ïlicutue gtibsdfe ÖTourant Russische zucht naar macht hinderpaal Commentaar Afgezette premier Senegal spoorloos Duizenden trekken naar wintersport Kennedy in tv-interview Arbeiders verongelukt op raketbasis in Y.S. DINSDAG 18 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIEN ST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12661 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is ahebleoeti myn bert in (c^enspott" Kerstfeest achter TRALIES Zie pagina TAE ware hinderpaal op weg naar de vrede is het Russische verlangen naar grotere macht en invloed iets wat de communisten thans ii meest militante vorm demonstreren. „Het zal enige tijd duren voordat het ons mogelijk zal zijn tot een werkelijk goede verstandhouding met de Russische premier Chroesjtsjef te komen". Dit verklaarde de Amerikaanse president Kennedy gisteren in een tv-interview. De uitzending was het resultaat van anderhalf uur van filmopnamen in de werkkamer van de president. Sprekende over de betrekkingen met de Sowjetunie zei hij, geen reden te zien, waarom twee grote landen met energieke mensen, die vele duizenden kilometers van elkaar zijn verwijderd, niet in vrede zouden kunnen leven. KENNEDY vastberaden r voorzichtig ;Naar de mening van Kennedy geven de Russische leiders zich na de Cu baanse kwestie thans beter reken schap van het vitale belang, dat de vrije wereld aan de toekomst van Berlijn hecht. Als gevolg daarvan zouden zij voortaan wellicht met gro ter omzichtigheid te werk gaan. „Ook Honderden tonnen pas gestort beton vielen met donderend geraas naar be neden, toen een bekisting bezweek bij de bouw van een silo voor raketten bij Tullahoma in Tennessee. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Er worden nog vier arbeiders vermist. Het reddingswerk wordt belemmerd door gevaar voor nieuwe instortingen en grondwater. Er werken 24 man aan het reddingswerk. Aanvankelijk dacht men, dat 20 arbeiders, die werkten in de put die een doorsnede had van 80 meter onder het beton waren bedolven. Men heelt met een vrachtwagen suiker laten aanrukken om die te ver mengen met het beton en te voorkomen dat het hard wordt. De te bouwen installatie dient voor proefnemingen met een nieuwe raketmotor voor het Saturnus-project. Nieuws in één oogopslag De Amerikaanse staf chefs zouden zich una niem hebben uitgespro ken voor verdere uitvoe ring van het Skyboltpro* ject. De moeilijkheden bij de ontwikkeling zou den kunnen worden over wonnen, zodat de raket eind 1964 operationeel zou kunnen zijn. De Skybolt- affaire is een der onder werpen van gesprek tus sen premier Macmillan en president Kennedy op de Bahama-eilanden. De president van Se negal, Leopold Senghor, heeft door een snelle ac tie een staatsgreep, op touw gezet door premier Mamadie Dia, weten te verijdelen. De premier is spoorloos verdwenen. Hij wilde de Nationale Verga dering beletten een tegen hem gerichte motie van wantrouwen te aanvaar den. De strijdkrachten staan nu onder bevel van de president. Vele duizende Neder landers gaan deze week naar de bekende winter sportoorden in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid- Duitsland. De Nederlandse Spoorwegen zullen in ver band hiermede zestien ex tra treinen met gemiddeld elf rijtuigen inleggen. In het vervolg zal ie dere Oostduitse grens wachter, in wiens sector een geslaagde poging tot ontvluchting naar het wes ten wordt ondernomen, voor een krijgsraad wor den gedaagd. Dit is mede gedeeld door een Oostduit se majoor, die onlangs met zijn gezin en enkele vrienden in een rubber bootje de vrijheid heeft weten te bereiken. Hi) deelde ook mede, dat de meeste ontvluchtingen voorkomen hadden kun nen worden, indien de Vo po's tot schieten bereid waren geweest. De Nederlandse Antil len zullen na de definitie ve bekrachtiging van hun associatie met de Europese economische gemeenschap aanspraak kunnen maken op de resterende midde len van het ontwikkelings fonds voor de geassocieer de gebieden van de EEG. In Delft heeft prof dr. ir. H. J. van der Maas. hoogleraar in de vliegtuig- bouwkunde aan de techni sche hogeschool, gisteren de gouden Generaal Snij ders-medaille in ontvangst genomen vanwege zijn grote verdienste voor de ontwikkeling van de lucht vaart. Minister Korthals heeft gistermiddag de 8, kilometer lange rondweg bij Amersfoort geopend. Daarmee zijn niet alleen Amersfoort maar ook de autoreizigers van en naar het noorden en het oosten van ons land van veel moeilijkheden verlost Soekarno dreigt met oorlog Soekarno heeft gisteren op een bijeen, komst van industrie-arbeiders in het stadion van Djakarta verklaard dat Indo nesië tot het einde zou strijden, zo no dig fysiek, als de Nederlanders zich niet houden aan de overeenkomst van 15 augustus inzake westelijk Nieuw- Guinea. Hij zeide dat de rood-witte vlas er één mei volgend jaar zou moeten wapperen. „Als de Nederlanders dan nun woord niet houden, zal Indonesië met al zijn macht strijden." Hij drong er voorts op aan hard te wérken voor een hoge produktie en een rechtvaar dige verdeling. „Onze revolutie moet on- ze maatschappij verbeteren", zeide hij. Piper Cup maakte noodlanding in Rotterdam Een Piper Club, kort te voren opgeste gen, van de Rotterdamse luchthaven, heeft gisteren tegen vijf uur een ge slaagde noodlanding gemaakt op een weiland bij de hoofdweg in Rotterdam. Het toestel dat onder toezicht stond van de chef vliegdienst van de nationale lucht- vaartschool, de 48-jarige J. van Persie, werd bestuurd door de 22-jarige verte- en woord iger A. Ponfoort uit Amster- am, kreeg met motorstoring te kampen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De Piper Club werd niet noemens waardig beschadigd. Mislukte bankroof in Maastricht Door het snelle ingrijpen van de po litie is zondagavond te Maastricht een bankroof voorkomen. Op een telefonische waarschuwing van voorbijgangers, dat er een ruit was ingegooid van het bij kantoor van de Nederlandse Handel maatschappij, waren twee patrouillewa gens van de politie naar het bankgebouw gereden. Daar bemerkten zij twee man nen, die achter een boom stonden. Een sloeg op de vlucht, maar de andere, de 26-jarige vertegenwoordiger J. B. uit Maastricht, werd aangehouden. Later is nog de bestuurder van een auto. die in de buurt geparkeerd stond, de 20-jarige grondwerker J. S. E. P. aangehouden. Deze bekende, dat hij wachtte op een paar vrienden, die een inbraak pleegden in het bankgebouw. Koningin bij de jarige Heidemij Koningin Juliana zal op 29 januari in Arnhem een nieuw, 40 meter hoog kan toorgebouw van de Nederlandse Heide- maatschappij openen. Op die datum be staat de Heidemij 75 jaar. De koningin en Prins Bernhard zijn dan een groot deel van de dag in Arnhem. Het nieuwe kantoorgebouw, dat naast het hoofdkantoor aan de hooggelegen Apeldoornseweg is gebouwd, steekt als een toren boven de stad uit. Het ge bouw neemt in de Gelderse hoofdstad een dominerende plaats in. In Arnhem is lang niet iedereen ervan overtuigd dat dit gedenkteken van administratieve nij. verheid het stadsbeeld heeft verrijkt De Benelux en Hongarije hebben een 31 december 1965 aflopende handelsover eenkomst geparafeerd en tevens goede renlijsten, waarbij de invoer in de Be nelux elektrische en niet-elektrische ma chines en apparaten en landbouwvoorv brengselen en die in Hongarije machines garens, Chemische produkten, staalpro dukten en landbouwprodukten omvat. wij moeten vastberaden maar voor zichtig te werk gaan. Een vergissing zou alles verkeerd kunnen doen gaan", aldus Kennedy, die het niet zijn taak acht, permier Chroesjtsjef te bescher men uiit vrees dat diens opvolger erger zou kunnen zijn. Op de westelijke landen deed Kennedy een beroep in grotere mate by te dragen tot de verdediging van de vrüe wereld, met gelijktijdige uitbreiding van hun conventionele strijdkrachten en hulpver lening aan onderontwikkelde landen. „Maar wij kunnen hen er niet toe dwingen', voegde hij er aan toe. Voorts zei de president, het noch in het belang van de Verenigde Staten, noch in dat de vrede te achten, om landen als Frank rijk te helpen, atoommogendheden te worden en aldus uitbreiding van het aantal kernmachten aan te moedigen. Over de Skybolt-affaire zei Kennedy, dat afgelasting van verdere werkzaam heden voor deze raket en van die aa MACMILLAN Skybolt supersonische B-70 bommenwerper aan duizenden hun baantje zou kosten. „Maar moeten rekening houden met onze begroting", aldus de president, die echter niet uitdrukkelijk zei, dat het Skybolt- plan ook werkelijk gesneuveld is. Intus sen zouden de Amerikaanse stafchefs zich eensgezind voor het Skyboltplan hebben uitgesproken. De moeilijkheden, die de ontwikkeling ervan hebben vertraagd, zouden overwonnen kunnen worden. De raket zou eind 1964 operationeel kunnen zijn. Uitvoering van het plan zou de Sowjetunie dwingen een kostbare lucht verdediging op peil te houden. Als de noodzaak daartoe wegvalt, zou Rusland het daardoor vrijgekomen kapitaal kun- gebruiken voor de opbouw van een grotere intercontinentale ballistische ra ketmacht. Ook om over deze taak te spreken, is premier MacMillan van Engeland gisteren op de Bahama-eilanden ge arriveerd, waar hij Kennedy zal ont moeten. Beide staatslieden logeren bij particulieren: fabrikanten uit Canada. Zij hopen ook nog tijd te vinden voor zwemmen en vissen. Er staan twee snelle jachten te hunner beschikking- De eilanden worden een ideaal oord genoemd voor een rustige beoefening van de diplomatie. Drs. H. A. Korthals, minister van verkeer en waterstaat, heeft gistermiddag een ge deelte van rijksweg 23, de rondweg om Amersfoort, open gesteld. Door het overhalen van een hendel schoof een gor dijn van de weg af. (Voor verslag zie pagina 5) „Elk offer moet worden ge bracht, om iedere Chinees uit India te verdrijven". Dit was de leus van duizenden vrouwen uit Bengalen op een vergade ring in Calcutta. De laatste tijd werden er veel van deze ver gaderingen in India gehouden om het volk de ernst van de situatie te doen inzien. Talloze vrouwen hebben in het Indi sche leger dienst genomen. Kritoii-reactor in 1963 in gebruik De derde reactor op het RCN-terrein m Petten zal midden februari van het volgend jaar in gebruik worden geno men. De opstelling is thans nagenoeg gereed gekomen. In de derde week van januari zullen de tabletten splijtstof in deze energie reactor, waarmee kritische experimen ten uitgevoerd zullen worden, zijn aan gebracht. De opstelling en de uit te voe- experimenten hebben de verzamel- a Kriton gekregen. Staatsgreep verijdeld In Senegal, een onafhankelijk staatje in het vroegere Franse West- Afrika, is gisteren een staatsgreep mislukt. Premier Mamadee Dia, die de nationale vergadering in Dakar wilde beletten een tegen hem ge richte motie van wantrouwen te aanvaarden, werd door een snelle tegenactie van president Leopold Senghor afgezet. Dia is sindsdien spoorloos verdwenen. De toestand in Dakar is nog verward. Toen Dia troepen naar het parlements. gebouw had gestuurd om aanvaarding de motie van wantrouwen te voor komen (vier parlementsleden werden ge- Krachtproef voor de N.S. De spoorwegen zuil endeze week :n krachtoer moeten verrichten n duizenden en duizenden Neder landers naar de bekende winter- iportoorden in Oostenrijk, Zwitser land en Zuid-Duitsland te brengen Alleen al de speciale treinen van d* reisbureaus vervoeren woensdag 800, donderdag 800, vrijdag 2000, zaterdag 900 zondag 1000 passagiers. Hiervan gaal 78 procent naar Oostenrijk, 10 procent Zuid-Duitsland en 1 procent naar Zwitserland. Om de enorme stroom va kantiegangers te kunnen venverken za) de N.S. zelf het gewone vervoer naar hel Zuiden in de dagen van 19 dec. tot en met januari uitbreiden door het inleggen n zestien extra treinen met gemiddeld elf rijtuigen. Een moeilijkheid voor de spoorwegen is, dat het wintersportvervoer samen valt met het transport van buitenlands» arbeiders uit Duitsland en Zwitserland die de feestdagen thuis willen doorbren gen. In Duitsland werken 300.000 Italia nen, 90.000 Spanjaarden, 95.000 Grieken en 15.000 Turken, het aantal buitenlands* arbeiders in Zwitserland bedraagt 500.000. Naar schatting 70 procent deze mensen gaat voor de Kerst huis. Voor het vervoer van de buitenlands* arbeiders hebben de Duitse spoorwegen 106 extra treinen naar Italië. 16 naar Spanje en 8 naar Griekenland ter be schikking gesteld. In Zwitserland ver wacht men, dat in de week voor Kerst mis 100.000 Italiaanse arbeiders naar hel Zuiden zullen trekken. Voor de arbeider* die van de speciale treinen gebruik ken, gelden aantrekkelijke reducties. Er zijn echter werkgevers, die de Italianen gratis een eerste klas reisbiljet aanbie den als ze enkele dagen later een „gewo- ne" trein nemen, hetgeen het bijzonder moeilijk maakt, te schatten hoe de be zetting van de verschillende treinen za) Daarbij komt nog. dat veel Italiaans* arbeiders hun gezin hebben laten overko- zodat de kans bestaat, dat zij mei iw en kinderen op reis zullen gaan naar hun familie. Sommigen van heD hebben semen met enkele collega's een auto gekocht en de spoorwegen houden er dan ook al rekening mee. dat zij extra rijtuigen aan de treinen zullen moeten koppelen voor het vervoer van deze wa gens! Ook daardoor blijft de mogelijkheid voor bijzonder wintersportvervoer door de Nederlandse spoorwegen beperkt* men kan nu bij de buurlanden geen trein stellen lenen. Dode en 3 gewonden bij autobotsing Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op de rijksweg Tilburg— Breda, onder de gemeente Gilze-Rijen, is gisteren de 68-jarige mevrouw W. M. Hopstaken uit Hoeven gedood en drie personen vrij ernstig gewond. De be stuurder. de 60-jarige J. H. uit Roosen daal, zijn even oude vrouw cn de 82- jarige P. H. uit Hoeven. Het ongeval gebeurde, toen de auto. waarin zij zaten, bij het passeren van een stilstaande personenauto, die had voor gesorteerd om linksaf te gaan, in botsing kwam met een tegenligger. Beide auto's werden zwaar beschadigd. De vijf inzit tenden van de tegenligger bleven nage noeg ongedeerd. Geen straf voor tv-technicus De officier van justitie te Zutphen heeft het proces-verbaal, dat tegen de radio- en tv-technicus F. Krebbers uit Deventer was opgemaakt wegens over treding van de telegraafwet, gesepo neerd. Enige tUd geleden experimen- leerde hy met een apparaat op een hoge silo te Deventer om het de bezit ters van normale tv-toestellen mogelijk te maken het tweede Duitse programma zonder extra kosten te ontvangen. D* heer Krebbers verwacht dat hy binnen kort in het buitenland in de gelegen heid zal worden gesteld te tonen dat zijn ideeën juist zyn en dat het voor d* tv-bezitters mogeiyk is zonder zwar» kosten meer uit hun toestel te halen, zonder dat hoge en dure antennes nodig Per 1 januari 1963 is benoemd tot burgemeester der gemeente Reeuwijk jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford. Hü is op 4 januari 1929 geboren. Zijn godsdienst is Nederlands Hervormd (or thodox). Zyn politieke richting V.V.D. Jhr. Quarles van Ufford was hoofdcom mies, plaatsvervangend hoofd van het bureau kabinetszaken van het ministe rie van binnenlandse zaken. arresteerd) trokken 48 van de 80 leden van de nationale vergadering (overeen komstig de grondwet) naar de woning van de voorzitter om de motie alsnog aan te nemen. Later werd in de door aan Senghor trouw gebleven troepen ontruimde na tionale vergadering een voorstel inge diend tot het houden van een volksstem ming over wyziging van de grondwet. De herziening zou bestaan uit het in stellen van een presidentieel systeem op Amerikaanse leest en het af schaffen van het ambt van premier. Voorlopig zou een regering onder pre sident Senghor de landszaken moeten besturen. Senghor zou zelf zijn minis ters moeten kiezen. Het voorstel is ech ter nog niet in stemming gebracht. Als dezelfde 48 afgevaardigden, die Mama- doe Dia hebben weggestemd, hun steuD aan het voorstel willen geven, is het aangenomen, omdat er dan een drie vijfde meerderheid (48 van de 80) voor Tot dusver hebben er geen ernstig» botsingen plaats gehad tussen aanhan gers van Senghor en Mamadoe Dia. De crisis in Senegal, die al enige maanden in de lucht heeft gehangen, is niet zo zeer een gevolg van de spanningen tus sen Senghor en Dia persoonlijk, dan wel tussen beider groepen van aanhan gers. De volgelingen van Senghor me nen, dat Dia (vooral na zyn bezoek aan de Sowjetunie) te ver is gegaan met so ciale hervormingen en dat hij corruptie tolereerde om aan de macht te kunnen blijven. Dia's mensen zeggen daarente gen, dat Senghor de maatschappelijke ontwikkeling van het land remt en de hogere standen bevoordeelt In een radiotoespraak noemde Senghor het optreden van Dia een ernstige schen ding van de grondwet. Hij verklaarde dat de strijdkrachten zich onder zyn be vel hadden geplaatst. De toespraak van Senghor werd enkele malen onderbro ken. De 79-jarige G. ^eus uit Almelo i* gisteren by het oversteken van rijksweg 36 door een auto gegrepen. De bejaarde man werd zo ernstig gewond, dat hü ter plaatse overleed. TJUS heeft dr. Bruins Slot, staande voor de noodzaak van een beslissing, het lidmaatschap van onze volksvertegenwoor diging opgegeven en gekozen voor de hoofdredactie van zijn krant. Wij aarzelen niet, te spreken van een wijs en verstandig besluit. Een keuze moest onvermijdelijk heten. Het lidmaatschap van de volksvertegen woordiging vergt in onze tijd heel veel van de mens. Is men bovendien fractievoorzit ter, dan kan zonder meer worden gesteld, dat het de volle man eist. Maar ook de vervulling van het hoofdre dacteurschap vraagt de volle man. In onze dagen is het leven zozeer ingewikkelder geworden, is daarnaast de plicht tot een actuele en universele berichtgeving zozeer toegenomen, dat een hoofdredacteur zich geheel heeft te geven aan de verantwoor delijkheid die deze ontwikkeling hem op- legt. De onverenigbaarheid in deze zin reeds van beide functies moet op den duur doen kiezen. Maar er is nog een andere reden, waarom zij zich in onze dagen al minder laten combineren. Het ligt in het verschil tussen de politicus en de journalist. Het zijn twee figuren. Eens heeft de schrijver van deze regelen in een brochure uiteengezet, dat de krant iedere krant is uitgegroeid, of is uit groeiende, van een overwegend politiek naar een journalistiek bepaald maat schappelijk cultureel verschijnsel. Het geen, eenvoudig gezegd, zeggen wil dat de krant als verschijnsel zich ontwikkelt naar een eigen aarO1 Het is een ontwikkeling die gevolgen heeft voor de verhouding tussen politicus en journalist. Niet dat de journalist voor de politiek geen belangstelling zou hebben. Maar zijn positie in deze is een andere, hij is er minder rechtstreeks en minder per soonlijk bij betrokken. In deze trant ook hebben wij geschreven, toen destijds prof. Romme zijn directe band met zijn krant losmaakte. Het is het lot van de journalist, dat hij actueel en heet van de naald moet schrij ven. Dat verlangen zijn lezers van hem. Het is niet altijd gemakkelijk en het ver schaft aan zijn commentaar ook vaak het karakter van een zekere voorlopigheid, hij geeft zijn mening onder voorbehoud. Zijn oordeel heeft niet zelden betrekkelijker waarde dan dat van de politicus. Wat de politicus poueert, draagt echtel veel meer het onherroepelijke in zich. De politicus loopt ook groter risico's. Schrij ver dezes heeft het niet zelden moeten er varen, dat hij aan ervaren politici de me ning vroeg, bijvoorbeeld over een juist ingediend wetsontwerp, om dan tot be scheid te krijgen dat men er de voorkeur aan gaf eerst overleg te plegen met poli tieke vrienden. Op zichzelf een redelijk antwoord, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen welke gevolgen een uitgesproken politiek oordeel hebben kan. Maar een journalist kan niet wachten, omdat zijn lezers niet kunnen wachten. Zijn oordeel heeft d* waarde van de actualiteit, tegelijk noch tans de betrekkelijke waarde van de voor lopigheid. Dr. Bruins Slot heeft nu voor het hoofd redacteurschap gekozen. Dat een keus is gemaakt, achten wij wijs en verstandig. Dat de keus is gedaan, zoals zij is gedaan, daarover verheugen wij ons, al houdt zij stellig een ernstig verlies in voor de ac tieve politiek. Maar bij de situatie van de christelijke journalistiek in ons land moet een ver sterking in de beoefening ervan haar al leszins welkom zijn. Het betreft hier een prachtig, boeiend en dankbaar werk. Hel richt zich op heel het fhensenleven, waar dit ook wordt geleefd en welke facetten het ook vertoont. En beoefend in christe lijke geest zal blijken, hoevele verrassende mogelijkheden het nog bevat. Wij kunnen ons indenken, dat de beslis sing voor dr. Bruins Slot geen gemakke lijke is geweest. Wij hebben nochtans alle vertrouwen, dat de voldoening over de gedane keuze niet zal uitblijven. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Veel bewolking. Half tot wolkt met plaatselyk enige regen of nat te sneeuw en hier en daar mist. Ongeveer dezelfde temperaturen. Overwegend matige wind tussen west en noordwest, langs de kust van Holland en Zeeland tydelyk krachtig, maar in het noordoosten van het land aanvankelyk zwakke zuidelijke wind. (Opgemaakt te 11.15 uur). Steeds meer abonnees gaan er toe over het abonnementsgeld per kwartaal te betalen. Zoals u weet bedraagt dit f 8.25. Indien ook u daartoe overgaat, wilt u het bedrag dan vóór 1 januari overschrijven op onze postrekening nr. 58936 of voldoen aan ons loket? Voor de abonnees, die gewend zijn per jaar te betalen is het bedrag ƒ33.- Als u voor een ander betaalt, wilt u dan vooral het bezorgadres van de krant vermelden? Uiteraard geldt dit bericht niet voor de abonnees die ons een machtiging tot automatische af schrijving hebben verstrekt tendens: styging ZON EN MAAN: Woensdag 19 december: zon op 8.44, onder 16.29; maan op 0.22, onder 13.24. Woensdag 26 december: volle maan. NEEM EENS lis, als het betrouwbaar Is, vormt een prima begin voor 'n gezellig etentje buitenshuis. Bind uw schaatsen eens af bij een knus cafétje of een leuk restaurant. Rust uit, laat u ver wennen en geniet dan volop van de schaarse echte winter dagen. U weet toch, dat u met Horeca-cheques kunt betalen. Zend ƒ10.- of 25.- aan het Bedrijfschap Horeca, Koningin negracht 58-59. Den Haag (giro 63.53.00; vermelden: Cheque boekje) en u ontvangt 'n cheque boekje in coupures v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1