algemene bekendheid gekregen door zijn veelvuldige contac ten met Indonesië over het herstel van de luchtver- bindingen met Djakarta Als Engeland tot de EEG toetreedt wil het ten minste evenveel stemmen en vertegenwoordigers in de Europese commissie hebben als de andere grote mogendheden. En gels zou een van de of ficiële talen moeten wor den en beslissingen zou den met een meerderheid van tweederden genomen moeten worden, zoals nu het geval is. Een klein lichtpuntje is misschien het feit, dat de werkgevers gister avond aan het slot van de besprekin gen de behoefte bleken te hebben op korte termijn met hun leden te gaan praten. Ongeveer tien dagen geleden hebben de 'werkgevers deze leden ook al geraadpleegd, zodat men zich kan afvragen of in de ledenkring van de werkgevers misschien inder daad de bereidheid zal bestaan tot verdergaande concessies. De vertegenwoordigers van de werk nemersbonden achten de tijd hiervoor nu wel gekomen, omdat zij van hun kant al verschillende dingen hebben laten val len. Zo zijn de werknemers teruggegaan van twee vakantiedagen extra naar een brugdag, dus bijvoorbeeld een dag na een feestdag. Eveneens hebben de werk nemers hun eis tot verlof met behoud van loon voor het verrichten van vak bondsactiviteiten, laten vallen. Zoals be kend, wordt wat betreft de lonen zeven cent per uur verhoging gevraagd, terwijl de werkgevers tot niets anders bereid zijn dan drie cent per uur. Maar al zouden de werkgevers nu snel terugkomen met een tegenvoorstel en het verzoek om op korte termijn het gesprek in de vakraad voort te zetten, dan moet toch als vrijwel zeker aange- worden, dat voor 1 januari a.s. uwe C.A.O. niet meer van kracht kan worden. Wanneer er een nieuw con tract tot stand komt, zal dit met terug werkende kracht tot 1 januari dienen te geschieden. Voor de 60.000 beambten •erkzaam in de metaalindustrie is nog •el een nieuwe gespreksdatum gepland, namelijk 3 januari, maar voor de be ambten moeten los van de huidige moei lijkheden, ook nog andere C.A.O.-zaken besproken worden. Niet bereid De werknemersvakbeweging bleek gisteravond niet bereid de bestaande C.A.O. te verlengen. Zij zagen hierin weinig heil, omdat van de zijde van de werkgevers nog geen enkel uitzicht op overeenstemming is gegeven. Zoals ge zegd, zullen de werknemers echter, zo lang de onderhandelingen voortduren, geen acties voeren. Daarna mag ver wacht worden dat de werkgevers zich na 1 januari toch tenminste aan de Ionen van de oude C.A.O. zullen houden. Het moeilijkste punt In het gesprek was gisteravond de extra vakantiedag. De werknemers laten deze dag onder geen voorwaarde los. Zij menen, dat ook het S.E.R.-advies voor een dergelijke vakantieverlenging de mogelijkheid openlaat, wanneer men althans de per ken van de gestelde „ruimte" in het oog houdt De bonden denken hiervoor ook de steun te zullen ontvangen van de drie werknemers-vakcentrales. Ook gister avond hebben de werkgevers echter de brugdag resoluut afgewezen. Over het algemeen is men slecht te spreken over de wijze waarop en de sfeer waarin de werkgevers het ge sprek voeren. Aan de psychologie var. de zaak wordt geen enkele aandacht besteed. Heeft de Sociaal Economische Raad uitgesproken, dat thans op basis van de economische mogelijkheden moeilijk een goed onderhandelingsge- sprek over loonsverhoging gevoerd kan worden. De vakraad voor de metaal industrie meent dit toch te moeten doen. De S.E.R. is boven de economische mo gelijkheden uitgegaan met een marge van U2 procent. De raad meende, dat hierdoor geen gevaarlijke situatie zou worden opgeroepen en dat daardoor psy chologisch een klimaat zou worden ge schapen, dat een goed onderhandelings- gesprek mogelijk maakt. Niemand an ders dan de president van de Nederlandse» Bank, dr. Holtrop, die toch in Nederland als een autoriteit geldt op financieel- economisch terrein, heeft hiervoor in de S.E.R. een lans gebroken, aldus de visie van werknemerszijde. De vakraad voor de metaalindustrie houdt zich naar de mening van de werk nemersbonden echter alleen aan wat er op dit moment zuiver economisch moge lijk is. Een reëel onderhandelingsgcsprck hebben partijen daarom naar hun mening tot nog toe niet kunnen voeren. Ingreep Mocht onverhoopt ook begin janu ari voor de metaalindustrie geen over eenstemming over de arbeidsvoor waarden zijn bereikt, dan mag ver wacht worden, dat andere instanties zullen ingrijpen. Het lijkt namelijk nationaal economisch ontoelaatbaar, dat in een belangrijke bedrijfstak als de metaalindustrie grote onrust zou ontstaan, met alle consequenties daar aan verbonden. De kans zou namelijk bovendien bestaan, dat deze onrust overspringt naar andere bedrijfstakken, omdat er nu eenmaal bij de loononderhandelin gen in Nederland naar het metaalbe drijf wordt gekeken. Twee andere be langrijke C.A.O.'s, die ook per 1 ja nuari aflopen, zijn die voor de textiel en de grafische bedrijfstak. Een op lossing van de huidige moeilijkheden in de metaalindustrie zal daarom van groot belang zijn voor het welslagen van het slechts kortgeleden afgekon digde, nieuwe loonsysteem. (Van onze parlementsredactie) N AAR thans wordt verwacht zal het verlies van de Nederlandse Spoor wegen over 1962 enkele tientallen miljoenen guldens bedragen. De vooruitzichten voor 1963 zijn iets minder ongunstig, omdat dan de op 1 sep tember ingevoerde tariefsverhoging voor het goederenvervoer haar invloed zal laten merken. Als gevolg van de moeilijke financiële situatie zullen tot en met 1964 .minder werken worden uitgevoerd dan de bedoeling was. Deze beperking heeft echter geen betrekking op maatregelen, die nodig zijn voor de beveiliging en zal evenmin de invoering van een systeem van automatische treinbeheersing vertragen. Dit schrijft minister Korthals aan de Tweede Kamer in de memorie van antwoord over de begroting van verkeer en waterstaat voor 1963. In 1962 en de volgende jaren zullen per jaar minstens 45 overwegen wor den voorzien van een beveiliging met Dr. E. van Konijnenburg, onderdirec teur en hoofd van de dienst buitenlandse samenwerking van de KLM, heeft na bijna 25 jaar bü de KL.-x in dienst te zijn geweest, „om particuliere redenen" per 1 januari 1963 ontslag gevraagd. De heer Van Konijnenburg zal begin januari nog voor de KLM naar Djakarta gaan om de besprekingen met Indonesië over de lan dingsrechten te voltooien. Zoals bekend heeft de thans 56-jarige heer Van Konijnenburg enkele malen mei de Indonesische autoriteiten overleg ge voerd over het herstel van de landings rechten voor de KLM in Djakarta en de overname van de luchtvaartmaatschappil Kroonduif in Nieuw-Guinea door de Id- Amerikaanse missie niet vertrokken President Tsjombe van Katanga heeft op een persconferentie gezegd, dat hij zou doorgaan tot een tactiek van de „verschroeide aarde", als Ka- tanga gedwongen zou worden, weer deel uit te maken van Kongo. Tsjom be was van mening, dat de Centrale Kongolese regering er haar militaire steunverleners. in het bijzonder de V.S. van plan waren Katanga te ver pletteren. De militaire missie, die de V.S. naar Kongo wilde zenden, zal voorlopig niet vertrekken. Dit besluit werd woensdagavond genomen nadat de leider van de Amerikaanse missie. lt.- generaal L. Truman ongeveer een uur met de secretaris-generaal van de V.N., Oe Thant. had beraadslaagd Truman, een neef van ex-presidenl Harry Truman, verklaarde na afloop tegenover verslaggevers, dat de missie van plan was geweest nog woensdag avond. direct na zijn gesprek met Oe Thant. naar Leopoldstad te vertrekken Hij keerde vanmiddag echter naar New ork terug voor verder overleg met de V.N.-leiders. Het is nog niet bekend wanneer de Amerikaanse militaire mis sie nu naar Leopoldstad zal vertrekken In Kopenhagen Is vandaag bekendge maakt. dat Denemarken op verzoek van de secretaris-generaal Oe Thant militair personeel voor vijftig vrachtauto's ter beschikking van de V.N. In Kongo zal stellen. Voor vervolg zie pagina 9 donesische maatschappij Garoeda. Deze besprekingen zouden ertoe hebben ge leid, dat de KLM reeds weer op Djakarta zal mogen vliegen nog voordat de diplo matieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië zijn hersteld. Mede doordat niet officieel bekend is gemaakt, welke de „particuliere rede nen van dr. Van Konijnenburg voor zijn ontslag zijn, heeft het gerucht de kop opgestoken, dat minister Luns, die een vriend is van drs. E. H. van den Beugel, de president-directeur van de KLM, weinig ingenomen zou zijn me' de haast, waarmee de K.L.M. de lucht, vaartbetrekkingen tussen Nederland eD Indonesië wil herstellen. Voor vervolg zie pagina 9 een automatische knipperlichtinstal- latie. Ongeveer vijftig overwegen, die thans worden beveiligd door met wachter bediende afsluitbomen, zul len automatische halve overweg bomen krijgen. Na 1962 zullen nog ongeveer 400 onbewaakte overwegen moeten worden voorzien van een knipperlichtinstallatie. Er blijven dan nog ongeveer 600 onbewaakte overwegen in onverharde landelijke wegen over. waarbij thans van ver keer nauwelijks kan worden gespro ken. De N.S. heeft haar studie over de in voering van een vorm van automatische treinbeheersing zojuist beëindigd, schrijn drs. Korthals. Hierbij zijn de systemen die in de verschillende landen reeds worden toegepast, mede in beschouwing genomen. De bewindsman zal deze studu thans met de Spoorwegen gaan bespre ken. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke beslissing. De minister wijst erop, dat invoering van een automatische treinbeheersing inderdaad is gewenst. Hij vermeldt in dit verband een gebeurtenis, die zich enige tijd geleden bij Weert heeft voor. gedaan, waarbij een machinist van een goederentrein door een onveilig sein is gereden. Een medisch onderzoek heeft uitgewezen, dat dit voorval heeft plaatsgevonden onder omstandigheden. die medisch niet of nauwelijks voor zienbaar zijn en die voorts de betrok ken machinist niet kunnen worden aangerekend. Tarieven De minister zal een eventuele nieuwe aanvrage van de Nederlandse Spoor wegen om verhoging van de reizigers tarieven beoordelen in het lioht van d» bedrijfsresultaten en met inaohtneming van de belangen, die de regering ter be hartiging zijn toevertrouwd. De bewinds man benadrukt, dat de tarieven dienen te zijn afgestemd op de kosten. Hb spreekt zich uit tegen een overheidsbU drage aan de spoorwegen. Overcapaciteit is bij de spoorwegen niet aanwezig. Wat het rezigersvervoer be treft, kan in de eerstvolgende jaren mei 120.000 zitplaatsen (waarvan ruim 17 pet In de eerste klasse) worden volstaan Met betrekking tot de aanleg van een spoorlijn Amsterdam-Schiphol-Leiden- Den Haag is een voorstel van de directie van de N.S. ontvangen waarover de minister zich thans beraadt. Op het ver zoek van de N.S.-directie tot opheffing van de veerdienst Enkhuizen-Staveren is nog geen beslissing genomen. Drs. Korthals verwacht, dat een vol ledig spoorboekje voor' het gehele Beneluxgebied met het oog op zijn om vang en zijn prijs bij het publiek thans nog geen aftrek zou vinden. MEVROUW 3IP hier is uw Keurslager Koning Leopold van België is gisteren van een reis van twee maanden door het gebied van de Amazone per vlieg tuig in Parijs teruggekeerd, waar hij door zijn gemalin, prinses Liliane van Rety, werd verwelkomd. De Koning verraste haar met een aapje. Op de foto laat een blijde prinses Liliane haar aapje zien, terwijl koning Leopold toekijkt. Soekarno heeft gisteren opnieuw verklaard dat Indonesië de wapenen zal opnemen in dien Nieuw-Guinea op 1 mei niet wordt over gedragen. Hij zeide dat indien er ook maav bet geringste incident zou zijn op 1 mei. de Indonesiërs met al hun macht voorwaarts zou den gaan om West-Irian aan de kolonialisten te ontrukken. HU voegde eraan toe dat Indonesië niet te voorzichtig kan zUn omdat er in West- Irian elementen voorkomen, die de over eengekomen overdracht van het gebied aan Indonesië willen bemoeilUken. Zinspelend op deze elementen zei hü: „Kolonialisten blUven kolonialisten. Schurkenblijven schurken. Zodra wij een belofte doen. hou den wii die. Imperialistische schurken den ken nooit." Soekarno sprak op een massa-bijeenkomst, vergezeld van een miltaire parade, te Soera- baja ter herdenking van het' feiit dat hij een jaar geleden het bevel had gegeven Nieuw- Guinea aan de Nederlandei's te ontrukken. Hij zeide overtuigd te zijn dat de rood-witte vlag op 1 mei de enige zou zijn. die in West-Irian wappert. Volgens Soekarno is zUn bevel nog steeds niet ingetrokken. „De kolonialisten omsingelen ons nog steeds. Zelfs nu zijn er in Nederland zekere groepen, die besloten zijn het kolonia lisme in West-Irian te handhaven." Loebis gearresteerd Twee zeer bekende vroegere hoge officieren, kolonel Zoekifli Loebis en majoor Nawawi, die aan de opstand hadden deelgenomen, en van de algemene amnestie hadden gebruik ge maakt, zijn thans gearresteerd onder de ver denking van medeplichtigheid aan dc aanslag op Soekarno op 30 november 1957. Omlegging rijksweg 4 bij Haagsche Schouw (Van onze parlementsredactiei In de loop van het volgend jaar zal worden begonnen met de uitvoering van het grondwerk voor de omlegging van rijksweg 4 bij de Haagsche Schouw. Reeds is begonnen met de bouw van een nieuwe brug over de Oude Rijn. Dit schrijft minister Korthals aan de Tweede Kamer in de memorie van antwoord over de begroting van verkeer en waterstaat voor 1963. De bewindsman deelt mede, dat do voorbereiding van de omleggingswerk zaamheden meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk werd vermoed. Dit gold vooral ook het uitwerken van de plan nen, de grondaankoop en het bestekklaar maken van de werken. In Leeuwarden is gisteren de 52-jarige chauffeur-monteur van een autobusbe drijf S. Dusselaar uit Leeuwarden, aan gereden door een personenauto en ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. land doorgedrongen. Vanochtend het in het noordoosten het land ongeveer vijf graden, Zeeland was de temperatuur bouen het vriespunt gebleven. Ondertussen heerst er op de oceaan een grote depressie- activiteit, die zich via de Britse eilanden naar het oosten uitbreidde. Tengevolge daarvan zal de vorst weer uit Neder land worden verdreven en komt de tem. peratuur weer flink boven het vriespunt. De wind zal toenemen uit het zuiden en later ruimen naar west. Vooral aan vankelijk zal er regen vallen, in hel noordoosten van het land in de avond mogelijk nog in de vorm van sneeuw of ij zei. Dc Bilt verwacht tot morgenavond: StUging van temperatuur bU matige tot krachtige, aan de kust aanvankeiyk krachtige tot harde wind ruimend van zuid naar west. Zwaar bewolkt met vooral aanvankelük enige regen, In het oosten en noordoosten van het land avond mogelijk voorafgegaan door Ypci sneeuw of Uzel en later enkele opkla ringen. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Ehidh"^ gh! b Vrijdag 21 dec.: zon op 8.46, onder HeWntd5' gÜnb tendens: stijging HET WEER DN Rapporten liedenmorge EUROPA zeven uur D Hel Eeldc gh. bew gh. bew gh. bew TJET ziet er naar uit, dat de traditionele kerstblocmen van de kwekers, dat de bloe- vraag op ónze exportmarkt maar met een paar takken Hoe het ook zij, de bloe- dit jaar schaars, dus niet goed- men zo duur zijn. Ook willen toenemen. Door ongunstig van goede kwaliteit is veel menhandcl en niette verge- koop zullen zijn. Gelukkig is ze niet „extra veel verdienen' weer in concurrerende landen, te bereiken. Aan stukjes met ten dc export beleeft weer er echter voldoende kerst- zoals we de laatste tijd nogal Italië bijvoorbeeld, loopt de rozen, kerststerren, tulpen en dagen van spanning en druk- groen van goede kwaliteit te- eens horen zeggen Het ligt levering uit Zuid-Europa erg andere bolgewassen kunt u te, vooral deze laatste dagen gen redelijke prijs. De huis- gewoon aan het weer- Koude terug natuurlijk wel beginnen, van dc week. Dit jaar dus. vrouw zal dus zeker haar huls zomer, vroege winter. Niet al- Een kerstboom kan men maar dan diep in de al is het dan misschien geen kunnen opfleuren met een leen hier. Vooral het weer bui- echter kopen tegen de normale beurs tasten- Trouwens, met witte, toch een groene kerst- aardig zelf gemaakt kerst- ten onze grenzen speelde een prijzen, evenals het denne- wat (goedkopere) chrysan- stukje. grote rol- Veel minder mooi groen Hulst is weliswaar ten kunt u een even leuk re- Want de traditionele kerst- Het is heus niet de schuld weer in West-Europa doet de niet overvloedig te krijgen, sultaat bereiken- bloemen zijn schaars. gh bew gh. bew. gh. bew. Berlijn Frankfor Lissabon niet orrtv. Inctatll 5 -5 windstil 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1