al het 25.000ste Rotterdam Nu schip in Commentaar Jlieuwe jCdJtscljeÖTouranl 21 Kennedy peilt behoeften van de V.N. in Kongo Stalin loog uit angst voor volk New Yorkse haven voorbijgestreefd Voor Duitser die militairen inreed maanden gevangenis op Man omgekomen bij opening van station Om de Russen voor te zijn WOENSDAG 19 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal: 2.80 per maand: 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12662 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD .Staotvasbcli is afubltt ta mgn hert ia tcgljeaspttt" VISIE op een HAVEN Zie pagina 15 (Van een onzer verslaggevers) /GISTERAVOND om tien minuten over half zes, V7" eigenlijk een paar uur later dan men had ver wacht, kwam het vijfentwintigduizendste zeeschip van 1962 de haven van Rotterdam binnen. Om vijf minuten over zeven lag het gemeerd aan steiger 1 van de Nieuwe Matex in de 3e Petroleumhaven. Daarmee was de Rotterdamse haven New York voorbijgestreefd, reden waarom burgemeester Ro bert F. Wagner een gelukwenstelegram zond. Het schip was de 9577 bruto register ton metende erts tanker Tosterö van de te Stockholm (Zweden) ge vestigde Rederiaktiebolaget Rex, met als gezagvoer der kapitein Stig Ehrlander uit Stockholm, groot, fors en blond, 47 jaar oud, gehuwd en twee kinde ren. Kapitein Ehrlander heeft in september zijn dertigjarig zeemansjubileum gevierd. Hij vaart al tien jaar bij de Rederiaktiebolaget Rex, waarvan zeven jaar als gezagvoerder. Hij is twee jaar kapi tein van de Tosterö. Nieuws in De Tosterö vaart in lijndienst tussen Göteborg, Kopenhagen en Rotterdam. Ditmaal voer de ertstanker in ballast. Bij de Nieuwe Matex zou de Tosterö 3.000 ton feuloil innemen en daarna zou het schip worden verhaald naar de Shell, waar het nog 9.000 ton feuloil zou laden. Onder normale omstandigheden zou de Tosterö ten hoogste twaalf uur in de Rotterdamse haven blijven. Maar nu was dat alles anders, want de 25.000ste moest behoorlijk worden verwelkomd en gevierd. Vandaag is uiteraard de Tosterö ge- pavoiseerd Om een uur of negen van morgen kwam de directie van Vinke en Co., de cargadoor, haar opwachting maken, om half twaalf bracht mr. A. Blussé van Oud Alblas. de voorzitter van de stichting Havenbelangen, een bezoek aan boord. Om half vier van middag werden kapitein, officieren en bemanning op het Rotterdamse stad huis ontvangen. De eerste hulde kreeg de Tosterö ter hoogte van Maassluis; een commissie van ontvangst kwam met een boot langs zij met een grote lauwerkrans, voorzien van een groen-wit-groen lint. Op dat lint stonden de woorden „Stichting Ha venbelangen, 25.000ste zeeschip. 18-12-'62, Rotterdam". jpslag Gisteravond kwam het 25.000ste zeeschip van 1962 de haven van Rot terdam binnen. Daarmee was de Rotterdamse ho ven New York voorbij gestreefd. President Kennedy zal een militaire missie naar Kongo zenden. Deze zal moeten beoordelen of de troepen van de V.N. in staat zijn het hoofd te bieden aan de groeiende conflicten over de een wording van het land. De vrees bestaat, dat de Sowjetunie zich in Kongo een machtspositie tracht te Functionarissen van de V.N. krijgen van de Por tugese regering toestem ming zich naar Angola en Mozambique te begeven teneinde zich op de hoog te te stellen van de daar heersende toestanden. Zij kunnen zich vrij bewegen en mogen met iedereen praten. De Portugese re gering besloot hiertoe na dat de Algemene Verga dering van de V.N. in een resolutie had uitge sproken, dat tegen Portu gal „passende maatrege len" dienen te worden ge nomen. Het Nederlandse minis terie van juistie heeft be slist, dat geen medewer king zal worden verleend aan de terugzending naar Hongarije van 'n Hongaar se vluchteling, waartoe de Canadese regering had besloten. De Hongaar ar riveerde maandag op Schiphol, nadat hij de dag daarvoor uit Canada was Waarschijnlijk in janu ari zal de nieuwe conven tie, welke de associatie tussen de E.E.G.-landen en achttien reeds met du E.E.G. geassocieerde Afri kaanse landen regelt, worden ondertekend. Over het nieuwe akkoord is gisteren in Brussel over eenstemming bereikt. Mr. Kruis is van oor deel dat Nederland met een goede inzending voor de dag zal moeten komen op de wereldtentoonstel ling, welke in 19641965 in New York zal worden gehouden. Hij is van me ning, dat hier uitstekende kansen liggen om een doelmatige „Holland pro motion" te bedrijven. De journalist Oltmans (bekend om zijn rol in de Nieuw-Guinea-affaire) is )n ons land aangekomen om korte gedingen aan hangig te maken tegen minister Luns, het dag blad De Telegraaf en dr. Paul Rij kens. alsmede een zekere Verrips. bei den lid van de z.g. Rij- kensgroep. In vergelijking met voor de oorlog is het ziektever zuim tot ongeveer het dub. bele toegenomen. Toene mende welvaart en medi sche voorlichting gaan niet samen met een verminde ring van het verzuim. Aldu twee conclusies uit de ziekteverzuimstatistiek van het Nederlands insti tuut voor praeventieve ge neeskunde. Het schip was nog lang niet inge klaard, dus de commissie mocht niet aan boord. De krans werd aan een lijn bevestigd, een zeeman van de Tosterö haalde hem op en bevestigde hem aan de boeg. De tweede hulde kreeg kapitein Ehr lander even voor de Tosterö de derde Petroleumhaven indraaide: onderhaven meester J. W. Liebau, chef van de havenloodsdienst der gemeente Rotter dam, was via de havendienst XI en een loodsladder aan boord gekomen om ge- lukwensen aan te bieden namens de ha venmeester van Rotterdam en namens het gehele gemeentelijke havenbedrijf En na afmeren ..was de boot aan" Het schip werd bestormd door foto grafen en een bonte mengeling van allerlei lieden. Gezagvoerder en be manning kregen er een voorproefje van. wat het betekende om als 25.000ste zeeschip in een jaar de Rotterdamse haven binnen te lopen: het trekken van een heleboel prijzen uit een loterij Allerlei bedrijven die rechtstreeks, zijdelings of ook wel helemaal niet mei de haven hebben te maken kwamen met geschenken, van grote industrie ondernemingen toe tot Eddie Pieters Graafland, de keeper van Feijenoord en de held van Deurne", die in Rot' terdam-Zuid een sportzaak heeft en die kapitein Ehrlander een volledige sport- uitrusting voor zijn zoon kwam aan bieden. En die stroom geschenken bleef ook vandaag nog aanhouden. Een personenauto bestuurd door d» 42-jarige gehuwde koopman L. van Zui den uit Amersfoort is vanmorgen op d# Amersfoortseweg te Zeist tegen een langs de weg stilstaande vrachtauto ge reden. De heer Van Zuiden werd bij de botsing op slag gedood. De Zweedse tanker Tosterö liep gistermiddag als 25.000ste schip van het jaar de Rotter damse haven binnen. De Hongaarse vluchteling Michali Kerekes vocht tijdens de opstand tegen de regering. Als vluchteling werd hem in Canada asiel ver leend. Na verblijf in een zieken huis werd hij echter op een vlieg tuig gezet met een vervoerbiljet naar Boedapest. Na aankomst op Schiphol stuurde het Nederlandse ministerie van Justitie hem terug naar Canada. (Zie pag. 9) In de nacht van zondag oPn maan dag, de 4e juni van dit jaar, is op enige honderden meters van het Nedersaksische dorp Steimbke een uit drie pelotons bestaande groep van de 104e compagnie Nederlandse commandotroepen door een VVest- duitse auto aangereden. Drie Neder landse militairen (vaandrig J. Wolfswinkel uit Schiedam, sergeant A. van Eik uit Rotterdam en soldaat le klasse B. H. A. Smulders uit Til burg) kwamen om het leven. Vijf tien werden zo zwaar gewond dat zij in ziekenhuizen moesten worden op genomen. Zes werden weliswaar gewond, maai konden hun mars vervolgt algen Nederland op weg was Echtpaar stapte van perron Bü de opening van li station van de Nederlandse Spoor wegen te Driebergen-Zeist, die met enige feestelijkheid zou geschieden en waarvoor tientallen autoriteiten waren uitgenodigd, is gisteren een ongeluk gebeurd, waardoor de 43- jarige heer F. F. F. B. uit Rotterdam ernstig letsel opliep. Het ongeluk gebeurde, toen tegen vijf uur de trein uit Arnhem, richting Utrecht het station binnenreed. Bij het vertrek van deze trein zouden de burgemeesters van Driebergen en Zeist bij wijze van officiële openingshandeling een antieke bel luiden. De echtgenote van de heer, B., de 36-jarige mevrouw H. B.-B. sprong bij het naderen van de trein op overlooppad, dat door het stationsperso- neel wordt gebruikt om van het ene perron op het andere te komen. Zij be zeerde zich aan hoofd en handen, maar stond weer op. De heer B. sprong daarop eveneens op de overloop en kwam onder de trein. Levensgevaarlijk gewond moest hij naar het ziekenhuis in Zeist worden gebracht. Zijn vrouw die tussen de sporen was terechtgekomen, werd met lichte verwondingen en een shock in dit ziekenhuis opgenomen. De spoorwegreoherche die samen met de rijkspolitie een onderzoek instelt, staat voor een raadsel. De heer en me vrouw B. behoorden niet tot de genodig den. Verder was er op de plaats, waar het echtpaar stond, ook geen gedrang. De openingsfeestelijkheden werden terstond afgelast. naar het manoeuvreterrein Bergen- Hohne op de Lüneburgerheide (tegelijk was de 108ste compagnie op mars naar Nederland) Tot de gewonden behoor den de soldaten J. C. M. van den Heu vel en W. J. C Koster, beiden uit Rot terdam Gisteren stond voor de vierde straf kamer van het Landgericht in Verden, dat voor deze speciale gelegenheid zit ting had genomen in café Dunsing in Steimbke. terecht de 25-jarige bakkers knecht Alfred Krumwiede. Hij was be stuurder van de Lloydauto die met gro te snelheid (90 tot 100 km per uur. zon der goed functionerende remmen) op de colonne inreed. Krumwiede stond onder (lichte) alcoholinvloed. Hij kwam van een schuttersfeest in Heemsen, een dorp in de buurt. Krumwiede was (en is) bakkker in het café Dunsing, dat tevens konditorei is. De rechtbank werd voorgezeten door dr. Glubrecht die twee beroepsrechters en twee schepenen naast zich had. Staats- anwalt Altino eiste wegens roekeloos heid in het verkeer en rijden onder in vloed van alcohol tegen Alfred Krum wiede een straf van drie jaren. De recht bank veroordeelde hem alleen wegens roekeloosheid tot een jaar en negen maanden gevangenisstraf. Krumwiede mag twee jaren lang geen auto meer besturen. De rechtbank achtte Krumwlede's roekeloosheid bewezen, doordat hij hon derd kilometer had gereden met gedim de lichten, een zicht van 25 meter en zonder remmen. Alcohol en eventuele vermoeidheid lieten zij buiten beschou wing. Zij waren beide aanvechtbaar en zouden een grond voor revisie van het lis zijn geweest. Aan het huidige iis is niet meer te tornen. Aflossing De kolonne commandotroepen die de 108ste compagnie ging aflossen., was van achteren en van voren verlicht, ofschoon zij geen militaire kolonne in de strikte zin van het woord was. Desondanks had de bevlvoerende officier, kapitein Sier uit Roosendaal, opdracht gegeven or formatie te verlichten. Zij liep uiterst links van de weg, zoals dat in West- Duitsland is voorgeschreven. Zij i cheerde 's nachts om het wegverkeer niet onnodig te hinderen. Overdag werd dan gerust. Kapitein Sier en ook de manschappen konden er niet op rekenen dat zij door, de als een dolle man rijdende Krum wiede in zijn auto zouden worden aan gereden. De rechtbank kende aan het alcoholgehalte in Krumwlede's bloed (0.87 0/00) geen beslissende betekenis toe bij de bepaling van de strafmaat. Beslissend is geweest de hoge snelheid. slechte autoverlichting en het feit dat Krumwiede moet hebben geweten dat zijn remmen niet functioneerden. Als zij wel hadden gewerkt, had hij dit ongeluk toch niet meer kunnen verhin deren. De weg vertoont ter plaatse een bocht. Krumwiede kende hem goed. Hij heeft een vriendin in een naburig dorp en was vaak onderweg. Vermoede- is hij bij de hoge snelheid zelfs nog ingedut, hoewel dit niet meer te bewij- is. Hij heeft thans de bocht niet ge en reed rechtdoor, middenin de Nederlandse kolonne met de bekende erschrikkelijke gevolgen. Krumwiede was een snelheidsmaniak, naar overigens een fatsoenlijke jonge- aan die diep onder de indruk was van het gebeurde en van de zware straf die hem is opgelegd. Hij had de nacht voor de rechtzitting nog aan de bakoven ge- i. Van het ongeluk zelf wist hij zich veel meer te herinneren. TAE BESPREKINGEN die Kennedy en .Macmillan thans aan het voeren zijn moeten van grote betekenis worden ge acht. In het bijzonder voor Europa. Want weliswaar spreekt Macmillan voor Enge land, maar slaagt hij in hetgeen hij zich voor ogen stelt, dan is ook voor andere landen in Europa de weg open naar het zelfde doel. Het gaat om de vraag, of Europese staten atoommacht behoren te hebben naast die welke Amerika heeft. Kennedy acht het niet nodig, en daarom is hij ook niet be reid. Engeland of welk Europees land ook daarin te steunen. Op atoomgebied kan Amerika het alleen af. Wil enig Europeen land toch atoommacht ontwikkelen dan moet het dit zelf weten, maar Amerika wenst niet bij te dragen. Kennedy ziet voor Europa taken in een ander vlak. Het behoeft niet werkeloos te zijn. Naast de atooinmacht zijn ook andere ,de dusgenaamd conventionele wa pens nodig. Bovendien richt de Ameri kaanse president de Europese belangstel ling op hetgeen gedaan behoort te worden voor de minder ontwikkelde gebieden. On der deze omstandigheden betekent naar zijn overtuiging Europese atoommacht een verspilling van geld en energie. Hiertegenover moeten bepaalde Europese staten wel het gevoel krijgen, geheel In de schaduw van Amerika terecht te zijn gekomen. Eigenlijk is het al begonnen bij Cuba. Toen heeft Amerika geheel op eigen gezag en zelfs zonder de bondgenoten erin te kennen, ingegrepen. Wij hebben daarop destijds terstond de aandacht gevestigd, overigens zon der het te kritiseren. Amerika had voor zijn ingrijpen in Cuba, geheel op eigen gezag, uiteraard zijn re denen. Cuba ligt onder de Amerikaanse kust. Bovendien zouden besprekingen in dat stadium geheel eigen risico's met zich hebben gebracht, de betekenis van het Amerikaanse ingrijpen school immers niet het minst in de betrachte voortvarendheid. Maar in Europa gingen wel vragen op, wal het zelf nog te zeggen had. Tegen de achtergrond van de Cubaanse ervaring moeten de besprekingen van dit ogenblik worden gezien. Kennedy oordeelt Europese atoommaeht overbodig en be zwaarlijk. Macmillan echter ziet in Euro pese atoommacht een aanwijzing voor be stendige Europese zelfstandigheid. Een belangwekkende discussie dus. waar bij men er zich alleen over mag verheu gen, dat zij in een sfeer van wederkerige genegenheid kan worden gevoerd. (RITA) „U zult door het raam naar binnen moeten, want ik heb mijn kamer een beetje veranderd." PRESIDENT KENNEDY maakt zich zo bezorgd over de te ver wachten ontwikkelingen in Kongo, dat hij besloten heeft een militaire missie van acht man naar dat land te zenden. Deze missie moet beoor delen, wat de V.N.-troepen in Kongo het hardst nodig hebben en of ze in staat zijn het hoofd te bieden aan de naar Kennedy vreest groeiende conflicten over de eenwording van het land. De president vreest, dat de Sowjetunie zal pogen, op een of an dere manier een machtspositie in Kongo te vestigen. Het besluit van Kennedy zal worden besproken op de Bahamaconferentie tussen de president en premier Macmil lan van Engeland. Het ligt voor de hand, dat Kennedy Macmillan sle'chts van de redenen, die tot zijn besluit hebben geleid, op de hoogte zal stellen. Voorts zal hij Macmillan verzoeken, volledig mee te werken bij het uitvoercD van het door secretaris-generaal Oe Thant opgestelde plan voor de hereni ging van Kongo. Engeland kan samen met België zware economische en financiële druk uitoefenen. Kennedy wil dat nagegaan wordt wat er kan gebeuren, indien economische druk wordt uitgeoefend om de president van de provincie Katanga, Moisc Tsjom- er loe te bewegen, mede te werken de hereniging van Kongo. De presi dent maakt zich voorts zorgen over hel lot van de centrale Kongolese regering onder Cyrille Adoela, die onder aanzien lijke druk van linkse groeperingen zou staan, welke contacten met Moskou,zou- den onderhouden. De speciale missie vertrekt met de instemming van Oe Thant naar Kongo, omdat haar opdracht de VN-strijdmacht in Kongo, te doen »rzien van aanvullende materiële hulp. Men weigert echter commentaar te ge ven op berichten, als zouden de Verenig de Staten eventueel ook troepen naar Kongo willen zenden. Linthorst Homan nog niet benoemd De benoeming van een vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit der Kolen- en Staalgemeenschap is uitgesteld tot ja nuari. Nederland had de heer J. Lint horst Homan kandidaat gesteld, doch er bleek een Duitse tegenkandidaat te zijn, F. Hellwig, en Frankrijk wilde helemaal geen benoeming. Gefeliciteerd tweede Burgemeester mr. G. van Halt van Amsterdam heeft zijn Rot terdamse collega mr. G. E. van Walsum het volgende telegram gezonden naar aanleiding van de aankomst van het 25000ste zeeschip in één jaar tijds in de haven van Rotterdam. ,.Dc twee de havenstad van het land wenst de tweede havenstad van de wereld van harte geluk met de ontvangst van het 25.000ste zeeschip. Moge uw haven ver der groeien en bloeien". Daarmee koos mr. Van Hall voor de Newyorkse interpreta tie van de vrachtcijfers, waaruit af te leiden zou zijn. dat Rotter dam toch de eerste plaats nog niet heeft bereikt. Of men nu in Rotterdam nog blij is met het Amsterdamse telegram? Dat horen we nog wel J?EN OMVANGRIJK vorstgebied bedekt '-1 op het ogenblik grote delen van Skan- dinavié en Rusland. Dit vorstgebied breidt zich op het ogenblik langzaam in zuidelijke en westelijke richting uit. Het luchtdruksysteem dat dit bewerkstelligt k een in betekenis toenemend hogedruk- gebied vi SkandinaOnder invloed van dit hogedrukgebied draait de wind in een groot deel van ons land naar het oosten, waardoor het op vele plaat sen licht zal gaan vriezen, waarbij ook overdag de tempartuur niet boven het vriespunt komt. Waarschijnlijk zal de koude lucht morgen het zuidwesten van het land niet kunnen bereiken. Een nieuwe oceaandepressie kan morgen bo ven de Britse eilanden aankomen, in verband waarmee er ook in ons land HET WEEK UN plaatselijk sneeuw kan vallen. Rapporten hedenrnor gei Statioi euw kan vallen. De Bilt verwacht tot morgenavond: Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk neer slag en hier cn daar korte tijd mist. In een groot deel van bet land temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst, maar in het zuidwesten temperatuur over bet algemeen enkele graden boven nul. Zwakke tot matige, tijdelijk krachtige ydItH wind in hoofdzaak uit oostelijke rlchtin- viiss. gen, in het zuidwesten echter nog ge- Eelde ruime t(jd uit westelijke richtingen. Bi (Opgemaakt te 11.15 uur). EUROPA a's x.B Ten, Cesteldh. II «as ZON EN MAAN Donderdag 20 dec.: zon op 8.45 onder 16.30; maan op 1.27. onder 13.42. Woensdag 26 dec.: nieuwe maan. Eindhover Zd.-Limb. Helsinki CTALIN loog tegen de partij ging van Odessa. Het voor- van een Duitse aanval op de werd ter gelegenheid van de deren aan het licht te brengen. en het volk. toen hü zei naamste van dit boek is de Sowjetunie van alle grond ont- 250e verjaardag van het staats- Er blijkt uit, dat men om Sta- dat het land volkomen gereed harde waarheid over de moei- bloot waren. archief een vraaggesprek ge- lin een plezier te doen. dc was om zich te verdedigen en lijkheden van de eerste oorlogs- Stalin en enige militaire lei- publiceerd met de chef van de heldhaftigheid van de tróuw de vijand te verpletteren. Dat periode, zo schrijft Azarof. De ders begingen een groot aantal directie archieven en van de ste verdedigers van het vadcr- heeft de Russische reserve-gene- troepen waren ontsteld door fouten. De Russische troepen ministerraad Belof. Deze zei, land tijdens de oorlog baga- raal Poessiakof in 't blad Rode de Duitse aanval op 21 juni waren met name in Odessa ge- dat het dank zij de bewaarde telliseerde en talloze mili- Ster geschreven naar aanlei- 1941, omdat het persbureau Tass dwongen onder slechte omstan- documenten mogelijk geweest taire feiten verdraaid weergaf, ding van het in druk verschvj- op 14 juni nog een officiële digheden te vechten omdat de is de waarheid over de maar- nen van de memoires van vice- verklaring had bekendgemaakt, wapens ontbraken. schalken Blueher, Tsjoechat- werden de verdiensten van admiraal I. Azarof. In dit boek waarin gezegd werd dat de ge- In de Rode Ster, het orgaan sjefski en Egorof cn over de ge- Stalin voor dc verdediging van beschrijft Azarof de verdedi- rucliten over het voorbereiden van het Sowjetrusslsch leger, neraals Yakir, Eldeman en an- Stalingrad sterk overdreven. AJaccio M.idric; Mallorcs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1